Monterings- og bruksanvisning for B0138-B0151-B0152-B0458 - SGP

sgp.no

Monterings- og bruksanvisning for B0138-B0151-B0152-B0458 - SGP

MONTERINGSANVISNING FOR ELEKTRISK ELEKTROMEKANISK SETT

B0138 - B0151

B0152-B0458


1. GENERELT 3

1.1 GENERELL INFORMASJON 3

1.2 SYMBOLER 6

1.3 OVERSIKT OVER ELEKTRISKE KARAKTERISTIKKER 6

2. MONTERINGSINSTRUKSJON 7

2.1 SLIK ÅPNER DU SIDENE 7

2.2 INSTALLASJON AV VIFTEKONTROLL FOR FJERNSTYRT JUSTERING B0138

2.2.1 Montering av B0138 8

2.2.2 B0138 tilkoblinger 8

2.3 ELEKTROMEKANISK KONTROLL MED HASTIGHETSVELGER, TERMOSTAT OG 9

SOMMER/VINTER BRYTER INNEBYGD I MASKIN B0458

2.3.1 Montering av B0458 10

2.3.2 B0458 tilkoblinger 11

2.4 B0151 INSTALLASJON AV VEGGMONTERT KONTROLL MED TERMOSTAT,

SOMMER/VINTER VELGER OG HASTIGHETSVELGER 12

2.4.1 Plassering 13

2.4.2 Montering 14

2.4.3 B0151 tilkoblinger 15

2.5 INSTALLASJON AV INNEBYGD KONTROLL MED TERMOSTAT, SOMMER/VINTER

VELGER OG HASTIGHETSVELGER B0152 16

2.5.1 2.5.1 Plassering 17

2.5.2 Montering 17

2.5.3 B0152 tilkoblinger 17

3. BRUK OG VEDLIKEHOLD 18

3.1 BRUKERANVISNINGER FOR KONTROLLPANEL

3.2 VEGGMONTERT KONTROLL MED SOMMER/VINTER VELGER, TERMOSTAT OG

HASTIGHETSVELGER (B0151) 19

3.2.1 Generelt om å slå på systemet 20

3.2.2 Aktivering 20

3.2.3 Justerings av ventilasjonshastighet 20

3.3 INNEBYGD KONTROLL MED TERMOSTAT, SOMMER/VINTER VELGER OG

HASTIGHETSVELGER (B0152) 21

3.3.1 Innstilling sommer/vinter 22

3.3.2 3.3.2 Innstilling av temperatur 22

3.3.3 Innstilling PÅ/AV 23

3.3.4 Innstilling av viftehastighet 24

3.3.5 Automatisk viftefunksjon 24

3.3.6 Tilbakestill 24

3.3.7 Tastaturlås 24

3.3.8 Detektering av vanntemperaturen inne i kjøler-konvektor batteriet 24

3.3.9 Deaktivering 25

3.3.10 Avstenging for en lengre periode 25

3


1. GENERELT

1.1 GENERELL INFORMASJON

Denne håndboken er utviklet for kvalifiserte, autoriserte montører som

må ha tilstrekkelig opplæring og inneha alle nødvendige psykofysiske

krav som loven krever. Alle operasjonene må utføres med forsiktighet og

god fagkunnskap i samsvar med de gjeldende sikkerhetsreglene.

Etter utpakking må du passe på at alle komponentene er til stede; hvis

ikke må du ta kontakt med representanten for OLIMPIA SPLENDID som

solgte apparatet til deg.

Det er forbudt å modifisere sikkerhets- eller justeringsanordningene eller

foreta noen justeringer uten autorisasjon og anvisninger fra produsenten.

Det er forbudet å kaste eller la innpakningsmaterialet være innenfor barns

rekkevidde; dette kan være en farekilde.

