P R O T O K O L L fra kollegiets møte X/97 onsdag 17 ... - NHH

nhh.no

P R O T O K O L L fra kollegiets møte X/97 onsdag 17 ... - NHH

Referat X/97 - 17.12.97

NORGES HANDELSHØYSKOLE

29.12.97

P R O T O K O L L

fra kollegiets møte X/97

onsdag 17. desember 1997 kl 1000.

Til stede:

Carl. J. Norstrøm, Henrik Stub Aune, Julie Brodtkorb, Joyce Falkenberg, Britt Henriksen, Arne

Kinserdal, Erik Lundberg, Lars Mathiesen, Ingrid Simonnæs, Anne-Grete Strøm-Erichsen (vara)

(til og med sak K117/97), Karin Joys Vabø; Åse Løkeland, Kurt Petersen, Geir Kjell Andersland

(deltok ikke ved behandling av sak K120/97).

Forfall:

Svein Aaser.

Dessuten møtte:

Harald Frønsdal, Jan I. Haaland, Torny Aarbakke, Cato Haug og Kerstin Hole Borgen.

Protokollfører:

Karin Hjermann.

Saker behandlet på møtet:

Sak K112/97: Godkjenning av saklisten. Eventuelle merknader til protokoll IX/97.

Sak K113/97: Meldinger

Sak K114/97: Åpen post

Sak K115/97: Budsjett 1998 - intern fordeling.

Sak K116/97: Ny institutt- og avdelingsordning. - Navn på de nye instituttene.

Sak K117/97: Felles tilsettingsutvalg for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling (under

professornivå) ved Norges Handelshøyskole.

Sak K118/97: Ny institutt- og avdelingsordning. - Funksjonsbeskrivelse og bemanningsplan for t/

a-tilsatte ved instituttene.

Sak K119/97: Tilsetting uten kunngjøring i stilling som professor II ved Institutt for regnskap og

file:///P|/kollegium/1997/refdes.html (1 of 9) [31.01.2008 08:26:08]


Referat X/97 - 17.12.97

revisjon for en periode på 5 år fra 01.01.98 - Marshall B. Romney.

Sak K120/97: Utlysning av stillingen som administrerende direktør ved Norges Handelshøyskole

Sak K121/97: Søknad fra førsteamanuensis Paul Gooderham om forskningspermisjon høst 1998

og vår 1999.

Sak K122/97: Tildeling av graden doctor oeconomieae til Terje Z. Lande.

Sak K123/97: NOU 1997:25 Ny kompetanse. Buer-utvalgets innstilling om etter- og

videreutdanning. Høringsfrist 02.01.98

Sak K124/97: Nye regler for opptak av søkere til universiteter og høgskoler. - Forslag til

overgangsordninger for opptak til siviløkonomstudiet (1. avdeling) samt de ettårige språkstudiene

i tysk og fransk for studieårene 1998/99 og 1999/2000.

Sak K125/97: Kommunikasjonen mellom høyskolen som institusjon og studentene.

Sak K126/97: Representasjon fra NHH i styret for Studentsamskipnaden i Bergen. - Oppnevning

av en representant m/vara for perioden 1998-99.

Sak K127/97: Representasjon fra NHH i styret for Friundervisningen i Bergen. - Oppnevning av

en representant m/vara for perioden 1998-99.

Sak K128/97: Eventuelt.

Sak K112/97: Godkjenning av saklisten. Eventuelle merknader til protokoll IX/97..

Saklisten ble godkjent med tilføyelser under Eventuelt, samt at sak K120/97 ble behandlet som

siste sak.

Protokoll IX/97 ble godkjent med følgende merknad:

I annet avsnitt i vedtaket under sak K94/97 tas "å vurdere" ut, slik at setningen blir: Kollegiet

anmoder administrasjonen om å innarbeide en prognosemodell i regnskapsrapporten, slik at det

også gis et anslag av hvordan regnskapet kommer ut på årsbasis.

Sak K113/97: Meldinger.

1. Oppdragsvirksomheten ved Norges Handelshøyskole.

Kopi av brev datert 12.11.97 fra KUF til Riksrevisjonen. (Jfr. sak K72/97-1) - utsendt.

2. Statsbudsjettet for 1998 kap 0264 og 3264 Norges Handelshøyskole - melding om forslag

til bevilgning.

