26.09.2013 Views

dokumenTasjon og ForskrIFTer

dokumenTasjon og ForskrIFTer

dokumenTasjon og ForskrIFTer

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ak g vegg

PrODukTkaTaLOg FOr

Tak- Og veggPrODukTer. FeSTeSySTeM FOr FLaTe Tak


Innhold

Tetteprodukter for tak og vegg 3

Wütop undertak og vindsperre

for vertikal montasje 4

Wütop undertak og vindsperre,

horisontal montasje 10

Wütop DU 300 - Vindtett på rull 18

Wütop DB2 Dampsperre 20

Ttilhørende produkter 22

Tilleggsprodukter 28

Wütop - Mosestopp på rull 30

Beslag på rull 32

Møne- og valmebånd 34

Faguttrykk for tak 36

dokumentasjon og forskrifter

for skrå tak 38

Festemateriell for flate tak 51

Festemateriell for teleskopsystem 52

Teleskophylser 38

Festemateriell, diverse 62

Monteringsverktøy, bor og tilbehør 65

Pull Out Tester 68

dokumentasjon og forskrifter

for flate tak 69

nnhold


TeTTeprodukTer

For Tak og vegg


4

WüTop underTak og vIndsperre –

D e n t e t t e l ø s n i n g e n s o m l a r h u s e t p u s t e !

4 lags-dukens oppbygning

Ce-godkjent

PP-flis

Diff. belegg

Rivefast PE-gitter

PP-flis

Wütop Quadro ®

130 cm: art. nr. 0681 001 121

ekstremt høy rivestyrke

på grunn av innvevd pe-gitter

Tekniske daTa WüTop Quadro

Betegnelse verdi

Flatevekt i g/m2 /EN22286 160

Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 langs 350

tvers 300

Vanntett i M/EN 20811 >4

Sd-verdi i M Ca. 0,1

Z-verdi i Gpa.s.m2 /kg 0,1

Brannreaksjon etter DIN 4102 B2

Vanndampabsorbsjon

i G/m2d DIN 53122

Ca. 400

Temperaturbestandighet i °C -40 til +80

UV-bestandig i uker 12

Banebredde i m 1,3

Rullelengde i m 50

Rulleflate i m2 65

Rullevekt i kg 10,4


fakTa om WüTop Quadro

• Anvendelig som undertak, og som vindsperre i

fasadekonstruksjoner

130 Cm For verTIkal monTasje

diffusjonsåpent undertak for direkte montasje "vertikalt" på sperrene ved alle ventilerte og ikke-ventilerte

skråtak inntil 10° fall

• Polypropylen coating beskytter membranen mot skade og

minsker faren for å gli

• Normalt antennelig iflg DIN 4102-B2

• I kombinasjon med DB2 dampbrems

art. nr. 0681 000 004 med Sd verdi >2 m, som legges

på undersiden av isolasjonen, gis det absolutt sikkerhet

mot utskillelse av kondensvann

• Gir fullstendig isolering av sperrene. Det er ikke krav om

eget ventilert område mellom isolasjonen og undertaket.

Hele sperrehøyden utnyttes til varmeisolering

• Ingen egenlyd

• Grønt produkt

• Ingen "telteffekt"

• Monteringsveiledning vedlagt i rullene

• Meget lett og hurtig montasje

• Forventet levetid på over 30 år. Krav klasse 3 oppfylt

• God totaløkonomi

diffusjonsåpent belegg

Holder regn, støv og fykesnø vekk. Vanndamp fra de

innvendige rom trekker ut.

sløyfe

TilleggsprodukTer for WüTop Quadro

Type art. nr.

Wütop Quadro

sperre

Euradop dobb.sidig tape 0992 700 119

Eurasol ensidig 50 mm tape 0992 700 050

Stiftepistol, Arrow 1703 105 000

Luftdreven krampepistol 1703 95 16

Strips 0502

Pappspikerpistol 1703 554

Butylbånd 0894 700 122

Fugemasse Wütop WRD 0893 700 115

nB! stiftehammer frarådes!

5


6

WüTop underTak og vIndsperre –

m o n t a s j e v e i l e D n i n g f o r v e r t i k a l l e g g i n g

Steinlekter

Sløyfer

Wutop undertak

Innv. kledning

Isolasjon

Dampbrems

Würth undertak er diffusjonsåpent, og det kan

isoleres helt opp til undertaket!

Sløyfe

Butylbånd/fugemasse

Wutop WRD på kubbing

Trinn 2

Trinn 1

Kantbjelke/kubbing

Første trinn ved monteringen, er å legge en rullebredde

horisontalt (på tvers av sperrene) ved takfot.

Denne klemmes fast i kubbing med butylbånd eller

fugemasse Wütop WRD. (Se skisse )

Strammes så til, og festes.

Andre trinn ved montering vertikalt/langs sperrene, begynner

en enten fra møne og ruller nedover, eller motsatt, dvs fra

takfot og ruller oppover. Duken strammes deretter godt før

den festes med pappstift eller kramper. Uten slakk mellom

sperrene! Bruk krampepistol eller heftepistol ved valg av

krampeinnfestning! Heftehammer anbefales ikke!

Wutop Quadro

Diffusjonsåpent undertak

Horisontal

(Trinn 1.)

vertikale omleggsskjøter

skal kun foretas over sperre.

Sperre

Min. 200 mm

Min. 200 mm

Vinkelbeslag

For legging over møne, skal det være min

200 mm overlapp for begge ender (se skisse)

Undertak, Wutop Quadro

Butylbånd, ev.

Fugemasse Wutop WRD


130 Cm For verTIkal monTasje

– D v s l e g g i n g l a n g s t a k s p e r r e n e

Wutop Quadro Sløyfe Sløyfelekt

Møne-/valmebånd

Klosser

Lekt

Undertak/vindsperre

23–36 mm sløyfe

Bordtak

Isolasjon

Mønebord

Klemlist

Wutop Quadro

Skruer eller

varmforsinkel spiker

c/c maks. 300 mm / 250 mm

Butylbånd ev.

fugemasse Wütop WRD

Min. 50 mm omlegg

Sperre

fasT underTak

Ved montering på fast undertak, (bordtak, finer e.l.) skal det

fôres opp med min 23 mm sløyfelekt i senter over sperrene,

før Wütop Quadro monteres på tilsvarende måte som ovenfor

(se skisse)

fasT underTak med lufTing

NB! Ved montering på fast undertak, hvor det er lufting på

loft, (kaldt loft) skal det sørges for tilstrekkelig lufting ved

bl.a. å avslutte banelengde min 50 mm fra mønetopp. Ende

avsluttes da ved å brette denne rundt øverste lekte. (Se skisse)

Løsningen forutsetter at man benytter møne-/valmebånd som

vist på skisse! (Art. nr. 0681 011-013)

Ved Takfall mellom 10 og 23 gr

Ved takfall mellom 10 og 23 gr., skal Wütop Quadro

monteres med butylbånd eller fugemasse Wütop WRD på

langs av omleggsskjøten før sløyfer monteres.

Ved takfall større enn 23 grader bør omlegg-skjøter tettes /

lukkes med tape art.nr. 0992 700 119 / Euradop, før sløyfer

monteres.

7


8

WüTop underTak og vIndsperre –

montasjeveileDning for vertikal legging (fortsatt)

Undertak/vindsperre

23–36 mm sløyfe

Bygningsplate

Membran

Butylbånd ev.

fugemasse

Wutop WRD

WütopQuadro

Klemmelist

Skruer eller

varmforsinkel spiker

c/c maks. 300 mm / 250 mm

Butylbånd ev.

fugemasse Wütop WRD

Min. 50 mm omlegg

Sperre

Wutop Quadro

Taklekt

Impregnert

klemlekt e.l.

Sløyfe

min. 300 mm

omlegg min. 500 mm

Folieende

Isolering

Dampbrems DB2

Lekter

skru sløyfene

Det anbefales å skru sløyfene med maks c/c-avstand

300 mm. Skruelengden må være min. 2 ganger sløyfetykkelse,

og inneha en KLA godkjennelse (godkjent for

utendørs bruk) eller være av rustfritt materiale.

Ved bruk av spiker, må denne være av galvanisert utførelse

og min.lengde = 3 x sløyfetykkelse. c/c- avstand bør

reduseres til maks 250 mm.

gradrenne (Vinkelrenne)

Gradrenne; (vinkelrenne) skal bygges opp med fast tro

som felles ned i sperrene, i min. 300 mm bredde. Deretter

monteres en rullbredde Wütop Quadro på langs av

gradrennen.

Videre monteres duken på ordinær måte, dvs vertikalt og

fortrinnsvis fra møne og forbi grad-renne med overlapp min.

500 mm. Benytt butylbånd eller fugemasse Wütop WRD

i alle overlappskjøter, samt forsegle kanter og ender med

Eurasol Tape/ 0992 700 050.

gjennomføringer

Ved gjennomføringer i taket, som utluftningrør, ventilasjonskanaler,

takvinduer o. l., skal duken føres høyt opp

på sidene og tilsluttes tett. Det skal benyttes tape, Eurasol

art. 0992 700 050 som forsegling av alle skjøter og ender,

i kombinasjon med butylbånd/fugemasse Wütop WRD i alle

overlappskjøter. (se skisse)

Det kan i tillegg forsterkes i gjennomføringer ved å tilskjære

original duk etter mål, for så og tilslutte denne rundt

gjennomføringen med fugemasse Wütop WRD og forsegles

med Eurasol Tape 0992 700 050.


130 Cm For verTIkal monTasje

montasjeveileDning for vertikal legging (fortsatt)

Fugemasse Wütop WRD

Forsegling

med Eurasol

tape

Sløyfer løsnes

Tilskåret duk

plasseres over

skadet omr.

skader på underTakeT

Ved større skader på undertaket skal det utbedres med

original folietilskjæring av duk, som festes over skade-

stedet med fugemasse Wütop WRD eller tape Euradop, i

kombinasjon med Eurasol langs tilskjært duk. Fortrinnsvis

løsnes sløyfene slik at utbedringslapp klemmes under sløyfen

ved tilskruing.

Små skader repareres med tape Eurosol art.nr. 0992 700 050

Senest 12 uker etter legging av Wütop Qadro skal tak

tildekningen(yttertak) være lagt for å unngå UV-skade.

laVe Takhelninger

og/eller eksTreme Værforhold,

Ved spesielt lave takhelninger og/eller ekstreme værforhold,

(slagregn, langvarig regn o.s.v.) anbefales det og tilleggsforsegle

alle omleggskjøtene med tape type Eurasol/

art. nr. 0992 700 050.

bruk aV aVsTandsklosser

Avstandsklosser, Art.nr. 0681 744 813

• Hindrer at undertak slites av sterke vind-forhold o. l.

• Minsker blaftelyd fra undertak.

• Samler vann på midten av duken.

• Monteres på annenhver steinlekte

• Laget av ekstrudert polyetylen.

• Størr. Utv. Ø 74 mm x Innv Ø 48 mm x tykk

t = 13 mm. Bredde = 50 mm.

• 75 stk pr eske. Lev.med strips / kabel-binder.

9


10

Tekniske daTa

WüTop underTak og vIndsperre –

Wütop Trio Plus ®

– med integrert limskjøt

150 cm: art. nr. 0681 001 004

• meget høy rivestyrke pga innvevde pe–tråder

• limskjøter av butyllimbånd medfører svært høy

kvalitet meget lett og montere horisontalt pga

dukens “integrerte” limskjøt

Betegnelse verdi

Flatevekt i g/m 2 /EN22286 195

Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 langs 340

tvers 280

Vanntett i M/EN 20811 >4

Sd-verdi i M Ca. 0,1

Z-verdi i Gpa.s.m 2 /kg 0,1

Brannreaksjon etter DIN 4102 B2

Vanndampabsorbsjon i G/m 2 d DIN 53122 >400

Temperaturbestandighet i °C -40 til +80

UV-bestandig i uker 8

Banebredde i m 1,5

Rullelengde i m 50

Rulleflate i m 2 75

Rullevekt i kg 16

Ce-godkjent

ekstremt høy rivestyrke

på grunn av innvevd pe-gitter

4 lags-dukens oppbygning

PP-flis

Diff. belegg

Rivefast PE-gitter

PP-flis

Ce-godkjent

3 lags-dukens oppbygning

PP-flis

Diff. belegg

PP-flis

Wütop Quadro ®

Tekniske daTa

150 cm: art. nr. 0681 001 002

Betegnelse verdi

Flatevekt i g/m 2 /EN22286 160

Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 langs 350

tvers 300

Vanntett i M/EN 20811 >4

Sd-verdi i M Ca. 0,1

Z-verdi i Gpa.s.m 2 /kg 0,1

Brannreaksjon etter DIN 4102 B2

Vanndampabsorbsjon i G/m 2 d DIN 53122 Ca. 400

Temperaturbestandighet i °C -40 til +80

UV-bestandig i uker 12

Banebredde i m 1,5

Rullelengde i m 50

Rulleflate i m 2 75

Rullevekt i kg 12


150 Cm For horIsonTal monTasje

D e n t e t t e l ø s n i n g e n s o m l a r h u s e t p u s t e !

fakTa om WüTop Trio plus og WüTop Quadro 150 cm

diffusjonsåpent undertak for direkte montasje "horisontalt" på sperrene ved alle ventilerte og

ikke-ventilerte skråtak inntil 10° fall.

• Anvendelig som undertak, og som vindsperre i fasade-

konstruksjoner

• Polypropylen coating beskytter membranen mot skade og

minsker faren for å gli

• Normalt antennelig iflg DIN 4102-B2

• I kombinasjon med DB2 dampbrems,

art.nr. 0681 000 004 med Sd verdi >2 m, som legges på

undersiden av isolasjonen, gis det absolutt sikkerhet mot

utskillelse av kondensvann

• Gir fullstendig isolering av sperrene. Det er ikke krav om

eget ventilert område mellom isolasjonen og undertaket.

Derfor kan hele sperrehøyden utnyttes til varmeisolering

• Ingen egenlyd

• Grønt produkt

• Ingen "telteffekt"

• Monteringsveiledning vedlagt i rullene

• Forventet levetid på over 30 år. Krav klasse 3 oppfylt

• Meget lett og hurtig montasje

• God totaløkonomi

diffusjonsåpent belegg

Holder regn, støv og fykesnø vekk. Vanndamp fra de

innvendige rom trekker ut.

TilleggsprodukTer for WüTop Quadro

og WüTop Trio plus

Type art. nr.

Euradop dobb.sidig tape 0992 700 119

Eurasol ensidig 50 mm tape 0992 700 050

Stiftepistol, Arrow 1703 105 000

Luftdreven krampepistol 1703 95 16

Strips 0502

Pappspikerpistol 1703 554

Butylbånd 0894 700 122

Fugemasse Wütop WRD 0893 700 115

nB! stiftehammer frarådes!

11


12

WüTop underTak og vIndsperre –

m o n t a s j e v e i l e D n i n g f o r h o r i s o n t a l l e g g i n g

Sløyfe

Butylbånd/fugemasse

Wutop WRD på kubbing

Würth undertak er diffusjonsåpent, og det kan

isoleres helt opp til undertaket!

Steinlekter

Sløyfer

Wutop undertak

ca. 1200

× ×

Innv. kledning

Isolasjon

Dampbrems

Horisontal

(Trinn 1.)

Sperre

Trinn 1

Kantbjelke/kubbing

Undertak, Wutop Quadro

Butylbånd, ev.

Fugemasse Wutop WRD

Første trinn ved monteringen, er å legge en rullebredde

Wütop Quadro/Trio Plus horisontalt (på tvers av sperrene)

ved takfot. Bredde = 1500 mm

Denne klemmes fast i kubbing med butylbånd eller fugemasse

Wütop WRD. (Se skisse )

Strammes så til, og festes med kramper eller papp spiker

til sperrene.

NB! Stiftehammer anbefales ikke! Benytt pappspiker-/

stiftepistol på luft, eller mekanisk.

Trinn 2

Ved andre trinn ved montering horisontalt, legger man ut og

fester tilskjærte sløyfelengder over sperrene.

sløyfelengde ved takfot ca.800-1200 mm, avhengig

av utstikk/gesimskasse. Deretter festes lekter fra takfot, og

oppover, etter mål og beskrivelse fra Yttertak-leverandør. Da

skaffer en seg samtidig en platting og stå på.


150 Cm For horIsonTal monTasje

m o n t a s j e v e i l e D n i n g f o r h o r i s o n t a l l e g g i n g

legging aV WüTop Trio plus med limbånd

Wütop Trio Plus, dvs med limbånd. Riv først av emballasjetape langs omleggskant øverst på duken. Rull så på neste

rullebredde, samtidig som en forsikrer seg om at retningen er helt parallell med første rullebredden. Følg merking på

rullen! Emballasjetape fjernes fortløpende under utrulling.

OBS! Wütop Trio Plus skal ikke legges under +5˚C. Dette er for at limetbåndet skal kunne fungere optimalt.

Når rullebredde nr. 2 er på plass og limt/stiftet, legges neste rad med sløyfer. Nå med sløyfelengde 1500 mm.

Deretter skrus/spikres lekter videre opp langs taket. Ved fare for ekstremt vær, mhp regn/vind, anbefales det å forsegle

omleggsskjøtene med Eurasol tape. Art.nr. 0992 700 050.

Eurasol tape

Euradop

dobb.sidig tape

Eurasol

forseglingstape

Euradop

dobb.sidig tape

legging aV WüTop Quadro

Ved omleggsskjøtene horisontalt, skal det benyttes Wütop

WRD (art. nr. 0893 700 115), evt Euradop, dobbeltsidig

tape (art.nr. 0992 700 119) og og forsegles med Eurasol

tape (art. nr. 0992 700 050).

Følg omleggs-merking på duken under montering!

For at resultatet skal bli vellykket, er det viktig at duken er

ren og støvfri under limingen.

Følg samme fremgangsmåte som for Wütop Trio Plus når

det gjelder utlegging/festing av sløyfer og lekter!

VerTikale omleggsskjøTer

Vertikale omleggsskjøter skal kun foretas over sperre, samt

limes / forsegles med Wütop WRD

(art. nr. 0893 700 115), evt Euradop, dobbeltsidig tape

(art.nr. 0992 700 119) og Eurasol art.nr. 0992 700 050.

13


14

WüTop underTak og vIndsperre –

montasjeveileDning for horisontal legging (fortsatt)

Min. 200 mm

Min. 200 mm

Vinkelbeslag

Vinkelbeslag

Wutop Quadro/-Trio Plus Sløyfe

Wutop Quadro/-Trio Plus Sløyfe

Sløyfelekt

Sløyfelekt

Møne-/valmebånd

Klosser

Bordtak

Bordtak

Isolasjon

Isolasjon

Mønebord

Klemlist

Lekt Wutop Quadro/

TrioPluss

legging oVer møne

For legging over møne, skal det være min 200 mm

overlapp for begge ender (se skisse).

monTering på fasT underTak

Ved montering på fast undertak,(bordtak, finer e.l.) skal

det fores opp med min 23 mm sløyfelekt i senter over

sperrene, før Wütop Quadro/Trio Plus monteres på

tilsvarende måte som ovenfor. (se skisse)

monTering Ved lufTing på lofT

NB! Ved montering på fast undertak, hvor det er lufting

på loft, (kaldt loft) skal det sørges for tilstrekkelig lufting

ved bl.a. å avslutte banelengde min 50 mm fra mønetopp.

Ende avsluttes da ved å brette denne rundt øverste lekte.

(Se skisse)


150 Cm For horIsonTal monTasje

montasjeveileDning for horisontal legging (fortsatt)

Sløyfe

Bygningsplate

300/250 mm

Membran

Butylbånd ev.

fugemasse

Wutop WRD

Wutop Quadro/Trio Plus

Taklekt

Impregnert

klemlekt e.l.

Sløyfe

min. 300 mm

omlegg min. 500 mm

Ved Takfall mellom 10 og 23 gr.

Ved takfall mellom 10 og 23 gr., skal Wütop Quadro /

Trio Plus monteres med forsegling av overlappskjøter.

Eurasol tape art.nr. 0992 700 050

Wütop Quadro

Ved takfall større enn 23 grader bør omlegg-skjøter

tettes/lukkes med Wütop WRD (art. nr. 0893 700 115)

og Euradop tape (art.nr. 0992 700 119) , før sløyfer

monteres.

Det anbefales å skru sløyfene med maks c/c-avstand

300 mm. Skruelengden må være min. 2 ganger sløyfetykkelse,

og inneha en KLA godkjennelse (godkjent for

utendørs bruk) eller være av rustfritt materiale.

Ved bruk av spiker, må denne være av Galvanisert

utførelse og min.lengde = 3 x sløyfetykkelse. c/c- avstand

bør reduseres til maks 250 mm.

gradrenne; (Vinkelrenne)

Gradrenne; (vinkelrenne) skal bygges opp med fast

tro som felles ned i sperrene, i min. 300 mm bredde.

Deretter monteres en rullbredde Wütop Quadro/Trio Plus

på langs av gradrennen.

Videre monteres duken på ordinær måte, dvs horisontalt

med overlapp min. 500 mm over senter av graden.

Benytt butylbånd eller Wütop WRD i alle overlappskjøter,

samt forsegle kanter og ender med Eurasol Tape/

art. nr. 0992 700 050.

