Detaljer

amibo.no

Detaljer

- en pleieseng fra


Innhold

Generelt........................................................ 3

Symboler ..................................................... 3

Før sengen tas i bruk .................................. 3

Garanti.......................................................... 3

Om.produktet................................................ 4

Sikkerhetsinstrukser................................... 4

Vedlikehold................................................... 5

Daglig vedlikehold ....................................... 5

Ettersyn/service ........................................... 5

Elektrisk.informasjon.................................. 5

Teknisk.informasjon.................................... 6

Regulering.av.sengebunnen....................... 6

Oppbygging.................................................. 7

Sengens.hoveddeler.................................... 9

Håndkontroll................................................. 9

Sengens.komponenter.............................. 10

Montering.....................................................11

Sidegrind..................................................... 13

Hjulbremser................................................ 13

Feilsøking................................................... 14

Tilbehør....................................................... 15

Capella sidegrind ...................................... 15

Fellbar grind, metall ................................... 15

Capella løftebøyle ..................................... 15

Sentralbrems ............................................. 15

Vendehjelp ................................................ 15

Oppreisningshjelp, 90° kort ....................... 15

Sidegrindspolster ...................................... 15

Spisebrett .................................................. 15

Veggavvisere ............................................. 15

Forhøyde gavler og grinder ....................... 15

Side av 4

Sengetralle ................................................ 15

Hjulsett 50 mm .......................................... 15

Låsing av nakkestøtte ............................... 15

Sengeside, tre ........................................... 15

Identitetsmerke.......................................... 15

Montering av nedfellbar grind .................... 16

Montering av løftebøyle ............................. 16

Montering av sentralbrems ........................ 17

Montering av vendehjelp ........................... 17

Montering av oppreisningshjelp, kort ........ 18

Sidegrindspolster ...................................... 18

Montering av veggavvisere ....................... 19

Montering av forhøyde gavler ................... 19

Sengetralle ................................................ 20

Hjulsett 50 mm .......................................... 20

Låsing av nakkestøtte ............................... 21

Montering av sengesider ........................... 21

Sengen skal pakkes ut, monteres og vedlikeholdes

av autorisert personale.

Manualen kan ikke overlates til, eller gjøres

tilgjengelig for, noen uvedkommende tredjepart,

uten at det på forhånd er innhentet skriftlig

tillatelse fra Molift AS. Alle dokumenter er

opphavrettslig beskyttet etter gjeldende lover,

konvensjoner og avtaler. Ingen utdrag av denne

dokumentasjonen kan reproduseres, tas i

bruk eller overføres uten en spesifikk innhentet

forhåndstillatelse. Brudd på disse retningslinjene

kan medføre rettslig forfølgelse og økonomisk

ansvar. Alle industrielle rettigheter er

reserverte.

Molift AS

Ole Deviksvei 44

0668 OSLO

Tlf: (+47) 40001004 www.molift.com

Fax: (+47) 40001008 info@molift.com

Princess Capella, N Rev. F/ 09/ 006


Generelt

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon

om sengen, bl.a. om sikkerhetstiltak. Les derfor

bruksanvisningen nøye før du tar sengen i bruk, slik

at du føler deg trygg på hvordan den skal brukes.

Symboler

Dette symbolet står ved informasjon som omfatter

sikkerhet på arbeidsplassen og risiko

for personskader. Følg alltid disse instruksjonene

nøye, og utvis ekstra hensynsfullhet

og forsiktighet.

Dette symbolet står ved viktig informasjon

om korrekt håndtering av utstyret som er beskrevet

i bruksanvisningen. Manglende overholdelse

av disse instruksjonene kan medføre

skade på utstyret eller andre feil.

Dette symbolet står ved ekstra viktig informasjon.

Følg disse instruksjonene slik at arbeidet

med utstyret blir mest mulig effektivt.

Informasjonen forenkler arbeidet og forklarer

kompliserte fakta.

Før.sengen.tas.i.bruk

Les først bruksanvisningen, og prøv deretter sengen

på dine kolleger.

