Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

oru.no

Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

7.1.3 Prosesser

Resultater fra spørreundersøkelse innenfor dimensjonen prosesser er illustrert i figur 5.

PROSESSER

Figur 5: Prosesser

KPMGs observasjoner og vurderinger

■ Respondentgruppene er samstemte og delvis enig i at det foreligger prosesser som er veiledende

for innkjøpssamarbeidet.

■ Produktansvarlige og interne kunder avviker noe negativt fra de andre respondentgruppene. For

denne gruppen påpekes utfordringer knyttet til bestilling og systematisk oppfølging av

leverandører.

■ Når det gjelder underdimensjonene scores det høyere på overordnet styring og planlegging/

gjennomføring. Bestilling/ oppfølging scorer lavere, og trekker ned gjennomsnittet.

KPMGs anbefalinger

Leverandører

Produktansvarlige og Kunder (interne)

Økonomi og Virksomhetsledere

ØRIK og Sentrale innkjøpere

■ Klargjøre og kommunisere rutiner for bestilling og oppfølging. Arbeidet med å etablere bedre

bestillingsprosesser bør skje i forkant av eller som en del av implementeringsprosjektet for ehandel.

■ Etablere rutiner for systematisk oppfølging av leverandørenes prestasjoner, herunder også

kontrollere og følge opp at leverandørene oppfyller lover og regler.

Eksempler på påstander i spørreundersøkelsen

1 2 3 4 5 6

Helt uenig Helt enig

■ Prosesser og prosedyrer er dokumentert og implementert for hvordan innkjøpsarbeidet skal

utføres i ØRIK

■ Det er etablert og kommunisert standardiserte prosedyrer for inngåelse av kontrakter i ØRIK

■ Det er hensiktsmessig at alle anskaffelser over kr 200 000 ivaretas av ØRIK

■ Avtalene ØRIK inngår er dekkende for min virksomhets behov

■ Det foreligger rutiner for at man kun betaler det som er avtalt, og at en faktura ikke betales flere

ganger

■ Det operative innkjøpsarbeidet (bestilling, varemottak, betaling) gjennomføres som en enhetlig

prosess

■ Det gjennomføres systematisk evaluering av leverandørenes prestasjoner

© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

3,88

4,29

4,22

4,35

• Dimensjoner innen

prosesser:

- Overordnet styring

- Planlegging/ gjennomføring

- Bestilling/ oppfølging

• Samtlige respondentgrupper

har besvart påstander innen

prosessdimensjonen.

39

More magazines by this user
Similar magazines