Trygg Havn - den indre sjømannsmisjon

dism.no

Trygg Havn - den indre sjømannsmisjon

Trygg Havn

–Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 07 - 2012 – 124. årgang–

Vigslet til tjeneste


Trygg Havn

Den indre Sjømannsmisjon

Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

drive diakonalt og evengeliserende arbeid blant

fiskere og sjøfolk i Norge. Misjonen driver i dag

et utstrakt arbeid blant norske og utenlandske

fiskere og sjøfolk.

Den indre Sjømannsmisjon har i dag stasjoner

langs hele Norskekysten. Dessuten driver

misjonen betelskipet Eliser 6.

Postadresse:

Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen

Besøksadresse: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg

Telefon: 55 34 93 10

Telefax: 55 34 93 11

Daglig leder: Roald Øvrebø

Formann: Reidar Kvilhaug

Gaver til misjonens arbeid blant fiskere og

sjøfolk kan sendes til Kontonummer:

3000.17.17258

Konto til Elieser 6: 3000.17.23983

Trygg Havn

Utgitt av Den indre Sjømannsmisjon

Kommer ut med 12 nummer pr. år.

Redaksjon: Liarhaugvegen 8, 5419 Fitjar

Ekspedisjon: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg

Postadresse: Liarhaugvegen 8, 5419 Fitjar

Telefon: 481 51 491

e-mail: haakon@trygg-havn.no

Abonnement: astrid@dism.no

Konto: 3000.17.24238

Redaktør: Håkon C. Hartvedt

Abonnementspris: Kr. 300,- pr. år

Grafisk produksjon: Bodoni

Forsidefoto: Anne-Katrine og Brynjulf Jensvoll

ble søndag 3. juni vigslet med bønn til tjenesten

som nytt bestyrerpar i Oslo Sjømannskirke.

Foto: Gudmund Eikrem

Sjømannskirke. Foto Ivar Gjerdi

2 Trygg Havn - nr. 07 - 2012

MILJØMERKET

241 Trykksak 699

Innhold:

Innhold:

Velsignet halvår på bibeltro grunn ...........................3

Leder - Søkelys på forkynnelsen .......................................................... 3

Andakt ........................................................4

Verdig Fra Kilden og velsignet - Det evige avskjedsfest ord ble kjød ..................................................... .............................7 4

– Startet - Giverglede......................................................................................... med Rolf Listrøm ..................................11 5

Litt mer om: Det nye bestyrerparet .........................13

Mange kjøpte komle på Kvitsøy ..................................... 6

Kretsårsmøte og kretsstevne i Salten krets .................15

Super sang av 13-åring ................................................. 10

Kretsårsmøte Vest-Viken krets ..............................17

Et pust

Fisker

fra Himmelen…

– i dobbelt forstand

......................................19

............................................. 11

Skoghus på Senja: Misjonsstevne for Nord-Noreg ...........20

Den plassen er din ......................................................... 15

Reiserute ....................................................22

Velsignet Du er ikke samarbeid glemt .........................................23

av Gud ................................................ 20

Bøker - Nydeleg bok om fantastiske kunstnarar ..................................... 24

Gratulerer ..................................................................... 25

Spennende bibelske funn ............................................... 26

Gavebarometer ............................................................. 27

Velsignet halvår på bibeltro grunn

Av Håkon C. Hartvedt

Første halvår i 2012 har vært et godt halvår for

Den indre Sjømannsmisjon. Mange har søkt forbønn

og flere har tatt imot frelse om bord i Elieser

6, og i andre sammenhenger der Indre sjø har vært

involvert. Dette er dette vi arbeider for, og det er

dette som skal være vårt hovedfokus.

I skrivende stund er enda ikke Landsmøtet for

2012 i Stavanger avviklet. Det vil det være når du

har dette bladet i hende. Men vi kan ikke tro annet

enn at du nå sitter igjen med opplevelsen av at det

var et godt og oppbyggelig Landsmøte i Stavanger.

Vi ønsker spesielt det nye Landstyret velkommen

til tjeneste, og skal komme fyldig tilbake med referat

fra den som hende i Stavanger i augustnummeret.

Akkurat nå har vi ferskt i minnet avskjedsfesten

for Karin og Tor Andersen, og innsettelsen av

det nye bestyrerparet Ann Kathrine og Brynjulf

Jensvoll i Oslo Sjømannskirke.

Oslo Sjømannskirke står for trygg og bibeltro forkynnelse.

Mange ønsker å innta talerstolen det,

men ikke hvem som helst slipper til. Det er bra.

Mange merkesteiner er blitt flyttet på i kristen-

Norge de siste årene, og i stedet for å fjerne flere

bør vi arbeide for å få reist opp igjen dem som er

revet ned.

Bibelen forteller hvordan Nehemias (Neh. 4. 17)

tok initiativet til å gjenreise templet, og klarte det,

selv om de måtte gjøre det på den måten at de utførte

arbeidet med den ene hånden og holdt våpenet

i den andre. Det må vi også gjøre. Ikke med

fysisk sverd som skal verne oss mot angrepene fra

ondskapens åndehær samtidig som vi utfører vårt

sjelevinnerarbeid i tro og frimodighet.

Leder Spiss

Derfor fryder vi oss over at det nye bestyrerparet

ved Oslo Sjømannskirke går rett inn i den samme

kampen, solid forankret på Bibelens grunn.

Mange troende liker ikke å kalle kristendom for

en religion. Det er forståelig. De fleste religioner

forteller om et kontinuerlig strev for å finne evig

fred. Vi har funnet en person som har ved sitt liv

har gjort seg fortjent til denne freden, og som gav

sitt liv til soning for våre synder, slik at vi også kan

få del i det evige livet, gratis – av bare nåde.

