Sjømatproduksjon i et miljøperspektiv – havbruk som del av ... - FHL

fhl.no

Sjømatproduksjon i et miljøperspektiv – havbruk som del av ... - FHL

Sjømatproduksjon

i et miljøperspektiv

havbruk som del

av økt

matproduksjon?

Nina Jensen

WWF-Norge

29. mars 2012

Foto: Bård Løken


WWF

+100

WWF er

representert i

over 100 land på

5 kontinenter

1961

WWF ble stiftet i 1961

+5000

WWF har over

5 000 ansatte

verden over

+5M

WWF har over

5 millioner støttespillere

Photo: © Michel Roggo / WWF-Canon

FHL -­‐ Generalforsamling 2012 30 mars 2012 - 2


Fotavtrykket er doblet

og stiger

FHL -­‐ Generalforsamling 2012 30 mars 2012 - 3


En verden i endring -

globale trender innen 2050

• Befolkning + 3 milliarder

• 70% vil bo i byer

• Dobling av konsum, tripling av mat

• Konsum x befolkning ≠ planet

FHL -­‐ Generalforsamling 2012 30 mars 2012 - 4

© National Geographic Stock/ Jason Edwards / WWF


Hva spiser verden?

FHL -­‐ Generalforsamling 2012 30 mars 2012 - 5

© National Geographic Stock/ Jason Edwards / WWF


Oppdrett øker med 10 % hvert år

• Sett på av “mange” som redningen for å ivareta

matvaresikkerhet i fremtiden

• Vil i 2012 produsere mer enn 50 % av verdens konsum av fisk

• Fra et klimaperspektiv en god måte å produsere mat på!

• Er all oppdrett en del av løsningen og fremtiden?

• Mer oppdrett = større økologisk fotavtrykk?

• Naturmangfoldet er klodens immunforsvar - vi har ikke

råd til gamble med dette

FHL -­‐ Generalforsamling 2012 30 mars 2012 - 6


Oppdrett i Kina

• Kina produserer mer enn 1/3 av verdens sjømat

over 60 % av oppdrett kommer fra Kina

• Manglende reguleringer - antakelse om alt er dårlig, mye medisinbruk og utslipp

• Men flere og flere ser til Kina i økende grad brukt som eksempel på bærekraft

• Hovedgrunnen er at produksjonen er dominert av lav-trofiske arter som har mindre

økologisk fotavtrykk (karpe, tare, muslinger og andre planter og planteetere)

• Færre utfordringer å håndtere i produksjonen av disse artene?

• Kina oppdretter arter som ikke ses på som «sofistikerte» i et vestlig marked -

ingen sertifiseringsordninger eller innkjøpskrav til dokumentasjon

• Hva skjer hvis Kina skifter over til oppdrett av tunfisk eller laks?

FHL -­‐ Generalforsamling 2012 30 mars 2012 - 8


Hvem arbeider WWF med?

Investorer

Myndigheter

Lokalsamfunn

Fiskeindustrien og verdikjede

FHL -­‐ Generalforsamling 2012 30 mars 2012 - 9


Status for norsk lakseoppdrett

• Problemer med rømming av oppdrettslaks ”null-visjonen” er

fremdeles ikke en realitet. Fisken er ikke merket enda

• Lakselus: ikke løst har en alle verktøyene eller teknologien

som trengs?

• Økt vekst i næringen har gitt for mye fisk i sjøen, tålegrensen

for villaksen og miljøet er i mange regioner nådd

• Ikke underlagt de samme strenge reglene som matproduksjon

på land, og mangel på sanksjonsmuligheter

• Ikke bærekraftig fiskefôr?

• Skal løses gjennom Sjømatmeldingen og Hav21?

FHL -­‐ Generalforsamling 2012 30 mars 2012 - 10


Hva med miljøløftet fra FHL?

FHL og medlemsbedriftene skal iverksette tiltak for at

lakselus og rømt laks fra havbruk ikke skal få

bestandsregulerende effekt på vill laks og på sjøørret

• Satser mer på forskning, forurenser betaler prinsippet,

miljøfond, merking av fisk, men kun fokus på lus og rømming

-> ikke fiskefôr

• VIKTIG krever mer oppfølging og kontroll - krever mer

penger

• Fisken skal merkes i løpet av 2012 status?