Dersom dere er usikre på produktet, ber vi dere vennligst

ta kontakt med Molift AS for gjennomgang eller

opplæring.

Garanti

Molift AS gir 5 års garanti på produksjonsfeil.

Molift AS tar ikke ansvar for skader og funksjonsfeil

som oppstår fordi instruksjonene i manualen

ikke er fulgt. Reklamasjoner i henhold til garantien

skal merkes med serienummer og eventuelt identifikasjonsnummer

og meldes til leverandøren umiddelbart.

Utskiftbare deler som er beskrevet i serviceheftet,

omfattes ikke av garantien.

All teknisk informasjon, alle opplysninger og alle

instruksjoner som finnes i denne manualen og omfatter

bruk av sengen, var helt oppdatert da manualen

ble sendt til trykking. Manualen er basert på vår

erfaring, og den er utformet etter beste evne og intensjoner.

Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske

endringer for å videreutvikle og forbedre det

produktet som er beskrevet i manualen. Manualen

kan derfor ikke legges til grunn for krav som er basert

på informasjon, illustrasjoner eller instruksjoner

som finnes i den. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for

skader og feil som oppstår på grunn av utilstrekkelig

vedlikehold eller feilaktig håndtering som skyldes at

bruksanvisningen ikke er fulgt. Det skal kun benyttes

originaldeler som Molift AS har godkjent.

Av sikkerhetsmessige årsaker tillates ikke montering

eller bruk av ikke-godkjente reservedeler, og

heller ikke uautorisert endring eller ombygging av

produktet. Molift AS tar ikke ansvar for følgeskader

av handlinger beskrevet over.

Med unntak av følgeskader tar Molift AS ansvar for

feil og mangler forbundet med avvik fra spesifikasjonene

som er oppgitt i kjøpekontrakten. Dette gjelder

ikke erstatningskrav, uavhengig av det juridiske

grunnlaget for et slikt krav. Det er kun dokumentasjonen

som tilhører det aktuelle produktet, som er

gjeldende.

Dersom sikkerhetsforskriftene eller de andre forholdsreglene

som finnes i denne manualen ikke er

overholdt, gjelder ikke garantien (CE-deklarasjonen),

som leveres sammen med produktet, vedrørende

rådsdirektiv om medisinsk utstyr (93/42/EØF)

samt standard EN 1970-2000.

Side av 4


Om.produktet

Vår delbare seng dekker alle behov når det gjelder

funksjon, teknikk og logistikk. Den er bygd opp

som et modulsystem der man enkelt kan endre

forhold som bredde, lengde og motorfunksjoner.

Den “dynamiske ryggen” minsker belastningen på

huden, gir en bedre plassering i sengen og reduserer

sammentrykking av mage- og brystregionen når

ryggdelen heves.

Sengen er beregnet for pleie av pasienter over 12 år

i hjemmet eller på institusjon.

Princess Capella er utviklet for å tåle en maksimalbelastning

på 205 kg, fordelt på en pasientvekt på

maks. 170 kg, madrassvekt på maks. 20 kg og utstyrsvekt

på maks. 15 kg.

Sengen veier 61 kg (stativ og sengebunn) + 39 kg

(understell, gavl, sidegrind) = 100 kg totalt.

Sengen har en ytre bredde på 107 cm og en ytre

lengde på 219 cm. Totalhøyde varierer mellom 71

og 118 cm.

Anbefalt madrasstørrelse er 13 cm.

Sengen er CE-merket i overensstemmelse med gjeldende

regler.

Bremsene på hjulene skal alltid være på når

det ligger en person i sengen, og sengen ikke

skal flyttes!

Trekk støpslet ut av stikkontakten før sengen

flyttes. Ikke la ledningen slepe langs gulvet,

og hold den unna hjulene under transporten.

Sengens elektronikk skal ikke kjøres ved temperaturer

under +5°C.

Utstyr som ikke er godkjent av Molift AS, skal

ikke benyttes til sengen.