Ikke rart at evangeliet betyr det glade budskap.

Jeg husker at da vi som unge gateevangelister skulle

dele ut traktater i Bergen by fikk beskjed om at

vi skulle dele dem ut som om de var tusenlapper.

Det er en god tanke. Vi er ikke ute for å vinne diskusjoner

eller vise fram våre retoriske ferdigheter.

Men vi er der for å dele ut en gave. Gaven over alle

gaver – til alle som vi ta i mot.

Trygg Havn - nr. 07 - 2012 3


Andakt Andakt

Troen på en treenig Gud

Av Ivar Gjerdi

Vi er i treenighetstiden, den lange

perioden etter pinse. En viktig tid for

kristenheten.

Treenighetssøndag markerte avslutningen på festhalvåret

i kirken, med jul, påske, Kr. H. f. dag og

pinse. Nå har vi gått over i det «festløse» halvåret,

med mest hverdager. Da må troen skal styrkes

og leves ut i Guds menighet og der du og jeg lever

og ferdes i hverdagen, blant medmennesker.

Gjennom tekstene i denne perioden skal vi grunnfeste

troen, helliggjøres og utrustes til tjeneste. Vi

blir minnet om fundamentet for troen, den treenige

Gud, Fader, Sønn og Den Hellige Ånd, som

er grunnlaget og forutsetningen for alt åndelig liv,

åndelig vekst og tjenesten for Herren.

Teksten det ble talt over søndag 3. juni var fra Luk.

10, 21–24,” I samme stund jublet han i Den Hellige

Ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens

Herre, fordi du har skjult dette for vise og

forstandige, men åpenbart det for umyndige små.

Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min Far

overgitt til meg. Ingen vet hvem Sønnen er unntatt

Faderen, og ingen vet hvem Faderen er unntatt

Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.»

Da de var alene, vendte han seg til disiplene og sa:

«Salige er de øyne som ser det dere ser! For jeg sier

dere: Mange profeter og konger ville gjerne se det

som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som

dere hører, men fikk ikke høre det.»

Mange var samlet i Oslo Sjømannskirke på den

nevnte søndagen i år. Vi fikk være med i Jesu jubel

og lovprisning av Gud vår Far som himmelens og

jordens Herre. Og det ble tatt avskjed med to gode

og trofaste medarbeidere og to nye ble ønsket velkommen.

Det ble bedt om Guds velsignelse over

deres nye tjeneste.

4 Trygg Havn - nr. 07 - 2012

Som forkynner denne dagen minnet jeg også om

at Jesus den gangen sendte ut to og to foran seg, til

hver by og hvert sted han skulle besøke. Og han

sa, «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor

høstens Herre sende ut arbeidere for å høste inn

grøden hans. Gå avsted!»

Vi som var samlet i Oslo fikk oppleve noe av den

samme glede, begeistring og takknemlighet, ut fra

Jesu budskap og den situasjon vi var i, med medarbeidere

som skulle slutte og nye som kom. Kanskje

litt vemodig, men aller mest glede og takk.

Det står om Jesu utsendinger, at de kom tilbake,

glade etter sterke opplevelser. I Jesu navn hadde

de fått makt over onde ånder og alt fiendens velde.

Ingen ting hadde skadet dem. Men for Jesus var

dette det viktigste: «Gled der ikke over at åndene

lyder dere, men gled dere over at navnene deres er

innskrevet i himmelen!»

Noen ord om det viktige ordet treenighet.

Vi finner ikke ordet treenighet i Bibelen, men ordet

er på sett og vis en gave fra den første kirken.

Vi har fått dette ordet fra dem som hadde båret

troen og evangeliet gjennom tre hundre år med

forfølgelse og lidelser. Mange av dem hadde så

vidt unnsluppet løvene i Colloseum i Rom. Mange

hadde mistet arbeid og slektninger på grunn av

troen. Etter tre hundre år ble det satt en stopper

for forfølgelsene. Keiser Konstantin gjorde kristendommen

til statsreligion i Romerriket. Nå forandret

mye seg.

De kristne samlet seg til et stort kirkemøte i Nikea

i år 325. Det er sagt at aldri har verden sett en slik

forsamling. Utsendingene kom hinkende med

krykker og staver. Noen akte seg frem på små vogner

fordi bena var ødelagt i keiserens torturkamre.

Det var en flokk som var kommet ut av den store

trengsel. Det lå dem på hjertet at de måtte gi videre

den troen som var verd å dø før. Troen er ikke bare

en verdi som gjør livet rikere å leve. Troen er verd

å dø for. Og det de framhevet som en forutsetning

for tro og liv, var treenighet. Det var ikke noen ny

lære, men en påminnelse om noe vi aldri må miste

av syne: Faderen og Sønnen og Ånden.

Gled deg over at navnet ditt er skrevet i himmelen,

sier Jesus. Og Paulus er i sitt gledens brev opptatt

av det samme, «de som har sine navn skrevet i

livets bok.» Fil. 4,3.

Jeg tror at vi trenger å be om at Jesus må skape en

fornyet glede og begeistring over at vi er innskrevet

i livets bok i himmelen. For vi eier vel en slik

glad visshet? Tenk å kunne få oppleve en fornyet

glede i Herren, en ny kallbevissthet og tjenestevillighet.

Jesus jublet og frydet seg. Det brøt fram en glede

i Den Hellige Ånd. Han priser Guds underlige og

menneskelig talt uforståelige frelse. Og det er en

glede som ikke bygger på hva fornuften og følelsene

kan glede seg over. Den går dypere. Jesus priser

sin Far, Herre over himmel og jord. Og han bruker

ord som samtidig betyr å bekjenne seg til Gud og

gi Ham æren for alt det han gjør.

