Last ned - FHL

fhl.no

Last ned - FHL

Verdiskaping i sjømatnæringen


Lokal verdiskaping - global nytteverdi

Verdens befolkning øker. Nettopp derfor er bedre

tilførsel på sjømat en viktig del av løsningen på de

globale utfordringene innen matmangel og folkehelse.

Fordi Norge forvalter noen av verdens rikeste

ressurser innen fiske og havbruk, kan vi bidra til å

styrke tilførselen betydelig.

På verdensbasis er det mangel på sjømat, og

mangelen vil bare øke i årene som kommer.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) advarer mot å

ikke spise nok fisk, fordi sjømat er en viktig

helsebringende faktor. Økt tilførsel er derfor en

del av løsningen på utfordringene verden står overfor.

I dag kommer under to prosent av verdens

matproduksjon fra havet. I dette perspektivet har vi

som fiskeri- og havbruksnasjon en viktig rolle.

Med rike fiskebestander og en kystlinje skapt for

havbruk, vet vi at potensialet er stort.

Gjennom ansvarlig, langsiktig og bærekraftig

forvaltning kan Norge øke tilførselen av sjømat.

Folk langs Norges langstrakte kyst har til alle tider

drevet fiske og fangst. Havet som spiskammer har lagt

grunnlaget for at vi i dag er en stormakt på sjømat.

Små steder langs kysten er direkte koblet til resten

av verden og gir liv til en distriktsnæring som både er

lønnsom og basert på fornybare ressurser.

For næringen og distriktene innebærer dette store

muligheter for økt verdiskaping, sysselsetting og

velferd. Fra et politisk ståsted handler det også

om et ansvar for å bidra mer der vi har de beste

forutsetningene. Havområdene rundt oss er dermed

ikke bare vårt eget spiskammer, men forsyner

mennesker i alle verdensdeler.

Mat fra havet er sunt, godt og helsebringende. Verden

trenger økt tilførsel av sjømat. Derfor er det avgjørende

at vi sammen sørger for en bærekraftig utvikling av

våre felles ressurser!

Fakta om FHL

Fiskeri- og havbruksnæringens

landsforening (FHL) er sjømatnæringens

største bransjeorganisasjon.

Foreningen har 500 medlemsbedrifter

med rundt 10.000 sysselsatte.

FHL arbeider for å bedre rammebetingelser

og utviklingsmuligheter for

norsk sjømatproduksjon.

Sentrale arbeidsområder er

markedsadgang, næringsutvikling, miljø,

helse og kvalitet.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) firmapost@fhl.no Tlf.: 99 11 00 00 www.fhl.no Ansv. red: Are Kvistad


Hva betyr sjømatnæringen for DEG?

Sjekk verdiskapingen i din bedrift!

Verdiskapingsanalysen for sjømatnæringen viser

viktige tall for næringen - blant annet verdiskaping i de

ulike verdikjedene, antall sysselsatte og ringvirkninger.

Dette er ikke bare tall for organisasjoner og

myndigheter i en offentlig diskusjon, men også forhold

som den enkelte aktør vil kunne ha nytte av - i møte

med kunder, banker, politikere og samfunnet for øvrig.

Bruk programmet til å beregne verdiskaping i DIN kommune!

Du finner den her: www.fhl.no/verdiskaping

Med en brukervennlig applikasjon for PC og Mac,

har du nå tilgang til et verktøy som du selv kan bruke

til å presentere betydningen av næringen - på en

pedagogisk og enkel måte. Det vil være et nyttig

verktøy for mange aktører i sjømatnæringen, og et

eksempel på hvordan FoU-prosjekter har potensial til å

kunne utnyttes enda bedre av aktører i næringen enn

hva som ofte er tilfellet.


Verdikjeden til fiskeri består av

fangst, foredling og grossistledd

• Årlig verdiskaping på 20,6 mrd

• 24.200 årsverk inkl.

ringvirkninger

• Hver million i verdiskaping

skaper 600.000 kroner i andre

næringer

• For hvert 100. årsverk

skapes 60 årsverk i andre

næringer

Mer enn 10.000 personer har i

dag arbeid innen fiskeindustri og

foredling - de fleste i Nordland,

Troms, Finnmark og Møre og

Romsdal. Den landbaserte

fiskeindustrien står for mottak,

foredling og eksport til 150 land.

Fiskeri

Fangst og foredling er selve bærebjelkene i

fiskerisektoren. Selv om det allerede skapes store

verdier, må sektoren stadig videreutvikles for at

sjømatnæringen i Norge skal bli enda mer innovativ,

effektiv og ikke minst lønnsom.

I bunnen for utviklingen må bærekraft

være avgjørende. FN har gjennom

menneskerettserklæringen understreket at

bærekraften betinger at det tas hensyn til både miljø,

sosiale forhold og økonomisk lønnsomhet. Uten

lønnsomhet er det umulig å skape sterke næringer.

Som verdens fremste sjømatnasjon må vi derfor ha

en sterk, nyskapende fiskeindustri. Verdikjeden må

bli bedre på markedsretting, og bedriftene - sammen

med myndigheter og forskningsmiljøer - må satse på

utvikling av sjømatclustere på nasjonalt nivå.

Samtidig forvalter politikerne et regelverk som med

den rette tilpasning kan skape romsligere rammevilkår

for hundrevis av bedrifter langs kysten. Det vil i sin

tur utløse både investeringsvilje, innovasjon og nye

arbeidsplasser.