Side 4 av 4

Person- eller materialskader kan oppstå ved feil

bruk av Princess Capella:

• bruk av uvedkommende

• feilaktig bruk

• utilstrekkelig vedlikehold

• overbelastning - maksimalbelastningen er

overskredet

• det er foretatt ikke-godkjente inngrep i det

elektriske utstyret

Sikkerhetsinstrukser

Sørg for at sengen ikke utsettes for større

belastning enn den er godkjent for, og følg

alltid sikkerhetsinstruksene i bruksanvisningen.

Bruk aldri en seng med defekt elektrisk utstyr,

defekt nettkabel, ledninger med skadet

isolasjon eller ødelagte strømledere, motorstøpsler

eller håndkontroller da dette kan

medføre livsfare.

Når sengen skal reguleres, heves/senkes eller

sengebunnen skal stilles inn, skal ingen

barn eller andre personer være i nærheten.

Stikk aldri fingrer eller hender under sengebunnen

når sengen reguleres.

Barn skal aldri leke

med sengen

Den som betjener sengen, har alltid ansvar

for at ingen personer eller gjenstander utsettes

for klemfare, samt at sengen alltid er

i forskriftsmessig stand. Sengen skal vaskes

og det tekniske utstyret kontrolleres minst én

gang i året, og feil og mangler skal repareres

for størst mulig trygghet og sikkerhet.

Princess Capella, N Rev. F/ 09/ 006


Vedlikehold

Daglig.vedlikehold

• Kontroller at sengens funksjoner virker som de

skal før du tar sengen i bruk og kontroller at den

ikke har synlige skader eller mangler.

• Kontroller at håndkontrollens ledning og nettkabel

ikke kommer i klem eller har skader.

• Heng håndkontrollen på plass på gavel eller sengegrind

slik at den er enkel å finne for neste bruker.

Rengjøring

Sengen rengjøres med en fuktig klut. Det kan benyttes

vanlige rengjørings- og desinfeksjonsmidler.

Sengen kan spyles med vann. Unngå å spyle direkte

på knapper og elektronikk. Sengen skal ikke høytrykksspyles.

OBS! Fjern tregavlene.

Ettersyn/service

Service skal kun utføres av kvalifisert personale.

Service skal utføres minst hver 12. måned i henhold

til servicehefte og skal loggføres.

Elektrisk.informasjon

230 V, 50 Hz, 300 W (Motor/håndkontroll 24 V)

Dobbeltisolert, kl II B

Drifts-/hviletid: 2 min / 18 min

Tetthetsklasse IP 66

Lydnivå 43 dB A

Side av 4


Teknisk.informasjon

Løftekapasitet:

maks. 205 kg

Pasientvekt:

maks. 170 kg

Madrass:

maks. 20 kg

Utstyr:

maks. 15 kg

Sengens vekt

Stativ, sengebunn:

61 kg

Understell, gavler,

sidegrind:

39 kg

Totalvekt:

100 kg

Madrassmål

Bredde:

85, 90 cm

Lengde:

200, 210 cm

Tykkelse:

13 cm

Høyde sengebunn:

33 - 80 cm

Regulering.av.sengebunnen

Med nakkestøtte Låst nakkestøtte

0-87

Side 6 av 4

0-67

0-87

0-76

0-67

180-92

0-18

180-220

Med nackstöd

*0-29

Princess Capella, N Rev. F/ 09/ 006

Med na

Låst n

Toleranser

ISO 2768-1

Konstr./Tegnet D


Oppbygging

1

2

Sidegrinder ca 8,5 kg

Gavler ca 18 kg

3

4

Siderammer ca 11 kg

Fot-/lårdel ca 10,5 kg

Side av 4


5

6

Side av 4

Ramme/ Rygg ca 25 kg

Stativ ca 25 kg

Princess Capella, N Rev. F/ 09/ 006


Sengens.hoveddeler

6

11

1. Ryggdel

2. Lårdel

3. Fotdel

Håndkontroll

Rygg opp/ned

Bunn opp/ned

10

4

4. Nakkedel

5. Madrasstopper

6. Hodegavl

1

9

7. Fotgavl

8. Sidegrind

9. Sideramme

3.motorer 4.motorer

Fot opp/ned

Rygg opp/ned

Fot opp/ned

Bunn opp/ned

1

10. Elektronikk

11. Håndkontroll

12. Hjulbrems

Lår opp/ned

Side 9 av 4


Sengens.komponenter

Side 10 av 4

B

F

A

E

D

C

Princess Capella, N Rev. F/ 09/ 006


Montering.

