540666- Manual

gkwebonline.no

540666- Manual

Kompostimylly

Kompostkvarn

Kompostkvern

Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

GS2500SA Varenr.540666


Kompostkvern GS2500SA

Sikkerhetsinstruksjoner

Advarsel! Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene

nøye.

• Kvernen må monteres korrekt før bruk.

• Advarsel! Dette apparatet må være jordet!

• Advarsel! Bruk kun treleder skjøteledninger med tilkoblet

jordleder.

• Bruk kun skjøteledninger som er godkjent for utendørs

bruk og sjekk at de er i god stand før bruk. Beskytt

kablene mot skader på grunn av mekaniske påvirkninger,

skarpe kanter, kontakt med bevegelige deler og

etsende væsker ol.

• Advarsel! Bruk ikke en skjøteledning som er synlig

skadet. Monter en helt ny ledning – utfør ikke permanente

eller midlertidige reparasjoner. Få kabelen

reparert av kvalifisert elektriker.

• Før man setter støpselet i stikkontakten, må du forsikre

deg om at dataene for strømnettet tilsvarer

dataene angitt på typeskiltet til kvernen.

• Flytt aldri kvernen ved å trekke den etter ledningen.

• Koble alltid maskinen fra strømnettet før den

transporteres.

• Slå alltid av kvernen før du tar ut støpselet eller

skjøteledningen.

• La aldri kvernen stå uten oppsyn mens den er påslått.

• Før du forlater kvernen, slår du av motoren og trekker

ut støpselet. Gå fram på samme måte ved eventuell

strømsvikt.

• La ikke barn eller andre personer som ikke har lest

dette instruksjonsheftet eller som ikke er kjent med

kvernen, betjene den.

• Brukeren er ansvarlig for andre personer når man

arbeider med kvernen.

• Bruk kvernen kun til tiltenkt formål.

• Forskitig! Denne masinen har roterende kniver.

• Forsiktig! Knivene stopper ikke umiddelbart etter at

apparatet er slått av.

• Slå alltid av kvernen, trekk ut støpselet og vent til

kutteskiven stopper før du foretar noe vedlikeholds-

eller rengjøringsarbeider.

• Utvis forsiktighet ved rengjøring og vedlikehold på

kvernen. FARE! Pass fingrene! Bruk hansker!

Det er forbudt å flytte eller endre noen av de elektriske

og mekaniske sikkerhetsorningene.

• Kvernen må stå plant og stødig ved bruk.

• Brukes kun i dagslys eller med god belysning.

• Bruk hansker og vernebriller ved kverning.

• Vi anbefaler å bruke hørselvern.

• Forsiktig! Matetrakten skal monteres og festes

fullstendig før bruk.

• Stikk ikke hendene inn i matetrakten og utløpsåpningen.

• Under bruk må man forsikre seg om at ingen fremmedlegemer

(som steiner, glass, metall, jord, plast)

mates inn i kvernen. Slike fremmedlegemer kan gjøre

knivene sløve og føre til alvorlig akde på motoren.

Bruk ikke kvernen til andre formål enn den er

beregnet til.

• Hvis kvernen begynner å vibrere unormalt, slår du av

motoren og finner årsaken umiddelbart. Vibrasjon er

vanligvis et tegn på problemer.

2

• Kvernen skal sjekkes grundig før bruk. Du må kun

bruke en kvern som er i god stand. Hvis du legger

merke til feil som kan føre til fare for brukeren, skal

du ikke bruke kvernen før feilene er rettet.

• Skift ut slitte eller skadede deler på grunn av sikkerheten.

Bruk kun originale reservedeler. Uoriginale

deler kan være dårlig tilpasset og kan føre til skader.

• Bruk kvernen kun på steder hvor den er beskyttet mot

vann. Bruk den aldri utendørs i regnvær.

• Lagres tørt og utilgjengelig for barn.

Beskrivelse (Fig. 1)

1. Matetrakt

2. Resettknapp/overbelastningsvern

3. På-/avbryter

4. Dreieretningsbryter

5.Bunnramme

6. Utløpsåpning

1

4

5

3

2

1

Norsk

6


Kompostkvern GS2500SA

Før bruk

Montering (Fig. 2)

• Ta alle delene ut av pakningen

• Fest bunnrammen 1 til huset med to låsemuttere 2,

ved hjelp av den medfølgende skrunøkkelen.

• Monter hjulakselen 3 på bunnrammen med 2 bolter

M6 x 50 (nr. 40) og mutre ved hjelp av den medfølgende

sekstkantnøkkelen og skrunøkkelen.

• Skyv hjulene 5 på akselen.

• Bruk en hammer til å feste hjulnavet 6 på hjulakselen.

Tiltenkt bruk

Denne kvernen er konstruert for oppkutting av fiberrikt

tre og hageavfall for kompostering.

Oppsamling av kvernet materiale

Bruk en beholder plassert under utløpsåpningen til å

samle opp kvernet materiale.

Koble til korrekt spenning

Strømtilførselen må tilsvare dataene angitt på typeskiltet

til maskinen. Verktøy med nominell spenning på

220–240V kan også kobles til 220V strømtilførsel.

Kursen må være sikret med en sikring på minst 10A.

En skjøtekabel med et for lite tverrsnitt fører til en betydelig

reduksjon i maskinens ytelse. For kabler med

lengde opp til 25 m trenger man et tverrsnitt på minst

3 x 1,5 mm2, for kabler med lengde på mer enn 25 m

må tverrsnittet være på minst 2,5 mm 2 .

