Referat frå møte i fou-utvalet på ALI onsdag 13.mars 2013

hisf.no

Referat frå møte i fou-utvalet på ALI onsdag 13.mars 2013

Referat frå møte i fou-utvalet ALI onsdag 13.mars 2013

Desse møtte: Jan Olav Fretland, Rasmus Stokke, Anne Greve, Kjell Bergfjord, Erik Kyrkjebø,

Kari Aaberge, Jostein Steene-Johannesen, Aud Marie Stundal, Frode Olav Haara og Solfrid

Kjoberg. Fretland leia møtet, Kjoberg refererte.

Sakliste

1 Godkjenning av innkalling og sakliste

2 Godkjenning av referat frå møte 19.11.2012.

- referat 19.11.2012

- rapport frå ALI til viserektor for fou (rapportering)

- endeleg innspel frå ALI til ny strategi for fou

3 Status fou-arbeidet frå dei tre institutta. Ansvar: Instituttleiarane

Status for større prosjekt. Ansvar: Forskingsleiarane (Jostein og Frode)

Nye tildelingar til ALI. Ansvar: Dekan

4 Viserektor for fou orienterar om ny HiSF- strategi for forsking og utviklingsarbeid.

Forskingsleiarane kommenterer.

presentasjon frå Frode

5 Utlysing av fou-midlar 2013-14

- Kriterium (søknadsfrist 29.april, tildeling i slutten av veke 23?)

- Samordning med HiSF-midlane (sjå punkt 4)

- Nytt søknadsskjema

- Rapporteringsrutinar

6 Arbeid med ALI-søknader til HiSF

notat frå Frode

7 Ymse

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste vart godkjent.

Anne Greve er ny i utvalet. Jan Olav ønskte henne velkommen og tok ein kort presentasjon av

medlemmane og innføring i vårt fou-system avdelinga.

Sak 2. Godkjenning av referat frå sist møte 19.november 2012

Ingen merknader til referatet. Referatet vart godkjent.


Vedlegga om rapport frå ALI til viserektor for fou og innspel frå ALI til ny strategi for fou vart tatt til

etterretning.

Oppdaterte handlingsplanar frå institutta skulle vore klare til møtet. Idrett sin handlingsplan er i

orden, medan handlingsplanane frå lærar og førskulelærar vart lagde fram møtet og i korte trekk

gjennomgått der. Sjå sak 5.

Sak 3. Status fou-arbeidet frå dei tre institutta

Institutt for førskulelærarutdanning v/Aud Marie:

Eit løft å få Anne Greve som forskingsleiar. Har til no hatt fokus å byggje opp flest mogleg

ved å ha skrivegruppe + individuell rettleiing.

Fleire frå instituttet er med konferansar (NERA – konferansen Island, Fou i praksis,

konferanse i Estland og Fjordkonferansen). Dei som deltek må ha paperpresentasjon og ha

planar om å produsere i etterkant.

Etterlyser midlar til forsking BLU-piloten. Vi har eigne midlar frå PIL-prosjektet som kan

nyttast til evaluering av pilot-prosjektet, dersom vi ikkje får midlar frå departementet.

Det er fleire instituttet som har ambisjonar om å ta doktorgrad.

NORAD – Ane Bergersen har i samarbeid med samfunnsfag fått midlar til eit forprosjekt for å

utvikle ein bachelorgrad i Zambia i samarbeid med University of Zambia i Lusaka. Ny

søknadsfrist er 15. mars.

Institutt for lærarutdanning v/Kjell:

Det er fleire instituttet som har ambisjonar om doktorgrad

Det er også fleire frå instituttet som deltek konferansar med presentasjonar og planar om

publisering i etterkant.

Fleire ting gang - Antologibok (læringsforskingsgruppa), Lærebøker i nynorsk,

entreprenørskap, ungdomstrinnssatsinga som er eit stort prosjekt som

Utdanningsdirektoratet legg stor vekt .

Institutt for idrett v/Kari:

Fotballforsking kan medføre trong for fleire rom, analyselab, og fagpersonar. Kampanalyse vil

bli nyttig også for andre idrettar.

Praksisretta læringsforsking

Topp-prosjekt-evaluering er i sluttfasen.

Tømrarfaget vidaregåande i Sogndal skal ha to timar ekstra fysisk aktivitet i veka. Idrett er

bedt om vera med å teste resultatet av dette.

Skredforsking

Alle instituttet er gira å få førstekompetanse. Det er eit stort “driv” instituttet.

Idrett skal arrangere ein nordisk skredkonferanse til hausten i samarbeid med Bratt og DNT.

Idrett skal også arrangere ballspelkonferanse

Idrettskonferansen i mai har tema barn og fysisk aktivitet, i samarbeid med fylkeskommunen.


Status for større prosjekt:

PRAKUT – Lærande regionar

ASK

3 hovudprosjekt, 12 arbeidspakkar der HiSF er med 4 arbeidspakkar.

