Mattilsynet - FHL

fhl.no

Mattilsynet - FHL

Fangst, transport og bruk av

leppefisk – Regelverk

Bårdshaug Herregård 11. mai 2010

Steinar Johnsen, Mattilsynet,

Distriktskontoret for Hitra og Frøya

Telefon 72463900 / stjoh@mattilsynet.no


Leppefisk

Ønskelig med økt bruk av leppefisk

Utfordringer med økt bruk av leppefisk:

• Økt fangst som kan gå utover bestanden

• Leppefisk som bærer av smitte som gir sykdom

på laks og ørret (både kjente og nye sykdommer)

• Helse og velferd for leppefisken

• Rømming? Genetisk og smittsomme sjukdommer


Skal se på Mattilsynets regelverk knyttet til:

• Fangst

• Transport

• Leppefisk i laksemerdene

• Mellomlagring / restitusjon

• Overvintring / rømming / utsett

• Ikke leppefiskoppdrett (stamfisk, klekking)


Regelverk - aktuelle lover

• Lov om forvaltning av viltlevande marine

ressursar (havressurslova)

• Lov om akvakultur (akvakulturloven).

• Lov om matproduksjon og mattrygghet mv.

(matloven).

• Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)


Regelverk- aktuelle forskrifter

• Forskrift om krav til fartøy som skal fiske og føre

fangsten levende

• Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (mellomlagring)

• Forskrift om etablering og utvidelse av

akvakulturanlegg

• Forskrift om transport av akvakulturdyr.


Regelverk- aktuelle forskrifter forts.

• Forskrift om drift av akvakulturanlegg

(akvakulturdriftsforskriften)

• Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn

laks, ørret og regnbueørret.

• Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter

av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av

smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr

• Lokale soneforskrifter (ILA, VHS, PD)


Regelverk generelt - Matloven

LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv.

(matloven).

§ 1. Formål

Formålet med loven er å sikre helsemessig trygge

næringsmidler og fremme helse, kvalitet og

forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, samt

ivareta miljøvennlig produksjon.


Regelverk generelt – Dyrevelferdsloven

LOV 1974-12-20 nr 73: Lov om dyrevelferd.

§ 3. Generelt om behandling av dyr .

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de

måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og

beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og

belastninger .


Matloven og Dyrevelferdsloven

Generelle krav om:

• Kompetansekrav

• Aktsomhetplikt

• Varslingsplikt


Mattilsynets regelverk knyttet til:

• Fangst

• Transport

• Leppefisk i laksemerdene

• Mellomlagring / restitusjon

• Overvintring / rømming / utsett

• Ikke leppefiskoppdrett (stamfisk, klekking)


Fangst

• Forebygge spredning av smitte

- Ikke leppefisk ut i fra PD, ILA og VHS soner.

- Ikke leppefiskfangst nærmere oppdrettanlegg enn 1 km

(unntatt når fisken skal inn i samme anlegg)

• Dyrevelferd – skånsom håndtering


Fangst forts.

Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (kap. XVIII).

Generelt om fangst av fisk som holdes levende:

• Virksomheten skal drives forsvarlig ut i fra hensynet

til fiskevelferd.

• Tiden fisken holdes utenfor vann eller trenges skal

være så kort som mulig.

• Fisken skal håndteres skånsomt under fangst,

transport, oppbevaring og ellers.

• Før fisket skal alle om bord ha nødvendig opplæring.


Fangst forts.

Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (kap. XVIII).

Krav om sortering:

Før fisken overføres skal den sorteres, og utsortert

fisk skal umiddelbart avlives ved bløgging.

Krav til fangstredskap og håv:

Egnet utstyr ut i fra hensynet til fiskevelferd


Mattilsynets regelverk knyttet til:

• Fangst

• Transport

• Leppefisk i laksemerdene

• Mellomlagring / restitusjon

• Overvintring / rømming / utsett

• Ikke leppefiskoppdrett (stamfisk, klekking)


Transport

• Ved fangst og føring av levende leppefisk fra

fiskefelt til mellomlagring / lakseoppdrett:

- Forskrift om krav til fartøy som skal fiske og føre

fangsten levende (krever godkjenning fra Mattilsynet)

og Forskrift om utøvelse av fiske i sjøen (§92).

• Ved transport fra mellomlagring /

leppefiskoppdrett til lakseoppdrett:

- Transportforkriften (mer omfattende, krever

godkjenning)


Matloven og Dyrevelferdsloven

Generelle krav om:

• Kompetansekrav

• Aktsomhetplikt

• Varslingsplikt


Mattilsynets regelverk knyttet til:

• Fangst

• Transport

• Leppefisk i laksemerdene

• Mellomlagring / restitusjon

• Overvintring / rømming / utsett

• Ikke leppefiskoppdrett (stamfisk, klekking)


Leppefisk i oppdrettsmerdene

• Akvakulturdriftsforskriften

- Omfatter både fiskevelferd og sykdommer.

- Den som tar inn fisk i anlegget har et ansvar for at det

ikke følger med smittsomme sykdommer.

- Leppefisk som har sår eller ikke er klinisk frisk skal ikke

settes ut i merdene, men destrueres.

- Stell og helsekontroll


Mattilsynets regelverk knyttet til:

• Fangst

• Transport

• Leppefisk i laksemerdene

• Mellomlagring / restitusjon

• Overvintring / rømming / utsett

• Ikke leppefiskoppdrett (stamfisk, klekking)


Mellomlagring / restitusjon

Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

(kap. XVIII Fangst av fisk som skal holdes levende,

samt restitusjon og mellomlagring)

• Merder for restitusjon og mellomlagring skal

plasseres minst 2,5 km fra akvakulturanlegg.

• Daglig tilsyn, plukking av svimere og dødfisk

• Daglig fôring ved opphold > 4 uker

- Mattilsynet og Fylkesmannen skal varsels

• Maksimal oppbevaring 12 uker

• Minst én helsekontroll


Mattilsynets regelverk knyttet til:

• Fangst

• Transport

• Leppefisk i laksemerdene

• Mellomlagring / restitusjon

• Overvintring / rømming / utsett

• Ikke leppefiskoppdrett (stamfisk, klekking)


Overvintring / utsett / rømming

• Anlegg for overvintring av leppefisk (> 12 uker)

krever tillatelse etter akvakulturlovgivingen.

• Tillates rømming eller utsett av ”brukt” leppefisk?

- Genetisk forurensing, bevare ressursene,

smittespredning.


Matloven og Dyrevelferdsloven

Generelle krav om:

• Varslingsplikt

• Kompetansekrav

• Aktsomhetplikt


Oppsummering - Slutt

Ønskelig med bruk av leppefisk som lusebekjemper

Mye regelverk gjelder for fangst, distribusjon og

bruk av leppefisk

Mye uavklart når det gjelder både regelverk og

faglige spørsmål om bruk av leppefisk

Viktig at virksomhetene (hele næringen) tar

forholdsregler

More magazines by this user
Similar magazines