Alle reparasjoner eller vedlikehold må utføres av den tekniske serviceavdelingen

eller av kvalifisert personell som denne håndboken er laget

for. Ikke modifiser eller foreta inngrep i dette apparatet da dette kan

skape farlige situasjoner og produsenten vil ikke påta seg noe ansvar for

skader som måtte oppstå.

5


6

1.2 SYMBOLER
Piktogrammene i det neste avsnittet gir

nødvendig informasjon

for sikkerbruk av maskinen på en sikker måte for å unngå feiltolkinger.

Pekefinger

- Avsnittene

som er

markert med

dette symbolet

inneholder svært


viktig informasjon og anbefalinger, særlig med hensyn til sikkerhet.

Hvis du ikke overholder disse anvisningene

kan

det føre til:- Fare for skade på operatørene


- Tap av garanti
- Fraskrivelse av erstatningsansvar fra produsentens side.Generisk fare- Signaler til personellet om at operasjonen

som er beskrevet


kan
forårsake personskade hvis den ikke


utføres i samsvar med sikkerhetsreglene.

Elektrisk fare

- Hvis operasjonen ikke utføres

i samsvar med

sikkerhetsreglene er det


en fare for at det oppstår personskade på grunn av

kontakt

med kom-
ponenter under spenning.1.3 OVERSIKT OVER ELEKTRISKE KARAKTERISTIKKER


(FIG.1)


G Strømforsyning


H Maks. strøm


forbruk


I Maks. effektforbruk

L

Minimums

tverrsnitt på

strømforsyningskabelen


M

Min. og maks. driftstemperaturer

N


Min. og maks. relativ luftfuktighet for drift


2. MONTERINGSINSTRUKSJON

2.1 SLIK ÅPNER DU SIDENE

- Demonter det øvre luftegitteret (fig.2 A) ved å løsne de to festeskruene

(fig: 2 B);

- Løsne skruen på høyre side (fig.2 B);

- Åpne sideinspeksjonslokket (fig.2 C)

På venstre side løsner du skruen (fig 2 D) som fester det venstre panelet

(fig 2 E) og før det litt til venstre og så løft det opp.

- På motsatt side løfter du dekselet (fig.2 F) som beskytter skruen (fig.8

G) og skru den ut.

- Før sidepanelet litt til høyre og løft det opp (fig.2 H)
7


82.1 MONTERING AV VIFTEKONTROLL FOR FJERNREGULERING B0138


Denne enheten er montert inne i maskinen og styrer motoren med faste


hastigheter; den kan bare aktiveres på Bi2 SL og SLI versjonene

og kan


kobles til kontrollen med en Olimpia Splendid termostat eller alle andre


kontroller som finnes på markedet.

2.2.1 Montering av B0138

Slik monterer du koblingsboksen:


- Åpne boksen ved å løsne de 4 skruene (fig.3 A).


- Sett inn det nedre festet i spesialslissen (fig.3 B) på siden av apparatet.


- Hekt den øvre delen av boksen til siden (fig.3 C).


- Fest den med de to skruene som følger med (fig.3 D).


- Fest jordlederen til kjøler-konvektor/kjøler-radiatorstrukturen ved


hjelp av skruen som er levert med (den må festes med minimums-


moment på 4N)- Koble koblingen til kortet til motoren på kjøler-konvektoren (fig.3 E).- Utfør de elektriske tilkoblingene, og koble lederne ved hjelp av de tre
vedlagte U-boltene (fig.3 F) og lukk boksen


- Lukk boksen og fest den med de 4 skruene (fig.3 H)


- Monter pyntepanelet på siden av kjøler-konvektoren- Monter på luftinntaksgrillen (fig.2CA).


1.1.2 B0138 tilkoblinger


Utfør den elektriske tilkoblingen av en egnet termostat i henhold til


koblingsskjemaet i fig.4.