Brev datert 13.11.97 fra KUF hvor departementet orienterer om forslag til bevilgning for

1998 - utsendt.

3. NHHs årsberetning for 1997.

Notat av 02.12.97 fra informasjonssjef Torny Aarbakke - utsendt.

file:///P|/kollegium/1997/refdes.html (2 of 9) [31.01.2008 08:26:08]


Referat X/97 - 17.12.97

4. Handlingsplan for alternative undervisningsopplegg i obligatoriske kurs i

siviløkonomstudiets 1. og 2. avdeling. (Jfr. sak K79/96.)

Utdrag av referat fra møte i Programutvalget for siviløkonomstudiet 04.12.97, sak

PUS29/97, vedlagt notat av 26.11.97 fra Per Ivar Gjærum - utsendt.

Det vil bli fremlagt forslag til komitessammensetning på neste møte.

5. Vararepresentant for Anne Kari Bjørge i PUS neste semester/ny studentrepresentant for

1998.

Anne Kari Bjørge har forskningspermisjon vårsemesteret 1998, og Åge Lind vil, i samråd

med rektor, fungere som vararepresentant for henne i vårsemesteret.

NHHS har meddelt i brev av 10.12.97 at Cato Haug blir studentforeningens representant i

PUS 1998, med Kerstin Hole Borgen som vararepresentant.

Personalmeldinger.

6. Hans Evjen sier i brev av 24.11.97 opp sin stilling som førsteamanuensis ved Institutt for

språk og går over i avtalefestet pensjon fra 31.08.97.

7. Fred A. Furnes meddeler i brev av 28.11.97 at han gjeninntrer i sin stilling som

underdirektør 1. mars 1998.

Referater

8. Referat fra årsmøte i Det tysk-norske studiesenter i Kiel (DNSZ) 19.09.97, samt referat fra

møte i hjemmestyret for DNSZ 19.09.97.

9. Referat fra møte i Programutvalget for MIB 12.11.97.

10. Referat fra møte i tilsettingsutvalget ved Avdeling for allmenne fag 13.11.97.

11. Referat fra møte i nasjonalt fagråd for praktisk-pedagogisk utdanning 13.11.97.

12. Referat fra styremøte i Universitetsrådet 19.11.97.

13. Referat fra møte i SBU 02.12.97.

14. Referat fra møte i Programutvalget for siviløkonomstudiet 04.12.97.

15. Referat fra møte i Avdelingsstyret for allmenne fag 05.12.97.

16. Referat fra møte i Avdelingsstyret for økonomiske fag 05.12.97.

Sak K114/97: Åpen post.

a) Orienteringer fra rektor/adm.direktør.

Rektor orienterte om

❍ symposiet som avholdes ved høyskolen 9. og 10. januar neste år ifm Agnar Sandmos 60års

dag

❍ at SNF-Oslo vil gå ut av SNF

❍ et møte som har vært avholdt med representanter fra AFF og NHH om det videre

samarbeid

❍ at det er ønskelig med et ad hoc utvalg til å se på fremtiden for høyere revisorstudium.

Rektor får fullmakt til å oppnevne utvalget og utpeke leder.

file:///P|/kollegium/1997/refdes.html (3 of 9) [31.01.2008 08:26:08]


Referat X/97 - 17.12.97

Adm.direktør orienterte om

❍ det lokale lønnsoppgjøret som nå er avsluttet

❍ status for NHHK - virksomheten i 1997 og situasjonen for de tilsatte

b) Innspill/kommentarer/betraktninger fra kollegiets medlemmer

❍ Det ble orientert om interessen fra eksternt hold for å opprette et senter for

næringslivsetikk ved NHH.

Viktigheten av undervisning i etikk ble understreket av flere, også at dette faget må

komme inn på 1. og 2. avdeling

❍ Studentrepresentantene etterlyste svar på tidligere anmodning om at

studentekspedisjonsen holder åpent i lunsjtiden. Administrasjonen begrunnet beslutningen

om å holde helt stengt en halv time i lunsjen.

❍ Studentrepresentantene uttrykte seg positivt om det alternative undervisningsopplegget

som er kommet i gang i høst.

Sak K115/97: Budsjett 1998 - intern fordeling.

Notat av 11.12.97 m/vedlegg fra administrasjonen.

Referat fra møte i samarbeidsutvalget 12.12.97 ble utdelt på møtet.