3

Norsk

Drift

På-/avbryter

• Trykk inn den grønne knappen for å slå på kvernen

• Trykk inn den røde knappen for å slå den av

Merk: Maskinen er utstyrt med en sikkerhetsbryter som

forhindrer at den starter igjen utilsiktet etter en

strømsvikt.

Dreieretningsbryter

Forsiktig! Dreieretningsbryteren kan kun betjenes når

kvernen er slått av.

Stilling “1”

Skjærekniven trekker inn materialet og kutter det opp.

Stilling “0”

Skjærekniven går i motsatt retning, og fastkilt materiale

slippes løst.

Hold den grønne delen av på-/avbryteren inntrykket

etter å ha satt dreieretningsbryteren i stilling “0”.

Skjæreknivene vil gå i motsatt retning. Slipp på-/

avbryteren og kvernen stopper automatisk.

Tips

• For å fjerne store objekter eller trestykker kan man

måtte gjenta flere ganger ved å kjøre begge veier

etter hverandre.

• Bruk en skyver eller en krok til å fjerne objekter som

stopper til matetrakten eller utløpsåpningen.

Forsiktig! Vent alltid til kvernen stopper helt før du slår

den på igjen.

Langt materiele som stikker ut fra kvernen kan slå ut

når det trekkes inn av skjæreknivene. Hold sikker avstand!

Overbelastningsvern

Overbelastning (f.eks blokkering av skjæreknivene) fører

til stopp av maskinen etter noen få sekunder. For å beskytte

motoren mot skader vil overbelastningsvernet slå

av strømtilførselen automatisk.

Vent minst 1 minutt før du starter opp igjen ved å først

trykke resettknappen og deretter på-/avbryteren.

Ved blokkering av skjæreknivene, vrir du dreieretningsbryteren

til venstre stilling “1” før du slår på kvernen

igjen.

Bruksanvisning

Mat materialet som skal kuttes opp inn på høyre side

av matetrakten (skjæreknivene dreier mot urviseren).

Materialet trekkes inn automatisk av skjæreknivene.

Forsiktig! Langt materiale som stikker ut fra maskinen

kan slå ut når det trekkes inn av knivene.

Sørg for trygg avstand!

Legg kun i så mye materiale at man unngår blokkering

av matetrakten.

Hageavfall som er blitt lagret noen dager og er vissent

og fuktig kuttes opp sammen med kvister.

Dette forhindrer at skjæreknivene blokkeres.

Ha ikke mykt avfall som kjøkkenavfall i kvernen, men

komposter direkte. Forgrenet materiale med blader på


Kompostkvern GS2500SA

må kuttes opp fullstendig før det mates nytt materiale.

Pass på at det oppkuttede materialet kan falle fritt fra

utløpsåpningen - fare for tilstopping!

Ventilasjonsåpningene må ikke dekkes til av avfallsposen

eller oppkuttet materiale.

Justering av kontrakniven (Fig. 3)

Kontrakniven B stilles med en avstand på 0 til 0,50 mm

fra skjæreknivene A. Man må ha denne avstanden for å

oppnå effektiv drift. Mykt materiale eller våte tregreiner

kan bli fliset opp i stedet for å bli kuttet, og slitt kontrakniv

kan etter flere gangers bruk føre til samme problem.Det

er en justeringsinnretning på høyre side av

plasthuset. For å justere avstanden, sett inn den medfølgende

sekskantnøkkelen D og vri med urviseren slik

at bolt C beveger seg mot skjærekniven. Ved en halv

omdreining beveger kontrakniven seg 0,50 mm mot

skjærekniven.

Etter justering må du sjekke om ønsket effekt er oppnådd.

Forsikre deg om at skjæreknivene ikke treffer

kontrakniven, slik at det ikke oppstår skader på kvernen.

Tips

• Tungt materiale eller greiner fører til blokkering av

skjæreknivene ved kontinuerlig kverning.

• Myke materialer, som blad eller stilker, kan blokkere

mateåpningen. Mat mykt materiale med den med

følgende materen.

• Mat alltid materialet som skal kvernes fra høyre side

av matetrakten.

• Sjekk materialet som skal kvernes grundig. Forsikre

deg om at det ikke kommer oppi steiner eller spiker,

da dette kan føre til alvorlige skader på kvernen.

• Se etter tegn på vibrasjon. Kraftig vibrasjon skyldes

skadete eller slitte kniver. Skift knivene om nødvendig.

Feilsøking

Motoren går ikke

• Overbelastningsvernet er utløst

Sett dreieretningsbryteren i stilling “0” og trykk

resettknappen, hold på-/avbryteren inntrykket for å

slå på kvernen etter et kort øyeblikk. Etter at blokkeringen

er blitt fjernet, resetter du dreieretningsbryteren

til posisjon “1”.

• Strømsvikt.

Sjekk strømledningen, støpselet og sikringen på kursen.

4

Norsk

Materialet som skal kvernes trekkes ikke inn

• Skjærekniven går baklengs. Skift dreieretning.

• Materialet er fastkilt i matetrakten.

Sett dreieretningsbryteren til stilling “0” og slå på

kvernen. Trekk materialet ut av matetrakten. Mat inn

tykke greiner på nytt igjen slik at knivene ikke uten

videre tar tak i ferdigkuttede spor igjen.

• Skjærekniven er blokkert. Sett dreieretningsbryteren

til stilling “0” og slå på kvernen. Skjærekniven vil nå

gå bakover og slippe fritt det fastkilte materialet.

