560210 Bruksanvisning - Mekk

mekk.no

560210 Bruksanvisning - Mekk

120400 manual ny 04-03-05 08:35 Side 1

Kombinert spiker-/stiftepistol F50/9040

Kombinerad spik-/klammerpistol F50/9040

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Art.no. 120400


120400 manual ny 04-03-05 08:35 Side 2

SIKKERHETSFORESKRIFTER:

– Les og forstå denne

bruksanvisningen før pistolen

taes i bruk.

NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

– Bruk aldri bensin eller annet brennbart

materiale til å rengjøre

pistolen. Damp vil antenne ved gnist

og forårsake eksplosjon.

– Bruk aldri oksygen eller annen

brennbar gass som trykkluftskilde.

Bruk kun trykkluft som er filtrert og

smurt.

– Stå alltid på et stødig underlag ved

bruk av pistolen.

– Bær pistolen kun i håndtaket

og avtrekkeren må ikke være

inntrykt. Løft aldri verktøyet etter

slangen.

– Koble alltid fra trykkluft før

rengjøring, justering eller vedlikehold

av pistolen.

– Bruk alltid beskyttelsesbriller,

hørselvern og hjelm.

– Bruk aldri tilbakeslagsventil eller

annen kobling som gjør at det er

trykkluft i verktøyet.

– Ikke plasser hånden eller noen

annen kroppsdel der hvor stiften/

spikeren skytes ut (utskyternese) når

du kobler til eller fra trykkluften.

– Sikt aldri på deg selv eller noen

andre med pistolen.

– Hold arbeidsområdet rent

– Hold barn unna arbeidsområdet

– Ikke bruk pistolen i harde materialer som,

stål, teglstein eller betong.

– Sjekk før bruk om det er noen defekte deler.

Hvis det er det må disse skiftes før bruk.

– Bruk rett luftkobling.

Spiker -/stiftepistol F50/9040

TEKNISKE DATA:

Modell: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F50/9040

Vekt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,60 kg

Min arb trykk: . . . . . . . . . . . . . . .4,13 Bar

Max arb trykk: . . . . . . . . . . . . . . .6,89 Bar

Lengde spiker: . . . . . . . . . . . . . . .20–50 mm (F-dykkert)

Lengde stifter: . . . . . . . . . . . . . . .16–40 mm (90/5.7 mm)

Magasin kapasitet spiker: . . . . . .100 stk.

BRUKSANVISNING:

1. Fyll på noen dråper med lettflytende

olje i luftinntaket.

2. Tøm magasinet.

3. Koble på trykkluftslangen.

4. Koble slangen på kompressoren og

reguler trykket slik at trykket inn på

pistolen er 4,8 bar.

5. Koble fra trykkluftslangen fra pistolen.

6. Fyll magasinet med spiker/stifter.

Slik fyller du magasinet:

– Koble fra trykkluft.

– Trykk ned sperrehaken bak på

pistolen og dra ut magasinet.

– Sett spikrene/stiftene ned i magasinet.

Pass på at du setter i spikrene/stiftene rett vei.

NB! Sjekk at de er uskadet og rene.

– Skyv inn magasinet til det låser seg i låsehaken.

7. Koble til slangen med trykkluft.

8. Test pistolen på et prøvemateriale og

sjekk om spikrene/stiftene går langt nok

inn. Hvis de ikke gjør det juster trykket

til at spikeren går langt nok inn i

materialet.

9. Pistolen er nå klar til bruk.

10. Press utskyternesen på spikerpistolen ned mot arbeidstykket,

NB! Den må holdes vinkelrett ned mot arbeidstykket,

og trykk in avtrekkeren. Slipp avtrekkeren og flytt

pistolen til neste plass.

VEDLIKEHOLD

Koble alltid fra trykkluft før du utfører noen som helst form

for vedlikehold.

Sjekk og erstatt alle defekte og

utslitte deler. NB! Bruk kun orginale deler.

Smør pistolen med olje før den brukes.

