05.10.2013 Views

DOMBC416705F1D1E26BC1257926004041DC8X2CEW.pdf - e-Dok

DOMBC416705F1D1E26BC1257926004041DC8X2CEW.pdf - e-Dok

DOMBC416705F1D1E26BC1257926004041DC8X2CEW.pdf - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Anæstesiologisk Afdeling - Hospitalsenheden Vest<br />

5. Anæstesi og opvågning > 1. Generelt > 75. Transvesikal prostataresektion og åben staging -<br />

Anæstesiafsnit Holstebro<br />

Forfatter: Edel Haislund<br />

Versionsnr.: 2<br />

Informationstype: Instruks<br />

Ikrafttrædelsesdato: 10-08-2012<br />

Revideret dato: 10-08-2012<br />

Faglig ansvarlig: Hans Henrik Rene Christensen<br />

Kvalitetsansvarlig: Edel Haislund<br />

Ledelsesansvarlig: Michael Lindhardt Rasmussen<br />

Seneste rettelse: Instruksen gælder også ved Åben staging<br />

5.1.75 Transvesikal prostataresektion og åben staging - Anæstesiafsnit Holstebro<br />

Formål<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Definition af begreber<br />

Fremgangsmåde<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Ansvar<br />

Referencer<br />

Formål<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Instruksen gælder for patienter, der ved operation skal have udført transvesikal prostataresektion eller åben<br />

staging.<br />

Ti l bage t i l t op<br />

Definition af begreber<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

Fremgangsmåde<br />

Beskrivelse af operation<br />

OP-tid: ca. 1-1½ time<br />

Monitorering<br />

Lejring<br />

Standard<br />

TOF, TP<br />

Ryg<br />

Fremstilling<br />

Standard. Intubation<br />

Kvalmeprofylakse: Fortecortin, Zofran<br />

BairHugger<br />

Anæstesi<br />

Kontrol af BAC-test<br />

Ved åben staging er der taget blodprøve fra til BAC-test<br />

Venflon 1,3<br />

Indledning: Pento, Haldid, Nimbex. Intubation<br />

Vedligehold: Isofluran, Haldid<br />

5.1.75 Transvesikal prostataresektion og åben staging - Anæstesiafsnit Holstebro Side 1 af 2


Kvalmeprofylakse<br />

Relaksering aftales med kirurg<br />

Antibiotica e. ordination<br />

Marcain 2,5 mg/ml subfascielt af operatør<br />

Der anlægges skyllekateter ved transvesikal prostataresektion<br />

Postoperative ordinationer<br />

Ti l bage t i l t op<br />

Standard<br />

Skyl på kateter ved transvesikal prostataresektion<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Anæstesijournal/EPJ<br />

Ti l ba ge t i l t op<br />

Ansvar<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

Referencer<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

5.1.75 Transvesikal prostataresektion og åben staging - Anæstesiafsnit Holstebro Side 2 af 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!