• OG hvem skal sanksjonere ovenfor frivillige tiltak?

• Det er fint at vi er enige om mål Målrapportering viktig!

FHL -­‐ Generalforsamling 2012 30 mars 2012 - 11


The Salmon Aquaculture Dialogue

• SAD ble satt i stand for å utvikle troverdige målbare standarder for

miljøvennlig oppdrett over 750 personer involvert siden 2004

• Multi-stakeholder rundbordskonferanser og ledet av en styringskomité

• Standarden er nå ferdigstilt arbeides med å lage sertifiseringsguiden,

ferdig mai/juni

• Ikke en perfekt standard! Men vil ha klare troverdige målbare kriterier som

gjør at man kan vite hvordan industrien presterer

• Standardene vil bli overlevert til Aquaculture Stewardship Council (ASC)

en global miljøsertifisering for bærekraftig oppdrett som allerede sertifiserer

oppdrettsprodukter (tilapia)

-> ASC gjør at innkjøpere og konsumenter av oppdrett kan velge

bærekraftig sjømat

FHL -­‐ Generalforsamling 2012 30 mars 2012 - 12


Hugh Fish Fight -

den første av mange?

• Kampanje for å sette fokus på utkast av fisk i Nordsjøen og EU sin manglende

fiskeripolitikk

• Også fokus på bruke av «industrifisk» i fiskefôret setter store spørsmålstegn

på hvorfor ikke folk spiser denne fisken direkte

• Får med seg andre kjendiskokker for å endre spisevaner av fisk viser

hvordan en kan lage gode og billige retter av «mindre fisk»

• Vil det bli en omlegging til å spise mer og variert fra havet? Sild i sushi?

FHL -­‐ Generalforsamling 2012 30 mars 2012 - 13


Norsk kunnskap rundt

havbruk og velutviklet

regelverk (ift andre land) kan

spille en stor rolle!

Foto: Erling Svensen

Foto: Bård Løken

FHL -­‐ Generalforsamling 2012 30 mars 2012 - 14


10 utfordringer fra WWF til næringen

1. Forpliktelse til å levere på bærekraftmålene med tidsgrenser

2. Sett spesifikke, ambisiøse og offentlig miljømål

3. Rapporter på levering og på manglende levering

4. Aktivt engasjement for å promotere bærekraftige reguleringer

5. Kun bærekraftig høstet ingredienser i fiskefôret

6. Ikke mer vekst i næringen før bærekraft er dokumentert

7. Skaff bærekraftig partnere i verdikjeden

8. Få kontroll på lakselusen og andre sykdommer

9. Null-rømming i praksis og fullstendig sporbarhet av oppdrettslaksen

10. Start med ASC-sertifisering

FHL -­‐ Generalforsamling 2012 30 mars 2012 - 15


Ta en utfordring. Det er er din planet.

.

The 10 challenges

1. Commit to deliver on your sustainability goals

2. Set specific, ambitious, public targets

3. Report on delivery and failure

4. Engage actively to promote sustainable regulations

5. Only sustainably harvested ingredients in fish feed

6. No further industry growth until sustainability is documented

7. Request sustainable partners (don’t feed the bad guys)

8. Get sea lice under control

9. Zero escape policy and traceability of farmed fish implemented

10. Get ASC-certified!

Prove the business case for sustainable fish farming

Earth Hour - Lørdag 31. mars

20.30 21.30

Can the industry make money without corrupting the

environment?

13. March 2012


© Jim Morin, The Miami Herald

FHL -­‐ Generalforsamling 2012 30 mars 2012 - 17


JEG SKAL SPISE FISK 5 DAGER I

UKEN

HVIS

FHL STÅR SAMMEN MED WWF I

KAMPEN MOT OLJEBORING I

MATFATET VÅRT

FHL -­‐ Generalforsamling 2012 30 mars 29. 2012 mars 2012 - 18


TAKK!

www.wwf.no

Photo: Tom Schandy

More magazines by this user
Similar magazines