Glava Tettesystem montering TAK

glava.no

Glava Tettesystem montering TAK

Monteringsanvisning

Glava Tettesystem - tak

Montering

Vempro R+ Diffusjonsåpent undertak, monteres

på tvers av sperrene og skal danne et lufttett og

dampåpent sjikt. Taket luftes mellom taktekkingen

og undertaket. Det anbefales at primærtekkingen

legges rett etter at undertaket er montert. Monteringen

skal utføres iht. denne monteringsanvisningen,

TGnr. 20016 og Byggdetaljblad 525.102.

Takkonstruksjonen skal ikke isoleres før tettheten

av undertaket er kontrollert og taktekkingen er

lagt. Det bør ikke fyres i bygget før isolasjon og

dampsperre er montert.

Vempro R+ Diffusjonsåpent undertak har et filtbelegg

på undersiden som sørger for absorbering

av kondens i byggeperioden.

Betingelser for bruk

Vempro R+ kan brukes som kombinert undertak

og vindsperre i isolerte, skrå tak med opplektet

taktekking og utvendig nedløp. Takfallet skal være

minimum 15°. Undertaket legges direkte på taksperrene

som maksimalt kan ha avstand

c/c 600 mm. Vempro R+ kan også benyttes på tak

med taktro av rupanel hvor loftrommet skal fullisoleres

fra innsiden. Når Vempro R+ monteres

på taktro skal det benyttes GLAVA dobbeltsidig

butyltettebånd under sløyfene. Vær oppmerksom

på at underlag av f.eks. spon og fiberplater er å

regne som damptette. Eventuelt gammelt diffusjonstett

takbelegg må fjernes. Kombinert undertak

og vindsperre bør ikke brukes på steder der

man erfaringsmessig vet at snø ofte pakkes inn

under opplektet taktekking.

Fig. 1

Fig. 2

Tak med Vempro R+ krever lufting mellom taktekking

og undertak. For tak med maks lengde

ca. 7 meter fra takfot til møne er det krav til minimumstykkelser

på sløyfene avhengig av takvinkel.

Se tabellen under.

Takvinkel Sløyfetykkelse

15 - 33 0

34 - 39 0

≤ 40 0

36 mm

30 mm

23 mm

Ved lengere skråtak bør sløyfetykkelsen økes til

75 - 100 mm. Sløyfene må da bygges opp i to

eller flere operasjoner med maks. tykkelse 36 mm

på første oppbygning. Vempro R+ skal monteres

slik at undertaket danner både et luft- og regntett

sjikt.

Vempro R+ gir ikke tilfredsstillende vindavstivning

av takplanet. Det må derfor kryssavstives

separat.

Se NBI Byggdetaljer 520.241.

Revidert mai 2013


Fig. 3

Vempro R+ skal legges på tvers av taksperrene fra

gavl til gavl. Utleggingen skal alltid starte ved takfot.

Rull ut neste bane med ca. 10 cm omlegg. Sjekk at limfeltene

treffer hverandre kontinuerlig og i full bredde, og

at limet fester godt. Omlegget er merket med sort strek.

Fig. 4

Vempro R+ brettes inn under omlegget og klemmes

mellom sperre og sløyfe. For å sikre en god og tett

skjøt er det viktig å fjerne dekkfilmen på limet i innbretten

i overkant av lengdeskjøten. I nedkant kan det om

ønskelig legges en limstreng, dette for å unngå eventuelle

luftlekkasjer og kapillærsug.

Fig. 5

Folien på de to klebekantene rives av samtidig. Start

fra midten av taket og ut til hver side.

Fig. 6

Stryk over omlegget for å sikre en tett klebing.

Fig. 7

Montering av sløyfer og lekter. Monter sløyfer til underkant

av klebefelt. Sløyfene festes med skruer eller

spiker med maks. c/c avstand 300 mm.

Fig. 8

Eksempel på overgang tak yttervegg, med utstikkende

sperrer, og drenasje av undertaket utenfor forkantbordet.

