17.09.2013 Views

Team Danmarks sTøTTekoncepT 2009-2012

Team Danmarks sTøTTekoncepT 2009-2012

Team Danmarks sTøTTekoncepT 2009-2012

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong><br />

<strong>sTøTTekoncepT</strong><br />

<strong>2009</strong>-<strong>2012</strong>


Juliane elanDer og<br />

kaTrin olsen<br />

leTvægTs DobbelT sculler<br />

indholdsfortegnelse<br />

1.0 Indledning ...............................................................3<br />

1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt....................3<br />

1. Baggrundsmateriale for støttekonceptet<br />

009- 01 ........................................................3<br />

1.3 <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> støttekoncept 009- 01 ......4<br />

1.4 Særlige aftaler med Dansk Boldspil-Union<br />

og Dansk Håndbold Forbund ..........................4<br />

.0 Forudsætninger for støtte .......................................5<br />

.1 Disciplinanalyse, resultatperspektiv og<br />

udviklingspotentiale .......................................5<br />

. Disciplinanalysens otte faktorer .....................5<br />

3.0 Støttekategorier........................................................6<br />

3.1 Sportslige målsætninger for samarbejdet .......7<br />

4.0 Principper for støttetildeling ................................7<br />

4.1 Støtteområder...................................................8<br />

4.1.1 Økonomisk støtte<br />

4.1. Støtte til talentudvikling<br />

4.1.3 Ekspertbistand<br />

4.1.4 Faciliteter<br />

4.1.5 Job/uddannelse<br />

4.1.6 Træner-, leder- og organisationsudvikling<br />

4.1.7 Elitekommuner<br />

4.1.8 Forskning i eliteidræt<br />

4.1.9 Presse og kommunikation<br />

5.0 Den enkelte atlet i støttekonceptet .......................1<br />

5.1 Differentiering af servicetilbuddene<br />

til atleterne.....................................................1<br />

5. Rettigheder og forpligtelser for atleterne .....1<br />

5.3 Støtte til professionelle atleter ......................1<br />

6.0 Samarbejde og administration ............................13<br />

6.1 Rammerne for samarbejdet mellem<br />

specialforbund og <strong>Team</strong> Danmark.................13<br />

6. Arbejdsgruppen .............................................13<br />

6.3 Styregruppen..................................................13<br />

6.4 Professionel eliteorganisation .......................14<br />

6.5 Ansøgning .....................................................14<br />

6.6 Samarbejdsaftale ...........................................14<br />

6.7 Bevilling og regnskabsaflæggelse ..................14


1.0 indledning<br />

<strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> støttekoncept 009- 01 er den konkrete<br />

operationalisering af de forpligtigelser og opgaver, som er<br />

beskrevet i Lov om eliteidræt fra 004. Støttekonceptet<br />

beskriver, hvem der kan modtage støtte og hvilke støttemuligheder,<br />

<strong>Team</strong> Danmark stiller til rådighed for landets<br />

bedste atleter.<br />

xx<br />

<strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> overordnede målsætning er at styrke elitearbejdet<br />

i tæt samspil med specialforbundene. Atleterne er<br />

i centrum for elitearbejdet, og <strong>Team</strong> Danmark er fokuseret<br />

på at skabe gode rammer og udviklingsmuligheder for den<br />

enkelte atlet, så målsætningerne om internationale resultater,<br />

flere talenter og udviklingen af hele idrætsmennesker<br />

kan blive realiseret.<br />

1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt<br />

<strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> primære opgave er at udvikle dansk eliteidræt<br />

på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde.<br />

I følge ”Lov om eliteidræt” skal <strong>Team</strong> Danmark - i samarbejde<br />

med <strong>Danmarks</strong> Idræts-Forbund, DIF’s specialforbund og<br />

andre relevante samarbejdspartnere - iværksætte, koordinere<br />

og effektivisere fælles foranstaltninger for eliteidrætten<br />

i Danmark ved:<br />

1. at varetage den overordnede planlægning vedrørende<br />

eliteidrætten,<br />

. at sikre en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidrætten,<br />

3. at iværksætte trænings- og instruktionsmuligheder for<br />

eliteidrætsudøvere,<br />

4. at sikre en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere<br />

fysisk, personligt og socialt,<br />

5. at varetage talentrekruttering og -udvikling,<br />

6. at yde individuel økonomisk støtte til eliteidrætsudøvere,<br />

7. at iværksætte rådgivning, forskning og formidling,<br />

8. at tilvejebringe uddannelsestilbud til eliteidrætsudøvere,<br />

9. at etablere arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger<br />

for eliteidrætsudøvere,<br />

10. at yde rådgivning og økonomisk støtte til specialforbund<br />

under <strong>Danmarks</strong> Idræts-Forbund,<br />

11. at samarbejde med de kommunale og amtskommunale<br />

myndigheder om eliteidræt, herunder faciliteter og<br />

1 . at samarbejde og indgå aftaler med medier og sponsorer,<br />

bl.a. om salg af rettigheder og ydelser (1).<br />

Den danske elitemodel skal ses og vurderes i et internationalt<br />

perspektiv. Danmark har med et befolkningstal på<br />

5 mio. indbyggere et begrænset potentiale i forhold til<br />

rekruttering og udvikling af talenter til eliteidræt i mange<br />

idrætsgrene. Til gengæld har Danmark en stærk foreningsstruktur<br />

og et højt velfærdsniveau, som mange lande – også<br />

lande med et langt større befolkningstal – ikke er i besiddelse<br />

af. En række nationer, både i og uden for Europa,<br />

øger i øjeblikket investeringerne i eliteidrætten – og der<br />

er ingen tegn på, at de øgede investeringer i eliten hos de<br />

konkurrerende lande vil aftage de kommende år.<br />

<strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> samlede ressourcer er ikke steget markant<br />

i de seneste år. Derimod fik <strong>Team</strong> Danmark i forbindelse<br />

med lovrevisionen i 004 pålagt en række nye ressource-<br />

krævende opgaver, blandt andet et udvidet samarbejde<br />

med kommunerne – særligt i forhold til talentudvikling.<br />

Det er endvidere dokumenteret, at prisen for at skabe internationale<br />

resultater er stærkt stigende, idet flere lande<br />

investerer stadig flere ressourcer i eliteidrætten ( ).<br />

Disse forhold betyder, at <strong>Team</strong> Danmark fortsat skal prioritere<br />

og fokusere de begrænsede ressourcer, der er til rådighed.<br />

Og det betyder samtidig, at <strong>Team</strong> Danmark i 009- 01<br />

vil have større fokus på, at specialforbundene øger deres<br />

bidrag til det fælles elitesamarbejde. De begrænsede ressourcer<br />

betyder også, at <strong>Team</strong> Danmark i den kommende<br />

periode i højere grad vil prioritere støtten på baggrund af<br />

den enkelte atlets sportslige niveau, udviklingspotentiale<br />

og behov.<br />

1.2 Baggrundsmateriale for støttekonceptet<br />

<strong>2009</strong>-<strong>2012</strong><br />

<strong>Team</strong> Danmark har som baggrundsmateriale for støttekonceptet<br />

009- 01 fået udarbejdet en omfattende evaluering<br />

af støttekoncept 005- 008. Målet med evalueringen har<br />

været at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for<br />

støttekoncept 009- 01 (3). Evalueringen er gennemført<br />

af Idrættens Analyseinstitut, og den omfatter analyser af<br />

<strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> virke, støttekoncept og samarbejdsrelationer<br />

med specialforbund, eliteidrætsudøvere, politisk<br />

valgte ledere, sportschefer og landstrænere. Formålet med<br />

evalueringen har været at vurdere støttekonceptets styrker<br />

og svagheder samt forbedringspotentialer inden for lovgivningens<br />

rammer. Evalueringen bygger på informationer<br />

fra fem grupper af respondenter: Atleter, direktører/generalsekretærer<br />

i specialforbundene, eliteudvalgsformænd,<br />

sportschefer/talentchefer samt landstrænere.<br />

Evalueringen viser, at <strong>Team</strong> Danmark i perioden 005- 008<br />

overordnet set har arbejdet hensigtsmæssigt, seriøst og sobert<br />

med at fremme udviklingen af dansk eliteidræt. Der har<br />

generelt været stor tilfredshed med <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> arbejde<br />

blandt de interessenter, der har været omfattet af støttekonceptet.<br />

Evalueringen påpeger dog, at især talentudvikling,<br />

sportspsykologi, trænings- og konkurrencebetingelser kan<br />

forbedres, ligesom en række administrative områder skal<br />

optimeres i perioden 009- 01 . <strong>Team</strong> Danmark følger på<br />

langt de fleste områder evalueringsrapportens anbefalinger,<br />

men der er også en enkelt anbefaling – forslaget om uafhængig<br />

talentudviklingsstøtte – som <strong>Team</strong> Danmark ikke<br />

ønsker at prioritere i perioden 009- 01 . Det skyldes, at<br />

<strong>Team</strong> Danmark ønsker en tæt og forpligtende sammenhæng<br />

mellem elitearbejdet og talentarbejdet.<br />

På baggrund af evalueringsrapportens konklusioner og<br />

anbefalinger vedtog <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> bestyrelse i maj 008<br />

”Hovedlinier i <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> støttekoncept 009- 01 ”<br />

