INNHOLD: Vedtekter 2 Konkurranseregler Krav for ... - WRAN

wran.no

INNHOLD: Vedtekter 2 Konkurranseregler Krav for ... - WRAN

g. Alle klubber skal ha sitt årsmøte innen

1. februar

5. Klubbmedlemmenes forpliktelser.

Hvert medlem skal :

a. Ved korrekt oppførsel på en positiv måte fremme

Westernridning.

b. Betale de fastsatte avgifter.

c. Følge forbundets og overordnede idrettsmyndigheters

lover og vedtekter og beslutninger som er

fattet i henhold til disse.

d. For øvrig arbeide for forbundets og klubbens samhold

og utvikling.

e. Vise ansvar og respekt for alle dyr.

6. Årsmøte.

Årsmøtet er WRAN’s høyeste myndighet. Mellom årsmøtene

ligger myndigheten hos styret i WRAN som står for

den daglige drift.

Ordinært årsmøte holdes en gang i året innen 1. April.

Hvis styret finner grunn til det eller hvis minst en 1/5 av

representantene begjær det skal styret kalle til ekstraordinært

årsmøte. I begjæringen og innkallingen

skal oppgis hvilken punkt som skal taes opp. Ved ekstraordinært

årsmøte skal kun de saker som er angitt

i innkallelsen taes opp.

Skriftlig innkalling til årsmøte og ekstraordinært årsmøte

skal utarbeides av styret og sendes medlemmene og kunngjøres

i WRAN-news senest 4 uker før årsmøtet. Forslag

som skal behandles på årsmøtet må være sent til styret

senest 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være

tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

Ved års – og representantskapsmøter representeres

medlemsklubbene av representanter som er valgt slik klubbene

har besluttet.

Antall stemmeberettigede representanter fra klubbene fremgår

av følgende tabell og er basert på det medlemstall klubben

hadde ved seneste kalenderårsskiftet og for hvilke kontingent

er innbetalt.

Medlemmer Stemmer

- 25 1

- 50 2

- 100 3

- 200 4

- 350 5

- 600 6

- 1000 7

og med 1 stemme for hvert ekstra 500-tall medlemmer.

Alle medlemmer, i en til WRAN tilsluttet klubb, har

adgang til årsmøtet. Kun stemmeberettigede har tale-

3

Similar magazines