strategisk plan for perioden 2012 - 2015. - Fylkesmannen.no

fylkesmannen.no

strategisk plan for perioden 2012 - 2015. - Fylkesmannen.no

Strategiplan 2012 – 2015

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

0


Strategiplan

Strategiplanen identifiserer embetets verdier, det nordtrønderske utfordringsbildet, mål og strategier som

skal ha særlig fokus i planperioden. Den indikerer hvordan vi skal løse oppgavene som er beskrevet i

fylkesmannsinstruksen, tildelingsbrev og embetsoppdrag.

Visjon

Fylkesmannen skal bidra til et godt, levedyktig og bærekraftig Nord-Trøndelag.

Oppdrag

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og

Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer kan bli fulgt opp. Fylkesmannen skal med dette som utgangspunkt

virke til det beste for fylket og ta de initiativ som er påkrevd.

Verdigrunnlag

Vår myndighetsutøvelse forutsetter lokal, regional og nasjonal tillit. Vår samhandling med innbyggere,

kommuner og sentrale myndigheter skal derfor være preget av:

Kvalitet

Dristighet

Nytenkning

Respekt

Åpenhet

Kvalitet

Vi merker vi leverer tjenester av god kvalitet når vi:

- Får positive tilbakemeldinger.

- Opplever å bli respektert.

- Har trygghet i arbeidet.

- Opplever etterspørsel etter det arbeidet som gjøres.

Dette vil være mulig når vi:

- Har et godt samarbeidsmiljø (team, intern diskusjon).

- Har faglig sterke medarbeidere.

- Samarbeider med eksterne nettverk slik som for eksempel andre embeter og faglige fora.

1


Dristighet

Vi merker vi er dristige når vi:

- Prøver ut nye eller utradisjonelle arbeidsformer og samarbeidsnettverk

- Oppnår oppmerksomhet og medieomtale

Det vil være mulig når vi:

- Har faglig trygghet og høy kompetanse.

- Har en ledelse som gir nødvendig handlingsrom, faglig frihet, og mulighet for selvstendig arbeid.

- Opplever tillit fra ledelsen.

Nytenkning

Vi merker vi er nytenkende når vi:

- Tar i bruk nye kommunikasjonsmåter og nye medier.

- Opplever at «noen» blir provosert eller synes «det går for fort».

- Takler nye utfordringer.

Det vil være mulig når vi:

- Har en ledelse som er støttende og gir ryggdekning.

- Har faglige oppdateringer gjennom kurs og kompetanseutvikling.

- Har godt samarbeid og opplevelse av trygghet i organisasjonen.

Respekt

Vi merker vi har respekt når vi:

- Har fri meningsutveksling internt.

- Opplever å bli hørt eller får gjennomslag på møter/befaringer/forsamlinger.

- Blir spurt om råd og hjelp.

- Får tilbakemelding fra eksterne aktører om at meningsrommet oppleves som vidt.

Dette vil være mulig når vi:

- Er åpne for innspill og viser takhøyde for ulike meninger.

- Har god kompetanse og erfaring.

Åpenhet

Vi merker vi har åpenhet når vi:

- Er på offensiven i media.

- Har aktiv kunnskaps- og informasjonsdeling (internt og eksternt).

Dette vil være mulig når vi:

- Har trygghet og respekt mellom ansatte

- Har Formell og uformell kontakt mellom ansatte

- Gjør en aktiv innsats for å skape et godt faglig og sosialt miljø

2


Utfordringsbildet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag preges av oversiktlige samfunnsforhold, mange livskraftige lokalsamfunn, trygge bomiljøer,

verdiskapende primærnæringer og et mangfoldig naturlandskap. Arbeidsledigheten er lav og det er lite

kriminalitet og forurensning. Fylket har likevel betydelige utfordringer, og de mest sentrale kan knyttes til

følgende fem tema: demografi, kompetanse, folkehelse, miljø og landbruk.

