Finansielt utsyn 2011 Resultatene i bank og ... - Finanstilsynet

finanstilsynet.no

Finansielt utsyn 2011 Resultatene i bank og ... - Finanstilsynet

Finansielt utsyn 2011

Resultatene i bank og forsikring 2010

Direktør for finans- og forsikringstilsyn Emil R. Steffensen

Pressekonferanse 10. mars 2011


Indeks 1. kv. 2008 = 100

102

100

98

96

94

92

90

Utviklingen etter krisen

88

mar. 08 sep. 08 mar. 09 sep. 09 mar. 10 sep. 10

BNP Arbeidsledighet

UK USA Euroområdet Norge Sverige Japan Danmark

Kilde: Reuters EcoWin Kilde: Reuters EcoWin

Prosent

12

10

8

6

4

2

0

2007 2008 2009 2010 2011

Euroområdet USA Japan Norge


Bankenes resultater

Resultat før skatt

Kilde: Finanstilsynet Kilde: Finanstilsynet

Egenkapitalavkastning


Prosent av GFK

Bankenes resultater - tap

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Utlånstap

1990 1991 1992 2002 2003 2008 2009 2010

Kilde: Finanstilsynet Kilde: Finanstilsynet

Nedskrivinger


Bankenes resultater - marginer

Nettorente og rentemargin

Kilde: Finanstilsynet Kilde: Finanstilsynet

Rentemargin


20%

15%

10%

5%

0%

* Morbank

Bankenes soliditet

Kjernekapitaldekning (konsern)

DnB NOR Nordea Bank Norge Sparebanken Vest SpareBank1 SR-bank SpareBank1 SMN SpareBank1 Nord-

Norge

2007 2008 2009 2010

Kilde: Finanstilsynet

Øvrige banker* over

10 mrd. i FK

Øvrige banker*

under 10 mrd. i FK


Forbrukslån

Forbrukslån, andel av lån til husholdningene Forbrukslån, aldersfordelt

andre lån

forbrukslån

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet Kilde: Finanstilsynet

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Under 30 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år Over 60 år

Prosent av forbrukslån


Prosent

Resultater i livsforsikringsselskaper

og pensjonskasser

15

10

5

0

-5

Verdijustert kapitalavkastning

-10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Livsforsikringsselskaper Private pensjonskasser Kommunale pensjonskasser

Akkumulert verdijustert kapitalavkastning


Prosent av FK

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Soliditet i livsforsikringsselskaper og

pensjonskasser

Bufferkapital i pst av FVK - livselskaper

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Overskytende kjernekapital Tilleggsavsetninger*

Kursreguleringsfond Risikoutjevningsfond mm

* Begrenset oppad til ett års rentegaranti

Kilde: Finanstilsynet Kilde: Finanstilsynet

Bufferkapital i pst av FVK - pensjonskasser


Oppsummering

• Gode resultater og soliditet i norske banker i 2010

– Halvering av utlånstap og fortsatt press på netto renteinntekter

– Store engangsinntekter (fusjon danske PBS og Nordito)

– Årets resultat lavere enn gjennomsnitt for tiårsperiode før finanskrisen

• Forbedrede resultater i livsforsikringsselskaper

– Oppgang i aksjemarkedene og noe økt aksjeeksponering

– Bedre resultater i pensjonskassene enn i livselskapene

– Økt bufferkapital både i pensjonskasser og livselskaper

• Forbrukslån

– Kun 2 prosent av totale utlån til husholdninger

– 3 prosent vekst i 2010

– 16 prosent av inkassokrav knyttet til forbrukslån


FINANSTILSYNET

Revierstredet 3

Postboks 1187 Sentrum

0107 Oslo

www.finanstilsynet.no

post@finanstilsynet.no

More magazines by this user
Similar magazines