15


16

Klemmelist

Trio Plus/

Quadro

Wütop WRD

Forsegling

med Eurasol

tape

WüTop underTak og vIndsperre –

montasjeveileDning for horisontal legging (fortsatt)

Folieende

Isolering

Dampbrems DB2

Lekter

Sløyfer løsnes

Tilskåret duk

plasseres over

skadet omr.

gjennomføringer i TakeT

Ved gjennomføringer i taket, som utluftningrør, ventilasjonskanaler,

takvinduer o. l., skal duken føres høyt opp på

sidene og tilsluttes tett. Det skal benyttes tape, Eurasol

art. nr 0992 700 050 som forsegling av alle skjøter og

ender. I kombinasjon med butylbånd/Wütop WRD i alle

overlappskjøter. (se skisse)

Det kan i tillegg forsterkes i gjennomføringer ved å

tilskjære original duk etter mål, for så og tilslutte denne

rundt gjennomføringen med Wütop WRD og forsegles

med Eurasol Tape 0992 700 050.

skader på underTakeT

Ved større skader på undertaket skal det utbedres med

original folietilskjæring av duk, som festes over skadestedet

med Wütop WRD eller tape Euradop, i kombinasjon med

Eurasol langs tilskjært duk. Fortrinnsvis løsnes sløyfene slik

at utbedringslapp klemmes under sløyfen ved tilskruing.

Små skader repareres med tape Eurosol,

art.nr. 0992 700 050.

Senest 12 uker etter legging av Wütop Qadro/Trio Plus

skal tak tildekningen (yttertak) være lagt for å unngå UVskade.

Ved spesielt lave takhelninger og/eller ekstreme værforhold,

(slagregn, langvarig regn o.s.v.) anbefales det og

tilleggsforsegle alle omleggskjøtene med tape type Eurasol/art.

nr. 0992 700 050.


150 Cm For horIsonTal monTasje

montasjeveileDning for horisontal legging (fortsatt)

bruk aV aVsTandsklosser

Avstandsklosser, art.nr. 0681 744 813;

• Hindrer at undertak slites av sterke vindforhold o. l.

• Minsker blafrelyd fra undertak.

• Samler vann på midten av duken.

• Monteres på annenhver steinlekte

• Laget av ekstrudert polyetylen.

• Størrelse: Utv. Ø 74 mm x innv Ø 48 mm x tykk

t = 13 mm. Bredde = 50 mm.

• 75 stk pr eske. Lev.med strips / kabel-binder.

17


18

art. nr. 0681 001 007

fakTa om WüTop du 300

Tekniske daTa

WüTop du 300 - “vIndTeTT på rull”

diffusjonsåpent vindtett på rull for direkte

montering på stenderverker

• Vindtett på rull, som er vær- og vannavvisende fra yttersiden,

samtidig som den er diffusjonsåpen innenfra.

Eventuell fuktdannelse i veggen, transporteres/luftes

derved enkelt ut igjennom duken innenfra.

• Enkel og rulle ut/montere pga stor bredde. (B = 3 m)

• Beskytter/verner konstruksjonen mot vind, støv, vann og

drivsnø!

• Brannbestandig ihht DIN 4102-2 – B2

• nB! stiftehammer under montering frarådes!

• Vertikale skjøter skal tettes med Euradop, dobbeltsidig

tape, eller Wütop WRD, samt forsegles med Eurasol

ensidig tape.

PP-flis

PP-membran

PP-flis

Betegnelse måleenhet verdi

Vekt g/m 2 / EN22286 ca.130

Rivestyrke N/5 cm EN12311-1 langs ca.190

tvers ca.160

Vanntetthet m / EN 20811 >2

Sd verdi m ca. 0,05

Brannklassifikasjon

ihht DIN 4102 B2

Vanndampabsorbsjon

g/m2d DIN53122 >800

Temperaturbestandighet

°C - 40 - +80

UV-bestandighet uker 8

Banebredde m 3

Rullelengde m 50

Areal pr. rull m2 150

Vekt pr. rull kg 19,5

Ce-godkjent

diffusjonsåpent belegg

Holder regn, støv og fykesnø

vekk. Vanndamp fra de innvendige

rom trekker ut.

Tilhørende produkTer

Type art. nr.

Euradop dobb.sidig tape 0992 700 119

Eurasol ensidig 50 mm tape 0992 700 050

Stiftepistol, Arrow 1703 105 000

Luftdreven krampepistol 1703 95 16

Strips 0502

Pappspikerpistol 1703 554

Butylbånd 0894 700 122

Fugemasse Wütop WRD 0893 700 115

Avstiverstag for tak/vegg 0681 000 300

nB! stiftehammer frarådes!


WüTop du 300 - “vIndTeTT på rull”

leggeanvisning

• Ta av emballasjen og les vedlagte "Bruksanvisning" nøye!

OBS! Benytt ikke kniv for å skjære i emballasjen langs

rullen!

• Ved montering av Wütop DU 300 må en forsikre seg om

at RIKTIG side vender ut! Riktig side ut er grå!

• Begynn utrulling av Wütop DU 300 ved ett hjørne.

Gjerne på siste stender før hjørnet hvor en begynner å

rulle fra. Fest duken i toppen med pappstift eller kramper,

med maks. c/c – avstand = 250 mm. NB! Stiftehammer

frarådes!

• Påse ved videre utrulling/montering at duken blir stram,

samtidig som den monteres parallelt med topp- og bunnsvill!

• Eventuelle vertikale skjøter, må foretas over stendere og

limes/forsegles ihh til beskrivelse. Dvs. med Euradop dobbeltsidig

tape eller Wütop WRD, mellom i skjøten, samt

forsegles med Eurasol ensidig tape! I tillegg skal skjøtene

klemes med vertikale lekter/utforinger.

• Samme prosedyre følges ved avslutning/endeomlegg.

Omleggsskjøter skal for øvrig være min. 300 mm.

• Skjæring til utsparinger for vinduer og dører, etc. kan

foretas etter at hele huset er dekket av Wütop DU 300.

NB! Skjær åpningene mindre enn utsparinger, og benytt

dette som vindtetting også i fugen mellom stenderverk og

dør/vindu

• Små skader på duken under montering, repareres med

Eurasol ensidig tape på begge sider av skadestedet

• Større skader må utbedres ved å tilskjære løs duk, som

limes rundt hele skadestedet, samt rundt kanten på hele

den tilskjærte duken. Benytt Euradop dobbeltsidig tape,

eller fugemasse Wütop WRD. Deretter forsegles kanten

med Eurasol ensidig tape

• Fasade/panel må påsettes senest 8 uker etter at Wütop

DU 300 er montert. Dette pga UV-stråling.

• Det må alltid fores ut for ventilasjon mellom ytterkledning

og Wütop DU 300

• Wütop DU 300 er ikke egnet som konstruksjonsdel for

permanent utsettelse av lysforhold og UV-stråling. Sørg for

at ytterkledningen dekker hele området hvor Wütop DU

300 er benyttet

19


20

Ce-godkjent

Tekniske daTa

Betegnelse verdi

Flatevekt i g/m 2 /EN22286 120

Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 >250

Lufttetthet i M3/m 2 /S/PA etter NS 3048 1,07 10-s

Sd-verdi i M Ca. 2

Z-verdi tørr/våt i Gpa.s.m 2 /kg etter ASTM E96 18/14

Brannreaksjon etter DIN 4102 B2

Vanndampabsorbsjon i G/m 2 d DIN 53122 Ca. 20

Temperaturbestandighet i °C -40 til +80

Banebredde i m 1,5

Rullelengde i m 50

Rulleflate i m 2 75

Rullevekt i kg 9,05

FukTsperre

WüTop dB2 - dampBrems

art.nr. 0681 000 004

0,15mm x 15m Art. nr. 1992 900 015

0,20mm x 15m Art. nr. 1992 900 020

Wütop ® dB2 er en av markedets mest diffusjons-

åpne dampbrems. et ”pustende” produkt som

sikrer uttørking av fukt i veggen. lett og smidig å

legge, selv i kulde. Til innendørs bruk i forbindelse

med diffusjonsåpne undertak.

• Stor rivestyrke på grunn av innvevd gittervev.

• Tåler røff behandling. Godt stiftehold

• Beskytter mot varmetap. Gir god totaløkonomi

• Lav vekt

• Forhindrer gjennomfukting av den innvendige siden av

varmeisoleringen, derved får en ikke nedsettelse av den

isolerende virkningen

• Normalt antennlig etter DIN 4102-B2

• Ved anvendelse av Wütop DB2 i kombinasjon med den

diffusjonsåpne Wütop Quadro/Trio Plus,

PP-flis

PE/EVA belegg

Flammehemmer

art. nr. 0681 001 002/0681 001 001 blir det sørget for

at isoleringen og bærekonstruksjonen puster hele året.

Derved skapes et sundt inneklima

• Benyttes som dampbrems i alle byggkonstruksjoner

TilleggsprodukTer

Euradop Art. nr. 0992 700 199

Eurosol Art. nr. 0992 700 050

Krampepistol Art. nr. 1703 95 16

Wütop WRD Art. nr. 0893 700 115

Arrow stiftepistol Art. nr. 1703 105 000

Fuktsperre for innendørs bruk. Benyttes i vegger,

gulv og tak for å beskytte isolasjonen mot fukt.

• Hindrer fuktig luft i å trenge inn i isolasjonen

• Ved oppvarming av hus og industribygg vil det oppstå et

damptrykk som er større inne en ute. Fuktsperren vil da

forhindre at fukten trenger inn i isolasjonen

• Det er viktig at fuktsperren blir montert riktig og at det

brukes godkjent byggtape der det er nødvendig.

Byggtape har art. nr. 1992 466 833/ Eurasol

(art. nr. 0992 700 050)

• Benytt kun 0,20 mm ved fuktsperring i støp


WüTop dB2 - dampBrems

montasjeveileDning for legging av Wütop ® DB2 DampBrems

Klemmelist

Isolering

TrioPlus/Quadro

Trio Plus/Quadro

Lekter Dampbrems DB2

Isolering

Klemmelist

TrioPlus/Quadro

VKP-bånd, art. nr. 0875...

Puss

Murverk

Overlapp på sperre

Isolering

Dampsbrems DB2

Dampbrems DB2

Innvendig bekledning

• Wütop® DB2 monteres på den ”varme” siden av varme-

isoleringen med Arrow stiftepistol (art. nr. 1703 105 000)

eller luftdreven krampepistol art.nr. 1703 95 16 og stiftes

på lektene. Siden med rød linje monteres alltid inn mot det

varme rommet

• Wütop® DB2 kan monteres på tvers av, så vel som

parallelt på sperrene. Den beste tetthet oppnås ved

å montere duken parallelt med overlapping på sperrene.

Ved monteringen skal en være oppmerksom på

tilstrekkelig overlapping

• Overlapping på høyden: ca 15 cm (rød linje)

• Overlapping sideveis: minst 20 cm.

• Samtlige skjøter skal limes sammen med en egnet tape.

Art.nr. 0992 700 119, 0992 700 050

• Gjennomføringer eks. ventilasjonskanaler, piper, vinduer

osv. skal sluttes vindtett til underlaget

• Vær oppmerksom på skadefri montering. Før

innvendig kledning som gipsplater, himlingsplater

trepaneler etc. monteres, skal korrekt montering av

dampsperren ennå en gang kontrolleres.

Rifter og skader må utbedres

21


22

TIlhørende produkTer

avstiverstag for tak og vegg

Ideell som avstiving av både vegg og tak i

kombinasjon med Wütop rulleprodukter

for tak og vegg

• Passer til både 36 mm

og 48 mm stendere

• Passer de fleste typer takstoler

• U-profil: 34 x 20 x 2

• Aluzinkbehandlet

• Lengde: 3 m

art. nr. 0681 000 300

avstandsklosser

art. 0681 744 813

• Minsker lyden av ”blafrelyder” fra undertaket

• Hindrer at undertaket slites i stykker av vinden, før selve

takbelegget er montert

• Samler vannet på midten av banen

• Det anbefales å montere en på annenhver lekte

• Materialet i avstandsklossen er ekstrudert polyetylen

• Avstandsklossene er bestandig ovenfor ozon

og vanndamp

• Størrelse utv.Ø 74 mm x inv.Ø 48 mm x tykkelse 13 mm

Bredde 50 mm

• Eskens innhold er nok til ca. en rull undertak

Leveres i esker av 75 stk inklusive kabelbånd (strips).

Fuglegitter

rød: art. nr. 0681 010 165

sort: art. nr. 0681 010 265

• Elastiske spiler

• Meget værbestandig

• Råtner ikke

• Beskytter mot at løv, barnåler og småfugler kommer opp

under takdekningen

• Kan anvendes sammen med alle typer av taksten

• Pilspiss i hver ende letter mnteringen

Lengde: 1000 mm Spilebredde: 5 mm

Høyde: 60 mm Åpning: 5 mm

Avstand mellom hull: 190 mm

Leveres i bunter á 10 sett


egenskaper

• Bredde:

19mm, lengde: 50 meter

• UV- og formbestandig

• Kraftig klebing oppnåes umiddelbart

• Uten løsemidler

• Diffusjonstett

bruksområder

• Anvendes til undertak, vindtett og dampbrems

• Brukes til sammenliming av skjøter

• Til både ute- og innendørsbruk

monTering

dobbeltsidig tape

euradop

art. nr. 0992 700 119

Euradop monteres øverst på den første folien du monterer.

Riv tapen over med hånden eller skjær den med en kniv.

Fjern tildekkningspapiret og press de to foliene sammen.

fakTa om euradop og eurasol Tape for folie

euradop eurosol

Art. nr. 0992 700 119 0992 700 050

Lim Mod. acrylat Mod. acrylat

Ryggmateriale Polyester gittertråd Polyetylenfolie

med polyester

gittertråd

Beskyttelsespapir 0,15mm 0,3mm

Arbeidstemperatur Fra 0ºC Fra 0ºC

Temperaturbestandig

-40ºC - +90ºC -40ºC - +90ºC

Strekkstyrke 20N/25mm 45N/25mm

Full belastning Etter 6 timer Etter 6 timer

Holdbarhet 12 måneder i lukket emballasje ved

normal romtemperatur

TIlhørende produkTer

tape for DukproDukter

Tape, eurasol

art. nr. 0992 700 050

egenskaper

• Bredde: 60 mm, lengde: 25 meter

• UV- og formbestandig

• Uten løsemidler

• Diffusjonstett

• Kraftig klebing oppnåes umiddelbart

bruksområder

• Anvendes til undertak, vindtett og dampbrems

• Til skjøter og overlappinger

• Til lufttett liming av bl.a. gjennomføringer

• Utbedring av mindre skader

• Til både ute- og innendørs bruk

NB! Kun for varig klebing.

23


24

Tekniske daTa

Egenvekt 110 kg/m3 (±10%)

Materiale Acrylatpolymerdispersion

Temperaturbestandighet -30°C til +90°C

Varmemotstandighet 0,05 W/mK

Vanndampdiffusjon µ ≤ 100 etter DIN 18542

Brennbarhet Tungt antennelig –

Klasse B1 DIN 4102

Heftetid til underlaget 0°C opp til 10 dager

10°C 48 timer

20°C 3 timer

30°C 10 minutter

Bestandighet UV-, forvitring-, værbestandig. Motstandsdyktig

mot sopp og bakterier

Lagringstemperatur Inntil 2 års lagring ved +5 til

+25°C

Arbeidstemperatur +5°C eller varmere

TIlhørende produkTer

Fugebånd

vkp plus

Fleksibelt, selvklebende

fugebånd for tetting og

isolering ved innsetting av

dører, vinduer og lignende.

Det ekspanderende båndet er

vann-avvisende men ”pustende”.

Underlaget må være helt rent ved

montering. Godkjent i henhold til DIN

18542.

Mål Fugebredde i mm Lengde pr. rull i m sort grå Ant. ruller pr.

Bredde i mm Tykkelse i mm art. nr. art. nr. kartong

15 8 8-12 4,3 0875 011 58 0875 021 58 20

25 10 10-18 6,5 0875 012 510 0875 022 510 12

bruksanVisning

1. Hefteflaten skal være ren, tørr og fettfri

2. Klipp båndet med en overlengde på ca 3 %. De første

og siste 3 til 5 cm på rullen klippes/skjæres vekk

3. Fjern dekkpapiret og test båndet på den mest velegnede

flaten. Fugebåndet trykkes fast til underlaget

4. Fugebåndet må aldri føres rundt hjørner, men monteres

vinkelrett sammen

5. Ved skjøting av fugebåndet støtes endene sammen.

Overlapping må ikke forekomme

nB! den ideelle monteringstemperatur ligger

mellom +5 grader til 30 grader. det anbefales å

oppbevare fugebåndet ved romtemperatur.

Brukere:

Bygg og anlegg til tetningsfuger, montering av dører, vinduer

etc. Containerbyggere, VVS, klima- og kjølemontering,

maskinbygging, baderomsmontering o.s.v.


TIlhørende produkTer

(Klikk)

Takås-anker vario

universal

art. nr. 0681 014 40

monteres med skruer ø6 mm,

div. lengder (min. l = 80 mm)

• Universalt Takås-anker i solid

og UV- bestandig polyamid

• Enkel montering og meget tids-

besparende

• Fleksibilitet pga. valg av skrue-

lengde

• Takås-anker monteres med

beskrevet Assy – skruer, art. nr.

0180 160 .. senkhode, og

art. nr. 0180 550 .. panhode i

A2 kvalitet

• Ved montering i henhold til spesifikk

anvisning, oppnås en kapasitet på

inntil 0,6 kN pr. festepunkt

• Innfesting av takåser/møneåser

dim. 24 x 48 og 30 x 50 stående

25


26

Butylbånd

Fleksibelt og klebrig for skjøting og tetting

egenskaper:

• Meget gode klebeegenskaper

• Aldringsbestandig

• Temperaturbestandig til + 80°

Dimensjon art. nr.

B x H = 12 x 2 mm

L = 15 m

0894 700 122

TIlhørende produkTer

epdm vindtett/vanntett bånd

pustende, vindtett og vanntett forseglingsbånd for

bl.a. dør/ vinduer

art. nr. 0875 350 200

• Tett mot vind og vann fra utsiden av en konstruksjon, f.eks.

yttervegg

• Diffusjonsåpen membran som lar "stående" fukt slippe ut av

konstruksjonen

• Fleksibel tetting som kan ta opp til dels store bevegelser

• Høy motstand mot UV-stråling

• Bredde: 200 mm

• Lengde: 20 m

• Farge: Svart

• Tykkelse: 0,6 mm

• Temperaturbestandig: -40 °C til +80 °C

• Benyttes sammen med fugemasse WRD og Eurasol tape

• Kompatibel med Bitumen

• Vanndamp motstand Sd-verdi: ca. 3,5 m

• Vanndamp diffusjons-motstandskoeffisient: u = 5882

Pk./stk.: 4


Wütop Wrd

art. nr. 0893 700 115

lim/fugemasse for Wütop duk produkter i forbin-

delse med legging av undertak og vindsperre på

rull.

bruksanVisning:

Påfør Wütop WRD ensidig med en limstreng på ca. 4 mm

på undertakets fett- og støvfrie side eller på underlaget.

Monter eller fikser undertaket før hinnedannelse.

Tekniske daTa:

Basis: 1K-PUR, løsemiddelfri

Farge: Sort

Hinnedannelse ved +20 °C/50 % r. f.: Ca. 10 min.

Herdetid ved +20 ° C/50 % r. f.: 2,5 mm/24 h

Temperaturbestandighet: -40 °C til +110 °C

Bearbeidingstemperatur: +7 °C til +40 °C

Lagringstid ved +15 °C til +25 °C: 1 år

Innhold: 310 ml

TIlhørende produkTer

amo Bag

For rask og effektiv montasje av vinduer og dører

art. nr. 0715 67 80

4 stk. = 1 pk.

• Laget av sterkt fiberarmert plastmateriale

• Trykkmotstand: 100 kg pr. bag

• Spaltebredde: 3 - 50 m

egenskaper

• Forhindrer riper og skader på dør- og vinduskarm

• Lett å manøvrere dør og vindu i korrekt posisjon

• Ingen detaljer blir liggende i spalte mellom stender og

karm, slipp ut luft og fjerne Amo Bag når dør eller vindu er

festet med permanent innfestning

plinto justerings-klosser

For enkel og rask høydejustering ved dør- og

vindusmontering

Betegnelse Høyde

(min. - maks.)

Diameter art. nr.

Plinto

8/12

8 - 12 mm 59 mm 2696 008 012

Plinto

13/20

13 - 20 mm 48 mm 2696 013 020

27


28

TIlleggsprodukTer

løv- og barnålgitter

"For takrenner"

• Forhindrer at takrenner tilstoppes av løv og barnåler

• Løv og barnåler vil tørke opp på gitteret og blåse vekk ved

vind

• Enkel montering på takrennen pga integrert

"klips-funksjon"

• Passer til 125 mm og 150 mm takrenner

• Fargenyanser passer til zink-renner (grå), kobber-renner,

sorte renner og rødbrun takstein (mørk brun)

• Laget av polypropylen

Farge Dimensjon art. nr. Pk./stk.

Grå 175 x 1000 mm 0681 018 003 30/1

Mørk brun 175 x 1000 mm 0681 018 004 30/1


Takrennefolie

art. nr: 0818 070 150

• Beskytter fasaden mot smuss, vann og murskader

• Leveres i praktisk dispenser.

• Folien erstatter takrenner/nedløpsrør opp til Ø 150mm

egenskaper

Takrennefolien erstatter nedløpsrør når en vedlikeholder

fasaden ved f. eks fasadereprasjoner, maler- og blikkenslagerarbeide

etc. Regnvannet renner gjennom takrennefolien

og derved unngår en skader og ødeleggelser av fasaden.

TIlleggsprodukTer

fakTa om Takrennefolie

Rullelengde i m: 150

Diameter i mm: 200

Folietykkelse i mm: 0,14

Foliemateriale: Polyetylen (grunnvannsnøytral)

bruksområder

Takrennefolien monteres på takrenne-stussen med f. eks

kabelbånd art. nr. 0502 ....

Festes på midten og i enden.