1. Sett stativet (A) på gulvet, sett på alle hjulbremsene,

sett elektronikkboksen på plass, sett ledningen

til håndkontrollen i det lille uttaket og sett i støpslet

til løftemotoren – merket med rødt. Sett støpslet i en

stikkontakt, og kjør saksen nesten helt opp.

2. Monter mellomrammen og ryggdelen (B). Fest

rørene til mellomrammebena på saksens tapper (ved

fotenden), og still gaflene til mellomrammebena

mot saksens tapper (ved hodeenden). Kontroller

at låsene klikker på plass. Sett motorstøpslet i

elektronikkboksen – merket med grønt. Heng

kabelen opp på kroken på den ene siden av

mellomrammen.

3. Monter lår- og fotdel samt motor (C). Fest

lårdelen til brakettene på mellomrammen og fell ned

de to låsene. Trykk ut nøkkelringsplinten, og koble

til motoren. Stikk motorstøpslet i elektronikkboksen

– merket med blått. Heng kabelen opp på kroken

som sitter ved enden av mellomrammen.

Side 11 av 4


4. Monter siderammene (D). Kontroller at hylsene

til løftebøylen er vendt mot hodeenden, og at smekklåsene

klikker igjen. Skru til skruene på undersiden.

5. Monter gavlene (E). Hode- og fotgavl er like.

Monter gavlbeslagene på enden av siderammene.

Gavlene skyves på plass slik at siderammen klikker

på plass i gavelfestet.

6. Eventuell justering av lengde må gjøres før montering

av grinder. Dra ut snapplåsen og juster siderammen

til riktig lengde, snapplåsen skal låse i riktig

posisjon.

7. Monter sidegrindene (F). Høyre og venstre side

er like. Løsne stoppeskruene som sitter på undersiden

og dra låsen til siden. Ta tak i den øverste listen

på sidegrinden. Trykk låsene mot hverandre, og dra

sidegrinden opp fra undersiden. Trekk sidegrinden

helt opp slik at den låses i øverste posisjon. Skyv låsen

på plass på undersiden av gavlen og stram skruene.

Sengen er nå ferdigmontert. Prøvekjør sengen, og

kontroller alle funksjonene.

Demontering.av.sengen.

Demontering gjøres i motsatt rekkefølge av monteringen.

Gavlen demonteres ved å trykke inn låsen på

gavlfestet og løfte av gavlen (en og en side).

Side 1 av 4

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS

DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF

. ANY

REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE

WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF

IS

PROHIBITED.

5

NEXT ASSY

APPLICATION

4

USED ON

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

DIMENSIONS ARE IN INCHES

TOLERANCES:

FRACTIONAL

ANGULAR: MACH BEND

TWO PLACE DECIMAL

THREE PLACE DECIMAL

INTERPRET GEOMETRIC

TOLERANCING PER:

MATERIAL

FINISH

DO NOT SCALE DRAWING

3

DRAWN

CHECKED

ENG APPR.

MFG APPR.

Q.A.

COMMENTS:

NAME DATE

Capella Lilja 90 kompl

2

TITLE:

Snapplås

SIZE DWG. NO.

REV

A 81611-11

SCALE: 1:20 WEIGHT: SHEET 1 OF 1

Princess Capella, N Rev. F/ 09/ 006

1


Sidegrind

Opp: Ta tak i den øverste listen, og trekk sidegrinden

opp til du hører et klikk fra begge låsene, i hode-

og fotgavl.

Ned: Trekk de to låsene på sidegrinden mot hverandre,

og senk sidegrinden.

Sidegrindlåser

Hjulbremser

Hjul med individuelle bremser bremses hver for

seg.

Hjul med sentralbrems:

Hjulbremser

Bremser på: Trykk den røde delen av bremsepedalen

ned.

