560210 Bruksanvisning

gkwebonline.no

560210 Bruksanvisning

Elektrisk vinsj 2000

Elvinsch 2000

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Art.no. 230354


Elektrisk vinsj

TEKNISKE DATA

Motoreffekt: 96W (8A)

Trekkapasitet: 4446 kg rullende last

Effektiv trekkapasitet: maks. 906 kg

Vaier: 15 m x 4 mm

Vinsjhastighet: 3,2 m/min. ubelastet

Strømforsyning: 12 V (bilbatteri)

Vekt : 5 kg

MEDFØLGENDE TILBEHØR

•Strømkabel med betjeningsanordning for fjernmanøvrering, 3

m kabel.

•15 m vaier utstyrt med sikkerhetskrok.

•Skrupose.

•Håndkrok.

EGENSKAPER

- Bekvem og letthåndterlig elvinsj for vinsjing av båter, kjøretøy

som har kjørt seg fast etc.

- Maks. trekkapasitet 906 kg.

- Drives av 12 V bilbatteri. Praktisk og bekvem bruk uten behov

for forlengelseskabler eller små bensinmotorer.

OBS!

Advarsler, påminnelser og instruksjoner som omtales i

manualen dekker forståelig nok ikke alle tenkelige forhold

og situasjoner som kan oppstå ved håndtering av vinsjen.

Operatøren må ha klart for seg at sunn fornuft og forsiktighet

er faktorer som naturligvis ikke kan bygges inn i dette

produktet, men må komme fra operatøren selv.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU TAR

ELVINSJEN I BRUK.

• Denne elvinsjen er kun beregnet for privat bruk, IKKE for

kommersiell eller industriell bruk.

OBS! Før du tar elvinsjen i bruk, er det viktig at du leser, forstår

og følger alle instruksjoner og sikkerhetsanvisninger i manualen

meget nøye for å forebygge risikoen for personskade, materiell

skade og brann. Instruksjoner og sikkerhetsanvisninger er

beregnet for din og andres sikkerhet, samt for å gi deg problemfri

bruk av elvinsjen i lang tid framover.

Skriv gjerne opp vinsjens serienummer på innsiden av manualens

framside. Oppbevar manualen sammen med kvitteringen på

et sikkert og tørt sted for framtidig behov.

• Bli kjent med elvinsjen. Det er svært viktig at du leser og

forstår instruksjonene i bruksanvisningen og på etikettene på

vinsjen. Lær deg vinsjens bruk, så vel som dens begrensninger

og eventuelle farer forbundet med vinsjen.

• Arbeidsflaten. Uryddige og oljete arbeidsflater fører lett til

ulykker. Arbeidsflaten må derfor holdes ren.

• Riktige omgivelser. Elvinsjen må kun brukes i de omgivelsene

den er beregnet for. Hold arbeidsflaten godt opplyst.

Bruk ikke elvinsjen i nærheten av lettantennelige og brannfarlige

væsker og gasser eller i luft som er gassholdig eller

eksplosiv.

2

Norsk

• Utsett ikke maskinen for regn eller fukt. Utsett ikke

elvinsjen for regn, og heller ikke for fuktige eller våte rom. La

ikke elvinsjen ligge ute når det regner. Elvinsjen må ikke

senkes ned i vann eller annen væske.

• Hold barn borte fra elvinsjen. Barn og andre tilskuere, og

også dyr, må holdes på sikker avstand fra elvinsjen og dens

arbeidsområde. La ingen annen person arbeide med elvinsjen

før vedkommende har lært hvordan den fungerer.

• Oppbevaring. Når elvinsjen ikke er i bruk, skal den oppbevares

på en sikker måte på et tørt og avlåst sted,

utilgjengelig for barn og andre uvedkommende.

• Overbelast ikke elvinsjen. Tving ikke elvinsjen til høyere

ytelse enn den klarer. Arbeidet blir sikrere og resultatet bedre

dersom elvinsjen ikke overbelastes, men brukes i samsvar

med sin kapasitet.

• Bruk riktig elvinsj for riktig formål. Arbeidet går sikrere og

hurtigere dersom du velger riktig type elvinsj for det arbeidet

du skal utføre. Bruk aldri elvinsjen til oppgaver den ikke er

beregnet for. Press ikke en elvinsj med liten kapasitet til å utføre

et arbeid som krever en elvinsj med stor kapasitet.