Forsiktig! Skift dreieretning først etter at kvernen har

stoppet fullstendig.

Vedlikehold

• Pass på maskinen og rengjør den regelmessig for at

den skal fungere skikkelig over lang tid.

• Hold lufteåpningene rene og fri for støv

• Bruk kun en varm, fuktet klut og en myk børste til å

rengjøre maskinen.

• Utsett aldri denne maskinen for vann eller vannsprut.

• Bruk ikke vaskemidler eller løsemidler da disse kan

påføre maskinen skader som ikke lar seg reparere.

Kjemikalier kan ødelegge plastdelene.

• Sjekk tiltrekningen av festeskruene på bunnrammen

fra tid til annen.

• For å beskytte kvernen mot korresjon ved lagring i

lengre tid, sett inn skjærekniven med miljøvennlig

olje.

Tekniske data

Tekniske spesifikationer GS2500SA

Nettspenning/frekvens: 220–240 V ~ 50 Hz

Nominell effekt: 2500 W

Driftsmodus: S 6

Hastighet utan belastning: 40 o/min

Greindiameter: max. 40 mm

Vekt: 26 kg

Lydnivå: 86 dB(A)

Driftsmodus S6 (40 %) indikerer en belastningsprofil

med 4 min. belastning og 6 min. tomgang. Maks.

diameter til greiner avhenger av treets hardhet.


Norsk

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.

Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.

Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen

ikke er fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for

unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader

er for kjøpers regning. Ved eventuelle

tvister gjelder Kjøpsloven.

SAMSVARSERKLÆRING

Undertegnede firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Industrivn. 61

N-7005 Trondheim

forsikrer under eget ansvar at maskinen

Produkt ..............Kompostkvern

Merke ................Best Tools

Modell ................GS2500SA

er i overensstennelse med normene

EN60335-1:1994+A11+A1+A12-A16,

EN13683:2003, EN55014-1:2000+A1+A2,

EN55014-2:1997+A1, EN6100-3-2:2000,

EN61000-3-11:2000

samt bestemmelser gitt i direktiv

98/37/EC

Trondheim, 01.03.2005

Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Endringer

Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen

går i trykken. Om maskinen skulle endres

vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere

bruksanvisningen.

2005 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Art no 540666

5


Kompostkvarn GS2500SA

Säkerhetsinstruktioner

Varning! Läs och följ noggrant säkerhetsinstruktionerna.

• Kompostkvarnen måste monteras korrekt före

användning.

• Varning! Denna apparat måste jordas!

• Varning! Använd endast jordad förlängningssladd med

jordsladden ansluten.

• Använd endast förlängningskablar som är godkända

för utomhusbruk och kontrollera att de är i bra skick

före användning.

• Skydda kablarna från skada vid tung mekanisk

användning, skarpa kanter, kontakt med rörliga delar

och frätande vätskor, etc.

• Varning! Använd inte en förlängningskabel som visar

tecken på skada. Anslut en helt ny kabel gör inga

permanenta eller tillfälliga reparationer. Låt en kvalificerad

tekniker byta kabeln.

• Innan du sätter i kontakten i eluttaget ska du

kontrollera att uttagets belastningsvärde är korrekt

och motsvarar de som angetts på märkplåten på

kompostkvarnen.

• Flytta aldrig kompostkvarnen genom att dra i kablarna.

• Dra alltid ut sladden från eluttaget innan du flyttar

den till annan plats.

• Stäng alltid av kompostkvarnen innan du drar ut

kontakten från eluttaget eller förlängningssladdar.

• Lämna aldrig kompostkvarnen utan uppsikt när den

är igång.

• Innan du lämnar kompostkvarnen ska du stänga av

motorn och dra ut kontakten från eluttaget. Gör

det samma vid strömavbrott.

• Håll barn och husdjur på avstånd. Alla åskådare ska

hållas på säkert avstånd från kompostkvarnen när

den används.

• Låt inte barn eller personer, som inte har läst detta

instruktionsblad eller som inte är bekanta med

kompostkvarnen, använda den.

• Skötaren är ansvarig för tredje part under arbete med

kompostkvarnen.

• Använd endast kompostkvarnen för avsedd användning.

• Varning! Den här maskinen har roterande knivar.

• Varning! Knivarna stannar inte direkt efter att

maskinen stängts av.

• Stäng alltid av kompostkvarnen, dra ut elkontakten

och vänta tills skärskivorna stannar innan du genom

för underhålls- eller rengöringsarbete.

• Var försiktig vid rengöring och underhållsarbete på

kompostkvarnen. FARA! Akta fingrarna! Använd

handskar!

• Det är förbjudet att flytta eller modifiera någon av de

elektriska och mekaniska säkerhetsanordningarna.

• Kompostkvarnen måste stå på en jämn och fast

grund under drift.

• Använd endast i dagsljus eller vid god belysning.

• Använd handskar och säkerhetsglasögon när du

arbetar med kompostkvarnen.

• Vi rekommenderar att öronskydd används.

• Varning! Tratten måste monteras och skruvarna dras

åt ordentligt före användning.

• Stoppa inte in dina händer i inmatningskanalen och

utkastöppningen.

6

• Under drift ska man kontrollera att inga främmande

föremål (t.ex. stenar, glas, metall, jord, plast) matas

in i kompostkvarnen; dessa främmande föremål kan

orsaka att knivarna blir avtrubbade och att motorn

skadas allvarligt. Använd inte kompostkvarnen för

andra ändamål än avsedd användning.

