Views
5 years ago

Økonomiplan 2011-2014 - Ål kommune

Økonomiplan 2011-2014 - Ål kommune

Hovudmål Balansert

Hovudmål Balansert målstyring M ilepærlar for budsj ettåret 2011 ø konomiplan 20 11-20 14 BodHett 20 11 Visjon, mål og milepælar for kommunen Økonomiplanen skal vere forankra i kommuneplanen. I kommuneplan for perioden 2007- 20 18 er folgj ande risj on ved teken: Ål kommune vil saman med innbyggk rar og næringsliv skape eit attraktivt lokalsamf unn med eit rikt og variert kultur- og næringsli v og ein trygg oppvekst og alderdom. I Al vil me ved likehalde og utvikle eit attraktivt sentrum og levande grender. I Al vil me styrke livskvalitet og trivse l. I Al vil me ha eit trygt. men utfordrande oppvekstmilj o som er tilpassa kvar einskild sine behov. I Al vil me at Hallingdal kan tilby allsidig utdanning og kompetanse utvik ling . I Al vil me vidareutvikle uss som kulturhygda i Hallingdal. I Al vil me styrke optimismen og evna til gjennom foring hja næringslivet. I Al vil me ha romslege . familievenlege hytteomrade og turistverk semder godt tilpassa natur og landskap. I Al vil me sikre velferdsordn ingar og he lsetilbod. I fkl vil me at det ska l vera trygt for alle som hur, oppheldt seg, ferdast i. har sitt virke i eller har eigedom her . I A l vil mc utvikle kommuneorganisasjonens evne til å møte stadige endr ingar og gi god serviee. Det er gj ort vedtak om utvikling av styringssystemet slik at vi har meir merksemd på kvalitet i tenestene. Ko mmunestyret gj er tydeleg vedtak om kva mål vi skal ha når det gjeld kvalitet og volum på tenestene, og utvikling i lokalsamfunnet. Dette kallar vi gjerne Balansert målstyring (BMS). I dette utkastet til budsjett har vi med målkart til alle avdelingar i kommunen. Den einskilde leiar vil rapportere på mala gj ennom kvartalsrapportar og årsmelding for 20 11. Vertskap srolle for nytt interkommunalt harnevern for Hallingdal Prosjekt for utvikling av skule og harnehage m.m. i Å I Ferd igstilling av ombyg ,t ng ved Torpo skule Ferdigstilling av ombygging ved Nordbygdene barnehage Nytt reinseanlegg pa Sundre Planleg ging av uthygging i I le lsetunet Planlegg ing av utv ikling av Al kulturhus Forebuing til gj ennomforing av Samhandlingsreforma og Lokalmedisinske senter for Hallingdal Vidareforing av Balansert malstyring 6

Venta resultat for 2010 Økonomiplan 20 11-20 14 Bud sj ett 20 11 Økonomisk stode for kommunen Kommunen har dei siste ara hatt solid økonom i og god evne til å halde oppe tenestenivaet og samstundes gjennom føre store investeringar. Dette har samanheng med effek tiv og nøysam dr ift, fokus på økonom isk styring , auka kraftinntekter og stabile over føringar og inntekter Kommunen har i ho vudsak pengane plassert i bank og likvidite ten er god (evna til å dekke løp ande kostnader). Stor kostnadsvekst bade fon e året og i inneverande år på lon/personalko stnader. materia lar og tenester. og den siste tidas uro i finansmarknade n. gir eit bilete som kan gj e utfordringar for budsj ettbalansen. serleg dersom inntektene ikkje held tritt med veksten på kostnadssida. Vi har merka lite til den sakalla "finanskrisa" . nwn signala fra regj eringa er eit stammare opplegg for Statsbudsj ettet og dermed for kommuneb udsjetta . Kostbare lonsoppgjer dei siste åra, og ein lågare skatteinngang enn forventa gjev utfordringar til budsjettet og økonomiplanen. For 2009 valde ein å bruke av likvid itetsfondet, i staden for å "kutte- i tenestetilbodet, for å få balanse. For budsjettåra 20 10 og 20 11 har rådmannen vald å saldere budsj etta utan bruk av fond , Det betyr ein ree ll inn stramming for dei fleste budsjettområda. Kvartalsrapportering a for 2. kvartal syner at budsjettområda i ho vudsak har kontroll og styring med utgiftene. Det er likeve l overforbruk på barne ve rn og he lse/ so sia l, so m m a dekkast inn att i dei to siste kvartala. Vi arbeider med eit klart mal om å ha balanse i dr iftsresultatet for 20 10. Skatt og rammetilskot S katte in ngangen pr aug ust i år sy ner e in m ode ra t nedgang i høve til fj oraret ( 0 ,9 mill.kr). Skatteinngangen i 2009 vart noko dårlegarc enn venta, men samla sett kom skatt og rainmeoverforingane inn om trent som budsjettert. Mykje tydar på at skatteinngangen for 20 10 blir betre enn vi kunne frykte . Radmannen vurderar at skatteinngangen er budsjettert noko for hogt. men at dette ikkje vil paverke dei samla frie inntektene i særleg grad fordi rammetilskotet er budsjettert lagt og veg opp for dette . T abe lle n syner prognose fo r Are t 20 10 pr septe m ber Skatteinn an Pr 2 kvartal 20 10 : 56 ,8 m ill, kr Pr 2 kvartal 2009 : 59 ,2 mill. kr Pr 2 kvartal 2008 : 57, 1 mill. kr Buds'ett 20 10 : 105 ,2 mill.kr Forventa arsinu gan g r dato : 105 ,5 mill.kr 7 Rammetilskot Pr 2 kvartal 20 10 Pr 2 kvartal 2009 : Pr 2 kvartal 2008-: Buds'ett 20 10 : Forventa årstilskot 4 6,2 m ill. kr 35,9 mill. kr 36,2 mill. kr 84,2 mill.kr r dato : 84 mill.kr

Strategisk Næringsplan 2013-2016 - Ål kommune
Omsorgsplan 2011-2014.pdf - Kongsberg Kommune
Handlings- og økonomiplan 2011-2014 - Stavanger kommune
Trafikksikkerhetsplan 2011-2014.pdf - Asker kommune
Økonomirapport for juli 2011. - Drammen kommune
1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune
Økonomiplan 2011–2014 Budsjett 2011 - Aust-Agder fylkeskommune
Informasjonsbrosjyre 2013 - 2014 - Bamble kommune
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 ... - Fjell kommune
Økonomiplan 2011 - Drammen kommune
Årsberetning 2011.pdf - Ringsaker kommune
Boligsosial handlingsplan 2012 - 2014 - Drammen kommune
Kommuneplan for Asker 2014 – 2026 - Asker kommune
Boligsosial handlingsplan 2012 - 2014 - Drammen kommune
Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune
UDIs strategiplan for 2011 - 2014.
Mosjonskatalogen 2013/2014 (pdf) - Drammen kommune
Vedtatt budsjett 2011 - Stortinget
Den globale erhvervsby Erhvervsplan 2010-2014 - Aalborg Kommune
Fagnytt i Nord nr.2 2011 - Tromsø kommune
Stadig bedre 2011 - 2015 - Stavanger kommune