Erfaringer fra arbeidet i Rømmingskommisjonen. Viktige ... - FHL

fhl.no

Erfaringer fra arbeidet i Rømmingskommisjonen. Viktige ... - FHL

Erfaringer fra arbeidet i

Rømmingskommisjonen.

Viktige årsaker til rømming og

tiltak for å hindre rømming

Lars André Dahle,

Rømmingskommisjonen


Rømmingskommisjonen for Akvakultur

Oppnevnt av Regjeringen sommeren 2006

Fra mandatet:

• Kommisjonen skal arbeide systematisk for å redusere risiko

for rømninger og havarier ved å belyse og informere om sitt

arbeid, og ved å foreslå endringer i standarder, regelverk og

andre former for rammebetingelser som oppfattes som

utslagsgivende.

• Det er ikke kommisjonens oppgave å vurdere ansvar hos

utøver for den enkelte hendelse.

10 medlemmer med variert bakgrunn og kompetanse

www.rka.no

- INGEN FISK Å MISTE!


Rømmingskommisjonens arbeidsform

- INGEN FISK Å MISTE!


Rømmingskommisjonen for Akvakultur

- INGEN FISK Å MISTE!


MYE ER BLITT BEDRE, -

Men mye er ikke NOK

- INGEN FISK Å MISTE!


Akvakulturloven

§ 2 Saklig virkeområde

2. ledd:

Lovens § 12 og kapittel VI til VIII gjelder også for

vare- og tjenesteproduksjon til

akvakulturnæringen

§ 12 Krav til innretninger og utstyr mv

Innretninger og utstyr som nyttes i aktiviteter som

omfattes av denne lov skal være forsvarlig

utformet, ha forsvarlige egenskaper og brukes

med nødvendig aktsomhet

- INGEN FISK Å MISTE!


NYTEK – komplisert…..

- INGEN FISK Å MISTE!


Oppfølging av NYTEK-regimet

NYTEK-regimet

• Forskrift (under revisjon)

• Standard – NS 9415 (revidert nov. 2009)

Erfaring fra

• Gjennomgang av rømmingsstilfeller

• Oppfølging av nestenrømminger

• Befaringer av anlegg og hovedkomponenter

• Oppfølging og gjennomgang av dokumenter og

dokumentflyt

- INGEN FISK Å MISTE!


NYTEK-regimet

• Feilaktige lokalitetsklassifiseringer

• Elendig oppfølging av kontrakter

• Manglende og villedende brukerhåndbøker

• Fortøyningsanalyser er feilaktig utført og ofte på

basis av manglende underlag

• Sertifikater som er mindre verdt enn papiret de er

skrevet på

• Fortøyningskomponenter uten noen form for sporing

- INGEN FISK Å MISTE!


Lokalitetsklassifisering

- INGEN FISK Å MISTE!


Lokalitetsklassifiseringer

Noen mulige problemstillinger….

• Kan oppdretter ha anvist et annet sted

for målinger enn det reelle?

• Er det ”kompetente organet” kompetent nok?

• Er bestiller av lokalitetsklassifiseringen

kompetent nok?

• Er det tilstrekkelig økonomisk eller juridisk

uavhengighet mellom bestiller og leverandør?

- INGEN FISK Å MISTE!


Lokalitetsundersøkelse, Revidert standard

• Diffraksjons- og refraksjonsanalyse

• Skipsgenererte bølger

• Bølgerefleksjon

• Effekt av flere bølgetog

• Bølge-/strøminteraksjon

- INGEN FISK Å MISTE!


Kontrakter og leveranser

Elendig oppfølging av kontrakter

• Anlegg levert uten brukerhåndbok

• Anlegg levert, fortøyd og tatt i bruk uten

nødvendige sertifikater og dokumentasjon

• Misforhold mellom installert anlegg og

sertifisert anlegg

• Misforhold mellom fortøyningsanalyse og den

reelle fortøyningen

- INGEN FISK Å MISTE!


Kontrakter og leveranser

• Manglende leverandørkompetanse

• Manglende bestillerkompetanse

Anbefaling til FHL og NLTH (NI) om å utvikle

standardkontrakter

- INGEN FISK Å MISTE!


Kjettingbrudd

- INGEN FISK Å MISTE!


Elementer fra revidert standard

11.3.1 Kjetting

….

All kjetting skal prøvebelastes under utførelse mot sveis- og

materialfeil. Korrosjonsbeskyttelse skal bestå av varmforsinking eller

metoder som gir tilsvarende god beskyttelse. Det skal foretas

prøvebelastning av all kjetting etter korrosjonsbeskyttelse, og

metode for dette skal være beskrevet. Kjettingen og dens

komponenter skal være prøvd i henhold til kravene i NS-EN 1677-1,

NS-EN 1677-2, NS-EN 1677-3 og NS-EN 1677-4. Prøvebelastning i

form av strekkprøving skal gå opp til 62,5 % av bruddlast på hvert

parti.