• Om kompostkvarnen skulle börja vibrera onormalt,

stäng omgående av motorn och kontrollera orsaken.

Vibrationer är vanligen en förvarning om problem.

• Kompostkvarnen ska kontrolleras noga före användning.

Du bör endast arbeta med en kompostkvarn

som är i bra skick. Om du märker någon defekt på

maskinen som kan orsaka fara för skötaren ska inte

kompostkvarnen användas förrän felet har åtgärdats.

• Byt slitna eller skadade delar av säkerhetsskäl.

Använd endast original reservdelar. Delar som inte

tillverkats av tillverkaren kan medföra dålig passning

och möjlig skada.

• Använd endast kompostkvarnen på platser som är

skyddade från vatten och använd aldrig den utomhus

vid regn.

• Förvaras på torr säker plats utom räckhåll för barn.

Beskrivning (Fig. 1)

1. Inmatningskanal

2. Återställningsknapp/överbelastningsskydd

3. Strömbrytare

4. Riktningsväxlare

5. Underrede

6. Utkastöppning

1

4

5

3

2

Svensk

1

6


Kompostkvarn GS2500SA

Före användning

Montering (Fig. 2)

• Ta ut alla delar från förpackningen.

• Fäst underredet 1 vid huset med 2 låsmuttrar 2 med

hjälp av den medföljande nyckeln.

• Montera hjulaxeln 3 på underredet med 2 skruvar

M6 x 50 (nr 4) och muttrar med hjälp av den

medföljande sexkantsnyckeln och nyckeln.

• För på hjulen 5 på axeln.

• Använd en hammare för att fästa navet 6 på hjulaxeln.

Avsedd användning

Kompostkvarnen är avsedd för nedskärning för

kompostering av fibrer och grövre trädgårdsavfall.

Insamling av strimlat material

Använd ett kärl placerat under utkastöppningen för det

strimlade materialet.

Använd alltid korrekt matningsspänning

Nätspänningen måste stämma överens med informationen

som anges på apparatens märkplåt. Apparater med en

märkspänning på 220–240 V kan även anslutas till ett

220 V uttag. Uttaget måste vara skyddat med en

säkring på minst 10 A.

En förlängningssladd med för liten tvärsnittsarea kan

leda till en tydlig försämring av maskinens prestanda.

För kablar med en längd på upp till 25 m, en

tvärsnittsarea på minst 3 x 1,5 mm2 krävs; för kablar

som är längre än 25 m måste tvärsnittsarean vara

minst 2,5 mm 2 .

7

Svensk

Drift

Strömbrytare

• Tryck på den gröna knappen för att starta kompostkvarnen.

• Tryck på den röda knappen för att stänga av.

Obs! Maskinen är utrustad med en säkerhetsbrytare

för att förhindra att den startas igen av misstag efter

ett strömavbrott.

Riktningsväxlare

Varning! Riktningsväxlaren kan endast styras när

kompostkvarnen är avstängd.

Läge ”1”

Skärkniven drar in materialet och skär det.

Läge ”0”

Skärkniven drivs i motsatt riktning och material som har

fastnat lossnar.

Håll den gröna knappen på strömbrytaren intryckt efter

att riktningsväxlaren ställts i läge ”0”, skärknivarna ändrar

till motsatt rotationsriktning. Släpp strömbrytaren

och kompostkvarnen stannar automatiskt.

Tips

• Stora objekt eller trädgrenar ska tas bort efter flera

försök i både skär- och frigöringsriktningarna.

• Använd en pådrivare eller en renskrok för att ta bort

föremål som fastnat i inmatningstunneln eller

utkastöppningen.

Varning! Vänta alltid tills att kompostkvarnen stannat

innan du startar den igen. Längre material som sticker

ut från kompostkvarnen kan kastas runt när den dras

in av skärkniven. Håll dig på säkert avstånd!

Överbelastningsskydd

Överbelastning (t.ex. blockering av skärknivarna) leder

till att maskinen stannar efter några sekunder. För att

skydda motorn från skador stänger överbelastningsskyddet

av strömmen automatiskt.

Vänta minst 1 minut innan maskinen startas igen efter

att du återställningsknappen har tryckts in och tryck

därefter på strömbrytaren.

Om skärkniven blockeras ska riktningsväxlaren ställas i

vänster läge ”1” innan kompostkvarnen startas igen.

Bruksanvisning

Mata in materialet som ska hackas i den högra sidan av

inmatningstunneln (skärknivarna roterar i moturs riktning).

Materialet dras automatiskt in av skärkniven.

Varning! Längre material som sticker ut från kompostkvarnen

kan kastas runt när den dras in av

skärknivarna. Håll säkert avstånd! För endast in så

mycket material att inmatningstunneln inte blockeras.

Hacka trädgårdsavfall som har legat några dagar och är

visset och fuktigt växelvis med grenar. Detta förhindrar

att skärknivarna blockeras. Fyll inte på mjukt avfall som

exempelvis köksavfall i kompostkvarnen utan kompostera

det direkt. Material med mycket grenar och löv

måste hackas ner helt innan nytt material matas in.


Kompostkvarn GS2500SA

Se till att det hackade materialet kan falla fritt från utkastöppningen

risk för blockage! Ventilationshålen får inte

täckas av avfallspåsen eller det hackade materialet.

Ställa in motkniven (Fig. 3)

Motkniven B ställs in på mellan 0 och 0,50 mm från

skärkniven A. Detta avstånd ska hållas för att uppnå

effektiv funktion.