A tilkobling for de tre hastighetene avhengig av modell (230V effektmaks.3A)

V1 = maks. hastighet
V2 = medium hastighet

V3 = min. hastighet
B lask for system med bare en solenoidventilC koblingsstykkeD multihastighets induktansE finnes bare på SLI modellen


F mikro (bare på SL og SLR modellene)

EV1 varm solenoidventil (230V effekt maks.3A)

EV2 kald solenoidventil (230V effekt maks.3A)

M motor


Det kan være elektrisk spenning på opp til 550V på klemme 1 til 6

230V

L

N

Bi2

N L

V1 V2 V3

C R 1 2 3 4 5 6 7 8

L M M 1 2 3 4 5 6

M

EV2

EV1


B0138Modello / Model

200

400

600

800

1000V1

1

1

1

1

1

V2

5

4

3

2

2

V3

6

5

5

3

3

9


10

1.2 INSTALLASJON AV ELEKTROMEKANISK KONTROLL MED

HASTIGHETSVELGER, TERMOSTAT OG SOMMER/VINTER BRYTER

INNEBYGD I MASKIN B0458

Den innebygde maskinkontrollen med viftehastighetsvelger (3 hastigheter

pluss stopp), justerbar termostat (fra 10 ⁰C til 40 ⁰C), sommer/vinter

bryter med bryter for tilførsel av strøm til en solenoidventil, forberedt

for tilkobling til en kontakttermostat for minimumstemperatur på vannet

for at apparatet skal kunne fungere om vinteren. Bør helst monteres på

Bi2, SL versjonen.


2.3.1 Installasjon av B0458Sett kontrollpanelet inn i setet i den øvre delen av kjøler-konvektoren og
fest det til sideveggene med de to skruene som følger med (fig.5 A).


Slik installerer du koblingsboksen:


-


Åpne boksen ved å løsne de 4 skruene (fig.5 B).

-Sett inn det nedre festet i spesialslissen (fig.5 C) på siden av apparatet.


-


Hekt den øvre delen av boksen til siden (fig.5 D).-


Fest den med de to skruene som følger med (fig.5 E).

-Fest jordlederen til kjøler-konvektorstrukturen ved hjelp av skruen som


er levert med (den må festes med minimumsmoment på 4N)

-


Koble koblingen til kortet til

motoren på kjøler-konvektoren (fig.5 F).

-


Plasser termostaten (fig.6 A) og før den gjennom hullene på skulderen(fig.6 B og C) og fest den i spesialkroken i den nedre delen (fig.6 D)

-Utfør de elektriske tilkoblingene, og koble lederne ved hjelp av de tre

-

-

-

-


vedlagte U-boltene (fig.5 G) og lukk boksenMonter pyntepanelet på siden av kjøler-konvektorenTrekk til den øvre skruen på kontrollpanelet (fig.6 E)


Sett på plass skruedekselet (fig.6 F) i spesialhuset på kontrollpanelet
Monter på luftinntaksgrillen (fig.6

G).

11


12

1.2.1 B0458 tilkoblinger
Utfør de elektriske koblingene slik det er vist i koblingsskjemaet i figur 87.
A 3-hastighets tilkobling avhengig av modell (230V effekt

maks.3A)


V1 = maks. hastighet

V2 = medium hastighetV3 = min. hastighet
B lask for kobling av minimumssensor*


C koblingsstykke


D induktansE finnes bare på SLI modellen
F mikro (bare på SL og SLR modellene)
G vifte 3 hastigheter og stoppbryter

TR justerbar termostat 10 til 40 ⁰C

SEI sommer/vinter bryterEV varm/kald solenoidventil (230V effekt maks.3A)


M motor


Sett B0336 leveres som tilvalgsutstyr med kontakttermostat

med


lukketemperatur på 42 ⁰C og åpningstemperatur

på 32 ⁰C, 250mm apparatkabel

og festefjær (fig 8)Det kan være elektrisk spenning på opp til 550 V på klemme 1 til 6M