Kollegiet vedtar det fremlagte forslag til intern budsjettfordeling for 1998.

Kollegiet registrerer at det ligger an til en betydelig overføring av driftsmidler til 1998, og

anmoder administrasjonen om å legge frem forslag til fordeling av en del av disse midlene til

neste møte.

Sak K116/97: Ny institutt- og avdelingsordning. - Navn på de nye instituttene. (Jfr. sakene K97/97-

C og K76/97.)

Utdrag av referat fra møte i Avdelingsstyret for økonomiske fag 05.12.97, sak Ø75/97, vedlagt

utdrag av referat fra instituttstyremøter i instituttene for samfunnsøkonomi og matematikk og

statistikk.

Utdrag av referat fra valgmøte 08.12.97 ved instituttene for organisasjonsfag, markedsøkonomi

og informasjonsbehandling.

Kollegiet vedtar, i samsvar med de fremsatte forslag, at de nye instituttene får følgende navn:

❍ Institutt for samfunnsøkonomi

Institutt for økonomisk historie blir egen seksjon under instituttet.

(Tidligere Institutt for samfunnsøkonomi og økonomisk historie.)

❍ Institutt for foretaksøkonomi

Institutt for matematikk og statistikk blir egen seksjon under instituttet.

file:///P|/kollegium/1997/refdes.html (4 of 9) [31.01.2008 08:26:08]


Referat X/97 - 17.12.97

(Tidligere Institutt for foretaksøkonomi og Institutt for matematikk og statistikk.)

❍ Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap

(Som tidligere vedtatt.)

❍ Institutt for strategi og ledelse

(Tidligere Institutt for markedsøkonomi, organisasjonsfag og informasjonsbehandling.)

Utenlandske navn på instituttene fastsettes etter at hvert institutt er anmodet om å komme med

forslag til navn på engelsk. Institutt for språk anmodes om å foreslå navn på institutene på fransk,

spansk og tysk.

Sak K117/97: Felles tilsettingsutvalg for tilseting i undervisnings- og forskerstilling (under

professornivå) ved Norges Handelshøyskole. (Jfr. sak K97/97-B.)

Notat av 28.11.97 fra administrasjonen.

Utdrag av referat fra møte i Avdelingsstyret for allmenne fag 05.12.97, sak A75/97.

Utdrag av referat fra møte i Avdelingsstyret for økonomiske fag 05.12.97, sak Ø74/97.

Kollegiet vedtar at tilsettingsutvalget for tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger (under

professornivå) ved Norges Handelshøyskole får 15 medlemmer, med følgende sammensetning:

tilsatte i faste undervisnings- og forskerstillinger, hvorav kollegiet på fritt grunnlag

10 oppnevner leder for utvalget. Instituttstyrerne og avdelingslederne er medlemmer i kraft av

sine verv

2 midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling

3 studenter. En av disse skal representere HRS/HA.

Sak K118/97: Ny institutt- og avdelingsordning ved NHH. - Funksjonsbeskrivelse og

bemanningsplan for t/a-tilsatte ved instituttene. (Jfr. sak K96/97.)

Notat av 10.12.97 fra administrasjonen vedlagt brev av 08.12.97 fra instituttstyrerne ved

instituttene for markedsøkonomi, informasjonsbehandling og organisasjonsfag.

Tidligere utsendt notat av 03.11.97 fra administrativ arbeidsgruppe v/Åse Løkeland, justert pr

10.12.97.

Kollegiet slutter seg til administrasjonens forslag til rammer for ressurser til instituttene som

følger:

Sum

18,85

Institutter IT Øvrige t/a Sum

Foretaksøkonomi, mat. & stat. 0,25 2,75 3,00

Regnskap, revisjon og rettsvitenskap 0,25 2,00 2,25

file:///P|/kollegium/1997/refdes.html (5 of 9) [31.01.2008 08:26:08]


Referat X/97 - 17.12.97

Marked, organisasjon og info. 0,30 4,30 4,60

Samfunnsøkonomi og øk. historie 0,25 3,50 3,75

Språk 0,25 1,50 1,75

Geografi 3,50 3,50

Det gis dermed anledning til utlysning av følgende t/a-stillinger:

0,75 stilling ved Institutt for foretaksøkonomi, matematikk og statistikk

1,00 stilling ved Institutt for markedsøkonomi, organisasjonsfag og informasjonsbehandling,

samt

0,17 oppjustering av stillingsbrøk ved Institutt for språk.