29


30

Bredde: 200 mm

Pk./stk 10 m (2 x 5 m)

beskriVelse

WüTop ”mose-sTopp” på rull

Wütop Mose-stopp består av rent elektrolytisk kobber, som

ellers ofte blir benyttet i elektronikkindustrien ved produksjon

av kretskort o.l.

Wütop Mose-stopp er patinert og har følgende effekt:

1. Siden Wütop Mose-stopp har patinert struktur, vil vannet

forsinkes ved avrenning, og gi best mulig effekt

2. Taksteinens overflateslitasje reduseres med inntil 150 % i

hele takets lengde, inntil 8 m (fra møne til raft)

Ved større taklengder, anbefales legging av rad nr. 2 av

Wütop Mose-stopp.

"Uten" Wütop Mose-stopp "Med" Wütop Mose-stopp

art. nr. 0681 018 020

problemeT

Yttertak blir ofte utsatt for sur nedbør og forurensing.

Sammen med løv-blader, barnåler o. l. fører dette til grobunn

for mose, spesielt på takstein av betong eller tegl.

Mose forhindrer normal avrenning av vann fra taket, hvorpå

andre vann-veger blir dannet. Dette medfører at undertak,

så vel som sløyfer og lekter utsettes for forvitring og råtedannelse.

Resultat: Nedsatt levetid for taket!

Vår løsning

"Wütop Mose-Stopp" kobberbeslag på rull, hindrer dannelse

av mose fra første regndråpe!

1. Ved bekjempelse av mose på eldre tak, vil det ta fra

1. – 3. år fra Wütop Mose-stopp legges på, til taket er

mosefritt

2. Ved legging av Wütop Mose-stopp på nytt tak, vil taket

forbli mosefritt i min. 30 år

3. Rask og enkel montering

4. Passer til alle taksteinprofiler

nB! skal ikke benyttes i forbindelse med

metalliske tak som aluminium eller stål!

VirkemåTe

Når fuktighet blir påført taket i form av regn, vil positivt

ladede Cu-ioner løses fra Wütop Mose-stopp, og binde seg

med vannmolekylene. Dette medfører til at levevilkårene for

mose effektivt stoppes.


WüTop ”mose-sTopp” på rull

W ü t o p “ m o s e - s t o p p ” - l e g g e a n v i s n i n g

Sørg for at taksteinflatene er rene, tørre og fri for fett og støv.

Ikke påfør Wütop "Mose-stopp" ved temperaturer under + 5 grader!

Begynn monteringen med å fjerne ca 50 cm av beskyttelsesplasten på undersiden av rullen.

Start deretter med å legge ut ovennevnte 50 cm langs øverste taksteinrad.

NB! Sørg for å forme produktet godt etter taksteinens profil, samtidig som den monteres parallelt med steinraden.

Fjern deretter beskyttelsesplasten litt etter litt, etterhvert som produktet rulles ut.

Stikk endene inn under steinomlegg ved skjøting midt på taket.

Ved tilleggsmontering av Wütop "Mose-stopp" pga overlysvinduer eller gjennomføringer, må alltid produktet legges inn under

beslag som vist på bildene.

NB! Må ikke legges i kontakt med annet metallisk materiale som aluminium, sink, bly, stål og lignende. Sørg da for å separere

materialene godt fra hverandre. Gammelt kobberbeslag derimot, går det fint å kombinere!

Etter at monteringen er sluttført, anbefales det å rense overflaten til Wütop "Mose-stopp", slik at limrester, hudfett og lignende

fjernes. (Würth Industrirens art.nr. 0893 140 e.l.)

For å akselerere prosessen med fjerning av store forekomster mose fra taksteinflatene, anbefales det fysisk fjerning med kost,

børste eller lignende.

31


32

bruksanVisning

Alu-flex klippes til med saks eller kniv. Alu-flex tilpasses i

grove trekk til takhelningen. Deretter trekkes beskyttelsesfolien

delvis av. Alu-flex trykkes fast. Ved fastmontering

trekkes beskyttelsesfolien av litt etter litt og Alu-flex trykkes

kontinuerlig fast og strekkes etter behov. Alu-flex kan og

tilklebes lagvis. Vær oppmerksom på at aluminiumet på det

overlappende båndet presses glatt, så den binder seg tett til

underlaget. Hjørneområdet må tettes ordentlig. Etter klebing

med Alu-flex er det viktig at den øverste kant dekkes med

en aluminiumsskinne. Aluminiumsskinnen festes med f.eks.

syrefaste spikerplugger eller skruer. Tett deretter med elastisk

fugemasse som MS-polymer eller Taktett. Ved temperaturer

under +5°C og fuktige underlag er bearbeidingen av Alu-flex

generelt ikke å anbefale.

bruksområder

Alu-flex er den optiske løsningen på beslag til skorstein, vegg

og andre oppstående konstruksjonsdeler. Alu-flex er med

sin gode tilpasningsevne godt egnet på harde underlag og

alle bølgede takbeleggningsmaterialer. Markeringene for

knekking gjør det enkelt å følge takbølgenes oppstående

konstruksjonsdeler ved tetting.

Beslag på rull

Alu-fleks,

bølget tetningbånd på rull

Teglstensrød: art. nr. 0681 018 011

sort: art. nr. 0681 018 012

• Selvklebende tetningsbånd i profilert aluminium

• Alu-flex har to markerte steder hvor det er lett å knekke/

bøye tettebåndet. Materialet kan deles i to halvdeler, hvor

den gjenstående halvdel igjen kan halveres.

Asymetrisk deling av tettebåndet muliggjør en

optimal tilpassing

• Fargene er tilpasset taktekkingsmateriale

• Overflaten er praktisk talt uslitelig

• På grunn av metalcoating er Alu-flex UV-bestandig

holdbarheT

12 måneder fra produksjonsdato i lukket orginalembalasje

ved lagringstempratur på maks 30 °C. Lagring ved mer

enn 30 °C kan føre til vanskeligheter når silikonpapiret skal

trekkes av butylkleberen.

Tekniske daTa

Produktets tykkelse Ca. 4 mm

Materialets strekk Ca. 25 %

Aluminiumens tykkelse Ca. 0,17 mm

Lim Butylkleber

Beskyttelse av limet Strekksterk plastfolie

Temperaturområde -30 grader til + 85°C

Bearbeidingstempratur + 5 grader til + 35°C

Farger Teglestensrød, sort

Bredde 280 mm

Lengde på rullen 5 meter

Pakningsenhet 2 ruller

Overflatebearbeiding Tørr, støv- og fettfritt

Disse opplysningene må betraktes kun som en veiledning basert på

våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk.


Wütop ® Alu-fleks,

tettebånd

• Beslag på rull

• Selvklebende profilert aluminiumsrull til holdbar og

sikker tetting av alle oppgaver på et tak

• Wütop® Alu-flex er det optimale alternativet til tetting

med bly og zink

fordeler

• Wütop® Alu-flex kan erstatte kompliserte beslag og gi en

sikker og god tetting. Steder som er vanskelige å få tette

med tanke på slagregn, som for eksempel ved

overgangen tak/vindski, kan enkelt løses ved bruk av

Wütop® Alu-flex tettebånd. Rundt gjennomføringer som

piper, vinduer m.m.

• Tilpasses lett alle overflater og bøyes i alle retninger. Enkel

å montere uten spesialverktøy

• Meget lett i forhold til bly. Gir godt feste til andre

materialer. Dette gir stor sikkerhet mot inntregning av

vann og snø. Dersom det er behov for større flater kan

Wütop® Alu-flex tettebånd lett skjøtes. Har meget sterke

selv klebende egenskaper

• Ved bruk av Wûtop® Alu-flex rull kan kostnadene av

materiell og montering bli betydelig lavere sammenlignet

med tradisjonelle løsninger

• 10 års garanti på farge og glansbestandighet

monTering

• Wütop® Alu-flex skjæres til med saks eller kniv. Deretter

trykkes båndet fast på taket. Wütop® Alu-flex kan med

fordel klebes sammen med overlappinger

• Påse at båndet klebes fast også i alle hjørner

• Monteres tettebåndet loddrett på for eksempel en

skorstein, skal det i overkant monteres en dekklist som

forsegles med Taktett art. gr. 0892 322...

Beslag på rull

Farge Bredde Vekt art.nr. Pk./

i mm i kg

stk.

Teglstensrød 280 3,5 0681 018 030 2

Sort 280 3,5 0681 018 032 ruller

Kobber 280 3,5 0681 018 033 á 5m

Leveres i kartong som inneholder 2 ruller á 5 meter

for problemfri bruk anbefales følgende:

• Kan monteres fra +5 grader

• Taket skal være rent, tørt, støv- og fettfritt

• Skal tilpasses 100 % til takets konturer

• Ved overflatebehandlede tak anbefales det å gjøre

egne prøver

33


34

Farge Bredde 300mm Bredde 360mm Pk./stk.

art. nr. art. nr.

Rød 0681 000 011 0681 000 031 2 ruller

Sort 0681 000 013 0681 000 033 á 10m

Leveres i kartong som inneholder 2 ruller á 10 meter

fordeler

• Enkel montering

• Særdeles god vær og UV- bestandig duk med

strekkgitterinnlegg og butylklebestriper

• Fargestabil

• Kan legges i varmt og kaldt vær

• Klebesystemet aktiveres først etter fjerning av plastfolien

• Båndet skjæres med kniv

monTering

Legges over møne/valm og stiftes langs midtstripen. Fjern

plastfolien på undersiden og fest tettebåndet først på toppen

av takmaterialets bølge. Form deretter tettebåndet etter resten

av takmaterialet. Ved skjøting av tettebåndet bruk 15 cm

overlapp.

møne- og valmeBånd

møne- og valmebånd

• Würth tettebånd er en enkel og fleksibel løsning for

tetting av valm og møne.

• En vesentlig del av tettebåndet er de fleksible sidene.

Det armerte innlegget av aluminium og de spesielle

butylklebestripene gjør det mulig å tilpasse båndet lett og

varig, selv til takmaterialer med svært utpreget profil

• Midtpartiet er av vannavstøtende og slitesterk PVC-duk

ventilert med Ø1,5 mm hull for svaært gode ventilasjonsegenskaper

i henhold til DIN 4108 del.3. Hullene på

1,5 mm forhindrer bier og veps fra å komme inn. Dette

bidrar til økt livslengde på taket. Har stor rivestyrke.

Tettebåndet tetter samtidig som det gir god utluftning.

Båndet forhindrer inndriv av slagregn og fyksnø. Hindrer

fuglene i å komme inn under taktekket

• Stiftestripen på midten av båndet gjør det lett å plassere

båndet riktig på valmen og mønet

Monteringstegning på valm Monteringstegning på møne

Tekniske daTa

Betegnelse

Tykkelse i mm 0,6

Temp. bestandighet i ºC -30ºC til 80ºC

Arbeidstemperatur i ºC +5ºC til 35ºC

Lengde på rullen i meter 10

Pakningsenhet 2 ruller

Holdbarhet i måneder 12


møne- og valmeBånd

Wütop møne/valmebånd

kobber

art. nr. 0681 000 054

• UV-bestandig PVC med sidekanter av kobber som forhindrer

mosedannelse på taket.

• NB! m åikke benyttes sammen med sink-materialer!

For mer informasjon, se øvrige møne-/valmebånd

Farge Bredde 300mm Pk./stk.

art. nr.

Kobber 0681 000 054 4x5 m = 20 m

Leveres i kartong som inneholder 2 ruller á 10 meter

35


36

8 Saltak

3 Gavl

5 Islekt/

Vannbord

1 og 2. lekter og sløyfer

2 Lekter

11

Undertak

10 Takstol

Takstein legges på et system av undertak, sløyfer og lekter.

Dette skal gi konstruksjonen god utluftning. Avstand og

dimensjon på lektene vil variere. Sløyfene blir tynnere jo

brattere taket er. Normalt brukt er dimensjonene 36, 30 og

23. Sløyfene skrues eller spikres med senteravstand 300 mm,

NB! anbefaler glatt stamme på den skruen som går gjennom

sløyfen.Større takfall en 18 grader kan det alternativt brukes

min. 3,1mm varmforsinket firkantspiker, eller rillet spiker med

lengde 2,5 x sløyfetykkelsen.

3. gavl

Det er ytterkantene av takflatene hvor vindski er plassert.

4. vindski

Kalles bordene som danner avslutningen på gavlen.

5. Islekt / vannbord

Bordet/beslaget som er over vindski og skal tette overgangen

mellom taktekket og vindski.

6. møne, takmøne, møneås

Takets høyeste punkt, der hvor takflatene møtes.

Faguttrykk - tak

9 Takfot/Raft

1 Sløyfer

12

Utlufting

7 Mønebånd

/Gradbånd

7. mønebånd / gradbånd

Mønebånd hindrer inndriv av fyksnø, nedbør, løv og fugler å

komme inn på undertaket, dette øker levetiden vesentlig på

taket.

8. saltak

Tak med to like sider og hvor møne er like langt som takets

bredde.

9. Takfot / raft

Nederste delen på en takflate.

10. Takstol

Fellesbetegnelse på en fagverks-konstruksjon (rammekonstruksjon).

W–takstol og A-takstol er vanligst.

11. undertak

Det andre tettesjiktet på taket. Dette skal beskytte

konstruksjonen mot inntrengt fuktighet.

6 Møne, takmøne, møneås

4 Vindski

valmet tak

Et valmet tak er et

yttertak der alle

sidene på taket

kommer sammen i

takmønet og skråner

mot hver sin side.

12. utlufting

Det er viktig med god utlufting av takkonstruksjoner, slik at

konstruksjonen kan lufte ut evt. kondens og fukt.

d


okumenTasjon

skrå Tak


38

dokumenTasjon og ForskrIFTer


dokumenTasjon og ForskrIFTer

Småhus som tilfredsstiller energikravene

i TEK-2007

Utgitt i samarbeid med Statens bygningstekniske etat (BE)

Oversikt over konsekvenser

Nye forskriftskrav – målsetting

I 2007 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

(TEK) endret. De mest omfattende endringene gjelder

energikravene, som trådte i kraft 1. februar. Målet er

25 % reduksjon i energibehov til nye og ombygde bygninger.

I en overgangsperiode fram til 1. august 2009 kan man

velge om man vil prosjektere etter TEK fra 1997 eller 2007.

Dokumentasjon i overgangsperioden

Dette bladet inneholder strakstiltak og viser hvordan

man kan bygge småhus som oppfyller energikrav i TEK

etter 1.2.2007.

Bladet viser eksempler på detaljer for småhus med

og uten kaldt loft, og det viser også detaljer for golv på

grunnen og kjeller. Se eksempler på prosjektering og

dokumentasjon på de neste sidene.

Hva innebærer endringene i praksis?

Endringene betyr først og fremst større isolasjonstykkelser

i de fleste bygningsdeler og strengere krav til

lufttetthet, men det stilles også krav til energieffektive

ventilasjonsanlegg og temperaturregulering. I tillegg

reguleres byggets energiforsyning til oppvarming og

varmtvann.

For småhus betyr endringene blant annet:

– 250 mm isolasjon i yttervegger

– 300–350 mm isolasjon i tak

– 200–250 mm isolasjon i golv på grunnen

– vanlige vinduer med trelags ruter eller vinduer med isolert

karm/ramme og tolags ruter

Ved omfordeling er det mulig å bygge med f.eks.:

– yttervegger med 200 mm isolasjon

– vanlige vinduer med tolags ruter

– mer enn 20 % vindusareal

Hvordan dokumentere samsvar med forskriften

Forskriften nevner to hovedprinsipper som kan benyttes

for å dokumentere at energikravene til bygninger er

oppfylt, enten ved krav til bygningskonstruksjoner og

installasjoner eller krav til bygningens energibehov. I

forskriften er dette uttrykt ved «energitiltak» og «samlet

netto energibehov».

Energitiltak

Energikravet anses som oppfylt dersom det kan dokumenteres

at samtlige energitiltak for bygningskonstruk-

Byggforskserien

Byggdetaljer

TEK-2007

Revidert aug. 2008

sjoner og installasjoner tilfredsstiller gitte krav. Tabellen

på neste side gir en oversikt over energitiltak med

tilhørende krav. Kravene kan fravikes dersom kompenserende

tiltak gjør at bygningens energibehov ikke økes.

Dette er i praksis en omfordeling av varmetapspostene

og tilsvarer beregning med varmetapsrammer etter

1997-forskriften. Forskjellen er at de nye energikravene

også tar hensyn til varmetap på grunn av infiltrasjon

og ventilasjon.

Samlet netto energibehov («rammekrav»)

En kontrollberegning skal vise at samlet netto energibehov

ikke overskrider en fastsatt energiramme. Det skal

tas hensyn til alle energiposter. Beregning av samlet netto

energibehov skal gjøres etter ny NS 3031.

Minstekrav

Minstekravene er innført for å sikre en akseptabel

bygningskropp, og de gitte minstekravene må derfor

oppfylles også når man benytter seg av omfordeling.

Dette gjelder både når man dokumenterer ved hjelp av

energitiltak og når man velger å beregne samlet netto

energibehov.

Bygge bedre enn forskriftskravene

Forskriften skal sikre god energieffektivitet i alle nye og

ombygde bygninger. Det er imidlertid ingenting i veien

for å bygge enda bedre enn forskriftskravene, og i mange

tilfeller vil dette være økonomisk lønnsomt.

Oppdatering av Byggforskserien

Endringene betyr at mange av bladene i Byggforskserien

må revideres, og i de neste sendingene vil vi fokusere

på løsninger og detaljer som tilfredsstiller de nye kravene.

Arbeidet med oppdatering er allerede i gang, og

vi prioriterer de viktigste bladene.

SINTEF Byggforsk P.b.124 Blindern – 0314 Oslo Tlf. 22 96 55 55 www.sintef.no/byggforsk © Copyright

39


40

dokumenTasjon og ForskrIFTer

Overordnet prosjektering

Prosjektering for god energieffektivitet

For å oppnå god energieffektivitet kreves god planlegging,

og man må gjøre smarte valg allerede på prosjekteringsstadiet:

– En kompakt bygningskropp gir best energieffektivitet.

– Enkle konstruksjoner og detaljer vil gjøre det lettere å

få til riktig utførelse.

– God lufttetthet er svært viktig, og sammen med bygningens

plassering/skjerming, orientering og utforming

vil dette ha mye å si for energibruken.

– Vinduer har mye dårligere U-verdi enn resten av

bygningskroppen. Derfor vil man spare mye energi

ved å redusere vindusarealet, særlig på nordvendte

vegger.

– Det er viktig å unngå kuldebroer.

Valg av løsninger

De viste konstruksjonene er valgt bevisst med tanke

på lavt energibehov. Spesielle forhold er nevnt for hver

av de detaljene som vises, og i vedlegg 1 er lufttetting

behandlet spesielt.

Med mer isolering vil temperatur- og fuktforhold

kunne bli noe annerledes. Dette er det også lagt vekt på

ved valg av løsninger, og spesielle forhold rundt fuktsikkerhet

er behandlet i vedlegg 4.

Valg av materialer

Det er viktig å velge materialer med dokumenterte

egenskaper og å bruke materialene slik dokumentasjonen

beskriver. Det er spesielt viktig å bruke dampåpne

materialer der hvor det er forutsatt. Materialer

med dokumenterte egenskaper fins blant annet på

www.sintef.no/byggforsk – Godkjenning og sertifisering.

Energitiltak

Krav

Den enkleste måten å dokumentere at en bygning oppfyller

forskriftens energikrav, er ved å tilfredsstille krav

til bygningens U-verdier, lufttetthet og installasjoner, se

tabell.

Dokumentasjon

U-verdier

U-verdier dokumenterer man ved beregninger, målinger

eller ved å vise til anerkjente løsninger, for eksempel

løsninger i dette dokumentet eller Byggdetaljer 471.010–

471.015 som angir U-verdier til alle ytterkonstruksjoner.

Beregning av arealer

Alle arealer beregnes etter regler gitt i NS 3031. Merk at

20 % vindusareal nå beregnes i forhold til oppvarmet

bruksareal (BRA), mens man tidligere brukte netto

golvareal.

− 2 −

TEK-2007

Kuldebroer

De nye energikravene fokuserer i større grad på kuldebroene

i bygningen. Dette er uttrykt ved at det er gitt et

separat krav til maksimalt varmetap fra kuldebroene i

forhold til bygningens oppvarmede bruksareal, mens

dette tapet tidligere skulle inkluderes i tilstøtende bygningsdeler.

Kuldebroer er behandlet spesielt i vedlegg 2.

Lufttetthet

Lufttetthet kan dokumenteres med lufttetthetsmålinger

på ferdig bygning. Se vedlegg 1.

Ventilasjonsanlegg

Leverandør av anlegget må dokumentere at anlegget

oppfyller kravet til varmegjenvinning og lavt energiforbruk

uttrykt ved SFP-faktor. I tillegg skal det dokumenteres

at anlegget oppfyller kravene til nødvendig

luftskifte. Se vedlegg 3.

Temperaturstyring

For dokumentasjon av kravene med hensyn til lokal

kjøling og temperaturregulering, se vedlegg 3.

Minstekrav 2)

Energitiltak Krav til bygningskonstruksjoner

og

installasjoner

U-verdi yttervegg 1)

0,18 W/(m 2 K) 0,22 W/(m 2 K)

U-verdi tak 1) 0,13 W/(m2K) 0,18 W/(m2K) U-verdi golv på

grunnen og mot

det fri1) 0,15 W/(m2K) 0,18 W/(m2K) Gjennomsnittlig Uverdi

for vindu,

dører og glassfelter 1)

Normalisert

kuldebroverdi

1,2 W/(m 2 K)

Samlet areal maks 20 %

av oppvarmet bruksareal

(BRA)

0,03 W/(m 2 K), i forhold

til oppvarmet bruksareal

(BRA)

Lufttetthet 2,5 luftvekslinger

per time

Årsmidlere tempera-

70 %

turvirkningsgrad for

varmegjenvinner i

ventilasjonsanlegg

Spesifikk effekt i 2,5 kW/(m

ventilasjonsvifte

(SFP)

3 s) i boliger

Utvendig solavskjerming

eller andre

tiltak mot overoppvarming

Temperatursenking

fra 21 til 19 °C

Lokalkjøling skal unngås.

