GPS-Link vejledningen - Dansk Sejlunion

sejlsport.dk

GPS-Link vejledningen - Dansk Sejlunion

GPS-Link version 1.6.4

Brugervejledning

Dansk Sejlunion

Alle henvendelser om GPS-Link bedes foretaget pr. email til supportDLSK@sejlsport.dk

Hvad er GPS-Link?

GPS-Link anvendes til overførsel af navigationsdata mellem GPS-enheder og

applikationer, der kan håndtere sådanne data, som f.eks. Det levende Søkort (DLSK) og

almindelige tekstfiler (ASCII). Desuden kan GPS-Link anvendes til at flytte

navigationsdata mellem to GPS systemer.

Hvilke programmer og GPS-enheder understøttes?

GPS-Link er et generelt program. For at kunne anvende GPS-Link med en bestemt

applikation eller en bestemt type GPS, skal der findes en driver til den pågældende

enhed/program. Der findes drivere til følgende enheder/programmer:

• Det levende Søkort – anvendes til at hente og gemme waypoints, ruter og track logs i

Det levende Søkort.

Tema i Det levende Søkort -

anvendes til at overføre

punkter og linier fra temaer i

DLSK til andre enheder (og

omvendt).

• Garmin GPS – anvendes til at

hente og gemme waypoints,

ruter og track logs i Garmin

GPS enheder. Denne driver

kan anvendes til de fleste

Garmin enheder.

NMEA GPS – Anvendes til at

hente og gemme waypoints i

GPS'er ved hjælp af NMEAprotokollen.

Denne driver kan

anvendes af de fleste GPS

enheder.

DLS

Tema

ASCI

I

Tekst

Det

Levende

Søkort

Magellan

Furono

GPS

GPS-

Link

• ASCII tekst – Anvendes til at

læse eller skrive waypoints, ruter og track logs til/fra en tekst-fil på disk.

Garmi

n

GPS

NMEA

GPS

Andre drivere – Drivere til Magellan og Furono GPS enheder er udviklet af tredjepart.

Garmin, Magellan og Furuno drivere er tilgængelige på www.sejlsport.dk -> Tursejlads ->

Det Levende Søkort

1


Hvordan anvendes GPS-Link?

GPS-Link er udformet som en Guide (Wizard), der inddeler overførselsprocessen i 5 trin.

De 5 trin er:

1) Start af GPS-Link

2) Valg af enheder, der skal overføres mellem (som f.eks. fra DLSKtil GPS)

3) Valg af data type (waypoint, rute eller track log)

4) Valg af data, der skal overføres

5) Overførsel af data

Trin 1: Start af GPS-

Link.

Vælg kommandoen GPS-Link i

Windows’ start-menu (eller kør

GPST.EXE). Herefter vises et

introduktionsskærmbillede.

Tryk på knappen Næste (Next)

for at fortsætte.

Trin 2: Valg af enheder

På siden GPS-Link Enheder

vælges de enheder, som data

skal overføres mellem.

Hvis der f.eks. skal overføres

waypoints fra Det levende Søkort

(version 2 eller senere) til en

Garmin GPS, vælges Det

levende Søkort 2 fra den øverste

liste (Fra) og Garmin GPS fra

den nederste liste (Til). Hvis data

skal flyttes den modsatte vej,

altså fra en GPS til Det levende

Søkort, skal der byttes om på

rækkefølgen (så data bliver

flyttet fra en Garmin GPS til Det levende Søkort).

Hver gang der vælges en ny til-/fra-enhed (eller trykkes på en af knapperne Indstillinger),

vises der en konfigurationsdialog for den valgte enhed (driver). Disse dialoger er

forskellige fra enhed til enhed.

2


For GPS-enheder vil denne indstilling f.eks. bestå i at angive til hvilken

kommunikationsport GPS’en er tilsluttet, mens det for andre enheder kan være andre

aspekter af funktionalitet, der defineres. Se afsnittet "Driver indstillinger" for mere

information om indstillinger af de enkelte enheder.

Trin 3: Valg af data type

På siden GPS-Link Data

Type vælges typen af data

som skal overføres (enten

waypoints, ruter eller track

logs)

Antallet af valgmuligheder vil

afhænge af den valgte driver

og enhed. Det er f.eks. ikke

alle Garmin GPS’er, der med

Garmin-driveren tillader

overførsel af track logs. Hvis

overførsel af en bestemt

datatype ikke er understøttet

af enheden, vil det ikke være

muligt at vælge den

pågældende datatype.

