Professor II/Førsteamanuensis/Førstelektor/Høgskolelektor – 20 ...

hive.no

Professor II/Førsteamanuensis/Førstelektor/Høgskolelektor – 20 ...

Bruk hodet: Følg hjertet

www.hive.no

Høgskolen i Vestfold er regionens kompetansesenter og tilbyr fremtidsrettede profesjons-, fag- og videreutdanninger. Høgskolen driver også

forskning og en utstrakt oppdragsvirksomhet overfor næringslivet og offentlig forvaltning. Fire fagavdelinger og fellesadministrasjonen er

lokalisert i Borre, mens avdeling for lærerutdanning er lokalisert i Tønsberg. Høgskolen i Vestfold har mer enn 50 studietilbud, 4000

studenter, 450 ansatte og et samlet budsjett på 330 millioner kroner.

Professor II/Førsteamanuensis/Førstelektor/Høgskolelektor

20% stillinger innen maritime fagområder Ref 08/64

Høgskolen i Vestfold (HVE) ønsker å styrke sine utdannings- og forskningsaktiviteter knyttet til land- og

sjøbasert maritim virksomhet, og er inne i en fase med omfattende strategisk utvikling av fagmiljøer,

forskningsprogrammer og infrastruktur. Satsningen står sentralt i høyskolens ledelse, og omfatter fagmiljøer

innen maritime fag, ingeniørfag og samfunnsfag. Arbeidet har fått vesentlig politisk og finansiell støtte gjennom

regjeringens strategi for maritim sektor - ”Stø kurs”.

Som ledd i dette arbeidet søker HVE fagpersoner med god akademisk og/eller praktisk erfaring relatert til

maritim virksomhet, som gjennom en deltidsstilling ønsker å delta i og påvirke HVEs videre utvikling innen

fagområder som:

• Rederivirksomhet / ship management / maritim logistikk

• Teknologi og utstyr til maritim sektor / offshore

• Sjøtjeneste/ operativ/teknisk drift av skip

• Maritime kontrollinstanser, verfts- og leverandørindustri

• Maritimt orientert forsknings- og utdanningsvirksomhet

Arbeidsområder

Arbeidsoppgaver vil kunne tilpasses den enkelte kandidat, og vil for eksempel kunne være:

• Videreutvikle høyskolens undervisnings- og forskningsaktiviteter i tett samarbeid med regionalt og

nasjonalt næringsliv innen maritim/offshore

• Utvikle næringsrettede forskningsprosjekter

• Bygge relasjoner, organisasjon og infrastruktur

• Faglig veiledning og undervisning

Kvalifikasjonskrav

Kandidater til stillingen har:

• Høyere, relevant utdanning på master eller PhD-nivå

• Solid erfaring fra/innsikt i maritim virksomhet

• Evne til å inspirere og bygge relasjoner, samt å initiere og lede forskings- og utviklingsarbeid

• Gjerne også erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid, og/eller erfaring fra formidlingsvirksomhet

(kurs, foredrag, undervisning eller skriftlige pubikasjoner)

Øvrige opplysninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et

personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med

innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Høgskolen praktiserer

moderat kjønnskvotering.

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, lpl. 17.510.

Professor kode 1013, lønnstrinn 70-80 (Nok. 554 200 704 300).

Førsteamanuensis, kode 1011, lønnstrinn 57-76 (Nok. 435 700 626 100).

Førstelektor, kode 1198, lønnstrinn 57-76 (Nok. 435 700 626 100).

Høyskolelektor, kode 1008, lønnstrinn 46-69 (Nok. 359 100 543 700).


Mer informasjon får du ved å kontakte dekan Oddvar Kristiansen på tlf. 33 03 11 21, eller prosjektleder Marius

Imset på tlf. 33 03 77 28.

Søknad sendes elektronisk innen XXXX på søknadsskjema som ligger på: www.hive.no under ledige stillinger.

Søkerne vil bli vurdert av sakkyndig utvalg og må i tillegg innen 14 dager etter søknadsfristen sende inn fire

eksemplarer av søknaden i papirversjon merket Ref.nr. xx/xx til Høgskolen i Vestfold, personalseksjonen,

Postboks 2243, 3103 Tønsberg. Søknaden må foruten CV, vitnemål og attester også vedlegges evt.

publikasjonsliste, inntil 15 skriftlige arbeider som søkeren mener det bør tas hensyn til ved vurderingen.

Pedagogisk kompetanse og annen aktivitet som vurderes relevant for stillingen skal dokumenteres.

Kun vitenskaplige faglige publikasjoner vil bli returnert.

More magazines by this user
Similar magazines