Registreringer og rapportering - erfaringer - Energi Norge

energinorge.no

Registreringer og rapportering - erfaringer - Energi Norge

Erfaringer med feil og avbruddsregistrering

hos Troms Kraft Nett AS

Svein Thyrhaug


• 9 600 km linje/kabel

• 67 000 Nett kunder

• 2500 GWh overført energi

• 24 transformatorstasjoner

• 600 - 900 FASIT rapporter pr år

• 12 – 18 mill kr pr år i KILE

• 0,8 – 1,1 mill kr i individuelle avtaler

• 0,5 – 1,0 mill kr i USLA

GEOGRAFI, STATISTIKK

Nettmessige

Utfordringer

Tromsø By


HISTORIKK, FASIT REGISTRERING

Før 2003: 6 vaktområder med overordnet vakt, (Dist. nett)

Ca 36 personer, hjemmevakt/montørvakt

FASIT papirskjema ble fylt ut i hvert område, som

sendtes til Tromsø for elektronisk registrering.

Grense vaktområder

TORSKEN

TRANØY

HARSTAD

NARVIK

BERG

Silsand

DYRØY

Sjøvegan

LENVIK

SALANGEN

LAVANGEN

SØRREISA

BARDU

Tromsø

KARLSØY

TROMSØ

Storsteinnes

Bardufoss

BALSFJORD

MÅLSELV

Lakselvbukt

LYNGEN

Lyngseidet

STORFJORD

NORDREISA

KVÆNANGSBOTN


HISTORIKK, FASIT REGISTRERING

2008 Nå: Ett vaktområde for overordnet vakt, (Dist. nett)

samt Regional og Sentralnett og produksjonsstyring

Totalt 8 - 9 personer, Helkontinuerlig

skift på Driftsentral som og

registrerer all FASIT

2-3 personer på dagtid,

1 person på natt/helgevakt

TORSKEN

TRANØY

HARSTAD

NARVIK

BERG

DYRØY

LENVIK

SALANGEN

LAVANGEN

SØRREISA

BARDU

Tromsø

KARLSØY

TROMSØ

BALSFJORD

MÅLSELV

LYNGEN

STORFJORD

NORDREISA

KVÆNANGSBOTN


ERFARINGER MED FASIT REGISTRERING

• Forbedret kvaliteten på FASIT registreringen betydelig, ved å redusere

antall personer involvert, fra ca 36 personer til ca 10 personer.

• Det har historisk vært for mange personer involvert i FASIT registreringen,

det går ut over kvaliteten (økt frekvens gir økt kvalitet)

• Fortsatt utfordring å få inn informasjon fra montører og ned i vaktjournalen

på hva som var feil og årsaken til det. (for varige feil, der montører har

foretatt en reparasjon)

• Ved forbigående feil er det mye ”best guess” ut fra vær og vind, på hva

som kan være utløsende årsak og anleggsdel.


ERFARINGER MED FASIT REGISTRERING

• Forts

• Har gått bort fra papirskjema i registreringen

• Vedkommende vakt som har feilen skal også registrere den.

• Ved feil i distribusjonsnettet er tilbakemeldingen at det er ”for

mange felter” som må fylles ut i FASIT skjemaet.

- Det burde være større differanse i utfyllingen over/under 33 kV

- Det går ut over kvaliteten på utfyllingen av rapportene.


ERFARINGER MED FASIT REGISTRERING

• FASIT – Ansvarlig har en viktig funksjon.

- Pushe de som registrerer til å samle inn informasjon.

- Fylle inn og rette felter som er feilregistrert/mangler.

- Sørge for at lastdata og temperaturdata.

- Kontroll, etterberegning og låsing av rapporter underveis.

- Rapportering Internt og eksternt


• Hva er feilanalyse?

FEILANALYSE

• Vi foretar ”masseanalyse” av flere hendelsene pr område eller pr

linjeavgang fra stasjonen for å avdekke systemfeil. Eks:

uselektivitet, skog, avledere, fugler.

