18.09.2013 Views

Læs mere - Y's Men Region Danmark

Læs mere - Y's Men Region Danmark

Læs mere - Y's Men Region Danmark

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Y’s MEN REGION DANMARK er igen repræsenteret

i Danske Kirkers Råd.

Af Steen Christiansen, RLM Sektion Øst

PRD Bent Jensen og undertegnet er af regionsledelsen blevet udpeget til at sidde i Danske Kirkers

Råd (DKR) – i Økumenisk Forum.

Økumenisk Forum er et samarbejdsforum for danske kirkelige organisationer. Her mødes

repræsentanter fra 46 kirkelige organisationer og mellemkirkelige stiftsudvalg til for at drøfte fælles

ønsker og behov og iværksætte fælles projekter.

Danske Kirkers Råd er det bredeste økumeniske netværk i Danmark. Således er Danske Kirkers

Råd en vigtig aktør generelt i dansk kirkeliv og er konkret repræsenteret i forskellige kirkelige

sammenhænge internationalt og nationalt.

Der er nedsat forskellige arbejdsgrupper under Økumenisk Forum, nemlig

Styrelsen for Danske Kirkedage

Formål

Danske Kirkedage har til formål på bredest mulig økumenisk basis at samle mennesker om og til

kristen forkyndelse samt til åben meningsudveksling, hvor man i fællesskab behandler kirkens

opgaver og problemer i verden med henblik på praktisk engagement i samfundet – lokalt, nationalt,

internationalt og økumenisk.

Danske Kirkedage sigter mod at styrke deltagerne i deres kristenliv i hverdagen og til medansvar

for forkyndelsen af evangeliet og for tjenesten for mennesker i deres aktuelle situation.

Danske Kirkedage en del af Danske Kirkers Råds arbejde.

Klima – Grøn Kirke

Formål

Gruppens formål er at styrke og inspirere enkeltpersoner, menigheder, stifter, kirker og kirkelige

organisationer til at indarbejde miljø og klima som en naturlig del af deres tænkning og praksis.

Migrantmenigheder

På baggrund af det stigende antal migrantmenigheder i Danmark ser Danske Kirkers Råd det som

en vigtig opgave for det økumeniske samarbejde at styrke relationerne mellem ny- og

gammeldanske menigheder herhjemme.

Formål

Det er derfor arbejdsgruppens formål at styrke relationerne på tværs af dansk kirkeliv, således at ny-

og gammeldanske kirker – både som kirkesamfund og lokale menigheder - indgår ligeværdige

partnerskaber til gensidig gavn og glæde.


Anti-trafficking

Anti-trafficking og kirkernes globale engagement mod menneskehandel er det egentlige fokus for

arbejdsgruppen.

Formål

Formålet med arbejdsgruppen er at udnytte den mulighed, der ligger i Danske Kirkers Råd i at

arbejde økumenisk og således involvere alle på tværs af kirkelige og organisatoriske tilhørsforhold i

et kirkeligt engagement mod menneskehandel.

Krop, kirke og menneskelige relationer

Formål

Formålet med arbejdsgruppen er at sætte fokus på, hvorledes vi som kirker kan arbejde med

forholdet mellem krop og menneskelige relationer.

Vi er ikke med i ovenstående udvalg, men vi har deltager i mindst 2 møder om året i økumenisk

Forum.

Dette var en kort orientering, men du kan se meget mere bl.a. hvilke kirker/organisationer, der er

repræsenteret i DKR på DKR hjemmesiden www.danskekirkersraad.dk. Se også www.kirkedage.dk

Jeg vil fremover orientere om, hvad der sker i DKR.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!