Det dreier seg om den frelse som er åpenbart for

de ulærde og små, de som vet at de ikke har noe å

komme med. Mens evangeliet er skjult for de såkalt

kloke og lærde. De ser ikke noe behov for å

bøye seg for Gud og å gå inn under Guds mektige

hånd. I frydefull takk sier Jesus ja til Guds frelsesplan,

som står åpen for alle, uansett kvalifikasjoner,

sivil status, begavelse eller lærdom.

Det finnes ingen større glede enn å få se og oppleve

hvem Jesus er.

Å få øynene opp for hva Gud vil vise oss i Ordet,

kan bare skje ved et under. Det er det underet som

Den Hellige Ånd kan gjøre når vi hører hva Guds

ord sier, og fester blikket på Jesus som troens opphavsmann

og fullender. Amen!

Trygg Havn - nr. 07 - 2012 5


6 Trygg Havn - nr. 07 - 2012

Verdig og velsignet avskjedsfest

Av Håkon C. Hartvedt

Reportasjer

Søndag 3. juni ble det markert Karin og Tor Andersen takker av som bestyrerpar

etter 15 års tjeneste i Oslo Sjømannskirke.

Det ble en verdig og velsignet stund. Både i tale,

sang, fellesskap og bevertning.

Første delen var lagt som en vanlig gudstjeneste

i Oslo Sjømannskirke. Spesielt med det er at den

starter med den gamle klokkerbønnen:

Herre, jeg er kommet inn i dette Ditt hellige hus

for å høre hva Du Gud Fader, min Skaper,

Du Herre Jesus, min Frelser,

Du Hellige Ånd, min trøster i liv og død,

vil tale til meg.

Herre, lat nå opp mitt hjerte

ved Din Hellige Ånd,

så jeg av Ditt ord kan lære sørge over mine synder,

og tro i liv og død på Jesus og forbedre

meg hver dag i et hellig liv. Det høre og bønnhøre

Du ved Jesus Kristus.

For oss ble det en svært god opplevelse.

Prekenen denne søndagen stod Ivar Gjerdi for.

Deler av den kan du lese i andakten på side fire og

fem. Her vil jeg bare trekke frem at han blant annet

pekte på at troen styrkes og leves ut gjennom

Guds menighet og at bare Den treenige Gud kan

gi mennesker frelse. Således kan eksempelvis en

gudstro uten Jesus ikke føre noen til Himmelen.

Han kom også, rørt av stunden, med gode ord til

Trygg Havn - nr. 07 - 2012 7

>>


Reportasjer Reportasjer

8 Trygg Havn - nr. 07 - 2012

Trygg Havn - nr. 07 - 2012 9

>>


Reportasjer Reportasjer

Karin og Tor, og oppmuntrende hilsen til Anne

Kathrine og Brynjulf, før han avsluttet med en liten,

fin historie:

En politimann så en liten gutt stå alene og lurte

på hvor foreldrene var. Han spurte derfor gutten.

– Hvem tilhører du da, gutten min? – Jeg tilhører

Jesus jeg, svarte gutten.

Vakker sang

Sanginnslaget under samlingen stod denne gangen

Ranveig Fridtstein Olsen for. En sangerinne vi

ikke hadde hørt før, men som vi svært gjerne hører

igjen. Ikke minst gledet vi oss over « Bak himlens

blå» og «Panis Angelicus», og vi tenkte: Når hun

synger så bra godt oppe i årene, hvordan må hun

ikke da ha sunget i sin ungdom. Velsignet – og

med svært god tonefølge av Thor Arnfinn Kleven

på piano.

Hilsener

I sin hilsningstale til Karin og Tor Andersen fortalte

styreleder Haakon Korsgaard først om en

stasjonsmester som nettopp hadde pensjonert

seg. Han så et tog komme, og sa: «Se, der kommer

18:50-toget. Det er 10 minutter forsinket, men det

trenger ikke jeg å bry meg om i det hele tatt.»

- Livet er som en bok. Når begynner dere på et

nytt kapittel. Nå står dere ved et skille. Dere kan se

på det som slutten på noe og begynnelsen på noe

annet. Det siste er det mest bibelske, sa han og takket

for innsats og tjeneste ved å gi dem begge hvert

sitt gavekort. Et som hadde en slik binding at de var

nødt til å bruke det på seg selv.

Samtidig ønsket Korsgaard det nye bestyrerparet

velkommen med gode ord. Det gjorde også de andre

som hadde hilsener til Karin og Tor.

Det gjaldt både Landstyreformann Reidar

Kvilhaug og fungerende daglig leder i DISM,

Ingolf Solsvik. Begge takket de Tor og Karin for

stor innsats og ønsket de unge velkommen.

– Med et slikt ungt bestyrerpar vil gjennomsnittsalderen

i Oslo Sjømannskirke gå betydelig

ned, sa Kvilhaug i en humoristisk passasje.

Det var også hilsener fra «Sjøglimt» ved Leif

Larsen og fra tidligere bestyrer

10 Trygg Havn - nr. 07 - 2012

Sverre Hansen som sammen med kona Aud var

bestyrerpar fra 1990 til 1997.

Karin Andersen takket til slutt på vegne av henne

og Tor og gav Rolf Listrøm mye av «skylden» for

at hun ble med i Den indre Sjømannsmisjon.

– Startet med Rolf Listrøm

Av Håkon C. Hartvedt

Som kjent takker Karin og Tor Andersen av etter 15 år i Oslo Sjømannskirke.

Vi stilte dem noen spørsmål i sammenheng med det.

– Hvordan kom dere inn i Indre Sjø?

– Det var p.g.a. Rolf Listrøm. Han spurte om å få

ha møter for DISM på det misjonshuset hvor vi

hørte til i Fredrikstad. Karin var kontaktpersonen

mellom Rolf Listrøm og misjonshusets ledelse.

