Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

oru.no

Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

7 GAP-analyse

I dette kapitlet fremstilles resultatene fra den kvalitative analysen basert på innledende intervjuer,

spørreundersøkelse og verifiseringsintervjuer.

7.1 ØRIK – medlemskommunene samlet

Illustrert i figur 2 nedenfor vises respondentenes samlede vurdering av Øvre Romerike

Innkjøpsamarbeid, fordelt på syv underdimensjoner.

STRATEGI

STYRING

PROSESSER

VERKTØY

ORGANISERING

KOMPETANSE OG KAPASITET

INTERNE OG EKSTERNE

RETNINGSLINJER

1 2 3 4 5 6

Helt uenig Helt enig

Figur 2: Samlet vurdering av Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid fordelt på syv innkjøpsdimensjoner.

Strategi: Respondentene er delvis enige i at det eksisterer strategier for Øvre Romerike

Innkjøpssamarbeid. KPMG opplever at det eksisterer strategier innenfor innkjøp. Disse strategiene er

knyttet til å oppnå stordriftsfordeler, samt å gjøre gode innkjøp iht. lover og forskrifter om offentlige

anskaffelser. KPMG ser derimot at innkjøpsstrategier i den enkelte kommune i liten grad inngår i

kommunenes overordnede planer. Innkjøp har ingen strategisk og proaktiv rolle i kommunene, men

mer en reaktiv rolle hvor det bestilles når behovet oppstår.

Styring: Respondentene er samstemte og delvis uenige om at det er en hensiktsmessig styring av

innkjøp i Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid. KPMG oppfatter at det er potensial innenfor

styringsdimensjonen. Det er stor grad av reaktiv styring, herunder at det gjennomføres oppdrag som

blir pålagt, man møter behovet når det oppstår, og planlegging skjer ved at det opprettes/ fornyes

avtaler først ved utløp. KPMG anbefaler at det etableres måleparametre for rapportering og styring.

Dette bør omfatte generelle parametre for å måle innkjøpsfunksjonen, og spesifikke parametre for å

måle gjennomføringen av innkjøpsprosessene.

Prosesser: Respondentgruppene er samstemte og delvis enig i at det foreligger prosesser som er

veiledende for innkjøpssamarbeidet. KPMG oppfatter at innkjøpsprosessene er kjent og forstått i

ØRIK-universet, men har samtidig et potensial til forbedring. Det anbefales at ledelsen ytterligere

klargjør og kommuniserer rutiner for bestilling og oppfølging. Arbeidet med å etablere mer

hensiktsmessige bestillingsprosesser bør skje i forkant av eller som en del av

implementeringsprosjektet for e-handel. KPMG anbefaler også at det bør etableres rutiner for

systematisk oppfølging av leverandørenes prestasjoner, herunder også kontrollere at leverandørene

oppfyller lover og regler.

© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

3,27

3,49

3,61

3,88

4,19

4,33

4,42

35

More magazines by this user
Similar magazines