420720 - Bruksanvisning - gkwebonline.no

gkwebonline.no

420720 - Bruksanvisning - gkwebonline.no

Pyörösaha

Cirkelsåg

Sirkelsag

Art.no.420810

1


TEKNISK DATA:

Nätspänning: 230V/50Hz

Effekt: 750W

Hastighet obelastad: 4500 v./min

Max sågdjup: 45mm

Såg klinga dimension: Ø140x16mm/8T

ELEKTRISK ANSLUTNING

Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra

er om att nätspänningen motsvarar den som är angiven

på märkplåten/typskylten.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs denna bruksanvisning noga! Spara den!¨¨

När man använder elektriska verktyg ska alltid

grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för

att minska risken för brand, elstöt eller personskada.

Läs hela denna instruktion innan du försöker sätta i gång

den här apparaten och spara instruktionerna.

För säker drift

1. Håll arbetsområdet rent - Nedskräpade ytor och

arbetsbänkar är upphov til skador.

2. Tänk på arbetsmiljön - Utsätt inte elverktyg för regn.

Använd dem inte i fuktiga eller våta utrymmen eller

i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.

Ha bra belysning över arbetsytan.

3. Skydd mot stötar - Undvik kroppskontakt med

jordade ytor (t ex rör, radiatorer, spisar, kylskåp).

4. Håll barnen borta - Låt inte besökare komma i

kontakt med maskinen eller förlängningssladd. Alla

besökare ska hållas borta från arbetsområdet.

5. Förvaring av maskin - När maskinen inte används

ska den förvaras inlåsta på ett torrt, högt placerat

ställe, utom räckhåll för barn.

6. Överansträng inte maskinen - De arbetar bättre och

säkrare vid den hastighet de är avsedda för.

7. Använd rätt maskin - Tvinga inte små maskiner att

göra arbeten som är avsedda för kraftigare

maskiner. Använd inte maskinen för ändamål de

inte är avsedda för, t ex använd inte cirkelsåg för

att såga av kvistar eller träd.

8. Klä dig ordentligt - Bär inte löst hängande kläder

eller smycken. De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar

och halkfria skor rekommenderas vid

utomhusarbeten. Använd hårnät om du har långt hår.

9. Använd skyddsglasögon - Använd även ansiktsmask

om arbetet är dammigt.

10. Skada inte sladden - Bär aldrig maskinen i sladden

och ryck ej ur sladden från uttaget. Utsätt inte

sladden för värme, olja eller skarpa kanter.

11. Sätt fast arbetsstycket - Använd skruvtving eller

skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. Det är

säkrare än att använda handen och du får båda

händerna fria för arbetet.

12. Sträck dig inte för mycket - Se till att du har säkert

fotfäste och balans hela tiden.

13. Sköt maskinen med omsorg - Håll verktygen skarpa

och rena. Följ instruktionerna beträffande smörjning

och byte av tillbehör. Kontrollera sladden/kabelen

med jämna mellanrum och reparera dem hos en

auktoriserad verkstad om de är skadade.

Kontrollera förlängningssladdar med jämna mellan

rum och byt om de är skadade. Håll hantagen torra,

2

Svensk

rena och fria från olja och fett.

14. Koppla från maskinen - Maskinen ska vara urkopplade

när de inte är i bruk, vid service och vid byte

av tillbehör, t ex sågblad, skär och knivar.

15. Tag bort justernycklar och skruvnycklar - Gör det

till en vana att kontrollera att nycklar/skruvnycklar

har tagits bort från verktyget innan det startas.

16. Undvik oavsiktlig tillslagning - Bär inte inkopplade

maskiner med fingret på strömbrytaren. Se till att strömbrytaren

är frånslagen när du sätter i stickkontakten.

17. Användning av förlängningssladdar utomhus - När

maskinen används utomhus, använd endast förlängningssladdar

som är avsedda märkta för utomhus bruk.

18. Var uppmärksam - Titta på det du gör. Använd sunt

förnuft. Använd inte verktyget när du är trött.