…..

- INGEN FISK Å MISTE!


Elementer fra revidert standard

11.3.1 Kjetting

….

All kjetting skal prøvebelastes under utførelse mot sveis- og

materialfeil. Korrosjonsbeskyttelse skal bestå av varmforsinking eller

metoder som gir tilsvarende god beskyttelse. Det skal foretas

prøvebelastning av all kjetting etter korrosjonsbeskyttelse, og

metode for dette skal være beskrevet. Kjettingen og dens

komponenter skal være prøvd i henhold til kravene i NS-EN 1677-1,

NS-EN 1677-2, NS-EN 1677-3 og NS-EN 1677-4. Prøvebelastning i

form av strekkprøving skal gå opp til 62,5 % av bruddlast på hvert

parti.

…..

- INGEN FISK Å MISTE!


Elementer fra revidert standard

11.4 Materialer

Materialene skal være i samsvar med dokumentasjon fra produsent.

Produsentene skal ha dokumentasjon som angir produsent,

handelsnavn, materialtype, egenskaper og merking av produktet.

Egenskapene skal fremkomme som et resultat av prøvinger foretatt i

samsvar med dokumenterte metoder. Relevante egenskaper skal

dokumenteres.

For stål skal som et minimum følgende inngå i

dokumentasjonen:

– største og minste hardhet og styrke;

– slagseighet ved LAST (Lowest Ambient Surface Temperature);

– omslagstemperatur;

– kjemisk sammensetning av stålet.

Dokumentasjonen skal inngå i et materialsertifikat.

- INGEN FISK Å MISTE!


VG, søndag 10. januar 2010

- INGEN FISK Å MISTE!


Akvakulturloven

§ 2 Saklig virkeområde

2. ledd:

Lovens § 12 og kapittel VI til VIII gjelder også for

vare- og tjenesteproduksjon til

akvakulturnæringen

§ 12 Krav til innretninger og utstyr mv

Innretninger og utstyr som nyttes i aktiviteter som

omfattes av denne lov skal være forsvarlig

utformet, ha forsvarlige egenskaper og brukes

med nødvendig aktsomhet

- INGEN FISK Å MISTE!


Lakserømming, antall fisk

- INGEN FISK Å MISTE!


Utspiling av nøter

Illustrasjon:

Akva Group

- INGEN FISK Å MISTE!


Not med bunnring

Foto: Sintef Fiskeri

og Havbruk

- INGEN FISK Å MISTE!


Slitasje mellom bunnringkjetting og not

Kilde:

Sintef Fiskeri og Havbruk

- INGEN FISK Å MISTE!


NS 9415

Prosess og innhold i NS 9415

• Skal standarder utvikles av fagfolk eller

bransjefolk?

Styrer økonomiske interesser utviklingen av standarden?

• Er kapittelet om nøter i standarden faglig forsvarlig

og i henhold til intensjonen i forskriften?

• Er det forsvarlig å skyve konsekvenser av dårlig

design og materialvalg over på oppdretter i form

av krav om ettersyn?

- INGEN FISK Å MISTE!


Nøter

- INGEN FISK Å MISTE!


Notstørrelse

- INGEN FISK Å MISTE!


Nøter

Krav til utstyr for utspiling og lodding av notpose

Utstyr som spiler ut notposen, skal:

• være innfestet slik at utstyrets tyngde primært gir last på flytekragen, enten

direkte eller gjennom notposens sidetau, ikke på notposen gjennom notlinet;

• være utformet slik at dets deler ikke under noen bølge- eller strømforhold

eller brukssituasjoner fører til gnag på notposen.

Det skal oppgis anbefalt og maksimal kraft fra utspilingssystem på notposen, enten

dette består av lodd, bunnring eller andre elementer. Likeledes skal begrensninger i

retning på disse kreftene oppgis, der det er relevant. Eventuelle begrensninger i type

utspilingssystem og eventuelle maksimalverdier på vekt av disse skal også oppgis.

Utformingen skal være slik at det ikke oppstår gnag på notlin ved berøring fra de

andre hovedkomponentene under noen strømforhold på lokaliteten.

Hvis utformingen likevel medfører fare for gnag, så skal dette kompenseres

med strengere krav til ettersyn, og dette skal være nedfelt i brukerhåndboken.

- INGEN FISK Å MISTE!


