Styrets årsberetning 2002 - Forskningsparken AS

forskningsparkencms6.episerverhosting.com

Styrets årsberetning 2002 - Forskningsparken AS

ÅRSBERETNING 2002


NOK Millioner

God avkastning

på investert kapital

Finansiering er en av de største utfordringene for vekstselskaper

i en tidlig fase. Det viser undersøkelser som er gjort

både i og utenfor Forskningsparken. Når det gjelder egenkapitalfi

nansiering, har vi i beskjeden grad egne midler å

gå inn med – begrenset til NOK 2.0 mill for 2003. Ytterligere

egenkapital hentes inn gjennom vårt nettverk. Med støtte

fra blant andre Oslo Kommune forsterker vi for tiden dette

nettverket gjennom opprettelse av to BAN, Business Angel

Networks, ett for IKT/teknologi og ett for bioteknologi/helse.

Siden nettverk er så viktige og nesten aldri kan bli gode

nok, har vi også deltatt i oppbyggingen av to nettverksorganisasjoner:

VentureLab AS og stiftelsen Connect Norge/

medlemsorganisasjonen Connect Østlandet. Begge arbeider

for å utvikle gründerprosjekter og kople dem opp mot potensielle

investorer.

Mangelen på såkornkapital er prekær. Det er helt nødvendig

med offentlig risikoavlastning for å «lokke» private investorer

til å investere i nyskapingsbedrifter i den første, svært risikoutsatte,

fasen. Regjeringen fremmer forslag om en utvidet og

ny offentlig såkornordning i statsbudsjettet for 2004. Den nye

såkornordningens innretning vil ha avgjørende betydning for

om regjeringen lykkes med å nå sine mål for forskningsbasert

nyskaping. At Oslo og Akershus blir tilført offentlig såkornkapital,

er helt nødvendig. Dette arbeider vi aktivt for sammen

med de andre forskningsparkene i regionen.

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

-500

-1 000

-1 500

-50,9

0

-69,0

0

-107,1

0

-155,5

24,0

-365,1

54,6

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

-422,1

739,6

-509,7

Akkumulerte investerte og realiserte midler («2001» kroner)

920,2

-669,7

1241,5

-858,3

2464,5

-905,3

3354,7

Realisert

Investert

Flere av bedriftene i miljøet i og rundt Forskningsparken

har hatt en positiv verdiutvikling. Likevel er det stilt spørsmål

om hvorvidt investeringer i selskaper fra dette miljøet

ville være et interessant investeringsalternativ. For å undersøke

dette engasjerte vi en ekstern konsulent som arbeidet

med faglig veiledning fra Alfred Berg Industrifi nans Direkte

Investeringer AS. Avkastningen i selskapene er forsøkt synliggjort

i henhold til retningslinjer fra European Venture

Capital Association (EVCA), og Ernst & Young har revidert

beregningene.

I analysen har vi sett på 130 ulike selskaper i og rundt miljøet i

Forskningsparken. Selskapene er etablert på ulike tidspunkter

i løpet av de årene Forskningsparken har eksistert og tilhører

ulike sektorer. Med bakgrunn i historiske data om verdiutvikling

i enkeltselskapene er verdiutviklingen i portefjøljen

beregnet. Disse beregningene viser at investert egenkapital

totalt i selskapene har hatt en årlig avkastning på 59,9 %.

Dette er meget gode resultater. Det fi nnes få investeringsalternativer

med tilsvarende avkastning selv om man tar tilhørende

risiko i betraktning. Dette gjelder også til tross for

at det tas høyde for at perioden analysen strekker seg over,

har vært en generell økonomisk oppgangsperiode i norsk

næringsliv. Av de 130 analyserte selskapene er mer enn 25

% realisert med gevinst, og 12 av selskapene har utviklet

seg til å bli vellykkete selskaper som har vært verdsatt i markedet

til over 100 millioner kroner.

Resultatene antyder at miljøet, infrastrukturen og kompetansen

som tilbys gjennom Forskningsparken, har fostret

fl ere selskaper med suksess. I løpet av de siste årene har

Forskningsparken også utviklet seg videre på ulike områder

og står i dag frem som et senter for nyskaping som tilbyr et

bredt spekter av tjenester som tilrettelegger for oppstartsbedrifter.

Dette taler for at selskaper som i dag utvikler seg

innenfor dette miljøet vil ha større sannsynlighet for å lykkes.

Videre indikerer det at eiere som diversifi serer sine investeringer

innenfor dette miljøet også i fremtiden vil ha muligheter

for å oppnå god avkastning på investerte midler.

Rapporten «Forskningsparken Vekst» ligger på vår hjemmeside

for dem som ønsker å se nærmere på resultatene.

Svenning Torp

adm. direktør


Styrets årsberetning 2002

Forskningsparken AS (FP) har vært i drift siden

1985. Selskapet skal bidra til at ideer og resultater

fra norsk forskning rettes mot fornyelse og vekst i

næringslivet. Dette gjøres ved å samlokalisere ulike

virksomheter i et felles bygg, Forskningsparken i

Oslo, og ved å være en aktiv utviklingspartner for

personer eller miljøer med kommersielt interessante

prosjekter.

Rammebetingelser

Vi er inne i en periode der veksttakten i bedriftene er

bremset og det er tungt å dra i gang nye bedrifter. Det har

gått med mye tid til å refi nansiere igangsatte prosjekter, og

noen har ikke funnet penger og måttet innstille. Støtten

fra det offentlige virkemiddelapparatet er kraftig redusert.

Samtidig er tørken i kapitalmarkedet ytterligere forsterket.

Nyetablererne sliter med å få inn egenkapital, mens investorene

i såkorn og venturefasen ikke får realisert sine investeringer.

På toppen av dette sliter det etablerte næringslivet,

slik at markedet for de nye bedriftene også er forverret.

Fra 01.01.03 overtok universiteter og høyskoler eiendomsretten

til patentbare oppfi nnelser og får en plikt til å

ivareta disse. Universitetet i Oslo vil i løpet av 2003 beslutte

hvordan de skal implementere den nye loven. Dette vil påvirke

vårt nyskapingsarbeid, men i hvilken grad og hvordan

er ennå ikke klart.

