Lyngby kirkeblad jan - apr 2008

lyngby.kirke.dk

Lyngby kirkeblad jan - apr 2008

t i L s a m t L i g e h u s s t a n d e

Lyngby kirke

J a n u a r · f e b r u a r · m a r t s · a p r i L · 2 0 0 8

forårskoncert med Kammerkoret Camerata

Fra Christensen til krarup – dansk kirkeliv i det 20. århundrede ii

nyt musikalsk tilbud til de yngste – spirekor

forsoning som

sammenhængskraft


2

forsoning som sammenhængskraft

Af Leif Bork Hansen

humoristen og maleren storm p.

efterlod sig ved sin død et ufuldendt

maleri. dette skitseagtige maleri,

der er af anselig størrelse – ca. en

meter på den smalle led – behandler

et motiv, som storm p. har arbejdet

med hele sit liv. man ser tre dommere

sidde bag en balustrade. selvom

ørerne er store, hører de ikke noget

– og øjenhulerne er tomme. Oppe

bag ved dommerne – hvad dommerne

ikke ser, men kun den dømte ser

– hænger Kristus på korset.

Jens bing skriver om billedet i

maleren storm p.: ”forestillingen

om skellet mellem jordisk og himmelsk

retfærdighed levede videre

i storms bevidsthed, da han her

kort inden sin død satte sig for i

monumental form at give motivet et

endegyldigt udtryk: dommeren, der

lytter uden at høre, der ser uden at

se, der taler uden at tale menneskesprog

(for at gøre det entydigt klart,

hvorfra retfærdigheden melder

sig, lod storm helvedes luer slå op

nedefra).” Jens bing tilføjer: ”Ved

at sætte dommerne op i næsten

legemsstørrelse opnåede storm, at

betragteren oplever at være stillet

neden for skranken – som tiltalte

konfronteret med retfærdighedens

vrængbillede. storm satte dette

slørede, ufærdige eftermæle vel

vidende, at maleriet måtte forblive

en skitse.”

Ærkebiskop desmond tutu

var formand for sandheds­ og

forsoningskommissionen i sydafrika

i overgangen fra apartheid til

demokrati. gang på gang henviser

desmond tutu til det, der på

afrikansk kaldes ubuntu. det kan

bedst oversættes ved gæstfrihed.

desmond tutu siger: ”Vi hævder

at der findes en anden form for

retfærdighed, den genopbyggende,

som har været fremherskende i den

afrikanske jurisprudens. her er det

centrale ikke gengældelse eller straf.

i ubuntus ånd er det vigtigste heling

af brud, genoprettelse af ubalance,

genopbygning af ødelagte, oprejsning

for både offer og gerningsmand.”

når vi dømmer, slår helvedes

flammer op imellem os. som det

sker i storm p.’s skitse. Vi dømmer

os længere og længere bort fra

hinanden. her overfor er det, at

desmond tutu peger på en anden

mulighed end den gengældende

retfærdighed – i en proces uden

ende – nemlig den genoprettende

retfærdighed. her gælder det om at

nå hinanden på ny.

det er afgørende, at forsoning

ikke bare er noget, der hører

Udsnit fra maleri

af Storm P:

”Himmelsk

og jordisk

retfærdighed”

(1947–1949).

Gengivet med

tilladelse af

Storm P.-museet.

hjemme i kirkerne, men omfatter

den måde, hvorpå vi ellers har med

hinanden at gøre. netop sådan at

forsoning bliver sammenhængskraften

i vort land. den forsoning,

der netop ikke har til formål at

gøre os færdige med hinanden. den

forsoning, der ikke ser opgaven i at

udstøde den anderledes og dyrke

ensheden, men give plads til den

anden.

den franske filosof Jacques derrida

gør opmærksom på en bestemt

begivenhed i det gamle testamente:

abrahams træl er blevet sendt af sted

for at skaffe en hustru til isak. han

er draget af sted med ti af sin herres

kameler. da kommer han til en brønd

i det fremmede, uden for byen nakor

i aram­naharajim. dér beder trællen

til gud: ”her står jeg ved kilden, hvor

unge kvinder kommer ud for at hente

vand. når jeg nu siger til en pige: ræk


mig krukken, så jeg kan få noget at

drikke, og hun svarer: drik bare!