19. Kontrollera skadade delar - Innan fortsatt användning

av maskiner ska skyddsanordning eller annan

skadad del kontrolleras noggrant för att fastställa

att maskinen kommer att fungera riktigt och utföra

den avsedda funktionen. Kontrollera inriktningen

av de rörliga delarna, kärvning, sprickbildning, fastsättning

och andra förhållanden som kan påverka

driften. En skyddsanordning eller annan del som är

skadad ska repareras riktigt eller bytas ut av en

auktoriserad serviceverkstad, om ej annat anges i

denna instuktionsbok. Byt ut felaktig strömbrytare

hos en auktoriserad serviceverkstad. Använd inte

maskinen om strömbrytaren inte kan slås till/från.

20. Varning - Användning av något annat tillbehör eller anordning

än vad som rekommenderas i denna instruktion

eller i katalog kan innebära risk för personskada.

21. Reparation får endast utföras av behörig elektromontör

- Maskinen uppfyller de gällande säkerhetsbestämmelserna.

Reparation får endast utföras av

en behörig elektromontör, i annat fall kan användaren

råka ut för olycksfall.

ANVÄNDNING - UNDERHÅLL

Motorn kräver god ventilation när den arbetar. Håll ventilationsöppningarna

fria från smuts. Vissa rengöringsmedel

innehåller lösningsmedel som kan skada maskinenes

plastdetaljer. Undvik skador genom att ta bort spik,

skruv och andra föremål ur arbetsstycket, och såga aldri

ovanför hovudet. Använd aldrig maskinen utan orginalmonterade

säkerhetsdetaljer som klyvkniv och klingskydd.

Pressa aldrig maskinen hårdare mot arbetsstycket än

vad den hinner avverka samt använd aldrig defekt eller

slö klinga ej heller klinga av snabbstål. Vid byte av klinga

skall medföljande nyckel användas, se til att klingbricka

och fläns är väl rengjord innan montering av ny klinga

samt att klingan spänds ordentligt så den ligger an fläns

och bricka innan start. Klyvkniv skall justeras så den

ligger 2-4 mm. från klingan samt ha samma djup som

klingan. Sågvinkel justeras genom att lossa låsmutter

och vinkla sågen till önskat gradtal. Lås därefter låsmutter

igen. Sågdjup justeras genom att låsspak lossas

varefter foten justeras till önskat sågdjup. Fäst låsspaken

efter justering. För optimal sågning skall sågdjupet

vara max 3 mm. högre än materialet.


GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen

styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller

fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen

ej följts eller om maskinen utsatts för

onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader

eller demonteringskostnader är för köparens räkning.

Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens

rekommendationer.

TILLVERKAR DEKLARATION

Undertecnad firma

Gisle Krigsvoll AB

B Jönssons v 4

S-302 41 Halmstad

försäkrar under eget ansvar att maskinen

Produkt ..............Cirkelsåg

Märke ................Scan Tools

Modell typ............S140SC

överensstämmer med följande norm

EN50144, EN55014, EN55104, EN61000

enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv

89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWG

Halmstad, 2005-02-11

VD, Gisle Krigsvoll AB

Ändringar

Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna

bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera

bruksanvisningen, om maskinen skulle ändras väsentligt.

2005 © Gisle Krigsvoll AB

Art no 420810

3

Svensk


TEKNISKE DATA:

Nettilkobling: 230V/50Hz

Effekt: 750W

Hastighet ubelastet: 4500 o./min

Skjærevinkel/dybde: 45mm

Sagblad dimensjon: Ø140x16mm/8T

ELEKTRISK TILKOBLING

Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt

på informasjonsplaten på maskinen.

ALLMENNE SIKKERHETSFORSKRIFTER

Les denne bruksanvisningen nøye! Ta vare på den!

Ved bruk av elektrisk verktøy, så bør alltid

følgende forholdsregler følges for å redusere

brannrisikoen, elek-trisk støt og personlig skade. Les

bruksanvisningen nøye, og ta vare på denne, før de begynner

å bruke produktet.