I fyringssesongen om

natta og når ingen er

til stede

1,6 W/(m 2 K)

3,0 luftvekslinger

per time

1)

U-verdiene uttrykkes som gjennomsnitt for bygningsdelen.

2) Minstekrav som ikke kan fravikes


Omfordeling

dokumenTasjon og ForskrIFTer

Prinsipp

Prinsippet for omfordeling er at man kan fravike kravene

til ett eller flere energitiltak hvis det samlede varmetapet

ikke blir større enn om energitiltakene var tilfredsstilt

hver for seg.

I prinsippet kan det omfordeles mellom transmisjons-,

infiltrasjons- og ventilasjonsvarmetap. I dette bladet

fokuseres det kun på omfordeling av transmisjonsvarmetap.

Dokumentasjon

Transmisjonsvarmetap

Ved omfordeling mellom transmisjonsvarmetapet

gjennom bygningsdeler, kan omfordeling gjøres med

formelen:

∑ (U · A) Ri ≤ ∑ (U · A) Fi

der:

– U er bygningsdelens U-verdi

– A er bygningsddelens areal

– R i er reell verdi for bygningsdel i

– F i angir forskriftskrav for bygningsdel i

Det er mange muligheter for omfordeling mellom bygningsdelene,

og vi viser her et eksempel på småhus i

to etasjer.

Kuldebroer

Varmetap på grunn av kuldebroer forekommer i overgangen

mellom ulike bygningsdeler. Dersom den beregnede

kuldebroverdien er mindre enn kravet, er det mulig

å omfordele varmetapet fra andre konstruksjonsdeler.

Kuldebroer på grunn av inhomogene bygningsdeler

– for eksempel stendere i trevegger – skal inngå i bygningsdelens

U-verdi.

Beregningsprogram

Ved å bruke beregningsprogrammet i vedlegg 5 er det

enkelt å komme fram til en optimal løsning.

− 3 −

TEK-2007

Eksempel – småhus i to etasjer med kaldt

loft

Illustrasjon: Mesterhus

Huset

En enebolig med to etasjer, golv på grunnen og kaldt

loft vil typisk ha følgende utforming (avviker noe fra

figuren):

Bruksareal:

BRA = 2 ⋅ B ⋅ L = 2 ⋅ 8 m ⋅ 10 m = 160 m2 Arealer, reelle:

Fasade langvegger 2 ⋅ 2 ⋅ 10 m ⋅ 2,5 m = 100 m2 Fasade gavlvegger 2 ⋅ 2 ⋅ 8 m ⋅ 2,5 m = + 80 m2 Sum fasade = 180 m 2

Vinduer 15 ⋅ 1,2 m ⋅ 1,2 m = 21,6 m2 Dører 2 ⋅ 1,0 m ⋅ 2,0 m = + 4,0 m2 Sum vinduer og dører = 25,6 m2 Fasade 180,0 m 2

Vinduer og dører - 25,6 m 2

Sum vegg = 154,4 m 2

Arealer, forskriftskrav:

Maks dører og vinduer 160 m2 ⋅ 20 % = 32 m 2

Fasade 180 m2 - 32 m2 = 148 m2 Omfordeling

Vindusareal mot U-verdi vegg

Ettersom vinduer og dører utgjør mindre enn 20 % av

bygningens oppvarmede bruksareal, kan differensen

mellom virkelig og tillatt varmetap som vindusarealet

utgjør, omfordeles til varmetap gjennom veggen. Det

vil si å øke U-verdien for veggen ut over kravet på 0,18

W/(m 2 K) til for eksempel 0,22 W/(m 2 K):

∑ ( U ⋅ A)

R = ( 0,

22 ⋅154

, 4 + 1,

2 ⋅ 25 , 6 ) W/

K = 64 , 7 W/

K

∑ ( U ⋅ A)

F = ( 0,

18 ⋅148

+ 1,

2 ⋅ 32 ) W/

K=

65 , 0 W/

K

∑ ( U ⋅ A)

R ≤ ∑ ( U ⋅ A)

F ⇒ OK, forskrien oppfylt

41


42

dokumenTasjon og ForskrIFTer

Vindusareal mot U-verdi vindu

Alternativt kan man bygge yttervegg som oppfyller

kravet til U-verdi på 0,18 W/(m 2 K) med 250 mm isolasjon.

Det varmetapet som vindusareal under maksimalgrensen

utgjør, kan omfordeles mot større varmetap

gjennom vinduer, altså dårligere U-verdi enn kravet på

1,2 W/(m 2 K). Ved å benytte tolags vinduer med U-verdi

1,4 W/(m 2 K) blir beregningen:

∑ ( U ⋅ A)

R = ( 0,

18 ⋅ 154 , 4 + 1,

4 ⋅ 25 , 6 ) W/

K = 63 , 6 W K

∑ ( U ⋅ A)

F = ( 0,

18 ⋅ 148 + 1,

2 ⋅ 32 ) W/

K = 65 , 0 W K

∑ ( U ⋅ A)

R ≤ ∑ ( U ⋅ A)

⇒ OK, forskrien oppfylt

Kuldebroer

I vedlegg 2 er det vist hvordan kuldebroene i eksemplet

er dokumentert. Andre kuldebroverdier enn de som er

vist her, kan man finne i Byggdetaljer 471.017 som gir

tabeller med kuldebroverdier.

Beregningen viser at summen av kuldebroene gir et

varmetap på 0,018 W/(mK), som ligger godt innenfor

kravet på 0,03 W/(m 2 K) i forhold til oppvarmet bruksareal

(BRA).

Kuldebroene må dokumenteres selv om beregning

av kuldebroer viser at småhus av tre, med detaljer som

vist her, ligger godt innenfor kravene. Hvis kuldebroene

ikke dokumenteres, må man i følge prNS3031 sette

normalisert kuldebroverdi til 0,04 W/(m 2 K).

− 4 −

Energiforsyning

TEK-2007

Formuleringer i veiledningen til forskriften:

Minst 40 % av netto varmebehov skal kunne dekkes av

annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile

brensler.

Typiske løsninger for å tilfredsstille kravet kan være

solfanger, nær- og fjernvarme, varmepumpe, pelletkamin,

vedovn, biokjel eller biogass. Denne energiforsyningen

må kunne tas i bruk når bygningen er ferdigstilt, og

den må kunne brukes kontinuerlig gjennom bygningens

levetid.

Plikten bortfaller dersom bygningens netto energibehov

er lavere enn 17 000 kWh/år, eller dersom kravet

fører til merkostnader over bygningens livsløp. I slike

tilfeller skal boliger over 50 m 2 likevel ha skorstein og

lukket ildsted for bruk av biobrensel, for eksempel vedovn

eller pelletkamin.

For småhus prosjektert og utført etter energitiltaksmetoden,

betyr dette at kravet om 40 % alternativ energi

faller bort når oppvarmet bruksareal er mindre enn

200 m 2 .

Detaljer

På de neste sidene er det vist en del typiske detaljer for

småhus i tre.

U-verdiene er beregnet for gjennomgående treverk

med arealandel på 9 og 12 % for henholdsvis tak og vegg.

Dette tilsvarer treverk med bredde 36 mm og c/c 600 mm,

og med noe ekstra treverk til losholter o.a.

Bruk av I-profiler og materialer med bedre λ-verdi

vil gi bedre U-verdier som eventuelt kan brukes til

omfordeling.

Det er vist detaljer for huset som er beskrevet i eksemplet

for omfordeling, og det er også vist detaljer for

halvannen etasjes småhus med opptrukket knevegg og

sperretak.

Til sammen gir detaljene mulighet for å bygge småhus

i én eller flere etasjer, med og uten kjeller. Eventuell omfordeling

gjøres helt tilsvarende som vist i eksemplet.


dokumenTasjon og ForskrIFTer

− 5 −

Tak og loft

TEK-2007

Sperretak med «løst» takutstikk

Figuren viser et sperretak med kombinert undertak og

vindsperre. Sperrene er avsluttet i flukt med utsiden av

ytterveggen, og undertaket er ført ned og klemt over

vindsperra i veggen. Taket kan også utføres med ekstra

luftespalte som vist på figuren under, og eventuelt med

dampsperra plassert like bak innvendig kledningen

dersom man ønsker å bruke taksperrer i full høyde.

U-verdi med 350 mm isolasjon: 0,13 W/(m 2 K)

Kuldebroverdi ved overgang til vegg: 0,01 W/(mK)

Aktuelle blader i Byggforskserien:

471.013 U-verdier. Tak

525.102 Isolerte skrå tretak med kombinert undertak

og vindsperre

Spesielle forhold for denne detaljen:

– «Løst» takutstikk gir enkel lufttetting.

– Inntrukket dampsperre ligger godt beskyttet.

– Unngå elføringer og innfelt belysning i himling.

Sperretak med utstikkende sperrer

Figuren viser et sperretak med utstikkende sperrer

og ekstra luftespalte under undertaket. Vindsperra er

ført ned mellom taksperrene og klemt over veggens

vindsperre.

U-verdi med 350 mm isolasjon: 0,13 W/(m 2 K)

Kuldebroverdi ved overgang til vegg: 0,01 W/(mK)

Aktuelle blader i Byggforskserien:

471.013 U-verdier. Tak

525.101 Isolerte skrå tretak med lufting under undertak

Spesielle forhold for denne detaljen:

– Vindsperra i taket bør legges helt oppå taksperrene.

– Det er vanskelig å tette vindsperra mot taksperrene

– bruk klemlekter.

– Løsningen gir dårligere lufttetning enn figuren over.

Kaldt, ikke luftet loftsrom

Figuren viser et tak med takstoler og kaldt, ikke luftet

loftsrom. Kombinert undertak og vindsperre er trukket

rundt takutstikket og klemt over vindsperra i veggen.

U-verdi med 350 mm isolasjon: 0,12 W/(m 2 K)

Kuldebroverdi ved overgang til vegg: 0,02 W/(mK)

Aktuelle blader i Byggforskserien:

471.013 U-verdier. Tak

525.106 Skrå tretak med kaldt loft

Spesielle forhold for denne detaljen:

– Ikke luftet loftsrom gir bedre lufttetning enn luftet loft.

– Det er enklere å hindre brannsmitte til loftet.

– Det må være inspeksjonsluke opp til loftsrommet, men

ikke bruk rommet som lagringsplass.

– Den viste tilluftsåpningen bak takrenna må ivaretas.

43


44

Vegg, vindu, etasjeskiller

dokumenTasjon og ForskrIFTer

− 6 −

TEK-2007

Yttervegg

Veggen er vist med inntrukket dampsperre og 50 mm

utfôring. Man kan alternativt bygge med krysslagt

utfôring.

U-verdi med 250 mm isolasjon: 0,18 W/(m 2 K)

Kuldebroverdi etasjeskiller: 0,01 W/(mK)

Aktuelle blader i Byggforskserien:

471.012 U-verdier. Vegger over terreng

523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting

Spesielle forhold for denne detaljen:

– Det er viktig å klemme vindsperra både i overkant og

i underkant av etasjeskilleren.

Vindu

Det er vist to plasseringer av vinduet. Montering langt

ute som vist på øverste figur gir best fuktsikring, mens

plassering lenger inne gir lavere kuldebroverdi.

U-verdi vindu: Se avsnitt om aktuelle vinduer

Kuldebroverdi, plassert langt ute: 0,02 W/(mK)

Kuldebroverdi, plassert lenger inne: 0,01 W/(mK)

Aktuelle blader i Byggforskserien:

523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk

533.132 Vinduer av tre

Spesielle forhold for denne detaljen:

– For å få minst mulig kuldebrovirkningen bør vinduet

plasseres innenfor vindsperra.

– Inntrukket vindu krever spesiell fuktsikring med mem-

bran, se også Byggdetaljer 523.701.

Aktuelle vinduer

Kravet til vinduer er satt til 1,2 W/(m 2 K). Det betyr at man

har følgende hovedtyper av vinduer som er aktuelle:

Vanlige karm- og rammeprofiler med trelags isolerruter

Disse vinduene vil typisk ha U-verdi på 1,2 W/(m 2 K)

ved vindusstørrelse på 1,0 m x 1,0 m og rute uten gjennomgående

sprosser. Siden karm eller ramme er det

svakeste punktet, vil større vinduer ha lavere U-verdi

mens mindre vinduer og vinduer med sprosser eller

losholter vil ha høyere U-verdi.

Isolert karm og ramme med to- eller trelags isolerruter

For disse vinduene vil karm og ramme ha omtrent den

samme isoleringsevnen som selve ruta. Da står man

friere til å velge størrelse på vinduet og bruke sprosser

og losholter.


dokumenTasjon og ForskrIFTer

− 7 −

TEK-2007

Golv og kjeller Golv på grunnen / ringmur

Golvet er her vist med støpt betongplate i flukt med

overkant ringmur som er en god og praktisk utførelse.

Alternativt kan man velge en lett golvkonstruksjon av

plater. Det fins ringmurselementer med lavere kuldebroverdi,

se SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning.

U-verdi med 250 mm isolasjon: 0,15 W/(m 2 K)

Kuldebroverdi overgang til ringmur: 0,05 W/(mK)

Aktuelle blader i Byggforskserien:

521.111 Golv på grunnen med ringmur. Utførelse

521.112 Golv på grunnen med ringmur. Varmeisolering,

frostsikting og beregning av varmetap

Spesielle forhold for denne detaljen:

– Bruk svillelist mellom ringmur og bunnsvill bindingsverk

– Legg kontinuerlig fuktsperre i golv som skjøtes med

dampsperra i veggen

– Bruk drenerende masser for å hindre kapillærsug.

Etasjeskiller over kjeller

Etasjeskiller er her vist over oppvarmet underetasje i

samme bruksenhet, og det er derfor ikke krav til verken

varme- eller lydisolering.

Kuldebroverdi overgang til vegg: -0,01 W/(mK)

Aktuelle blader i Byggforskserien:

522.355 Etasjeskiller av trebjelkelag. Varmeisolering

og tetting

Spesielle forhold for denne detaljen:

– Se spesielt lufttetting av overgang mot kjellervegg

Kjellervegg

Veggen er her vist som plasstøpt betong, men kan og

være i andre materialer, for eksempel lettklinkerblokker.

Veggens U-verdi er avhengig av oppfyllingshøyden.

U-verdi med 200 mm isolasjon: 0,18 W/(m 2 K)

Aktuelle blader i Byggforskserien:

471.014 U-verdier. Vegger mot terreng

514.221 Fuktsikring av bygninger

Spesielle forhold for denne detaljen:

– Legg så mye som mulig av isolasjonen på utsiden av

veggen.

– Brakett eller såle kan være nødvendig under veggen.

– Unngå kapillærsug og luftlekkasje fra grunnen.

Kjellergolv

U-verdi med 250 mm isolasjon: 0,15 W/(m 2 K)

Kuldebroverdi ved overgang til vegg: 0,05 W/(mK)

Aktuelle blader i Byggforskserien:

522.111 Betonggolv på grunnen

Spesielle forhold for denne detaljen:

– Sørg for lufttetning og kuldebrobryting mot kjellervegg.

45


46

Vedlegg 1:

Lufttetting

dokumenTasjon og ForskrIFTer

Prosjektering

Den endelige lufttettheten til et småhus vil være et resultat

av god prosjektering, materialvalg, gjennomtenkte

detaljer og riktig utførelse. Det er vanskelig å prosjektere

en bestemt tetthet, og derfor bør man alltid strebe mot

å oppnå så god tetthet som mulig. Det kan være svært

vanskelig å ettertette en bygning når den er ferdig.

Foretrukne konstruksjoner

De viste konstruksjonene er valgt bevisst med tanke på

å få til enkel og god lufttetning. Dette gjelder spesielt

for tak:

– Sperretak med sperrer som er kappet i veggliv (med

«løse» takutstikk) gjør det enklere å få til tettingen av

takfoten enn sperretak med utstikkende sperrer.

– Ikke luftet loftsrom er å foretrekke framfor luftet loftsrom.

– Luftede kneloft gir vanskelige detaljer for isolering og

tetting og bør unngås.

Tettesjikt

For å oppnå god lufttetthet til en ytterkonstruksjon må

man være ekstra nøye med tettheten til både vindsperre

og dampsperre. Detaljer og figurer er vist i Byggdetaljer

523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting.

Vindsperre

Til vindsperre brukes det både plater og rullprodukter.

Det er skjøtene og gjennomføringene som er de svakeste

punktene, og alle skjøter og ender må ha anlegg mot fast

underlag og klemmes med lekter. Dette gjelder både

vindsperre av plater og rullprodukter.

Rullprodukter kommer i store formater, og det reduserer

antall skjøter og potensielle lekkasjepunkter.

Vindsperre av plater gir mange skjøter. Skjøtene vil

også være sårbare for unøyaktigheter i underlaget,

blant annet senteravstanden mellom stendere/losholter/sperrer.

For å oppnå ekstra regntetthet og enklere tetting ved

vinduene er det på regnutsatte steder vanlig å bruke

dobbel vindsperre, det vil si plater med et rullprodukt

utenpå. Ett vindsperresjikt er imidlertid tilstrekkelig

for å oppnå god vindtetning dersom dette er nøyaktig

og riktig utført.

Dampsperre

Dampsperra er ofte utsatt for gjennomhulling, spesielt

fra skjulte elektriske anlegg. Vi anbefaler derfor at dampsperra

trekkes inn i veggen slik som det er gjort på de

viste detaljene, men byggeteknisk er det ingenting i veien

for at dampsperra kan ligge like bak kledningen.

Skjøtene på dampsperra må klemmes godt, eventuelt

varmluftssveises. Ved klemming må man passe på

følgende:

– Klem alltid mot fast underlag med lekter eller plater.

– Fugemasse i klemskjøten vil gi ekstra god lufttetning.

– Panelbord gir ikke god nok klemming.

– Klemming med vindusbelistning eller andre pyntelistergir

vanligvis for dårlig klem.

− 8 −

Spesielle detaljer

TEK-2007

En del detaljer krever ekstra planlegging, for eksempel

opplegg av taksperrer på limtrebjelker, se figur, hvor en

remse av dampsperra må legges over bjelken og beskyttes

med et bord før sperrene monteres.

Gjennomføringer

Gjennomføringer må planlegges og utføres slik at man

ikke ødelegger tettheten til sperresjiktene.

Gjennomføringer gjennom ytterkonstruksjon bør reduseres

til et minimum og bør være planlagt på forhånd slik

at det er mulig å få til god tetning. Noen kritiske detaljer:

– Ventilasjonskanaler og -anlegg må legges innenfor tette-

og isolasjonssjikt, også av energimessige grunner.

– Kanalgjennomføringer i taket må tettes omhyggelig.

– Alle gjennomføringer for el og VVS må være planlagt

ved at det er lagt inn trekkerør og stusser

– Loftsluker må være helt tette.

– Innfelt belysning i himling i yttertak må unngås.

– Balkong bør ikke lages med utkragende bjelker.

– Skorsteiner av lettklinkerblokker må være pusset eller

slemmet på alle fire sider i hele skorsteinens høyde.

– Vindussmyg i lettklinkerblokker må være pusset eller

slemmet.

– Røroppstikk gjennom golv må tettes.

Dokumentasjon av lufttetthet

Det vil være vanskelig å dokumentere tilfredsstillende

lufttetthet bare med riktig prosjekterte detaljer og visuell

kontroll av utførelsen. Reell tetthet kan bare dokumenteres

nøyaktig med støtte i lufttetthetsmålinger,

se Byggforvaltning 720.035 om måling av bygningers

lufttetthet.

Målinger underveis i byggeperioden kan være til god

hjelp for å avdekke svakheter tidlig, men senere arbeider

eller gjennomføringer kan redusere tettheten.

Omfordeling

Dersom man bygger tettere enn forskriftskravet, kan

man omfordele mot andre energitiltak. Man bør imidlertid

ikke utnytte dette i prosjekteringsfasen siden

den endelige lufttetningen er så usikker. Sannsynlig

lufttetthet kan da vanligvis bare dokumenteres basert

på måling i en forutgående produksjonsserie, hvis noe

slikt foreligger.

Imidlertid kan man benytte dokumentert lufttetning til

omfordeling i tilfeller hvor man ønsker å etterprøve om et

ferdig bygd småhus reelt tilfredsstiller forskriftens energikrav.

Økt tetthet vil sannsynligvis også kunne gi et positivt

bidrag i en eventuell energimerking av bygningen.


Vedlegg 2:

dokumenTasjon og ForskrIFTer

Flere detaljer og kuldebroer

Dokumentasjon av kuldebroer

Samlet varmetap fra kuldebroer må beregnes ved å

finne lengden av hver enkelt kuldebro og multiplisere

med tilhørende kuldebroverdi. Deretter summerer man

varmetapet fra alle kuldebroene og fordeler dette på oppvarmet

bruksareal (BRA). Dette tallet kalles normalisert

kuldebroverdi og betegnes med Ψ". Tabellen nedenfor

viser et oppsett over aktuelle kuldebroer i eksemplet

med småhus i to etasjer.

Se også Byggdetaljer 471.015–471.017 for beregning

og flere kuldebroverdier.

Merk at hvis man ikke dokumenterer kuldebroene må

man sette normalisert kuldebroverdi til 0,04 W/(m 2 K).