– Hva var de største utfordringene i arbeidet da dere

begynte?

– De største utfordringene var nok å ha ansvar

for matlagning og servering til større grupper,

både ved turbesøk og ved egne arrangement, og

i samarbeid med gode medarbeidere, legge opp

halvårsprogram. Det økonomiske var jo også en

utfordring.

– Hva har gledet mest?

– Det har vært å bli kjent med nye mennesker, takknemligheten

til folk over at Oslo Sjømannskirke

finnes, fortelle om DISM (den er jo ikke så kjent

for folk i østlandsområdet) og det å få gjøre en tjeneste

på et sted som betyr så mye for veldig mange.

Alle de frivillige som har hjulpet til i disse årene,

har vært en stor gave.

Trygg Havn - nr. 07 - 2012 11


Reportasjer Reportasjer

– Hvilke utfordringer har vært spesielt tøffe?

– Vi synes vel det har vært ganske greit, med solid

støtte fra styret her på kirken og god kontakt med

hovedkontoret. Det er klart at påkjenningen med

den dårlige økonomien i DISM, mange års snakk

om salg av kirken, har ikke vært så lett. Men Oslo

Sjømannskirke er fortsatt i DISM sitt eie, noe som

vi tror er til velsignelse for DISM.

– Er det noen spesielle opplevelser i tjenesten dere

vil nevne?

– Mye kunne vært trukket fram, men vi vil nevne

følgende: En ung dame kommer inn, går omkring

og ser seg rundt uten å si noe. Jeg (Karin) spør om

det er noe jeg kan hjelpe henne med, og da får jeg

dette svaret: – Nei, ikke nå. Nå har jeg funnet det

jeg leter etter. Jeg har vært så urolig og ikke funnet

ro og fred i livet mitt, men ved å komme inn her,

gå litt rundt og sitte stille i kirkerommet, har jeg

funnet den roen jeg har lett etter.

Jeg vil også nevne en rusmisbruker som kom hit i

forbindelse med et arrangement. Vi hilste på han

og ønsket han velkommen til kirken. Dette var så

stort for han at han fortalte det til noen bekjente

av seg: – Jeg ble sett og ønsket velkommen! Det er

viktig i alle kristne miljøer, at alle blir sett.

12 Trygg Havn - nr. 07 - 2012

Så var det et ektepar i nabolaget her som hadde

det vanskelig i ekteskapet, kona og barna hadde

flyttet ut. En natt står mannen opp, ser ut av vinduet

og ser det lysende korset på taket på Oslo

Sjømannskirke. Der og da fikk han møte sin

Frelser, og ekteskapet ble reddet.

– Hva vil dere savne?

– Vi vil savne alle de vi har blitt kjent med gjennom

15 år, og kontakten med kolleger og hovedkontor

i DISM.

– Hva skal dere gjøre nå?

– Vi har ingen konkrete planer om hva vi skal

fylle pensjonisttilværelsen med. Vi flytter til

Fredrikstad, inn i samme hus som datter, svigersønn

og tre barnebarn, så vi tror ikke det blir så

vanskelig å få tiden til å gå. (Det er jo heller ingen

forening for Den indre Sjømannsmisjon i

Fredrikstad, så kanskje, kanskje).

Ledig plass..

Litt mer om:

Det nye bestyrerparet

Av Håkon C. Hartvedt

For at våre lesere skal bli litt bedre kjent med det nye bestyrerparet ved

Oslo Sjømannskirke, har vi stilt dem noen spørsmål.

– Kan dere fortelle oss litt om bakgrunnen dere har?

Anne Kathrine: – Jeg er vokst opp i Oslo og har

hatt tilknytning til Indremisjonen og delvis

Misjonssambandet. De senere år har jeg gått i Den

norske kirke i eksil (tidligere Strandebarm Prosti).

Jeg er utdannet barnevernspedagog, og har jobbet

de ti siste årene som støttepedagog i barnehage.

Brynjulf: – Jeg er fra Grovfjord i Sørtrom, og har

drevet fiske frem til jeg solgte båten i 2000 og startet

et lite transportfirma som jeg drev de neste ti

årene. Jeg har også vært lærer på folkehøyskole i

noen år. I 2011 flyttet jeg til Oslo der vi giftet oss,

og jeg begynte i Oslo T-banedrift.

Trygg Havn - nr. 07 - 2012 13


Reportasjer Reportasjer

– Har dere tidligere erfaringer med Indre Sjø?

– Nei, ikke direkte, men vi har hørt andre omtale

Sjømannskirken som et sted der Guds ord forkynnes

som det er.

– Hvordan gikk det til at dere søkte bestyrerpar-

stillingen?

– Det begynte med at Anne Kathrines far, Einar

Bryn, viste oss annonsen med utlysning av stillingen,

og sa at vi burde søke på denne. Vi smilte litt

av det og kunne ikke se for oss at vi kunne fylle

denne stillingen. Det endte imidlertid med at vi

ringte for å høre mer om jobben, og ble møtt med

velvilje og interesse.

– Hvilke erfaringer har dere gjort dere så langt?

–Vi har fått en unik mottagelse av det avtroppende

bestyrerparet, og møtt mye hjertevarme i

menigheten. Dette har vært veldig oppmuntrende!

Vi håper å kunne fortsette det gode samarbeidet

med de mange frivillige som hjelper til og gjør en

innsats til velsignelse for Sjømannskirken.

14 Trygg Havn - nr. 07 - 2012

– Hvilke tanker har dere om fremtiden til Oslo

Sjømannskirke?

Vi ønsker å beholde Sjømannskirkens profil, og

gjerne være et alternativ for folk som vil høre

Guds ord forkynt klart etter Bibelen, med vekt på

omvendelse, syndenes forlatelse og glede over frelsen

og samfunnet med andre troende. Vi håper å

kunne nå folk i nærområdet og også få yngre mennesker

og familier med, samtidig som de som fra

før «hører til» fortsatt føler seg hjemme.