Mjukt material eller våta trädgrenar kan flisas i stället för

att skäras av och en sliten motkniv kan leda till samma

problem efter flera gångers användning.

Det finns en justeranordning på höger sida av plastkåpan.

För att ställa in avståndet sticks den medföljande

insexnyckeln D in och vrids medurs så att skruven

C flyttas i riktning mot skärkniven. Med ett halvt varvs

vridning flyttas motkniven 0,50 mm närmare skärkniven.

Testa kvarnen efter inställning så att bäst effekt uppnås.

Kontrollera att skärkniven inte rör vid motkniven för att

undvika att kompostkvarnen skadas.

Tips

• Kraftigt material eller grenar leder till att skärkniven

blockeras under kontinuerlig hackning.

• Mjukt material, som exempelvis löv eller stjälkar kan

blockera inmatningsöppningen. Mata in mjukt material

med hjälp av den medföljande pådrivaren.

• Mata alltid materialet som ska hackas från

inmatningstunnelns högra hörn.

• Kontrollera noga materialet som ska hackas.

• Kontrollera att det inte finns några stenar eller spik

då detta allvarligt kan skada kompostkvarnen.

• Kontrollera om det finns tecken på vibration. Kraftiga

vibrationer orsakas av slitna skärknivar. Byt knivarna

vid behov.

Felsökning

Motorn går inte igång.

• Överbelastningsskyddet har löst ut

Ställ in riktningsväxlaren i läget ”0” och tryck på åter

ställningsknappen, håll strömbrytaren intryckt för att

starta kompostkvarnen efter en liten stund. Efter att

materialet som blockerade har tagits bort ska rikt

ningsväxlaren ställas i läge ”1”.

• Strömavbrott

Kontrollera elkablen, kontakten och säkringen i

elcentralen.

8

Svensk

Materialet som ska hackas dras inte in

• Skärknivarna roterar bakåt. Ändra rotationsriktning.

• Materialet fastnar i inmatningstunneln

Ställ riktningsväxlaren i läge ”0” och starta kompostkvarnen.

Dra ut materialet från inmatningstunneln.

Mata åter in kraftiga grenar så att kniven inte direkt

griper i de tidigare knivskårorna.

• Skärkniven är blockerad.

Ställ riktningsväxlaren i läge ”0” och starta kompostkvarnen.

Skärkniven roterar bakåt så att materialet som

blockerar kan tas bort.

Varning! Byt rotationsriktning till önskad position efter

att kompostkvarnen har stannat helt.

Underhåll

• Vårda din maskin och rengör den regelbundet för att

uppnå långvarig effektivitet och prestanda.

• Håll luftventilerna rena och fria från smuts.

• Använd en varm fuktig trasa och en mjuk borste för

att rengöra din maskin.

• Våta aldrig ner eller spraya vatten på maskinen.

• Använd inte rengöringsmedel eller lösningsmedel då

dessa kan orsaka skador på maskinen som inte går

att reparera. Kemikalier kan förstöra delar av plast.

• Åtdragningen på fästskruvarna på underredet ska

kontrolleras regelbundet.

• För att skydda kompostkvarnen från att rosta vid förvaring

under en längre period ska skärkniven smörjas

in med en olja som inte är miljöskadlig.

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer GS2500SA

Nätspänning/frekvens: 220–240 V ~ 50 Hz

Märkeffekt: 2500 W

Driftläge: S 6

Hastighet utan belastning: 40 v/min

Diameter på grenarna: max. 40 mm

Vikt: 26 kg

Ljudstyrka: 86 dB(A)

Driftsläget S6 (40 %) indikerar en belastningsprofil på

4 min. belastning och 6 min tomgång. Max diameter på

grenarna beror på hur hård veden är.


Svensk

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen

styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller

fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen

ej följts eller om maskinen utsatts för

onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader

eller demonteringskostnader är för köparens räkning.

Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens

rekommendationer.

TILLVERKAR DEKLARATION

Undertecnad firma

Gisle Krigsvoll AB

B Jönssons v 4

S-302 41 Halmstad

försäkrar under eget ansvar att maskinen

Produkt ..............Kompostkvarn

Märke ................Best Tools

Modell typ............GS2500SA

överensstämmer med följande norm

EN60335-1:1994+A11+A1+A12-A16,

EN13683:2003, EN55014-1:2000+A1+A2,

EN55014-2:1997+A1,EN6100-3-2:2000,

EN61000-3-11:2000

enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv

98/37/EC

Halmstad, 2005-03-01

VD, Gisle Krigsvoll AB

Ändringar

Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna

bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera

bruksanvisningen, om maskinen skulle ändras väsentligt.

2005 © Gisle Krigsvoll AB

Art no 540666

9


Kompostimylly GS2500SA

TURVALLISUUSOHJEET

Varoitus! Lue turvallisuusohjeet ja noudata niitä

tarkasti.

• Ennen käyttöä kompostimylly on koottava oikein.

• Varoitus! Tämä koje on maadoitettava!

• Varoitus! Käytä vain maadoitettua jatkojohtoa,

jonka maadoitus on kytketty.

• Käytä ainoastaan ulkokäyttöön hyväksyttyjä

jatkojohtoja ja tarkista ennen käyttöä, että ne ovat

hyvässä kunnossa.

• Suojele kaapeleita, jotta ne eivät saa mekaanisia

vaurioita raskaassa käytössä tai vioitu terävistä

reunoista, liikkuvista osista, syövyttävistä nesteistä ym.