Verdikjeden til havbruk består

av oppdrett, foredling og

grossistledd

• Årlig verdiskaping på 27 mrd

• 21.000 årsverk inkl.

ringvirkninger

• Hver million i verdiskaping

skaper 800.000 kroner i

andre næringer

• For hvert 100. årsverk skapes

140 årsverk i andre næringer

Norsk havbrukssektor er i dag

en av landets største og mest

dynamiske eksportnæringer

og verdensledende på

produksjon av atlantisk

laks. Havbruksnæringen

eksporterer om lag 95 prosent

av all produksjon til rundt

100 land. Eksportverdien fra

havbrukssektoren er i dag på

mer enn 33 milliarder kroner.

Havbruk

Den lange norske kystlinjen - med dype fjorder og

kaldt, frIskt vann - gir gode vilkår for produksjon

av sjømat. Selv om havbrukssektoren i dag driver

arealeffektivt, er det viktig med tilgang på større

sjøområder for å utnytte ressursene bedre.

Det største vekstpotensialet i sjømatnæringen ligger i

havbrukssektoren. I dag benyttes bare fem promille av

sjøarealet innenfor grunnlinjen til akvakultur. Likevel

produseres det tre ganger mer laks og ørret enn

samlet norsk kjøttproduksjon.

Mens landarealene til matproduksjon er vernet, er

areal til sjømatproduksjon ikke gitt noen prioritet i

forhold til annen næringsvirksomhet. Dersom Norge

skal kunne bidra til økt sjømattilførsel, må vi også sette

av større areal for produksjon i sjø.

Det er myndighetenes ansvar å tilrettelegge for slik

produksjon. Nasjonens bonus kommer i form av

lønnsomme arbeidsplasser i distriktene, verdiskaping

og utvikling av velferdsstaten.


Vi takker våre

samarbeidspartnere

Pundslett Laks AS_90x55.pdf 1 29-11-2011 08:51:48

8324 Digermulen ·Tlf 760 67474 · Mob 901 76647

post@pundslett.no

Vi ønsker å være ledende

– nå og i framtida

Vi oppnår dette ved å være endringsdyktige

og i kontinuerlig utvikling. På denne måten

styrker vi både vår egen posisjon og hjelper

våre kunder, samtidig som vi trygger arbeids-

plasser og lokalsamfunn.

et nutreco-selskap

Feeding your passion for fish

Skretting leverer høykvalitetsfôr og service til oppdrettere over hele verden, slik at de kan

produsere sunn og delikat fisk på en bærekraftig måte. Vi har virksomhet i fem verdensdeler

og produserer og leverer fôr for hele livssyklusen til mer enn 50 arter.

www.skretting.no

Kjøp og salg av alle fiskeslag, krabbe og biprodukter • Filetproduksjon

Velkommen til våre anlegg i Båtsfjord - Vardø - Vadsø

Vi på Båtsfjordbruket er stolt av å presentere fersk og frossen sjømat av beste kvalitet, direkte fra Barentshavet.

Havets ressurser behandler vi med stor respekt og omtanke slik at du og din familie skal få en utsøkt matopplevelse.

AS Båtsfjordbruket • Postboks C, 9991 Båtsfjord

Telefon: 78 98 50 80 • Filetavd.: 78 98 50 88 • Brygga: 78 98 50 89 / 917 75 290

E-post: batsfjordbruket@fishnet.no


5430 Bremnes, Norway • Tlf. 53 42 82 00 • Faks 53 42 82 01

E-post: bremnes@seashore.no • www.seashore.no

Firmenich Bjørge Biomarin AS | N-6057 Ellingsøy | Norway

Tel +47 70 11 53 00 | Fax +47 70 11 53 33

SinkaBerg Hansen AS er et konsernselskap som driver med smoltproduksjon, oppdrett, slakteri og videreforedling.

Bedriften har sin hovedbase på Marøya, med anlegg i Bindal, Brønnøy, Nærøy og Vikna kommuner. Bedriften har i alt 199 ansatte.

I 2012 forventes en smoltproduksjon på 2,5 millioner, produksjon av 21 000 tonn laks, slakting av 24 000 tonn laks, samt videreforedling

av om lag 8 000 tonn filet. SinkabergHansen er en hjørnesteinsbedrift i Ytre Namdal og Bindal.

Erfaring vår fremtid

VI PRIORITERER

Å STYRE HELE

VERDIKJEDEN

fra smolt til matfi sk

og foredlet vare

Rogn-yngel Laks i sjø Fusa lokalitet Stamfisk 2013

www.akerseafoods.com

FØRSTEKLASSES LAKS FRA YTRE NAMDAL – topp kvalitet i alle ledd...

Foto: Steinar Johansen, Stian Holmen

VÅRE ANLEGG

ER I FRONT

med det nyeste innen

produksjonsmetode

og teknologi

VÅRE PRODUKTER

HAR GODT RENOMMÉ

hos kresne kunder

i over 60 markeder

- verden rundt -


Kalde, klare, rene fjorder gir sjømat i verdensklasse

Fisk i norsk havbruk lever i fantastiske omgivelser, med

vannforhold i verdensklasse. Lerøy er som en av verdens

største produsenter av sjømat avhengig av at verdens hav

lokalt og internasjonalt blir godt forvaltet. Lerøy lever av

og arbeider i pakt med naturen, og vi er derfor helt

avhengig av å ha den på vår side også i fremtiden. Vi kan

fortsatt bli bedre, og hver dag arbeider vi hardt for å komme

opp med nye og mer miljøvennlige løsninger. Vi er glade

for at vi har et fantastisk utgangspunkt for miljøvennlig

matproduksjon for fremtiden.

Take action today – for a difference tomorrow

HALLVARD LERØY AS

Bontelabo 2, Pb. 7600

N-5020 Bergen, Norway

Phone: + 47 55 21 36 50

E-mail: post@leroy.no

www.leroy.no

• Concept: JS Media Tools A/S • 14858 • www.jsnorge.no

More magazines by this user
Similar magazines