Omfordeling

Forskriften gir anledning til å bruke kuldebroer i en

omfordelingsberegning. Det er ikke gitt minstekrav

(maksimumsverdi) til størrelsen på de enkelte kuldebroene,

men av hensyn til faren for trekk og kondens bør

kuldebroverdiene være så lave som mulig.

Hvis man reduserer kuldebrotapet i forhold til kravet,

kan differansen mellom virkelig og tillatt kuldebrotap

omfordeles til andre bygningsdeler eller energitiltak.

Siden normalisert kuldebroverdi beregnes i forhold til

oppvarmet bruksareal (BRA), kan differansen legges til

aktuell bygningsdel hvis man korrigerer for forholdet

mellom bruksarealet og arealet til bygningsdelen. Tillegget

på aktuell bygningsdel beregnes etter formelen

(symbolet Ψ" betegner normalisert kuldebroverdi):

A

∆U( Ψ"

−Ψ"

)

golv(

BRA )

forskri reell

Abygningsdel

Eksempel på omfordeling

Eneboligen i eksemplet har ytterveggsareal på 154,4 m2 og golvareal (BRA) på 160 m2 . Utregning i tabellen

nedenfor viser normalisert kuldebroverdi på 0,018

W/(m2K) som er godt innenfor kravet på 0,03 W/(m2K). Differansen kan brukes til omfordeling med for eksempel

ytterveggen:

2

2

2

( ( ) ( ) )

160 m

2

∆U

= 0,

03W

m K − 0,

018 W m K

= 0,

012W

( m K)

2

154 , 4 m

Ytterveggens U-verdi kan dermed være:

U =

0,

18

W

2

2

2

( m K)

+ 0,

012 W ( m K)

= 0,

19 W ( m K)

Eksempel på beregning av varmetap fra kuldebroer, se eksemplet med småhus i to etasjer med kald loft

Overgangsdetalj Lengde

m

− 9 −

Utvendig hjørne

Kuldebroverdier, Ψ

Innvendig hjørne

Kuldebroverdier, Ψ

Antall Total lengde

m

Kuldebroverdi

W/(mK)

TEK-2007

Kuldebrotap

W/K

Tak/langvegg 10 2 20 0,02 0,40

Tak/gavlvegg 8 2 16 0,02 0,32

Etasjeskiller/langvegg 10 2 20 0,01 0,20

Etasjeskiller/gavlvegg 8 2 16 0,01 0,16

Vindu/vegg 4,8 15 72 0,01 0,72

Dør/vegg 6 2 12 0,01 0,12

Vegg / golv på grunnen 36 1 36 0,01* )

0,36

Vegghjørner 5 4 20 0,03 0,60

Samlet kuldebrotap 2,88

Kuldebrotap per m 2 BRA = normalisert kuldebroverdi 0,018 W/(m 2 K)

*) Spesielt lav kuldebroverdi som krever dokumentasjon, for eksempel SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning

Type Ψ

W/(mK)

Uten utforing, 198 mm 0,03

Med utforing, 248 mm 0,03

Type Ψ

W/(mK)

Uten utforing, 198 mm -0,06

Med utforing, 248 mm -0,06

47


48

Vedlegg 3:

Installasjoner

dokumenTasjon og ForskrIFTer

Ventilasjonssystem

I energitiltakene for ventilasjonsanlegg er det tenkt

benyttet balansert mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning.

Det er mulig å omfordele energitiltak slik

at man kan benytte mekanisk avtrekksventilasjon, naturlig

ventilasjon eller balansert ventilasjon med dårligere

ytelse enn ovenfor, men det vil som regel være enklere

å klare en slik omfordeling ved å beregne samlet netto

energibehov.

Leverandør av ventilasjonsanlegget må dokumentere

varmevekslerens eller aggregatets årsmidlere temperaturvirkningsgrad

og SFP-verdi for ventilasjonsanlegget.

I tillegg må det dokumenteres at anlegget oppfyller

krav til nødvendig luftskifte (minst 0,5 luftskifte/time, jf.

veiledningen til TEK § 8-34). Dokumentasjon må oppgis

for normalt driftspunkt (kombinasjon av luftmengde og

trykkfall) som skal anvendes for den aktuelle bygningen.

Se NS 3031 for fastsettelse av årsmidlere SFP og

virkningsgrad.

Årsmidlere temperaturvirkningsgrad

Roterende varmegjenvinner, kammervarmegjenvinner

samt platevarmegjenvinner kan tilfredsstille krav til

70 % årsmidlere temperaturvirkningsgrad for varmeveksler.

Se også Byggdetaljer 552.340 om varmegjenvinnere

i ventilasjonsanlegg.

Spesifikk vifteeffekt

SFP er forholdet mellom den elektriske effekten som er

nødvendig for å drive viftene og den luftmengden som

forflyttes ved hjelp av disse viftene.

Riktig komponentbruk og god anleggsutforming av

ventilasjonsanlegget med hensyn til planløsning gir

lav SFP-verdi. Derfor er det viktig å ta hensyn til ventilasjonsanlegget

tidlig i planleggingsfasen for huset

og at planløsningen velges med tanke på mulighetene

for føringsveier, kanaltverrsnitt og atkomst for renhold

og vedlikehold. Våtrom og kjøkken bør samles mot en

«teknisk kjerne» i midten av boligen slik at alle installasjoner,

inkludert ventilasjonskanaler, kan legges samlet

i en sjakt og gi korte føringsveier.

Maksimumskrav til SFP i boliger er 2,5 kW/(m 3 s) ved

normal ventilasjon. Ved planlegging av ventilasjonanlegg

har man sjelden full kontroll over alle parametrene

som påvirker SFP-verdien: komponentvalg, praktisk

utførelse, innregulering osv. For å ta høyde for dette

anbefaler vi at prosjekteringsmålet for SFP settes lik

2,1 kW/(m 3 s). Følgende momenter bør legges til grunn

ved prosjektering og utførelse:

– Dimensjoner kanalnettet for lav hastighet.

– Utform kanalnett for lavt trykkfall, det vil si planlegg

med kortest mulige føringsveier og reduser antall

bend, T-stykker, overganger osv. til et minimum.

– Plasser aggregatet slik at kanalene blir så korte som

mulig, helst i nærheten av sjakten for tekniske installasjoner.

– Bruk spirokanaler, ikke fleksikanaler.

– Velge vifter og motorer med høy virkningsgrad.

− 10 −

TEK-2007

– Velg varmeveksler med lavt trykkfall (lufthastighet

gjennom varmeveksler bør maksimalt være 2,5 m/s).

– Utform vifteutløp slik at systemtap unngås.

– Unngå filter med høyt trykkfall.

Ventilasjonsanlegget må innreguleres før det tas i bruk.

Innregulering betyr at spjeld og ventilstillinger justeres

til prosjekterte luftmengder. Deretter låses innstillingene.

Kontrollmåling av SFP bør foretas etter innreguleringen

og kan gjøres av den som foretar innregulering. Ventilasjonsanlegget

bør leveres med innreguleringsprotokoll

som også omfatter målte SFP-verdier ved normal drift.

For ytterligere informasjon om balansert ventilasjon i

småhus henvises det til:

– Byggdetaljer 552.301 Ventilasjon av boliger. Prinsipper

og behov

– Byggdetaljer 552.303 Balansert ventilasjon i småhus

– NBI Rapport 113 Boligventilasjon

Plassering av ventilasjonsanlegg

Hele ventilasjonsanlegget, kanaler, aggregat og varmegjenvinner,

bør i sin helhet plasseres på varm side av

varmeisolasjonssjiktet. Da kan kanalene og anlegget

være uisolert, det blir ingen fare for kondens i kanalene

og energien som driver anlegget kommer til nytte som

varme så lenge huset har oppvarmingsbehov. En unngår

også at tilluften blir nedkjølt igjen etter varmegjenvinneren

og det vil normalt være unødvendig med varmebatteri

for ettervarming av tilluften.

Termisk komfort uten bruk av lokal kjøling

Dokumentasjon av energitiltak krever at termisk komfort

skal oppfylles uten bruk av lokal kjøling. For småhus

betyr det at man ikke bruker lokal eller sentral kjøling.

Aktuelle tiltak mot overoppvarming kan være å:

– montere utvendig solskjerming. Automatikk virker

lite hensiktmessig i småhus.

– redusere vindusarealet mot solbelastede fasader

– bygge utspring over store sydvendte glassflater

– benytte solbeskyttelses- og energispareglass

– benytte naturlig skjerming (vegetasjon, terreng)

– bygge huset med mulighet for gjennomlufting

– unngå utvendige flater med høy absorpsjonsfaktor

– bygge huset med tunge materialer

– utforme ventilasjonsanlegget slik at temperaturstigning

av utetemperatur gjennom ventilasjonsanlegget

blir minimal (under 2 °C)

Temperaturstyring

Det er stilt krav til temperatursenking for de bygningstyper

der det kan skilles mellom natt, dag og helgedrift.

I småhus bør det skilles mellom dag og natt og perioder

med tilstedeværelse og fravær. I fyringssesongen senkes

innetemperaturen fra 21 til 19 °C om natta og i løpet av

dagen når ingen er til stede.

Det er ikke krav til automatisk styring av oppvarming

og/eller ventilasjon, men i mange tilfeller vil løsningen

være hensiktmessig. Behovsstyring av ventilasjonsluftmengde

gir uttelling ved beregning av samlet netto energibehov

og kan i prinsippet også brukes til omfordeling

av varmetapspostene.


Vedlegg 4:

dokumenTasjon og ForskrIFTer

Planlegging for god fuktsikkerhet

Gir mer isolasjon økt fare for fuktskader?

Økt isolasjonstykkelse i vegger og tak vil kunne medføre

en viss økning i fuktnivå i ytre del av konstruksjonene

og dermed en økt risiko for muggvekst. Det skyldes

hovedsakelig følgende mekanismer:

– Tykkere vegger/tak gir mer treverk og mer byggfukt

som skal tørke ut.

– Ytre del av vegg/tak blir kaldere og relativ luftfuktighet

(RF) øker dermed noe. For luftede bindingsverksvegger/tak

har dette liten betydning.

– Tykkere isolasjon kan gi mer intern luftsirkulasjon og

risiko for større grad av intern fuktomfordeling i veggen,

det vil si øvre og ytre del av bindingsverksveggen

blir fuktigere. Dersom man benytter isolasjon med

pålimt papir, vil man hindre konveksjon i isolasjonssjiktet,

se figurer for tak og vegg.

– Det kan imidlertid generelt sies at den økte risikoen

for muggvekst er relativt liten, og at den kan håndteres

med enkle tiltak i prosjekterings- og byggefasen. Økt

mengde byggfukt som skal tørke ut har trolig størst

betydning av mekanismene nevnt ovenfor. Det kan

nevnes at for luftede tak har man lenge operert med

isolasjonstykkelser på 250–300 mm uten å ha registrert

fuktproblemer knyttet til isolasjonstykkelsen.

Nye krav til lufttetthet for småhus vil kunne redusere

risikoen for luftlekkasjer fra inne- til uteluft. Krav om

varmegjenvinning fra ventilasjonslufta vil gi sikrere

ventilasjon (større sannsynlighet for å oppfylle krav til

luftskifte på 0,5 luftskifte/time), slik at man vil kunne

holde inneluftas fuktinnhold på et lavt nivå. Begge disse

faktorene vil kunne redusere risikoen for fuktskader og

muggvekst og motvirke eventuelle negative effekter på

grunn av økt isolasjonstykkelse.

Men der er verdt å nevne at med tettere småhus er

det viktig at ventilasjonen fungerer og blir brukt som

forutsatt, blant annet for å hindre at fuktnivået i innelufta

blir for høyt.

Luftede bindingsverksvegger / skrå luftede tak

Aktuelle tiltak i prosjekteringen

– Et effektivt tiltak er å velge en vindsperre med ekstra

lav dampmotstand. Det vil gi raskere uttørking av

byggfukt. Det anbefales at vindsperra har s d -verdi

lavere enn 0,5 m. De fleste vindsperrene har s d-verdier

mellom 0,02 og 0,2 m. Jo lavere s d -verdi jo raskere går

uttørkingen. I denne sammenhengen vil det være en

fordel å ha så lav s d-verdi som mulig.

– Prefabrikasjon kan bidra til lavt fuktinnhold.

Aktuelle tiltak i byggefasen

– Hovedpoenget er å sørge for at byggfuktsnivået i vegger

og tak er på et akseptabelt nivå før konstruksjonene

lukkes. Det kan gjøres ved å sørge for at materialer og

halvferdige konstruksjoner blir beskyttet mot nedbør

eller oppfukting, samt ved god uttørking før montering

av isolasjon og dampsperre. Disse rådene gjelder

generelt, men blir viktigere når vegg- og taktykkelsen

øker. Se også Byggdetaljer 474.533 om byggfukt.

− 11 −

TEK-2007

– Uttørking kan eksempelvis skje ved at bindingsverket

får tørke noen uker mot inneluft før varmeisolasjon

monteres. RF under 50–60 % gir god tørking, og det

er derfor en fordel om man måler/kontrollerer RF. I

vinterhalvåret gir oppvarming med ventilasjon god

effekt. Det er viktig å sikre god ventilasjon/luftgjennomstrømning,

for eksempel med en lufteåpning i første

etasje og en i øverste etasje. I sommerhalvåret kan det

være vanskelig å oppnå lav nok RF med kun oppvarming/ventilasjon,

og det kan derfor vurderes å benytte

avfuktingsaggregater kombinert med oppvarming.

– Når varmeisolasjonen monteres må dampsperra

monteres umiddelbart for å hindre kondens mot

vindsperra (gjelder spesielt den kalde årstiden).

– For å fremme fortsatt uttørking av byggfukt etter at

isolasjon og dampsperre er montert er det en fordel

at temperaturen holdes over et minimumsnivå, for

eksempel > 15 o C, i noen måneder etter montering.

Kjeller-/sokkelyttervegger

SINTEF Byggforsk anbefaler at mest mulig av isolasjonen

plasseres på utsiden av kjelleryttervegger mot terreng.

Med økte isolasjonstykkelser blir det fuktteknisk

enda mer ugunstig å plassere all isolasjon på innsiden

av for eksempel en betongvegg, og vi fraråder derfor å

benytte en slik løsning. Minst 1/3 av isolasjonen (helst

100 mm eller mer) bør plasseres på utsiden (i hele

vegghøyden). Eventuell grunnmursplate av plast bør

plasseres på utsiden av isolasjonen for å gi best mulig

uttørkingsevne for veggen.

For betongvegger over terreng, for eksempel sokler,

er det også blitt fuktteknisk mer ugunstig å kun bruke

innvendig isolering på grunn av økte isolasjonstykkelser.

Det anbefales derfor også her alternative løsninger, for

eksempel helt eller delvis utvendig isolering.

Kalde loft

Med mer isolasjon i taket vil kalde loft få noe lavere

temperatur. Gitt at luftlekkkasjer fra boligen ellers og

ventilasjonen utenfra er de samme, vil dette medføre at

lufta på loftet får noe økt RF. Risikoen for overflatekondens

og muggvekst øker dermed noe. Denne risikoen

reduseres blant annet ved å unngå luftlekkasjene fra de

varme rommene opp til loftet. De nye kravene til lufttetthet

samt sikrere ventilasjon, som sikrer relativt tørr

inneluft, vil virke positivt i så måte, og trolig eliminere

dette problemet helt. Dersom det benyttes ikke luftet

kaldt loft (kontinuerlig vindsperre fra tak til vegg),

sammen med godt utført dampsperre, vil man trolig få

mer enn god nok lufttetthet.

Golv på grunnen

For golv på grunnen betyr økt isolasjonstykkelse ingen

endring med hensyn til fukt. For tilfarergolv advares

det imidlertid mot å plassere all isolasjonen mellom

tilfarerne. SINTEF Byggforsk anbefaler at maks 50 mm

isolasjon plasseres mellom tilfarerne og at resten plasseres

under betongpåstøpen.

49


50

Vedlegg 5:

dokumenTasjon og ForskrIFTer

Dokumentasjon ved hjelp av enkle beregningsprogrammer

Det fins brukervennlige beregningsprogrammer som

gjør det enkelt å beregne og dokumentere energikravene,

− 12 −

TEK-2007

se eksempel for dokumentasjon av energibruk nedenfor

hentet fra Byggforsk kunnskapssystemer.

F

F


esTemaTerIell

laTe Tak


52

FesTemaTerIell For FlaTe Tak

f e s t e m a t e r i e l l f o r t e l e s k o p s y s t e m

stål

eds-s

stål

eds-B

Betong

eBs

Sammen med teleskophylser kan disse skruene benyttes til feste av forskjellige typer konstruksjoner av tak.

Tre

eds-h

lettbetong

gBs

universal-

skrue

eFhd


FesTemaTerIell For FlaTe Tak

f e s t e m a t e r i e l l f o r t e l e s k o p s y s t e m

Teleskophylser Eurofast

Til sammensetting av teleskophylser og forskjellige typer skruer. Innfesting av isolasjon og takbelegg til

ulike underlag i kombinasjon med skruer eller betongspiker.

Teleskophylsene er laget av polypropylen.

fordeler

• Besparelse ved isoleringstykkelser fra 120 mm

• Reduksjon av kuldebro

• Tråsikkerhet på grunn av teleskopeffekten

• Miljøvennlig

53


54

Tykkelse på

isolasjon

Teleskophylse

Tkl ø 47 l=

FesTemaTerIell For FlaTe Tak

Kombinasjonstabell teleskophylser Eurofast TLK

Innfesting av isolasjon og takbelegg til ulike underlag i kombinasjon med skruer eller betongspiker.

Materiale: Slagfast modifisert Polypropylen (PP)

fordeler

• Besparelse ved isoleringstykkelser fra 120 mm

• Reduksjon av kuldebro

Tre/osB plater

eds-h

stålplate eds-s,

eds-B, eds-srB

• Tråsikkerhet på grunn av teleskopeffekten

• Miljøvennlig

porebetong Betong

gBs eFhd eBs eFhd

45 - 55 35 55 60 80 80 55 60

55 - 65 35 75 70 100 100 75 70

75 - 85 35 95 80 100 100 75 80

85 - 95 65 75 70 100 100 75 80

95 -105 65 95 80 120 130 95 100

105 -115 65 95 80 120 130 95 100

115 - 125 65 120 100 140 130 95 100

125 -135 85 95 80 160 160 95 100

135 -145 85 120 100 160 160 95 100

145 -155 105 95 80 120 130 95 100

155 - 165 105 120 100 140 160 95 100

165 - 175 135 95 80 140 130 75 80

175 - 185 135 95 100 160 160 95 100

185 - 195 135 120 100 160 160 95 100

195 - 205 165 95 80 140 130 95 100

205 - 215 165 120 100 160 160 95 100

215 - 225 165 120 100 160 160 135 130

225 - 235 185 95 80 140 130 95 100

235 - 245 185 120 100 140 130 95 100

245 - 255 185 120 100 160 160 135 130

255 - 265 185 120 120 160 160 135 130

265 - 275 225 95 100 140 160 95 100

275 - 285 225 120 100 160 160 95 100

285 - 295 225 120 120 180 200 135 130

295 - 305 255 95 100 140 160 95 100

305 - 315 255 120 100 160 160 95 100

315 - 325 255 120 120 180 200 130

325 - 335 285 95 100 160 160 95 100

335 - 345 285 95 100 160 160 95 100

345 - 355 285 120 120 180 200 130

355 - 365 285 120 120 180 200 135 130

365 - 375 320 95 100 160 160 95 100

375 - 385 320 120 100 160 160 95 100

385 - 395 320 120 120 180 200 135 130

395 - 405 320 120 120 180 200 135 130

405-415 320 EFHD-130 150 200 200 135 130

415-425 320 EFHD-160 150 200 200 160

425-435 320 EFHD-160 150 200 200 160

435-445 320 EFHD-200 180 EFHD-250 250 160

445-455 320 EFHD-200 180 EFHD-250 250 200

455-465 320 EFHD-200 180 EFHD-250 250 200

465-475 320 EFHD-200 210 EFHD-300 300 200

475-485 320 EFHD-250 210 EFHD-300 300 200

485-495 320 EFHD-250 210 EFHD-300 300 250

495-505 320 EFHD-250 240 EFHD-300 300 250

505 - 515 320 EFHD-250 240 EFHD-300 300 250

515 - 525 320 EFHD-250 240 EFHD-300 300 250

525 -545 320 EFHD-300 EFHD-300 300 300

545 - 555 320 EFHD-300 300

555 -565 320 EFHD-300 300

565 - 575 320 EFHD-300 300

575 - 585 320 EFHD-300 300


FesTemaTerIell For FlaTe Tak

Kombinasjonstabell teleskophylser

Innfesting av isolasjon og takbelegg til ulike underlag i kombinasjon med skruer.