• Vernebriller. Bruk alltid vernebriller ved alt arbeid med

elvinsjen. OBS! Vanlige briller er IKKE vernebriller.

• Sikre klær. Bruk aldri løstsittende klær eller løst hengende

smykker, fordi de lett kan sette seg fast i roterende deler på

elvinsjen.

• Fottøy. Sklisikre vernesko anbefales.

• Langt hår. Langt hår som henger løst, må bindes opp eller

holdes på plass i et hårnett.

• Verneklær. Bruk alltid hensiktsmessige arbeidsklær.

• Hodebeskyttelse. Dersom det er fare for å skade seg ved at

fallende gjenstander treffer hodet, eller dersom man risikerer

å slå hodet i lavt plasserte gjenstander, anbefales bruk av

vernehjelm.

• Beskytt kabelen. Beskytt elvinsjens batterikabler og fjernmanøvreringens

kabler fra å skades eller utsettes for

korrosive materialer.

• Kroppsholdning og balanse. Stå stødig og behagelig. Strekk

deg aldri over utstyr i drift. Behold en rett stilling, og hold hele

tiden balansen.

• Vær oppmerksom og tenk over hva du gjør. Bruk sunn fornuft,

og bruk under ingen omstendigheter elvinsjen dersom

du er trett, dersom du tar medisiner som kan gjøre deg

søvnig, eller dersom du er påvirket av alkohol eller narkotiske

stoffer.

• Vedlikehold elvinsjen med omsorg. Hold elvinsjen og vaieren

rene for god og sikker ytelse. Kontroller maskinens batterikabel

med jevne mellomrom. Dersom batterikabelen er

skadet, la en kvalifisert reparatør skifte kabelen. Kontroller

alle bevegelige deler og festebolter før bruk. Elvinsjens

manøverhåndtak og strømbryter må alltid holdes rene, tørre

og frie for olje og fett.

• Unngå utilsiktet start. Vær sikker på at alt er klart for å

begynne å vinsje før elvinsjen startes.

• Kontroller at elvinsjen ikke har noen skadede deler. Før

elvinsjen brukes, bør man kontrollere at funksjonen er

korrekt. Kontroller at samtlige bevegelige deler sentrerer som

de skal, og at de ikke går tungt. Kontroller videre at ingen

beskyttelsesanordninger eller andre deler er skadet eller

kanskje fullstendig mangler. Skadede deler må skiftes av

autorisert reparatør. Gi akt på eventuelle skader som kan


Elektrisk vinsj

påvirke operasjonen. Bruk IKKE elvinsjen om ON/OFFstrømbryteren

ikke virker, eller om noen av kablene er slitt

eller snodd.

• Koble elvinsjen fra batteriet og gjør den strømløs. Bryt

alltid strømmen ved å løsne batterklemmene fra bilbatteriet

så snart elvinsjen ikke brukes, før service, smøring eller

justeringer, samt ved skifte av tilbehør. Gå aldri fra elvinsjen

ubevoktet ved arbeid. Slipp ikke oppmerksomheten før

elvinsjen har stanset helt.

SPESIELLE ADVARSLER VED BRUK AV ELVINSJ

KABEL

Forsikre deg om at kablene er i god stand, og at de er korrekt

festet. Bruk IKKE elvinsjen dersom kabeln er slitt eller snodd.

Erstatt IKKE kabelen med en kabel som har mindre kabeltverrsnitt.

BATTERI

Forsikre deg om at batteriet er velladet og i god stand. Unngå

kontakt med eventuell batterisyre eller andre forurensninger.

Bruk alltid godkjente vernebriller ved arbeid omkring et batteri.

La alltid motoren være i gang når du bruker elvinsjen, for å unngå

at batteriet lades ut.

STÅ SIKKERT

Ved vinsjing, stå IKKE i linje med vaieren, men ved siden av, i

90° vinkel mot vaieren, samt så langt bort som fjernmanøvreringenskabel

tillater. Dersom vaieren glir eller ryker, vil

den gjøre en piskesnert langs denne linjen. La aldri noen stå

bak gjenstanden som skal vinsjes.

Hold hender, klær, langt hår og smykker borte fra elvinsjens

vaiertrommel når den er i bruk.