Når datatypen er valgt, vil et tryk på ’Next’ resultere i at GPS-Link læser samtlige data af

den valgte type fra enheden.

Ændring af data type under overførsel.

Vælger man at hente en bestemt datatype (f.eks. waypoints) fra en bestemt enhed, vil

GPS-Link automatisk foreslå at gemme disse data som data af samme type i

modtagerenheden. Imidlertid skelner GPS-Link ikke internt mellem positionsangivelser,

der anvendes til repræsentation af waypoints, waypoints i en rute, eller punkter, der

udgør en track log. Det er derfor muligt at ændre datatypen under en overførsel, f.eks.

kan man gemme de enkelte waypoints i en rute som individuelle waypoints (i

modsætning til waypoints, der udgør en rute).

Trin 4: Valg af data

Når data er hentet fra den

valgte enhed, viser siden

GPS-Link Data samtlige data

af den valgte datatype.

Hvis det ikke er alle data

(som f.eks. alle waypoints),

der skal overføres fra én

enhed til en anden,

anvendes vinduet GPS-Link

Data til at udvælge hvilke

data, der skal overføres.

Desuden er det muligt at

3


ændre navne på waypoints og ruter før data overføres.

Udvælgelse af data

Afhængig af den valgte datatype og enhed består de hentede data af en eller flere lister

af punkter. Hvis flere lister (f.eks. flere ruter) er hentet, kan de enkelte lister ”foldes ud”

ved at klikke i den lille firkant til venstre for navnet på listen.

Som hovedregel overføres der kun data fra en liste, hvis selve listen er valgt (klik i den

store firkant til venstre for navnet på listen). Derudover kan de enkelte punkter i en liste

vælges/fravælges (klik i den store firkant til venstre for navnet på punktet).

Alternativt kan knapperne Vælg alle og Fravælg alle anvendes ved først at vælge en liste

ved at enkelt-klikke på listenavnet, hvorefter samtlige punkter kan vælges/fravælges ved

tryk på den korresponderende knap.

Ændring af navne på waypoints

Endelig er det på dette tidspunkt i processen

også muligt at rette navne på lister (ruter) og

enkelte punkter (waypoints). Dette gøres ved

at dobbelt-klikke på en liste eller et punkt.

For listernes vedkommende er det kun muligt

at ændre selve navnet, mens det for punkternes vedkommende er muligt at modificere

både navnet og en tilhørende kommentar.

Fordi GPS-Link er et generelt program,

passer den anvendte datamodel ikke

perfekte til alle enheder. Generelt

bestemmer den valgte driver, hvad der skal

gøres, hvis den aktuelle enhed stiller

bestemte krav til navngivning af waypoints

og ruter. F.eks. gælder det for visse Garminenheder,

at de kun accepterer navne af en

bestemt længde og desuden kræver, at

navne på waypoints er unikke. GPS-Link vil,

hvis driveren understøtter dette, opdage denne situation og automatisk ændre

navngivningen. Hvis overførsel af data til en enhed resulterer i en fejlmeddelelse, kan det

være en god ide at kigge kritisk på navngivningen af waypoints og ruter.

Formatering af punkter og koordinater

Ved at trykke på knappen Format … kan det

bestemmes hvilke af de tilgængelige

oplysninger, der indgår i beskrivelsen af de

enkelte punkter:

Punktets koordinat (se herunder)

Punktets navn

En eventuel kommentar

Et tidspunkt, der beskriver hvornår

punktet blev oprettet eller downloadet fra

enheden (dette afhænger af den valgte enhed).

Vises koordinater, er det yderligere muligt at vælge hvilket format og hvilket kortdatum,

der anvendes. Følgende formater kan vælges:

4


Grader/Minutter - Eks.: 57° 45.970' N, 57° 45.970 'E

Grader/Minutter/Sekunder - Eks.: 57° 45' 58.20" N, 57° 45' 58.20" E

UTM - Eks.: 6404198N, 602921E (Zone 32)

I feltet "Datum" vælges hvilket datum (WGS 84 eller ED50) der anvendes ved udskrift af

koordinater. Da der er et par hundrede meters forskel mellem punkter i de to datums, er

det vigtigt at vælge det rigtige datum, hvis punkter skal indtegnes eller findes på et

(papir-) kort.