Regjeringen sier nå at «Norge må fi nne nye grep for å gi

næringslivet i Norge utviklings- og vekstvilkår som ikke står

tilbake for betingelsene i EU landene.» De la nylig frem en

proposisjon for Stortinget om omorganisering av det næringsrettede

virkemiddelapparatet. Regjeringen arbeider nå

med en handlingsplan for en helhetlig innovasjonspolitikk for

Norge. I forbindelse med dette ser vi for oss at kapitaltilgangen

til oppstartsbedrifter og virkemiddelapparatet vil bli økt.

Økonomi

Forskningsparken AS fi kk et negativt driftsresultat på 0,6

mill. kroner i 2002, mens tilsvarende underskudd i 2001 var

0,9 mill. kroner. Årsresultatet etter fi nansposter og skatt ble

et overskudd på NOK 375 685, mot et overskudd på NOK 103

600 i 2001. Resultatet for konsernet ble et overskudd på NOK

444 163 etter skatt. Bokført egenkapital for morselskapet var

ved utgangen av året 52,5 mill. kroner d.v.s. 74% av en totalbalanse

på 70,6 mill. kroner. Konsernets bokførte egenkapital

var 52,9 mill. kroner ved utgangen av året.

Eiendomsdriften er et virksomhetsområde som gir et positivt

økonomisk bidrag. Alle lokaler er fullt utleid til markedspriser.

2002 var et vanskelig økonomisk år for fl ere leietagere

i Forskningsparken. Flere har måttet avvikle sin virksomhet

helt eller delvis, og derved medført noe tap på krav.

Nyskapingsvirksomheten viser et negativt driftsresultat i

2002. Det er ikke solgt aksjer med gevinst i 2002. Nedskrivning

av aksjeverdier i nyskapingsbedrifter gir et negativt

fi nansresultat for virksomheten.

Resultatutviklingen i selskapet har i året som gikk vært

omtrent som forventet. Det har ikke inntruffet ekstraordinære

forhold som har påvirket årets ordinære resultat. Det har

heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som

er av betydning for bedømmelsen av selskapet.

Forutsetning for fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet

for 2002 er avlagt under denne forutsetningen.

Styret kjenner ikke til forhold ved virksomheten som har

betydelig forurensende effekt på det ytre miljø. Det er derfor

heller ikke iverksatt spesielle tiltak for å forhindre eller redusere

negative miljøvirkninger.

Styret kjenner ikke til forhold av viktighet for å bedømme

selskapets stilling og resultatet som ikke fremgår av

resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter.

Styret foreslår at årets overskudd på NOK 375 685 overføres

til annen egenkapital.

Kapitalutvidelse

Forskningsparken AS gjennomførte i juni 2002 en kapitalutvidelse

ved en rettet emisjon mot Universitetet i Oslo og SIVA.

Emisjonskursen ble fastsatt på grunnlag av en verdivurdering

utført av DHT Corporate Services AS v/ Gunnar Dahl. Emisjonen

tilførte selskapet til sammen 14 mill. kr. i ny egenkapital

ved at SIVA konverterte ansvarlig lån (10 mill. kr) og aksjeinnskudd

fra Universitetet i Oslo (4 mill. kr). Etter emisjonen

er eierandelen til Universitetet i Oslo 33,4%, SIVA 30,5% og

Oslo kommune 11,0% av aksjene.

I forbindelse med emisjonen ble nødvendige endringer

i aksjonæravtalen godkjent på aksjonærmøte i juni. På

bakgrunn av endringer i aksjonæravtalen ble det avholdt

ekstraordinær generalforsamling i oktober hvor endringer i

vedtektene ble godkjent.

Styret vedtok i 2002 å opprette stiftelsen «Fondet til

fremme av forskning, utvikling, rådgivning på vitenskapelig

grunnlag i Oslo-regionen». Fondets formål er å fremme

forskning, utvikling og rådgivning på vitenskapelig grunnlag

i Oslo-regionen og skal i særlig grad bidra til å fremme

samarbeid mellom Universitetet i Oslo og de andre forskningsinstitusjonene

i Oslo-regionen.

Organisasjon

Ved årets slutt besto organisasjonen av 10 fast ansatte.

Innen selskapets nyskapingsavdeling var det i tillegg to engasjerte

konsulenter på deltid samt en for bygg.

Selskapet holder til i moderne lokaler i Forskningsparken

på Blindern/Gaustad. Disse lokalene representerer et attraktivt

arbeidsmiljø. Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet

som godt og har derfor ikke iverksatt spesielle tiltak i 2002.

Sykefraværet har i 2002 vært ubetydelig, og selskapet har

ikke hatt ulykker eller skader.


Styrets årsberetning 2002

Nyskaping

Antall henvendelser har i 2002 økt til ca 100 med 20% innen

bio/lifescience, 50% innen IKT og resten på andre felt.

Økningen fra tidligere år skyldes både idekonkurransen

vi holdt sammen med UiO og at inkubatoren er blitt mer

kjent. I tillegg har vi gjennomgått mellom 120 og 150 andre

ideer, uten å ta inn noen av dem.

Det kom inn 36 forslag til idekonkurransen, hvorav 13 fra

UiO. Jan Øyvind Moskaug, Harald Carlsen og Rune Blomhoff

ved UiO vant førsteprisen for «In vivo monitor av nye

legemidler med Lusiferase». Tom Roger Sokki, Espen Viskjer,

Tommy Reinås og Stein Inge Leirbekk vant 2. prisen for

«ERIT, posisjonsbestemmelse», og Reidunn Ålen og Melinka

Butenko vant 3. prisen for «Blomsterabsisjon».

I løpet av året bisto Forskningsparken i planlegging og

gjennomføring av åtte etableringer (et fi rma er ennå ikke

formelt stiftet). Av disse er seks forskningsbasert med (delvis)

opphav i forskningsmiljøer, mens to kommer fra næringslivet.

Inn i inkubatoren ble det som planlagt akseptert

seks fi rma. I tillegg ble to forskningsbaserte teknologier

lisensiert ut, en til et norsk fi rma og en til et stort internasjonalt

fi rma. Kvaliteten på ideene er jevnt over gode.

