Livet i havet – vårt felles ansvar - FHL

fhl.no

Livet i havet – vårt felles ansvar - FHL

Livet i havet vårt felles ansvar


Kapittelvis gjennomgang av

hovedelement i forskriften

Spørsmål og svar

Fiskeridirektoratet

oppfølging fra vår side.

Disposisjon

Livet i havet vårt felles ansvar


Livet i havet vårt felles ansvar


FORMÅL:

Forskriften skal bidra til å forebygge rømming av fisk

GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE:

Livet i havet vårt felles ansvar

Norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i

Norges økonomiske sone.

PERSONELT VIRKEOMRÅDE:

Enhver som driver akvakultur og

Vare og tjenesteleverandører, herunder akkrediterte organ

SAKLIG VIRKEOMRÅDE:

Flytende anlegg, hovedkomponenter,

konstruksjonsdeler til fortøyning og ekstrautstyr.

Flåte omfattet kun dersom teknisk havari eller svikt kan føre til rømming.

Fortøyning til flåte alltid omfattet.


Livet i havet vårt felles ansvar

Eller europeisk/internasjonal standard med tilsvarende sikkerhetsnivå.

- Ikke generalhenvisning til hele standarden


Livet i havet vårt felles ansvar


Produktsertifiseringsorgan

Inspeksjonsorgan

- lokalitetsundersøkelse

- fortøyningsanalyser

- hovedkomponentbevis

- anleggssertifikat

- Bakgrunn og situasjon

- For fortøyningsanalyse

Livet i havet vårt felles ansvar


Livet i havet vårt felles ansvar


Nye

anlegg

Eksisterende

anlegg

Som har

Lokalitets

klassifisering

Som har

Lokalitets-

undersøkelse

Livet i havet vårt felles ansvar

Undersøkelsen

må oppdateres

ved utvidelse

av areal

Nye verdier ? Vurdering av forsvarlighet jf AKL § 12


Lok.undersøkelse/

oppdatering

foretas av

akkreditert organ

I henhold til

kravene i NS9415

Undersøkelsen

skal dokumenteres

i en lok.rapport

Strømmåling:

- Tid fart og retning

Bølgemåling:

- Vindgenererte bølger

- Havdønninger

Vindmåling

Ispåvirkninger

Livet i havet vårt felles ansvar

Vanndybde, bunntype og topografi


Livet i havet vårt felles ansvar


EKSTRAUTSTYR

HOVED

KOMPONENTER

Not

Flytekrage

Flåte

Konstruksjonsdeler

til fortøyning

Livet i havet vårt felles ansvar

Må oppfylle kravene i NS9415:2009 dersom de er

anskaffet fra leverandør etter 01.01.12.

PRODUKTSERTIFIKAT

Tilsvarer dagens krav og gjelder følgelig

fra 01.01.12.

Kravet gjelder fortøyning som leveres ny fra

leverandør og tas i bruk etter 01.01.13

Hovedkomponenter som vanskelig lar seg sertifisere etter NS9415 skal ha

produktsertifikat med samme sikkerhetsnivå eller bedre.

(NS 1990 grunnlag for prosjektering)


Akkre

ditert

organ

Produktsertifiseringsprosessen:

Utsteder til

leverandør

PRODUKT

SERTIFISERINGS

BEVIS

Dokumentasjon på at produkttypen

samsvarer med kravene i NS 9415

(”moderbevis”)

Forblir hos leverandør

Gir leverandør rett til å utstede

Livet i havet vårt felles ansvar

PRODUKT

SERTIFIKAT

Bevis på at

det unike produktet

tilhører en type som

oppfyller NS 9415.

Sertifikatet følger

produktet.


Skal

utstedes

Vilkår

Det må:

Unntak fra krav om produktsertifikat:

Livet i havet vårt felles ansvar

HOVEDKOMPONENTBEVIS

- Av akkreditert inspeksjonsorgan

- For flåte og flytekrage som er levert før 01.10.04 og som

ikke er produktsertifisert

- Innen 01.01.13 for å brukes etter denne tid

- For tre år ad gangen

-foreligge brukerhåndbok jf NS 9415

-Verifiseres at hovedkomponenten er i forsvarlig teknisk stand

- være fastsatt hvilke miljølaster komponenten tåler

- dokumenteres at komponenten tilfredsstiller funksjonskravene i

NS 9414 ved relevante miljøforhold (Fdir lager en felles liste for alle

insp. org.)


Livet i havet vårt felles ansvar


FORTØYNINGSANALYSE

Skal

foretas

- etter at lokalitetsundersøkelse foreligger

- av akkreditert inspeksjonsorgan

- i samsvar med krav i NS 9415

Livet i havet vårt felles ansvar

Krav til prosjektering og utførelse

- dimensjonering gjennom kontroll av ulykkesgrensetilstand og bruksgrensetilstand

- Tilpasning til flytekrageprodusentens spesifikasjoner

- Dimensjoneringen skal sørge for at fortøyningssystemet oppnår visse egenskaper.

Det skal tas hensyn til lokalitetens beskaffenhet og anleggets spesifikasjoner.