• Varoitus! Älä käytä jatkojohtoa, jossa on näkyvää

vikaa. Käytä kokonaan uutta verkkokaapelia – älä tee

pysyviä tai tilapäisiä korjauksia. Jätä kaapelin vaihta

minen ammattitaitoiselle teknikolle.

• Ennen kuin pistät pistokoskettimen pistorasiaan,

tarkista että pistorasian sallittu kuormitus on oikea ja

vastaa kompostimyllyn kilvessä olevaa merkintää.

• Älä koskaan siirrä kompostimyllyä sähköjohdosta

vetämällä.

• Vedä johto aina irti pistorasiasta ennen koneen

siirtämistä toiseen paikkaan.

• Pysäytä aina kompostimylly ennen kuin vedät johdon

irti pistorasiasta tai irrotat jatkojohdosta.

• Älä koskaan jätä kompostimyllyä käymään

valvomattomana.

• Ennen kuin lähdet kompostimyllyn luota, pysäytä

moottori ja vedä kosketin irti pistorasiasta. Toimi

samoin sähköhäiriön sattuessa.

• Pidä lapset ja kotieläimet loitolla. Kaikkien katsojien

tulee olla turvallisen matkan päässä kompostimyllystä,

kun sitä käytetään.

• Älä anna lasten tai sellaisten henkilöiden käyttää

kompostimyllyä, jotka eivät ole lukeneet tätä ohjetta

tai tunne konetta.

• Kompostimyllyn käyttäjä on vastuussa sivullisten

turvallisuudesta.

• Käytä kompostimyllyä ainoastaan sille tarkoitettuun

työhön.

• Varoitus! Tässä koneessa on pyörivät terät.

• Varoitus! Terät eivät pysähdy heti kun koneen virta

katkaistaan.

• Ennen kuin ryhdyt huolto- tai puhdistustöihin, pysäytä

aina kompostimylly, vedä kosketin irti pistorasiasta ja

odota kunnes terät ovat pysähtyneet.

• Ole varovainen kompostimyllyn huolto- ja puhdistustöissä.

VAARA! Varo sormiasi! Käytä suojakäsineitä!

• Koneen sähköisten ja mekaanisten turvalaitteiden

siirtäminen tai muutosten tekeminen niihin on

kiellettyä.

• Kompostimyllyn on käytön aikana seistävä tasaisella

ja tukevalla alustalla.

• Käytä ainoastaan päivänvalossa tai hyvässä

valaistuksessa.

• Pidä käsineitä ja suojalaseja käyttäessäsi

kompostimyllyä.

• Suosittelemme kuulosuojainten käyttöä.

• Varoitus! Syöttösuppilo on asennettava ja ruuvit

kiristettävä hyvin ennen käyttöä.

10

Finske

• Älä pane käsiäsi syöttöaukkoon tai ulostuloaukkoon.

• Käytön aikana on valvottava, ettei kompostimyllyyn

mene vieraita esineitä (esimerkiksi kiviä, lasia,

metallia, multaa, muovia); ne voivat tylsyttää teriä ja

vioittaa pahasti moottoria. Älä käytä kompostimyllyä

sellaiseen työhön, johon se ei ole tarkoitettu.

• Jos kompostimylly alkaa täristä epänormaalisti,

pysäytä heti moottori ja selvitä häiriön syy. Yleensä

tärinä on ennakkovaroitus ongelmista.

• Varmista, että terät ovat kunnolla kiinni, ennen kuin

kompostimyllyä käytetään. Älä käytä kompostimyllyä,

jos jokin teristä ei ole hyvin kiinni.

• Ennen käyttöä kompostimylly on tarkastettava perusteellisesti.

Käytä ainoastaan hyvässä kunnossa olevaa

kompostimyllyä. Jos havaitset koneessa vian,

joka voi aiheuttaa vaaran käyttäjälle, ei kompostimyllyä

pidä käyttää ennen kuin vika on korjattu.

• Vaihda kuluneet tai vioittuneet osat turvallisuuden

vuoksi. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Osat, jotka

eivät ole valmistajan tuottamia, voivat sopia huonosti

ja aiheuttaa vaurioita.

• Käytä kompostimyllyä vain vedeltä suojatussa

paikassa äläkä koskaan käytä sitä ulkona sateella.

• Säilytettävä kuivassa turvallisessa paikassa lasten

ulottumattomissa.

Selostus (kuva 1)

1. Syöttöaukko

2. Palautuspainike/ylikuormitussuoja

3. Virtakytkin

4. Suunnanvaihdin

5. Jalusta

6. Ulostuloaukko

1

4

5

3

2

1

6


Kompostimylly GS2500SA

Ennen käyttöä

Kokoonpano (kuva 2)

• Ota kaikki osat esiin pakkauksesta.

• Kiinnitä jalusta 1 runkoon kahdella lukkomutterilla

2 mukana toimitettua avainta käyttäen.

• Kiinnitä pyöränakseli 3 jalustaan kahdella ruuvilla

M6 x 50 (nro 4) ja muttereilla mukana toimitetun

kuusioavaimen ja kiintoavaimen avulla.

• Aseta pyörät 5 akselille.

• Kiinnitä napa 6 pyöränakselille vasaraa käyttäen.

Käyttötarkoitus

Kompostimylly on tarkoitettu kuituaineksen ja karkean

puutarhajätteen silppuamiseen kompostoimista varten.

Silpun kerääminen

Aseta ulostuloaukon alle keruuastia silpulle.