(4). Hovedlinierne beskriver grundstammen i støttekoncept<br />

009- 01 , altså hvilke indsatsområder, hvilke kriterier for<br />

støtte og hvilke nye initiativer <strong>Team</strong> Danmark forventer at<br />

fokusere på i perioden 009- 01 .<br />

<strong>Team</strong> Danmark har i perioden 1. juni – 31. juli 008 gennemført<br />

en skriftlig høringsrunde, hvor alle specialforbund<br />

under <strong>Danmarks</strong> Idræts-Forbund, Aktivkomitéen,<br />

3


Trænerkomitéen samt DIF blev inviteret til at kommentere<br />

på de overordnede prioriteringer for perioden 009- 01 .<br />

<strong>Team</strong> Danmark modtog 19 høringssvar og sammenfattede<br />

efterfølgende de generelle tendenser i svarene. Der var<br />

generel opbakning til de foreslåede nye initiativer, ligesom<br />

høringsfasen bidrog med konstruktive forbedringsforslag<br />

til støttekonceptet. Høringssvarene og sammenfatningen<br />

ligger på www.teamdanmark.dk. Hovedlinierne til støtte-<br />

Beretning<br />

koncept 009- 01 indeholdt en lang række forslag og idéer<br />

til forbedringer af atleternes vilkår f.eks. skattefritagelse<br />

af <strong>Team</strong> Danmark støtten, forbedringer af sportspensionsordningen,<br />

muligheder for fremtidige pensionsordninger<br />

i stil med den Kongelige Ballets. <strong>Team</strong> Danmark vil i den<br />

kommende periode arbejde for at realisere disse idéer, men<br />

da de endnu ikke er omsat til praksis, er de ikke beskrevet<br />

i dette støttekoncept, der udelukkende indeholder de støttemuligheder<br />

og tilbud, <strong>Team</strong> Danmark har ved indgangen<br />

af perioden 009- 01 .<br />

1.3 <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> støttekoncept <strong>2009</strong>-<strong>2012</strong><br />

Med udgangspunkt i de overordnede konklusioner fra<br />

evalueringen af <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> støttekoncept 005- 008<br />

samt høringssvarerne til ”Hovedlinier i støttekoncept 009<br />

– 01 ” ønsker <strong>Team</strong> Danmark at videreføre de fleste af<br />

hovedprincipperne fra støttekoncept 005- 008 samt indarbejde<br />

justeringer, der kan forbedre indsatsen i 009- 01 .<br />

<strong>Team</strong> Danmark anvender i støttekoncept 009- 01 en<br />

disciplinanalyse til at vurdere specialforbunds og idrætsdisciplinernes<br />

støtteberettigese og udviklingsperspektiver.<br />

Disciplinanalysen indeholder otte faktorer, der alle har<br />

betydning for den samlede konklusion. De otte faktorer<br />

er beskrevet nærmere i afsnit – ”Forudsætninger for<br />

støtte”. Det er kun specialforbund, der på baggrund af<br />

en disciplin-analyse er vurderet støtteberettigede, som er<br />

omfattet af <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> støttekoncept.<br />

På baggrund af en samlet konklusion af disciplinanalysen<br />

bliver det enkelte specialforbund placeret i én af følgende<br />

støttekategorier:<br />

• Rådgivning<br />

• Udviklingsprojekt<br />

• Individuel elite<br />

• Eliteforbund<br />

De fire støttekategorier er beskrevet nærmere i afsnit 3<br />

– ”Støttekategorier”.<br />

4<br />

Den tidligere støttekategori ”Forberedelsesprojekt” udgår<br />

af støttekonceptet. Det vil således ikke i 009- 01 være<br />

muligt at få økonomisk støtte fra <strong>Team</strong> Danmark til forberedelsesprojekter,<br />

dog vil de igangværende forberedelsesprojekter<br />

blive videreført, indtil projekterne er afsluttet.<br />

<strong>Team</strong> Danmark vil ud fra de internationale udviklingstendenser,<br />

evalueringen af støttekonceptet 005- 008, samt<br />

høringen af ”Hovedlinier i støttekoncept 009 – 01 ” prioritere<br />

følgende indsatsområder i perioden 009- 01 :<br />

• Øget social og samfundsmæssig fokus<br />

• Stærkere talentudvikling<br />

• Stærk ekspertbistand med atleten i centrum<br />

• Bedre træningsbetingelser for eliten<br />

• Bedre udnyttelse af idrættens kommercielle aspekter<br />

• Mindre og mere enkel administration<br />

De konkrete støttemuligheder er beskrevet nærmere i afsnit<br />

4.<br />

I forhold til støttekonceptet 005- 008 er de væsentligste<br />

ændringer:<br />

• Den sportspsykologiske indsats bliver styrket<br />

• Talentudviklingen bliver styrket med nye støttemuligheder<br />

• Disciplinanalysen bliver optimeret – og overgår til en<br />

web-baseret løsning<br />

• Antallet af støttekategorier reduceres til fire – idet kategorien<br />

”Forberedelsesprojekter” udgår<br />

• Der bliver skabt et bedre samspil mellem <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong><br />

ekspertområder<br />

• En enklere administration med mulighed for fler-årige<br />

ansøgninger og heraf afledte bevillinger.<br />

1.4 Særlige aftaler med Dansk Boldspil-Union<br />

og Dansk Håndbold Forbund<br />

<strong>Team</strong> Danmark indgik i 005 særlige samarbejdsaftaler med<br />

Dansk Boldspil-Union (DBU) og Dansk Håndbold Forbund<br />

(DHF), fordi forbundene genererer væsentlige tv-indtægter<br />

til <strong>Team</strong> Danmark. Begge specialforbund er garanteret et<br />

årligt mindstebeløb, og aftalerne løber frem til 011.<br />

banecykel-holDeT


2.0 forudsætninger for støtte<br />

Før <strong>Team</strong> Danmark indgår i et samarbejde med et specialforbund,<br />

skal en række forudsætninger være opfyldt. <strong>Team</strong><br />

Danmark anvender en disciplinanalyse til at afdække, i<br />

hvilket omfang de nødvendige forudsætninger for internationale<br />

topresultater er til stede.<br />

2.1 Disciplinanalyse, resultatperspektiv og<br />

udviklingspotentiale<br />

Alle specialforbund, der ønsker at komme i betragtning til<br />

støtte, skal i samarbejde med <strong>Team</strong> Danmark udarbejde en<br />

disciplinanalyse. Disciplinanalysen kan beskrives som et<br />

”røntgenbillede” af en given sportsgren. Analysen består<br />

af en række faktuelle og vurderingsmæssige data om disciplinen<br />

- både nationalt og internationalt. Disciplinanalysen<br />

er altså et fælles analyseredskab til at bedømme den enkelte<br />

disciplins resultatperspektiv og udviklingspotentiale<br />

over en fire-årig periode. Disciplinanalysen munder ud i<br />

en samlet vurdering af, hvor disciplinen skal placeres i<br />

forhold til <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> støttekoncept.<br />

2.2 Disciplinanalysens otte faktorer<br />

Disciplinanalysen indeholder indledningsvis to overordnede<br />

faktorer – national organisering og internationale<br />

sportslige faktorer. Disse to faktorer bliver brugt til en<br />

indledende vurdering af, om forbundet er berettiget til<br />

støtte i perioden 009 – 01 .<br />

”National organisering” afdækker specialforbundets nationale<br />

organisering, konkurrencestruktur og elitearbejdets<br />

politiske forankring samt forbundets tilhørsforhold til<br />

internationalt forbund.<br />

”Internationale sportslige faktorer” afdækker blandt<br />

andet den internationale konkurrenceudbredelse, den<br />

internationale konkurrencekvalitet, den internationale<br />

træningskvalitet samt det faglige niveau blandt trænere<br />

og involvering af eksperter.<br />

Støtteberettigelsen vil således i første omgang blive vurderet<br />

på baggrund af de internationale sportslige faktorer og<br />

den nationale organisering. Opfylder forbundet kravene til<br />

disse to faktorer, vil det blive omfattet af <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong><br />

støttekoncept, og <strong>Team</strong> Danmark vurderer herefter følgende<br />

seks faktorer:<br />

”Nationale sportslige faktorer”: Det nuværende internationale<br />

resultatniveau og -perspektiv, den nationale konkurrencekvalitet,<br />

den nationale træningskvalitet og -kvantitet<br />

samt det faglige niveau blandt elitetrænere.<br />

”Talentrekruttering og -udvikling”: Målsætninger og strategier<br />

for talentrekruttering og -udvikling på forbunds- og<br />

eliteklubniveau samt status i forhold til at arbejde med et<br />

idrætsspecifikt aldersrelateret træningskoncept.<br />

”Sociale forhold for atleterne”: Målsætninger og strategier<br />

i forhold til uddannelse, ernæring, etisk kodeks samt økonomiske<br />

forhold for forbundets eliteatleter.<br />

”Organisatoriske og ledelsesmæssige faktorer i elitearbejdet”:<br />

Den professionelle elitedriftsorganisation og de<br />

menneskelige ressourcer til elitearbejdet.<br />

”Økonomiske og kommercielle faktorer”: De økonomiske<br />

ressourcer herunder mulighederne for egenfinansiering af<br />

elitearbejdet, samarbejdsrelationer med sponsorer og udnyttelse<br />

af kommercielle muligheder i idrætsgrenen, strategier<br />

i forhold til medier samt personaleressourcer i forhold<br />

til udvikling af forbundets kommercielle forhold.<br />

”Faciliteter og udstyr”: Adgangen til daglig træning for<br />

atleterne i eliteklubber, kraftcentre og i landsholdsregi, og<br />

om der er optimalt udstyr og rekvisitter m.v.<br />

<strong>Team</strong> Danmark udarbejder med udgangspunkt i ovenstående<br />

otte faktorer en samlet konklusion med vurdering<br />

af forbundets udviklingsperspektiver og placering i <strong>Team</strong><br />

<strong>Danmarks</strong> støttekoncept. Alle otte faktorer i disciplinanalysen<br />