En av de mest gjennomgående utfordringene som Nord-Trøndelag står overfor er kombinasjonen av

fraflytting, nedgang i barnetall og en sterk økning i antall eldre. Relatert til dette er også mangel på

kompetent arbeidskraft og rekrutteringsproblemer for spesielle fagområder. I tillegg er det en betydelig

andel ungdommer som ikke fullfører ordinært skoleløp, og frafallsprosenten er særlig stor på yrkesfaglige

studier. Det er en utfordring å greie å tilpasse skolen for enkelte ungdommer.

Mange nordtrønderske kommuner opplever et økende antall henvendelser til barnevernet. Utfordringen her

består i å avdekke hva som er bakgrunnen for denne veksten. Sosiale ulikheter i helse gir en ujevn fordeling

av helse i befolkningen. Fylket har lav yrkesdeltakelse og det er mange som mottar passive ytelser fra Nav.

Kommunene opplever også utfordringer knyttet til intern og ekstern samhandling i forbindelse med

reformer i NAV og helse.

Fylket har viktige utfordringer på miljøområdet, særlig knyttet til biologisk mangfold, villaks og rovdyr. En

rekke arter/naturtyper er sårbare og trues av blant annet endringer i arealbruk. Det er også en økende

utfordring knyttet til fremmede uønska arter. På forurensningsområdet har vi en målsetting om å begrense

mengden avfall, samt å sikre at risikoavfall blir forsvarlig håndtert. I tillegg er det en stor oppgave å få

etablert en god økologisk tilstand i vannforekomstene.

Det nordtrønderske landbruket er preget av lav lønnsomhet, svak rekruttering og stadig færre

nyetableringer. Dette gjør det vanskeligere å nå nasjonale landbrukspolitiske mål om økt matproduksjon,

bosetting i distriktene og bevaring av kulturlandskap.

Det er verdt å understreke at det nordtrønderske utfordringsbildet er preget av regionale forskjeller, og da

særlig mellom by og land. I særstilling står Stjørdal som med sin nærhet til Trondheim opplever betydelig

befolkningsvekst, økonomisk og infrastrukturell utvikling. Mange av utfordringene som er beskrevet ovenfor

er dessuten ikke unike for Nord-Trøndelag, men heller et uttrykk som er sammenfallende med nasjonale

trender.

3


Satsingsområder perioden 2012-2015.

I dette avsnittet beskriver vi våre løfter til omverden som handler om hva ulike grupper skal kunne forvente

av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Vi gir også en kort beskrivelse av hvordan vi skal leve opp til disse

løftene.

Vårt løfte til sentrale myndigheter

Mål:

Vi skal kjenne, forvalte og bidra til at nasjonal politikk utvikles til det beste for Nord-Trøndelag. Vi skal sørge

for regional samordning, vi skal kjenne utfordringer til muligheter og utfordringer i fylket, og gjennom dette

være talerør for Nord-Trøndelag overfor sentrale myndigheter. Dette arbeidet skal være forankret i hele

organisasjonen.

Strategi:

Dette skal vi gjøre gjennom å:

Ha en bred forankring lokalt og regionalt, samtidig med at vi ivaretar nasjonale kontakter.

Påpeke eventuelle uklarheter og motsetninger i nasjonal politikk.

Vårt løfte til innbyggerne i Nord-Trøndelag

Mål:

Vi skal forsterke innbyggernes bevissthet om sine rettigheter og plikter i tillegg til å bidra til at tjenester som

tilbys er av god kvalitet.

Strategi:

Dette skal vi gjøre gjennom å:

Veilede, føre tilsyn og lovlighetskontroll.

Formidle informasjon og drive opplæring.

Legge til rette for samarbeid.

Vårt løfte til kommunene i Nord-Trøndelag

Mål:

Vi skal forsterke kommunene som samfunnsutviklere og gode tjenesteleverandører.