Jeg vil også give dine kameler vand, så

er det hende, du har bestemt til din

tjener isak.”

derfor blev rebekka valgt til

at være isaks hustru, fordi hun tog

krukken ned i hånden og lod den

fremmede drikke og også øste vand

op til kamelerne! det var hende,

der viste gæstfrihed, der skulle være

isaks hustru! uden at spørge, hvem

den anden var, sagde hun: ”drik!” Og

øste også op til kamelerne! uden at

få gengæld.

Jacques derrida blev i algier – der

var fransk koloni – bortvist fra gymnasiet

i 1942, fordi han var jøde. det

fik ham siden til uophørligt at arbejde

med dette: er gæstfriheden mulig?

han taler ikke bare om en gæstfrihedens

etik – som en etik blandt andre

– men erklærer, at der findes ingen

etik uden gæstfrihed: etik er gæstfrihed.

”glem ikke at vise gæstfrihed,

for ved at være gæstfrie har nogle

uden at vide det haft engle som

gæster”, siges der i det nye testamente.Og

det er naturligvis en henvisning

til abraham, der inviterede

de tre fremmede inden for i teltet

og vartede dem op. at det er som at

få engle på besøg at invitere de fremmede

inden for og beværte dem!

i storm p.’s ufuldendte skitse gør

storm p. opmærksom på forskellen

mellem himmelsk og jordisk

retfærdighed. den måde, hvorpå vi

dømmer os bort fra hinanden, gør

os færdige med hinanden, og har

vore grunde til det.

Kun forsoningen er sammenhængskraften.

det under, der binder

os sammen. det mirakel, vi alle skal

overleve på med hinanden.

n y h e d e r & a r r a n g e m e n t e r

nyt musikalsk tilbud til de yngste

Vi opretter nu et spirekor som en

del af Lyngbykirkernes børnekor.

Koret er for børn, der går i 0. eller

1. klasse. i koret lærer børnene en

masse om musik på en sjov og legende

måde. Vi vil bl.a. synge, danse,

klappe, rappe, lave stomp, læse

rytmer, synge med håndtegn og lære

en masse gode sange.

Korleder er Vibeke sahner

Ockelmann, der er uddannet

musikpædagog og kordirigent på det

Kgl. danske musikkonservatorium

og har undervist samme sted, samt

ledet konservatoriets børnekor.

spirekoret øver hver torsdag i

Christianskirken kl. 15.00–15.50,

søndag d. 1 . april kl. 16.00

forårskoncert i Lyngby Kirke med

Kammerkoret Camerata.

Camerata er en vigtig aktør i

det danske musikliv, giver mange

koncerter og turnerer ofte i ind­ og

udland. Korets repertoire spænder

vidt fra kirkemusik til underholdningsmusik.

medvirker af og til ved familiegudstjenester

og koncerter, deltager i

korstævner og har udveksling med

andre kor.

det koster 200 kr. pr. halvår.

første øvedag er torsdag d. 10.

januar. ring eller send en e­mail,

hvis du vil vide mere eller gerne vil

starte. der er også stadig plads i

børnekoret til 2.–4. klasses­børn.

børnekoret øver torsdag

kl. 16.05–17.20.

Vibeke sahner Ockelmann

tlf.: 29 42 16 69

e­mail: v_s_ockelmann@hotmail.com

Koncert med Kammerkoret Camerata

Camerata har gennem årene indspillet

utallige cd’er og vundet flere priser.

Cameratas dirigent er den unge japansk­danske

martin nagashima toft.

programmet vil bestå af ny nordisk

og canadisk kormusik samt værker af

elea nordaly, sven­david sandström

og Johannes brahms. entré kr. 0,00.


