MENIGHETSBLAD - Kirken i Søndre Land

kirkeniland.no

MENIGHETSBLAD - Kirken i Søndre Land

- årene etter krigen.

Harald Fremstad fortsetter å gi oss

klipp fra Søndre Land menighetsblads

71-årige historie. Nå er turen

kommet til årene rett etter krigen.

( Menighetsbladets historikk III )

«Vårt menighetsblad har i dag den

glede å komme inn ad døren til dere

igjen etter vel tre og et halvt års fravær.

Jeg tror det også vil vekke glede hos

de mange lesere at det nå kan hilse

på dere igjen. Det har i alle fall vært

mange som har spurt etter det og

ventet på det. Mon ikke det kan tydes

så at Menighetsbladet har vunnet seg

en liten hjerteplass i den tid det fikk

komme ut. I så fall har vårt ønske ved

bladets begynnelse i 1937 gått i oppfyllelse.».

Dette skrev redaktør Øystein

Nøtsund i Menighetsbladet nr 1, januar

1946.

Menighetsbladet startet sin «nye»

tilværelse etter krigens slutt som et

fellesorgan for alle menigheter i Hadeland

og Land prosti. Geografisk var

avstanden stor fra Torpa til Jevnaker,

og det ser ut til at bladet speilet menighetsarbeidet

i prostiet på en god måte

i denne første etterkrigstiden. På fire

sider skulle alle komme til med sitt:

Kirkelig statistikk, oversikter, opplysninger,

oppbyggelig og forkynnende

stoff. Fellesutgivelsen av menighets-

bladene varte i to år, i januar 1948 begynte

de ulike menighetene å utgi sine

egne blader på nytt.

– I fellesnummeret april 1946 ser en

at klokker Olav Hæreid er valgt til formann

i menighetsrådet i S. Land, fru

Inga Hammerhagen er varaformann

og klokker Karlsen er kasserer.

– I maiutgaven 1946 kan en lese at

arbeidet med å samle inn penger for å

bygge kapell i Landåsbygda «har under

og etter krigen auka på».

– Redaktør Nøtsund har i juli / augustnummeret

1946 en fyldig omtale

av biskop Henrik Hille som døde plutselig

31. mai.

– I desember 1946 er menighetsrådet

i S. Land opptatt av arbeidet med

å få til et residerende kapellani for prestegjeldet.

Vi leser at trangen til geistlig

virksomhet er så stor at én prest ikke

kan makte alt arbeidet alene i Fluberg

og Søndre Land. En viktig del av menighetsrådets

virksomhet i denne sammenheng

er også å samle inn midler

til bygging av en kapellanbolig i Hov.

Folk oppfordres til å yte pengebidrag

eller tegne seg for arbeidsdager.

I samme blad står det også at lærer

Karl Muri er tilsatt som ny klokker i

Fluberg fra nyttår 1947. Han etterfølger

Karl Hanvold som slutter etter 40

års tjeneste i menigheten.

6 Menighetsbladet for Søndre Land | Høst 2012

– Plan for restaurering av Enger

kirke er utarbeidet av arkitekt Stein.

Midler trengs også til dette arbeidet.

I januar 1947 leser vi om behovet for

økonomisk støtte, og O. Hæreid takker

fra menighetsrådet for en storslagen

gave på kr. 10 000,- til formålet.

Menighetsbladet kostet i 1946/47

kr. 1,50 pr. år. Lærerne i Fluberg og

S. Land hjalp til med innkreving av

bladpengene gjennom skolebarna, og

dette synes å ha vært en effektiv måte å

gjøre det på. I april 1947 står regnskapet

for «Menighetsbladene» for 1946.

Søndre Land kommer der ut med et

overskudd på kr. 14,00. Brandbu og

S. Land er for øvrig de eneste «overskuddskommunene»

dette året.

– Kirkedepartementet mottar i disse

dager henvendelse fra Fluberg og Søndre

Land angående opprettelsen av et

residerende kapellani. En håper dette

vil gå i orden om ikke så lenge, opplyser

Peter Skåra i mai 1947.

– Fra og med januar 1948 skal det

på nytt utgis egne menighetsblader

i de ulike menigheter i Hadeland og

Land. Desember 1947 er siste fellesutgave.

Alle samarbeidspartnerne gir

her uttrykk for positive erfaringer etter

disse to årene, men tiden er også inne

for å gå tilbake til «det opprinnelige».

Harald Fremstad

Similar magazines