I tillegg gis det anledning til at institutter i fellesskap knytter til seg fast tilsatte som

brukerstøttekonsulenter i samsvar med den IT-bemanning instituttene har i dag.

For samtlige stillinger som tilsettes fast, bør det presiseres at det kan bli aktuelt med annen

instituttilknytning. Dette vil gi det nødvendige rom for fleksibilitet, samtidig som en oppnår

fordelen ved fast ansatt personale.

Behovet for en gjennomgang av hele t/a-personalets funksjon, inkludert sentraladministrasjonen,

ble presisert. Denne gjennomgangen forventes gjennomført i forkant av strategimøtet i juni 1998.

Sak K119/97: Tilsetting uten kunngjøring i stilling som professor II ved Institutt for regnskap og

revisjon for en periode på 5 år fra 01.01.98 - Marshall B. Romney.

Utdrag av referat fra møte i Avdelingsstyret for økonomiske fag 05.12.97, sak Ø78/97, vedlagt

❍ utdrag av referat fra rådsmøte ved Institutt for regnskap og revisjon 06.11.97

❍ CV for Marshall B. Romney.

Kollegiet vedtar, i samsvar med avdelingsstyrets innstilling, å tilsette uten kunngjøring Marshall

B. Romney i stilling som professor II ved Institutt for regnskap og revisjon for en periode på 5 år

fra 01.01.98.

Sak K120/97: Utlysning av stillingen som administrerende direktør ved Norges Handelshøyskole.

Notat av 11.12.97 fra rektor.

Kopi av utlysningstekst ved forrige utlysning.

Forslag til utlysningstekst utarbeidet av rektor.

Forslag til stillingsomtale var etterutsendt.

Kollegiet vedtar, på prinsipielt grunnlag, at stillingen som administrerende direktør skal lyses ut

på åremål.

file:///P|/kollegium/1997/refdes.html (6 of 9) [31.01.2008 08:26:08]


Referat X/97 - 17.12.97

Kollegiet vedtar det fremlagte forslag til utlysningstekst med de endringer/merknader som kom

frem i møtet.

Kollegiet slutter seg til det fremlagte forslag til stillingsomtale med de justeringer som kom frem

i møtet.

Kollegiet vedtar, mot 4 stemmer (Aune, Brodtkorb, Henriksen, Lundberg), at

innstillingsutvalget skal bestå av tre medlemmer: Rektor, en representant fra tilsatte i

undervisnings- og forskerstilling og en ekstern.

Mindretallet gikk inn for at en t/a-representant, henholdsvis studentrepresentant, skulle være med

i utvalget.

Sak K121/97: Søknad fra førsteamanuensis Paul Gooderham om forskningspermisjon høst 1998

og vår 1999. (Jfr. sak K19/97.)

Utdrag av referat fra møte i Avdelingsstyret for økonomiske fag 06.12.97, sak Ø77/97, vedlagt

permisjonssøknad datert 28.11.97 fra Paul Gooderham.

Kollegiet vedtar, i samsvar med avdelingsstyrets anbefaling, at Paul Gooderham innvilges

forskningspermisjon høsten 1998 og våren 1999.

Sak K122/97: Tildeling av graden doctor oeconomiae til Terje Z. Lande.

Innstilling av 10.05.97 fra bedømmelseskomiteen bestående av professorene Seev Hirsch, The

College of Management School of Business, Israel og Bjørn Asheim. UiO, samt professor

emeritus Saul B. Cohen, Hunter College, New York.

Utdrag av referat fra forskerakademistyret fra sak FS 22/97 til behandling på sirkulasjon i

desember 1997 ble delt ut på møtet.

Kollegiet vedtar, i samsvar med innstilling fra bedømmelseskomiteen og forskerakademistyret, å

tildele Terje Z. Lande graden doctor oeconomiae (dr. oecon.).

Sak K123/97: NOU 1997:25 Ny kompetanse. Buer-utvalgets innstilling om etter- og

videreutdanning. Høringsfrist 02.01.98. (Jfr. sak K92/97-7.)

Brev av desember 1997 fra Det norske universitetsråd vedlagt et notat som vil danne

utgangspunkt for utformingen av undersitetsrådets uttalelse til KUF.