For driftsikkerhet og lengre levetid

1. Hold arbeidsplassen ren - Rot og dårlig oversikt

innbyr til skader.

2. Tenk på arbeidsmiljøet - Utsett ikke maskinen for regn.

Bruk ikke maskinen i fuktige eller våte omgivelser.

Hold arbeidsområdet stengt. Bruk ikke maskinen i

nærheten av brennbare væsker eller gasser.

3. Forebygg elektrisk sjokk - Unngå kroppskontakt

med jordede overflater (f eks rør, radiatorer,

komfyrer, kjøleskap).

4. Hold barn borte - La ikke besøkende ta på maskinen

eller forlengelsesledning. Alle besøkende bør holdes

borte fra arbeidsplassen.

5. Lagring av maskin - Maskine som ikke er i bruk bør

lagres på en tørr plass, høyt oppe eller innelåst,

utenfor rekkevidde for barn.

6. Press ikke maskinen - Det vil gjøre arbeidet bedre og

sikrere i den utstrekning det var tiltenkt.

7. Bruk korrekt maskin - Press ikke små maskiner

eller tilbehør til å gjøre et arbeid tiltenkt tungarbeidsmaskiner.

Bruk ikke maskiner til formål som de

ikke er beregnet for; f eks bruk ikke sirkelsag til

kutting av tregrener eller stokker.

8. Kle dem korrekt - Bruk ikke løst hengende tøy eller

smykker. Disse kan sette seg fast i bevegelige

deler. Gummihansker og sklisikkert fottøy anbefales

for utendørs arbeide. Bær hårnett eller lignende for

å holde langt hår på plass.

9. Bruk vernebriller - Bruk også støvmaske om arbeidet

utvikler mye støv.

10. Ødelegg ikke ledningen - Bær aldri maskinen etter

ledningen eller rykk aldri i den for å løsne den fra

vegguttaket. Hold ledningen vekk fra varme, olje

eller skarpe kanter.

11. Fest arbeidsstykket - Bruk skrutvinger eller skrustikke

for å holde fast arbeidsstykket. Dette er

sikrere enn å holde fast arbeidsstykket med hånden,

og begge hendene frigis til betjening av maskinen.

12. Forstrekk deg ikke - Hold balansen og stå stødig

hele tiden.

13. Vedlikehold maskinen godt - Hold redskapene

skarpe og rene for bedre og sikrere ytelse. Følg

instruksjonene for smøring og bytte av reservedeler.

Kontroller ledninger med jevne mellomrom, hvis

disse er skadet, få disse reparert av autorisert

4

Norsk

serviceverksted. Kontroller forlengelsesledninger

og skift disse ved skade. Hold håndtak tørre og

fri fra olje.

14. Koble fra maskinen - Koble fra maskinen når

maskinen ikke er i bruk, innen tilsyn eller ved

bytte av reservedeler/tilbehør.

15. Fjern justerings-/skrunøkler - Gjør det til en vane å

kontrollere at justerings-/skrunøkler er fjernet fra

maskinen ved innkobling.

16. Unngå unødig oppstart - Bær ikke tilkoblet maskin

med fingeren på bryteren. Pass på at bryteren er av

ved tilkobling.

17. Bruk av forlengelsesledninger utendørs - Når

maskinen brukes utendørs, benytt kun forlengelsesledninger

fremstilt og merket for utendørs bruk.

18. Vær årvåken - Se hva du gjør! Bruk sunn fornuft!

Bruk ikke maskinen når de er trett.

19. Kontroller skadede deler - Innen ytterligere bruk av

maskinen, bør skjerm eller andre deler som er

ødelagt, omhyggelig kontrolleres for å avgjøre om

maskinen kommer til å fungere korrekt. Kontroller

oppretting av bevegelige deler, utstyr og alle andre

forhold som kan ha innflytelse på maskinens drift.

Ødelagte komponenter bør repareres skikkelig eller

byttes ut av et autorisert serviceverksted. Bruk

ikke maskinen om bryteren ikke kan slås av eller på.