Krav til konstruksjonsdeler som velges

- kjetting, sjakler, koblingselementer, fibertau, bøyer og bunnfester

- holdekraft i innfestning til flytekrage skal dokumenteres.

Egne krav til fortøyning av flåte og anlegg på svai

Krav til utleggingsplan

Krav til dokumentasjon av analysen


Forts. fortøyningsanalyse

Analysen

skal

Krav til

Dokumenta-

sjon

Inneholde en vurdering som viser samsvar med NS 9415

Bygge på resultatene fra lokalitetsundersøkelsen

Ta hensyn til anlegget som skal plasseres på lokaliteten

Livet i havet vårt felles ansvar

For fortøyning lagt ut før dagens forskrift trådte i kraft skal fortøyningsanalyse

foreligge før 01.01.13.

Skriftlig og med opplysninger om:

• Lokalitet

• Foretatte vurderinger

• Resultat og krav til fortøyning

• Beskrivelse av fortøyning

• Skisse eller kart

• Type utstyr og konfigurasjon

• Pålitelighetsklasse


• I samsvar med krav i fortøyningsanalyse

• Må til enhver tid være i samsvar med analysen

• Avvik påføres fortøyningsrapporten

Krav om ny analyse ved

Livet i havet vårt felles ansvar

Vesentlige avvik mellom

utlegg og analyse

Endringer på anlegget som

endrer lastoverføringen

• Fra 01.01.13 skal fortøyning inspiseres med ROV eller lignende etter utlegg.

• Ikke krav til hvem som skal utføre den

• Frist: To måneder

• Krav om egen rapport for fortøyningsinspeksjonen


Livet i havet vårt felles ansvar


SKAL SAMMEN MED PRODUKTENE LEVERE

Livet i havet vårt felles ansvar

PRODUKTSERTIFIKAT BRUKERHÅNDBOK

• Produsentens navn, logo, adresse og underskr.

• Produktsertifiseringsbevisets unike nummer

• Organet som har utstedt produktsertifiserings

beviset

• Dato for utstedelse av sertifikatet

• Kriterier for gyldighet

• Produktets unike produkt- eller serienummer

• Hvilke miljølaster produktet skal tåle

• Pålitelighetsklasse

• Hvilken standard produktet er sertifisert i

henhold til

For sertifiserte

Produkter:

Håndboken skal

tilfredsstille

Kravene i

NS 9415

For

Ekstrautstyr

Håndboken skal

minimum

inneholde

beskrivelse av

montering, drift

og vedlikehold


Leverandørs tiltaks- og varslingsplikt

”Dersom leverandør av produkter eller tjenester

har, eller burde ha, kjennskap til avvik ved egne

produkter eller tjenester som kan føre til

rømming av fisk..”

ja,

DA..

Leverandør skal ha system for å sikre

sporbarhet og avvikshåndtering for ivareta

denne plikten !

”..plikter leverandøren uten ugrunnet

opphold å iverksette egnede

tiltak for å lukke avvikene”

Og

DESS

UTEN..

Livet i havet vårt felles ansvar

”Leverandør skal straks

melde fra til Fiskeridirektoratet

og til mottaket av produktet eller

tjenesten.”


Livet i havet vårt felles ansvar


Livet i havet vårt felles ansvar


Livet i havet vårt felles ansvar


Livet i havet vårt felles ansvar

Skal verifiseres ved gjennomgangen:

At hovedkomponenter og ekstrautstyr er i forsvarlig teknisk

stand

At hovedkomponentene passer sammen og er montert i

henhold til brukerhåndbøkene.

At ekstrautstyr er montert forsvarlig og i samsvar med

brukerhåndbøker

At de aktuelle hovedkomponentene tåler miljølastene på

lokaliteten

- vurdering på bakgrunn av lokalitetsundersøkelsen og

produktsertifikat eller hovedkomponentbevis


DOKUMENTSJONSKRAV

Må foreligge:

Alle sertifikater, bevis

analyser etc. må

foreligge.

ANLEGGSSERTIFIKAT

FYSISK INSPEKSJON

Komponenter og utstyr må:

- være i forsvarlig teknisk

stand

- være montert i h.h.t.

brukerhåndbøker

- tåle miljølastene på

lokaliteten

Rapporteringsplikt

Livet i havet vårt felles ansvar

GYLDIGHET 5 ÅR

Kun dersom

eventuelle endringer

er i henhold til

beskrevet fremtidig

konfigurasjon.


Livet i havet vårt felles ansvar


Vedlikehold og drift

P OPPDRETTERS ANSVAR

Livet i havet vårt felles ansvar

Sørge for riktig montering, drift og vedlikehold i henhold til

brukerhåndbøker

Påse at anlegget til enhver tid er i forsvarlig teknisk stand

Varslings- og tiltaksplikt ved avvik som kan føre til rømming.

Ettersyn og reparasjon av not skal foretas av sertifisert notverksted

og drift

Plikter pålagt oppdretter


Livet i havet vårt felles ansvar


• Overtredelse kan

medføre straff og andre

reaksjoner etter

akvakulturloven.