Strategi:

Dette skal vi gjøre gjennom å:

Bidra til kompetanseheving og læringsutvikling.

Være en pådriver for interkommunalt samarbeid.

Motivere, stille krav og etterspørre resultater.

Rette oppmerksomheten mot de mest sårbare kommunene.

4


Organisering av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannens ledergruppe består av embetsledelsen og sju avdelingsdirektører. Det avholdes ukentlige

ledermøter.

5


Fylkesmannens seks avdelinger:

Kommunalavdelingen (KOMA)

Fylkesmannen skal ivareta innbyggernes rettsikkerhet gjennom klagesaksbehandling, lovlighetskontroll,

tilsyn og veiledning.

Fylkesmannen skal samordne statlig virksomhet overfor kommunene spesielt når det gjelder tilsyn og

planlegging etter plan- og bygningsloven.

Fylkesmannen skal bistå kommunene i tilrettelegging av data som beskriver utfordringene i fylket, og bidra

til interkommunalt samarbeid og innovasjon i kommunesektoren.

Fylkesmannen skal samordne og være en pådriver for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i fylket,

og bistå kommunene i deres arbeide på dette området gjennom veiledning, øvelser og tilsyn. Ved større

krisesituasjoner kan Fylkesmannen innkalle Fylkesberedskapsrådet for å koordinere innsatsen.

Fylkesmannen skal ved en slik hendelse iverksette rapportering til DSB.

Fylkesmannen skal bistå kommunene med økonomiske analyser, foreta fordeling av skjønnsmidler og føre

tilsyn med den kommunaløkonomiske utvikling og om nødvendig melde kommuner inn i ROBEK.

Kommunalavdelingens prioriterte områder i planperioden:

Overta ansvaret for overformynderiet og bidra til en vellykket gjennomføring av vergemålsreformen

Delta i etablering av statistikkportal for fylket og videreutvikle analyseverktøy til bruk i kommunal

planlegging og forvaltning.

Stimulere videreutvikling av det interkommunale samarbeidet i fylket.

Revisjon av ROS-Trøndelag. Den skal revidere i 2012/2013 og dette er et arbeid som erfaringsmessig

krever en del ekstra innsats/ressurser.

Landbruksavdelingen (LA)

Fylkesmannen skal bidra til å gjennomføre nasjonal landbrukspolitikk med mål om økt verdiskapning,

sysselsetting og trivsel i livskraftige bygdesamfunn i Nord – Trøndelag. Dette skal bl.a. skje gjennom aktiv

samhandling i regionalt utviklingsarbeid.

Landbruksavdelingens prioriterte områder i planperioden:

Være pådriver for utviklingsprosesser i primærnæringene

Aktiv miljø- og arealforvaltning med bl.a. fokus på jordvern og kulturlandskap

Forvalte økonomiske og juridiske virkemidler på en slik måte av virkemidlene treffer godt.

6


Oppvekst og utdanningsavdelingen (OU)

Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale barnehage- og utdanningspolitikken blir fulgt opp av

fylkeskommunale, kommunale og private barnehage- og skoleeiere. Vi skal være en ressurs og et

serviceorgan for kommuner, fylkeskommuner og andre med oppgaver innen oppvekst og opplæring, f. eks.

ikke-kommunale barnehager, private skoler, studieforbund og folkehøgskoler.

Fylkesmannen skal dessuten bidra til å ivareta rettigheter og rettsvernet til barn, elever, foresatte, lærlinger

og deltakere i voksenopplæring.

Oppvekst- og utdanningsavdelingens prioriterte områder i planperioden:

Kompetanse

Fylkesmannen skal initiere og tilrettelegge etter- og videreutdanning av førskolelærere og lærere i

samsvar med kartlagte behov i fylket.

Samhandlingsarenaer

Fylkesmannen skal aktivt formidle ny kunnskap på barnehage- og utdanningsområdet på arenaer

hvor fylkesmannen er deltaker og medarrangør.