20. Advarsel - Bruk av ethvert annet tilbehør eller

anordning annet enn anbefalt i denne bruksanvisning

eller i katalogen, kan innebære risiko

for personskade.

21. Påse at maskinen kun repareres av autorisert

personell - Maskinen er i overensstemmelse med

gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Reparasjon av

elektrisk verktøy/maskiner må kun utføres av

autorisert personell, annet kan forårsake skade for

brukeren.

BRUK - VEDLIKEHOLD

Motoren krever god ventilasjon når den er i bruk. Hold

ventilasjonsåpningene på maskinen frie for støv og skitt.

Visse rengjøringsmiddel inneholder løsningsmiddel som

kan skade maskinens plastdetaljer. Unngå skader ved å

fjerne spiker, skruer o.l. fra arbeidsstykket, og sag aldri

over hodet. Bruk aldri maskinen uten orginalmontert

sikkerhetsdetaljer som klyvkniv og bladbeskyttelse.

Press aldri maskinen hardere mot arbeidsstykket enn

den kan avvirke, samt aldri bruk defekt eller sløvt blad og

heller ikke blad av hurtigstål. Ved bytte av blad skal

medfølgede nøkkel brukes, se til at bladbrikken og flens

er grundig rengjort før montering av nytt blad, samt at

bladet spennes godt så den ligger mot flens og brikke før

start. Klyvkniv skal justeres så den ligger 2-4 mm. fra

bladet samt ha samme dybde som bladet. Sagvinkelen

justeres ved å løsne på låsmutteren og sagen vinkles til

ønsket gradetall. Lås deretter igjen låsmutteren.

Sagdybden justeres ved at låsspaken løsnes, deretter

justeres foten til ønsket sagdybde. Fest låsspaken etter

justering. For optimal saging skal sagdybden være

maks. 3 mm. høyere enn materialet.


GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.

Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.

Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen

ikke er fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for

unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader

er for kjøpers regning. Ved

eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven.

SAMSVARSERKLÆRING

Undertegnede firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Industrivn. 61

N-7005 Trondheim

forsikrer under eget ansvar at maskinen

Produkt ..............Sirkelsag

Merke ................Scan Tools

Modell ................S140SC

er i overensstennelse med normene

EN50144, EN55014, EN55104, EN61000

samt bestemmelser gitt i direktiv

89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWG

Trondheim, 11.02.2005

Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Endringer

Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen

går i trykken. Om maskinen skulle endres

vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere

bruksanvisningen.

2005 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Art no 420810

5

Norsk


TEKNISET TIEDOT:

Verkkojännite: 230 V/50 Hz

Teho: 750 W

Nopeus kuormittamattomana: 4500 kierr/min

Suurin sahaussyvyys: 45 mm

Terän mitat: Ø140x16mm/8T

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Ennen kuin pistät pistokoskettimen pistorasiaan,

varmista, että verkkojännite on kojeen kilvessä olevan

merkinnän mukainen.

YLEISIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ

Lue tämä käyttöohje huolellisesti!

Pane se talteen! Sähkötyökaluja käytettäessä on palon,

sähköiskun tai tapaturman vaaran vähentämiseksi aina

noudatettava yleisiä turvallisuusmääräyksiä. Lue tämä

ohje kokonaan ennen kuin yrität käyttää tätä laitetta, ja

pane ohjeet talteen.

Turvallinen käyttö

1. Pidä työalue puhtaana – Roskaiset pinnat ja työpöydät

aiheuttavat vahinkoja.

2. Ajattele työympäristöä – Älä altista sähkötyökaluja

sateelle. Älä käytä niitä kosteissa tai märissä paikoissa

tai helposti syttyvien nesteiden tai kaasujen lähellä.

Huolehdi työalueen hyvästä valaistuksesta.

3. Varo iskuja – Vältä koskettamasta maadoitettuja

pintoja (esimerkiksi putkia, lämpöpattereita, liesiä,

jääkaappeja).