Norsk


120400 manual ny 04-03-05 08:35 Side 3

Spiker -/stiftepistol F50/9040

Smør pistolen med olje før den brukes for

første gang. Bruk kun lettflytende oljer.

Det anbefales å bruke FRL apparat (filter/regulator/smører).

Dette vil øke effekten og forlenge levetiden på pistolen.

Hvis spikeren/stiften setter seg fast i utskyternesen:

– Koble fra trykkluft.

– Løsne på hengselen foran på

pistolen.

– Bruk en tang til å dra ut stiften som

sitter fast.

Hvis spikeren/stiften setter seg

fast i magasinet:

– Koble fra trykkluft.

– Dra ut magasinet.

– Fjern spikrene/stiftene som sitter fast.

– Skyv magasinet på plass igjen.

Rengjøring av pistolen:

Bruk aldri bensin eller annet brennbart materiale til å rengjøre

pistolen.

– Koble fra trykkluft.

– Rengjør pistolen.

– Pass på at veske ikke kommer inn i

sylinderen, det kan føre til at den blir

ødelagt.

– Tørk pistolen godt før du skal bruke

den igjen.

Norsk


120400 manual ny 04-03-05 08:35 Side 4

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:

– Läs och förstå denna bruksanvisning

innan pistolen användes.

OBS! FÖLJ ALLTID SÄKERHETS ANVISNINGARNA

– Använd aldrig bensin eller andra

brandfarliga vätskor och material vid

rengöring av pistolen. Ångorna kan

antändas vid gnistbildning och orsaka

explosion.

– Använd aldrig oxygen eller annan

brännbar gas som tryckluftskälla.

Använd bara tryckluftkälla med vattenavskiljare

och dimmsmörjare.

– Stå alltid på ett stadigt underlag vid

användning av pistolen.

– Bär pistolen endast i handtaget.

Avtryckaren får inte vara intryckt.

Lyft aldrig pistolen med hjälp av slangen.

– Koppla alltid från tryckluften vid

rengöring, justering eller underhåll av

pistolen.

– Använd alltid skyddsglasögon,

hörselskydd och hjälm.

– Använd aldrig backventil eller annan

koppling som gör att det är tryckluft

kvar i verktyget när den kopplats bort

från slangen.

– Placera inte handen eller någon annan

kroppsdel där stift/spik skjuts ut

(utskjutsnosen) när du kopplar till eller

från tryckluften.

– Sikta aldrig på dig själv eller andra

med pistolen.

– Håll arbetsområdet rent och fritt från

störande föremål.

– Håll barn och djur och obehöriga utanför arbetsområdet.

– Använd inte pistolen i hårda material som stål, tegel

eller betong.

– Kontrollera före användning om det är några defekter eller

trasiga delar. Om så är fallet måste dessa bytas före

användningen.

– Använd rätt kopplingar.

Spik -/klammerpistol F50/9040

Svensk

TEKNISKA DATA:

Modell: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F50/9040

Vikt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,60 kg

Min. arb. tryck: . . . . . . . . . . . . . .4,13 Bar

Max. arb. tryck: . . . . . . . . . . . . . .6,89 Bar

Längd spik: . . . . . . . . . . . . . . . . .20–50 mm (F-dykkert)

Längd stift: . . . . . . . . . . . . . . . . . .16–40 mm (90/5.7 mm)

Magasin kapacitet spik: . . . . . . .100 st.

BRUKSANVISNING:

1. Fyll några droppar med lättflytande olja i

luftingången.

2. Töm magasinet

3. Koppla på tryckluftsslangen

4. Koppla slangen till kompressorn och

justera lufttrycket så att trycket till

pistolen är på 4,8 bar.

5. Koppla loss tryckluftsslangen från

pistolen.

6. Fyll magasinet med spik/klammer.

Såhär fyller du på magasinet:

– Koppla bort tryckluftsslangen

– Tryck ner spärrhaken bak på pistolen och

drag ut magasinet.

– Sätt i spiken/stiften i magasinet.

Se till att spiken/stiften hamnar i rätt läge och på rätt håll.

