Årsmelding for Hordaland fylkeskommune - Politiske saker ...

polsak.ivest.no

Årsmelding for Hordaland fylkeskommune - Politiske saker ...

4

INNHALD

Om årsmeldinga

Årsmelding 2009 viser resultat som er oppnådde i

Hordaland fylkeskommune i løpet av året. Meldinga

gjev oversikt over den fylkeskommmunale tenesteproduksjonen

i dei ulike sektorane. Det er lagt vekt på

å visa kva ressursane vert brukte til, korleis utviklinga

er over tid og korleis driftsresultatet er i høve til

budsjettet. Ein del tal frå KOSTRA er tekne inn for å

samanlikna Hordaland fylkeskommune med nabofylket

Rogaland og landsgjennomsnittet for fylkeskommunane

utanom Oslo. For Hordaland er det teke

med KOSTRA-tal for både åra 2006-2009, men ver

obs på at tala for 2009 er førebelse. Det er første gong

det er teke med så lang tidsserie for KOSTRA-tal.

For dei som ønskjer meir detaljinformasjon om

fylkeskommunen si verksemd i 2009, viser vi til

årsrekneskap, revisjonsmelding og årsmeldingar frå

avdelingar m. fl.

Årsmeldinga er også tilgjengeleg på internett:

www.hordaland.no

Produksjon, foto m.m.:

Ansvarleg: Fylkesrådmannen.

Redaktør: Informasjonssjef Stanley Hauge.

Tekstgrunnlag: Avdelingane i fylkesadministrasjonen.

Redigering: Stanley Hauge, Svein S. Amundsen og

Bente Utne.

Grafikk, oppsett, utforming: Stanley Hauge.

Utforming forside: Geir K. Lien.

Foto/kart: Avisa Hordaland (s. 22), Asle Birkeland (s.

32), Øyvind Braaten (s. 15), Geir Brekke (s. 19), Rune

Jensen (s. 35), Egill Danielsen (s. 3), Bjarte Brask

Eriksen (s. 14, 15, 18, 26), Stanley Hauge (s. 2, 3, 10,

12, 34, 41, 42, div. fylkestinget ), Per Egil Larsen (s.

13), Bjørn Arve Lunde (s. 29), Oddmund Lunde (s. 46,

fylkestinget), Lars Opstad (s. 31) Marit Rødseth (s.

24), Silje Monsen Solsvik (s. 31), Simon Sortland (s.

9, 21, 23, 30), Liv Sundheim (s. 24), Hallvor Solheim

(s. 37), Ann Steindal (s. 30), Agder Teater (s. 32),

Charlotte Lillefjære Tertnæs (s. 27), (s. 29), Tormod

Valaker (s. 16).

Redaksjon en avslutta 31. mars 2010

Opplag: 1500 eks.

Trykkeri:

Utgjevar:

Hordaland fylkeskommune

Fylkesrådmannen

Postboks 7900

5020 Bergen

Gateadr.: Agnes Mowinckels gate 5

Tlf.: 55 23 90 00 Telefax: 55 23 99 49

Intenettadr.:

www.hordaland.no

Årsmelding for

Hordaland fylkeskommune

2009

Foto framsida:

Markeringa av

50-årsjubileet for

bokbåten, her

frå Hjellvikvåg på

Osterøy. Foto: Elin

Golten, Hordaland

fylkeskommune.

Årsmelding 2009

Hordaland fylkeskommune

FYLEKSORDFØRAREN

Krtafttak for skule og kollektivtrafikk ............................................................. 2

Forvaltingsreforma frå 1.1. 2010 ..................................................................... 2

FYLKESRÅDMANNEN

Nye oppgåver – nye mål .................................................................................. 5

ØKONOMISK OVERSYN

Kutt i driftsmidlar til investeringar og bruk av fond sikra 0-resultat ............... 6

Driftsrekneskap 2006-2009 .............................................................................. 6

Driftsutgifter og driftsinntekter spesifiserte sektorvis ...................................... 7

KOSTRA-tal 2006-2009 .................................................................................. 8

Investeringsoversikt 2006-2009 ....................................................................... 9

Balansen ......................................................................................................... 10

OPPLÆRING

Skuleinvesteringar på over ein halv milliard kroner i 2009 ........................... 11

Viktige opplæringshendingar 2009 ............................................................... 11

KOSTRA-tal i vidaregåande opplæring ......................................................... 13

TANNHELSE

Betre tannhelse for 5- og 12-åringar, ny tannhelseplan utarbeidd ................. 17

KOSTRA-tal tannhelse .................................................................................. 18

REGIONAL UTVIKLING

Mål: Eit attraktivt og konkurranse dyktig Hordaland ..................................... 19

Viktige hendingar innan regional utvikling 2009 .......................................... 19

156 mill. kr til næringsutvikling .................................................................... 20

Prioriterte satsingar ........................................................................................ 21

«Hordaland – ski heile året» .......................................................................... 22

Regional planlegging, partnarskap og samarbeid .......................................... 23

Auka ansvar for folkehelse ........................................................................... 25

Ny internasjonal strategi ................................................................................ 26

Vestlandsrådet ................................................................................................ 26

KULTUR OG IDRETT

Kulturelt utviklingsprogram - nytt verkemiddel i kulturpolitikken ............... 28

Viktige kultur- og idrettshendingar 2009 ...................................................... 29

KOSTRA-tal kultur ........................................................................................ 29

SAMFERDSEL

Rekordstore investeringar for kollektivtrafikken i 2009 ................................ 33

Viktige samferdselshendingar 2009 ............................................................... 33

Kollektivreisande 2008-2009 ......................................................................... 34

KOSTRA-tal samferdsel ................................................................................ 35

Bompengeinntekter i Hordaland 2008-09 ...................................................... 36

ORGANISASJON

Nye planar og strategiar, klar for nye oppgåver ............................................. 38

Nøkkeltal 2008-09 ......................................................................................... 39

Likestillingsbarometer ................................................................................... 40

Miljørapport 2009 .......................................................................................... 41

Administrativ organisering ............................................................................ 42

FYLKESTINGET

Politisk organisering ...................................................................................... 43

Fylkestingsvala 1975-2007 ............................................................................ 43

Saker i dei politiske organa ............................................................................ 43

Representantfordeling .................................................................................... 43

Utskiftingar i fylkestinget .............................................................................. 43

Fylkestinget - oversikt medlemer ..............................................................44-45

Politiske leiarar, oversikt utvalsmedlemer ..................................................... 46

Fakta om Hordaland ....................................................................................... 47

Nøkkeltal 2009 ............................................................................................... 48

Årsmelding 2009 Hordaland fylkeskommune

More magazines by this user
Similar magazines