Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

oru.no

Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

Inndeling i innkjøpsdimensjoner

Generelt er den kvalitative evalueringen gjort med utgangspunkt i de 7 innkjøpsdimensjonene med

mulighet for å supplere med fritekst informasjon til slutt. Innkjøpsdimensjonene er brutt ned i

analysedimensjoner og konkrete påstander respondentene må ta stilling til. Figur 1 foran illustrerer

hvordan dimensjonene er bygd opp.

Under strategi kartlegges det om virksomhetene har utarbeidet konkrete målsettinger og strategier

for innkjøpsfunksjonen, om virksomhetene har målsettinger og strategier som henger sammen med

virksomhetens øvrige mål og strategier, om virksomhetene har kommunisert og gjort strategiene

kjent i hele organisasjonen. Til slutt er det kartlagt om innkjøpsfunksjonen deltar i virksomhetenes

tjenesteinnovasjon.

Under styring kartlegges det i hvilken grad innkjøpsfunksjonen inngår som en del av den løpende

virksomhetsstyringen, i hvilken grad innkjøpsporteføljene eller innkjøpskategoriene styres, og om det

gjennomføres internkontroll av innkjøp.

Under prosess kartlegges innkjøpsprosesser fra strategisk til operativt nivå, herunder om disse er

godt tilrettelagt for å innfri grunnleggende krav i Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, jfr. LOA

§§ 1 og 5 kravene til forutberegnlighet, gjennomsiktighet, konkurranse, likebehandling, ikkediskriminering

på bakgrunn av nasjonalitet, forretningsmessighet og etterprøvbarhet med fokus på å

forbedre prosessene.

Under verktøy kartlegges det i hvilken grad virksomheten benytter støtteverktøy i

innkjøpsprosessene. Dette kan være verktøy for å gjennomføre forbruksanalyser, konkurranser i

henhold til LOA/FOA, for å arkivere og styre kontrakter, og verktøy for bestilling og betaling (ehandel).

Videre kartlegges det i hvilken grad virksomheten tar ut styringsinformasjon fra verktøyene,

og benytter dette aktivt i planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser.

Under organisering kartlegges organisering av innkjøpsfunksjonen, herunder om den er organisert

på en hensiktsmessig måte i forhold til type innkjøp, i hvilke markeder innkjøpene foretas, samt hvilke

interne kunder som skal betjenes av innkjøpsfunksjonen. Fordeling av roller og ansvar innen innkjøp,

herunder hvorvidt fordelingen er kommunisert internt i virksomheten, og i relasjonen mellom kunde

og leverandør.

Under kompetanse og kapasitet kartlegges virksomhetens nå-situasjon innenfor

kompetansekartlegging, rekruttering, kompetansebygging og karriereutvikling.

Under interne og eksterne retningslinjer kartlegges det om anskaffelsene i virksomheten

gjennomføres i henhold til interne og eksterne regler og retningslinjer. Eksempel på eksterne regler

og retningslinjer er lov og forskrift om offentlige anskaffelse m.v.

4.2.3 Verifiseringsintervju

Etter spørreundersøkelsene har KPMG har foretatt intervjuer med utvalgte respondenter for å

verifisere og oppklare funn. Respondentgruppene har blitt plukket ut til verifiseringsintervjuer i

samarbeid med oppdragsgiver. Leverandørene har ikke respondert på henvendelsen om å bli

intervjuet.

© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

8

More magazines by this user
Similar magazines