Käytä aina oikeaa syöttöjännitettä

Verkkojännitteen täytyy vastata kojeen kilvessä olevia tietoja.

Koje, jonka nimellisjännite on 220 – 240 V,

voidaan myös liittää 220 V syöttöön.

Pistorasian on oltava suojattu sulakkeella, jonka

nimellisvirta on vähintään 10 A.

Jos käytetään jatkojohtoa, jonka johdinpoikkipinta on liian

pieni, koneen suorituskyky voi huonontua tuntuvasti.

Jos jatkojohdon pituus on enintään 25 m, poikkipinnan

tulee olla vähintään 3 x 1,5 mm2 ; jos kaapeli on

pitempi kuin 25 m, on poikkipinnan oltava vähintään

2,5 mm 2 .

11

Finske

Käyttö

Virtakytkin

• Kompostimylly käynnistetään painamalla vihreää

nappia.

• Se pysäytetään painamalla punaista nappia.

Huom.! Kone on varustettu turvakytkimellä, joka estää

sen käynnistymisen vahingossa uudestaan sähköhäiriön

jälkeen.

Suunnanvaihdin

Varoitus! Suunnanvaihdinta saa käyttää vain

kompostimyllyn ollessa pysähtyneenä.

Asento ”1”

Leikkuuterä vetää ainesta koneeseen ja leikkaa sen.

Asento ”0”

Terä pyörii vastakkaiseen suuntaan niin että kiinni

takertunut aines irtoaa.

Pidä virtakytkimen vihreää nappia painettuna, kun

suunnanvaihdin on käännetty asentoon ”0”; terät vaihtavat

pyörimissuuntaa. Kun päästät napin vapaaksi,

kompostimylly pysähtyy itsestään.

Vihjeitä

• Isot kappaleet tai puunoksat on otettava pois, jos

ne eivät ole menneet läpi usealla yrityksellä sekä

leikkuu- että irrotussuuntaan.

• Syöttökanavaan tai ulostuloaukkoon takertuneet

esineet poistetaan työntimellä tai puhdistuskoukulla.

Varoitus! Odota aina kompostimyllyn pysähtymistä

ennen kuin käynnistät sen uudelleen.

Pitkät oksat tms., jotka pistävät esiin kompostimyllystä,

voivat pyörähtää ympäri, kun mylly vetää ne

sisään. Pysyttele turvallisen matkan päässä!

Ylikuormitussuoja

Ylikuormituksen sattuessa (esimerkiksi terien tukkeutuessa)

kone pysähtyy muutaman sekunnin kuluttua.

Ylikuormitussuoja katkaisee moottorin virran automaattisesti

moottorin suojaamiseksi vioittumiselta.

Odota vähintään 1 minuutin ajan ennen koneen

käynnistämistä uudelleen kun palautuspainike on

painettu sisään, ja paina sitten virtakytkintä.

Jos terä tukkeutuu, on suunnanvaihdin käännettävä

vasemmalle asentoon ”1” ennen kuin kompostimylly

käynnistetään uudelleen.

Käyttöohje

Syötä silputtava aines syöttöaukon oikeaan laitaan

(terät pyörivät vastapäivään). Terä vetää aineksen

myllyyn automaattisesti.

Varoitus! Pitkät oksat tms., jotka pistävät esiin kompostimyllystä,

voivat pyörähtää ympäri, kun terät

vetävät ne sisään. Pysyttele turvallisen matkan

päässä!

Älä syötä liikaa tavaraa kerrallaan, jottei syöttösuppilo

tukkeudu. Muutaman päivän maassa maannutta kuihtunutta

ja kosteaa puutarhajätettä on hyvä vuorotella

oksien kanssa.


Kompostimylly GS2500SA

Tämä estää terien tukkeutumista.

Älä pane kompostimyllyyn pehmeää jätettä, esimerkiksi

keittiöjätettä, vaan pane se suoraan kompostiin.

Aines, jossa on paljon oksia ja lehtiä, on silputtava kokonaan

ennen kuin syötetään uutta ainesta.

Pidä huoli, että silppu pääsee putoamaan vapaasti

ulostuloaukosta – tukkeutumisvaara!

Tuuletusaukot eivät saa jäädä jätepussin tai leikatun

silpun peittoon.

Vastaterän asettelu (kuva 3)

Vastaterä B asetellaan 0 – 0,50 mm:n päähän leikkuuterästä

A. Tämä etäisyys on säilytettävä, jotta mylly

toimii tehokkaasti. Pehmeä aines tai märät oksat voivat

katkeamisen sijasta hajota kuiduiksi, ja kulunut

vastaterä voi aiheuttaa saman ongelman pitkän käyttöajan

jälkeen. Muovikotelon oikealla puolella on

säätölaite. Vastaterän etäisyyden säätämiseksi mukana

toimitettu kuusioavain työnnetään ruuvin koloon ja sitä

kierretään myötäpäivään, jolloin ruuvi C siirtyy leikkuuterää

kohti. Puoli ruuvin kierrosta siirtää vastaterää

0,50 mm lähemmäksi leikkuuterää.

Kokeile kompostimyllyä säädön jälkeen, niin että

saavutetaan paras teho. Varmista, että leikkuuterä ei

kosketa vastaterää, jotta kompostimylly ei vahingoitu.