EV

Modello / Model

200

400

600

800

1000
V1

1

1

1

1

1

V2

5

4

3

2

2

V3

6

5

5

3

3


OK

2.4 B0151 MONTERINGS AV VEGGMONTERT KONTROLL MED TER-MOSTAT, SOMMER/VINTER VELGER

OG HASTIGHETSVELGER2.4.1 Plassering- Monter den veggmonterte fjernkontrollen borte fra dører eller vinduerog varmekilder (panelovner, konvektorer, vedovner, direktesollys), på


innervegger i en høyde på om lag 1,5m fra gulvet (fig.9)

1,5 m

NO


NO2.4.2 Montering

Den veggmonterte fjernkontrollen er allerede ferdig montert i esken så

følg monteringsinstruksjonene:

- Åpne dekselet ved å bryte på de to nederste ørene med en skrutrekker

(fig.9)

- Løsne de to festeskruene på det elektroniske kortet i bunnen av kontrollen

(fig.10 X)

- Bruk bunnen av kontrollen til å merke av festepunktene på veggen

(bruk de to motstående hullene)

- Bor hullene i veggen

- Før de lektriske lederne gjennom vinduet i bunnen

- Fest bunnen av kontrollen til veggen ved hjelp av passende plugger/

skruer.

13


142.4.3 B0151 tilkobling
B0151 settet brukes for å kontrollere alle kjøler-konvektor funksjonene.


Den er utstyrt med to kontakter for strømforsyning til

2 solenoidventiler


(vinter og sommer). Romtemperaturen justeres ved hjelp av den inneby-gde føleren ved å aktivere de tre

hastighetene på kjøler-konvektoren.Den er koblet til føleren for vanntemperaturen som er

plassert i et hus på


kjøler-konvektorbatteriet og styrer minimumsfunksjonen (30 ⁰C) underoppvarming.


C

EV1

EV2
Den må monteres til FJERNSTYRINGSKONTROLLEN FOR VIFTEN B0138

Utfør de elektriske koblingene slik det er vist på illustrasjonen i fig.11.

A tilkobling for de tre hastighetene avhengig av modell (230V effekt

maks.3A)

V1 = maks. hastighet

V2 = medium hastighet

V3 = min. hastighet

230V


B lask for system med bare en solenoidventil


C koblingsstykke
D multihastighets induktans

E finnes bare på SLI modellen

F mikro (bare på SL og SLR modellene)

G valgfri kobling for styring av minimumsfunksjonen under oppvarming


ved hjelp av vanntemperaturføleren i kjøler-konvektoren(*)
EV1 varm solenoidventil (230V effekt maks.3A)


EV2 kald solenoidventil (230V effekt

maks.3A)M motor

(*) Utfør koblingen til vannføleren i kjøler-konvektoren ved å kutte hurtigkoblingen

(fig.12 H).

Det kan være elektrisk spenning på opp til 550V på klemme 1 til 6

230V

L

N

N L
B0151

V1V2V3

C R 1 2 3 4 5 6 7 8

L M M 1 2 3 4 5 6

M

EV2

Bi2

EV1B0138
Modello / Model

200

400

600

800

1000
V1

1

1

1

1

1

V2

5

4

3

2

2


V3

6

5

5

3

3

15


16


1.5 MONTERING AV INNEBYGD KONTROLL MED TERMOSTAT, SOM-MER/VINTER VELGER OG HASTIGHETSVELGER BO152


2.5.1 Plassering


Det innebygde kontrollsettet brukes

for å kontrollere alle funksjonene i


kjøler-konvektoren. Det er utstyrt med en kontakt for å forsyne solenoid


ventilen med strøm. Romtemperaturen justeres ved hjelp av en innebygdføler som aktiverer de tre hastighetene på kjøler-konvektoren. Den erkoblet til vanntemperaturføleren som er plassert i et hus på kjøler-kon-vektorbatteriet som styrer minimumsfunksjonen (42 ⁰C) under oppvarm-ing og maksimum under kjøling (17 ⁰C). Det må kobles til FJERNKONTROL-


LEN FOR VIFTEHASTIGHET B0138.