indgår i den samlede vurdering.<br />

Disciplinanalysen er web-baseret og består af en lang række<br />

spørgsmål og vurderinger. Disciplinanalysen bliver opdateret<br />

mindst hvert andet år.<br />

5


maDs glæsner<br />

svømning<br />

6<br />

3.0 støttekategorier<br />

Støttekonceptet indeholder fire støttekategorier. Forudsætningen<br />

for at indgå i en af disse fire kategorier er, at<br />

specialforbundet - på baggrund af disciplinanalysen – er<br />

støtteberettiget.<br />

De fire støttekategorier i <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> støttekoncept<br />

009 – 01 er:<br />

Rådgivning: Samarbejde mellem specialforbund og <strong>Team</strong><br />

Danmark, hvor forbund og atleter kan få rådgivning til<br />

at styrke eliteudviklingen i forbundet. Specialforbund<br />

i Rådgivning har en kontaktperson i <strong>Team</strong> Danmark, og<br />

de bliver tilbudt vidensdeling herunder deltagelse i træner/leder<br />

seminarer m.m. Desuden kan <strong>Team</strong> Danmark<br />

formidle kontakt til eksempelvis idrætsfaglige eksperter.<br />

Rådgivningsforbund modtager ikke økonomisk støtte fra<br />

<strong>Team</strong> Danmark.<br />

Udviklingsprojekt: Samarbejde mellem specialforbund og<br />

<strong>Team</strong> Danmark, hvor det er realistisk, at specialforbundet<br />

gennem udviklingsprojektet og inden for en 4-årig periode<br />

opnår et resultatniveau, der opfylder kriterierne for at indgå<br />

i Eliteforbund eller Individuel elite.<br />

Individuel elite: Samarbejde mellem specialforbund og<br />

<strong>Team</strong> Danmark, hvor forbundet har få eller enkeltstående<br />

atleter på internationalt niveau. Forudsætningen for placering<br />

i denne støttekategori er, at atleterne har potentiale<br />

til at opnå medaljer ved internationale mesterskaber<br />

(EM, VM og OL) i støtteperioden 009- 01 .<br />

Eliteforbund: Samarbejde mellem specialforbund og <strong>Team</strong><br />

Danmark, hvor forbundet har flere atleter på internationalt<br />

niveau og har tradition for kontinuerligt at udvikle eliteudøvere<br />

til højeste internationale niveau. Forudsætningen<br />

for placering i denne støttekategori er – for de individuelle<br />

idrætsgrene – potentiale til at opnå medaljer ved internationale<br />

mesterskaber (EM, VM og OL) i støtteperioden<br />

009- 01 . I holdidrætsgrene er udgangspunktet minimum<br />

potentiale til at kvalificere sig til den højeste internationale<br />

gruppering (VM/OL) i støtteperioden 009- 01 .<br />

I enkelte idrætsgrene, og i særdeleshed de olympiske, kan<br />

andre placeringsresultater end medaljer være resultatmålsætningen<br />

i både ”Eliteforbund” og ”Individuel elite”.<br />

Endvidere vurderes EM resultater i begge kategorier på baggrund<br />

af en sammenligning mellem det sportslige niveau<br />

ved EM og VM i en given idrætsgren. EM medaljer kan<br />

således være tilstrækkeligt til at indfri resultatkravet for<br />

at indgå i Eliteforbund eller Individuel elite i sportsgrene,<br />

hvor der er europæisk dominans på den internationale<br />

scene, mens det kan være utilstrækkeligt i sportsgrene, hvor<br />

det europæiske niveau ligger væsentlig under niveauet på<br />

verdensplan. I idrætsgrene, hvor der ikke afholdes EM, VM<br />

eller OL, kan der aftales andre målekriterier.


Eventuelle olympiske idrætsgrene, der ikke modtager økonomisk<br />

støtte fra <strong>Team</strong> Danmark, kan modtage bistand og<br />

økonomisk støtte, når der er opnået OL kvalifikation og<br />

endelig udtagelse fra <strong>Danmarks</strong> Idræts-forbund af den/de<br />

atleter, der skal repræsentere Danmark til OL. Støtten vil<br />

alene omfatte de udtagne atleter i perioden frem til OL med<br />

mindre der på baggrund af en disciplinanalyse vurderes<br />

at være grundlag for yderligere støtte og dermed en mere<br />

permanent placering af forbundet i en af støttekonceptets<br />

støttekategorier, hvor der kan opnås økonomisk støtte.<br />

3.1 Sportslige målsætninger for samarbejdet<br />

Det er en forudsætning for specialforbund i Udviklingsprojekt,<br />

Individuel elite og Eliteforbund, at resultatmålene for<br />

de enkelte støttekategorier kan forventes opnået i perioden<br />

009 - 01 . Det betyder, at atleterne ved støtteperiodens<br />

start som minimum skal have et sportsligt niveau, der<br />

gør det realistisk at udvikle atleten/atleterne til at opnå<br />

resultatmålet for den pågældende støttekategori i løbet af<br />

perioden 009 - 01 .<br />

Specialforbundet og <strong>Team</strong> Danmark aftaler sportslige resultatmålsætninger<br />

og øvrige relevante målsætninger (f.eks.<br />

udviklingsmål, organisatoriske mål) – både for den enkelte<br />

sæson og for hele støtteperioden. Målsætningerne indgår<br />

som en del af samarbejdsaftalen mellem <strong>Team</strong> Danmark og<br />

specialforbundet. Målsætningerne bliver udarbejdet med<br />

udgangspunkt i <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> målsætningshierarki, der<br />

består af følgende niveauer:<br />

- Målsætning – er en realistisk forventning på baggrund<br />

af tidligere resultater ved internationale mesterskaber<br />

og/eller betydende stævner samt forventet sportslig<br />

udvikling.<br />

- Acceptabelt sportsligt niveau – Er det lavest acceptable<br />

resultatniveau for, at den eksisterende aftale kan<br />

fortsætte uændret.<br />

De sportslige resultatmål indeholder mål for de store internationale<br />

begivenheder – EM, VM og OL – men der fastsættes<br />

endvidere sportslige målsætninger for de væsentligste<br />

større konkurrencer i sæsonen. Der er således tale om<br />

resultatmål, der rækker ud over medaljer.<br />

<strong>Team</strong> Danmark har i støtteperioden 009- 01 fokus på<br />

medaljer ved EM, VM og OL i de <strong>Team</strong> Danmark-støttede<br />

discipliner. I løbet af støtteperioden skal der endvidere<br />

fastlægges supplerende mål, der kan give et mere nuanceret<br />

billede af den sportslige udvikling, og udgangspunktet vil<br />

være internationalt anerkendte rating- og målemetoder.<br />

4.0 PrinciPPer for støttetildeling<br />

<strong>Team</strong> Danmark tilbyder specialforbund, der er omfattet af<br />

støttekonceptet, støtte og rådgivning inden for en række<br />

centrale områder, der tilsammen skaber gode forudsætninger<br />

for udviklingen af den enkelte atlet/det enkelte<br />

hold. Støtten bliver bevilget ud fra en vurdering af niveau,<br />

potentiale og behov samt specialforbundenes muligheder<br />

for at finansiere, styre og koordinere indsatsen.<br />

<strong>Team</strong> Danmark fokuserer de tidsmæssige og økonomiske<br />

ressourcer til støttekategorierne Eliteforbund, Individuel<br />

elite og Udviklingsprojekt.<br />

Prisen for en medalje stiger og ressourcerne til <strong>Team</strong> Danmark<br />

er ikke fulgt med den internationale udvikling. Det<br />

er derfor afgørende, at de enkelte forbund i højere grad<br />

udnytter de kommercielle aspekter – og derved styrker<br />

mulighederne for at øge egenfinansieringen af elitearbejdet.<br />

Med det udgangspunkt har <strong>Team</strong> Danmark i støtteperioden<br />

009- 01 fokus på, at:<br />

• forbund, der bidrager med mindre end 40 % af det<br />

samlede elitebudget, i samarbejde med <strong>Team</strong> Danmark<br />

iværksætter konkrete initiativer, der kan øge egenfinansieringen.<br />

• optimere samspillet mellem specialforbundene og Sport<br />

One Danmark – <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> og DIFs kommercielle<br />