4. Pidä lapset poissa lähettyviltä – Älä anna kävijöiden

koskea konetta tai jatkojohtoa. Kaikki kävijät on pidettävä

poissa työalueelta.

5. Koneen säilytys – Kun konetta ei käytetä, sitä tulee

säilyttää lukon takana kuivassa paikassa, korkealla lasten

ulottumattomissa.

6. Älä ylikuormita konetta – Koneet toimivat parhaiten

ja varmimmin niille tarkoitetulla nopeudella.

7. Käytä oikeata konetta – Älä pakota pieniä koneita

töihin, joissa vaaditaan vahvempia. Älä käytä konetta

sellaiseen työhön, johon se ei ole tarkoitettu, esimerkiksi

pyörösahaa oksien tai puiden katkomiseen.

8. Pukeudu asianmukaisesti – Älä pidä liehuvia vaatteita

tai riippuvia koruja. Ne voivat takertua liikkuviin osiin.

Ulkotöihin suositellaan kumikäsineitä ja luistamattomia

jalkineita. Jos tukkasi on pitkä, käytä hiusverkkoa.

9. Käytä suojalaseja – Käytä pölyisessä työssä myös

kasvonaamaria.

10. Älä vioita sähköjohtoa – Älä koskaan kanna konetta

johdosta äläkä nykäise johtoa irti pistorasiasta. Varjele

johtoa kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.

11. Kiinnitä työkappale – Käytä ruuvipuristinta tai ruuvipenkkiä

työkappaleen pitämiseksi paikallaan. Se on

varmempaa kuin käsin piteleminen, ja molemmat kätesi

ovat vapaina työhön.

12. Älä kurkottele – Pidä huoli, että aina seisot

tanakasti ja varmasti tasapainossa.

13. Hoida konetta huolellisesti – Pidä työkalut terävinä

ja puhtaina. Noudata voitelua ja varusteiden vaihtamista

koskevia ohjeita. Tarkasta säännöllisesti

johdot/kaapelit ja korjauta ne valtuutetussa korjaamossa,

jos ne ovat vioittuneet.

Tarkasta säännöllisesti jatkojohdot ja vaihda ne, jos ne

ovat vioittuneet. Pidä kahvat kuivina, ja puhtaina liasta,

rasvasta ja öljystä.

6

Finsk

14. Kytke kone irti sähkönsyötöstä – Koneiden on oltava

irti kytkettynä, kun niitä ei käytetä, niitä huollettaessa

ja tarvikkeita kuten teriä ja laikkoja vaihdettaessa.

15. Irrota säätöavaimet ja ruuviavaimet – Ota tavaksi

varmistaa, että kiristys- ja säätöavaimet on irrotettu

koneesta ennen sen käynnistämistä.

16. Varo, ettei kone käynnisty vahingossa – Älä kanna

verkkoon liitettyä konetta sormi liipaisimella. Varmista,

että kytkin on virrattomassa asennossa, kun pistät pistokoskettimen

pistorasiaan.

17. Jatkojohtojen käyttäminen ulkona – Kun konetta

käytetään ulkosalla, käytä ainoastaan ulkokäyttöön

tarkoitettuja ja sen mukaisesti merkittyjä johtoja.

18. Ole tarkkana – Katso mitä teet. Käytä tervettä

järkeä. Älä käytä työkalua väsyneenä.

19. Tarkasta vioittuneet osat – Ennen kuin koneen käyttöä

jatketaan, on vaurioitunut suojalaite tai muu osa

tarkasti tutkittava, jotta voidaan varmistaa, että kone

toimii oikein ja tekee tehtävänsä. Tarkista liikkuvien

osien kohdistus, vapaa liikkuminen, halkeamien muodostuminen,

kiinnitykset ja muut seikat, jotka voivat

vaikuttaa käyttöön. Suojalaite tai muu osa, joka on

vioittunut, on korjattava oikealla tavalla tai vaihdettava

uuteen valtuutetussa korjaamossa, ellei tässä ohjeessa

muuta mainita. Viallinen virtakytkin on vaihdatettava

valtuutetussa korjaamossa. Älä käytä konetta, jos sitä

ei voi kytkimellä käynnistää ja pysäyttää.