- Monter den veggmonterte fjernkontrollen borte fra dører eller vinduer


og varmekilder (panelovner, konvektorer, vedovner, direktesollys), på innervegger i en høyde på om lag 1,5m fra gulvet (fig.12)

2.5.2 Montering


For å montere den innebygde kontrollen bes du se anvisningen inne i

pakken.


OK

1,5 m

NO
NO


2.5.3 B0152 tilkobling

Utfør de elektriske koblingene slik det er vist på illustrasjonen i fig.13.

A tilkobling for de tre hastighetene avhengig av modell (230V effekt

maks.3A)

V1 = maks. hastighet

V2 = medium hastighet


V3 = min. hastighet
B lask for system med bare en solenoidventil


C koblingsstykke
D multihastighets induktans
E finnes bare på SLI modellen
F mikro (bare på SL og SLR modellene)

G valgfri kobling for styring av minimumsfunksjonen under oppvarming
ved hjelp av vanntemperaturføleren i kjøler-konvektoren(*)EV1 varm solenoidventil (230V effekt maks.3A)

EV2 kald solenoidventil (230V effekt maks.3A)

M motor(*) Utfør koblingen til vannføleren i kjøler-konvektoren ved å kutte hurtig-


koblingen (fig.13 H).Det kan være elektrisk spenning på opp til 550V på klemme 1 til 6
230V L

N

N L


B0152

V1 V2 V3

C R 1 2 3 4 5 6 7 8

L M M 1 2 3 4 5 6

M

EV2

Bi2

EV1

B0138

Modello / Model

200

400

600

800

1000


V1

1

1

1

1

1

V2

5

4

3

2

2


V3

6

5

5

3

3

17


18


3 BRUK OG VEDLIKEHOLD
3.1 BRUKERVEILEDNING FOR KONTROLLPANEL (B0348)


Den innebygde maskinkontrollen er for å justere alle funksjonene i kjøler


konvektoren. Romtemperaturen kan justeres fra 10 ⁰C til 40 ⁰C med den


justerbare termostaten. Det er en knapp for valg av sommer-

eller vinter-


funksjon og en velger for innstilling av ønsket viftehastighet.
A Justerbar termostat
B Velger for innstilling av ønsket viftehastighet

C Velgerknapp for sommer-/vintermodus

Slik slår du på systemet

For å aktivere kjøler-konvektoren:
- Slå på systemet med hovedbryteren- Trykk på knappen (fig.14 A) for å aktivere vinterfunksjon (knappen


opp) eller sommerfunksjon (knappen ned).


- Still inn ønsket romtemperatur med den justerbare termostaten (fig.14
Regulering av viftehastigheten


Flytt markøren (fig.14 C) for å velge ønsket hastighet:


- Vifte av, vinteroppvarming med naturlig konveksjon av.DeaktiveringOFF/AV posisjonen bare stanser ventilasjonen. For å deaktivere kjøler-


konvektoren fullstendig stiller du termostaten på maks. i sommer- og

minimum i vintermodus.
Avstenging i lengre perioder


Ved avstenging i lengre perioder eller i ferier setter du hoverbryter i AV-


posisjon.


off


3.2 RADIOSTYRT VEGGMONTERT FJERNKONTROLL MED SOMMER-VINTERVELGER, TERMOSTAT OG HASTIGHETSVELGER (B0151)


(FIG.15)


Den veggmonterte fjernkontrollen brukes for å justere alle funksjonene


i kjøler-konvektoren. Den innebygde temperaturføleren gjør det mulig å


stille inn romtemperaturen. Det er også en knapp for valg av sommer- el


ler vintermodus; en annen knapp brukes til å slå på eller av kjøler-konvek-


toren og for innstilling av ønsket viftehastighet.
A TemperaturvelgerB MODE/MODUS-knapp: ON/OFF – valg av driftsmodus og sommer-/


vintermodus/OFF(AV)
C indikator for vintermodus (rød)