Et fi rma i inkubatoren er avviklet, ellers viser disse bedriftene

generelt jevn og god utvikling. De fl este er i slutten av

utviklingsfasen eller introduserer produktet i markedet. En

hovedutfordring er å skaffe nok penger slik at bedriftene

kommer i fullt salg. Finansiering utover beskjeden offentlig

støtte for de første par år er svært vanskelig å skaffe, slik at

bedrifter med ganske kort tid fram til salg må prioriteres.

I 2002 ble det avholdt to større arrangementer, Gründerdagene

i februar og i oktober. Begge ganger var 400-500

Oslo, 12.mai 2003

I styret for Forskningsparken AS

personer innom et eller fl ere av delarrangementene - både

personer fra forskningsmiljøene, gründere ellers, virkemiddelsystemet

etc. Målt i antall deltagere er dermed Gründerdagene

blant de største slike arrangement i Norge i dag.

Til å fi nanseiere nyskapingsaktivitetene har vi god støtte

fra Forny-programmet som fi nansieres av NFR og SND, samt

fra SIVAs inkubatorprogram. For å stimulere til gode ideer

har Forskningsparken også i år sammen med UiO bevilget

ideverifi kasjonsmidler til forskere ved UiO.

Utleie og drift

– ny utvidelse planlegges

Etter at Forskningsparken utvidet med et nytt byggetrinn i

2000 består bygningsmassen av i alt 29.000 kvm. Det arbeider

i overkant av 1.000 mennesker i bygget fordelt på 120

virksomheter. Vel 400 av disse arbeider i nystartede innovasjonsbedrifter

som utgjør drøyt 90 enheter.

Alle arealer var utleid ved utgangen av året. Etterspørselen

etter kontorer og laboratorier har de siste månedene

vært mindre enn tidligere, men Forskningsparken har foreløpig

ikke opplevet effekten av ledigheten i næringsbygg i

Oslo-området. Utsiktene fremover er imidlertid mer usikre

enn tidligere år.

Det arbeides med utviklingen av et nytt bygg, Miljøforskningssenteret,

på 20.000 kvm på sydsiden av Forskningsparken.

Prosjektet er frembragt etter henvendelse fra en

gruppe miljøinstitutter. Det er i juni 2003 planlagt å sette i

gang et skisseprosjekt, og en eventuell byggestart vil kunne

fi nne sted sommeren 2004.

Kjeld Rimberg

styrets leder

Inger Stray Lien Finn Johansen

Ernst H. Kristiansen Olav Ulleren Knut Kaasen

Ole Jørgen Marvik Frank Ellingsen Svenning Torp

adm. direktør


Resultat 2002

Morselskap Konsern

2001 2002 Note 2002

DRIFTSINNTEKTER

47 086 942 48 367 634 3 Salgsinntekter 49 797 634

7 674 999 8 318 658 3 Andre driftsinntekter 9 507 719

54 761 941 56 686 292 Sum driftsinntekter 59 305 353

DRIFTSKOSTNADER

5 200 476 6 541 379 4,5 Lønnskostnad 8 482 722

1 751 931 1 866 590 6 Avskrivninger 1 866 590

48 717 035 48 911 601 3 Annen driftskostnad 49 436 827

55 669 442 57 319 570 Sum driftskostnader 59 786 139

(907 501) (633 278) Driftsresultat (480 786)

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

174 800 20 000 Aksjeutbytte 20 000

1 296 389 1 573 030 7 Andel resultat i tilknyttet selskap 1 573 030

1 229 227 1 494 Gevinst ved salg av aksjer og andeler 1 494

2 064 925 953 Renteinntekter og andre fi nansinntekter 882 259

1 232 853 638 680 Rentekostnader 638 680

405 340 793 450 Annen fi nanskostnad 798 500

1 064 287 1 088 347 Netto fi nansinntekter 1 039 603

156 786 455 069 Ordinært overskudd før skattekostnad 558 817

SKATTEKOSTNAD

53 186 79 384 15 Skattekostnad på ordinært resultat 114 654

103 600 375 685 Årets overskudd 444 163

OVERFØRINGER

103 600 375 685 16 Overført til annen egenkapital

103 600 375 685 Sum overføringer


Balanse pr. 31. desember

Morselskap Konsern

2001 2002 Note 2002

ANLEGGSMIDLER

VARIGE DRIFTSMIDLER

3 924 000 6 066 577 6 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l 6 651 638

2 530 303 3 818 000 6 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 818 000

