Avskjær - den nye ressursen (Arne E. Karlsen) - FHL

fhl.no

Avskjær - den nye ressursen (Arne E. Karlsen) - FHL

Avskjær - den nye ressursen!

Generalforsamling i FHL 6-7.april 2011

Arne E. Karlsen, adm. direktør


Kort om FHF

• Fiskerinæringens sitt eget forskningsfond

• Lov og forskrift

– Formålet med loven er å styrke finansieringen av FoU, for å

legge til rette for økt verdiskaping, miljøtilpasning, omstilling

og nyskaping i fiskeri- og havbruksnæringen.

– Næringsrettet.

– Finansieres med en avgift på eksport; 3 promille.


Kort om FHF

• Styret oppnevnes av FKD. Styret 2011-2012:

– Jan Skjærvø, styreleder, foreslått av Fiskarlaget

– Rolf Jørn Karlsen, 1. nestleder, foreslått av LO

– Irene Heng Lauvsnes, 2. nestleder, foreslått av FHL

– Magnar Pedersen, foreslått av FHL

– Alf-Helge Aarskog, foreslått av FHL

– Grete Andreassen, foreslått av LO

– Eirin Roaldsen, foreslått av Fiskarlaget

Vararepresentanter til FHFs styre

- Kurt Karlsen, foreslått av Fiskarlaget

- Helge Lønes, foreslått av LO

- Trine Danielsen, foreslått av FHL

- Mona Lindal, foreslått av FHL

- Renate Larsen, foreslått av FHL

- Inger Furmyr, foreslått av LO

- Egil Sørheim, foreslått av Fiskarlaget


Kort om FHF

• Faggrupper:

– Konvensjonell

– Hvitfisk

– Pelagisk

– Skalldyr

– Kystsone

– Fiskeriteknologi

– Marine ressurser

– Robust fisk og bærekraftig havbruk

– Foredling laks og ørret.


Kort om FHF

• Budsjett på MNOK 190,5

– Strategiarbeid MNOK 7

– Fellestiltak MNOK 39 (markedsforskning, kystsone,

restråstoff, basisundersøker, helseeffekter

mm)

– Fiske og fangst MNOK 30

– Industri/foredling MNOK 37

– Havbruk MNOK 60

– Kommunikasjon MNOK 4

– Administrasjon MNOK 12,5

– Evaluering MNOK 1


Viktig for FHF

• Engasjement i næringen

• Økt satsing på sjømatforskning

• Bedre samhandling mellom finansieringskildene

• Måling av effekter

• Økt internasjonal fokus

• Dokumentere og få frem verdinøytral, vitenskapelig

fakta


Totalutnyttelse av fiskeråstoff

• Hovedmålsetting; Økt verdiskaping (se Handlingsplan)

• Budsjett 2011 MNOK 12 (MNOK 6 i 2010)

• RUBIN

– 2001-2010:FHF investert MNOK 49,4 gjennom Rubin

– Evaluert ; Rapport forelå januar 2011


Biråstoff 2009 – mengde og utnyttelse (tonn/år)

Torskefisk Sildefisk Oppdrett Reker Krabbe Totalt

• Utnyttet 72 000 291 000 248 000 4 400 500 615 900

• Dumpet 172 000 - - 6 200 2 500 180 700

• Avrundet sum 244 000 291 000 248 000 10 600 3 000 796 600

(Kilde: Rubin)


Økt produksjon i Norge

• Sild

– Fra 100.000 t filet i 2004 til 188.000 tonn i 2010

– Fra 33% av totalvolum i 2004 til 44% 2010

• Oppdrettslaks

– Fra 52.000 t filet i 2004 til 114.000 tonn i 2010

– I 2010 utgjør filetandelen 19% av totaleksport.

• Hvitfisk

– Filet + konvensjonell sektor

– Økte kvoter de senere år


Hovedutfordringer

• Hvitfisk (vill)

– Få restråstoffet på land

• Infrastruktur

• Lønnsomhet i verdikjeden

– Økt verdiskaping på eksisterende restråstoff


Hovedutfordringer

• Pelagisk

– 2009: 210.000 t til mel, 81.000 t til ensilasje

• Oppdrett:

– 168.000 t til ensilasje, 51.000 t til ferske oljer,

25.000 t til hydrolysat/olje ++

• Full utnyttelse i dag – økt verdiskaping


Noe av det FHF jobber med

Økt utnyttelse av næringsstoffer fra

marint restråstoff:

• Utvikle bioteknologiske løsninger som

kan øke tilgjengeligheten av

næringsstoffer i fiskebein

• Budsjett: Kr 10 995 000 (2010-2011)


Noe av det FHF jobber med

Utvikling av høykvalitetsprodukt fra

sildemelke

Målet er å fremstille høykvalitets

pulverprodukt fra sildemelke med

akseptabel lukt/smak og to års

lagringsstabilitet.

Budsjett: MNOK 2,2 mill, ferdig 2012


Prosjekter i RUBIN (2011)

• 04.04.2011 Muligheter for økt utnyttelse av biråstoff i Finnmark

• 22.03.2011 Kvalitet, holdbarhet og marked for lever fra

oppdrettstorsk

• 16.03.2011Inaktivering av Clostridium sporogenes i fiskebiprodukter

• 16.02.2011 Kvalitetsoptimal behandling og kjøling av torsk, sei og

hyse ved ilandføring av usløyd fisk

• 11.02.2011 Prosessering av sildebiråstoff til olje og proteinhydrolysat


fhf.no

More magazines by this user
Similar magazines