THP

Tykkelse på

isolasjon

THT

Teleskophylse

Thp/ThT ø 47 l=

Materiale: Slagfast modifisert Polypropylen (PP)

fordeler

• Besparelse ved isoleringstykkelser fra 120 mm

• Reduksjon av kuldebro

• Tråsikkerhet på grunn av teleskopeffekten

• Miljøvennlig

Tre/osB plater

eds-h

stålplate eds-s, eds-B,

eds-srB

porebetong Betong

gBs eFhd eFhd

75 - 85 70 55 50 80 80 60

85 - 95 70 55 60 100 100 70

95 -105 70 75 70 120 130 80

105 -115 70 75 70 120 130 80

115 - 125 70 95 70 140 130 100

125 -135 70 120 100 160 160 100

135 -145 100 75 70 140 130 80

145 -155 100 95 80 140 160 100

155 - 165 100 120 100 160 160 130

165 175 130 75 80 140 130 100

175 - 185 130 95 100 160 160 100

185 - 195 130 120 100 180 200 130

195 - 205 160 95 80 140 130 100

205 - 215 160 120 100 160 160 100

215 - 225 160 120 100 160 160 130

225 - 235 190 95 80 140 130 100

235 - 245 190 120 100 140 130 100

245 - 255 190 120 100 160 160 130

255 - 265 190 120 120 160 160 130

265 - 275 190 120 120 160 160 130

275 - 285 190 EFHD 130 120 180 200 130

285 - 295 190 EFHD 160 150 200 200 160

295 - 305 190 EFHD 160 150 200 200 160

305 - 315 190 EFHD 200 150 200 200 160

315 - 325 190 EFHD 200 180 250 200

325 - 335 190 EFHD 200 180 250 200

335 - 345 190 EFHD 200 180 250 200

345 - 355 190 EFHD 200 210 250 200

355 - 365 190 EFHD 250 210 250 200

365 - 375 190 EFHD 250 210 250 250

375 - 385 190 EFHD 250 240 300 250

385 - 395 190 EFHD 250 240 300 250

395 - 405 190 EFHD 300 240 300 250

405 - 415 190 EFHD 300 300 300

415 - 425 230 EFHD 250 240 300 250

425 - 435 230 EFHD 250 240 300 250

435 - 445 230 EFHD 300 240 300 250

445 - 455 230 EFHD 300 300 300

455 - 465 230 EFHD 300 300

465 - 475 230 EFHD 300 300

475 - 485 230 EFHD 300 300

55


56

FesTemaTerIell For FlaTe Tak

f e s t e m a t e r i e l l f o r t e l e s k o p s y s t e m

eds-s eurofast

for stål

selvborende stålskruer med nålespiss

til stål. opp til 0,88 mm

Dim mm Lengde/

Gjengelengde

mm

Type art. nr.

4,8 100/80 EDS-S48100 0838 648 100

4,8 120/80 EDS-S48120 0838 648 120

4,8 140/80 EDS-S48140 0838 648 140

4,8 160/80 EDS-S48160 0838 648 160

4,8 180/80 EDS-S48180 0838 648 180

Pk./stk.: 500

Tekniske daTa

Takskrue med trompetformet hode, PH2 spor, herdet spiss,

Magni-Silver overflatebehandling.

bruksområder

Stålkonstruksjoner opp til 0,88 mm.

Tre og gips til stålstendere.

passer Til

Hodediameter:

9 mm

Teleskop - TLK, THP, THT (skaffevare)

Skiver - DVP - DF, DVP - EF

Nødvendig skruelengde: Materialtykkelse + minimum 20 mm

eds-B eurofast

for stål

selvborende skruer med borspiss

til stål. Fra 0,7 til 2 x 1,25mm

Dim Lengde/ Type art. nr.

mm Gjengelengde

mm

4,8 50/45 EDS-B-48050 0838 048 050

4,8 60/50 EDS-B-48060 0838 048 060

4,8 70/50 EDS-B-48070 0838 048 070

4,8 80/50 EDS-B-48080 0838 048 080

Pk./stk.: 1000

4,8 100/50 EDS-B-48100 0838 048 100

4,8 120/50 EDS-B-48120 0838 048 120

4,8 150/50 EDS-B-48150 0838 048 150

4,8 180/50 EDS-B-48180 0838 048 180

4,8 210/50 EDS-B-48210 0838 048 210

4,8 240/50 EDS-B-48240 0838 048 240

Pk./stk.: 1000

Tekniske daTa

Takskrue med redusert borespiss og trompetformet hode,

Torx 25, herdet spiss, Magni-Silver overflatebehandling.

bruksområder

Stålplater fra 0,7 til 2 x 1,25 mm. Kan brukes til innfesting av

treverk og montasje av beslag, lydbøyler etc. Gipsmontasje

på stålstendere.

passer Til

Hodediameter:

9 mm

Teleskop - TLK, THP, THT (skaffevare)

Skiver - DVP-DF/DVP-EF

Nødvendig skruelengde: Materialtykkelse + minimum 20 mm


FesTemaTerIell For FlaTe Tak

f e s t e m a t e r i e l l f o r t e l e s k o p s y s t e m

Tekniske daTa

eds-srB eurofast

a4 syrefast

selvborende skruer med borspiss

til tre og stål

Takskrue med redusert borespiss og senkhode, Torx 25,

herdet spiss.

bruksområder

A4 skrue stålplater fra 0,7 til 2 x1,25 mm. Kan brukes til

innfesting av treverk og montasje av beslag, lydbøyler etc.

Gipsmontasje på stålstendere.

passer Til

Hodediameter:

9 mm

Dim Lengde/ Type art. nr.

mm Gjengelengde

mm

4,8 60/50 EDS-SRB-48060 0838 148 060

4,8 80/50 EDS-SRB-48080 0838 148 080

4,8 100/50 EDS-SRB-48100 0838 148 100

4,8 120/55 EDS-SRB-48120 0838 148 120

Pk./stk.: 500

Teleskop - TLK, -THP, -THT (skaffevare)

Skiver - DVP-DF/DVP-EF

Nødvendig skruelengde: Materialtykkelse + minimum 20 mm

Tekniske daTa

Spiker i rustfritt stål

bruksområder

eBs eurofast a2

rustfri spiker for Betong

Dim Lengde Type art. nr.

mm mm

5,5 35 EBS-55035 0838 550 035

5,5 45 EBS-55045 0838 550 045

5,5 55 EBS-55055 0838 550 055

5,5 75 EBS-55075 0838 550 075

5,5 95 EBS-55095 0838 550 095

Pk./stk.: 500

5,5 135 EBS-55135 0838 550 135

Pk./stk.: 250

Andre lengder kan leveres på forespørsel.

Betong. Betongspiker kan brukes til innfesting av treverk og

montasje av beslag, lydbøyler etc.

passer Til

Teleskop: TLK

Metallskiver: DVP-DF/EF

Hodediameter:

9 mm

Hodehøyde: 2 mm

nødvendig spikerlengde:

Montasje: Forbores med Ø 5,0 mm min. 40 mm dypt.

Spikeren skal monteres minimum 25 mm inn i betongen.

nB: Det anbefales å utføre egne uttrekksforsøk.

57


58

FesTemaTerIell For FlaTe Tak

f e s t e m a t e r i e l l f o r t e l e s k o p s y s t e m

Dim

mm

Lengde/

Gjenge-

lengde

eds-h eurofast

treskruer

Type art. nr.

5,0

mm

25/20 EDS-H 50025 B 0838 150 025

5,0 35/30 EDS-H 50035 B 0838 150 035

5,0 45/40 EDS-H 50045 B 0838 150 045

5,0 55/50 EDS-H 50055 B 0838 150 055

Pk./stk. 1000

5,0 75/50 EDS-H 50075 B 0838 150 075

5,0 95/50 EDS-H 50095 B 0838 150 095

5,0 120/50 EDS-H 50120 B 0838 150 120

Pk./stk. 500

Tekniske daTa

Takskrue med trompetformet hode, PH2 spor, herdet spiss,

Magni-Silver overflatebehandling.

bruksområder

Tre, trefiberplater, kryssfinér og plywood.

Til montering av villmarkspanel, altantopp, lekter og stikkskruing

av div. konstruksjoner.

passer Til

Teleskop - TLK, -THP, -THT

Skiver - DVP - EF, -DF

Hodediameter:

9 mm

Nødvendig skruelengde: Materialtykkelse + tretykkelse

Dim

mm

Lengde/

Gjenge-

lengde

Type art. nr.

6,0

mm

80/70 GBS-60080 0838 060 080

6,0 100/80 GBS-60100 0838 060 100

6,0 120/80 GBS-60120 0838 060 120

6,0 140/80 GBS-60140 0838 060 140

6,0 160/80 GBS-60160 0838 060 160

6,0 180/80 GBS-60180 0838 060 180

6,0 200/80 GBS-60200 0838 060 200

Pk./stk. 500

Tekniske daTa

gBs eurofast

poreBetong

Selvborende takskrue med trompetformet hode, Torx 25,

herdet spiss. Magni-Silver overflatebehandling.

bruksområder

Til porebetong og tre.

Betongskruer kan brukes til innfesting av treverk og montasje

av beslag, lydbøyler etc.

passer Til

selvborende skruer til

lettbetong og treunderlag

Hodediameter:

9 mm

Teleskop - TLK, -THP, -THT

Skiver - DVP-EF/DF

Nødvendig skruelengde: Porebetong, materialtykkelse +

minimum 55 mm. Tre, materialtykkelse + tretykkelse.


FesTemaTerIell For FlaTe Tak

f e s t e m a t e r i e l l f o r t e l e s k o p s y s t e m

Tekniske daTa

eFhd universalskrue eurofast

"heavy Duty"

Hodediameter:

9 mm

Takskrue med Ricoh spiss, trompetformet hode med liten linse,

TX 25 spor, herdet spiss, Magni-Silver overflatebehandling.

bruksområder

Betong, porebetong, tre og profilerte stålplater fra 0,88 til

2 x 1,25

Kan brukes til innfesting av treverk og montasje av beslag,

lydbøyler etc.

passer Til

Teleskop - TLK, -THP, -THT

Metallskiver - DVP-DF/EF

nødvendig skruelengde:

Betong: Materialtykkelse + forbores minimum 25 mm med Ø

5,0 eller Ø 5,5mm

Porebetong: Materialtykkelse + minimum 55 mm

Tre: Materialtykkelse + tretykkelse

Sponplater: Materialtykkelse + tretykkelse

Profilerte stålplater: Materialtykkelse + min. 20 mm

Dim

mm

Lengde/

Gjenge-

Type art. nr.

6,3

lengde mm

60/55 EFHD-63060 0838 163 060

6,3 70/60 EFHD-63070 0838 163 070

6,3 80/60 EFHD-63080 0838 163 080

6,3 100/70 EFHD-63100 0838 163 100

6,3 130/70 EFHD-63130 0838 163 130

6,3 160/70 EFHD-63160 0838 163 160

6,3 200/70 EFHD-63200 0838 163 200

6,3 250/70 EFHD-63250 0838 163 250

6,3 300/70 EFHD-63300 0838 163 300

Pk./stk. 500

59


60

Teleskophylser ø 47

FesTemaTerIell For FlaTe Tak

t e l e s k o p h y l s e r

materiale: slagfast modifisert polypropylen (pp)

Anvendes fortrinnsvis som mekanisk innfesting av asfalt

takbelegg til bærende konstruksjoner

• Isolasjonsholder type teleskop, for mekanisk montasje av

isolasjonsmatrialer

• Isolasjonsholderens utforming gjør at den lett kan stikkes

igjennom ytterste tetteskikt og isolasjonen

• NBI godkjent nr. 2439

• Hylsene er ventilerte, kan ikke danne ispigger i hylsen

vinterstid og forvolde skade av takbelegget.

• Fargede hylser etter lengden. Øker effektiviteten ved

gjenkjennelse for montøren

Hode Hylse- Lengde Type art. nr.

Ø mm diam.

mm

mm

47 16 70 THP 070 Grønn 1838 047 070

Pk./stk.: 1000

47 16 100 THP 100 Brun 1838 047 100

47 16 130 THP 130 Grå 1838 047 130

47 16 160 THP 160 Hvit 1838 047 160

47 16 190 THP 190 Sort 1838 047 190

47 16 230 THP 239 Gul 1838 047 230

47 16 280 THP 280 Orange 1838 047 280

Pk./stk.: 500

Teleskophylser ø 47

m/pigger

materiale: slagfast modifisert polypropylen (pp)

Anvendes fortrinnsvis som mekanisk innfesting av

takfolie til bærende konstruksjoner

• Isolasjonsholder type teleskop, for mekanisk montasje av

isolasjonsmatrialer

• Isolasjonsholderens utforming gjør at den lett kan stikkes

igjennom ytterste tetteskikt og isolasjonen. Anvendes til

alle typer membraner

• NBI godkjent nr. 2439

• Hylsene er ventilerte, kan ikke danne ispigger i hylsen

vinterstid og forvolde skade av takbelegget.

• Fargede hylser etter lengden. Øker effektiviteten ved

gjenkjennelse for montøren.

Hode Ø Hylse- Lengde Type art. nr.

mm diam.

mm

mm

47 16 70 THT 070 Grønn 1838 247 070*

47 16 100 THT 100 Brun 1838 247 100*

47 16 130 THT 130 Grå 1838 247 130*

47 16 160 THT 160 Hvit 1838 247 160*

47 16 190 THT 190 Sort 1838 247 190*

47 16 230 THT 230 Gul 1838 247 230

Pk./stk.: 500

* Leveres på forspørsel


FesTemaTerIell For FlaTe Tak

t e l e s k o p h y l s e f e r D i g m o n t e r t

Trp ø 45 eurofast

for stål

hylse og skrue ferdig montert

Tykkelse på

isolasjon i mm.

min. - maks

TRP +

skruelengde

art. nr.

Tlk og skrue

45 - 54 30 x 60 0838 045 050

85 - 94 60 x 70 0838 045 090

95 - 104 60 x 80 0838 045 100

135 - 144 90 x 90 0838 045 140

155 - 164 120 x 180 0838 045 160

175 - 184 120 x 100 0838 045 180

195 - 204 120 x 120 0838 045 200

225 - 234 150 x 120 0838 045 230

245 - 254 150 x 140 0838 045 250

275 - 284 150 x 170 0838 045 280

295 - 304

Pk./stk.: 250

150 x 210 0838 045 300

Tlk ø45 teleskophylser eurofast

Hode Lengde Type art. nr.

Ø mm mm

Ø 45 35 TLK-45035 0838 245 035

Ø 45 65 TLK-45065 0838 245 065

Ø 45 85 TLK-45085 0838 245 085

Ø 45 105 TLK-45105 0838 245 105

Ø 45 135 TLK-45135 0838 245 135

Ø 45 165 TLK-45165 0838 245 165

Ø 45 185 TLK-45185 0838 245 185

Ø45 225 TLK-45225 0838 245 225

Ø45 255 TLK-45255 0838 245 255

Ø45 285 TLK-45285 0838 245 285

Ø45 320 TLK-45320 0838 245 320

Pk./stk.: 250

ant.

500

250

125

Tekniske daTa

• Teleskop og skruesystem samlet er godt egnet til ett-lags

takpapp og foliesystemer

• Teleskop av polyamid PA6, kombinert med EDS-B

boreskrue, Magini-Silver overflatebehandling

• Skruespor Torx 25

fordeler

• Stor uttrekksstyrke og bruddverdi

• Miljøvennlig materiale

• Forminsker kuldebro

• Tråsikker p.g.a. teleskopeffekten

VerkTøy

• Bitsholder 460 mm med innv. gjenge M5

Art. nr. 0838 104

• Bitsholder 650 mm med innv. gjenge M6

Art. nr. 1838 650

passer Til skrueTyper

Teleskophylser av pp

med 45 mm skivehode

EDS-S, EDS-B, GBS, EDS-H, SRB, EFHD.

Kan benyttes med betongspiker: EBS

Sammensetningsmuligheter: Kombinasjonen av kort skrue og

langt teleskop gir besparelser.

61


62

FesTemaTerIell For FlaTe Tak

Type art. nr.

Olympic RS 5,5 x 41 mm DFDS 55041 0838 355 041

Pk./stk.: 1000

Kan leveres opp til lengde 203 mm.

Skruene er da delgjenget.

Tekniske daTa

olympic rs

cr-10

Takskrue med borspiss. Panhode, PH3. Overflate CR-10

lakkert, sort.

Motstandsdyktig min. 30 sykluser i Kesternichtest etter

DIN 50018 S2.

FM testet. Det følger med 1 bits i hver plastboks.

bruksområder

Profilerte stålplater opp til 2 x 1,25 mm og tre.

Kan brukes til innfesting av treverk og montasje av blikk,

takrenner, beslag, lydbøyler etc. i stål og tre.

passer Til

Skiver - DVP-DF og DVP-EF

nødVendig skruelengde

Hodediameter:

11 mm

Stålprofiler: Matrialtykkelse + min. 20 mm.

Tre: Matrialtykkelse + tretykkelse.

Tekniske daTa

dFds universalskrue

olympic "heavy Duty"

cr-10

Dim Lengde Type art. nr.

mm mm

6,0 32 DFDS-60032 0838 160 032

6,0 57 DFDS-60057 0838 160 057

Pk./stk.: 1000

Kan leveres opp til lengde 406 mm.

Skruene er da delgjenget.

Takskrue med borspiss. Panhode, PH3. Overflate CR-10

lakkert, sort.

Motstandsdyktig min. 30 sykluser i Kesternichtest etter

DIN 50018 S2.

FM testet. Det følger med 1 bits i hver pakke.

bruksområder

Tre, porebetong og betong.

Betongskruer kan brukes til innfesting av treverk og montasje

av beslag, lydbøyler etc.

passer Til

Skiver - DVP-DF og DVP-EF

nødVendig skruelengde

Hodediameter:

11 mm

Hodehøyde: 3,6 mm

Betong: Materialtykkelse + forbores minimum 25 mm med

Ø 5,0 eller 5,5 mm

Porebetong: Materialtykkelse + minimum 55 mm

Tre: Materialtykkelse + tretykkelse


Tekniske daTa

FesTemaTerIell For FlaTe Tak

Samlet fastgjørelse godt egnet til bitumen og PVC ettlagsog

flerlagssystemer på betongkonstruksjoner. Teleskop av

polamid PA6 med montert stålspiker og Crapal galvanisert

overflatebehandling

bruksområder

IspC eurofast

spikerplugg m/50 mm skive

Til festing av isolasjon. Ø70 mm metallskive kan benyttes

(DVP - ISPC - 70N)

Til betong, hulldekk og lecabetong i tak og fasader

Dim

mm

Lengde

mm

Mat.

tykkelse

Type art. nr.

50 115

mm

71 - 90 ISPC-50115 0838 050 115

50 135 91 - 110 ISPC-50135 0838 050 135

50 155 111 - 130 ISPC-50155 0838 050 155

50 175 131 - 150 ISPC-50175 0838 050 175

50 195 151 - 170 ISPC-50195 0838 050 195

50 215 171 - 190 ISPC-50215 0838 050 215

Pk./stk.: 250

50 245 191 - 220 ISPC-50245 0838 050 245

50 280 221 - 255 ISPC-50280 0838 050 280

50 300 256 - 275 ISPC-50300 0838 050 300

Pk./stk.: 125

63


64

metallskiver eurofast

FesTemaTerIell For FlaTe Tak

D x T mm Type art. nr.

40 x 1,0 DVP-EF-4010N 0838 240 100

70 x 0,7

Hull Ø 6 mm

Pk./stk.: 1000

DVP-EF-7007N 0838 070 070

Tekniske daTa

Metallskive til hardt underlag, aluzink

passer Til skrueTyper

EDS-SRB, EDS-S, EDS-B, EDS-H, GBS og betongspiker EBS

N = Normal/flat

H = For hard underkonstruksjon

D = Dyp forsenking for skrue

Treskrue med montert skive

ø40 mm aluzink

Dim mm Lengde

mm

Type art. nr.

5,5 25 Linseh.treskrue

m/40mm metallskive

1838 154 025

Pk./stk.: 1300

5,5 40 Linseh.treskrue

m/40mm metallskive

Pk./stk.: 1000

Leveres i plastspann

1838 154 040

damp eurofast

for tre og fiBerplater

Treskruer m/ fastmontert ø 40 mm metallskive til

hardt underlag

Dim mm Lengde

mm

Type art. nr.

5,0 20 DAMP-50020H* 0838 154 020

5,0 25 DAMP-50025H* 0838 154 025

5,0 35 DAMP-50035H* 0838 154 035

5,0 45 DAMP-50045H* 0838 154 045

Pk./stk.: 250

Leveres i plastspann.

Tekniske daTa

Takskrue med trompetformet hode, PH2 spor, herdet spiss,

Magni-Silver overflatebehandling. Metallskive med Aluzink

overflatebehandling.

bruksområder

Tre, spon- og trefiberplater

nødVendig skruelengde

Materialtykkelse + tretykkelse

* Kan leveres komplett eller som løse skruer EDS-H 5,0x20 til 120 og

løse skiver DVP-EF-4010N


montasjeverktøy for treskruer montert i skive

Leveres med 1/4” innfesting for skrudriller

Magnetisk 500 mm

Art. nr. 0838 150 2

FesTemaTerIell For FlaTe Tak

anbefalt monteringsdrill

art. nr. 0700 183

montasjeverktøy for treskruer montert i skive

Leveres med 6-kt innfesting for drill

Magnetisk 500 mm

art. nr. 0838 150 1

65


66

Inndrivingsdor sds-pluss

750 mm

Art. nr. 0838 750

Bitsholder til Trp, 460 mm

Langustfri med M5 innv. gjengeinnfestning

Art. nr. 0838 104

koniske bor m/fres

5 x 35 x 118 mm - Art. nr. 0838 105 2

5 x 55 x 122 mm - Art. nr. 0838 105 3

5,5 x 55 x 123 mm - Art. nr. 0838 105 4

FesTemaTerIell For FlaTe Tak

Monteringsverktøy

Borforlenger

Lengde 650 mm

Art. nr. 0838 105

Bitsholder til Tlk, 460 mm

Lang rustfri bitsholder med 1/4” innfesting

Art. nr. 0838 103

Bitsholder 650 mm m/6 mm innvendig gjenger

Kan kappes til ønsket lengde. Har kuler i front. Montøren får

dermed riktig arbeidsstilling

Art. nr. 1838 650

utdriver

for koniske bor

Art. nr. 0691 700 046


FesTemaTerIell For FlaTe Tak

Bits og bitsholdere

PH 2 med gjenger, 5 mm gjenger 0838 002 001

PH 2 med gjenger, M5 gjenger 0614 176 679

PH 2 med utv. gjenge, M6 L=40 mm 1838 2

4-kant SQ3 med utv. gjenge, M6 L=40 mm 1838

Torx 25 med utv. gjenger, M6 L=40 mm 1838 25

PH 2 lengde 250 mm 0838 002 250

TX 25 lengde 250 mm 0838 125 250

67


68

FesTemaTerIell For FlaTe Tak

uttrekksapparat

- pull out Tester ond-rp-400

Vi har uttrekksapparat for utlån og salg!!

utlån:

Ta kontakt med Würth Masterservice på telefon 46 40 12 33

salg:

Best. nr. OND - RP - 400

Leveringstid 2-3 uker.

d


okumenTasjon

FlaTe Tak


70

dokumenTasjon og ForskrIFTer


dokumenTasjon og ForskrIFTer

71


72

dokumenTasjon og ForskrIFTer


dokumenTasjon og ForskrIFTer

73


74

dokumenTasjon og ForskrIFTer


dokumenTasjon og ForskrIFTer

75


76

dokumenTasjon og ForskrIFTer


dokumenTasjon og ForskrIFTer

77


78

dokumenTasjon og ForskrIFTer


Copyright Norges byggforskningsinstitutt

dokumenTasjon og ForskrIFTer

1. Innehaver av godkjenningen

Milles Teknikplast AB

Bergsjödalen 55

S-415 23, Gøteborg, Sverige

Tlf.: +46 031 435090 Fax: +46 031 432696

www.milles.nu

2. Produsenter

Milles Teknikplast AB.

