les hele bladet

nmio.no

les hele bladet

FN’s menneskerettighetserklæring ble vedtatt i 1948. Tyve år

etter ble en kule avfyrt fra en veranda i Memphis, USA, og

menneskerettighetsforkjemperen Martin Luther King jr. stupte

død til jorden. Som så mange ganger før måtte et kristent

menneske som kjempet for menneskeverdet og mot vold,

urett og diskriminering av ulikt slag, bøte med livet. Denne

afro-amerikanske forkjemperen for frihet og likeverd uttalte en

gang: ”Den store tragedie er ikke onde menneskers brutalitet,

men gode menneskers taushet”.

Norsk Misjon i Øst ønsker ikke å være en taus forkjemper for

menneskeverd og trosfrihet. Derimot ønsker vi aktivt å sette

søkelyset på religionsfriheten og dens trange kår i mange

land. Trosfrihet er en selvsagt del av de universelle menneskerettighetene.

Det gjelder også friheten til alene, og offentlig

eller privat, å gi uttrykk for sin tro gjennom undervisning,

utøvelse, tilbedelse og ritualer.

Som en handlekraftig organisasjon innenfor norsk kirkeliv,

og dermed også som en aktør sammen med den universelle

kirkes kall og mandat, ønsker vi ikke å stille oss likegyldige

overfor den mest verdifulle av alle menneskerettigheter: retten

ethvert menneske har til å tro på Gud slik han har gitt seg til

kjenne gjennom Bibelen.

Mandatet til å kjempe for menneskenes trosfrihet fi nner vi ikke

bare i de grunnleggende sekulære menneskerettigheter og i

en europeisk, liberal tenkning om hvordan forholdet mellom

individ og samfunn skal være. Vi fi nner utfordringen like mye i

alle kristentroens tre artikler. Mennesket er skapt i Guds bilde.

En krenkelse av mennesket blir en krenkelse av Guds gode

vilje og hensikt med mennesket og menneskelivet. Dessuten:

Mennesket er skapt til samfunn med Gud gjennom frelsen i

Jesus Kristus. Og til sist: Den kristne kirke skal ikke stå passiv i

forhold til uretten. Når ett lem i kirken lider, lider de andre med.

Ansvarlig redaktør

Redaktør

Design og layot

Forsidefoto

Trykk

Opplag

Bjørn A. Wegge

Kristin E. Morlandstø

Identicon

Bjørn A. Wegge

Norgrafi sk as, Bergen

24 750

Bryt tausheten

Kontor

Postadresse

Telefon

Telefaks

E-post

Hjemmeside

I årene siden 1948 har vi dessverre sett en tiltagende brutalisering

og diskriminering vis-à-vis de kristne i fl ere og fl ere

land. Islamisering, fordreid nasjonalisme, terror og utspekulert

forfølgelse gjennom et religionsfi endtlig lovverk rammer

tusenvis av menigheter og millioner av mennesker. Vi må derfor

hele tiden spørre hva vi kan gjøre for å sette søkelyset på

overgrepene og for å hjelpe de som blir forfulgt og krenket?

Først og fremst kan vi konstant bryte stillheten. Er det virkelig

slik, spør mange når de får høre om de kristnes vilkår i

Indonesia, Pakistan og Nord-Korea for å nevne noen land.

La oss ikke bli fanget inn i ”de gode menneskers taushet”.

Det betyr at vi uavlatelig må gjøre kristne i Norge oppmerksom

på hvordan livsvilkårene er for millioner av medkristne

i den ufrie del av verden. Vi må videreformidle de nyheter

som daglig strømmer inn til Norsk Misjon i Østs kontor og

som skildrer forfølgelse, henrettelser, massakre, fengsling og

forsvinninger. Vi må informere om hvordan alle nasjoner med

en islamsk majoritetsbefolkning og de kommunistiske stater

har lagt sterke restriksjoner på hvor kristne kan møtes og hva

som kan forkynnes. I realiteten må millioner leve i skjul med

sin kristne tro. Dernest må vi være konkrete ved å gi aktuelle

utfordringer gjennom: nyheter til forbønn, giverordninger og

appelltjeneste.