Vempro R+ føres rundt kassen og klemmes mot

Vempro vindsperre på vegg. Benytt rennekrok m/lufting

for lufteåpning bak takrennene. Alternativt kan lufteåpning

bygges ut med klosser bak rennekrokene.


Fig. 9

Eksempel på overgang tak/yttervegg der Vempro R+

pluss føres sammenhengende over kontinuerlig kantplate

eller kantbord og klemmes i omleggene med vindsperre

på vegg.

Fig. 10

Vempro R+ avsluttes ved gavlvegg slik at det blir en

luftåpning under gavlutstikket. Det sikrer en effektiv

krysslufting av taket. Vempro R+ brettes inn i

omlegget,

se fig. 4.

Overbeslag

Underbeslag

Fugemasse

Fig. 11

Eksempel på avslutning mot oppbygg.

Fig. 12

Takstolene kuttes på toppen, tilpasset takfall og taktekking.

En "anleggslekt" f.eks. 36 x 48 mm festes på toppen

av takstolene. Vempro R+ overlappes i mønet og

klemmes kontinuerlig mot anleggslekten med en

spikret 36 mm høy klemlist slik at skjøten blir lufttett.

Vempro R+ brettes inn, se fig. 4.Det skal ikke brukes

tykkere klemlist enn 36 mm p.g.a. klemvirkningen. Luft

som kommer inn ved takfoten, mellom Vempro R+ og

taktekking, skal slippe ut ved mønet. Mønekammen

fores opp med f.eks. klosser, avhengig av tekkematerialet

(stein eller plater). Det bør være åpning under mønekammen

slik at man får effektiv lufting av takflatene.

Fig. 13

Overbeslag

Kilrennemembran

Fugemasse

Eksempel på utførelse av vinkelrenne med bygningsplate

og kilrennemembran. Membranen kan erstattes

med underbeslag. Det er viktig at undertaket holdes

luft- og vanntett i vinkelrennen. Omlegget på Vempro

R+ brettes inn, se fig. 4. Omleggene sikres med egnet

monteringslim eller dobbeltsidig Butyltettebånd.


Fig. 14

Fig. 15

Undertaket skal være luft- og vanntett rundt gjennomføringer

som pipe, takhatt o.l. Monter en understøttelse

(kubbing på flasken) rundt gjennomføringen. Påfør

egnet monteringslim eller Glava Dobbeltsidig Tettebånd

på understøttelsen, og montér deretter Vempro R+.

Monter en vannaviser i bakkant av større gjennomføringer.

For tetting av gjennomføringene, brukes

Glava Tettlett (Kreppet Butyltettebånd).

Fig. 16

Markedsføring, kundeservice, salg

Glava aS – OSlO

Sandakerveien 24C, D11

Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo

Tlf. 22386700 - Fax 22386777

e-post: glava.oslo@glava.no

Internett: www.glava.no

Illustrasjonen viser alternative måter for isolering av

loftsrom. Over hanebjelke og bak kneveggene skal det

ikke ventileres. Vempro R +, er dampåpen og ev. fukt

vil diffundere ut gjennom det dampåpne undertaket.

Det forutsettes at hele gavlveggen blir vindtettet og isolert.

Det optimale er at det isoleres kontinuerlig fra takfot

til møne. For at dampsperren skal bli helt tett er det

viktig at den klemmes godt mot spikerslag i alle overganger.

Brukes det limtredrager i mønet skal dampsperren

legges over mønet og beskyttes med et bord

før sperrene monteres. Luker og dører må være tette,

slik at det ikke oppstår luftlekkasjer.

Fig. 17

Reparasjon av skade med egnet monteringslim. Hull

tettes med en bit Vempro R+ som limes over og dekker

10 cm ut på hver side av hullet. Bruk godt med lim rundt

hullet. På lappen legges en kontinuerlig tykk stripe i

ytterkant. Lappen snus med limet ned. Limet skal tyte ut

på sidene.

More magazines by this user
Similar magazines