Underleverandører i hht kontrollbeskrivelsen.

NBI Teknisk Godkjenning

3. Produktbeskrivelse

Milletech festesystem er et system for forankring av takbelegg,

og består av festebrikker i plast med tilhørende

skruer. Festebrikkene er av sprøytestøpt modifisert

polypropylen og leveres i to varianter:

- Milletech Quadro T med pigger, se fig.1.

- Milletech Quadro uten pigger, se fig. 2.

Brikker med pigger brukes fortrinnsvis sammen med

takfolie, mens brikker uten pigger brukes sammen med

asfalt takbelegg.

Brikkene festes til underlag av stålplater med Milletech

Itech 4,8 mm plateskruer med redusert borspiss, se fig. 3.

Skruene er behandlet med forsinkning, fosfatering og

Ruspert korrosjonsbeskyttelse.

4. Bruksområde

Milletech festesystem brukes til mekanisk innfesting av

asfalt takbelegg og takfolie på flate, kompakte tak med

bærende konstruksjon av stålplater.

5. Egenskaper

Forankringskapasitet

Kapasiteter for feste av ulike taktekninger er vist i tabell 1.

Tabell 2 viser forankringskapasiteter til skrue ved feste i

underlaget.

Korrosjonsbeskyttelse

Festemidlene i Milletech festesystem har korrosjonsmotstand

tilsvarende bruksgruppe KLA som angitt i

Byggforskseriens Byggdetaljer 544.206, og gir akseptabel

lav risiko for galvanisk korrosjon i kombinasjon med

skiver av aluminium eller rustfritt stål.

Norges byggforskningsinstitutt (NBI)

Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA

Norsk medlem i European Union of Agrement, UEAtc

Milletech festesystem

Fig. 1

Quadro – T festebrikke

med pigger.

Fig. 2

Quadro festebrikke

uten pigger.

Fig. 3

Milletech Itech 4,8 mm plateskrue

Referanse: Godkj. O 20040 Kontr. O 20810 Emne: Festemidler for taktekning

Nr. 2439

Utstedt: 15.10.2005

Revidert:

Gyldig til: 15.10.2010

Side: 1 av 2

er godkjent av Norges byggforskningsinstitutt med egenskaper, bruksområde og betingelser for bruk som angitt i dette dokument.

Hovedkontor: Norges byggforskningsinstitutt Avdelingskontor: Norges byggforskningsinstitutt

Postboks 123 Blindern, 0314 Oslo Høgskoleringen 7b, 7491 Trondheim

Tlf.: 22 96 55 55 Fax: 22 69 94 38 Tlf.: 73 59 33 90 Fax: 73 59 33 80

79


80

dokumenTasjon og ForskrIFTer

NBI Teknisk Godkjenning - Nr. 2439 Side 2 av 2

Tabell 1

Dimensjonerende kapasiteter i bruddgrensetilstanden for

feste i ulike taktekninger.

Kapasitet i N pr. feste *

Tekning

Festebrikke

Quadro Quadro-T

Icopal MonoPC asfalt takbelegg 900 -

Protan SE takfolie - 750

* Kapasitetene må ikke overskride de dimensjonerende

uttrekksverdiene for feste i underlaget

Tabell 2

Dimensjonerende kapasitet i bruddgrensetilstanden for

feste med Milletech Itech 4,8 mm plateskrue i profilerte

stålplater

Dim. kapapasitet

Platetykkelse

0,65 mm

0,70 mm

0,80 mm

0,90 mm

1,00 mm

N/stk.

850

1000

1250

1550

1850

Sikkerhet mot selvutskruing

Milletech Itech 4,8 mm plateskrue er prøvd med hensyn til

selvutskruing og regnes som selvutskruingssikker.

Bruksegenskaper

Milletech festesystem er vurdert som akseptabelt når det

gjelder følgende forhold:

• Montering ved lufttemperatur ned til –20°C

• Skjevbelastning ved bruk i kant av foliebane eller flipp

• Slagfasthet for påkjenninger fra bevegelse i folie

• Sveiseflamme ved klebing og moderat tørking av asfalt

takbelegg

• Bestandighet brukt sammen med PVC takfolie og

asfalt takbelegg

6. Betingelser for bruk

Feste i metallplater

Beregning av antall festepunkter skal gjøres som vist i

Byggforskseriens Byggdetaljer 544.206 eller i ”TPF

Informerer nr. 5”, basert på forankringskapasitetene i

tabell 1 og 2. Verdiene gjelder for norske forhold med

lastkoeffisienter 0,9 · 1,5 i henhold til NS 3490. Faktor 0,9

angir reduksjonsfaktor kL i henhold til pålitelighetsklasse

1, og faktor 1,5 er lastfaktor. Der verdiene i tabell 2 er

lavere enn tilsvarende i tabell 1 må de laveste verdiene

benyttes.

Det anbefales å normalt ikke bruke mindre platetykkelse

enn 0,7 mm når taktekningen forankres i platene. På særlig

værharde steder anbefales minimum 0,8 mm stålplater.

for Norges byggforskningsinstitutt

Trond Ø. Ramstad

Godkjenningsleder

7. Produksjonskontroll

Milletech festesystem er underlagt overvåkende produktkontroll

i henhold til kontrakt om NBI Teknisk

Godkjenning.

8. Grunnlag for godkjenningen

Festekapasitet i takbelegg

Festekapasitetene i tekningene er basert på prøveresultat

fra vindlasttester i henhold til metode beskrevet i ETAG

nr. 006 pkt. 5.1.4.1 fra EOTA. Prøveresultatene er

dokumentert i rapport O 20040-B av 24.06.2005 fra

Norges byggforskningsinstitutt.

Festekapasitet i underlag

Feste i stålplater er målt i henhold til metode NBI 129/83

(NT Build 306). Prøveresultatene er dokumentert i rapport

O 20040 av 19.12.2004 fra Norges byggforskningsinstitutt.

Bestandighet

Korrosjonsbeskyttelsen til skiver og skruer er testet i

Kesternichkammer med 2,0 l SO2 i henhold til DIN 50018.

Prøveresultatene er dokumentert i rapport P 402519 av

01.11.2004 fra Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut,

Borås.

Quadro festebrikke er prøvd med hensyn til bestandighet i

bruk sammen med asfaltbelegg og takfolie og er

dokumentert i rapport O-20040-D av 19.12.2005 fra

Norges byggforskningsinstitutt:

9. Merking

Festebrikker i festesystemet skal være merket med godkjenningsinnehavers

produktnavn. Alle pakninger merkes

med produktbetegnelse og produksjonstidspunkt. Det kan

også merkes med NBIs godkjenningsmerke for NBI

Teknisk Godkjenning nr. 2439.

Nr. 2439

Godkjenningsmerke

10. Ansvar

Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i

henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke

fremmes overfor NBI utover det som er nevnt i NS 8402.

11. Saksbehandling

Prosjektleder for godkjenningen er Noralf Bakken,,

Norges byggforskningsinstitutt, avd. Materialer og

konstruksjoner, Trondheim.


dokumenTasjon og ForskrIFTer

INTRON CERTIFICATIE B.V.

Venusstraat 2

P.O. Box 267

NL-4100 AG CULEMBORG

Tel: +31(0)345 580733

Faks: +31(0)345 580208

E-post: info@intron.nl

Internett: www.intron.nl

INTRON CERTIFICATIE

Autorisert

og utpekt i

henhold til

Artikkel 10 i Rådsdirektiv

av 21. desember 1988

om tilnærming av

medlemsstatenes

lover og forskrifter

om byggevarer

(89/106/EEC)

MEDLEM AV EOTA

EUROPEISK TEKNISK GODKJENNING ETA-06/0007

Engelsk oversettelse utarbeidet av INTRON Certificatie B.V. Originalversjon på nederlandsk.

Levers på forespørsel. Denne norske oversettelsen er ikke oversatt av EOTA-medlem.

Produktnavn:

Trade name

Innehaver:

Holder of approval

Produkttype og bruksområde:

Generic type and use of construction product:

Gyldig fra:

til:

Validity from / to:

Produsent:

Manufacturing plants:

Denne europeiske tekniske

godkjenningen inneholder:

This European Technical Approval

contains:

EOTA

EUROFAST®

VAN ROIJ FASTENERS EUROPE B.V.

Jan Tooropstraat 16

5753 DK DEURNE Nederland

Festemidler for mekanisk festede fleksible

taktekkingssystemer

Fasteners for mechanically fastened flexible roof

waterproofing

systems.

01.03.2006

01.03.2011

Oppgitt i ikke publisert bilag til denne

godkjenningen

Laid down in non-published supplement to this

ETA.

13 sider, medregnet to vedlegg som

inngår i dette dokumentet

13 pages including 2 Annexes which form an

integral part of this document

Den europeiske organisasjon for teknisk godkjenning

European Organisation for Technical Approvals

81


82

dokumenTasjon og ForskrIFTer

Side 2 av 13 – Europeisk teknisk godkjenning Eurofast ETA-06/0007 utstedt 1. mars 2006

I. RETTSGRUNNLAG OG GENERELLE BETINGELSER

1. Denne europeiske tekniske godkjenningen er utstedt av INTRON Certificatie B.V. i henhold til:

- Rådsdirektiv (89/106/EEC)1 av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemslandenes lover og forskrifter om

byggevarer, endret ved Rådsdirektiv 93/68/EEC av juli 1993 2 og parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/20033.

- Forskrift fra det nederlandske miljø-, plan- og bygningsdepartementet (VROM) av 19. november 2002, nr.

MJZ20020858861, om fastsettelse av videre bestemmelser for bygg- og anleggsbransjen (plan- og bygningsloven),

publisert i Staatscourant 2002, 241, med tillegg publisert i Staatscourant 2003, 101, Staatscourant 2005, 163 og

Staatscourant 2005, 249.

- Alminnelige bestemmelser for søknad, utarbeidelse og utstedelse av europeiske tekniske godkjenninger fastlagt i tillegg til

Kommisjonsvedtak 94/23/EEC4 .

- ”Retningslinjer for europeiske tekniske godkjenninger vedrørende mekanisk festede, fleksible vannisolerende membraner

for tak” ETAG 006, utgitt 2000.

2. INTRON Certificatie B.V. er bemyndiget til å kontrollere om betingelsene i denne europeiske tekniske godkjenningen

overholdes. Kontrollen kan finne sted på produksjonsstedet. Ansvaret for at produktene samsvarer med den europeiske tekniske

godkjenningen, og for at produktet er egnet til den forutsatte anvendelsen, hviler uansett på innehaveren av godkjenningen.

3. Denne europeiske tekniske godkjenningen må ikke overføres til andre innehavere, leverandører eller produsenter enn de som er

angitt på side 1 i denne godkjenningen.

4. Denne europeiske tekniske godkjenningen kan trekkes tilbake av INTRON Certificatie B.V. i overensstemmelse med artikkel 5.1.

i Rådsdirektiv 89/106/EEC.

5. Gjengivelse av denne europeiske tekniske godkjenningen skal kun gjøres i sin helhet, også i elektronisk form. Deler

av godkjenningen kan dog gjengis etter skriftlig tillatelse fra INTRON Certificatie B.V. Det skal da fremgå at ikke hele

godkjenningen er gjengitt. Tekst og tegninger i markedsføring av produktet skal ikke være i konflikt med eller føre til misbruk av

denne godkjenningen.

6. Denne europeiske tekniske godkjenningen er utstedt av godkjenningsorganet på sitt offisielle språk. Denne versjonen er i full

overensstemmelse med versjonen som er sirkulert av EOTA. Oversettelser til andre språk skal være markert som sådanne.

1 Official Journal of the European Communities L 40, 11.2.1989, 12

2 Official Journal of the European Communities L 220, 30.8.1993, 1

3 Official Journal of the European Communities L 284, 31.10.2003, 25

4 Official Journal of the European Communities L 17, 20.1.1994, 34


dokumenTasjon og ForskrIFTer

Side 3 av 13 – Europeisk teknisk godkjenning Eurofast ® ETA-06/0007 utstedt 3. januar 2006

II. SPESIFIKKE BETINGELSER FOR DEN EUROPEISKE TEKNISKE GODKJENNINGEN

1 Produktbeskrivelse og bruksområde

1.1 Produktbeskrivelse

Eurofast ® mekaniske festemidler for festing av fleksible takmembraner til ulike underlag i henhold til ETAG 006. En oversikt over

produktene er gitt i vedlegg 1.

Denne europeiske tekniske godkjenningen er utstedt i samsvar med avsnitt 2.2 iii) komponentgodkjenning i ETA Guideline 006.

Dette betyr at festesystemet blir markedsført uavhengig av de øvrige komponentene i taktekkingssystemet (membraner og eventuell

varmeisolasjon).

1.2 Bruksområde

Eurofast ® festemidler brukes til festing av fleksible takmembraner i henhold til ETAG 006. Bruksområdet er dermed taktekking.

Eurofasts ® funksjon er å bidra til at fleksible taktekkingssystemer med mekanisk festing etterlever hovedkrav nummer 3 og 4,

henholdsvis hygiene, helse og miljø og sikkerhet i bruk, i direktiv 89/106/EEC.

Forutsetningene i denne europeiske godkjenningen er basert på en antatt levetid for produktet på minst ti år. Den faktiske levetiden

avhenger også av utformingen av taket og takbelegget.

Den antatte levetiden er ikke en garanti fra produsentens side. Den er kun ment som et hjelpemiddel for å finne rett produkt med

hensyn til forventet levetid. Forventet levetid er basert på hva det er rimelig å forvente med grunnlag i prisen.

2 Produktegenskaper og verifikasjonsmetoder

Vurderingen av Eurofasts ® egnethet for det angitte bruksområdet, i henhold til hovedkravene 2, 3, 4 og 6, ble foretatt i samsvar med

”Retningslinjer for europeiske tekniske godkjenninger av mekanisk festede, fleksible vannisolerende membraner for tak” (ETAG 006).

Denne europeiske tekniske godkjenningen omfatter kun egenskaper ved Eurofast ® festemidler for festing av fleksible takmembraner i

henhold til ETAG 006. Egenskaper ved det mekanisk festede taktekkingssystemet, samt ved membran og isolasjon (dersom isolasjon

utgjør en del av systemet), fastsettes i samsvar med ETAG 006 og skal omfattes av egne godkjenninger. Egenskapene ved denne

komponenten viser verdier som er innenfor kravene og toleransene fastsatt i produsentens tekniske dokumenter, som vist nedenfor.

Denne europeiske tekniske godkjenningen er utstedt for komponenten Eurofast ® på grunnlag av produktsammensetningen som ble

oppgitt til INTRON Certificatie B.V. Endringer i festemidlenes komponenter eller produksjonen av disse som kan resultere i at tidligere

oppgitte opplysninger om produksjon og/eller produkt blir feilaktige, skal oppgis til INTRON Certificatie B.V. før endringene gjøres

gjeldende. INTRON Certificatie B.V. vil avgjøre hvorvidt disse endringene påvirker godkjenningens gyldighet og dermed CEmerkingen

som er basert på godkjenningen. I slike tilfeller kan det bli nødvendig med ny vurdering eller endringer i godkjenningen.

83


84

2.1 Systemets egenskaper

dokumenTasjon og ForskrIFTer

Side av 13 – Europeisk teknisk godkjenning Eurofast ETA-06/0007 utstedt 1. mars 2006

2.1.1 ER.2 Sikkerhet ved brann

Egenskaper ved brannpåvirkning

Festemidlenes innflytelse på taktekkingssystemets egenskaper ved brannpåvirkning avgjøres av andre komponenter i

systemet. Av denne grunn har festemidlene ikke blitt vurdert på dette punktet.

2.1.2 ER.3 Hygiene, helse og miljø

Frigjøring av skadelige stoffer

I følge produsenterklæringen inneholder ikke produktene stoffer som anses som skadelige i henhold til EUs database.

2.1.2 ER.4 Sikkerhet i bruk

Motstand mot vindavblåsing

Samtlige festesystemer, i alt 27 systemer for mekanisk festede takbelegg, har vært gjennom vindlasttester i henhold til

ETAG 006. Systemets egenskaper på dette punktet avhenger i hovedsak av takmembranene. Detaljert informasjon om

spesifikke systemer og testresultater er tilgjengelig fra innehaveren av denne godkjenningen.

2.1.2 ER.6 Energiøkonomisering og varmeisolasjon

Eventuell varmeisolasjon er ikke vurdert i forbindelse med denne europeiske tekniske godkjenningen.

2.2 De mekaniske festemidlenes egenskaper

2.2.1 ER.4 Sikkerhet i bruk

Aksiallast

Mulige kombinasjoner av skruer og underlagsskiver for ulike underlag er gitt i tabellen under. Aksiallasten i N/festemiddel er

spesifisert. Verdiene er middelverdier fra forsøk på aksiallasten.

SKIVER

EDS-S EDS-BZ/

SKRUER

EDS-B EDS-H EFHD

- DVP-EF/DF-8240D

BG (T)

1390 2790

- DVP-EFB/DFB-8240D 1410

- DVP-EFB/DFB-8040D 1430

- DVP-EF-4010N/N3 1460

- DVP-EF-5010N/D 1510 1460

- DVP-EF-7007N/D/H 1520

- DVP-EF-7010 N/D 1520

- DVP-EF-8040N 1570 1410

- DVP-EF-8040D 1570 1440 1410

UNDERLAG

Ståldekke

0,7−0,88 mm

= mulig kombinasjon = ingen kombinasjon

Ståldekke

0,7−

2x1,25 mm

Ståldekke

0,7−2 x 1,25 mm

Tre

Betong


Motstand mot selvutskruing

dokumenTasjon og ForskrIFTer

Side 5 av 13 – Europeisk teknisk godkjenning Eurofast ® ETA-06/0007 utstedt 3. januar 2006

Praktisk erfaring med festesystemet har ikke vist tegn til utskruing. Dette er i samsvar med punkt 5.3.4.2 i EOTA 006.

2.2.2 Bestandighet, bruksegenskaper og identifikasjon

Motstand mot korrosjon i metallfestene

Metallskruene og -skivene som er brukt har en motstand mot korrosjon som varer 15 sykluser i henhold til EN-ISO 6988 og

tolkningen av ETAG 006.

3. Vurdering av samsvar og CE-merking

1.1 System for samsvarsbekreftelse

I henhold til kommisjonsvedtaket (98/143/EF av februar 1998, Official Journal of the European Communities L 42, 14.02.1998)

vedrørende prosedyrer for samsvarsbekreftelse, har Europakommisjonen nedlagt et:

System 2+

for samsvarsbekreftelse (vedlegg III, paragraf 2(ii) første alternativ i direktiv 89/106/EEC) for mekanisk festede fleksible

takmembraner.

System 2+ innebærer:

a) Produsentens oppgaver

- Løpende produksjonskontroll

- Innledende typeprøving av produktet

b) Oppgaver for utpekt kontrollorgan

- Innledende fabrikkontroll og tilsyn med produsentens produksjonskontroll

- Løpende overvåkning, vurdering og godkjenning av produksjonskontrollen

3.2 Oppgaver

3.2.1 Produsentens oppgaver

3.2.1.1 Løpende produksjonskontroll

Produsenten skal utføre løpende produksjonskontroll og påse at resultatene av produksjonen oppfyller kravene til kvalitet. Samtlige

elementer, krav og forutsetninger som produsenten har sluttet seg til er systematisk dokumentert i form av skriftlige prosedyrer og

forskrifter. Denne dokumentasjonen sikrer en gjensidig forståelse av kvalitetssikringen og bidrar til at produktegenskapene samsvarer

med den europeiske, tekniske godkjenningen (ETA).

Produsenten skal kun benytte råmaterialer eller komponenter med de egenskaper som er angitt i produsentens tekniske dokumenter.

85


86

dokumenTasjon og ForskrIFTer

Side 6 av 13 – Europeisk teknisk godkjenning Eurofast ETA-06/0007 utstedt 1. mars 2006

Resultatene fra produksjonskontrollen skal registreres og evalueres. Registreringene skal minst inneholde følgende opplysninger.

- Navn på produktet og råmaterialene som er brukt

- Type inspeksjon eller kontroll

- Produksjonsdato og lotnummer, dato for inspeksjon eller kontroll

- Resultatene av inspeksjonen eller kontrollen og sammenligning med kravene hvis dette er mulig

- Underskrift fra ansvarlig person for produksjonskontrollen

Registreringene skal oppbevares i minst fem år.

