21. Nyhedsbrev 2, marts 2006-Tillæg ... - GammelDreng

gammeldreng.dk

21. Nyhedsbrev 2, marts 2006-Tillæg ... - GammelDreng

Mærkedage, fortsat:

50 års fødselsdag: Jacob K. S. Mortensen

Verner Riis Madsen

Asger E. K. Green

Jan Damgaard

Herefter gik forsamlingen over til de gule ærter samt den mere alvorlige del af generalforsamlingen.

Fotos fra Generalforsamlingen kommer på vores hjemmeside: www.gammeldreng.dk

Referent: Mogens Krautwald / Foto Preben Olesen

Der var kø for at købe øl til ”Gammel pris”

26. årgang

Mar. 2006

Tillæg

NYHEDSBREV

Konstabelgruppens

Gammeldrenge

Ved Jydske Dragonregiment

Ole Bjerre Nielsen blev årets skytte.

Tommy N. Andersen fik vin som 25 års jubilar.


Referat fra generalforsamlingen den 3 marts 2006.

31 medlemmer var mødt op til årets generalforsamling, som sædvanlig indledtes med skydekonkurrence,

under ledelse af Steen Petersen. Som efter endt skydning fik overrakt de

obligatoriske flasker fra foreningens vinkælder.

Poul indledte generalforsamlingen med at byde alle velkomne og bad forsamlingen rejse

sig for med et minuts stilhed at mindes Jørgen Arvid Olsson som døde 15. august 2005.

Herefter blev Kristian Andersen valgt/genvalg som dirigent og som stemmetællere valgtes

Jan – Verner og Heinrich.

Kristian glædede sig over at der var omdelt kopier af foreningens slagsang som vi efter

bedste evne derefter sang/brummede.

Formandens beretning:

I sin beretning fortalte formanden om de arrangementer bestyrelsen havde forsøgt at stable

på benene, men hvor vi enten ikke kunne få en aftale med Forsvarsministeren Søren Gade

(der skulle jo noget til for at overgå Oberst Lund´s foredrag) eller da vi så endelig fik et

tilbud om en dato var det umiddelbart lige før vores Julekomsammen så det takkede en

enig bestyrelse nej tak til.

Som en kompensation for dette arrangerede vi så en grill aften, men da kun 16 havde tilmeldt

sig heraf de 10 fra bestyrelsen valgte vi at aflyse dette arrangement.

Så det eneste arrangement udover denne generalforsamling, vi har afholdt i denne sæson

er vores Julekomsammen som sædvanlig samlede mange af medlemmer (ca. 150 ). Foreningen

har forhøjet sit bidrag fra 1500 kr. til 3000 kr. samt 6 flasker Rødvin samt 6 tshirts,

da rigtig mange deltagere til dette arrangement kommer fra Gamle Drenge.

Formanden opfordre alle til at slutte mere op om foreningens aktiviteter og bad om forslag

til kommende arrangementer.

Foreningen har pt. 100 medlemmer.

Regnskabet:

Preben fremlagde regnskabet som i det forløbne år til trods for Jubilæumsfesten kun havde

et underskud på 36.500 kr. Således at foreningens formue pr. 31/12 2005 var på 94.420

kr.

Efter en grundig gennemgang af de forskellige poster svarere Preben på et par enkelte

spørgsmål.

Hvorefter forsamlingen godkendte regnskabet.

Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslog 2 ændringer til vedtægterne:

§4.a. PASSIVE MEDLEMMER

Som passiv medlem af foreningen, kan optages afdøde medlemmers enker, der fortsat

ønsker at bibeholde kontakt til foreningen.

Passive medlemmer er kontingent fri, og har ikke stemmeret.

På bagsiden af vedtægterne over datoer for vedtægtsændringer står Knud Hartvigsen &

Kristian N. Andersen som henholdsvis formand og dirigent.

Disse navne erstattes af ”Vedtægtsændringer”

Under alle vedtægtsændringerne skrives følgende passus:

Ovenstående vedtægtsændringer bekræftes af den siddende formand, samt den på generalforsamlingen

valgte dirigent.

Begge forslag blev godkendt.

Valg iflg. Vedtægterne:

På valg:

Kasserer: Preben Sørup Olesen

Bestyrelsesmedlem: Jan Torben Mortensen

Bestyrelsessuppleant: Jacob K. S. Mortensen

Bestyrelsessuppleant: Orla Mouritsen

Revisor: Knud Hartvigsen

Revisor: Marinus Jensen

Revisorsuppleant: Hans Kristian Heinze

Revisorsuppleant: Verner Riis Madsen

Alle modtog genvalg.

Eventuelt:

Under eventuelt blev der foreslået mange muligheder for kommende arrangementer bl.a.

besøg på Hancock bryggeriet i Skive – Øl festival i München – besøg på det lokale Baggårds

bryggeri –

Foredrag af Officerer der har været udsendt som fortrop til et af de mange brændpunkter

hvor vi de senere år har haft personel udstationeret. Så der er lidt for bestyrelsen at arbejde

videre med.

Søren Møller fortalte at der den 26. april vil være et foredrag i auditoriet om SS/Frikorps

Danmark.

Preben fortalte at foredraget med Forsvarsministeren bliver den 19. Maj.

Resultatet af skydekonkurrencen:

Som til adskillige andre skydninger måtte vi også i år ud i omskydning

for at finde en vinder:

1.: O. B. Nielsen - 95 point

2.: Kim Kristiansen 95 point

Mærkedage: 25 års jubilarer i 2005: Erik Wettergreen

Mogens Schütt

25 års jubilar i 2006: Tommy Normann Andersen

Sølvbryllup: Jacob K. S. Mortensen

Leo Mouritsen

Gunner Bro Nielsen

Gunnar Jensen