4 n y h e d e r & a r r a n g e m e n t e r

Legestue ved Vibeke Lentz

Lyngby Kirke inviterer til legestue i

sognegården, stades Krog 9, hver

onsdag kl. 9.30–12.30. der vil

dog ikke være legestue i ferierne.

mød op til socialt samvær med dine

børn i alderen 6 mdr. til 6 år. der vil

blive sunget og spillet. i kan få lidt at

himmelske samtaler

ved Jørgen demant

i samtalens form tager vi de spørgsmål

op, som optager os, berører os,

holder os vågne, når dagen er gået.

Vi taler sammen om religiøse og

livsfilosofiske emner, som fra gang til

gang vælges af deltagerne. samtaleforaet

henvender sig fortrinsvis til

Kyndelmisse

ved Jørgen demant

Onsdag d. 6. februar

Kyndelmisse betyder egentlig

”lys­gudstjeneste”. halvdelen af

vinteren er gået. det er stadigvæk

mørkt udenfor, og vi har brug for

lys, for at holde ud indtil foråret

studiekredsen om det 20. århundredes

kirkehistorie fortsætter

og vil som sidst forme sig som

kirkehistoriske oplæg og læsning

af centrale teologers og præsters

tekster.

spise og drikke – det koster kr. 15,–

pr. måned pr. barn.

Vi mødes første gang i det nye år

onsdag d. 9. januar.

på gensyn

Vibeke Lentz

mennesker midt i livet, som har

overstået dagens gøremål – arbejde

og børn – og som gerne vil have ro

og fællesskab til at tænke efter om

liv og mening.

samtalerne finder sted i kirkens

dåbsværelse torsdagene

kommer. alle forældre med børn inviteres

til denne lys­gudstjeneste. Vi

mødes udenfor kirken og bærer lys

ind i kirken, hvor vi vil høre fortællinger

om lysets magt og mørket.

fra Christensen til Krarup – dansk kirkeliv i det 20. århundrede ii

studiekreds ved Jørgen demant

Torsdag d. 31. januar

professor og præst p. g. Lindhardt

Torsdag d. 28. februar

højskoleforstander og præst

Knud hansen

17. januar, 7. februar og 6. marts.

sted: Lyngby Kirke

tid: Kl. 20. 0–22. 0

tilmelding til Jørgen demant, tlf.:

45 88 40 75 eller e­mail: jtd@km.dk

sted: Lyngby Kirke

tid: Kl. 18. 0

efter gudstjenesten går vi ned i

sognegården og får aftensmad. Vi

regner med at slutte kl. 20.00.

Torsdag d. 10. april

præst og mf søren Krarup

sted: sognegården

tid: Kl. 19. 0


eftermiddagsgudstjenester

ved Jørgen demant

Ved 2 eftermiddagsgudstjenester

her i vinter vil temaet være kirke

og samfund.

Oplægget til en samtale i sognegården

gives i gudstjenestens

prædiken, som vil focusere på

kristendommens samfundsmæssige

betydning.

Ved disse gudstjenester vil musikledsagelsen

være af andre instrumenter

end orglet, bl.a. fløjte,

klarinet, saxofon.

menighedsrådsmøder

Tirsdag d. 15. januar

Tirsdag d. 19. februar

Tirsdag d. 11. marts

Tirsdag d. 15. april

møderne er offentlige.

sted: sognegården

tid: Kl. 19.00

baunehøj plejehjem

såvel gudstjenester som sammenkomster

for ældre på baunehøj

plejehjem er åbne for alle.

de begynder kl. 1 . 0 og ledes af

Leif bork hansen.

adressen er: Områdecenter

baunehøj, bauneporten 22.

under ombygningen på baunehøj

foregår gudstjenester og sammenkomster

i dagligstuen på

afdeling e:

Tirsdag d. 8. januar

sammenkomst

n y h e d e r & a r r a n g e m e n t e r 5

Søndag d. 20. januar

Kirke og diakoni.

Om kirkens sociale ansvar

Søndag d. 17. februar

Kirke og politik.

religion i det offentlige rum

sted: Lyngby Kirke

tid: Kl. 16.00

efter gudstjenesten spisning og

debat i sognegården.