Bruk en “observatør” for å hjelpe deg å bruke elvinsjen på en så

sikker måte som mulig. Sørg for at denne personen befinner

seg på et sikkert sted og på sikker avstand fra vaieren og gjenstanden

som skal vinsjes før du aktiverer elvinsjen.

BRUK

Denne elvinsjen er kun beregnet for horisontal vinsjing.

OBS! Den må IKKE brukes for vertikale løft.

INNKOBLING

Elvinsjen kan innkobles midlertidig eller permanent.

3

Norsk

ADVARSEL!

• Koble alltid rød batterikabel til rød batteriterminal (positiv til

positiv) og sort batterikabel til god jordforbindelse i kjøretøyets

chassis, når strømmen til elvinsjen skal tas fra kjøretøyet

ditt.

• Kjør ikke elvinsjen til batteriet blir helt uttømt.

• Ved å la kjøretøyets motor være i gang når man bruker

elvinsjen, lades batteriet samtidig som det driver elvinsjen.

Vær alltid svært oppmerksom ved arbeid rundt et kjøretøy

med motoren i gang.

• Bruk ikke et tilsmusset, korrodert eller lekkende batteri. Du

kan få brannskader av syren.

• Bruk alltid godkjente vernebriller ved alt slags arbeid rundt

eller med et batteri.

PERMANENT MONTERING

• Velg ut et egnet sted for montering av elvinsjens på kjøretøyet,

pickupen, båthengeren, tilhengeren etc. OBS! Elvinsjens

effektive trekkapasitet er maks. 906 kg. Kontroller at monteringsstedet

tåler denne store påkjenningen. Du kan måtte forsterke

monteringsstedet med stålplater eller sveise fast

ekstra braketter etc., avhengig av hvordan det ønskede

monteringsstedet ser ut.

• Rett inn elvinsjen på det ønskede monteringsstedet, og bruk

hullene på elvinsjens underside som boremal for å markere

hvor de to monteringshullene skal bores.

• Bor de to monteringshullene med et Ø 8 mm bor.

• Bruk de medfølgende skruer, muttere og skiver for å montere

elvinsjen på plass.

BRUK

• Sett kjøretøyet i nøytral. La kjøretøyet bilen stå i gir eller være

i P-posisjon, fordi dette kan skade kjøretøyet transmisjon.

Legg i håndbremsen. Blokker hjulene fra å rulle ved hjelp av

egnede stoppeklosser.

• Vinsjen kan frikobles for manuell uttrekking av vaier. For å

trekke ut vaier, løsne frikoblingsrattet ved å vri mot klokka,

trekk deretter ut så mye vaier som kreves. OBS! La det alltid

være igjen minst fem viklininger av vaieren på vinsjtrommelen

for å hindre at vaieren trekkes løs fra trommelen.

• Vaierens sikkerhetskrok hektes fast i egnet slepekrok, sleptau

eller kjetting. Vikle aldri vaieren rundt gjenstanden for deretter

å hekte fast kroken i vaieren. Dette kan foårsake skade på

gjenstanden som skal vinsjes, og også innebære at vaieren

kan sno seg og slites.

• Trekk fast frikoblingsrattet ved å dreie med klokka.


• Gjør deg forberedt, og når alt er klart for å begynne å vinsje,

aktiver fjernmanøvreringens betjeningsanordning, noe som

gjøre at vaieren og den vinsjede gjenstanden begynner å

rulles inn.

KAPASITET PÅ RULLENDE LAST:

*Helling 10% (6°) 20% (11°) 30% (17°) 100% (45°)

**Kg 4446 3138 2337 1165

Det beregnes ca 10% påvirkende friksjon.

* En 10% stigning er en økning på 1m på 10m. Stigning i anslagsvis gradeantall

(°) er oppgitt i tabellen over.

** Alle oppgitte laster er med 1 wirelag. Ved å benytte 2 wirelag, og ved bruk av

en blokk, vil man doble kapasiteten på vinsjen.

YTELSE:

Antall Wirelag 1 2 3 4 5 6

Kapasitet kg. 906 740 620 540 470 420

Last kg. 0 227 44 680 906

Hastighet m/min 3,2 2,8 2,3 1,8 1,3

Motor effekt 8A 30A 60A 90A 118A

Ytelse basert på 1 wirelag

Elektrisk vinsj

FEILSØKING

Vinsjen går ikke når bryteren på

trykknappbrettet anvendes.