Utdrag av Buer-utvalgets innstilling: kapittel 1 og kapittel 4.

Forslag til høringsuttalelse fra høyskolen var etterutsendt.

Kollegiet slutter seg i hovedtrekkene til det fremlagte forslag til høringsuttalelse.

Et redaksjonelt utvalg bestående av rektor, prorektor og Lars Mathiesen/Kurt Petersen får

file:///P|/kollegium/1997/refdes.html (7 of 9) [31.01.2008 08:26:08]


Referat X/97 - 17.12.97

fullmakt til å innarbeide justeringer i høringsuttalelsen.

Sak K124/97: Nye regler for opptak av søkere til universiteter og høgskoler. - Forslag til

overgangsordninger for opptak til siviløkonomstudiet (1. avdeling) samt de ettårige språkstudiene

i tysk og fransk for studieårene 1998/99 og 1999/2000. (Jfr. sak K92/97-5.)

Notat av 11.12.97 fra studieadministrasjonen, vedlagt KUFs brev av 13.10.97.

Kollegiet vedtar overgangsordninger for opptak for studieårene 1998/99 og 1999/2000 i samsvar

med studieadministrasjonens forslag i notat av 11.12.97.

Sak K125/97: Kommunikasjonen mellom høyskolen som institusjon og studentene. (Jfr. sak K86/97b.)

Notat av 11.12.97 fra administrasjonen vedlagt notat av 23.10.97 fra Kinserdal/Joys Vabø/

Sørsdahl.

Kollegiet viser til notat av 23.10. og 11.12.97 i sakens anledning.

Kollegiet slutter seg til de forslag og presiseringer vedrørende kommunikasjon mellom

høyskolen som institusjon og studentene som følger av fremlagte notat.

Sak K126/97: Representasjon fra NHH i styret for Studentsamskipnaden i Bergen. - Oppnevning

av en representant m/vara for perioden 1998-99. (Jfr. sak K171/95.)

Brev av 27.10.97 fra Studentsamskipnaden i Bergen.

Kollegiet vedtar å gjenoppnevne adm.direktør som NHHs representant i styret for

Studentsamskipnaden i Bergen for perioden 1998-99, med personal- og organisasjonssjef som

vararepresentant.

Sak K127/97: Representasjon fra NHH i styret for Friundervisningen i Bergen. - Oppnevning av

en representant m/vara for perioden 1998-99.(Jfr. sak K171/95.)

Brev av 02.12.97 fra Friundervisningen i Bergen.

Kollegiet vedtar å gjenoppnevne førsteamanuensis Åge Lind som høyskolens representant i

styret for Friundervisningen i Bergen for perioden 1998-99, med førsteamanuensis Gerda Moter

Erichsen som vararepresentant.

Sak K128/97: Eventuelt.

1. Jentekampanje 1998: "Jenter stå på - begynn på NHH".

Notat av Julie Brodtkorb vedlagt budsjett for kampanjen ble utdelt på møtet.

file:///P|/kollegium/1997/refdes.html (8 of 9) [31.01.2008 08:26:08]


Referat X/97 - 17.12.97

Kollegiet gir sin støtte til opplegget, og saken følges opp av administrasjonen.

2. Strategi for næringsrettet forskning og utvikling - høringsuttalelse fra høyskolen. Høringsfrist:

20.12.97.

Rektor orienterte om arbeidet med høringsuttalelsen.

Rektor, i samråd med prorektor og leder i SBU, vil gjennomgå høringsuttalelsen før den

oversendes Norges forskningsråd.

3. Møtetidspunkt for kollegiemøtet 05.02.98.

Kollegiet fastsetter møtetidspunktet for møtet 5. februar 1998 til kl 1400.

Rektor avsluttet med å takke kollegiemedlemmene for engasjement og positivitet i

arbeidet gjennom 1997, og rettet en spesiell takk til Lars Mathiesen for hans innsats som leder i

SBU og med høyskolens strategidokument.

Carl Julius Norstrøm

rektor

Geir Kjell Andersland

adm.direktør

Neste kollegiemøte: 5. februar 1998 kl 1400.

Karin.Hjermann@nhh.no, tlf 207

file:///P|/kollegium/1997/refdes.html (9 of 9) [31.01.2008 08:26:08]

More magazines by this user
Similar magazines