Tirsdag d. 22. januar

gudstjeneste

Tirsdag d. 12. februar

sammenkomst

Tirsdag d. 26. februar

gudstjeneste

Tirsdag d. 11. marts

sammenkomst

Tirsdag d. 18. marts kl. 13.30

påskegudstjeneste for ældre i Lyngby

Kirke ved kirkens præster.

herefter kaffe og kage i sognegården.

Tirsdag d. 8. april

sammenkomst

Tirsdag d. 22. april

gudstjeneste

sogneindsamling

Søndag d. 2. marts afholder folkekirkens

nødhjælp sogneindsamling

til verdens fattigste.

pengene fra indsamlingen skal

hjælpe og støtte sårbare børn i fami­

eftermiddagsgudstjeneste

ved Leif bork hansen

Søndag d. 27. januar

i denne gudstjeneste deltager den

afrikanske menighed ved benie og

Jean­pierre muganza.

sted: Lyngby kirke

tid: Kl. 16.00

efter gudstjenesten er der spisning

til afrikanske rytmer i sognegården.

lier med hiV/aids. du kan melde

dig som indsamler på Lyngby Kirkes

Kontor, tlf.: 45 87 5 76.

du kan også møde op d. 2. marts i

Lyngby Kirkestræde 10 a kl. 12.00.

Ældremøder

ved kirkens præster

Leif may har, efter han blev pensioneret,

stået for ældremøderne. fra

2008 vil præsterne ved Lyngby Kirke

tage over, men Leif may vil stadig

være med på sidelinjen. indholdet

af møderne står dels præsterne for,

dels foredragsholdere udefra.

Tirsdag d. 8. januar

Tirsdag d. 5. februar

Tirsdag d. 4. marts

Tirsdag d. 1. april

sted: sognegården

tid: Kl. 1 . 0–15. 0


6

søren Kierkegaardaftener

ved Leif bork

hansen

Torsdag d. 24. januar

søren Kierkegaard og den tjekkiske

forfatter ivan Klima

Torsdag d. 27. marts

søren Kierkegaard og den tidligere

præsident og dramatiker Václav havel

sted: sognegården

tid: Kl. 19. 0

Litteraturstudiekreds

ved Jørgen demant

Kom og få en god læseoplevelse!

Litteraturkredsen fortsætter – vi

læser bøger og får lejlighed til at

dele læsefrugterne med andre.

Torsdag d. 14. februar

tage skou hansen: de nøgne træer

Torsdag d. 13. marts

danske salmer

Torsdag d. 24. april

marilynne robinson: gilead

sted: sognegården

tid: Kl. 19. 0

den første bog kan afhentes på

kirkekontoret fra d. 4. februar.

Lappemøder

i mødelokalet, Lyngby Kirkestræde

10 a, strikkes og hækles tæpper og

trøjer til mother teresas arbejde i

indien. alle interesserede er meget

velkomne.

Vi mødes 1. og . torsdag i

måneden kl. 1 .00–15.00:

3., 17. og 31. januar

7. og 21. februar

6. og 27. marts

3. og 17. april

n y h e d e r & a r r a n g e m e n t e r

samtalerum for forældre

der har mistet voksne

børn

forældre, der har mistet et voksent

barn, indbydes til fælles samtale med

andre i samme situation.

Vi mødes 1. onsdag i måneden

i Lyngby Kirkestræde 10 a kl.

16. 0–18.00:

2. januar

6. februar

5. marts

2. april

man er velkommen til at ringe til

Leanne Corward, tlf.: 9 69 80 72,

til kirkekontoret, tlf.: 45 87 5 76,

eller blot møde op.

fastelavn

Søndag d. 3. februar kl. 10.30

gudstjeneste ved Leif bork hansen.

herefter fastelavnsfest i sognegården

med tøndeslagning, fastelavnsboller

og varm kakao.

babysalmesang og rytmik

ved marianne Ørum

og Christiane gammeltofthansen

babysalmesang er for Jer med små

børn i alderen ca. 7 måneder til

to år – ældre søskende er meget

velkomne også.

i kirkerummet danser, spiller og

synger vi med børnene – hjulpet på

vej af forskellige instrumenter og en

enkelt faldskærm.