7 611 499 2 554 921 Prosjektkostnader 2 554 921

14 065 802 12 439 498 Sum varige driftsmidler 13 024 559

FINANSIELLE EIENDELER

200 000 300 000 7 Investeringer i datterselskap 0

153 519 0 Lån til foretak i samme konsern 0

35 926 987 33 850 017 7 Investeringer i tilknyttede selskap 33 850 017

3 127 802 3 100 202 8 Aksjer i nyskapningsbedrifter 3 100 202

226 065 1 547 450 Andre fi nansielle eiendeler 1 547 450

39 634 373 38 797 669 Sum fi nansielle eiendeler 38 497 669

53 700 175 51 237 167 Sum anleggsmidler 51 522 228

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER

1 609 732 1 618 690 Kundefordringer 1 713 984

5 684 791 5 236 495 9,14 Andre fordringer 6 175 302

426 680 106 422 Beholdninger 106 422

7 721 203 6 961 607 Sum fordringer 7 995 708

13 502 781 12 432 889 2 Bankinnskudd, kontanter og lignende 13 599 067

21 223 984 19 394 496 Sum omløpsmidler 21 594 775

74 924 159 70 631 663 Sum eiendeler 73 117 003

Kjeld Rimberg

styrets leder

31. desember 2002

12. mai 2003

Inger Stray Lien Finn Johansen Ernst H. Kristiansen


Morselskap Konsern

2001 2002 Note 2002

EGENKAPITAL

INNSKUTT EGENKAPITAL

4 525 000 5 461 000 16,17 Aksjekapital 5 461 000

9 000 000 22 130 208 16 Overkursfond 22 130 208

13 525 000 27 591 208 Sum innskutt egenkapital 27 591 208

OPPTJENT EGENKAPITAL

24 561 880 24 937 565 16 Annen egenkapital 25 358 956

38 086 880 52 528 773 Sum egenkapital 52 950 164

GJELD

AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

873 438 989 095 5 Pensjonsforpliktelser 989 095

824 801 660 590 15 Utsatt skatt 648 108

5 000 000 5 000 000 12 Andre avsetninger for forpliktelser 5 000 000

6 698 239 6 649 685 Sum avsetning for forpliktelser 6 637 203

ANNEN LANGSIKTIG GJELD

3 322 420 0 10 Gjeld til kreditinstitusjoner 0

13 396 979 0 11 Ansvarlig lån SIVA 0

16 719 399 0 Sum langsiktig gjeld 0

KORTSIKTIG GJELD

3 133 580 631 980 Leverandørgjeld 2 116 146

719 755 733 764 Skyldige offentlige avgifter 941 861

447 468 292 539 15 Betalbar skatt 333 436

7 496 952 8 461 536 14 Annen kortsiktig gjeld 8 804 807

1 621 886 1 333 386 Forskuddsbetalt leie 1 333 386

13 419 641 11 453 205 Sum kortsiktig gjeld 13 529 636

36 837 279 18 102 890 Sum gjeld 20 166 839

74 924 159 70 631 663 Sum egenkapital og gjeld 73 117 003

Olav Ulleren Knut Kaasen

Ole J. Marvik Frank Ellingsen

Svenning Torp

adm. direktør


Kontantstrømoppstilling 1. januar – 31. desember

FORSKNINGSPARKEN AS – Beløp i NOK

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER 2002

Resultat før skatt 455 069

Resultatandel i datterselskap/tilknyttet selskap -1 473 030

Tap salg aksjer 152 285

Betalbar skatt -399 020

Ordinære avskrivninger 1 866 590

Nedskrivning aksjer 566 114

Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger 101 092

Endring i omløpsmidler 913 115

Endring i kortsiktig gjeld -1 811 507

Endring i andre tidsavgrensningsposter -1 081 886

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -711 178

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

Investeringer i varige driftsmidler -464 724

Investeringer i datterselskap og nyskapningsbedrifter -899 932

Salg av aksjer (salgssum) 109 133

Endring i andre investeringer 3 550 000

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 2 294 477

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

Nedbetaling av ansvarlig lån -3 403 359

Nedbetaling av gammel gjeld -3 322 420

Innbetaling av egenkapital 4 072 588

Netto kontantstrøm fra fi nansieringsaktiviteter -2 653 191

Netto endring i likvider i året -1 069 892

Kontanter og bankinnskudd per 01.01 13 502 781

Kontanter og bankinnskudd per 31.12 12 432 889


Noter

NOTE 1-REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser

og god regnskapsskikk.

Aksjer i datterselskap

Aksjer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden.

Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper

Som tilknyttet selskap regnes selskap hvor Forskningsparken har en

eierandel mellom 20% og 50% og hvor Forskningsparken har betydelig

innfl ytelse. Andel i tilknyttet selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden

i selskapsregnskapet. I tråd med Forskningsparkens formål for investering

i nystartede bedrifter faller ingen av disse inn under defi nisjonen

tilknyttede selskap selv om eierandelen skulle overstige 20%

Andre aksjer og andeler

Andre aksjer og andeler i selskaper som Forskningsparken ikke har betydelig

innfl ytelse i, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringen blir

nedskrevet til virkelig verdi dersom det foreligger verdifall og verdifallet

ikke er forbigående.

Klassifi sering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig

verdi dersom det foreligger verdifall og verdifallet ikke forventes å være

forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Omløpsmidler

og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett

år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifi

sert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til

laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres

til opptakskost.

Fordringer

Opptjente ikke mottatte inntekter balanseføres. Kundefordringer og

andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for

avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle

vurderinger av de enkelte fordringene. Opptjente ikke mottatte

inntekter balanseføres. Kundefordringer og andre fordringer er oppført

i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de

enkelte fordringene.

Gjeld

Gjeld er oppført i overensstemmelse med god regnskapsskikk. Langsiktig

gjeld omfatter også første års avdrag på pantelån. Pantelån bokføres til

pålydende.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske

levetid dersom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av driftsmidler

NOTE 2- BUNDNE BANKMIDLER

Morselskap (NOK) 2002 2001

Husleiedepositum 6 000 000 6 000 000

Skattetrekk 376 607 371 268

Sikkerhet for bankgaranti 750 000 794 000

kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges

driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomisk levetid.

Pensjoner

Ved regnskapføring av pensjon er lineær opptjeningsprofi l og forventet

sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres

over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder

estimatavviket i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonforpliktelsene

og pensjonmidlene.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare

skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på

grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige

og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende

midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme

periode er utlignet og nettoført. Andre skattereduserende forskjeller er

ikke utlignet, men balanseført dersom det er sannsynlig at foretaket kan

utnytte dem.

Offentlige tilskudd

Generelle tilskudd som infrastrukturmidler fra Norges Forskningsråd

(NFR) og incentivmidler fra SND klassifi seres som driftsinntekter.

Konsern

Følgende datterselskap er innarbeidet i konsernet:

Forskningsparken Montessori AS

Forskningsparken Drift AS

Forskningsparken Invest AS

Forskningsparken AS har 100% av aksjer og stemmeandel i selskapene.

Datterselskapene har forretningskontor i Oslo.

Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene

følger de samme regnskapsprinsippene som morselskapet.

Interne transaksjoner elimineres. Ved oppkjøp elimineres konsernets

kostpris på aksjene mot balanseført egenkapital i datterselskapet på

kjøpstidspunktet.

Inntektsføring

Husleieinntekter periodiseres over kontraktsperioden. Inntekter fra

leietakere som har kjøpt seg ut av kontrakter blir periodisert over gjenværende

kontraktstid. Andre driftsinntekter periodiseres etter opptjeningsprinsippet.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden.

Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og

andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig

kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato

kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Konsern (NOK) 2002

Husleiedepositum 6 000 000

Skattetrekk 506 664

Sikkerhet for bankgaranti 750 000


Noter

NOTE 3-DRIFTSINNTEKTER

OG ADMINISTRASJONSKOSTNADER

Morselskap

Driftsinntekter (TNOK) 2002 2001

Husleie og andre leieinntekter 48 368 47 087

Infrastrukturmidler (Forny) 4 048 4 181

Incentivmidler (Score) 1 550 700

Lisensinntekter 578 180

Bidrag til inkubator fra SIVA (0,5) og andre

(0,050)

809 940

Serviceinntekter 994 1 105

Andre inntekter 339 569

Sum 56 686 54 762

Administrasjonskostnader (TNOK) 2002 2001

Husleie 38 910 38 290

Festeavgift 2 129 2 129

Patent-og prosjektkostnader nyskapning 1 773 1 509

Øvrige administrasjonskostnader 6 099 6 789

Sum 48 911 48 717

Konsern

Driftsinntekter (TNOK) 2002

Foreldreinnbetalinger 1 430

Statsstøtte og bidrag fra bydeler 1 216

Husleie og andre leieinntekter 48 340

Infrastrukturmidler (Forny) 4 048

Incentivmidler (Score) 1 550

Lisensinntekter 578

Bidrag til inkubator fra SIVA (0,5) og andre

(0,050)

809

Serviceinntekter 994

Andre inntekter 340

Sum 59 305

Administrasjonskostnader (TNOK) 2002

Husleie 38 598

Festeavgift 2 129

Patent-og prosjektkostnader nyskapning 1 773

Strøm 233

Renhold og renovasjon 161

Øvrige administrasjonskostnader 6 542

Sum 49 436

NOTE 4- LØNN, GODTGJØRELSE,

LÅN TIL ANSATTE M.V

Morselskap

Lønnskostnader (NOK) 2002 2001

Lønninger 5 164 344 5 124 961

Folketrygdeavgift 876 999 890 504

Pensjonskostnader 672 426 587 709

Andre ytelser 172 390 (1 402 698)

Sum 6 541 379 5 200 476

Gjennomsnittlig antall ansatte 10 10

Det er i 2002 utbetalt TNOK 750 i lønn og feriepenger til daglig leder. I

tillegg utgjør summen av andre godtgjørelser TNOK 115. Daglig leder har,

under visse forutsetninger, krav på etterlønn ved fratreden med inntil 2 år.

Det er i perioden utbetalt styrehonorar med til sammen TNOK 227. Det

foreligger ingen bonus, overskuddsdelings, eller opsjonsavtaler med daglig

leder, styremedlemmer eller andre ledende ansatte.

Revisor

Revisjonshonoraret for 2002 utgjør 93 900. I tillegg kommer andre tjenester

med 79 081. Beløpene er eksklusiv mva.

Konsern

Lønnskostnader (NOK) 2002

Lønninger 6 575 976

Folketrygdeavgift 1 153 492

Pensjonskostnader 672 426

Andre ytelser 80 828

Sum 8 482 722

Gjennomsnittlig antall ansatte 25

Revisor

Revisjonshonoraret for 2002 utgjør 108 900 for hele konsernet. I tillegg

kommer andre tjenester med 107 081. Beløpene er ekskusiv mva.

NOTE 5-PENSJONSKOSTNADER OG FORPLIKTELSER

Morselskap

Pensjonskostnader og forpliktelser (NOK)

2002 2001

Årets opptjente pensjonsrettigheter 584 623 487 918

Rentekostnader på opptjente pensjonsrettigheter

305 676 292 578

Avskastning på pensjonsmidler (299 032) (265 414)

Arbeidsgiveravgift 83 369 72 627

Årets resultatføring av estimatavvik (2 210)

Netto pensjonskostnad 672 426 587 709

Midler Midler


NOTE 6-VARIGE DRIFTSMIDLER

Morselskap Tomt/bygn Transportmidl Inventar,innredn Kunst Sum

Anskaffelseskost 01.01.2002 5 662 000 304 000 17 669 071 227 359 23 862 430

Tilgang kjøpte driftsmidler 400 106 40 000 440 106

Avgang (224 438) (224 438)

Anskaffelseskost 31.12.2002 5 662 000 304 000 17 844 739 267 359 24 078 098

Akk.avskrivn 01.01.2002 1 738 000 97 000 10 995 931 - 12 830 931

Akk.avskrivning 31.12.2002 1 844 000 158 000 12 574 521 - 14 576 521

Bokført verdi 31.12.2002 3 818 000 146 000 5 270 218 267 359 9 501 577

Årets avskrivninger 106 000 61 000 1 578 590 1 745 590

Økonomisk levetid 50 år 5 år 5 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

Differansen mellom varige driftsmidler i balansen og noten skyldes aktivering av kostnader ifm tilpasning av lokaler for leietakere. Beløpet utgjør pr

31.12.02 NOK 383 000, og avskrives lineært over leietakerperiodene. Av de aktiverte kostnadene avskrives NOK 121 000 årlig.

Konsern Tomt/bygn. Transp.midl Inventar,inredn Kunst Sum

Anskaffelseskost 01.01.2002 5 662 000 304 000 17 669 071 227 359 23 862 430

Tilgang kjøpte driftsmidler 1 073 655 40 000 1 113 655

Avgang (224 438) (224 438)

Anskaffelseskost 31.12.2002 5 662 000 304 000 18 518 288 267 359 24 751 647

Akk.avskrivninger 01.01.2002 1 738 000 97 000 10 995 931 - 12 830 931

Akk.avskrivning 31.12.2002 1 844 000 158 000 12 663 009 - 14 665 009

Bokført verdi 31.12.2002 3 818 000 146 000 5 855 279 267 359 10 086 638

Årets avskrivninger 106 000 61 000 1 667 078 1 834 078

Økonomisk levetid 50 år 5 år 3-5 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

Differansen mellom varige driftsmidler i balansen og noten skyldes aktivering av kostnader ifm tilpasning av lokaler for leietakere. Beløpet utgjør pr

31.12.02 NOK 383 000, og avskrives lineært over leietakerperiodene. Av de aktiverte kostnadene avskrives NOK 121 000 årlig.

NOTE 7- DATTERSELSKAP, TILKNYTTEDE SELSKAP M.V.

Morselskap

Firma Forretningskontor Eierandel Stemmeandel

Forskningsparken Montessori AS Oslo 100% 100%

Forskningsparken Drift AS Oslo 100% 100%

Industrifi nans Forskningsparken KS Oslo 20% 20%

Forskningsparken Invest AS Oslo 100% 100%

Merverdi tilknyttet Industrifi nans Forskningsparken KS avskrives lineært over samme tid som eiendommen avskrives i selskapsregnskapet, 50 år.

