Læs LO og DA's fælles brev til socialministeren

lo.dk

Læs LO og DA's fælles brev til socialministeren

Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening

Socialminister Henrik Dam Kristensen

Socialministeriet

Holmens Kanal 22

1060 København K.

Kære Henrik Dam Kristensen

18. juni 2001

Som led i førtidspensionsreformen blev det besluttet at etablere et antal formidlingsenheder, der

skal forestå formidlingen af kommunernes virksomhedsrettede sociale tilbud.

LO og DA ser de kommende formidlingsenheder som et lovende initiativ, der med den rette organisering

og udformning, kan bidrage til at sikre et mere rummeligt arbejdsmarked.

LO og DA mener, at arbejdsmarkedets parter har et medansvar, når det drejer sig om at understøtte

kommunerne i deres formidlingsindsats i forhold til at få personer med nedsat arbejdsevne i

arbejde - en udfordring, der bestemt ikke bliver mindre set i lyset af den nye reform.

LO og DA anser det for vigtigt, at andre aktører med viden om og erfaring med formidling og det

rummelige arbejdsmarkeds målgrupper, i højere grad inddrages i kommunernes formidlingsindsats.

Formidlingsenheder, der kan agere bindeled mellem virksomheder og den kommunale forvaltning,

kan medvirke til at kvalificere kommunernes virksomhedsrettede indsats til gavn for de personer,

der skal opnå eller bibeholde arbejdsmarkedstilknytning. For at løfte denne opgave bør enhederne

have et godt kendskab til det lokale/regionale arbejdsmarked og de aktører, der agerer her. Derfor

er en ligelig geografisk spredning af enhederne, der sikrer det lokale tilhørsforhold, udgangspunktet

for en holdbar formidlingsindsats.

Organisering af formidlingsenhederne

På den baggrund ønsker LO og DA at understrege det hensigtsmæssige i, at de kommende formidlingsenheder

så vidt muligt organisatorisk forankres i koordinationsudvalgene, hvor de centrale

aktører allerede er sat stævne.

Koordinationsudvalgene som et bindeled mellem kommunen og de lokale virksomheder er krumtappen

i den lokale indsats for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Udvalgene har nu i en

flerårig periode arbejdet med den forebyggende arbejdsmarkedsindsats og har opnået værdifuld

erfaring med samarbejde mellem lokale aktører, koordinering af indsatsen lokalt og med en lang

række initiativer overfor målgruppen. Disse erfaringer anser arbejdsmarkedets parter for et naturligt

udgangspunkt for etablering af formidlingsenhederne.

LO og DA mener ligeledes, at det er vigtigt, at formidlingsenhederne organiseres således, at der

kan tages højde for, at arbejdspladserne har medarbejdere der bor i flere forskellige kommuner.

Enhederne bør agere smidigt på tværs af kommunegrænser. Denne smidighed bør også være ud-


gangspunktet for forholdet til den jobsøgende - f.eks. bør enheden have udstrakte kompetencer i

de enkelte personsager. Dog skal det til enhver tid sikres, at retssikkerheden for den jobsøgende

står i centrum, ligesom den jobsøgende skal inddrages og høres i alle faser af formidlingsforløbet.

Formidlingsenhedens opgavevaretagelse

Fleksjob er sidste udvej inden førtidspension, og etableres først, når alle andre muligheder for at

bevare arbejdsmarkedstilknytning er udtømt. Derfor lægger LO og DA stor vægt på, at enhederne

ikke kun formidler fleksjob og skånejob, men også tager del i processen med at afdække den enkeltes

arbejdsevne og derfor også forestår f.eks. jobtræning, individuel jobtræning, virksomhedsrevalidering

og kommunal formidling af ordinære job. Det vil give en større sammenhæng i indsatsen

og sikre, at alle andre muligheder er afprøvet, inden der etableres et fleksjob.

En velfungerende virksomhedsservice er en væsentlig forudsætning for, at virksomhederne har

mulighed for at påtage sig et større socialt engagement. Derfor finder LO og DA det afgørende, at

formidlingsenhederne varetager virksomhedsservice i forhold til de nævnte opgaver.

LO og DA finder det vigtigt, at formidlingsenhederne forestår formidlingen af virksomhedsrettede

tilbud i forhold til alle relevante persongrupper i det sociale system. Dette er specielt vigtigt for

at opnå den ønskede volume og bredde i formidlingsindsatsen samt for at kvalificere kommunernes

virksomhedsrettede indsats generelt. LO og DA vil ikke afvise, at der kan forekomme et konkret

behov for at etablere enkelte ‘nationale’ formidlingsenheder, der med baggrund i en specialviden

om specifikke handicapgrupper, formidler job alene til denne målgruppe på landsplan. Det

er dog LO og DA’s vurdering, at sådanne formidlingsenheder ikke har det fornødne kendskab til

det lokale/regionale arbejdsmarked, til redskaberne på det rummelige arbejdsmarked og til den

enkelte kommunes virksomhedsservice.

Endelig mener LO og DA, at det er afgørende, at Socialministeriet allerede på nuværende tidspunkt

informerer bredt om mulighederne for at oprette formidlingsenheder. Der bør være tale om

en formel ansøgningsrunde, som giver alle relevante aktører mulighed for at komme på banen. I

den forbindelse er det vigtigt, at kriterier for tildeling af midler, og tidsfrister for at komme i betragtning

til 1. og 2. fase i oprettelsen af enhederne meldes klart ud.

Med henblik på at sikre den fornødne åbenhed i processen og inddragelse af relevante aktører vil

LO og DA anbefale, at Det Sociale Råd godkender/prioriterer ansøgninger om etablering af formidlingsenheder.

Med venlig hilsen

Marie-Louise Knuppert Henrik Bach Mortensen

Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening

Kopi sendt til Det Sociale Råd og Folketingets Socialudvalg.

More magazines by this user
Similar magazines