Lyngby Kirke 10 torsdage kl.

15.00–15.45, fra 10. januar til

13. marts.

sognepræst på orlov

Jeg er på barselsorlov fra d. 20.

december 2007. under min orlov

indsættes en Christiane gammeltoft­hansen,

tidligere redaktør på

forlaget aros, religionspædagogisk

konsulent i helsingør stift, og præst

ved herstedvester Kirke.

Julie K. Goldschmidt

syng påsken ind

ved Jørgen demant

Tirsdag d. 18. marts

påsketiden har nogle af de stærkeste

salmer i vores salmebog. de koncentrerer

sig om temaet liv­død­liv.

Ved at synge disse salmer samt de

forårssange, som låner temaet fra

påsken, bliver vi næsten ført igennem

påskedramaet. så kom og vær

med til at synge Jer ind i påskens og

forårets tid.

sted: Lyngby Kirke

tid: Kl. 19.00

skærtorsdagsmåltid

ved Jørgen demant

Skærtorsdag d. 20. marts

skærtorsdagen indleder påskedagene,

hvor vi mindes de sidste

dramatiske dage af Jesu liv og dets

betydning for os kristne. Ved skærtorsdagsmåltidet

indstiftede Jesus

nadveren. måltidet er i kirken tegn

på kærlighed og fællesskab.

sted: Lyngby Kirke

tid: Kl. 17.00

efter gudstjenesten samles vi til et

måltid i sognegården, hvor der serveres

lammekølle og kartoffelsalat.


præsterne

Julie K. Goldschmidt (kbf)

barselsorlov.

Jørgen Demant (kbf)

hjortekærsvej 74

2800 Kgs. Lyngby

tlf.: 45 88 40 75

e­mail: jtd@km.dk

træffetid: tirsdag, torsdag og fredag

kl. 10–11 samt onsdag kl. 17–18.

mandag fri.

Leif Bork Hansen

rustenborgvej 5

2800 Kgs. Lyngby

tlf.: 45 87 24 8

e­mail: iboh@km.dk

træffetid: mandag til torsdag kl. 10–11.

Onsdag tillige kl. 18–19. fredag fri.

Vikar for Julie K Goldschmidt:

Christiane Gammeltoft-Hansen

Lyngby Kirkestræde 10a

2800 Kongens Lyngby

tlf.: 45 87 5 76

træffetid: tirsdag til fredag kl. 10–11.

torsdag tillige kl. 16–18. mandag fri.

bladet Lyngby Kirke

Ansvarshavende redaktør:

Jørgen demant

Redaktion: bladudvalget

Layout: mindgame

Tryk: glumsø bogtrykkeri a/s

Stof til næste nummer:

afleveres til ansvarshavende redaktør

senest 1. marts 2008

K O n t a K t t i L L y n g b y K i r K e

Kirkekontoret

Lyngby Kirkestræde 10 a

boks 162, 2800 Kgs. Lyngby

tlf.: 45 87 5 76

fax: 45 87 76 41

e­mail: lyngbykirkekontor@mail.dk

mandag til fredag kl. 9–1 .

torsdag tillige kl.16–18.

Lørdag lukket.

Sognegården: stades Krog 9

Organist Gerda Hartmann

elverbo 9, Øverød

2840 holte

tlf.: 45 42 16 08

træffes bedst kl. 9–10.

træffes ikke onsdag.

Kirketjener Marianne Ørum

tlf.: 26 24 9 97

træffes ikke tirsdag.

De grønne pigespejdere

nærmere oplysninger:

tanja arnholtz Jensen

tlf.: 60 92 15 7

e­mail: post@tanjas.dk

menighedsrådet

Formand for menighedsrådet

Peter Schmidt

poppelhegnet 1 , st. th.