1. Karin Sørli og Gøran Søderlund: efficacy beliefs

2. Øystein Vangsnes og Gøran Søderlund: to målformer, nynorsk og bokmål

3. Anne Norstein og Terje Myklebust: finne samanheng mellom høg vidareutdanning hjå

lærarane og elevprestasjonar

4. Oddmund Hoel, Gunnar Yttri og Øyvind Glosvik: sosiale forhold

Det var samling i januar, og planlagt ny samling i juni for å halde oppe forskartrykket i

gruppene.

Eigarforholdet er tungt i alle ledd, og prosjektet er godt i gang. Det kjem til å bli mykje

datainnsamling i haust. Nokre av arbeidspakkane er underfinansiert, men det blir arbeidd

med å skaffe ekstra finansiering.

Den vidaregåande skulen er ikkje komen med i prosjektet. Fylkeskommunen har bidratt med

pengar, så vidaregåande skule må også bli med i forskinga sikt.

Innstillinga til dei 4 stipendiatane er klare

Rasmus og Geir Kåre Resaland har snakka med alle rektorane, og det er stor entusiasme for

prosjektet ute i skulane.

Nokre skjær i sjøen – fått avslag søknad til etisk komité. Må ha NSD-godkjenning, lage eit

helseregister. Dette tek ca 3 månader, og oppstart av prosjektet er difor utsett til august.

Det er også litt problem med bruk av nasjonale prøvar (teste både i 5.klasse og teste same

gjengen i 6.klasse).

Nye tildelingar til ALI v/Rasmus:

Ungdomstrinnssatsinga – vi får truleg 1 million kr. Maks 14 skular er involverte.

Ny søknad om entreprenørskap til Noregsuniversitetet og Utdanningsdirektoratet.

Arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning – vi har fått 20 plassar over 3 år.

Strategiske høgskulemidlar – frist februar 2014.

Sak 4. Viserektor for fou orienterar om ny HiSF- strategi for forsking og utviklingsarbeid

Vedlagt til møteinnkallinga var ein powerpointpresentasjon laga av Frode Haara. Erik Kyrkjebø gjekk

gjennom denne presentasjonen og kommenterte punkta.

Avdelingane søkjer stipendiatstillingane, ikkje kandidaten sjølv. Viktig at forskinga knytt til

stipendiatet har relevans for høgskulen og samfunnet. Det er også mogleg å søkje om


ferdigfinansiering av ein oppstarta doktorgrad. Det vert truleg tre stipendiatstillingar, og 1-2 av dei

andre stipenda og 2-4 førstelektorstipend. Dekanus prioriterer søknadane frå si avdeling.

Sak 5. Utlysing av fou-midlar 2013-14

Fou-planen vart rullert i fjor. Den blir ikkje rullert no, men vi kan gjere redaksjonelle endringar (faktaendringar).

Handlingsplanane til institutta ligg som vedlegg til fou-planen. Vedlegg kan vi endre utan eigne

vedtak avdelinga. I den grad dei nye handlingsplanane gjer det naturleg å endre omtalen av

læringsforsking og idrettsforsking, så må vi vurdere det. Frode og Anne ser omtalen av

læringsforskinga i lys av dei reviderte handlingsplanane.

Handlingsplanane til institutta:

Førskule:

Lærar:

Idrett:

- Utkast til revidert handlingsplan vart utdelt møtet.

- Instituttet vil i hovudsak forske barnehagelærarutdanninga, leiing og rettleiing,

spesialpedagogikk og evaluering av barnehagelærarutdanninga. Ønskjer også å setje fokus

kompetansebygging instituttet.

- Handlingsplanen vart gjennomgått møtet av Frode.

- Tre satsingsområde: læring i klasserommet, leiing av pedagogisk verksemd og utdanning til

lærar og leiar.

Står for den handlingsplanen dei har, med nokre få justeringar.

Vedtak: Fou-utvalet ber institutta legge inn handlingsplanane og omtale av læringsforskinga. Leiar og

sekretær ser samordning, men Frode får eit hovudansvar. Frist til 7. april 2013.

Utlysingsteksten må vera klar til utlysing 10. april 2013. Leiar og sekretær lagar utlysingsteksten etter

at handlingsplanane og omtalen av læringsforskinga er klar.

Søknadsfrist for fou-midlar blir 29. april 2013. Institutta lagar ei prioritering med realistisk timetal.

Innstilling frå institutta må vera klar til 24. mai 2013.

Sak 6. Arbeid med ALI-søknader til HiSF

1. mai er søknadsfrist for strategiske forskingsgrupper.

Vedtak:

1. Dersom kriteria tillet det, går vi vidare med dei to strategiske programområda Idrettsforsking

og læringsforsking.

2. Jostein og Frode har hovudansvar for søknadene i samråd med dekan.


Sak 7. Ymse

Kari Smith – tilsett i 10 % stilling, kjem til ALI torsdag 18. april 2013. Vi kan lage eit program med ho

frå kl. 11.00 til 15.00. Frode har ansvar for å utarbeide program.

Nytt møte i utvalet: fredag 31. mai 2013 kl. 09.00 (med lunsj).

SK

More magazines by this user
Similar magazines