Vi ser fram til å bli en del av Den Indre Sjømannsmisjon

og Oslo Sjømannskirke, og er takknemlige

for at Gud har ledet oss til et slikt meningsfylt arbeid.

Vi håper på og ber om å få være tjenere som

viser til Jesus!

Ledig plass..

Rømmegrøt og mye annet godt. Kaptein Magne Kalstø, husmor Reidun Asplund og Gudmund Heitmann ved bordet.

Kretsårsmøte og kretsstevne i Salten krets

Av Kjell P. Eliassen (Tekst og foto)

Betelskipet «Elieser 6» var rammen omkring kretsårsmøtet i Salten krets i Bodø.

Betelskipet lå ved havn i Bodø fra 9.–25. mai. Selv

om det var flere kristne arrangementer i Bodø på

den tiden, fyltes båten opp med folk kveld etter

kveld. Flere ba om forbønn under møtene, og på

misjonsmøtet siste kvelden før båten igjen dro videre

sørover, var det 8–10 personer som ble salvet

og bedt for.

Paul Mattis Nørstebø var forkynner om bord de

første to ukene, og han fikk formidle evangeliet

til de lydhøre forsamlingene. I løpet av tiden da

båten lå i Bodø var også Paul Mattis Nørstebø og

«Jubelgutta» med flere på sang og musikkbesøk på

Inndyr, og Kvikstad.Under oppholdet ble det en

dag servert Raspeball om bord, og husmor Reidun

Asplund serverte hele 80 porsjoner med Komle

denne dagen.

Kretsmøtet

Kretsårsmøte-helgen var fra 18.–20. mai. Her

talte og sang Paul Mattis, «Jubelgutta» og flere.

Selve kretsårsmøtet ble avviklet lørdag 19. mai

i «Elieser-stua» i Bodø. Her ble årsmelding og

Trygg Havn - nr. 07 - 2012 15


Reportasjer Reportasjer

Noen av de første som kom ombord etter at vi måtte flytte til Hurtigrutekaia. Fra v. Aud Karlsen, Gudrun Pedersen, Daniel Opera og Roald Pedersen.

Daniel er en rumener som Roald og Gudrun viser omsorg for.

regnskap presentert, og Elin Hagen, Bodø, ble

gjenvalgt som kretsleder for 1 år.

Salten krets er ingen stor krets, men det oppleves

som en krets som står på i tjenesten «for havets

folk». Opptimismen er stor, selv om vi er få så er

det godt å få tjene Herren gjennom Den indre

Sjømannsmisjons arbeide.

Før Bodø-oppholdet var «Elieser 6» innom Bogøy

i Steigen for 2 møter. På sin videre ferd sørover besøkte

båten Sørarnøy, Ørnes og Halsa, før skipet og

dets mannskap seilte videre inn i Helgeland krets.

Det kan legges til at under «Åpen båt-opplegget»

under oppholdet i Bodø kom det opptil 60 personer

om bord. Fint å se at en del av dem var unge.

Fra Ørnes meldes det at en person ble frelst under

møtet om bord.

17. mai

Det var fint vær og god plass. Vi måtte vike plass

for Hurtigruten, og det gjorde nok sitt til at det

16 Trygg Havn - nr. 07 - 2012

ikke ble det store besøket. En fregatt og et russisk

krigsskip lå like ved oss.

Båten var pyntet til 17. mai. Da vi kom tilbake til

plassen vår litt etter kl.16 kom en mann bort til

landgangen. Han viste stor interesse for båten.

– Det er flott at dere er her, og at dere har med

dette med Vårherre, sa han.

Ellers vanket det både rømmegrøt og mye annet

godt på denne høytidsdagen.

Kretsårsmøte Vest-Viken krets

Ref. Berit Knudsen

Det var strålende sommervær da misjonsvennene

i Vest-Viken krets var samlet til

kretsårsmøte på Mo bedehus i Sannidal

28. april 2012.

Kretsformann Bjarne Brekka ønsket velkommen,

spesielt til Kjetil Fredriksen, Lyngdal som var hovedtaler

under årsmøtet og Torhild Risnes, Bø

som var med og sang. Deretter var det god bevertning

med kaffe rundstykker og kaker.

Forhandlingsmøtet

Forhandlingsmøtet ble ledet av formannen, som

holdt andakt over ordet: «Frykt ikke du lille

hjord.» Deretter fikk vi fin og oppbyggelig sang av

Torhild Risnes, før Kjetil Fredriksen hadde bibeltime

hvor han tok utgangspunkt i ordet fra Hebr.

2,1–4: Forfatteren av brevet hadde et forhold til

Herren Jesus – Han som var større enn englene var

offerlammet. En slik kjærlighet hadde han til oss.

Når vi nå har mottatt ham, trenger vi ikke frykte

mer. Jesus er på vår side. Vi er avhengige av Guds

nåde og kalt til å ta vare på det vi har hørt. Jesus sa:

Våk! Ta vare på den fagre skatten, så ingen skal ta

den fra deg! Det var også fin sang av taleren.

Bra møtevirksomhet

Forhandlingsmøtet fortsatte med opplesning av

årsmeldingen. Det har vært bra med møtevirksomhet

i kretsen i 2011. Det er kommet til nye

møteplasser, og også tatt opp virksomhet hvor

DISM har hatt møter tidligere. Det ble rettet en

stor takk til misjonssekretær Einar Kristoffersen

for hans arbeid.

Under kretsårsmøtet 2011 kom det forslag om å

forandre kretsens navn fra Vestfold til Vest-Viken

krets. Forslaget ble oversendt Landsstyret hvor det

nå er vedtatt.