Vinsjen klarer ikke trekke lenger.

Bremsen virker ikke og lasten har derfor

en tendens til å slure.

Kabelen er vridd

- Kabel eller skjøtekabler, hvis brukt er

brutt.

- Det har oppstått en feil i kontakten din.

- Lås av brems har oppstått under oppvarming.

- Den elektriske motoren er overopphetet.

- Lasten overstiger heisekapasiteten.

- Bremsen er slitt ut.

4

Norsk

MANUELL UTTREKKING AV VAIER:

Løsne frikoblingsrattet (mot klokka). Bruk håndkroken, og trekk

ut ønsket lengde vaier. Trekk til frikoblingsrattet (med klokka).

Frikoblingsratt

Enkel wire

Dobbel wire

Blokk

For last over 450kg anbefales det å

doble vaieren, ved bruk av en blokk.

Dette vil redusere belastningen på

vinsjen med ca 50% (se fig. )

STELL

•Smør vaieren fra tid til annen med tynn olje.

- Undersøk forbindelser, kabler og

terminaler.

- Sjekk at kontakten din fungerer og at

sikringer ikke er sprengt.

- Fortsett å bruke trykknappen er stund til

bremsen slipper.

- La motoren få kjøle seg ned.

- Reduser lasten som skal trekkes.

- Få de slitte delene byttet ut av et

spesialisert verksted

- Bytt ut.


Elvinsch

TEKNISKA DATA

Motoreffekt 96W (8A)

Dragkapacitet: 4446 kg rullande last

Effektiv dragkapacitet: max. 906 kg

Wire: 15 m x 4 mm

Vinschhastighet: 3,2 m/min. obelastad

Strömförsörjning: 12 V (bilbatteri)

Vikt : 5 kg.

MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR (FIG. 1)

•Strömkabel med reglage för fjärrmanövrering med 3 m kabel.

•15 m wire försedd med säkerhetskrok.

• Skruvpåse

• Handkrok

EGENSKAPER

- Bekväm och lätthanterlig elvinsch för vinschning av båtar,

fordon som kört fast etc.

- Max. dragkapacitet 906 kg.

- Drivs av 12 V bilbatteri. Praktisk och bekväm användning utan

krav på förlängningskablar eller små bensinmotorer.

OBS!

Varningar, påpekande och instruktioner som omtalas i

manualen täcker begripligt nog inte alla tänkbara förhållanden

och situationer som kan uppstå vid handhavande

av vinschen. Operatören måste ha klart för sig att

sunt förnuft och försiktighet är faktorer som naturligtvis

inte kan byggas in i denna produkt, utan måste komma

från operatören själv.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT

INNAN ELVINSCHEN BÖRJAR ANVÄNDAS.

• Denna elvinsch är endast avsedd för privat bruk, EJ för

kommersiellt eller industriellt bruk.

OBS: Innan du börjar använda elvinschen, så är det viktigt att du

läser, förstår och följer alla de instruktioner och säkerhetsanvisningar

som finns i manualen mycket noga för att förebygga

risken för personskada, materialskada och brand.

Instruktioner och säkerhetsanvisningar är avsedda för Din och

andras säkerhet, samt för att ge Dig en lång och bekymmersfri

användning av elvinschen. Skriv gärna upp vinschens serienummer

på insidan av manualens framsida. Spara manualen

tillsammans med kvittot på en säker och torr plats för framtida

behov.

• Lär känna din elvinsch. Det är mycket viktigt att du läser

och förstår instruktionerna i bruksanvisningen och på de

etiketter som finns på vinschen. Lär dig vinschens

tillämpning, såväl som dess begränsningar och de eventuella

farligheter som är förbundna med vinschen.

• Arbetsytan. Skräpiga och oljiga arbetsytor leder lätt till

olyckor. Arbetsytan måste därför hållas ren.

• Korrekt miljö. Elvinschen får endast användas i de miljöer

den är avsedd för. Håll arbetsytan väl upplyst. Använd ej

elvinschen i närheten av lättantändliga och brandfarliga vätskor

och gaser eller i luft som är gashaltig eller explosiv.