Avdelingen skal samhandle tettere om barn og unge med sosial-, helse- og barnevernavdelingen.

Sosial- helse og barnevernavdelingen (SHB)

Fylkesmannen skal se til at den nasjonale sosial- helse og barnevernpolitikken blir fulgt opp i kommunene,

helseforetakene og institusjonene. Fylkesmannen skal gi råd og veiledning til innbyggerne og

tjenesteutøverne. Vi skal videre se til at innbyggerne får den rettssikkerheten de har krav på etter lov og

regelverk. Fylkesmannen skal også behandle klager og føre tilsyn med sosial, helse og barnevernstjenester

og personell som jobber etter helse og omsorgslovgivningen.

Sosial- helse og barnevernavdelingens prioriterte områder i planperioden:

Kompetanse

Bidra til å satse aktivt på kompetanseheving innen forvaltningsrett, sosial-, helse/ omsorgs- og

barnevernrett i kommunene.

Frembringe kunnskapsgrunnlag om status i kommunale tjenester innen sosial, helse/ omsorg og

barnevern gjennom å videreutvikle kommunebilder og formidle dette som grunnlag for beslutninger

i kommunene.

7


Samhandlingsarenaer

Samarbeide tettere internt med ande avdelinger, bl.a. med OU og KOMA, henholdsvis i forhold til

barn/ unge og kommunal planlegging.

Videreutvikle dialogen og aktivitetene våre overfor sentrale interessenter for å sikre en positiv

utvikling av tjenestetilbudene i fylket.

Miljøvernavdelingen (MI)

Fylkesmannen skal bidra til å gjennomføre den nasjonale miljøvernpolitikken. Dette arbeidet er forankret i

lover, forskrifter og retningslinjer. Grunnleggende for arbeidet er omfattende kunnskap også om fylkets

natur og nærhet til kommuner og våre lokalsamfunn.

Vitenskapelig basert kunnskap sammen med lokal erfaringsbasert kunnskap er bærende elementer i

arbeidet med å tilpasse nasjonal politikk til stedlige forhold i vårt fylke. Samarbeid med mange parter er også

sentralt.

Kommunene står sentralt i miljøvernarbeidet.

Miljøvernavdelingens prioriterte områder i planperioden:

Naturmangfold i praksis

• Etablere nettverk for kunnskaps- og erfaringsutveksling.

Kompetanse

• Øke muligheten til å sikre en bærekraftig bruk av naturen gjennom en kunnskapsbasert

forvaltning.

• Øke kunnskapen og interessen for naturmangfoldet i lokal/regional forvaltning. Bidra med

informasjon og konkret faktakunnskap om utvalgte naturtyper og prioriterte arter, andre

viktige naturtyper, samt indikatorarter for disse.

• Legge til rette for å rekruttere, beholde og videreutvikle kompetente medarbeidere.

8


Administrasjonsavdelingen (ADMA)

Administrasjonsavdelingen er en serviceavdeling for embetsledelsen og Fylkesmannens øvrige avdelinger.

Arbeidet omfatter bl.a. intern lønn og økonomi, arkivtjeneste, IKT og personaltjenester. I tillegg har

avdelingen ansvaret for fellestjenestene til Statens hus som bl.a. resepsjon, sentralbord, renhold og bistand

ved kurs og konferanser,

Administrasjonsavdelingens prioriterte områder i planperioden:

Bidra til at Fylkesmannen er omstillings- og leveringsdyktig i forhold til endrede krav og

forventninger fra omgivelsene gjennom bl.a. sunn økonomi og en personalpolitikk som innebærer at

vi greier å rekruttere, beholde og videreutvikle kompetente medarbeidere.

Bidra til at Fylkesmannen får etablert et miljøledelsessystem som sikrer at embetet opptrer på en

børekraftig måte i forhold til miljøet

9


Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Postboks 2600,7734 Steinkjer

10

More magazines by this user
Similar magazines