20. Varoitus – Muun kuin luettelossa tai tässä ohjeessa

suositellun tarvikkeen tai laitteen käyttäminen voi aiheuttaa

tapaturman vaaran.

21. Korjauksia saa suorittaa vain valtuutettu

sähköasentaja – Kone täyttää voimassa olevat turvallisuusmääräykset.

Korjauksia saa suorittaa vain valtuutettu

sähköasentaja, muuten käyttäjää voi uhata tapaturman

vaara.

KÄYTTÖ – HOITO

Moottori tarvitsee käydessään hyvän ilmanvaihdon. Pidä

tuuletusaukot puhtaina. Joissakin puhdistusaineissa on

liuotinaineita, jotka voivat vioittaa koneen muoviosia.

Vältä vahinkoja poistamalla työkappaleesta naulat, ruuvit

yms. esineet; älä koskaan sahaa pään yläpuolelta.

Älä käytä konetta ilman siihen kuuluvia suojavarusteita

kuten halkaisuveistä ja teränsuojusta. Älä koskaan

paina konetta työkappaletta vasten kovemmin kuin se

ehtii sahata äläkä koskaan käytä viallista tai tylsää

terää tai pikaterästerää. Terää vaihdettaessa on käytettävä

mukana seuraavaa avainta; pidä huoli, että terän

aluslaatta ja laippa ovat hyvin puhdistetut ja että terä

kiristetään kunnolla, jotta se on tiiviisti laippaa ja aluslaattaa

vasten, ennen kuin kone käynnistetään.

Halkaisuveitsi on säädettävä siten, että se on 2–4

mm:n päässä terästä ja yhtä syvällä kuin terä.

Sahauskulma säädetään hellittämällä lukkomutteria ja

kallistamalla saha haluttuun kulmaan. Kiristä sen jälkeen

lukkomutteri uudelleen. Sahaussyvyys säädetään

hellittämällä lukitusvipua ja säätämällä jalka haluttuun

sahaussyvyyteen. Kiristä säädön jälkeen lukitusvipu

uudelleen. Sahaus onnistuu parhaiten, kun sahaussyvyys

on enintään 3 mm suurempi kuin aineen

paksuus.


TAKUU

Koneella on 2 vuoden takuu, joka alkaa myyjän vahvistamasta

ostopäivästä. Takuu koskee ainoastaan aine- tai

valmistusvikoja. Takuu raukeaa, jos käyttöohjetta ei ole

noudatettu tai jos konetta on ylikuormitettu tai käytetty

epänormaalilla tavalla. Kaikki kuljetus- tai purkamiskustannukset

on ostajan maksettava. Kiistan sattuessa

pätevät Yleisen valituslautakunnan (Allmänna reklamationsnämden)

suositukset.

EU-YHTEENSOPIVUUSVAKUUTUS

Allekirjoittanut toiminimi

Gisle Krigsvoll AB

B. Jönssons v 4

S-302 41 Halmstad

vakuuttaa, että seuraava kone

Tuote ..................Pyörösaha

Merkki ................ScanTools

Malli tyyppi ..........S140SC

on standardin EN50144, EN55014, EN55104,

EN61000

ja direktiivien

89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWG

määräysten ja ohjeiden mukainen.

Tässä koneessa on EU-direktiivin nro 20 mukainen

suojaeristys. Suojaeristys parantaa sähköturvallisuutta eikä

vaadi maadoitusta.

Trondheim, 2005-02-11

Toimitusjohtaja, Gisle Krigsvoll AB

Muutokset

Teksti, kuvat ja tiedot pätevät tämän käyttöohjeen painoon

mennessä. Varaamme oikeuden käyttöohjeen päivittämiseen,

jos kone muuttuu olennaisesti.

2005 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AB

Tuote nro 420810

7

Finsk


Finsk

More magazines by this user
Similar magazines