OBS! Spiken/stiften skall vara oskadade och rena.

– Skjut tillbaka magasinet tills det låser sig i spärrhaken.

7. Koppla tillbaka slangen med tryckluft.

8. Testa pistolen mot ett provmaterial och

kontrollera om spiken/stiften går

tillräckligt långt in i materialet.

9. Pistolen är nu klar att använda.

10. Pressa utskjutsnosen på pistolen mot arbetsstycket.

OBS! Den skall hållas vinkelrätt mot arbetsstycket.

Tryck in avtryckaren. Släpp avtryckaren och flytta till nästa

plats.

UNDERHÅLL

Koppla alltid från tryckluften innan du gör någon som helst

form av underhåll.

Kontrollera och ersätt alla defekta

och utslitna delar. OBS! Använd bara original

delar.

Smörj pistolen med olja innan den

används.


120400 manual ny 04-03-05 08:35 Side 5

Spik -/klammerpistol F50/9040

Smörj pistolen med olja innan den

används första gången. Använd bara

lättflytande oljor.

Det rekommenderas att alltid använda vattenavskiljare och

dimmsmörjare. Detta ökar kapaciteten och förlänger livslängden

på pistolen.

Gör så här om spik/stift fastnar i utskjutsnosen:

– Koppla bort tryckluften.

– Lossa spärren framtill på pistolen.

– Använd en tång till att dra loss

spiken/stiftet som sitter fast.

Gör så här om spik/stift fastnar i

magasinet:

– Koppla bort tryckluften.

– Drag ut magasinet.

– Tag bort spiken/stiften som sitter fast.

– Skjut tillbaka magasinet på plats igen.

Rengöring av pistolen:

Använd aldrig bensin eller andra brandfarliga vätskor och

material vid rengöring av pistolen.

– Koppla bort tryckluften.

– Rengör pistolen.

– Se till att vätska inte kommer in i

cylindern, det kan medföra att den

fördärvas.

– Torka pistolen ordentligt innan den

användes igen.

Svensk


120400 manual ny 04-03-05 08:35 Side 6

F50/9040

Deletegning/sprängskiss


120400 manual ny 04-03-05 08:35 Side 7

F50/9040

Deleliste/reservedelslista


120400 manual ny 04-03-05 08:35 Side 8

Svensk

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum.

Garanti gäller endast för material- eller

fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej

följts eller om maskinen utsatts för

onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader

eller demonteringskostnader är för köparens räkning.

Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens

rekommendationer.

TILLVERKAR DEKLARATION

Undertecnad firma

Gisle Krigsvoll AB

B Jönssons v 4

S-302 41 Halmstad

försäkrar under eget ansvar att maskinen

Produkt ....................Kombinerad spik -/klammerpistol

Märke ......................Gebe

Modell typ ................F50/9040

överensstämmer med följande norm

EN60335-1, EN61000-3-11, EN61000-3-2,

EN55014-1, EN55014-2

enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv

98/37/EC, 89/336/EEC, 93/68/EEC,

73/23/EEC

Halmstad, 2005-04-03

VD, Gisle Krigsvoll AB

Ändringar

Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen,

om maskinen skulle ändras väsentligt.

2005 © Gisle Krigsvoll AB

Art.no 120400

Norsk

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.

Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.

Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er

fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for

unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader

er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder

Kjøpsloven.

SAMSVARSERKLÆRING

Undertegnede firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Industrivn. 61

N-7005 Trondheim

forsikrer under eget ansvar at maskinen

Produkt ....................Kombinert spiker -/stiftepistol

Merke ......................Gebe

Modell ......................F50/9040

er i overensstennelse med normene

EN60335-1, EN61000-3-11, EN61000-3-2,

EN55014-1, EN55014-2

samt bestemmelser gitt i direktiv

98/37/EC, 89/336/EEC, 93/68/EEC,

73/23/EEC

Trondheim, 03.04.2005

Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Endringer

Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen

går i trykken. Om maskinen skulle endres vesentlig, forbeholder

vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen.

2005 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

More magazines by this user
Similar magazines