Overtredelse av 24

Krav om anleggssertifikat

kan sanksjoneres med

overtredelsesgebyr

Livet i havet vårt felles ansvar

Reaksjoner:

Pålegg om tiltak - 27

Tvangsmulkt - 28

Iverksetting av tiltak for

den ansvarliges regning -

29

Overtredelsesgebyr - 30

Straff - 31


Livet i havet vårt felles ansvar

Spørsmål og svar : Dugelighetsbevis høst

Spørsmål:

Hvordan forholder en seg dersom dugelighetsbeviset går

ut i løpet av høsten 2011?

Svar:

Inntil ny forskrift trer i kraft 1.januar 2012 vil en måtte

forholde seg til bestemmelsene i eksisterende forskrift. I

henhold til § 12 skal en kunne dokumentere forsvarlig

teknisk standard på installasjoner utplassert før 2004

gjennom gyldig dugelighetsbevis. Nytt dugelighetsbevis

må således innhentes dersom dette går ut før den nye

forskriftens ikrafttredelse.


Livet i havet vårt felles ansvar

Spørsmål og svar: Dugelighetsbevis neste år

Spørsmål:

Hva skjer når dugelighetsbeviset går ut 1.1.12 og fisken skal stå i

anlegget etter denne dato?

Svar:

Installasjoner som var utplassert på lokalitet før 2004 er i dagens NYTEKforskrift

omfattet av reglene om dugelighetsbevis. I henhold til forskriften §

13, tredje ledd skal slike bevis utstedes maksimalt fram til 1. januar 2012.

Fram til denne tid skal det for alle installasjoner nevnt over kunne

dokumenteres forsvarlig teknisk standard gjennom utstedt dugelighetsbevis.

Fra 1. januar 2012 trer ny NYTEK-forskrift i kraft. Av § 15 i denne framgår det

at flytekrage og flåte som var levert fra leverandør før 1. oktober 2004, og

som ikke er produktsertifisert, skal ha hovedkomponentbevis for å kunne

brukes til akvakultur etter 1. januar 2013. I perioden fram til

hovedkomponentbevis er på plass er ikke de aktuelle komponentene

underlagt spesifikke dokumentasjonskrav etter NYTEK-forskriften. Det

understrekes imidlertid at alt utstyr til enhver tid må oppfylle

forsvarlighetskravene i akvakulturloven § 12 og driftsforskriften § 5.


Spørsmål og svar: Overgangsording

Spørsmål: Finnes det en overgangsordning.

Livet i havet vårt felles ansvar

Svar: Nei, det er ikke noen overgangsordning. Det vil si at

det ikke er krav til dugelighetsbevis,

hovedkomponentbevis eller anleggssertifikat i perioden

frem til 1.1.13 for eksisterende anlegg

Nye produkt har likevel krav om produktsertifikat og

brukerhåndbøker

For fortøyning gjelder kravet innen 1.1.13

Dagens ordning gjelder frem til ny ording overtar.


Livet i havet vårt felles ansvar

Spørsmål og svar : lokalitetsundersøkelse

Spørsmål :

Er det krav om at lokalitetsundersøkelser som er utført av

kompetent organ etter NS 9415:2009 i perioden fram til 1.

januar 2012 skal gjennomgås av et akkreditert organ i henhold

til § 10?

Svar:

Nei. Når det gjelder undersøkelser av lokaliteter som allerede

er foretatt etter ny standard fyller disse forskriftens krav selv

om de ikke er foretatt av et akkreditert organ. Er det imidlertid

NS 9415:2003 som ligger til grunn for undersøkelsen

(lokalitetsklassifisering) må denne oppdateres jamfør § 9. Fra

1. januar 2012 må alle slike undersøkelser foretas av

akkreditert organ og etter ny standard.


Flåte

Livet i havet vårt felles ansvar


Ekstrautstyr

Livet i havet vårt felles ansvar


Livet i havet vårt felles ansvar

Fortøyning - Utlegg og inspeksjon


Anleggssertifikat - Datoer

Livet i havet vårt felles ansvar


Villfisk Mellomlagring.

Livet i havet vårt felles ansvar


Livet i havet vårt felles ansvar

Hva vil Fiskeridirektoratet kontrollere i 2012

Anlegg med eldre utstyr Dugelighetsbevis.

Brukerhåndbøker - Montering vedlikehold

Nytek § 31 Forsvarlig teknisk stand.

Nyetablerte anlegg med anleggssertifikat.


Takk for oppmerksomheten

Livet i havet vårt felles ansvar


Tekniske krav til utstyr:

- strengere krav i ny standard

- Kravet om produktsertifisering omfatter flere komponenter

Livet i havet vårt felles ansvar

Akkrediteringskrav:

- Flere oppgaver krever akkreditert kompetanse (lok.und, fortøyningsanalyse)

- Kravet til uavhengighet er skjerpet

Ansvar:

- Økt fokus på tjenesteleverandørers ansvar

- Høyere krav til handleplikt for leverandør

og oppdretter ved avvik på utstyr

- Sporingskrav

Anleggssertifikat

More magazines by this user
Similar magazines