Bemærk at valget af datum ingen indflydelse har på overførsel af data til og fra en enhed,

men alene påvirker visningen af koordinater i GPS-Link. Alle eventuelle

koordinatkonverteringer foretages af driveren selv.

Trin 5: Overførsel af

data

Tryk endelig på knappen

’Next’ for at overføre de

valgte data til den valgte

enhed. Når overførslen har

fundet sted vises den sidste

side i GPS-Link.

Tryk på knappen ’Next’ for at

påbegynde endnu en

overførsel eller tryk på ’

Cancel ’ (afslut) for at

afslutte GPS-Link.

Driver indstillinger

På siden GPS-Link Enheder vælges de enheder, som data skal overføres mellem. Hver

gang der vælges en ny driver (eller trykkes på en af knapperne Indstillinger), vises der en

konfigurationsdialog for den valgte driver. Disse dialoger er forskellige fra driver til driver

og anvendes til at indstille den valgte driver.

De følgende afsnit beskriver de enkelte driveres anvendelsesområde og indstillinger:

Driver til Det Levende Søkort

Driveren til Det levende Søkort anvendes til at

flytte waypoints, ruter og track logs fra DLSK til

andre enheder. Driveren kan også anvendes til at

gemme data fra andre enheder i DLSK.

Driveren kræver ingen yderligere indstillinger -

Indstillingsdialogen oplyser blot om driver

version mm.

Bemærk venligst at der findes en separat driver til at overflytte data fra temaer i Det

levende Søkort 1 til Det Levende Søkort 2 og senere versioner.

5


Driver til Garmin GPS

Driveren til Garmin GPS kan anvendes

til at overflytte waypoints, ruter og tracks

til alle Garmin enheder.

Når Garmin-driveren vælges, vises en

konfigurationsdialog, der gør det muligt

at angive til hvilken seriel kommunikationsport

GPS’en er tilsluttet.

Før Garmin-driveren til GPS-Link kan

fungere, er det vigtigt at sørge for, at

GPS’en benytter Garmin-protokollen til

seriel kommunikation (og ikke f.eks.

NMEA-protokollen, som anvendes ved

kommunikation med udstyr fra andre

fabrikanter). Garmin-protokollen vælges på selve GPS’en, men måden hvorpå dette

foregår afhænger af GPS-typen (f.eks. vælges kommunikationen ’Garmin/Garmin’ på en

Garmin 120/128, mens der på en Garmin 182C vælges ’Transfer’).

For mere information om tilslutning af en Garmin GPS til en PC ved hjælp af et kabel og

valg af kommunikationsprotokol, henvises til den dokumentation, der følger med GPS og

kabel.

Driver til NMEA enheder

Driveren til NMEA enheder kan anvendes til at overføre waypoints (ikke ruter eller tacks)

til og fra enheden. Til gengæld kan den anvendes med de fleste GPS enheder (se

herunder).

Når NMEA-driveren vælges, vises en konfigurationsdialog, der gør det muligt at angive til

hvilken seriel port GPS'en er tilsluttet og hvilke kommunikationsparametre, der anvendes.

Disse parametre skal passe til GPS'ens aktuelle indstillinger, men almindeligvis

anvendes følgende: Baud rate 4800, 8 data

bits,1 stop bit, ingen paritet.

NMEA driveren kan modtage waypoints fra alle

GPS-enheder, der transmitterer waypoints ved

hjælp af NMEA $GPWPL sætninger. Måden

hvorpå dette foregår kan variere fra GPS til

GPS. Nogle enheder sender f.eks. kun det

waypoint, der p.t. navigeres mod, eller de

waypoints, der indgår i den aktive rute. Andre

GPS'er kan bringes til at sende waypoints ved

tryk på en knap. For yderligere informationer

henvises til dokumentationen af de enkelte enheder.

NMEA driveren kan sende waypoints til alle GPS-enheder, der accepterer waypoints i

form af en NMEA $GPWPL sætning.

Driver til temaer i Det levende Søkort og Det levende Danmarkskort

Både Det levende Søkort og Det levende Danmarkskort indeholder en række temaer

med informationer (herunder en geografisk placering) om bestemte emner. Desuden er

det muligt at oprette sine egne temaer.

6


Med tema-driverne til DLSKog DLD er det muligt at overføre oplysninger mellem

sådanne temaer og andre enheder, som f.eks. en GPS.