Det har også vært bra med møtevirksomhet i kretsen

i 2011, nye møteplasser er kommet til og det

er også tatt opp virksomhet hvor DISM har hatt

møter tidligere. Her kan en nevne Larvik, Horten

og Andebu i Vestfold og Krokstadelva, Mjøndalen

og Hokksund i Buskerud. Buskerud hører som det

tredje fylket til vår krets, men der har ikke vært

møtevirksomhet på mange år.

Mange møter

Misjonssekretæren (som også er sekretær for

Agder krets, som omfatter begge Agderfylkene)

har i 2011 hatt til sammen 168 møter +

Fjordglimtstevnet som går fra onsdag til søndag.

Der deltok også Dagfinn Sandal fra DISM og

gjestetaler Asger Jensen fra Bornholm, Danmark.

Ca. 40 av møtene har vært i vår krets. Vi ønsker

oss derfor nye møteplasser, og mulighet for å ha

flere møter på det enkelte sted. I tillegg har det

vært 40 møter ved andre forkynnere, bl.a. Kjetil

Trygg Havn - nr. 07 - 2012 17


Reportasjer

Fredriksen, Johan Olsen og Dagfinn Sandal. Det

har også vært 16 møter i regi av Elieserforeningen

Kragerø/Sannidal.

Portørstevnet, Kragerø, var i fjor søndag 7. august.

Taler var Einar Kristoffersen og Kjosen musikklag

deltok med sang.

Vi skulle også hatt besøk av Betelskipet Elieser 6 i

fjor høst, men grunnet maskinskade på båten uteble

den. Det ble dermed lagt møter til land i stedet, så

langt det lot seg gjøre. Et resultat av dette var at vi

fikk komme inn med møter en del nye plasser.

Virksomheten videre

Det er nå lagt opp en seks ukers rute for Elieser 6

i Vest-Viken og Agder krets til høsten 2012. I vår

krets blir det besøk 12 steder, og de fleste steder

blir båtene liggende to dager. Det er ordnet med

talere alle steder – og også sangkrefter de fleste

plasser.

Det er grunn til optimisme når det gjelder vår

krets, selv om det dessverre er en tilbakegang for

vanlige bedehusmøter, hvor man samles for i første

rekke å høre Ordet forkynt. Misjonssekretæren

kunne også ønske seg en medhjelp som både kunne

ha møter selv, og stå noe på for å få møter i kretsen.

La dette få være et bønneemne.

Det ble også presisert at det er viktig å holde

fast ved – at selv om alle selvsagt er velkommen

til våre møter og sammenkomster, står Den Indre

Sjømannsmisjon for den evangelisk-lutherske bekjennelse

og forkynnelse, og misjonens medarbeidere

er forpliktet på den.

Valg

Uttredende styremedlemmer er Grethe Kristoffersen,

Kragerø, Gunnlaug Andersen, Nevlunghavn,

Anne-Lise Wærvågen, Nevlunghavn. (Gunnlaug

Andersen ønsket ikke gjenvalg mens Grethe Kristoffersen

og Anne-Lise Wærvågen stiller til gjenvalg

– Anne-Lise for ett år av gangen. Charles

Rudskjær, Nevlunghavn ønsket ikke gjenvalg som

vara.)

18 Trygg Havn - nr. 07 - 2012

I tillegg til Grethe Kristoffersen og Anne-Lise

Wærvågen søm begge ble gjenvalgt til styret ble

Tove Nilsvik, Vear nytt styremedlem og Hardis

Halsen, Kragerø ny vara.

Nytt styre er

Formann Bjarne Brekka, Kragerø, Nestformann

Grethe Kristoffersen, Kragerø, Anne-Lise Wærvågen,

Nevlunghavn, Nina Kristin Bakke, Sandefjord,

Vidar Numme, Vear, Odd Fagerbakke, Tønsberg

og Tove Nilsvik, Vear.

Varamedlemmer er

Lars Gunnar Røed, Helgeroa, Betsy Lykken,

Larvik og Hardis Halsen, Kragerø

Valgkomite

Arne Eikeland, Kragerø og Berit Knudsen,

Helgeroa

Etter forhandlingsmøtet ble det servert middag

til de påmeldte. Kretsårsmøtet ble avsluttet med

kveldsmøte med bevertning. Kjetil Fredriksen

talte og sang også på dette møtet.

De påmeldte fant samlingen svært oppbyggelig.

Det var en optimistisk og samstemt forsamling som

skilte lag etter kretsårsmøtet.

Et pust fra Himmelen

Av Knut Oldeide

Reportasjer

Den indre Sjømannsmisjons forening på Skodje hadde siste møte før ferien onsdag 6. juni.

Vanligvis holdes møtene på Skodje i den lune heimen

til Torill og Ragnar Hansen. Denne gangen

ble det i misjonens lokaler i Tollbugt. 8 i Ålesund.

Grunnen er at foreningen i Ålesund, «Den lille

hjelper» er lagt ned.

Noen av dem som var igjen etter foreningen, ildsjelene

Ester og Einar Vederhus og Brynhild Olsen

sluttet seg til foreningen på Skodje. Det ble til stor

felles nytte og glede. Det er ikke bare damer som er

med, også flere menn, blant annet Arthur Hellevik.

Ragnar Hansen holdt andakt fra Luk. 2: 41–44.

Han vektla sterkt at det går an å miste Jesus uten at

en selv er klar over det. Det opplevde Maria og Josef

da de var på veien hjem fra påskefesten i Jerusalem.

De trodde han var i reisefølget.

Fru Ingebjørg Hellevik og Ragnar Hansen gledet

med vakker duettsang.