Bremser av: Trykk den grønne delen av bremsepedalen

ned.

Side 1 av 4


Feilsøking

Sengen fungerer

bare iblant Bytt kontrollenhet

Sengen fungerer

ikke i det hele

tatt

En av motorene

fungerer ikke Prøv med

ledningen fra en

annen motor

Side 14 av 4

Problemet er løst

Sett i støpslet Problemet er løst

Motorene

fungerer ikke Bytt kontrollenhet

Problemet løst

Motorene fungerer

fortsatt ikke

Bytt motor

A

Problemet er løst

Motorene fungerer

fortsatt ikke

Problemet er ikke løst Bytt elektronikkboks

Problemet er ikke løst Bytt elektronikkboks

Motoren fungerer Bytt håndkontroll

Motoren fungerer

fortsatt ikke

Send sengen til service

A

Bytt motor

B

B

Bytt elektronikkboks

Motorene fungerer

fortsatt ikke

Princess Capella, N Rev. F/ 09/ 006


Tilbehør

Capella.sidegrind

Lengde 00 cm, Art.nr: 1144 (stk)

Lengde 10 cm, Art.nr: 11 (stk)

Dette er en integrert sidegrind. Høyre og venstre sidegrind

er like.

Angi sengens lengde ved bestilling

Fellbar.grind,.metall

Art.nr: 9

Plasseres på sidenrammen, og kan benyttes i stedet

for integrert sidegrind.

Capella.løftebøyle

Løftebøyle Art.nr: 4 60

Triangel Art.nr: 9

Løftebøylen er tilpasset hylsefestene på sengen.

Sentralbrems

Art.nr: 61

Kan bestilles ved levering, eller monteres senere.

(Komplett sett av hjul og bremsekomponenter.)

Vendehjelp

Art.nr: 06 6

Vendehjelp monteres på siderammene og kan plasseres

på forskjellige steder.

Oppreisningshjelp,.90°.kort

Art.nr: 06

90° utsvingbart, plasseres på sidene

Sidegrindspolster

Art.nr: 91 0 u/vindu

Art.nr: 91 9 m/vindu

Spisebrett

Sengebredde cm - Art.nr: 1

Sengebredde 90 cm - Art.nr: 1 41

Spisebrettet plasseres på sidegrindene når disse er

felt opp.

Veggavvisere

Veggavviser, side - Art.nr: 619

Veggavviser, hode - Art.nr: 6199

Veggavvisere plasseres nede på sengestativet.

Vendehjelp, oppreisningshjelp, sidegrindspolster

og veggavviser passer både på høyre

og venstre side.

Forhøyde.gavler.og.grinder

Fot- og hodegavl er like

Gavelsett Lilja x 10 cm - Art. nr: 6 10

Gavelsett Lilja 90x 10 cm - Art. nr: 6 11

Gavelsett Lilja x 00 cm - Art. nr: 6 6

Gavelsett Lilja 90x 00 cm - Art. nr: 6

Gavelsett Basic cm - Art. nr: 6 04

Gavelsett Basic 90 cm - Art. nr: 6 06

Sengetralle

Art.nr: 4

For transport av senger.

Hjulsett.50.mm

Art.nr: 61

Sengebunn høyde 28 cm.

Låsing.av.nakkestøtte

Art.nr:

Skrue, Art.nr: 6 06 (DIN 9 4 MC6S M x16)

Mutter, Art.nr: 6 01 (M6M M )

For regulering av nakkestøtten

Sengeside,.trestuktur

Art.nr: 6 9

For montering utenpå siderammene.

Identitetsmerke

Merket sitter på understellet.

Alle sengene er ID-merket slik eksemplet viser.

Side 1 av 4


Montering.av.nedfellbar.grind

Avstanden A skal være mindre enn 60 mm ved hodeende

eller fotende, eller minst 250 mm. Det betyr

at grinden ikke skal monteres mellom 60 mm og 250

mm på grunn av klemfare.

A

Grinden settes på utsiden av siderammen.