5

Svenska

• Utsätt inte maskinen för regn eller fukt. Utsätt inte elvinschen

för regn, fuktiga eller våta utrymmen. Låt inte elvinschen

ligga ute när det regnar. Elvinschen får ej sänkas ned i vatten

eller annan vätska.

• Håll barn borta från elvinschen. Barn och andra åskådare,

samt även djur, måste hållas på ett säkert avstånd från elvinschen

och dess arbetsområde. Låt ingen annan person arbeta

med elvinschen förrän personen lärt sig funktionen.

• Förvaring. När elvinschen inte används, ska den hållas i

säkert förvar, på en torr och låst plats, oåtkomlig för barn och

obehöriga personer.

• Överbelasta inte elvinschen. Tvinga inte elvinschen till

högre prestation än den klarar. Arbetet blir säkrare och

resultatet bättre om elvinschen inte överbelastas utan

används med avseende på sin kapacitet.

• Använd rätt elvinsch för rätt ändamål. Arbetet går säkrare

och snabbare om du väljer korrekt typ av elvinsch för det arbete

du skall utföra. Använd aldrig elvinschen till sådant den

inte är avsedd för. Pressa inte en elvinsch med liten kapacitet

att utföra ett arbete som kräver en elvinsch med stor kapacitet.

• Skyddsglasögon. Använd alltid skyddsglasögon vid allt

arbete med elvinschen. OBS: Vanliga glasögon är EJ skyddsglasögon.

• Säker klädsel. Använd aldrig löst sittande klädsel eller löst

hängande smycken eftersom de lätt kan fastna i roterande

delar på elvinschen.

• Fotbeklädnad. Halksäkra skyddsskor rekommenderas.

• Långt hår. Långt, hängande hår måste knytas upp eller hållas

på plats i ett hårnät.

• Skyddskläder. Använd alltid passande arbetskläder.

• Huvudskydd. Om det finns risk att skada sig genom att

nedfallande föremål träffar huvudet eller om man riskerar att

slå huvudet i lågt sittande föremål, då rekommenderas

användning av skyddshjälm.

• Skydda elkabeln. Skydda elvinschens batterikablar resp.

fjärrmanövreringens kablar från att skadas eller utsättas för

korrosiva material. Drag ej i kablarna för att lossa batterianslutningarna

resp. fjärrmanövreringens anslutning, utan

greppa i batteriklämmorna resp. stickkontakten istället.

• Kroppshållning och balans. Stå stadigt och bekvämt. Sträck

dig aldrig över utrustning i drift. Behåll rätt ställning och balans

hela tiden.

• Var uppmärksam och tänk på vad du gör. Använd sunt förnuft

och använd absolut ej elvinschen om du är trött, om du

tar mediciner som kan leda till sömnighet, eller om du är påverkad

av alkohol eller droger.

• Underhåll elvinschen med omsorg. Håll elvinschen och wiren

ren för bra och säker prestanda. Kontrollera maskinens

batterikabel med jämna mellanrum. Om batterikabeln

skadats, låt behörig reparatör byta kabel. Kontrollera alla rörliga

detaljer och fästbultar före användning. Elvinschens

manöverhandtag och strömbrytare måste alltid hållas rena,

torra och fria från olja och fett.

• Undvik oavsiktlig start. Var säker på att allt är klart för att

börja vinscha innan elvinschen startas.

• Kontrollera elvinschen så att den inte har några skadade

delar. Innan elvinschen används bör man kontrollera att

funktion är korrekt. Kontrollera att alla rörliga delar centrerar

som de ska och att de inte kärvar.


Elvinsch

Kontrollera vidare att det inte finns några skyddsanordningar

eller andra detaljer som är skadade eller kanske helt saknas.

Skadade detaljer måste bytas av auktoriserad reparatör. Ge

akt på eventuella skador som kan påverka operationen.

Använd EJ elvinschen om ON/OFF- strömbrytaren inte fungerar

eller om någon av kablarna är nött eller snodd.

• Koppla bort elvinschen från batteriet och gör den

strömlös. Bryt alltid strömmen genom att lossa batterklämmorna

från bilbatteriet så snart elvinschen inte används,

innan service, smörjning eller justeringar sker, samt vid byte

av tillbehör. Lämna aldrig elvinschen obevakad vid arbete.