selskab.<br />

• Eliteforbund, som de første, offensivt udvikler det kommercielle<br />

potentiale i idrætsgrenen for hermed i større<br />

grad at kunne bidrage økonomisk til elitearbejdet.<br />

Støtten til Eliteforbund, Individuel elite og Udviklingsprojekt<br />

antager overordnet tre forskellige former:<br />

• Direkte økonomisk støtte – er penge udbetalt fra <strong>Team</strong><br />

Danmark til specialforbundet.<br />

• Øvrig økonomisk støtte – er støtte <strong>Team</strong> Danmark yder<br />

til specialforbundet ved at dække en udgift over for<br />

tredjepart (leje af faciliteter, supplerende undervisning<br />

til elitesportsfolk mv.).<br />

• Ydelser – er tilbud som <strong>Team</strong> Danmark stiller til rådighed<br />

for specialforbundet (ekspertbistand, testmuligheder,<br />

seminarer mv.).<br />

I det følgende afsnit bliver de enkelte støtteområder og<br />

ydelser beskrevet detaljeret.<br />

7


4.1 Støtteområder<br />

<strong>Team</strong> Danmark tilbyder støtte og rådgivning inden for en<br />

række centrale områder, der tilsammen skaber gode forudsætninger<br />

for udviklingen af den enkelte atlet/holdet.<br />

<strong>Team</strong> Danmark har ni centrale støtteområder, som bliver<br />

præsenteret og gennemgået i dette afsnit.<br />

Støtteområderne er:<br />

- Økonomisk støtte til elite set-up og aktiviteter<br />

- Støtte til talentudvikling<br />

- Ekspertbistand – sportspsykologi, sportsmedicin,<br />

sportsernæring og sportsfysiologi<br />

- Faciliteter – elitelandsbyer, boligordninger og<br />

madordninger<br />

- Uddannelse og job for atleter og elitetrænere<br />

- Træner-, leder- og organisationsudvikling<br />

- Samarbejde med Elitekommuner<br />

- Forskning i eliteidræt<br />

- Presse og kommunikation<br />

I de følgende afsnit gennemgås de enkelte støtteområder.<br />

4.1.1 Økonomisk støtte til elite set-up og aktiviteter<br />

<strong>Team</strong> Danmark kan yde økonomisk støtte på en lang række<br />

områder – alle med det formål at skabe et optimalt elite<br />

set-up omkring atleternes daglige træning og konkurrencedeltagelse.<br />

Den økonomiske støtte kan gå til:<br />

- Løn og omkostninger til ansættelser<br />

(f.eks. sportschef, landstræner, øvrige trænere)<br />

- Konkurrencedeltagelse, træningslejre og sparring<br />

- Direkte økonomisk støtte til elitesportsfolk<br />

- Elitecenter drift<br />

- Idrætsmateriel/-udstyr<br />

- Talentudvikling<br />

- Kraft- og talentudviklingscentre<br />

- Bistand fra eksterne eksperter<br />

- Træner/lederuddannelse<br />

- Andre specifikke områder (f.eks. videomand/<br />

præstationsanalytiker, materiale-ansvarlig)<br />

- Projekter (f.eks. særlig OL-forberedelse)<br />

4.1.2 Støtte til talentudvikling<br />

Af ”Lov om eliteidræt” fremgår, at <strong>Team</strong> Danmark har en<br />

særlig opgave med at varetage talentrekruttering og talentudvikling.<br />

Samarbejdet og støtten omkring specialforbundenes strukturerede<br />

talentudvikling bliver iværksat på baggrund af<br />

disciplinanalysen, specialforbundets strategier og handlingsplaner<br />

for talentudvikling samt samarbejdsaftalen<br />

mellem specialforbundet og <strong>Team</strong> Danmark. Det er en forudsætning,<br />

at talentudviklingen er integreret i forbundets<br />

øvrige elitearbejde og samarbejdet med <strong>Team</strong> Danmark,<br />

ligesom der skal være beskrevet en klar rollefordeling<br />

mellem de involverede parter – specialforbund, klubber,<br />

DIF, <strong>Team</strong> Danmark og eventuelt samarbejdende Elitekommuner.<br />

8<br />

Støttemulighederne til den strukturerede talentudvikling<br />

afhænger af specialforbundets placering i støttekonceptet<br />

– og <strong>Team</strong> Danmark vil især fokusere ressourcerne på<br />

Eliteforbund og Udviklingsprojekter.<br />

I tillæg til <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> muligheder for at støtte talentudvikling<br />

indeholder regeringens handlingsplan for at<br />

tiltrække store idrætsbegivenheder en ”Talentpulje”, som<br />

<strong>Team</strong> Danmark fordeler. Målet med talentpuljen er at øge<br />

antallet af internationale talenter i dansk idræt, og <strong>Team</strong><br />

Danmark har derved foreløbig i perioden 008 – 011 fået<br />

tilført ekstra midler til at styrke talentudviklingen i samarbejde<br />

med specialforbundene. Støtten til talentudvikling<br />

vil være fokuseret på følgende hovedområder:<br />

• Forbundsstøtte<br />

- Aldersrelateret træningskoncept<br />

(udarbejdelse og implementering)<br />

- Direkte økonomisk støtte til optimering af talenter/<br />

talentudvikling<br />

- Talent-/Kraftcenterudvikling og drift<br />

• Styrket samarbejde med Elitekommuner<br />

- Idrætsskoler, udvikling/optimering af Aldersrelateret<br />

træning i idrætsskolerne<br />

- Netværksdannelser mellem trænere og idrætslærere<br />

• Vidensudvikling og -formidling<br />

- Forskning i talentudvikling<br />

- Vidensopdatering på talentudviklingsområdet<br />

og international benchmarking<br />

- Kompetenceudvikling af trænere<br />

- Ekspertbistand; igangsættelse af udviklingsarbejde<br />

vedrørende unge udøvere<br />

- Fleksible uddannelsestilbud; optimering af muligheder<br />

for at kombinere uddannelse og eliteidræt<br />

Herudover kan <strong>Team</strong> Danmark give økonomiske støtte fra<br />

”Talentpuljen” til nytænkende projekter. Det kunne være<br />

inden for talentidentifikation, talentudvikling gennem<br />

samarbejde på tværs af sportsgrene, sikring af en succesfuld<br />

overgang fra ungdomselite til senior elite, proaktiv indsats<br />

overfor unge atleter, der har et stort talentpotentiale i en<br />

anden og beslægtet sportsgren m.v.<br />

4.1.3 Ekspertbistand – sportspsykologi, sportsmedicin,<br />

sportsernæring og sportsfysiologi<br />

I takt med den skærpede internationale konkurrence kræver<br />

det stadig mere specialviden at optimere den enkelte<br />

atlets kapacitet og konkurrenceevne. <strong>Team</strong> Danmark har<br />

mulighed for at støtte præstationsoptimeringen på såvel<br />

gruppe- som individuelt plan med faglig ekspertbistand.<br />

Ekspertindsatsen vil blive iværksat på baggrund af et oplæg<br />

fra landstræneren og atleten, som indeholder de overordnede<br />

mål for trænings- og konkurrencekapaciteten. <strong>Team</strong><br />

<strong>Danmarks</strong> eksperter skal så udvikle og understøtte gennemførelsen<br />

af strategier, der kan realisere disse mål.<br />

<strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> eksperter samarbejder på tværs af fagområderne<br />

for at optimere alle parametre omkring den enkelte<br />

atlet/holdet. Indsatsen er således helhedsorienteret og vil


live gennemført med atleten i centrum. Arbejdet sker i<br />

overensstemmelse med <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> etiske og sociale<br />