Vihjeitä

l Jos silputtava aines, esimerkiksi oksat, on hyvin

kovaa, terä voi jatkuvasti silputtaessa tukkeutua.

l Pehmeä aines, esimerkiksi lehdet tai kasvin varret, voi

tukkia syöttöaukon. Syötä pehmeä aines mukana

toimitetun työntimen avulla.

l Syötä aina silputtava aines syöttöaukon oikeaan

kulmaan.

l Tarkkaile silputtavaa ainesta huolellisesti. Varmista,

että sen joukossa ei ole kiviä tai nauloja, koska nämä

voivat aiheuttaa kompostimyllylle pahoja vaurioita.

l Tarkkaile, onko merkkejä tärinästä. Leikkuuterien

kuluneisuus aiheuttaa kovaa tärinää. Vaihda tarvittaessa

terät.

Vianetsintä

Moottori ei käynnisty

• Ylikuormitussuoja on lauennut.

Käännä suunnanvaihdin asentoon ”0” ja paina

palautuspainiketta; pidä hetken kuluttua virtakytkimen

nappia painettuna kompostimyllyn

käynnistämiseksi. Kun tukkeuman aiheuttanut aines

on saatu pois, on suunnanvaihdin käännettävä

asentoon ”1”.

• Sähköhäiriö.

Tarkasta sähköliitäntäkaapelit, pistokosketin ja

sähkökeskuksen sulake.

Kompostimylly ei vedä silputtavaa ainesta sisään

• Leikkuuterät pyörivät takaperin.

Vaihda pyörimissuunta.

• Aines takertuu syöttökanavaan.

Käännä suunnanvaihdin asentoon ”0” ja käynnistä kompostimylly.

Vedä takertunut aines ulos syöttökanavasta.

12

Finske

Syötä paksut oksat uudelleen siten, että terä ei tartu

heti entisiin leikkuu-uriin.

• Leikkuuterä on tukkeutunut.

Käännä suunnanvaihdin asentoon ”0” ja käynnistä

kompostimylly. Leikkuuterä pyörii takaperin, jolloin

tukkiva aines voidaan poistaa.

Varoitus! Vaihda pyörimissuunta haluttuun asentoon

vasta kun kompostimylly on kokonaan pysähtynyt.

Hoito

• Hoida konettasi ja puhdista se säännöllisesti, jotta

sen tehokkuus ja suorituskyky säilyy pitkään.

• Pidä tuuletusaukot puhtaina.

• Käytä koneen puhdistamiseen lämmintä kosteaa

riepua ja pehmeää harjaa.

• Älä koskaan kastele konetta tai suihkuta vettä sen

päälle.

• Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia, koska ne

voivat aiheuttaa koneeseen vikoja, joita ei voi korjata.

Kemikaalit voivat turmella muoviosia.

• Jalustan kiinnitysruuvien kiristys on säännöllisesti

tarkistettava.

• Jotta kompostimylly ei pitkään säílytettäessä

ruostuisi, on leikkuuterä voideltava öljyllä, joka ei

ole ympäristölle haitallista.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot GS2500SA

Verkkojännite/taajuus: 220–240 V ~ 50 Hz

Nimellisteho: 2500 W

Käyttöjaksotus: S 6

Pyörimisnopeus kuormittamattomana: 40 kierr/min

Oksien halkaisija: max. 40 mm

Paino: 26 kg

Äänitaso: 86 dB(A)

Käyttöjaksotus S6 (40 %) tarkoittaa kuormitusprofiilia,

jossa vuoroittain on kuormitusaika 4 min ja kuormittamaton

tila 6 min.

Oksien maksimipaksuus riippuu puun kovuudesta.


Deleskisse/Delskiss/Osapiirustus GS2500SA

13


Kompostkvern/Kompostkvarn/Kompostimylly GS2500SA

14


Kompostimylly GS2500SA

15

Finske


Finsk

TAKUU

Koneella on 2 vuoden takuu, joka alkaa myyjän vahvistamasta

ostopäivästä. Takuu koskee ainoastaan aine- tai

valmistusvikoja. Takuu raukeaa, jos käyttöohjetta ei ole

noudatettu tai jos konetta on ylikuormitettu tai käytetty

epänormaalilla tavalla. Kaikki kuljetus- tai purkamiskustannukset

on ostajan maksettava. Kiistan sattuessa

pätevät Yleisen valituslautakunnan (Allmänna reklamationsnämden)

suositukset.

EU-YHTEENSOPIVUUSVAKUUTUS

Allekirjoittanut toiminimi

Gisle Krigsvoll AB

B. Jönssons v 4

S-302 41 Halmstad

vakuuttaa, että seuraava kone

Tuote ..................Kompostimylly

Merkki ................Best Tools

Malli tyyppi ..........GS2500SA

on standardin

EN60335-1:1994+A11+A1+A12-A16,

EN13683:2003, EN55014-1:2000+A1+A2,

EN55014-2:1997+A1,EN6100-3-2:2000,

EN61000-3-11:2000

ja direktiivien

98/37/EC määräysten ja ohjeiden mukainen.

Tässä koneessa on EU-direktiivin nro 20 mukainen

suojaeristys. Suojaeristys parantaa sähköturvallisuutta

eikä vaadi maadoitusta.

Trondheim, 2005-03-01

Toimitusjohtaja, Gisle Krigsvoll AB

Muutokset

Teksti, kuvat ja tiedot pätevät tämän käyttöohjeen

painoon mennessä. Varaamme oikeuden käyttöohjeen

päivittämiseen, jos kone muuttuu olennaisesti.

2005 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AB

Tuote nro 540666

16

More magazines by this user
Similar magazines