Släpp inte uppmärksamheten förrän elvinschen helt stannat.

SPECIELLA VARNINGAR VID ANVÄNDNING AV

ELVINSCH

KABEL

Försäkra dig om att kablarna är i gott skick och att de är korrekt

fastsatta. Använd EJ elvinschen om kabeln är nött eller snodd.

Ersätt EJ kabeln med en kabel som har mindre kabelarea.

BATTERI

Försäkra dig om att batteriet är välladdat och i gott skick.

Undvik kontakt med ev. batterisyra eller andra förereningar.

Använd alltid godkända skyddsglasögon vid arbete runt ett

batteri. Låt alltid motorn vara igång när du använder elvinshen,

för att undvika att batteriet laddas ur.

STÅ SÄKERT

Vid vinschning, stå EJ i linje med wiren utan vid sidan om, i 90°

vinkel mot wiren, samt så långt bort som fjärrmanövreringens

kabel medger. Om wiren glider eller brister, så kommer den att

göra en pisksnärt längs med denna linje. Tillåt aldrig någon att

stå bakom fordonet som skall vinschas. Håll händer, kläder,

långt hår och smycken borta från elvinschens wiretrumma när

den används. Använd en “observatör” för att hjälpa dig att på

ett så säkert sätt som möjligt använda elvinschen. Se till att

denna person befinner sig på säker plats och på säkert avstånd

från wiren och fordonet som skall vinschas innan du aktiverar

elvinschen.

ANVÄNDNING

Denna elvinsch är endast avsedd för horisontell vinschning.

OBS: Den får EJ användas för vertikala lyft.

INKOPPLING

Elvinschen kan inkopplas tillfälligt eller permanent.

6

Svenska

VARNING!

•Anslut alltid röd batterikabel till röd batteriterminal (positiv till

positiv) och svart batterikabel till god jordförbindning i

fordonets chassi, när strömmen till elvinschen skall tas från

ditt fordon.

•Kör ej elvinschen tills batteriet blir helt uttömt.

•Genom att låta fordonets motor vara igång när man använder

elvinschen, så laddas batteriet samtidigt som det driver

elvinschen. Var alltid mycket uppmärksam vid arbete kring en

bil med motorn igång.

•Använd ej ett smutsigt, korroderat eller läckande batteri. Du

kan få brännskador av syran.

•Använd alltid godkända skyddsglasögon vid allt typ av arbete

kring eller med ett batteri.

PERMANENT MONTERING

•Välj ut en lämplig plats för elvinschens montering på fordonet,

pickupen, båttrailern, biltrailern etc. OBS: Elvinschens

effektiva dragkapacitet är max. 906 kg. Kontrollera så att

monteringsplatsen tål denna stora påkänning. Du kan behöva

förstärka monteringsplatsen med stålplåtar eller svetsa fast

extra konsoler etc., beroende på hur den önskade monteringsplatsen

ser ut.

•Rikta in elvinschen på den önskade monteringsplatsen och

använd hålen på elvinschens undersida som borrmall för att

markera var de två monteringshålen skall borras.

•Borra de två monteringshålen med ett Ø8 mm borr.

•Använd M8- bultar av härdat stål, stora planbrickor, låsbrickor

samt låsmuttrar för att montera elvinschen på plats.

ANVÄNDNING

• Lägg växeln i neutralläge. Låt aldrig växeln vara ilagd eller

vara i P-läge, eftersom detta kan skada fordonets transmission.

Lägg i handbromsen. Blockera hjulen från att rulla med

hjälp av lämpliga stoppklotsar.

•Vinschen kan frikopplas för manuell utdragning av wire. För

att dra ut wire, lossa frikopplingsratten genom moturs vridning,

dra sedan ut så mycket wire som krävs. OBS: Lämna

alltid minst fem varv av wiren kvar på vinschtrumman för att

förhindra att wiren dras loss från trumman.

•Wirens säkerhetskrok hakas fast i lämplig bogserögla, bogserlina

eller kätting. Vira aldrig wiren kring föremålet för att

sedan haka fast kroken i wiren. Detta kan orsaka skada på

föremålet som skall vinschas, samt även innebära att wiren

kan sno sig och nötas.

•Drag fast frikopplingsratten genom medurs vridning.