grundlag og med fokus på at udnytte synergi mellem beslægtede<br />

sportsgrene. <strong>Team</strong> Danmark lægger vægt på en<br />

kritisk, men også nyskabende anvendelse af både praktisk<br />

og evidensbaseret viden.<br />

xx<br />

<strong>Team</strong> Danmark har mulighed for at yde ekspertbistand<br />

indenfor sportspsykologi, sportsmedicin, sportsernæring<br />

og sportsfysiologi, og hvert ekspertområde bliver kort<br />

beskrevet nedenfor.<br />

Sportspsykologi: Den sportspsykologiske indsats bliver<br />

styrket i støtteperioden 009- 01 med det formål i højere<br />

grad at sikre, at danske atleter opnår de rette mentale redskaber<br />

for at kunne træne og præstere optimalt på højeste<br />

internationale niveau. Det sportspsykologiske koncept har<br />

derfor særligt fokus på den præstationsfremmende og<br />

praktisk anvendelige sportspsykologi.<br />

Det sportspsykologiske koncept består af tre indsatsområder:<br />

mental træning, coaching/udviklingssamtaler samt<br />

psykologisk hjælp. Der er mulighed for støtte til både planlagte<br />

forløb og akutte indsatser. Støttemulighederne inden<br />

for sportspsykologi området omfatter blandt andet:<br />

• Udvikling af idrætsspecifikke sportspsykologiske koncepter<br />

• Udvikling af idrætsspecifikke mentale træningsøvelser<br />

• Sportspsykologiske uddannelsesforløb for atleter og<br />

trænere<br />

• Individuelle mentale træningsforløb og udviklingssamtaler<br />

med atleterne<br />

• Udviklingssamtaler og supervision for trænere<br />

• Psykologisk hjælp i forbindelse med kriser<br />

Den sportspsykologiske service vil fra 009 blive ydet af<br />

<strong>Team</strong> Danmark ansatte sportspsykologiske konsulenter.<br />

Hvis atleterne eller specialforbundene har et ønske om at<br />

tilknytte en anden ekspert – eksempelvis på baggrund af<br />

tidligere gode erfaringer eller grundet en sportsspecifik<br />

problemstilling, kan <strong>Team</strong> Danmark i særlige tilfælde<br />

imødekomme dette ønske.<br />

Sportsmedicin: <strong>Team</strong> Danmark hjælper atleterne med akut<br />

visitering og behandling, skadesforebyggende træning samt<br />

rådgivning, genoptræning og opfølgning ved sportsrelaterede<br />

skader. Der er klinikker i de tre elitelandsbyer - Brøndby,<br />

Farum og Århus - med fysioterapeuter, kiropraktorer, massører<br />

og læger. Derudover har <strong>Team</strong> Danmark samarbejdsaftaler<br />

og netværkskontakt med fysioterapeuter, læger og<br />

massører, som bistår <strong>Team</strong> Danmark og forbundene med<br />

specialviden/-rådgivning i ad hoc sammenhænge.<br />

Sportsernæring: Ernæringsvejledningen skal øge atleternes<br />

og trænernes indsigt i spørgsmål vedrørende ernæring og<br />

kostsammensætning, så deres præstationsevne bliver optimeret.<br />

Den primære indsats består i individuel vejledning<br />

til atleter, der eksempelvis har brug for at optimere kosten,<br />

vægtøgning, vægtreduktion, ændring af kropssammen-<br />

sætning, jernmangel eller hyppige skader og infektioner.<br />

Derudover har <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> diætister kompetence til<br />

at udarbejde handlingsplaner og håndtere problematikker<br />

vedrørende spiseforstyrrelser i samarbejde med psykologer.<br />

<strong>Team</strong> Danmark har diætister i elitelandsbyerne i Brøndby<br />

og Århus. Når behovet opstår, kan <strong>Team</strong> Danmark henvise<br />

til et netværk af diætister rundt om i landet.<br />

Sportsfysiologi: <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> sportsfysiologer og fysiske<br />

trænere rådgiver og vejleder for at optimere præstationsevnen<br />

med udgangspunkt i anvendt sportsvidenskab. Dette<br />

arbejde baserer sig på et tæt samarbejde med landstrænere,<br />

forskere og andre eksperter indenfor præstationsoptimering,<br />

således at den nyeste viden kan komme atleterne<br />

til gode.<br />

<strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> sportsfysiologer samarbejder med blandt<br />

andet landstrænere om udvikling af træningsmetoder, teknologisk<br />

udvikling og andre præstationsoptimerende tiltag.<br />

De sportsfysiologiske eksperter medvirker til at optimere<br />

den enkelte atlets/holdets fysiske kapacitet i træningsog<br />

konkurrencesituationen. Dette sker ved, at der i samarbejde<br />

med landstræneren bliver udarbejdet individuelle<br />

programmer for atleten, hvor <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> eksperter<br />

superviserer, coacher og evaluerer udviklingen.<br />

<strong>Team</strong> Danmark har fast tilknyttede sportsfysiologer og fysis-ke<br />

trænere i de tre elitelandsbyer, og derudover har<br />

<strong>Team</strong> Danmark et netværk af fysiske trænere. <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong><br />

testcentre er placeret i Idrættens Hus (Brøndby) og<br />

på Institut for Idræt & Klinisk Biomekanik på Syddansk<br />

Universitet (Odense). <strong>Team</strong> Danmark råder desuden over<br />

et mobilt testcenter, der giver mulighed for at teste atleterne<br />

i idrætsmiljøet og under træningssamlinger.<br />

Prioritering af ekspertbistanden<br />

Ekspertbistanden er som udgangspunkt forbeholdt Eliteforbund<br />

og Individuel elite. Udviklingsprojekter kan på<br />

baggrund af en konkret vurdering tildeles ekspertbistand<br />

indenfor nogle aftalte rammer. De højst prioriterede atleter i<br />

de enkelte forbund har fortrinsret til ekspertbistanden. Det<br />

er arbejdsgruppen, der vurderer behovet for og prioriterer<br />

anvendelse af de samlede ekspert-ressourcer.<br />

Eliteforbund og Individuel elite, der har dagligt samarbejde<br />

med <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> eksperter, har endvidere mulighed<br />

for at ansøge om medrejsende ekspertbistand i forbindelse<br />

med højt prioriterede internationale konkurrencer og<br />

træningslejre.<br />

4.1.4 Faciliteter – elitelandsbyer, boligordning og madordning<br />

Det kræver optimale træningsbetingelser at nå verdenseliten.<br />

Derfor stiller <strong>Team</strong> Danmark i samarbejde med en<br />

række kommuner træningsfaciliteter til rådighed, der giver<br />

atleterne de bedst mulige rammer for den daglige træning.<br />

I en række sportsgrene har de bedste atleter daglig træning<br />

i en af <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> elitelandsbyer i Farum, Brøndby og<br />

Århus. I elitelandsbyerne er træningsfaciliteterne samlet<br />

inden for et lille areal. Det styrker mulighederne for en<br />

sammenhængende hverdag i et stærkt elitemiljø og for gode<br />

9


tværgående tilbud til eliteudøverne. I elitelandsbyerne har<br />

atleterne således adgang til:<br />

- Faciliteter til idrætsspecifik træning<br />

- Styrketræningsfaciliteter<br />

- Idrætsmedicinsk bistand fra fysioterapeuter, læge,<br />

massør mv.<br />

- Rådgivning om den fysiske træning<br />

- Kollegieboliger<br />

- Spiseordning<br />

<strong>Team</strong> Danmark kan desuden yde støtte til faciliteter og<br />

lokaleleje i specialforbund, der ikke har daglig træning<br />

i en elitelandsby – primært i forbindelse med træningssamlinger.<br />

<strong>Team</strong> Danmark tilbyder desuden rådgivning af specialforbund<br />

og Elitekommuner i forbindelse med idrætsbyggerier,<br />

indretning, funktionalitet og drift. Specialforbundene kan<br />

også få assistance, når der forhandles med kommuner om<br />

aftalegrundlaget for brug af træningsfaciliteter for eliten.<br />

4.1.5 Job/uddannelse - for atleter og elitetrænere<br />

<strong>Team</strong> Danmark har gennem årene opbygget en lang række<br />

fleksible ordninger og tilbud på job/uddannelsesområdet.<br />

Rådgivning og vejledning på job/uddannelsesområdet tager<br />

udgangspunkt i <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> mål om, at atleter skal kunne<br />

kombinere deres sportslige aktivitet med en uddannelse<br />

eller en tilknytning til arbejdsmarkedet. I perioder kan<br />

det dog være nødvendigt alene at fokusere på den sportslige<br />

karriere. Derfor kan en række af tilbuddene på job/uddannelsesområdet<br />

også benyttes efter afsluttet elitekarriere.<br />

Støttemuligheder på job- og uddannelsesområdet omfatter<br />

bl.a.:<br />

• Forlængede ungdoms- og videregående uddannelser<br />

• Forlængede elev-/lærlingeforløb (erhvervsuddannelser)<br />

• Supplerende undervisning<br />

• Supplerende SU (videregående uddannelser)<br />

• Flytning af eksamen<br />

• Udlån af bærbare PC’er<br />

• Anbefalinger til arbejdspladser/uddannelsesinstitutioner<br />

• Uddannelses- og erhvervsvejledning<br />

• Karriere- og jobsøgningsrådgivning<br />

• Støtte efter afsluttet idrætskarriere<br />

Den enkelte atlets støttemuligheder på job- og uddannelsesområdet<br />

afhænger af atletens prioritet i forbunds og <strong>Team</strong><br />

Danmark-regi. Økonomisk støtte til uddannelse er endvidere<br />

betinget af, at behovet for hjælp er begrundet i <strong>Team</strong><br />

Danmark-støttede eliteaktiviteter.<br />

Forbundsansatte og <strong>Team</strong> Danmark-støttede elitetrænere<br />

kan også modtage hjælp, hvis de ønsker at kombinere deres<br />

trænergerning med en videregående uddannelse. Støttemuligheder<br />

og omfang vil blive vurderet individuelt.<br />

4.1.6 Træner-, leder- og organisationsudvikling<br />

Kvaliteten i set-up’et omkring atleterne er vigtig for at opnå<br />

internationale top-resultater. <strong>Team</strong> Danmark bidrager til<br />

at styrke såvel trænere, ledere som organisation, og det<br />

tilstræbes, at aktiviteterne koordineres med DIF’s og specialforbundenes<br />

tiltag på områderne. <strong>Team</strong> Danmark tilbyder<br />

10<br />

differentierede uddannelsestilbud i form af uddannelsesforløb,<br />

seminarer og konferencer, der er målrettet specialforbundene<br />

og de specifikke målgrupper. Et prioriteret område<br />

er derudover at styrke elitetrænernes udvikling og uddannelsesmuligheder<br />

ved at formidle viden om eliteidræt og<br />

træning samt medvirke til at fremme erfaringsudveksling<br />

om træning og instruktion på tværs af disciplinerne.<br />

<strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> aktiviteter på trænerområdet omfatter<br />