FP Montessori AS FP Industrifi n. KS FP Drift AS FP Invest AS

Anskaffelseskost 100 000 38 400 000 100 000 100 000

Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 36 102 000

Henført merverdi 2 298 000

Inngående balanse 01.01.2002 100 000 35 926 987 100 000

Andel årets resultat 1 518 983

Avskrivninger merverdier (45 953)

Innskudd/tilbakebetaling av kapital (3 550 000) 100 000

Utgående balanse 31.12.2002 100 000 33 850 017 100 000 100 000


Noter

NOTE 8-AKSJER I ANDRE FORETAK M.V

Morselskap Eierandel Anskaffelseskost Bokført verdi

BRA Partner AS 34,2 % 150 000 150 000

Medlt AS 2,2 % 133 906 133 906

Phase Med. AS 17,0 % 862 640 662 640

Multimedic AS 24,0 % 320 750 170 750

Forlaget eBok AS 16,0 % 310 326 160 326

Inferno Nettverk AS 20,0 % 105 000 105 000

Kelkoo.com SA 0,5 % 121 000 121 000

Synapse AS 9,9 % 260 996 260 996

Orthometer AS 8,4 % 246 110 247 610

IT Fornebu Inkubator AS 15,0 % 150 000 150 000

Øvrige selskaper 1 079 750 937 974

Sum 3 740 478 3 100 202

Posten øvrige selskaper omfatter eierandeler mellom 2,2% og 49,9 % i til sammen 20 selskaper. I tråd med Forskningsparkens formål for investering i

nystartede bedrifter, faller ingen av selskapene inn under defi nisjonen av tilknyttede selskap

NOTE 9- FORDRINGER MED FORFALL

SENERE ENN ETT ÅR

Morselskap 2002 2001

Fordringer på nyskapningsbedrifter 195 000 195 000

Fordring leietakere 1 189 322

Andre fordringer 31 065

Fordringer på nyskapningsbedrifter er rentefrie inntil vellyket lisensiering.

Andre fordringer rentebelastes med 6% p.a.

NOTE 10-GJELD MED FORFALL SENERE ENN FEM ÅR

Morselskap

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:

2002 2001

Gjeld Fokus Bank - 2 928 364

NOTE 11-ANSVARLIG LÅN

Morselskap 2002 2 001

Ansvarlig lån SIVA - 13 396 979

NOK 9 993 620 av lånet er konvertert til aksjer i løpet av sommeren

2002. Resten er nedbetalt.

NOTE 12- ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER

Morselskap 2002 2001

Avsetning vei 5 000 000 5 000 000

Avsetning på MNOK 5 gjelder forpliktelse Forskningsparken AS har i

forbindelse med ferdigstillelse av adkomstvei til bygget. Reguleringsplan

for området er ikke ferdig.

NOTE 13- PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V

Morselskap

Gjeld som er sikret ved pant og lignende

2002 2001

Lån i Fokus Bank - 3 322 420

Sum - 3 322 420

Eiendommer som er stillet som sikkerhet for lånet

2002 2001

Gaustadalleen 17 2 386 000

Gaustadalleen 29 - 1 448 000

Sum - 3 834 000

Gjeld som er sikret ved pant o.l

2002 2001

Avsetning vei 5 000 000 5 000 000

Sum 5 000 000 5 000 000

Eiendel som er stillet som sikkerhet for gjelden

2002 2001

Andelsbevis i Industrifi nans Forskningsparken AS 38 400 000 38 400 000

Sum 38 400 000 38 400 000

NOTE 14-MELLOMVÆRENDE MED

SELSKAP I SAMME KONSERN M.V

Morselskap

Andre fordringer 2002 2001

Foretak i samme konsern 1 876 919 153 519

Sum 1 876 919 153 519

Kortsiktig gjeld 2002 2001

Foretak i samme konsern 187 041

Sum 187 041 -


NOTE 15- SKATT

Morselskap

Årets skattekostnad fremkommer slik:

2002 2001

Betalbar skatt på årets resultat 292 539 447 468

Korreksjon vedr. utbytte tidligere år (48 944) -

Endring utsatt skatt

Årets totale skattekostnad på ordinært

(164 211) (394 281)

resultat 79 384 53 187

Avstemming skattekostnad mot ordinært resultat før skatt:

2002

Årets totale skattekostnad 79 384

28% av resultat før skatt 127 419

Korreksjon vedr. utbytte tidligere år (48 944)

Differanse på grunn av permanente forskjeller 909

Betalbar skatt på årets skattekostnad fremkommer slik:

2002 2001

Ordinært resultat før årets skattekostnad 455 069 156 783

Permanente forskjeller 23 244 206 606

Endring i midlertidige forskjeller 586 468 1 234 711

Mottatt utbytte (20 000) -

Grunnlag betalbar skatt

Skatt, 28%, som utgjør betalbar skatt på

1 044 781 1 598 100

årets resultat 292 539 447 468

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

2002 2001

Betalbar skatt på årets resultat 292 539 447 468

Spesifi kasjon av grunnlag for utsatt skatt

Forskjeller som utlignes: 2002 2001

Anleggsmidler 356 140 780 270

Fordringer (390 058) (200 000)

Avsetning vedlikehold (4 724 342) (4 750 000)

Pensjonsforpliktelser (989 095) (873 438)

Gevinst- og tapskonto 7 905 410 9 881 891

Ferdigstillelse Bygg 2 og avsetning vet Bygg 1 (1 308 770) (1 812 996)

KS-andel 1 509 964 (80 010)

Sum 2 359 249 2 945 717

Utsatt skatt 660 590 824 801

Konsern

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat

2002

333 436

Endring utsatt skatt (176 693)

Korreksjon vedr. utbytte tidligere år (48 994)

For lite avsatt 2001 6 885

Årets totale skattekostnad på ordinært resultat 114 634

Avstemming skattekostnad mot ordinært resultat før skatt:

2002

Årets totale skattekostnad 114 634

28% av resultat før skatt 156 469

Korreksjon vedr. utbytte tidligere år 48 944

Effekt av balanseføring utsatt skattefordel 1 359

For lite avsatt 2001 6 885

Differanse på grunn av permanente forskjeller 1 583

Betalbar skatt på årets skattekostnad fremkommer slik:

2002

Ordinært resultat før årets skattekostnad 558 817

Permanente forskjeller 25 831

Endring i midlertidige forskjeller 626 194

Mottatt utbytte (20 000)

Grunnlag betalbar skatt

Skatt, 28%, som utgjør betalbar skatt på

1 190 842

årets resultat 333 436

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

2002

Betalbar skatt på årets resultat 333 436

Spesifi kasjon av grunnlag for utsatt skatt

Forskjeller som utlignes: 2002 2001

Anleggsmidler 361 202 813 713

Fordringer (439 698) (181 440)

Avsetning vedlikehold (4 724 342) (4 750 000)

Pensjonsforpliktelser (989 095) (873 438)

Gevinst- og tapskonto 7 905 410 9 881 891

Ferdigstillelse Bygg 2 og avsetning vet Bygg 1 (1 308 770) (1 812 996)

KS-andel 1 509 964 (80 010)

Sum 2 314 671 2 997 720

Utsatt skatt 648 108 839 362


Noter

NOTE 16- EGENKAPITAL

Morselskap

Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum

Egenkapital 31.12.2001

Årets endring av egenkapital

4 525 000 9 000 000 24 561 880 38 086 880

Lån konvertert til aksjekapital 665 000 9 328 620 9 993 620

Innskutt egenkapital 271 000 3 801 588 4 072 588

Årets resultat 375 685 375 685

Egenkapital 31.12.2002 5 461 000 22 130 208 24 937 565 52 528 773

Konsern

Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum

Egenkapital 31.12.2001

Årets endring av egenkapital

4 525 000 9 000 000 24 914 793 38 439 793

Lån konvertert til aksjekapital 665 000 9 328 620 9 993 620

Innskutt egenkapital 271 000 3 801 588 4 072 588

Årets resultat 444 163 444 163

Egenkapital 31.12.2002 5 461 000 22 130 208 25 358 956 52 950 164

Lån konvertert til aksjekapital 665 000 9 328 620 9 993 620

Innskutt egenkapital 271 000 3 801 588 4 072 588

Årets resultat 444 163 444 163

Egenkapital 31.12.2002 5 461 000 22 130 208 25 358 956 52 950 164

NOTE 17-AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Morselskap

Aksjekapitalen i Forskningsparken AS pr. 31.12.2002 består av følgende aksjeklasser:

Antall Pålydende Balanseført

A-aksjer 4 361 1 000 4 361 000

B-aksjer 1 100 1 000 1 100 000

Sum 5 461 5 461 000

A- og B-aksjer har lik stemmerett, men B-aksjene har ikke krav på utbytte, betaling ved innløsning eller likvidasjonsutbytte.

Eierstruktur

De største aksjonærene i Forskningsparken AS pr. 31.12.2002 var:

A-aksjer B-aksjer Sum Eierandel Stemmeandel

Universitetet i Oslo 1 271 550 1 821 33,3 % 33,3 %

SIVA 1 665 1 665 30,5 % 30,5 %

Oslo Kommune 600 600 11,0 % 11,0 %

Amersham Health AS 100 100 1,8 % 1,8 %

Norsk Hydro ASA 100 100 1,8 % 1,8 %

Norsk Byggforskningsinnstitutt 10 50 60 1,1 % 1,1 %

Handelshøyskolen BI 50 5 55 1,0 % 1,0 %

Høgskolen i Oslo 50 50 0,9 % 0,9 %

FAFO 50 50 0,9 % 0,9 %

Statens institutt for folkehelse 50 50 0,9 % 0,9 %

NILU 50 50 0,9 % 0,9 %

NIVA 50 50 0,9 % 0,9 %

Norsk Regnsentral 50 50 0,9 % 0,9 %

Statens Arbeidsmiljøinstitutt 50 50 0,9 % 0,9 %

Stiftelsen Frishsenteret 50 50 0,9 % 0,9 %


Nyskaping

Året har vært preget av fokusert arbeid på mange spennende

prosjekt innen bedriftsplanlegging, lisensiering og

i inkubatoren. På den negative siden har såkornmarkedet

vært tørt, og universitetets nyskapingsarbeid har ennå ikke

funnet sin form. Antall henvendelser har gått opp over 20%

fra tidligere år, og fordeler seg med 20% på bio/life science,

50% på IKT og 30% på andre felt. Økningen skyldes i første

rekke idékonkurransen vi arrangerte sammen med Universitetet

i Oslo (UiO) høsten 2002, dernest at Inkubator er mer

kjent. Vi ser en endring i henvendelsene, stadig fl ere kommer

fra privatpersoner.

Forskningsparken har i 2002 vært med å dra i gang seks nye

fi rma og en lisensavtale, i tillegg til oppfølging av eksisterende

bedrifter. De nystartede fi rmaene har samlet hatt

inntekter på ca. tre millioner kroner fra kunder i løpet av

året. I tillegg har fi rmaene investert noen millioner kroner

i utvikling samt et ukjent antall gratis arbeidstimer. Forskningsparken

har arbeidet med å skaffe penger til tidligere

etablerte fi rma, og mye innsats har blitt lagt ned i prosjektene

i inkubatoren.

Dette er andre år at inkubatoren er i full drift, og den begynner

å fylles opp. Seks fi rma er tatt opp i år. Prosjektene som

tas opp har ulik modningsgrad. IKT-fi rma er tett opp mot

markedet når de slippes inn og kommer ofte i salg i løpet av

sitt første år. Tyngre (medisin)tekniske prosjekt er tatt inn

på et relativt tidlig stadium i arbeidet med proof-of-concept

/utvikling. Disse arbeider dermed mye med utvikling av forretningsplan

for så å arbeide med å sikre fi nansiering.

Vi arrangerte Gründerdagen sammen med UiO både våren

og høsten 2002. Hver gang var 300-500 deltagere innom.

Gründerdagen har nå utviklet seg til kanskje det mest komplette

og best besøkte arrangementet for nyskaping her til

lands. Dagen består av 5-10 ulike delarrangement for ulike

målgrupper, samt fellesarrangement for alle.

Blant prosjektene i 2002 ønsker vi å presentere følgende i

litt mer detalj:

Synapse Technologies

Tomas Wangen (UiO) har sammen med Henrik Fyhn og Tom

Roger Sokki utviklet et «backbone» system gjør det mulig å

formidle betalte SMS-baserte tjenester. Systemet er fl eksibelt,

skalerbart og forberedt for tilpasning til nye tjenester.