•Gör dig beredd och när allt är klart för att börja vinscha,


Elvinsch Svenska

aktivera fjärrmanövreringens reglage varvid wiren och det

vinschade fordonet börjar rullas in.

KAPACITET PÅ RULLANDE LAST:

*Lutning 10% (6°) 20% (11°) 30% (17°) 100% (45°)

**Kg 4446 3138 2337 1165

Det beräknas ca 10% påverkande friktion.

* En 10% stigning är en ökning på 1m på 10m. Stigning i anslagsvis gradantal (∞)

är uppgivet i tabellen ovanför.

** Alla uppgivna laster är med 1 wirelag. Vid användning av 2 wirelag och av ett

block, kommer kapaciteten att dubblas på vinschen.

YTELSE:

Antall Wirelag 1 2 3 4 5 6

Kapacitet kg. 906 740 620 540 470 420

Last kg. 0 227 44 680 906

Hastighet m/min 3,2 2,8 2,3 1,8 1,3

Motor effekt 8A 30A 60A 90A 118A

Ytelse baserad på 1 wirelag

7

MANUELL UTDRAGNING AV WIRE:

Lossa frikopplingsratten (moturs). Greppa i wire/krok och drag

ut önskad längd wire. Drag åt frikopplingsratten (medurs).

Frikoplingsratt

Enkel wire

Dubbel wire

Block

SKÖTSEL

•Smörj wiren då och då med tunn olja.

För last över 450kg rekommenderas

det att dubbla wirern vid användning

av ett block. Detta reducerar

belastningen på vinschen med ca

50% (se fig. )


Deletegning/delritning

8


Deleliste/del-list

No Description Quantity

1 Stator 1

2 Stationary Gear Housing Assembly 1

3 T-Series Carrier Assembly 1

4 T-Series Rotator Gear 1

5 Drum Support Plate 1

6 M4x0,7x12 STPan Head Screw 4

7 Drum Support Bushing 1

8 Splined Shaft 1

9 Spring 1

10 Drum Assembly 1

11 M5x0,8x8 Set Screw 1

12 T-Series Bushing 1

13 Thick Flat Washer As required

14 M5 Hex Flange Nut 2

15 T-Series Baseplate Assembly 1

16 Tension Plate 1

17 T-Series F/W Knob Assembly 1

18 Rotor 1

19 M6x1x16 ST Hex Skt FH Screw 2

20 M5x0,8x12 ST Hex Skt FH Screw 1

21 Hex Head Bolt 1

22 Flat Washer 1

23 Spring Washer 1

24 Hex Head Nut 1

25 Handsaver Bar 1

26 5/32”x49” Wire Rope and Hook Assembly 1

27 Button 1

28 Switch Cover (up) 1

9


Svensk

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum.

Garanti gäller endast för material- eller

fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej

följts eller om maskinen utsatts för

onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader

eller demonteringskostnader är för köparens räkning.

Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens

rekommendationer.

TILLVERKAR DEKLARATION

Undertecnad firma

Gisle Krigsvoll AB

B Jönssons v 4

S-302 41 Halmstad

försäkrar under eget ansvar att maskinen

Produkt ....................Elvinsch

Märke ......................Gebe

Modell typ ................2000

Halmstad, 2006-01-02

VD, Gisle Krigsvoll AB

Ändringar

Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen,

om maskinen skulle ändras väsentligt.

2006 © Gisle Krigsvoll AB

Art.no 230354

Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans

med hushållsavfall. För säker hantering,

lämna elvinschen vid närmaste avfallsanläggning.

Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic

Equipment) direktiv, gällande från augusti 2005.

Norsk

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.

Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.

Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er

fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for

unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader

er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder

Kjøpsloven.

SAMSVARSERKLÆRING

Undertegnede firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Industrivn. 61

N-7005 Trondheim

forsikrer under eget ansvar at maskinen

Produkt ....................Elektrisk vinsj

Merke ......................Gebe

Modell ......................2000

Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen

med husholdningsavfall. Lever den elektriske vinsjen ved

nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i

henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic

Equipment) direktiv gjeldende fra august 2005.

Trondheim, 02.01.2006

Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Endringer

Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen

går i trykken. Om maskinen skulle endres vesentlig, forbeholder

vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen.

2006 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

More magazines by this user
Similar magazines