bl.a.:<br />

• Idrættens Træner Akademi - i samarbejde med DIF<br />

• Personlige udviklingsplaner og uddannelsesforløb<br />

• Tematiske målgruppetilbud<br />

• Talenttræneruddannelse<br />

• Træner/forskernetværk<br />

• Forskningsseminarer<br />

<strong>Team</strong> Danmark gennemfører også løbende uddannelse<br />

og personlig ledelsesmæssig udvikling af sportscheferne<br />

og den elitesportslige ledelse samt forbundenes politiske<br />

ledelse.<br />

Aktiviteterne på lederuddannelsesområdet omfatter blandt<br />

andet:<br />

• Seminarer for sportschefer/landstrænere med henblik<br />

på ledelsesfaglig og personlig udvikling<br />

• Afdækning af personlige kompetencer i de enkelte<br />

teams - f.eks. arbejdsgrupper eller specialforbundets<br />

sportslige ledelse - kortlægger sammensætningen af<br />

teamets menneskelige og faglige kompetencer med henblik<br />

på at sammensætte og udvikle teamet optimalt<br />

• Medvirken til at beskrive og identificere lederudviklingsemner,<br />

som kan indgå i specialforbundenes elitelederuddannelser<br />

• Elitelederseminarer for specialforbundenes formænd<br />

samt frivillige og ansatte eliteledere. Seminarernes<br />

tematiske ramme er den overordnede politiske og strategiske<br />

ledelse i elitesporten<br />

• Tematiske seminarer for specialforbundenes topledelse<br />

i samarbejde med DIF.<br />

For at sikre atleterne de bedst mulige rammer stiller <strong>Team</strong><br />

Danmark krav om, at specialforbundene optimerer organiseringen<br />

af elitearbejdet. Derfor tilbyder <strong>Team</strong> Danmark<br />

også hjælp til organisationsudvikling. Tilbuddet til specialforbundene<br />

spænder fra det daglige samarbejde med<br />

<strong>Team</strong> Danmark-konsulenten om eksempelvis stillings- og<br />

funktionsbeskrivelser for sportschefer og landstrænere<br />

til mere specialiseret rådgivning om for eksempel større<br />

organisationsudviklingsprojekter. I forhold til sidstnævnte<br />

samarbejder <strong>Team</strong> Danmark som udgangspunkt med DIF’s<br />

udviklingsafdeling. I særlige tilfælde er det muligt at tilknytte<br />

en ekstern konsulentvirksomhed til for eksempel<br />

at gennemføre en analyse i specialforbundet.<br />

4.1.7 Elitekommuner<br />

<strong>Team</strong> Danmark samarbejder med en række udvalgte ”Elitekommuner”<br />

– og ultimo 009 forventer <strong>Team</strong> Danmark at<br />

samarbejdet omfatter 0- 5 Elitekommuner. Samarbejdet<br />

med Elitekommunerne sker i samspil med specialforbundene.


Målet med Elitekommune-samarbejdet er at skabe optimale<br />

rammer i lokal-området for talentrekruttering og -udvikling<br />

af sportsfolk i alderen 1 -18 år. Kommunerne har ansvar<br />

for at etablere en lokal eliteidrætsinstitution, som blandt<br />

andet skal hjælpe de lokale atleter med fleksible uddannelsesforløb<br />

og jobs, yde økonomisk støtte til talenters<br />

træning og konkurrencedeltagelse og sikre formidling af<br />

ekspertviden og -bistand til talenterne. Det indebærer<br />

xx blandt andet, at Elitekommunerne skal etablere et relevant<br />

antal idrætsskoler, ligesom de skal understøtte udvikling og<br />

drift af et relevant antal kraftcentre/talentudviklingscentre<br />

i samarbejde med specialforbund og lokale klubber.<br />

Elitekommunerne vil endvidere få en rolle i implementeringen<br />

af det aldersrelaterede træningskoncept.<br />

<strong>Team</strong> Danmark har etableret et fælles forum, hvor kommunernes<br />

elitekoordinatorer kan udveksle erfaringer og<br />

samarbejde, så de fælles muligheder, der ligger i eliteidrætsarbejdet<br />

på landsbasis, udnyttes.<br />

I støtteperioden 009- 01 er det målet, at samarbejdet<br />

med Elitekommunerne hæver kvaliteten af de lokale træningsmuligheder<br />

for eliten samt at samarbejdet mellem<br />

Elitekommunerne, specialforbundene og klubberne bliver<br />

styrket. Det er samtidigt målet, at der bliver skabt entydige<br />

samarbejdsrelationer og rollefordeling i forhold til talentrekruttering<br />

og -udvikling.<br />

4.1.8 Forskning i eliteidræt<br />

<strong>Team</strong> Danmark støtter forskning med relevans for eliteidræt<br />

og sikrer formidling af relevante forskningsresultater til<br />

trænere, ledere og atleter. <strong>Team</strong> Danmark har en målsætning<br />

om – gerne i samarbejde med andre interessenter<br />

– at støtte forskning med fokus på innovation og dokumentation<br />

i relation til udviklingen af dansk eliteidræt.<br />

<strong>Team</strong> Danmark definerer strategiske indsatsområder, som<br />

i perioden 006- 010 er ”aldersrelateret træning i et forskningsperspektiv”<br />

og ”sportspsykologisk forskning”. Inden<br />

for disse områder opslås specifikke forskningsprojekter<br />

samtidig med, at der er åbne opslag at søge.<br />

4.1.9 Presse og kommunikation<br />

Forholdet til medierne og pressen er en vigtig del af moderne<br />

elitesport. Medierne giver sportsinteresserede danskere,<br />

potentielle sponsorer og andre relevante målgrupper<br />

indsigt og indblik i alternes dagligdag og deres resultater.<br />

Det er derfor vigtigt, at specialforbundene professionelt<br />

håndterer og servicerer pressen.<br />

<strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> kommunikationsteam tilbyder rådgivning<br />

til specialforbundene om deres presse- og kommunikationsarbejde.<br />

Det kan både være i forbindelse med det langsigtede<br />

og strategiske arbejde – for eksempel udarbejdelsen<br />

af kommunikations- eller pressestrategier – eller i dagligdagssituationer,<br />

hvor der eksempelvis er behov for råd om<br />

håndtering af en konfliktsituation i medierne eller for at<br />

få input til kontaktpersoner i medierne.<br />

Jonas warrer og<br />

marTin kirkeTerp<br />

49’er<br />

11


5.0 den enkelte atlet i støttekoncePtet<br />

Atleterne i elitesamarbejdet - hvilket typisk er landsholdsgrupperne<br />

– danner til sammen <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> bruttogruppe.<br />

Bruttogruppen omfatter således atleterne fra<br />

landsholdsgrupperne i alle de specialforbund, som <strong>Team</strong><br />

Danmark har en samarbejdsaftale med.<br />

5.1 Differentiering af servicetilbuddene<br />

til atleterne<br />

For at sikre atleter med et internationalt resultatperspektiv<br />

den bedst mulige service er det nødvendigt at differentiere<br />

ydelserne til atleterne i bruttogruppen. Bruttogruppen<br />

opdeles derfor i ”Elite-atleter” og ”<strong>Team</strong> Danmark-atleter”.<br />

Kategorien er afgørende for indhold og omfang af de<br />

ydelser, som den enkelte atlet får tilbudt.<br />

”<strong>Team</strong> Danmark-atleter” er atleter, der er udenfor eller<br />

i periferien af (senior) landsholdet eller indgår i andre<br />

<strong>Team</strong> Danmark-støttede grupperinger i Eliteforbund eller<br />

Individuel elite. Desuden er det atleter fra støttekategorien<br />

Udviklingsprojekt. ”<strong>Team</strong> Danmark-atleter” har ikke direkte<br />

adgang til <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> ekspertsystem, men kan på<br />

baggrund af en individuel vurdering i arbejdsgruppen blive<br />

godkendt til at modtage ekspertbistand for en tidsbegrænset<br />

periode. Endvidere er det muligt at benytte de fleste<br />

tilbud på job/uddannelsesområdet samt kollegieordning,<br />

madordning, styrketræningsfaciliteter mv.<br />

”Elite-atleter” er de højest prioriterede (senior) landsholdsatleter<br />

i Eliteforbund eller Individuel elite. ”Elite-atleter”<br />

har førsteret til <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> ekspertsystem og adgang til<br />

alle øvrige servicetilbud - eksempelvis job/uddannelse, kollegieordning,<br />

madordning, styrketræningsfaciliteter mv.<br />

I samarbejde med forbundene i støttekategorierne Eliteforbund<br />

og Individuel elite inddeler <strong>Team</strong> Danmark atleterne<br />

i ”Elite-atleter” og ”<strong>Team</strong> Danmark-atleter”. Med udgangspunkt<br />

i <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> generelle retningslinier udarbejder<br />