Videre har systemet sin styrke i å tilby enkelt vedlikehold

og god informasjon til kundene. Norge er kanskje det mest

innovative markedet i verden innenfor SMS/MMS tjenester.

Det mobile innholdsmarkedet startet i april 2000, og har

utviklet seg ekstremt raskt. Fra 2001/2002 har markedet

også åpnet seg i mange andre land. Synapses forretningsplan

er å bringe ny teknologi fra Norge inn i de nye markedene.

Selskapet har i sitt første år inngått avtaler bl.a. med

ledende mediehus i England, og har i 2003 tatt fram et nytt

produkt som skal lanseres i Holland.

MiceTech

Preklinisk utprøving av nye legemidler gjøres delvis i mus.

MiceTech utvikler teknologi som benyttes av legemiddelin-


dustrien til å teste spesifi sitet, biotilgjengelighet og aktivitet

av nye legemidler. Kort fortalt består teknologien i å

merke aktuelle stoffer med kjemiske substanser som lyser

opp – slik som ildfl uene gløder. Ved å ta bilder av musene

med høyfølsomme kamera, kan man måle hvor virksomme

kandidater til nye legemidler er i levende vesener. Firmaet

ble etablert tidlig 2002 med Rune Blomhoff (UiO) og Harald

Carlsen (UiO) som gründere. Høsten 2002 vant J. Ø.

Moskaug, H. Carlsen og R. Blomhoff førstepris i idekonkurrasen

med transgene mus til uttesting av proteinkinasehemmere.

Denne teknologien er senere lagt inn i MiceTech as

som et tillegg til de produkter MiceTech hadde fra før.

WayToGo

Stipendiat Gry Hay (UiO) har sammen med Line Johnson

utviklet et livsstilsprogram for ansatte i bedrifter, med vekt

på ernæring og fysisk aktivitet - i teori og praksis! Gjennom

et samarbeid med fysioterapeuter, treningsinstruktører og

kokker, kan WayToGo tilby et helhetlig helsefremmende

program, som kan skreddersys etter ulike behov. WayToGo

tilbyr også ernæringsrådgivning, konsulenttjenester og

vektreduksjonsbehandling. Firmaet har bred erfaring innen

ernæringsfaget med spesialkompetanse innen relevante

delområder. Bedriften har i sitt første år hatt HighTech som

hovedkunde. Konseptet har vakt oppsikt og er godt presentert

både i Dagsrevyen og Aftenposten.

Gry Hay og Line Johnson kan smile fornøyd over

å ha lykkes med et godt konsept.

Orthometers AnteVersion Head er et verktøy som brukes midlertidig

når protesen settes inn. Verktøyet sikrer korrekt plassering

av de ulike delene av hofteleddsprotesen.

Orthometer

Lege Bjørn Iversen (Aker sykehus) har arbeidet med mekaniske

og dataassisterte system for kvalitetskontroll ved innsetting

av kunstige hofteledd. I dag er det komplikasjoner

ved 2-9% av operasjonene da implantatene settes inn i feil

posisjon. De patenterte løsningene vil kunne redusere denne

feilraten betydelig. Arbeidet har i 2002 bestått i videre

teknisk proof-of-concept, utviklings av forretningsplan,

samt arbeide med å sikre penger til utvikling av produktet.

Per august 2003 ser fi nansiering av produktutvikling

positivt ut, men mangel på investorpenger i Norge vil mest

sannsynlig føre til at industrialiseringen skjer i Danmark eller

USA.

Bjørn Lillekjendlie

dir. nyskaping


Nytt Miljøforskningssenter i Forskningsparken i 2005

Det ble i løpet av året arbeidet videre med planene for å

realisere et nasjonalt, tverrfaglig senter for miljøforskning

med internasjonal tyngde og lokalisert i Forskningsparken.

I første halvår 2003 ble det samlet bevilget NOK 4,2 mill fra

Norges forskningsråd til seks institutter som sammen med

Forskningsparken skal lage et forprosjekt.

Det er planlagt å bygge ca. 17.000 kvm på sørsiden av nåværende

bygg, og dette tilbygget vil således avslutte bygningskomplekset

på denne siden. Prosjektet har en planlagt

byggestart i 2004 og er planlagt ferdigstilt senhøstes

2005. Samlet areal i Forskningsparken vil da bli nærmere

50.000 kvm. Med vel 500 nye arbeidsplasser vil det bety at

mer enn 1600 mennesker får sitt tilholdssted her.

Det nye senteret vil bli knyttet sammen med det eksisterende

bygget med sentralfunksjoner i en gjennomgående

glasshall som skal vende mot hovedatkomsten i nord og et

parkmessig opparbeidet landskapsrom mot sør. Bygget skal

utformes for arealeffektive og fl eksible løsninger med sikte

på å gi faglige synergieffekter.

Senteret vil omfatte åtte institutter som alle er nasjonale

kunnskapsmiljøer med internasjonal tyngde og med hovedvekt

på miljø og bærekraftig utvikling. Universitetet

i Oslo og instituttene har under utvikling et bredt anlagt

forskningsprogram som vil være en sentral drivkraft for å

få realisert målene om tverrfaglighet og aktivt samarbeid

mellom grunnforskning og anvendt forskning. Samtidig er

det et mål å bidra til innovasjon og næringsutvikling med

utgangspunkt i senterets faglige aktiviteter.

I Forskningsparken dominerer i dag informasjonsteknologi,

media, bioteknologi, elektronikk og materialvitenskap i de

over 120 bedriftene og forskningssentrene som er lokalisert

her. Ved etableringen av Miljøforskningssenteret vil en ny

faglig dimensjon med sterke bånd til utvikling og verdiskaping

i samfunnet tas inn i Forskningsparkens virksomhet.

Kjell Haugen

dir. Forskningsparken


Gaustadbekkdalen, Oslo

Ill. Niels Torp AS akitekter MNAL


Gaustadalléen 21, 0349 Oslo | Telefon (+47) 22 95 85 00 | Telefax (+47) 22 60 44 27

www.forskningsparken.no

www.melkeveien.no

More magazines by this user
Similar magazines