Den nedfellbare grinden er korrekt montert når braketten

dyttes fra midten inntil det tversgående røret

på siderammen ved hodeenden. Grinden kan brukes

både på høyre og venstre side

Grinden felles ned ved å dra den opp og til siden.

Pass på at ingenting kommer i klem når du

feller ned grinden!

Side 16 av 4

Hodegavl

Brakett

Tversgående rør

på sideramme

Montering.av.løftebøyle

Løftebøylen skal monteres i hylsene på høyre eller

venstre ytterramme ved hodeenden

Løftebøylen er korrekt montert når den kan svinges

inn mot midten av sengen og parallellt med sidegrinden,

men ikke utenfor.

Høyden på triangelhåndtaket justeres ved å korte inn

eller forlenge båndet. NB! Kontroller at båndet er

tredd riktig slik at det låses.

Princess Capella, N Rev. F/ 09/ 006


Montering.av.sentralbrems

Du trenger:

• Skrutrekker

• Gummiklubbe eller hammer

Monteringen skal utføres av autorisert personale.

Demontering av hjul:

• Løsne boltene og skivene som holder hjulene.

• Fjern hjulene.

Montering av sentralbrems:

• Sett på plass hjulene (2).

• Monter trekkstag (7).

• Monter sekskantstaget (11).

• Monter alle kapslene til de koniske låseskivene

(stjerne) (15, 16).

Kapslene til de koniske låseskivene (stjerne)

kan monteres ved hjelp av en 13 mm skrunøkkel

og en gummiklubbe.

Montering.av.vendehjelp

Avstanden A skal være mindre enn 60 mm ved hodeende

eller fotende, eller minst 250 mm. Det betyr

at vendehjelpen ikke skal monteres mellom 60 mm

og 250 mm på grunn av klemfare.

Max. belastning på vendehjelp er 70 kg.

A

Vendehjelpen monteres på sengens ytterramme.

Kontroller at rattene er skrudd ordentlig til.

Side 1 av 4


Montering.av.oppreisningshjelp,.kort

Avstanden A skal være mindre enn 60 mm ved hodeende

eller fotende, eller minst 250 mm. Det betyr

at oppreisningsstøtten ikke skal monteres mellom 60

mm og 250 mm på grunn av klemfare.

Max. belastning på oppreisningshjelp er 70 kg.

A

Oppreisningshjelp skal monteres på sengens ytterramme.

Kontroller at låserattene er ordentlig skrudd til og at

ytterrammen er fiksert i uttaket på plasthylsene.

Side 1 av 4

Sidegrindspolster

Løft opp sidegrindene.

Legg sidegrindsplsteret over den øverste sidegrinden

med glidelåsen vendt ut.

Sidegrindspolsteret festes ved å lukke glidelåsen og

tryknappene.

Fest polsteret til ytterrammen ved hjelp av borrelåsen.

Princess Capella, N Rev. F/ 09/ 006


Montering.av.veggavvisere

Avstanden A skal være mindre enn 60 mm ved hodeende

eller fotende, eller minst 250 mm. Det betyr

at løftebøylen ikke skal monteres mellom 60 mm og

250 mm på grunn av klemfare.

Veggavviserene festes på understellstativet på den

siden av sengen som skal stå mot veggen. Det fins

forskjellige veggavvisere for hodeende og siden,

bruk 2 på siden og en i hodeenden.

Ikke tråkk på veggstopperene! De tåler ikke

belastning, fare for deformasjon av stativet.

Veggavviseren kan justeres for bredde og lengde på

sengen ved å flytte rattet på ene eller andre siden

som vist på illustrasjonen under.

Fest veggavviseren på understellstativet og skru til

rattet på slik at de sitter godt fast.

Ratt Veggavviser

Montering.av.forhøyde.gavler

Passer ved madrasstykkelse fra 15 cm til 33 cm.

Gavlene monteres på samme måte som standard

gavler, deretter monteres de øverste sengegrindene

i øverste posisjon.

Det tredje grinden monteres ved at det føres opp til

låst posisjon

Når grinden skal felles ned, begynn med den nedestre

grinden, deretter felles de øvre sengegrindene

ned.