Bordet var dekket med bløtkake, nystekte vafler,

deilig kaffe og mye mer. Stemningen var åpen og

god med fine samtaler om åndelige ting. Og selvsagt

ble det en god gave til misjonen.

Men det beste av alt var at JESUS selv var mektig

til stede ved sin Ånd. Det ble bønn og forbønn

for syke. Her var nådegavene i funksjon gjennom

lovprisning, tungetale og tydning, slik det står i 1.

Kor. 14:26. Dette er det normale når troende kommer

sammen.

Våre møter og foreninger skulle være en slik

kraftstasjon der en fikk påfyll av åndelig drivstoff til

videre tjeneste for Gud. Da ville foreningsmedlemmene

se fram til neste møte med glede og forventning.

Er dette noe å tenke på for å få flere med i arbeidet?

Trygg Havn - nr. 07 - 2012 19


Reportasjer Reportasjer

Skoghus på Senja:

Misjonsstevne for Nord-Noreg

Av Oddbjørn Pedersen

I fleire år var det fast tradisjon at Den indre sjømannsmisjon, Troms krets,

hadde sitt årlege storstemne på Skoghus kombinert med årsmøte for kretsen.

Vener av misjonen, også frå den nordlege delen

av Svolvær krets, samlast til glede og inspirasjon.

Sjølv fekk eg vere med på desse stemna eit par

gonger og sit att med mange og gode minne.

Skoghus, eigd av Norsk Luthersk Misjonssamband,

ligg fint til ved Gisundet eller Finn snesrenna

– lunt og frodig. Sentralt og lett og kome til frå

alle kantar av kretsen. Senja, Noregs nest største

øy, variert landskap. Yttersida med bratte fjell

som stuper ned i havet, innsida med fruktbare og

venlege landskap med bjørkeskog som omkransar

åsar og bygder. Inne på øya med dalar og trivelege

bygder med småbruk m.m.

Ein vårdag for mange år sidan var eg og besøkte

fiskarheimen på Senjahopen. Der ute var det enno

vinter, men på veg til innsida vart det meir og meir

vårleg. Stor variasjon både vêrmessig og når det

gjeld naturen. Finnsnes ligg like ved – eit trafikkknutepunkt

både nordover og sørover.

Skoghus er eit praktisk misjonssenter med internat

og møtesalar. Dei som kjem dit, vil snart finne

seg til rette, og vert godt tekne vare på.

I den tida Troms fungerte som eigen krets såg

misjonsvenener fram til storsamlinga på Skoghus.

Ein gong eg var der, var det lagt opp til at eg fekk

tale i Lenvik kyrkje. Etter gudstenesta fekk eg sjå

grava til den kjente emissæren, Teodor Trulsen.

Ein kjent og kjær gudsmann som sette djupe spor

etter seg.

20 Trygg Havn - nr. 07 - 2012

Eg ser misjonsvenene for meg: Johan Solstad og

kona, Robert Edvartsen og kona, Oddvar Moen

og kona, venene frå Vengsøya, frå Finnkroken, frå

Tromsø og frå Finnsnes og mange, mange fleire…

Etter at kretsen vart lagt ned, fann misjonen

det ikkje lenger praktisk muleg å fortsetje med

Skoghus-stemna i DISM regi. Men Misjonssambandet

såg mulegheitene til å fortsetje.

Det gledelege er at vener frå DISM fortsett fyller

opp salane til auguststemna på Skoghus. Her kjem

dei saman til samling om Guds Ord. Ein song lyder

slik:

Hvor deilig det er å møte når ene mann vandrer

frem, en broder- og søsterskare på veien til samme

hjem.

Slik kan eg tenkje meg at misjonsfolket der oppe

føler det når det framleis vert kalla inn til stemne

på Skoghus.

Sønstabø

Tidlegare misjons- og generalsekretær i DISM,

Kjell Sønstabø, har vore kalla inn til talar i alle dei

seks åra som Misjonssambandet har stått som arrangør.

– Korleis fungerer desse stemna? Vi spør Sønstabø.

– Desse møta har samla mykje folk. Eg har fått

forståiing av at NLM har hatt eit ønskje om å føre

vidare den tradisjonen som DISM har hatt.

Når spørsmålet kom til meg om å vere talar på

desse møta, var det heilt naturleg å svare ja. Eg

kjenner mange av dei som kjem til møta frå mi

tid som tilsett i Den indre Sjømannsmisjon. Det

er difor gledeleg for meg å treffe att dei eg lærte å

kjenne frå mitt virke i misjonen. Eg vil og framheve

den positive haldninga som Skoghusleiinga

har lagt for dagen til misjonen vår.

Får DISM noko økonomisk utbytte gjennom desse

stemna?

– Eg vil seie at Misjonssambandet i dette høvet har

vore raus. Kvart år har det vore teke opp eit spesielt

Karmsund krets

Elieser v. kai i Åkrehamn

20., 21. og 22. juli

Fredag 20.07 kl. 19.30

Møte. Tale og sang v. Georg Kallevåg.

offer til Elieser VI. Offera til DISM har variert mellom

11.- og 14. tusen kroner kvart år.

På Skoghusstevnet i år, som vert halde i tida 16.–

19. august, er det på fredag kveld avsett ein spesiell

misjonsfest der det vert teke opp offer til Elieser

VI.

– Eg gler meg også i år å få forkynne Ordet til

venene i nord, avsluttar Kjell Sønstabø.

Lørdag 21.07

Skalldyrtreff m. åpen båt fra kl. 11.00

• Salg av tallerken m. havets delikatesser, fiskesuppe, hjemmebakst m.m.

• Sang og musikkmøte kl. 16.00. Vitnesbyrd og sang av

Ruben Aanensen, mannskap og Georg.