2800 Kgs. Lyngby

tlf.: 45 87 7 82

Kirkenøglen

Fødselsanmeldelse

fødsel meddeles senest 14 dage efter

til kirkekontoret. fødselsanmeldelsen

samt (for ugifte) Omsorgs­ og ansvarserklæring

medbringes.

Navngivning

navngivning finder sted ved henvendelse

til kirkekontoret. barnet skal

have navn, enten ved navngivning eller

i forbindelse med dåb, inden

6 måneder.

Dåb

dåb anmeldes til kirkekontoret;

selve dåbshandlingen aftales med den

præst, der skal foretage dåben.

Vielse

Vielse anmeldes til kommunens

vielseskontor, der udsteder prøvelsesattest.

skal vielsen finde sted i

kirken, aftales tid ved henvendelse til

kirkekontoret.

Begravelse og bisættelse

henvendelse rettes til den præst, der

skal medvirke, eller til kirkekontoret.

Kirken er åben alle dage kl. 9–16. se også www.lyngby­kirke.dk

7


Januar

Tirsdag d. 1. Nytårsdag

10.30 Leif bork hansen

Søndag d. 6. Helligtrekonger

10.30 Christiane gammeltoft­hansen

Søndag d. 13.

Sidste søndag efter

Helligtrekonger

09.00 Christiane gammeltoft­hansen

10.30 Jørgen demant

Kirkekaffe

Søndag d. 20. Septuagesima

10.30 Leif bork hansen

16.00 Jørgen demant

Søndag d. 27. Seksagesima

10.30 Christiane gammeltoft­hansen

16.00 Leif bork hansen

februar

Søndag d. 3. Fastelavn

10.30 Leif bork hansen

Onsdag d. 6.

18.30 Jørgen demant

Kyndelmissegudstjeneste

Søndag d. 10. 1. søndag i fasten

09.00 Christiane gammeltoft­hansen

10.30 Jørgen demant

Kirkekaffe

Læs mere om vores arrangementer

og find oplysninger om sogn og

menighed på www.lyngby­kirke.dk.

se også Lyngby Kirkes annoncer i

det grønne Område.

g u d s t J e n e s t e r

Søndag d. 17. 2. søndag i fasten

10.30 Leif bork hansen

16.00 Jørgen demant

Søndag d. 24. 3. søndag i fasten

09.00 Christiane gammeltoft­hansen

10.30 Jørgen demant

marts

Søndag d. 2. Midfaste

09.00 Leif bork hansen

10.30 Jørgen demant

Søndag d. 9.

Mariæ Bebudelsesdag

09.00 Christiane gammeltoft­hansen

10.30 Jørgen demant

Kirkekaffe

Søndag d. 16. Palmesøndag

10.30 Christiane gammeltoft­hansen

Tirsdag d. 18.

13.30 Kirkens præster

påskegudstjeneste for ældre

Torsdag d. 20. Skærtorsdag

17.00 Jørgen demant

Fredag d. 21. Langfredag

10.30 Leif bork hansen

Søndag d. 23. Påskedag

10.30 Leif bork hansen

Mandag d. 24. 2. påskedag

10.30 Christiane gammeltoft­hansen

Søndag d. 30.

1. søndag efter påske

09.00 Leif bork hansen

10.30 Jørgen demant

april

Søndag d. 6.

2. søndag efter påske

09.00 Christiane gammeltoft­hansen

10.30 Leif bork hansen

Søndag d. 13.

3. søndag efter påske

09.00 Jørgen demant

10.30 Christiane gammeltoft­hansen

Kirkekaffe

Fredag d. 18. Bededag

10.30 Jørgen demant

Konfirmation

Søndag d. 20.

4. søndag efter påske

10.30 Leif bork hansen

Søndag d. 27.

5. søndag efter påske

10.00 Christiane gammeltoft­hansen

Konfirmation

11.30 Christiane gammeltoft­hansen

Konfirmation

næste nummer af Lyngby Kirke

udkommer til maj 2008.

More magazines by this user
Similar magazines