<strong>Team</strong> Danmark og specialforbundene i fællesskab en oversigt<br />

over, hvilke servicetilbud de respektive grupperinger<br />

har til rådighed, så den enkelte atlet ved, hvilke ydelser de<br />

har adgang til.<br />

”Verdensklasse-atleter” – elite-atleter med internationale<br />

top-resultater<br />

<strong>Team</strong> Danmark ønsker at anerkende og synliggøre danske<br />

atleter i verdensklasse – og fremhæver dem derfor i en<br />

særlig gruppe af ”Verdensklasse-atleter”. Verdensklasseatleterne<br />

er den bedste del af Elite-atleterne, idet denne<br />

eksklusive gruppe som udgangspunkt består af atleter og<br />

hold, der har opnået top-8 placeringer ved de seneste VM<br />

eller OL. Specialforbundet og <strong>Team</strong> Danmark fastsætter<br />

dog i samarbejde de konkrete indplaceringskriterier for<br />

”Verdensklasse-atleter”.<br />

Verdensklasse-atleterne vil have høj prioritet, og de vil ud<br />

over rettighederne som Elite-atleter også få mulighed for<br />

at deltage i særlige seminarer og <strong>Team</strong> Danmark arrangementer.<br />

1<br />

Bruttogruppe<br />

Bruttogruppe<br />

<strong>Team</strong> Danmark-atleter Elite-atleter Verdensklasse-atleter<br />

5.2 Rettigheder og forpligtelser for atleterne<br />

Specialforbund i støttekategorierne Eliteforbund, Individuel<br />

elite og Udviklingsprojektet indgår en fireårig<br />

samarbejdsaftale med <strong>Team</strong> Danmark. Samarbejdsaftalen<br />

indeholder en række rettigheder og forpligtelser for alle,<br />

der er en del af samarbejdet.<br />

Atleterne i bruttogruppen har forskellige rettigheder – det<br />

vil sige tilbud og ydelser de automatisk får adgang til. Nogle<br />

tilbud og ydelser afhænger som før beskrevet af, hvilken<br />

støttekategori specialforbundet er i og, om der er tale om<br />

”Elite-atleter” eller ”<strong>Team</strong> Danmark-atleter”.<br />

Med rettighederne følger også en række forpligtelser og<br />

modydelser som atleterne skal være parat til at yde på anmodning<br />

fra <strong>Team</strong> Danmark. Modydelsen kan f.eks. være,<br />

at atleterne skal stille op til foredrag eller kampagner for<br />

<strong>Team</strong> Danmark eller <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> sponsorer. Hvis der<br />

er tale om f.eks. kampagner for <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> sponsorer<br />

vil omfang og indhold naturligvis ske under hensyntagen<br />

til sportslige og private forpligtelser såvel som eventuelle<br />

specialforbunds og/eller private sponsorater. Både rettigheder<br />

og forpligtelser vil være beskrevet i samarbejdsaftalen<br />

mellem specialforbund og <strong>Team</strong> Danmark samt i den information,<br />

som atleter i bruttogruppen modtager fra <strong>Team</strong><br />

Danmark, når de er en del af elitesamarbejdet.<br />

Der vil på tilsvarende vis være rettigheder og forpligtelser<br />

for trænere og sportschefer, der er involveret i elitesamarbejdet.<br />

5.3 Støtte til professionelle atleter<br />

<strong>Team</strong> Danmark prioriterer støtten på baggrund af den<br />

enkelte atlets sportslige niveau og behov. Atleter med<br />

meget høje indtjeninger kan således blive vurderet til<br />

kun at modtage begrænset eller ingen direkte økonomisk<br />

støtte fra <strong>Team</strong> Danmark. Disse atleter kan dog fortsat<br />

modtage træner- og ekspertbistand og deltage i træning<br />

nationalt. Vurderingen er individuel og bliver foretaget<br />

af styregruppen for samarbejdet mellem specialforbundet<br />

og <strong>Team</strong> Danmark.<br />

”Lov om eliteidræt” fastslår endvidere, at <strong>Team</strong> Danmark<br />

ikke kan støtte egentlig erhvervsvirksomhed, hvilket betyder,<br />

at <strong>Team</strong> Danmark ikke kan yde direkte økonomisk<br />

støtte til atleter, der organiserer sig i en selskabsform, der<br />

er at betragte som ”egentlig erhvervsvirksomhed”.


xx<br />

Jackie chrisTiansen<br />

kuglesTøD og DiskoskasT<br />

6.0 samarbejde og administration<br />

I det følgende bliver det konkrete samarbejde mellem<br />

specialforbundet og <strong>Team</strong> Danmark beskrevet. Det drejer<br />

sig om rammerne for samarbejdet og arbejdsformen, om<br />

samarbejdsaftalen og ansøgningen samt om regler for blandt<br />

andet regnskabsaflæggelse.<br />

6.1 Rammerne for samarbejdet mellem<br />

specialforbund og <strong>Team</strong> Danmark<br />

I støttekategorierne Udviklingsprojekt, Individuel elite og<br />

Eliteforbund etablerer specialforbundet og <strong>Team</strong> Danmark<br />

samarbejdsfora i form af en arbejdsgruppe og en styregruppe.<br />

Opgaven for arbejds- og styregruppen er at udvikle<br />

og evaluere det fælles elitearbejde og fastlægge indholdet i<br />

den samarbejdsaftale, der bliver indgået mellem parterne.<br />

Er der tale om et specialforbund, der ikke tidligere har<br />

modtaget <strong>Team</strong> Danmark-støtte eller vil søge igen efter en<br />

støttepause, etableres der en midlertidig projektgruppe i<br />

forbindelse med udarbejdelse af disciplinanalysen. Såfremt<br />

konklusionen af disciplinanalysen er, at forbundet/disciplinen<br />

er støtteberettiget som Udviklingsprojekt, Individuel<br />

Elite eller Eliteforbund, etableres der formelle samarbejdsfora<br />

i form af en arbejds- og en styregruppe.<br />

6.2 Arbejdsgruppen<br />

Arbejdsgruppen består af sportschef/-koordinator, landstræner(e)<br />

samt specialforbundets <strong>Team</strong> Danmark-konsulent.<br />

Desuden kan der være en repræsentant for atleterne<br />

i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen udarbejder fagligt<br />

begrundede indstillinger til styregruppen (f.eks. resultatog<br />

udviklingsmål, aktivitetsplaner, budgetforslag mm).<br />

Arbejdsgruppen har ansvar og kompetence - sportsligt,<br />

socialt og økonomisk - til at varetage det daglige elitearbejde<br />

inden for de rammer, der er aftalt med styregruppen.<br />

Arbejdsgruppen skal også have en tæt dialog med atleterne,<br />

således at udviklingen - såvel sportsligt som socialt – bliver<br />

fulgt tæt. Arbejdsgruppen mødes regelmæssigt.<br />

Arbejdsgruppens opgaver samt ansvar og kompetence<br />

fremgår af ”Kommissorium for arbejdsgruppen”, som er<br />

en del af samarbejdsaftalen mellem specialforbundet og<br />

<strong>Team</strong> Danmark.<br />

6.3 Styregruppen<br />

Styregruppen er det overordnede organ for samarbejdet<br />

mellem specialforbundet og <strong>Team</strong> Danmark. Styregruppen<br />

består normalt af arbejdsgruppen samt specialforbundets<br />

politiske eliteansvarlige og/eller specialforbundets administrative<br />

overordnede (direktør/generalsekretær) og <strong>Team</strong><br />

<strong>Danmarks</strong> direktør. Styregruppen har det overordnede ansvar<br />

for det fælles elitearbejde, herunder evaluering, resultat- og<br />

målopfølgning.<br />

Styregruppen har ansvar for og kompetence til at godkende<br />

overordnede mål og rammer for det fælles elitearbejde,<br />

politikker, stillingsbeskrivelser, udviklingskoncepter og<br />

øvrige indstillinger fra arbejdsgruppen. Styregruppen forhandler<br />

desuden budgetter og ansættelser mm. Styregruppens<br />

medlemmer skal sikre, at elitesamarbejdet er forankret<br />

13


i de respektive organisationer. Styregruppen mødes ca. to<br />

gange om året.<br />

Styregruppens opgaver samt ansvar og kompetence fremgår<br />

af ”Kommissorium for styregruppen”, som er en del<br />

af samarbejdsaftalen mellem specialforbundet og <strong>Team</strong><br />

Danmark.<br />

6.4 Professionel eliteorganisation<br />

Det er en forudsætning, at specialforbundets del af arbejdsgruppen<br />

- sportschef/sportskoordinator og landstrænere<br />

- fungerer som en professionel driftsorganisation. Den<br />

professionelle organisation er karakteriseret ved at:<br />

• der arbejdes ud fra en politisk vedtaget elitepolitik med<br />

klart definerede rammer og målsætninger<br />

• der er en klar adskillelse imellem politisk ledelse og<br />

driftsledelse<br />

• driftsorganisationen udarbejder beslutningsoplæg til<br />

det politiske system.<br />

• driftsorganisationen har udformet handlingsplaner<br />

inden for de politisk vedtagne rammer – fx målsætninger,<br />

aktivitetsplaner og budgetter.<br />

• der for alle med tilknytning til elitearbejdet - ansatte<br />

såvel som frivillige - forefindes funktionsbeskrivelser<br />

med en klar ansvars- og kompetencefordeling.<br />

• personlige kompetencer matcher job-/funktionsprofil.<br />

Specialforbundet ansætter sportschefer/sportskoordinatorer<br />

og landstrænere i samarbejde med <strong>Team</strong> Danmark,<br />

som tiltræder ansættelsesaftalen.<br />

6.5 Ansøgning<br />

Når et flerårigt samarbejde bliver etableret, afklarer <strong>Team</strong><br />

