Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

oru.no

Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

4 Metode

I dette kapitlet gjøres det rede for metodene som er benyttet i evalueringen av ØRIK. Evalueringen

har blitt gjennomført i følgende faser:

■ Oppstart, planlegging og forankring i ØRUs styre

■ Innledende intervjuer med ØRIK og innkjøpsansvarlig i medlemskommunene

■ Forbruksanalyse med uttrekk av regnskapsdata og modellering

■ GAP-analyse med intervjuer og spørreundersøkelse

Evaluering av organisering

■ Sammenstilling av funn, analyse og utarbeidelse av rapport med anbefalinger

4.1 Metode for gjennomføring av kvantitativ evaluering av

innkjøpssamarbeidet (Forbruksanalyse)

Transaksjonsdata og leverandørregister er samlet inn for årene 2009, 2010 og de 7 første månedene i

2011 for medlemskommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker, samt

kontoplan fra hver kommune. Videre er det utarbeidet et avtaleregister med referanse til

kommunenes leverandørregister (leverandør ID) etter følgende prosessteg:

■ Det er tatt utgangspunkt i bonusberegninger fra 1. halvår 2009 til 1. halvår 2011, samt informasjon

om felles rammeavtaler fra ØRIKs hjemmesider

■ Alle leverandørene er manuelt supplert med leverandør ID

■ Det er gjennomført analyse av forbruk innenfor avtale

■ Det er definert en liste over leverandører utenfor avtale som har solgt for over kr 1 million til

medlemskommunene (ca. 75 stk.)

■ Listen over leverandører utenfor avtale er oversendt til ØRIK for gjennomgang og innspill

■ Analyse av forbruk innenfor avtale er oppdatert

For et mest mulig korrekt bilde av forbruket per kommune er det foretatt en gjennomgang av

kontoplanen for kommuner med fagkonsulent økonomi i Ullensaker kommune. Basert på denne

gjennomgangen er et utvalg av kontoer plukket ut av analysen. Disse er spesifisert i vedlegg 3 til

rapporten. Videre er forbruket kategorisert basert på kontoplanen til den enkelte kommune.

Kategoriseringsarbeidet er ytterligere forklart i vedlegg 3.

Leverandør ID er brukt som nøkkel for å aggregere forbruket per leverandør og for å knytte

informasjon mellom transaksjonsdata, avtaleregister og leverandørregister. Det har vært en

utfordring at leverandør ID ikke er unike, verken på tvers av kommuner eller innad i en kommune.

Dette kan representere en negativ effekt på kvaliteten av forbruksanalysen i form av dobbelttelling av

leverandører, manglede treffsikkerhet i forhold til avtaler etc. Likevel er metoden bygd opp på den

måten at slike feilkilder blir minimert. Gjennom kontinuerlige tilbakemeldinger fra ØRIKs

ressurspersoner og fokus på 80/20 regelen, vil eventuelle feilkilder ha minimal påvirkning på bildet

som blir tegnet gjennom forbruksanalysen.

I denne rapporten vil det bli presentert forbruk per kommune og på totalt nivå innenfor følgende

områder. På totalnivå vil følgende bli presentert:

■ Totalt forbruk

■ Forbruk per kategori

■ Kjøp utenfor og innenfor innkjøpssamarbeidet (ØRIK)

© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

5

More magazines by this user
Similar magazines