Hver dråpe teller, vannsikkerhet og energi i et endret klima - Fivas

fivas.org

Hver dråpe teller, vannsikkerhet og energi i et endret klima - Fivas

3 Energi – vannkraft og vannforsyning

I dag lever 1,5 milliarder mennesker uten tilgang på

elektrisitet og 3 milliarder mennesker er avhengig av

brensel for fyring og matlaging. 58 Sammen med den forventede

befolkningsøkningen og en voksende middelklasse,

vil oppgaven med å sikre tilgang til elektrisitet

for alle gi store utviklingsutfordringer. Klimagassutslipp

fra fossile energikilder som kull, olje og gass er hovedårsaken

til den globale oppvarmingen. FNs klimapanel

har beregnet at klimagassutslippene må reduseres med

80 prosent innen 2050 dersom vi skal klare å begrense

temperaturstigningen til 2 grader celsius. Globalt må vi

redusere klimagassutslippene og samtidig sikre energi

til dagens og fremtidens generasjoner. Derfor blir det

avgjørende å møte dette energibehovet med klimanøytral

energi.

Vannkraft blir ofte sett på som et attraktivt alternativ

for å redusere utslippene fordi det er renere enn fossile

energikilder og sikrere enn atomkraft. Vannkraft stod

for 16 prosent av verdens strømproduksjon i 2008 og

er den største fornybare energikilden innenfor strømproduksjon.

59 Selv uten en økt etterspørsel etter ren

energi, forventer FNs klimapanel at nye dammer vil bli

konstruert i utviklingsland i årene som kommer. Vannkraft

kan virke som en god kilde til fornybar energi, og

til å sikre vann til verdens jordbruk i en virkelighet med

mer uforutsigbar nedbør. Imidlertid er det store sosiale

og økologiske konsekvenser forbundet med store dammer.

Vanningsjordbruk kan føre til både utarming og

forsalting av jorda (se kapittel 2). I dette kapitelet vil vi

se nærmere på konsekvensene av store dammer og vise

til alternative former for fornybar energi.

24

Atomkraft

Fossile energikilder dominerer dagens energibruk, der

olje står for 34,6 prosent, kull 28,4 prosent, gass 22,1

prosent og atomkraft for 2 prosent. Fornybare energikilder

står for 12,9 prosent av verdens energiforsyning i

følge FNs klimapanels utregning. III

3.1 Vannkraft

Fornybar

Vannkraft produserer energi ved at vann beveger seg fra

høye til lavere terreng. Vannkraft kan produseres ved

hjelp av oppdemmet vann, pumpemagasiner og installasjoner

i elveløp. Selv om det kreves store investeringer er

vedlikeholds­ og driftskostnadene lave. Derfor er vannkraft

konkurransedyktig med dagens energipriser. Vannkraft

betegnes som fornybar energi. Dette til tross for

at vi ikke helt har oversikt over nettoutslippet fra vannkraftanlegg,

som følge av forråtnelse. 60 Store dammer kan

også endre områdets albedo, det vil si områdets evne til

å reflektere solenergi. Dette kan igjen spille inn på den

globale energibalansen.

III Det finnes ikke en standardisert metode for å telle primære energikilder (fossil energi) og ikke­antennelige energikilder som fornybar

energi. Her har FNs klimapanel brukt en metode der fossile energikilder telles etter sin oppvarmingsverdi og ikke­antennelige

energikilder telles på grunnlag av den sekundære energien de produserer.

Gass

Kull

Olje

More magazines by this user
Similar magazines