Side 19 av 4


Sengetralle

Ta av sidegrindene og ved behov også hode- og fotgavl.

Lås hjulene på sengen og på sengetralla.

Kjør sengen opp i passende høyde, ca 35 cm opp fra

gulvet.

Legg tralla på tvers av sengen og lås bøylen som vist

på bildene.

Løft sengetralle med seng slik at den står.

Bøylene på sengetralla kan brukes til transport av

grinder og gavler. Et hjul på tralla har retningssperre.

Side 0 av 4

Hjulsett.50.mm

Hjulsettet kan byttes for å få sengebunn høyde

ned 5 cm (fra 33 til 28 cm i nedre posisjon).

Dette ligger utenfor kravene til bakkeklaring i standard

NS EN 1970.

Monteringen skal utføres av autorisert personale.

Du trenger:

• Skrunøkkel 13 mm eller skiftenøkkel.

Fremgangsmåte:

• Løsne bolten og skiven (4, 3).

• Fjern hjulet (2).

• Sett på plass det nye hjul, og fest med bolt og

skive.

Princess Capella, N Rev. F/ 09/ 006


Låsing.av.nakkestøtte

Nakkestøtten kan deaktiviseres/låses ved å flytte

skruen som angitt på bildet under.

Skruen (M8x16) festes med en mutter.

Montering.av.sengesider

Separate sengesider med trestruktur kan festes utenpå

siderammene.

Sengesiden kan enkelt monteres ved å hekte den

utenpå siderammen. NB! Den kan ikke benyttes

sammen med annet tilbehør som festes på siderammen.

Side 1 av 4


Notater:

Side av 4 Princess Capella, N Rev. F/ 09/ 006


SAMSVARSERKLÆRING

Molift AS

Ole Deviksvei 44

0668 OSLO

NORGE

Telefon: + 47 40 00 10 04

erklærer herved at produktet:

Princess CAPELLA pleieseng

samt tilleggsutstyr som kun er ment for bruk i kombinasjon med dette produktet

Merkningsår: 2006

er i overensstemmelse med:

• Rådsdirektiv om Medisinsk Utstyr (93/42/EØF)

og ihht. denne klassifisert som medisinsk utstyr risikoklasse 1

Produktet er fremstilt i overensstemmelse med følgende nasjonale

standarder som gjennomfører en harmonisert standard:

• NS-EN ISO 1970 Regulerbare senger for funksjonshemmede - Krav og prøvingsmetoder

• ISO 14971 Medisinsk utstyr - Risikoanalyse (erstatter ISO1441)

Kontrollorgan:

Hjelpemiddelinstituttet NEMKO AS

Gregersensvej Gaustadalleen 30

DK-2630 Taastrup N-0314 OSLO

Danmark Norge

Tel: + 45 43993322 Tel: + 47 22960342

Tittel: Administrerende Direktør

Navn: Geir Olav Farstad

Firma: Møller Vital AS

28.08.2006

Dato Underskrift

Side av 4


I en tid med stadig tøffere krav til effektivitet og økende fokus på pasientens behov i

behandlingssituasjonen er det lett å glemme at pleieren også har behov. Behov for å

hjelpe flere og bedre uten å ta de tunge løftene, uten å belaste egen rygg, uten å slite

seg fullstendig ut på jobb og fremdeles ha overskudd til seg selv og sine nærmeste når

arbeidsdagen er over.

Det er denne forståelsen som driver oss i Molift. Selskapet ble startet for mer enn 20

år siden av en mann som gjennom egen erfaring så et behov for å kunne løfte og forflytte

pasienter på en effektiv og behagelig måte – både for pasient og pleier.

Siden den gang har vi levert produkter som er i samsvar med kroppens naturlige bevegelsesmønster,

som er intuitive og enkle i bruk, som gir pasienten et bedre liv og som i

tillegg gir pleieren reell og optimal avlastning og arbeidsglede.

Vi kaller det; Molift – designed for life

Molift AS

Ole Deviksvei 44

0668 OSLO

Norge

Telefon: (+47) 4000 1004

Fax: (+47) 4000 1008

www.molift.com

info@molift.com

Similar magazines