Nøter

Krav til notpose som brukes sammen med utspilingssystem

Notpose som brukes sammen med utspilingssystem, skal:

• Være tilpasset den flytekragen og utspilingssystemet den brukes i;

• Være utformet slik at det ikke under noen bølge- eller strømforhold fører til

gnag på notposen. Hvis utformingen likevel medfører fare for gnag, så skal

dette kompenseres med valg av materiale som motstår gnaget,

forsterkninger, dobbeltsikring eller annet som gjør at man unngår hull i løpet

av en normal driftssyklus for notposen;

• Innfestingspunkt på notposen skal være tilpasset utspilingssystemet, og

det skal oppgis maksimal kraft i hvert innfestingspunkt. Likeledes skal

begrensninger i retning på disse oppgis:

• I brukerhåndboken til notposen skal det klart fremgå hvordan noten skal

utspiles uten å få gnag eller andre skader.

Det skal dokumenteres, gjennom analyser eller tester, hvilke belastninger fra

utspilingssystemer notposen tåler. Belastningene notposen tåler, må klart

fremgå i brukerhåndboken eller i produktinformasjonen i form av maksimal last i

innfestingspunkt(ene) på notposen.

- INGEN FISK Å MISTE!


Nøter

- INGEN FISK Å MISTE!


Torskerømming, antall hendelser

- INGEN FISK Å MISTE!


Når innledes en dialog

om doble nøter??

Smoltanlegg: Krav om dobbeltsikring

- INGEN FISK Å MISTE!


Nye not-materialer

- INGEN FISK Å MISTE!


Nye not-materialer

- INGEN FISK Å MISTE!


Lakserømminger, episoder

Fokus på transport

- INGEN FISK Å MISTE!


Rømming under transport

- INGEN FISK Å MISTE!


Rømming høst 2010. Hullets form

.7m

.5m

3,5 m

6,2 m

Ca. 8,2 m til bunn

- INGEN FISK Å MISTE!


Dødfiskoppsamler

- INGEN FISK Å MISTE!


Innsnevring av notvolum

- INGEN FISK Å MISTE!


Opptak av dødfiskoppsamler

- INGEN FISK Å MISTE!


Flytting av båt

- INGEN FISK Å MISTE!


Dødfiskoppsamler ca 350 kg, lodd ca. 300 kg

300 kg

350 kg

- INGEN FISK Å MISTE!


Dødfiskoppsamler dras opp langs notlinet

Vinsj

350 kg

300 kg

- INGEN FISK Å MISTE!


Vekten er skjevfordelt

- INGEN FISK Å MISTE!


Innfesting av luftslange på den tyngste siden

- INGEN FISK Å MISTE!


Messingstuss og slangeklemme

- INGEN FISK Å MISTE!


Notlinet hektet på messingstussen og slangeklemma

- INGEN FISK Å MISTE!


Fra brukerhåndboka til dødfiskoppsamleren

- INGEN FISK Å MISTE!


Konklusjoner

RKA har kommet til at det er overveiende sannsynlig at skaden i nota har

skjedd ved fjerning av dødfiskoppsamleren. Tyngden av hovedenheten (ca. 350

kg) samt tyngden av loddet i bunnen av nota (ca. 300 kg) har gjort at presset

mot notlinet har vært stort da enheten ble heist opp.

Tyngdepunktet til dødfiskoppsamleren er eksentrisk, og det er sannsynlig at den

tyngste delen har presset mot notlinet. Luftslangens innfestingsposisjon er

plassert på denne siden, og messingstussen og slangeklemmen har høyst

sannsynlig hektet seg fast i notlinet selv om den var tapet. Endringen av

trekkraftens retning har sannsynligvis vært årsaken til formen til hullet.

I brukerhåndboka står det ikke angitt i hvilken retning luftslangen skal monteres

i forhold til tyngdepunktet på dødfiskoppsamleren. Dette bør endres, og

leverandøren anmodes om å ta kontakt med alle brukere for å informere om

dette. Produsenten bør også vurdere andre løsninger for å innkapsle

messingstussen og slangeklemmen (utstikkende del) som alternativ til taping.

Det bør etter RKAs mening også innføres prosedyrer som tilsier at

dødfiskoppsamleren skal låres og heises vertikalt.

- INGEN FISK Å MISTE!


Lakserømminger, episoder

Fokus på landanlegg

- INGEN FISK Å MISTE!


Smoltkar

- INGEN FISK Å MISTE!


Smoltanlegg

- INGEN FISK Å MISTE!


Takk for oppmerksomheten

www.rka.no

- INGEN FISK Å MISTE!

More magazines by this user
Similar magazines