Ytterligere informasjon om kontrollene, samt hyppighet og toleranser for disse, er inkludert i kontrollplanen. Kontrollplanen er en

del av produsentens tekniske dokumenter som ble innlevert til INTRON Certificatie B.V. i forbindelse med denne europeiske tekniske

godkjenningen. Informasjonen oversendes det utpekte kontrollorganet for evaluering av samsvarsbekreftelsen.

3.2.1.2 Innledende typeprøving av produktet

Den innledende typeprøvingen, som ble gjennomført av kontrollorganet INTRON Certificatie B.V., er beskrevet i kapittel 5 i ETAG

006, så vidt dette er relevant for komponenten mekaniske festemidler.

INTRON Certificatie B.V. evaluerte resultatene fra disse kontrollene i henhold til kapittel 6 i ETAG 006, som en del av prosedyren for

utstedelse av europeiske tekniske godkjenninger.

3.2.2 Oppgaver for utpekt teknisk kontrollorgan

2.2.2.1 Innledende fabrikkontroll og kontroll av produsentens produksjonskontroll

Det utpekte kontrollorganet påser at fabrikkforholdene og produksjonskontrollen legger til rette for konsistens, ensartethet og

sporbarhet i produksjonen i henhold til produsentens tekniske dokumenter. Dette skal sikre at de endelige produktegenskapene er som

beskrevet i kapittel 2.

3.2.2.2 Løpende overvåkning, vurdering og godkjenning av produksjonskontrollen

Det utpekte kontrollorganet skal besøke produsenten minst to ganger i året. Hvis resultatene fra den første inspeksjonen er

tilfredsstillende, kan inspeksjonene foretas med intervaller på ett år.

Produksjonsovervåkningen skal omfatte:

- Kontroll av dokumentasjonen av produksjonskontrollen. Denne dokumentasjonen skal samsvare med forutsetningene gitt i den

europeiske tekniske godkjenningen.

- Påpeke endringer i produksjonen ved å sammenligne data fra den første eller siste inspeksjonen.

Dersom forutsetningene i den europeiske tekniske godkjenningen eller kontrollplanen ikke lenger oppfylles, skal sertifikatet for

samsvarsbekreftelse trekkes tilbake.


3.3 CE-merking

dokumenTasjon og ForskrIFTer

Side 7 av 13 – Europeisk teknisk godkjenning Eurofast ® ETA-06/0007 utstedt 3. januar 2006

CE-merkingen 5 skal påføres hvert enkelt produkt eller vises på en medfølgende etikett. I tillegg skal følgende informasjon være angitt

på etikett eller handelsdokumenter:

- Navn eller identifikasjonsmerke på produsent og produksjonssted

- De siste to tallene i året som CE-merket ble påført

- produktnavn

- ETA-nummer (gyldig som dokumentasjon av produktegenskaper og tilfeller av ”ingen ytelse bestemt”)

. Forusetninger som er positivt vurdert ved bedømmelsen av egnethet til det

angitte bruksområdet

Underlag

Underlaget taktekkingssystemet skal legges på, skal være tilstrekkelig stivt, fast og stabilt til å støtte opp under systemet (membran og

isolasjon).

For å kunne tåle påkjenningen fra trafikk på taket, bør isolasjonsmaterialene i isolerte dekker kunne utsettes for punktlaster uten å ta

skade av det. Overflaten bør være støvfri og kunne motstå vindavblåsing godt, med høyde for en god sikkerhetsmargin.

Ved bruk av isolasjonmaterialer med en trykkfasthet som er mindre enn 0,1 Nmm -2 (ved 10 % trykk), risikerer man at festemidlet

trenger gjennom membranen. Dette kan unngås ved å bruke et festemiddel av ”Treadfast”-typen.

Takmaterialer

Følgende oversikt er en liste over anbefalte materialer for dekket som taktekkingssystemet skal festes til.

• Armert betong. Når en takplate av armert betong skal støtte direkte opp under takbelegget, bør den være anlagt med

tilstrekkelig gode avløp. Man bør ta forholdsregler for å unngå oppsamling av fukt på takplaten. Betongoverflater som ikke er

glatte nok, eller hvor avløpene er ujevne, bør jevnes ut. Overflaten bør behandles med et pussebrett i tre for å sikre at overflaten

er noenlunde glatt og uten ujevnheter.

• Profilerte metallplater. Takplater i metall gir ikke tilstrekkelig støtte til taktekkingssystemet. Derfor bør det alltid brukes andre

materialer i tillegg, f.eks. isolasjonsmaterialer, for ekstra støtte. Metallplatene skal være minst 0,70 mm tykke.

• Trevirke, også OSB-plater. Trebaserte takplater bør være laget av naturlig holdbart trevirke eller behandlet tre. Eventuell

behandling av trevirket skal være forenelig med komponentene i systemet. Platene skal ha en nominell tykkelse på minst 19 mm,

de skal være høvlet, festet tett inntil hverandre med not og fjær eller buttet sammen, og festet med spiker på en måte som gjør at

spikerhodene ikke stikker frem.

5 Opplysninger om CE-merkingen er gitt i Europakommisjonens Veiledningsdokument D ”CE marking under the Construction Products Directive”, Brüssel 1. januar 2002.

87


88

dokumenTasjon og ForskrIFTer

Side av 13 – Europeisk teknisk godkjenning Eurofast ETA-06/0007 utstedt 1. mars 2006

• Kryssfinér. Takplater i kryssfinér bør være vannfaste og holdbare eller behandlet med et egnet konserveringsmiddel, og de må

ha en nominell tykkelse på minst 19 mm. Platene kan være skarpkantede eller ha not og fjær. Lengdeskjøtene bør plasseres midt

på bærebjelkene. Tverrbjelker bør legges i kryss. Dersom platene er skarpkantede, er det nødvendig med ekstra støtte, f.eks.

med bruk av kubbinger.

Dersom det er tvil om underlagets egnethet, f.eks. på en byggeplass, bør det tas uttrekksprøver på stedet for å teste systemets evne på

underlaget (se vedlegg D i ETAG 006). Videre bør det tas forholdsregler for å unngå bimetallisk korrosjon mellom metalldeler, særlig

mellom underlag og skrue. Bruk av isolasjonsmaterialer med stoffer som kan påvirke yteevnen til festemidlene, skal også unngås.

Pakking, transport og lagring

Festemidlene skal behandles pent og beskyttes mot skader som følge av uforsiktig behandling og lagring.

Montasje

Festemidlene skal monteres av kyndig taktekker i henhold til monteringsanvisningene fra Van Roij Fasteners Europe B.V.

Vedlikehold og reparasjon

Det er ikke behov for særlig vedlikehold av festemidlene.

Ved utskiftning av festemidler skal de nye festemidlene være godkjent av produsenten og omfattet av den europeiske tekniske

godkjenningen.

.2 Montasje

4.2.1 Generelt

Riktig anvendelse av denne komponenten kan kun påregnes dersom monteringen utføres i henhold til produsentens anvisninger.

Produsentens monteringsanvisninger inngår i denne europeiske tekniske godkjenningen.

Det er produsentens ansvar å se til at korrekt informasjon om anvendelsen av produktene overleveres til brukerne.

4.2.2 Festemidlene

Monteringsbeskrivelsen for skruene er gitt i vedlegg 2. Disse henviser til inntrengningsdybden i eller under underlaget, verktøyet og

verktøyets vekt, og hastighet (antall runder i minuttet). Det er viktig å forsikre seg om at skruene skrus i vertikalt.

4.2.3 Membraner

Mulige kombinasjoner av festesystemer og membraner er oppgitt i produsentens tekniske dokumenter sammen med de mekaniske

festesystemenes egenskaper vedrørende motstand mot vindlast. Informasjon om spesifikke systemer fås ved henvendelse til Van Roij

Fasteners B.V.


dokumenTasjon og ForskrIFTer

Side av 13 – Europeisk teknisk godkjenning Eurofast ® ETA-06/0007 utstedt 3. januar 2006

5. Anbefalinger for produsenten

5.1 Pakking, transport og lagring

Dette produktet er verken giftig eller antennelig, så det er ikke nødvendig å ta hensyn til sikkerhetsinstruksene for transport og

håndtering.

Festemidlene skal lagres i tørre lokaler med god ventilasjon og skal beskyttes mot direkte sollys.

5.2 Anvendelse, vedlikehold og reparasjon

Det er ingen særlige anbefalinger for bruk, vedlikehold og reparasjon av festemidlene, da festesystemene er integrert i de mekanisk

festede taktekkingssystemene og ikke kan inspiseres med en ikke-destruerende prøvemåte. Festemidlene bør derfor inspiseres

ved inspiseringen av de mekanisk festede taktekkingssystemene. Mer informasjon finnes i anbefalingene fra produsenten av

takmembranen og isolasjonsmaterialet som brukes i taktekkingssystemet.

For INTRON CERTIFICATIE B.V. Ing. R. Woonink

Sertifiseringsleder

89


90

dokumenTasjon og ForskrIFTer

Side 10 av 13 – Europeisk teknisk godkjenning Eurofast ETA-06/0007 utstedt 1. mars 2006

VEDLEGG 1: OVERSIKT OVER EUROFAST ® -SERIEN

1. Underlagsskiver i stål

Eurofast ® -kode

Dimensjoner 1)2) mm (L x B)

eller (∅) x T - ∅ hull

- DVP-DF-8240D 82 x 40 x 1,0 – 7,0

- DVP-EF-8240D 82 x 40 x 1,0 – 4,85

- DVP-DFB-8040D 82 x 40 x 1,0 – 7,0

- DVP-EFB-8040D 82 x 40 x 1,0 – 4,85

- DVP-DFB-8040D 80 x 40 x 1,0 – 7,0

- DVP-EFB-8040D 80 x 40 x 1,0 – 4,85

- DVP-EF-4010N ∅ 40 x 1,0 – 6,0

- DVP-EF-4010N3 ∅ 40 x 1,0 – Starsh.

- DVP-EF-5010N ∅ 50 x 1,0 – 6,3

- DVP-EF-5010D ∅ 50 x 1,0 – 6,3

- DVP-EF-7007N ∅ 70 x 0,7 – 6,0

- DVP-EF-7007D ∅ 70 x 0,7 – 6,0

- DVP-EF-7007H ∅ 70 x 0,7 – 6,0

- DVP-EF-7010N ∅ 70 x 1,0 – 7,0

- DVP-EF-7010D ∅ 70 x 1,0 – 7,0

- DVP-EF-8040N 80 x 40 x 1,0 – 7,0

- DVP-EF-8040D 80 x 40 x 1,0 – 7,0

1) Detaljerte tegninger og toleranser er

oppgitt i produsentens tekniske dokumentasjon

2) Bokstavene henviser til profiltype:

N = normal, D = dyp, H = høy


dokumenTasjon og ForskrIFTer

Side 11 av 13 – Europeisk teknisk godkjenning Eurofast ® ETA-06/0007 utstedt 3. januar 2006

VEDLEGG 1: OVERSIKT OVER EUROFAST ® -SERIEN

. Skruer

Eurofast ® -kode

EDS-S

EDS-B

EDS − BZ/BG

EDS − BZT/BGT 2)

EDS-H

EFHD

Dimensjoner 1)

∅ (mm)

L (mm)

∅ 4,8

30−300

∅ 4,8

50−240

∅ 4,8

70−220

∅ 4,8

70−300

∅ 5,0

20−120

∅ 6,3

50−300

Hode Spiss Anvendelse

PH 2 Bugle Skarp 25° Ståldekke 0,7−0,88 mm

PH 2 Bugle

HWH

8 mm

HWH

8 mm

Selvborende Ståldekke 0,7−2 x 1,25 mm

Selvborende Ståldekke 0,7−2 x 1,25 mm

Selvborende Ståldekke 0,7−2 x 1,25 mm

PH 2 Bugle Skarp 25° Tre, minste tykkelse 19 mm

Torx T-25

RSD Bugle

1) Detaljerte tegninger og toleranser er oppgitt i produsentens tekniske dokumentasjon.

2) T-en betyr at skruen skjules i underlaget og, ikke vil utgjøre noen fare for fotgjengere.

EDS-S EDS-B

EDS-B

EDS-S

EDS-BZT

Ricoh-spiss Betong

EDS-H

EDS-H

EFHD

91


92

dokumenTasjon og ForskrIFTer

Side 12 av 13 – Europeisk teknisk godkjenning Eurofast ETA-06/0007 utstedt 1. mars 2006

VEDLEGG 2: MONTERINGSANVISNINGER

Side 12 av 13 – Europeisk teknisk godkjenning Eurofast ®

Beskrivelse Illustrasjon Tverrsnitt Inntrengningsdybde Verktøy R/min Skisse L2

n Tool

Scetch

Eurofast takskrue

S-spiss 25−300

Trompet-hode,

Ph2

EDS-S

Eurofast takskrue

Red. borespiss,

Trompet-hode,

Ph2

EDS-B

Eurofast takskrue

I=20

mm

I=20

mm

Red. borespiss, I=20

6-kant-hode mm

EDS-BZ

Eurofast takskrue

Red. borespiss,

6-kant-hode

”tråkkesikker”

EDS-BZT

I=20

mm

3

n Tool

3

n Tool

3

n Tool

3


2500


2500


2500


2500

50−210

mm

70−200

mm

70−300

mm


dokumenTasjon og ForskrIFTer

Side 13 av 13 – Europeisk teknisk godkjenning Eurofast ® ETA-06/0007 utstedt 3. januar 2006

VEDLEGG 2: MONTERINGSANVISNINGER

Side 13 av 13 – Europeisk teknisk godkjenning Eurofast ®

Eurofast takskrue 5,0 x Lengde

S-spiss, Ph2 Karbonstål

Trompet-hode

EDS-H

Eurofast ekstra

kraftig skrue

6,3 x Lengde

I=min.

18 mm

∼ 2500

Linsesenk-hode Karbonstål ∼ 1000

Ricoh-spiss

EFHD

n Tool

3

20−120

60−300

mm

93


94

dokumenTasjon og ForskrIFTer

Skjema for uttrekksforsøk

Firmanavn:

Byggeplass:

Dato:

Forsøk utført av:

Underlag:

Isolering/tykkelse:

Oppbygning:

Øvrig konstruksjon:

Betongkvalitet:

Innfestingstype:

Forboret - Ø dim.:

Innskruingsdybde:

Uttrekksverktøy/type:

min. 10 m mellom forsøk

Forsøk nr.: Uttrekksverdi

For dokumentasjon av uttrekksforsøk For dokumentasjon av uttrekksforsøk

Navn: Navn:

Firmanavn: Firmanavn:


dokumenTasjon og ForskrIFTer

Korrosjonskrav i Norge

det er inndelt i k, kl og høyeste kla

NBI sier at korrosjonsbeskyttelsen av de mekaniske festene MÅ dokumenteres og vurderes

i forhold til de antatte påkjenninger i taket.

Bruksgruppe k:

Kondensfukt kan forekomme på undersiden av tekningen, men kun i relativ korte perioder.

Mulighetene er gode for tørking til romklima.

Med de belastningene som erfaringsmessig forekommer for taktekkinger, er bruksgruppe K uinteressant.

Bruksgruppe kl:

Høy relativ fuktighet i luften mellom tekking og tett underlag gir risiko for lengere perioder med kondenfukt på festemiddel.

Bruksgruppe kla:

Kondensfukt tilsvarer gruppe KL , men det forekommer aggressive stoffer i isolasjonen,eller på

eksisterende tekking ved renovering. Med de belastningene som erfaringsmessig forekommer for taktekkinger,

har Byggforsk anbefalt bruksgruppe KLA for de fleste tilfeller.

vrF (van roij) tilfredstiller kravene

Prøving av korrosjonsmotstand til mekaniske festemidler utføres i dag i Kesternichkammer i henhold til

modifisert DIN 50018 med 2,0 I SO . Temperatur og fuktstabilitet av organiske belegg skal prøves i

2

300 timer ved 90°C og 100 % luftfuktighet uten at det oppstår blemmer eller avskalling.

Maks 15% av overflaten kan være angrepet av rødrust etter foreskrevet antall sykluser.

minimumskrav til korosjonsmotstand

Minimumskrav til korrosjonsmotstand angitt i sykluser Kesternich:

8 sykluser for bruksgruppe KL

15 sykluser for bruksgruppe KLA

Byggforsk krever at frilagte festemidler skal være av rustfritt stål eller plast

oBs!

Galvanisk korrosjon kan oppstå ved kombinasjon av ulike materialer i henholdsvis skive og skrue.

Produkter med elektrosinkbelegg og spesialbelegg med sinkholdig polymer kan brukes om hverandre.

Byggforsk anbefaler ikke skive eller skrue i Al-produkter til tekking av tak.

95


96

dokumenTasjon og ForskrIFTer

Dokumentasjonsoversikt

for korrosjonsstabilitet i følge kesternich-Test etter dIn 50018 s2

Produkt Betegnelse Ref. nr. Overflatebehandling Antall syklus Kesternich test

skruer

EUROFAST

program

OLYMPIC

program

EUROFAST

INOX

skiver

EUROFAST

program

OLYMPIC

program

EDS-S 1.01a/b Magni Silver Krav 15 sykluser. Rødrust ≤ 5%

EDS-B 1.02 Magni Silver Krav 15 sykluser. Rødrust ≤ 5%

EDS-BZ(T) / BG(T) 1.03 / 1.04 Magni Silver Krav 15 sykluser. Rødrust ≤ 5%

TRP.Ø45/75 / TWP-80x40 1.06/1.07/1.08 Magni Silver Krav 15 sykluser. Rødrust ≤ 5%

ISPC 1.11 Crapal galvanisert

GBS 1.12 Magni Silver Krav 15 sykluser. Rødrust ≤ 5%

RS 2.01 CR-10 Coating Krav 30 sykluser. Rødrust ≤ 15%

HD 2.02 CR-10 Coating Krav 30 sykluser. Rødrust ≤ 15%

XHD 2.03 CR-10 Coating Krav 30 sykluser. Rødrust ≤ 15%

CD-10 2.05 CR-10 Coating Krav 30 sykluser. Rødrust ≤ 15%

DAIP/DAMP Ø 5,5/6,0 2.08 CR-10 Coating Krav 30 sykluser. Rødrust ≤ 15%

EDS-SRB 1.02 INOX Marutex Krav 45 sykluser. Rødrust = 0%

DVP-EF 1.14 Alusink Krav 15 sykluser. Rødrust ≤ 15%

DVP-EF 1.15 /1.16 Alusink Krav 15 sykluser. Rødrust ≤ 15%

DVP-DF 2.07 Alusink Krav 15 sykluser. Rødrust ≤ 15%


Würth Norge aS, Morteveien 12, 1481 Hagan. Telefon: 46 40 15 00. Faks: 46 40 15 01.

www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no

Ordrekontor: Telefon 46 40 16 00. Faks: 46 40 16 01.

BuTikker: gjelleråsen, Morteveien 12, 1481 Hagan, tlf. 46401500 • Oslo, Økern, Lørenveien 68, 0580 Oslo, tlf. 46401405

• Bærum, rud, Baker Østbys vei 16, 1351 Rud, tlf. 46401423 • Ski, Kjeppestadveien 4, 1400 Ski, tlf. 46401417 • Fredrikstad,

rolfsøy, Dikeveien 34, 1661 Rolvsøy, tlf. 46401410 • Sarpsborg, Vestreveg 2, Lande, 1710 Sarpsborg, tlf. 46401428 • Lillestrøm,

Depotgata 10, 2000 Lillestrøm, tlf. 46401418 • Jessheim, Energiveien 16, 2050 Jessheim, tlf. 46401425 • Hamar, Midtstranda,

2321 Hamar, tlf. 46401415 • Lillehammer, Hovemovn. 39, 2624 Lillehammer, tlf. 46401403 • gjøvik, Ringveien 11, 2815 Gjøvik,

tlf. 46401412 • Larvik, Elveveien 138, 3271 Larvik, tlf. 46401431 • Drammen, Vebjørnsvei 5, 3400 Lier, tlf. 46401402 • Tønsberg,

Half Wilh. allé 48, 3117 Tønsberg, tlf. 46401414 • Hønefoss, Hønengata 65, 3515 Hønefoss, tlf. 46401430 • Skien, Kjørbekkdalen

15 A, 3735 Skien, tlf. 46401408 • Sandnes, Jacob Askelandsv. 2, 4301 Sandnes, tlf. 46401406 • kristiansand, Kongsgård allé

53, 4632 Kristiansand, tlf. 46401413 • Bergen, Minde, Kanalveien 88, 5068 Bergen, tlf. 46401407 • Bergen, Åsane, Liamyrane

15, 5132 Nyborg, tlf. 46401426 • Haugesund, Rennesøygata 16, 5537 Haugesund, tlf. 46401421 • Ålesund, Fremmerholen,

6011 Ålesund, tlf. 46401411 • Molde, Fannestrand vegen 72, 6416 Molde, tlf. 46401424 • kristiansund, Verkstedveien 9, 6517

Kristiansund, tlf. 46401422 • Trondheim, Sorgenfriveien 16, 7037 Trondheim, tlf. 46401401 • Orkanger, Grønøraveien 19, 7301 Orkanger,

tlf. 46401429 • verdal, Neptunveien, 7650 Verdal, tlf. 46401420 • Steinkjer, Arve Skjeflos veg 2c, 7713 Steinkjer, tlf. 46401432 • Bodø, Tjeldberget

4, 8012 Bodø, tlf. 46401416 • Tromsø, Terminalgt. 68, Breivika, 9019 Tromsø, tlf. 46401409 • Mo i rana, Mellomvika 5, 8622 Mo i Rana,

tlf. 46401427

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!