Nordens apostel: - Foreningen Norden

www2.norden.no

Nordens apostel: - Foreningen Norden

14

TEMA: LANDSMØTET 2008

Foreningen Nordens landsmøte i Stavanger i juni er en god og viktig anledning for å spre

kunnskap og diskutere aktuelle nordiske temaer og forhold. Dette for en best mulig og riktig

fremtidig kurs for foreningen i henhold til det nordiske samfunn og dets utvikling. Det nordiske

politiske samarbeid, velferdsmodellen og globaliseringen, regionen Norden i Europa og

nordisk språkforståelse er noen av de temaer som står på landsmøtets dagsorden. Vi kikker på

noen av dem allerede her:

Aktualitet og aktivitet fremfor

møter og administrasjon

En trend blant frivillige organisasjoner er at de taper aktive og engasjerte medlemmer. Et trekk er at

medlemmenes betydning minker og foreningen sitter igjen med et såkalt demokratisk underskudd.

TEKST: PER RITZLER

– Frivilligforeningene mister de aktive

medlemmene som har engasjert seg i organisasjonen.

Man mister interessen for å styre

og administrere til dels tunge foreningsstrukturer,

og søker heller aktuelle temaer og aktiviteter.

Mange organisasjoner supplerer da de

kreative kreftene med støttemedlemmer som

ofte ikke er et aktivt, demokratisk medlemskap,

forteller Håkon Lorentzen på institutt for samfunnsforskning

i Oslo, og som er en av landets

ledende forskere på frivillighet.

KULTURKOLLISJON

Tendensen er spesielt tydelig hos unge. De er

lite opptatt av tradisjonelt foreningsliv som

å sitte i styrer, administrere en organisasjon

eller møte opp på medlemsmøter. De møter

heller opp på enkelte aktiviteter. Dilemmaet

er at organisasjonene ikke er tilpasset ungdommenes

krav og kultur. Dette er dessuten

en trend i tiden som vil tilta. Dermed blir alle

organisasjoner konfrontert med denne kulturkollisjonen,

der tradisjonelt tunge styrende

og kontrollerende foreningsadministrasjoner

står mot en aktivitets- og aktualitetssøkende

02/2008 www.norden.no

yngre generasjon med krav på fleksibilitet og

forandringsevne.

DEMOKRATISK UNDERSKUDD

– Det blir et dilemma for de organisasjoner

som er tuftet på en demokratisk styringskultur.

Mangelen på aktive og engasjerte styrer

og medlemmer undergraver selve grunnfundamentet

i det demokratiske organisasjonssamfunnet,

forteller Håkon Lorentzen. En del

organisasjoner prøver da og omdanne seg til

stiftelser som jo er medlemsfrie; andre blir store

profesjonelle apparater der medlemmene spiller

bare en symbolisk rolle. Medlemmenes innflytelse

blir svekket og de taper betydning. Dette

tenderer spesielt å ramme virksomheter som har

komplekse områder og temaer; da blir det også

vanskeligere for medlemmene å se og forstå hva

det er som foregår, forteller Håkon Lorentzen.

DOBBELTDEMOKRATI

Dette karakteriserer Håkon Lorentzen som

et dobbeldemokrati. Organisasjonens styre

og dets administrasjon kommer så å si i klem

mellom på den ene siden medlemmenes og

lokallagenes interesser, ønsker og engasjement,

og på den andre siden storsamfunnet og dets

utvikling.

– Dilemmaet rammer spesielt de organisasjoner

som har en internasjonal agenda; som henter

dagsorden internasjonalt og som har å forholde

seg til det internasjonale samfunnets utvikling og

utfordringer, forteller Håkon Lorentzen.

AKTUELLE AKTIVITETER

På spørsmålet om Håkon Lorentzen har

noen forslag på hvordan Foreningen Nordens

landsmøte kan ta et grep for å posisjonere

foreningen og frivilligheten er svaret klart:

– Jeg tror først og fremst på en aktivitetsorientering.

Foreningen må finne aktiviteter som

engasjerer medlemmene og som er av en slik art

at folk kan komme å delta og være engasjerte og

siden dra hjem igjen. Det kreves en tydelighet i

tidsavgrensing, i hva som fenger og hva som er

temaet. Det må dessuten være aktiviteter rundt

temaer som er av dagsaktuell og samfunnsnyttig

karakter. Foreningen må være på hugget å plukke

ut aktuelle samfunnssaker som engasjerer til

aktivitet, avslutter Lorenzen.

More magazines by this user
Similar magazines