D indikator for sommermodus (blå)E Indikator for aktiv effektF Viftehastighetsvelger
G Indikator for minimum viftehastighetH Indikator for medium viftehastighetL Indikator for maksimum viftehastighet

25

20

30

35

19


20
3.2.1 Slik slår du på systemet


For å styre enheten ved hjelp av kontrollpanelet på velgeren må enheten


være koblet til strømnettet.
Hvis det er montert en hovedbryter i det elektriske anlegget må den slås

på.
3.2.2 Aktivering
- For å aktivere kjøler-konvektoren/kjøler-radiatoren:
- Slå på systemet ved å sette på hovedbryteren- Trykk på knappen (fig.16 B) for å aktivere sommer- eller vintermodus.
- Reguler temperaturen til ønsket verdi med velgeren (fig.16 A).

3.2.3 Regulering av viftehastighet


Viftehastigheten


kan stilles inn ved å trykke på knappen (fig.16 F)

Hver gang knappen aktiveres,

endres viftehastigheten og hastigheten
indikeres med LED-lys (fig.16 G, H, L). Kjøler-konvektoren kan også slås av
med denne knappen (alle LED-lysene er av):Maks. hastighet


Medium hastighet
Min. hastighet


Hvis LED-lyset for den valgte hastigheten blinker er vanntemperaturen

som registreres av spesialføleren lavere enn 30 ⁰C; ta kontakt med et au-


torisert servicesenter.


25

20

3035


AUTO3.3 INNEBYGD KONTROLL MED TERMOSTAT, SOMMER-/VIN-TERVELGER OG HASTIGHETSVELGER (B0152) (FIG.17)


Den innebygde kontrollen kan brukes til å justere alle funksjonene til


kjøler-konvektoren. Den justerer romtemperaturen ved hjelp av en in-


nebygd føler. Den har også en knapp for valg av sommer- eller vinter-


modus og en annen knapp for å slå på eller av kjøler-konvektoren og å


stille inn ønsket viftehastighet med automatisk justering. Den er utstyrt


med en temperaturføler som måler temperaturen i vannet inne i batterietsom er koblet til SL og SLI serien med kjøler-konvektorer og må kobles til


med den automatiske transformatoren B0138.


Dette er en 230V transformator som også har en kontakt for solenoidven-


tilene.


A Indikator for viftehastighet


S Auto Indikator for automatisk drift

AUTO

C Indikator for tastaturlås


D Indikator for sommermodusE Indikator for vintermodusF Display for innstilt temperaturG Indikator for aktiv effekt


H Display for romtemperatur


L Knapper for innstilling av ønsket temperatur
AUTO
AUTO

°C

%

T+ T- V+ V- A/M RESETE/I OFF


AUTO


°C


21


22


M Knapper for innstilling av viftehastighet
N Knapp for innstilling av automatisk viftedrift

O Tilbakestillingsknapp

Q OB/OFF knapp


3.3.1 Sommer-vinterinnstillingKnappen kan settes i sommer- eller vintermodus avhengig av om du vilkjøle ned eller varme opp rommet. Pass på at vannkjøleren eller kjelen erslått på i samsvar med innstillingen på termostaten.Trykk på S/W (fig.18 P) for å hå fra den ene funksjonen til den andre. Føl-


gende ikoner kommer opp på displayet:- (+) sommer (fig.18 D)


- (*) vinter (fig.18 E)

3.3.2 TemperaturinnstillingStill inn ønsket temperatur med knappene T+ og T- (fig.18 L) i området


mellom 5 ⁰C og 35 ⁰C.


Verdien kommer opp

på displayet nedrest til høyre (fig.18

F) og blir sam-


menlignet med temperaturen som blir målt av den innebygde føleren.


