Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

oru.no

Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

Påstander rettet mot ØRIKs kompetanse og kapasitet

Figur 18: Kommunenes vurdering av ØRIKs kompetanse og kapasitet

Figur 19: Kommunenes vurdering av egen kompetanse og kapasiet

KPMGs kommentar:

■ For underdimensjonene scorer kommunene over gjennomsnittet på kompetansebygging, og

under på rekruttering og karriereutvikling. Det oppleves ikke at det eksisterer noen

karrieremuligheter og liten grad av rekruttering til dedikerte innkjøpsstillinger i kommunene. Det

foregår i dag kun rekruttering ifm. opprettelse av evt. ny stilling og avgang.

ØRIK

Ullensaker

Nes

Nannestad

Hurdal

Gjerdrum

Eidsvoll

■ Kommunene uttrykker at ØRIK mangler kapasitet. KPMG oppfatter fra intervjuer at rammeavtaler

automatisk blir prolongert, uavhengig av om de burde vært reforhandlet eller fornyet. Det

oppfattes også at ØRIK mangler kapasitet ift. oppfølging av kontrakter etter avtaleinngåelse.

Kommunene oppfatter at ØRIK har god kompetanse ift. gjennomføring av anskaffelsene, men

mangler kompetanse innenfor kategorien bygg- og anlegg.

Kommunene

1,82

2,47

2,51

2,50

3,07

3,83

1 2 3 4 5 6

Helt uenig Helt enig

Påstander rettet mot kommunenes kompetanse og kapasitet

Ullensaker

Nes

Nannestad

Hurdal

Gjerdrum

Eidsvoll

2,67

2,94

3,29

3,56

3,15

4,39

1 2 3 4 5 6

Helt uenig Helt enig

■ Kommunene scorer seg selv lavt på kapasitet. Dette kommer av at de fleste kommuner ikke har

dedikerte innkjøpsstillinger, men at innkjøp ofte kommer i tillegg til hovedarbeidsoppgaver.

© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Kommunene er delvis

uenig i påstanden. Hvor

spesielt Nes kommune

scorer ØRIK lavt.

Kommunene er er delvis

uenig, men rater seg selv

noe høyere enn hva de

rater ØRIK.

49

More magazines by this user
Similar magazines