Danmark placeringen af specialforbundet i støttekonceptet<br />

ud fra en opdateret disciplinanalyse. Herefter bliver de<br />

overordnede målsætninger, resultat- og udviklingsmål samt<br />

afgrænsninger og koncept for samarbejdet beskrevet.<br />

På den baggrund - og med arbejdsgruppen som omdrejningspunkt<br />

- følger herefter en fast procedure, hvor specialforbund<br />

i Udviklingsprojekt, Individuel elite og Eliteforbund<br />

udarbejder en ansøgning om støtte. Specialforbundene<br />

kan søge om økonomisk støtte for ét eller to år ad gangen.<br />

En støtteperiode på to år forudsætter, at specialforbundet<br />

er i stand til at forpligte sig økonomisk i hele perioden.<br />

Specialforbundet sender ansøgningen til <strong>Team</strong> Danmark<br />

forud for den kommende støtteperiode. Ansøgningen – som<br />

følger et fast skema - skal blandt andet indeholde:<br />

• en evaluering af det forløbne år<br />

• opdatering af disciplinanalysen (hvert andet år)<br />

• resultat- og udviklingsmål, såvel sportslige som organisatoriske<br />

• de kommende års elite-/landsholdskoncept samt talentudviklingskoncept<br />

• de(t) kommende års aktivitetsplan<br />

• budget og finansieringsplan<br />

• ansøgning om involvering af <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> ekspertsystem<br />

• ansøgning om adgang til idrætsspecifikke faciliteter<br />

14<br />

Ansøgningen, herunder særligt målsætninger, ekspertbistand,<br />

budget og finansiering bliver bearbejdet i arbejdsgruppen,<br />

hvorefter den bliver forhandlet i styregruppen.<br />

Herefter udarbejder <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> sportsteam og direktør<br />

en indstilling om støttekategori og støtteomfang, som bliver<br />

behandlet af <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> bestyrelse.<br />

6.6 Samarbejdsaftale<br />

På baggrund af indstillingen fra <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> sportsteam<br />

og en efterfølgende godkendelse og bevilling i bestyrelsen<br />

bliver der indgået en flerårig samarbejdsaftale mellem<br />

specialforbundet og <strong>Team</strong> Danmark.<br />

Samarbejdsaftalen omfatter blandt andet resultat-, udviklings-<br />

og organisatoriske mål, budget og finansieringsplan,<br />

antallet af atleter, trænere m.fl., der indgår i det fælles<br />

elitearbejde, brug af <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> service- og ekspertsystem<br />

mv.<br />

6.7 Bevilling og regnskabsaflæggelse<br />

Efter bestyrelsen har bevilget støtte til elitesamarbejdet<br />

fremsendes bevillingsskrivelsen og samarbejdsaftalen<br />

og/eller tillæg til samarbejdsaftalen til specialforbundet.<br />

Specialforbundet og <strong>Team</strong> Danmark orienterer atleterne<br />

om deres rettigheder og forpligtelser i forbindelse med<br />

elitesamarbejdet, ligesom atleterne får besked om deres<br />

placering som henholdsvis ”Verdensklasse-atlet”, ”Eliteatlet”<br />

eller ”<strong>Team</strong> Danmark-atlet”. Udbetalingen af støtte<br />

til specialforbundet forudsætter en underskrevet samarbejdsaftale<br />

samt, at regnskabet for den foregående støtteperiode<br />

er godkendt. De specifikke regler for udbetaling<br />

og regnskabsaflæggelse fremgår af bevillingsskrivelsen og<br />

samarbejdsaftalen.<br />

Noter:<br />

(1) Lov om eliteidræt, nr. 88 af 6. april 004<br />

( ) Houlihan og Green ( 008): Comparative Elite Sport Development.<br />

Systems, structures and public policy (Oxford: Butterworth-Heinemann)<br />

og De Bosscher et.al. ( 008): The Global Sporting Arms Race.<br />

An International Comparative Study on Sports Policy Factors Leading<br />

to International Sporting Succes. (Oxford: Meyer & Meyer Sport).<br />

(3) <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> støttekoncept – Evaluering af støttekonceptet for 005-<br />

008. (Rasmus Storm, Idrættens Analyseinstitut, april 008).<br />

(4) ”Hovedlinier i <strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> støttekoncept 009- 01 ”<br />

– se: www.teamdanmark.dk


<strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> vision, mission og værdier<br />

Vision<br />

<strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> vision er at gøre ”Danmark til det<br />

bedste sted i verden at dyrke elitesport”<br />

xx<br />

Mission<br />

<strong>Team</strong> <strong>Danmarks</strong> mission er fastsat i lov nr. 88 af<br />

6. april 004 om eliteidræt. Her fremgår det, at<br />

<strong>Team</strong> Danmark skal udvikle dansk eliteidræt på<br />

en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. I<br />

samarbejde med relevante samarbejdspartnere skal<br />

<strong>Team</strong> Danmark iværksætte, koordinere og effektivisere<br />

fælles foranstaltninger for eliteidrætten.<br />

Værdier<br />

I <strong>Team</strong> Danmark sætter vi eliteidrætsudøveren i<br />

centrum. For at skabe de bedst mulige vilkår for de<br />

enkelte udøvere baserer <strong>Team</strong> Danmark sin virksomhed<br />

på fire grundlæggende værdier:<br />

Dynamik<br />

<strong>Team</strong> Danmark er den centrale og koordinerende<br />

organisation, der driver udviklingen af dansk eliteidræt<br />

fremad. <strong>Team</strong> Danmark arbejder proaktivt<br />

for at skabe et øget samarbejde og dialog med alle<br />

relevante aktører omkring udviklingen af dansk<br />

eliteidræt. Vores ambition om et øget samarbejde<br />

på tværs af organisationer og interessenter er et<br />

vigtigt pejlemærke i vores arbejde.<br />

Kvalitet<br />

<strong>Team</strong> Danmark forventer ”verdensklasse-resultater”<br />

af såvel os selv som vores samarbejdspartnere. Høj<br />

kvalitet og et stærkt fagligt afsæt er grundlaget for<br />

al vores arbejde. Vores fokus på kvalitet skaber<br />

resultater. I <strong>Team</strong> Danmark er konkrete resultatmål<br />

og succeskriterier en naturlig udviklingskatalysator,<br />

og det internationale resultatperspektiv er centralt<br />

i alle dele af organisationens arbejde.<br />

Innovation<br />

<strong>Team</strong> Danmark tør og vil rykke ved de eksisterende<br />

grænser inden for alle områder af eliteidrætten.<br />

<strong>Team</strong> Danmark prioriterer udviklingsarbejde vel<br />

vidende, at udviklingsarbejde ikke i alle tilfælde<br />

fører til umiddelbare resultater. Vores udgangspunkt<br />

er, at ”hvis vi gør det, andre allerede gør, får<br />

vi de resultater, andre allerede har haft”. I vores<br />

samarbejdsrelationer bidrager vi med et blik for<br />

udviklingsperspektivet.<br />

Åbenhed<br />

<strong>Team</strong> Danmark lægger vægt på, at der er åbenhed<br />

omkring alle beslutningsprocesser. Åbenhed og<br />

gennemsigtighed er forudsætningen for at skabe<br />

indsigt, forståelse og dialog med omverdenen.<br />

Hvad er elite?<br />

For at præcisere og afgrænse elite-området har<br />

<strong>Danmarks</strong> Idræts-Forbund og <strong>Team</strong> Danmark udarbejdet<br />

følgende elitedefinitioner:<br />

1. International elite er sportsfolk med resultatperspektiv<br />

og medaljemuligheder på højeste<br />

niveau til EM, VM og OL.<br />

. National elite er sportsfolk, som repræsenterer<br />

deres land eller klub ved internationale seniorkonkurrencer<br />

samt de mest talentfulde junior/<br />

ungseniorer, der har et ekstraordinært potentiale<br />

til at nå den internationale seniorelite.<br />

3. Klubelite er sportsfolk, der deltager på det højeste<br />

niveau i den nationale konkurrence-struktur<br />

samt udøvere tilknyttet et <strong>Team</strong> Danmark-godkendt<br />

kraftcenter<br />

Der kan være overlapninger i mellem grupperne,<br />

således at en atlet kan befinde sig i flere grupper<br />

samtidig.<br />

Defination af elite<br />

<strong>Team</strong> Danmark værdier er konkretiseret i blandt<br />

andet ”Etisk kodeks for danske konkurrenceidræt”<br />

og i ”Dansk idræts holdning til kosttilskud og præstationsfremmende<br />

hjælpemidler”.<br />

15


<strong>Team</strong> Danmark<br />

Idrættens Hus<br />

Brøndby Stadion 0<br />

605 Brøndby<br />

Telefon 43 6 6 6<br />

Fax 43 6 5 55<br />

post@teamdanmark.dk<br />

www.teamdanmark.dk<br />

Tilrettelæggelse<br />

Søren Willeberg, kommunikationskonsulent<br />

Produktion<br />

Formegon / Tina Asta Børresen<br />

Foto<br />

Tuala Hjarnø<br />

Das Büro<br />

m.fl.<br />

caroline wozniacki<br />

Tennis

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!