Hvis ønsket temperatur er lavere (i sommermodus) eller

høyere (vinter-


modus) enn innstilt verdi vil kjøler-konvektoren starte (i forhold til mini-


mums- og maksimumsfunksjonene), se avsnitt 3.3.8 om detektering av


vanntemperaturen inne i kjøler-konvektoren)

AUTO

°C

%

°C

T+ T- V+ V- A/M RESETE/I OFF3.3.3 Slik slår du på/av ⇒


For å slå av fra PÅ-posisjon trykker du på OFF-knappen (fig.19 Q). For


å slå på fra AV-posisjon trykker du på knappene V+ V- (fig.19 M) eller

A/M (fig 19 N).3.3.4 Innstilling av viftehastighetI manuell drift reguleres viftehastigheten ved hjelp av knappene V+ V-(fig.19 M) (tre hastigheter *** pluss AV).3.3.5 Automatisk viftedriftNår automatisk drift er aktivert med A/M knappen (fig.18 N), begynner
AUTO indikatoren (fig.19 B) å blinke)Viftehastigheten (signalisert av en av det tre indikatorene)(Fig.19 A) vil


tilsvare forskjellen mellom ønsket temperatur og den som faktisk måles


(med faste forskjeller på 1 ⁰C for hvert hastighetstrinn).Når ønsket temperatur er nådd slås viften automatisk av (med indikatorenfor minimumshastighet). Hvis viften

ikke starter og indikatoren for aktiv


effekt blinker (fig.19 G) er ikke minimumsvilkårene for oppvarming eller


maksimumsvilkårene for kjøling tilfredsstilt.Kontroller at kjelen eller kjøleren er slått på og fungerer korrekt eller ta


kontakt med et autorisert servicesenter.AUTO

°C

%

°C

T+ T- V+ V- A/M RESETE/I OFF
23


24

3.3.6 TilbakestillingMed RESET-knappen (fig.20 O) foretar apparatet en autotest og starter så


opp normal drift i samme modus som er stilt inn tidligere.

3.3.7 TastaturlåsMed tatstaturlåsfunksjonen kan ingen av knappene brukes.


Hold S/W knappen nede (fig.20 P) i om lag 20 sekunder og tastaturlåsenaktiveres. På displayer kommer det opp et hengelåssymbol (fig.7 C). For å


deaktivere funksjonen trykker du på S/W knappen i 7 sekunder.


3.3.8 Detektering av vanntemperaturen inne i kjøler-konvektor bat-

teriet

Minimumsfunksjon:Om vinteren deaktiveres viften hvis vanntemperaturen målt av føleren


inne i kjøler-konvektor batteriet er lavere enn 42 ⁰C (med

en toleranse på


±3 ⁰C) både i manuell og automatisk

drift. Hvis indikatoren for aktiv effekt


(fig.20 G) blinker er ikke dett vilkåret tilfredsstilt. Kontroller at kjelen er


slått på og fungerer korrekt eller kontakt et autorisert servicesenter.AUTO

°C

%

°C

T+ T- V+ V- A/M RESETE/I OFF


Maksimumsfunksjon:Om sommeren deaktiveres viften hvis vanntemperaturen målt av føleren


inne i kjøler-konvektor batteriet er høyere enn 17 ⁰C (med en toleranse på


±3 ⁰C) både i manuell og automatisk drift. Hvis indikatoren for aktiv effekt


(fig.21 G) blinker er ikke dett vilkåret tilfredsstilt. Kontroller at kjelen er


slått på og fungerer korrekt eller kontakt et autorisert servicesenter.
3.3.9 Deaktivering


Når OFF knappen (fig.21 Q) aktiveres slås systemet av. Innstillingsdataene


går ikke tapt. For å slå på igjen trykker på en av knappene.


3.3.10 Avstengning i lengre perioder


Når apparatet slås av for lengre perioder eller ferier gjør

du som følger:


- Trykk på OFF knappen (fig.21 Q)- Sett systemets hovedbryter i OFF-posisjon.
AUTO

°C

%

°C

T+ T- V+ V- A/M RESETE/I OFF
25

More magazines by this user
Similar magazines