• Åresalg og hovedtrekning

Søndag 25.07 kl. 19.00

Møte. Tale og sang v. Georg Kallevåg.

Elieser besøker

Ferkingstad havn

06.–12. august

• Møteaksjon: 06.–12.08 kl. 19.30

• Elieserbasar: 10.08 kl. 19.00

Tale og sang v. Ragnar Hansen

Trygg Havn - nr. 07 - 2012 21


Seilingsplan

Møre og Romsdal krets:

Juli:

01.07.: Mjølstadneset kl. 19.00.

Bjørgvin krets:

Juli:

02.07.: Måløy kl. 19.00: Henry Skogvoll.

03.07.: Kalvåg kl. 19.00: Truls Nygaard.

04.07.: Bulandet kl. 19.00: Henry Skogvoll.

05.07.: Fedje kl. 19.00: Truls Nygaard.

06.07.: Turøy kl. 19.00: Henry Skogvoll.

07.07.: Hatlevik/Fitjar: Basar.

08.07.: Storebø kl. 18.00: Truls Nygaard.

09.–11.07.: Austevollhella kl. 19.00: Dagfinn Sandal.

12.–14.07.: Steinsland/Sund kl. 19.00: Truls Nygaard.

15.07.: Holsund/Fusa kl. 18.00: Norvald Vestheim.

16.–17.07.: Tysnes kl. 19.00: Norvald Vestheim.

18.07.: Halsnøy kl. 19.00: Norvald Vestheim.

19.07.: Sagvåg kl. 19.00: Norvald Vestheim.

Karmsund krets:

Juli:

20.07.: Åkrehamn kl. 19.00: Georg Kallevåg.

21.07.: Åkrehamn. Skalldyrtreff. Hele dagen.

22.07.: Åkrehamn kl. 19.00: Georg Kallevåg

23.–31.07.: Maritim opplæring.

August:

01.–05.08.: Maritim opplæring.

Gavebarometer

2012

Gaver per. 09. mai 2012 (blå).

2011

Gaver per. 31. mai 2011 (svart).

400000

300500

300000

225000

202500

180000

157500

135000

112500

90000

67500

45000

22500

0

339.977

Telefonnumre for ev. kontakt:

Betelskipet M/S «Elieser 6»: 913 74 211

Møre og Romsdal krets:

Misjonssekretær Andre Sætre: 900 54 587

Bjørgvin krets:

Misjonssekretær Truls Nygaard: 909 25 642

Karmsund krets:

Misjonssekretær Georg Kallevåg: 906 87 847

Tor Øyvind Sandaker/ Koordinator

Den Indre Sjømannsmisjon/Betelskipet M/S «Elieser 6»

Tlf. 55 34 93 14 (ordinært onsdager). Mobil 411 03 087.

Vintergave

Innstikk Trygg Havn

Gavekalender

Gaver «Elieser 6»

34.550

209.570

178.200

97.450

68.350

314.379

259.728

174.350

164.813

Ned med gjeld

94.166

89.324

Gave DISM

224.825

216.180

148.225

2.050

Sommergaven

Vårt Behov

Velsignet samarbeid

Under Elieser sitt opphold i Bodø samarbeidet en med Ungdom i Oppdrag.

Erik Tenhunen i organisasjonen har skrevet litt, dag for dag, om det.

Lørdag 19. mai:

Vi hadde en stand i Glasshuset i Bodø. Der delte

vi ut vafler, kaffe og noe evangeliseringsmateriell

(vårt Dts magasin, Himmelen e på o`rntli- bøker,

og noen tips til internettsider)

Vi traff ei dame som ble med på møte på kvelden

på Elieser. Hun hadde nok dratt uansett, men

likevel. Vi holdt nå sammen. Riktig trivelig var det å

være ombord – sterkt møte, der vi fikk komme med

en liten hilsen på slutten. Må si det at møtestilen er

god! Rom for Gud å komme med mye godt gjennom

mange aktører...

Så først fredag 25. mai koblet vi oss på Sør

Arnøy. Lederen på Basen vår lot oss kjøpe inn 20

Himmelen e på Orntli bøker som vi kunne dele ut

til kjente på båten og folk på Sør Arnøy. Vi gikk ute

på dagtid og snakket litt med folk, delte ut traktater

og en og annen bok. Så fint kveldsmøte, der vi fikk

ha innledning på møte.

Lørdag 26. mai i Ørnes. Da ordnet husmor vaffelrøre

og kaffe, og vi satte opp stand utenfor et

Reportasjer

kjøpesenter der vi sto ca 3 timer. Mindre plass er

det, men likefullt mange fine samtaler, både med

lokale kristne og en del andre. På kvelden var det et

nytt godt møte.

Vi varierte litt i antall, 3–5, der noen av oss

overnattet på båten og ble behandlet kongelig.

Opplevelse å få være del av fellesskapet! Samt godt å

se hvor veldrevet Elieser fungerer. Vi spurte forsiktig

om betaling, der husmor sa rett fram at vi er på

samme oppdrag, og det er turister som betaler for

seg. Nok en oppmuntring.

Sitter med en følelse av at det er lett å samarbeide

med Elieser/Den indre sjømannsmisjon. Møter og

båtdrift er så veldrevet at en `lett` kan supplere,

gjøre evangeliseringsoppdrag ut mot plassen en er

på, uten at det koster så mye av praktiske gjøremål.

Og det er virkelig en opplevelse å være litt ombord...

tenkte på Orientekspressen på land... og Elieser

langs kysten...

Takk for at vi fikk være med litt, og ja, det frister til

gjentagelse

Trygg Havn - nr. 07 - 2012 23


24 Trygg Havn -nr. 04 - 2011

Historiebildet

B

Retur: Trygg Havn

Postboks 1904 Damsgård

5828 Bergen

More magazines by this user
Similar magazines