Et tema i DLS/DLD består af en række registreringer, som enten er af typen punkter,

linier eller arealer. For at overføre bestemte datatyper med GPS-Link skal følgende

datatyper vælges på siden GPS-Link datatype:

For at overføre punkter, vælges datatypen

Waypoints

For at overføre linier, vælges datatypen Ruter

For at overføre arealer, vælges datatypen

Ruter (idet et areal opfattes som en rute, hvor

første og sidste punkt er sammenfaldende).

Når en tema-driver vælges, vises en

indstillingsdialog, der anvendes til at vælge det

tema, hvorfra (eller hvortil) data skal overføres.

Hvis tema-driveren er valgt som afsender (d.v.s. at

der skal kopieres fra et tema), skal der blot vælges

et tema.

Hvis en tema-driver anvendes som modtager i en

overførsel, anvendes indstillingsdialogen til at

vælge det tema, som data skal overføres til. Her

skal der gøres opmærksom på følgende forhold:

Data kan ikke overføres til temaer, der er

skrivebeskyttede (sådanne temaer vises ikke i

listen).

Data kan kun overføres til et eksisterende tema

(driveren kan ikke oprette et nyt tema). Hvis

der ikke findes et ikke-skrivebeskyttet tema i

DLSK, må et nyt tema (f.eks. "Mit GPS-Link

modtager-tema") oprettes før en dataoverførsel

kan findes sted.

Ved overførsel af data til et tema er det desuden

muligt at foretage følgende valg (ved at fjerne

fluebenet i "Brug standardindstillinger"):

Template - Definerer hvordan data præsenteres i DLSK

Ikon - Angiver hvilket ikon, der anvendes i DLSK til visning af registreringen

Bredde - Angiver hvilken linietykkelser, der anvendes ved visning af linier

Farve - Angiver hvilken farve, der anvendes ved visning af registreringen

ASCII Tekst driver

ASCII-driveren er beregnet til at læse og skrive navigationsdata fra og til en tekst-fil.

Driverens indstillings-dialog anvendes til at beskrive det format, der anvendes ved

henholdvis læsning og skrivning.

Ved skrivning til en fil (altså hvis driveren anvendes som modtager i en overførsel)

angives følgende:

7


Om koordinater angives i radianer eller

decimal-grader

Om alle punktattributter skal medtages.

Navnet på et punkts koordinat og dets

koordinater udskrives altid - vælges denne

option, udskrives også et tidspunkt, en

højde og en kommentar (hvis disse

oplysninger findes).

Om tekstfelter omsluttes af anførselstegn.

Ved læsning fra en fil angives tilsvarende om

data er angivet i radianer eller decimalgrader. En

input-fil skal indeholde minimum 3 kommaadskilte

kolonner som fortolkes på følgende

måde:

Kolonne Fortolkning

1 Latitude

2 Longitude

3 Navn på punkt

4 (valgfri) Tidspunkt

5 (valgfri) Højde

6 (valgfri) Kommentar

Her følger et par eksempler på lovlige filformater:

Eks. 1) Decimalgrader, alle attributter, anførselstegn om tekster:

9.559304,56.153394,"Aqua - Ferskvandsakvarium","08/30/01 11:27:28",0.000000,""

10.759145,54.930231,"Aquarium Langeland","08/30/01 11:27:28",0.000000,""

Eks. 2) Radianer, ikke alle attributter, ingen anførselstegn:

0.172495,0.991633,Den Jyske Skovhave

0.219431,0.973018,Forstbotanisk have

Bemærk venligst at punkt-navnene i sidstnævnte tilfælde ikke må indeholde kommaer og

at WGS 84 altid anvendes (og skal anvendes) som datum ved angivelse af koordinater.

Har jeg den seneste version?

Oplysninger om versionsnummer på de enkelte drivere findes på den dialog, der

anvendes til at indstille driveren. Pr. 1/1/2006 er de seneste versioner:

Modul: Seneste

version:

GPS-Link 1.6.4

Garmin driver 1.4

NMEA-driver 2.2

Driver til Det levende Søkort 1 1.4

Driver til Det levende Søkort 2 2.0

ASCII driver 1.3

Det Levende Søkort Temadriver

1.3.1

8


Teknisk support

Alle henvendelser om GPS-Link bedes foretaget pr. email til supportdlsk@sejlsport.dk.

9

More magazines by this user
Similar magazines