•Bruker mye Pivottabeller

i Excel

•Eksempel


INTERN RAPPORTERING

• Felles e-post for intern rapportering av FASIT og KILE statistikk


FASIT SOM GRUNNLAG FOR INVESTERING

• Bruker FASIT og KILE som input til investeringer/langtidsplan.

Eksempel som Input i Nåverdiberegning.


FASIT SOM GRUNNLAG FOR INVESTERING

• Eksempel ved renovering av en 22 kV linje i 2006

Leveringspunkt 373

1 800 400 000

1 600 000

1 200 000

1 400 000

1 000 000

1 200 000

800 000

1 000 000

800

600

000

000

600 000

400 000

400 000

200 000

200 000

0

Sum av Avbruddskostnad

Ca 1 mill kr i KILE ifbm renoveringsarbeidet

(25 nattutkoblinger for flytting av forbikoblingskabler)

(Forbedrings potensial for AUS arbeid)

Gjennomsnittlig KILE 2001 – 2006 på 480.000 kr pr år

Gjennomsnittlig KILE på 150.000 kr pr år for de planlagte utkoblingene av linjen

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Utkoplingsdato

KILE på 20.000 kr pr år

Type avbrudd

KILE besparelse 450.000 kr pr år

IKKE VARSLET, VARSLET, EGET EGET ANLEGG ANLEGG


RAPPORTERING TIL NVE/STATNETT

• Omfattende arbeid med kvalitetssikring av FASIT registreringer før

innrapporteringen kan gjøres

• Første generering av årsrapport genererer mange feilmeldinger

som må rettes opp.

• Skriver ut advarsel hvor avbruddsdata overlapper

• Skriver ut advarsel hvor lastobjektnummer er null

• Skriver ut advarsel hvor rapporteringspunkt JA

• Skriver ut feilmelding for berørte rapporteringspunkter med > 1 lastobjekt tilknyttet

• Skriver ut advarsel hvor FM-rapporter har dato 2007

• Skriver ut feilmelding hvor sluttbruker-avbr og kapasitetsbegrensning = NEI

• Skriver ut feilmelding for AR-objekter med uspesifisert ILE (I-US > 0)

• Skriver feilmelding på sumlaster som mangler fylke (2 første tall i kommune)

• Osv


RAPPORTERING TIL NVE/STATNETT

Mye kvalitetssikring for å unngå avvik mellom eRapp og

Avbruddsrapporteringen.

Anbefaler alle å lage ferdig eRapp grunnlaget og lagre det i excel, samtidig

som avbruddsrapporteringen gjøres 1. mars.

Pass på at diff. mellom disse er null

NB! Ny rapportering av KILE i år.


RAPPORTERING TIL NVE/STATNETT

• Bruke statistikkfunksjon til å kvalitetssikre utfyllingen av alle rapportene.

(eventuelt dumpe basen over i Excel og benytte pivot- funksjon)

Feil på sikringer ? ?


USLA (Utbetalinger ved svært lange avbrudd)

• Praktiserer automatisk utbetaling ved avbrudd over 12 timer.

• Sparer intern saksbehandling hos nettselskapet

• Presser alle internt til å holde avbruddene innenfor 12 timer.

• Tilbakemelding på at kundene er veldig fornøyd med dette.

• 2.190 utbetalinger på tilsammen1,65 mill kr hittil i 2009.

- En stor hendelse på 14 timer med 1.930 berørte kunder.

- Største utbetaling på 15.700 kr til en enkeltkunde.


INDIVIDUELLE AVTALER

• Inngikk ca 25 avtaler i perioden 2002 – 2003

• Store industrikunder langt ute i distribusjonsnettet (Fiskeri)

• Individuelle KILE satser fra 5 – 63 kr/kWh

• Utbetaler ca 0,8 – 1,1 mill kr i året ( 6 % av total KILE)

• God butikk for nettselskapet.

• God butikk for kunden som får ”hard cash” rett i lomma, istedenfor

å dele med alle kundene over nettariffen.


Takk for meg.

More magazines by this user
Similar magazines