Slik ønsker Norsk Misjon i Øst å bryte den farlige tausheten

og være en vokter av den forfulgte kirke. Slik kan vi også bli

medvandrere for forfulgte kristne uansett hvor i verden de

befi nner seg.

Bjørn A. Wegge

Generalsekretær

Trondheimsveien 137

P.b. 6663 Rodeløkka, 0502 Oslo

22 38 05 13

22 38 24 06

mail@normis.no

www.normis.no

Styreformann

Representantskapsformann

Bankgiro

Revisor

Lars inge Magerøy

Berit Helgøy Kloster

3000 14 57922 Gavekonto

3000 14 59291 Spesielle aksjoner

3000 14 59259 Annonsekampanjer

Inter revisjon Lillestrøm as

Tekst: Kristin E. Morlandstø Foto: Bjørn A. Wegge

Voldsbølge

Aldri tidligere har kristne i den indiske

delstaten Karnataka vært utsatt for en

sterkere voldsbølge spesielt rettet mot

dem. I løpet av fi re måneder er 50 angrep

mot kristne registrert, men det virkelige

tallet er sannsynligvis langt større. En

prest beskriver volden som rammet

ham og mener episoden er ganske typisk:

Hindu-fundamentalister, bevæpnet

med kniver og stokker, dro presten ut fra

huset hvor han var gjest. Han ble brutalt

mishandlet og tvunget til å uttale Jai

Hindu Dharma (”ære til hinduismen”).

For å nedverdige ham og hans tro,

kastet mobben Bibelen hans på gulvet

og strøk rødt pulver på pannen hans.

INDIA

Befolkning: mer enn én milliard

Hovedstad: Dehli

Religion: 80% hinduer, 12% muslimer, 2,3% kristne

Anti-konverteringslov: innført i delstatene :

Madhya Pradesh, Orissa, Arunachal Pradesh,

Gurjarat og Tamil Nadu.

India Frykter voldsbølge

Pastorer, evangelister og kirkelig ansatte frykter for sin sikkerhet

etter dramatisk økning i voldelige angrep mot kristne.

Overgrep

Ifølge nettavisen Christian Monitor

mottok alle pastorer i Karnataka for kort

tid siden en advarsel om ikke å holde offentlige

bønnemøter. I så fall vil vi gå til

enda kraftige aksjoner, var trusselen fra

hindu-fundamentalistene. Organisasjonen

All India Christian Council (AICC) er svært

bekymret for utviklingen. Tidligere i år la

AICC fram en rapport som viste brutale

overgrep mot hundrevis av kirkelige medarbeidere

i løpet av de siste fem årene.

PAKISTAN

DET INDISKE HAV

Dehli

INDIA

TIBET

NEPAL

Motstand mot konvertering

De som forlater hinduismen og blir

kristne, møter den sterkeste motstanden.

- Butikkeiere blir ofte boikottet og

mange kristne blir forvist fra sin landsby

eller nektes grunnleggende rettigheter

i samfunnet, fortalte en kvinne som

nylig konverterte. Hittil har fem indiske

delstater innført en såkalt anti-konverteringslov

hvor målet ser ut til å være å

hindre misjonsvirksomhet. Ifølge denne

loven er det ikke tillatt å lokke eller

presse andre til å endre sin tro. I dag

fi nnes det ingen kjente eksempler på at

hinduer blir presset til å bli kristne. Derimot

blir mange kristne presset tilbake

til hinduismen, noe myndighetene ofte

ser gjennom fi ngrene med. De beskriver

i stedet dette som ”hjelp til å komme

tilbake til sin opprinnelige tro”.

BURMA

Ropet fra Øst nr.5 2003 3

More magazines by this user
Similar magazines