Last ned brosjyre om " Veivalg 21" - Norges forskningsråd

forskningsradet.no

Last ned brosjyre om " Veivalg 21" - Norges forskningsråd

Veivalg 21

– Forskning og teknologi former framtiden – også i Norge

Invitasjon til konferanse tirsdag 3. mai 2005

Radisson SAS Plaza Hotel

Sonja Henies plass 3, Oslo


Veivalg 21

Forskning og teknologi former framtiden – også i Norge

Norge må stadig utvikle seg som kunnskapsnasjon. Satsing på forskning, teknologi-

utvikling og innovasjon er avgjørende for at samfunnet skal ha et godt næringsgrunnlag

og en bærekraftig utvikling i framtiden. For å kunne nå ønskete mål langt

fram i tid, er valgene vi gjør i dag viktige.

På konferansen Veivalg 21 legger Forskningsrådet fram status og mulige veivalg for

fem viktige norske forskningsområder; havbruk, bioteknologi, energi, material- og

nanoteknologi og IKT. Innen disse feltene har Forskningsrådet gjennomført status-

analyser og utviklet framtidsscenarier med sikte på å skaffe et gjennomarbeidet

grunnlag for strategiske anbefalinger og satsinger: Hvor står vi i dag, hva er mulig-

hetene og hva kan disse teknologiene og næringene kunne bety i framtiden?

Konferansen skal presentere resultatene fra prosjektene, og vil ta opp sentrale

spørsmål som:

• Hva er kritiske faktorer for framtidig

forskning og utvikling på disse områdene?

• Hva vil være en ønsket utvikling,

og hva er forutsetningene for å komme dit?

• Hva påvirker oss? Hva kan vi påvirke?

• Hvilke rammer bør samfunnet legge?

• Hvilke strategiske valg står vi overfor,

og hvilke konsekvenser kan slike valg ha?

Forskningsrådet ønsker å skape debatt og inspirasjon til videre oppfølging. Konferansen

skal også vise hvordan bruken av framsynsmetodikk har bidratt til å få fram resultater

og innsikt man ellers ikke ville oppnådd.

Arvid Hallén Karin Refsnes

Adm. direktør Direktør, Divisjon for store satsinger


08:30 Registrering

Veivalg 21

Konferansier: Professor Jørgen Randers, BI

09:30-09:45 Veivalg 21

Karin Refsnes, direktør i Divisjon for store satsinger, Forskningsrådet

09:45-10:45 Hvilke muligheter har vi? Hva kan vi gjøre for å realisere noen av

disse mulighetene?

Presentasjon av framtidsanalysene i Forskningsrådet

10:45-11:10 Samfunnets drivkrefter: hva påvirker framtidig forskning og

teknologiutvikling?

Iver Neumann, seniorforsker i NUPI og deltager i scenarioprosessen

om bioteknologi

11:10-11:30 Kaffe

11:30-12:30 Parallellsesjoner

Bioteknologi Materialer Energi IKT i samspill med Havbruk 2020

– leve med, til tjeneste! i år 2020 samfunn, næringsliv Grensesprengende

leve av, leve for? og forskning – hvis…

12:30-13:30 Lunsj

13:30-13:45 Gamle glimt fra framtiden

13:45-14:15 Forward-looking strategies in modern societies

Jyrki Kasvi, representant for De grønne i det finske parlamentet

og medlem i parlamentets Committee for the Future

14:15-14:30 Kaffe

14:30-16:00 Veivalg 21

Sentrale deltagere fra forskning, politikk, samfunns- og næringsliv

diskuterer hvilke valg vi må gjøre i dag for å realisere muligheter i morgen.

• Hva er kritiske faktorer for framtidig forskning og teknologiutvikling?

• Hva skal til for at forskning blir tatt i bruk?

• Hva bør være Norges forskningsprofil?

• Trenger Norge Apollo-prosjekter?

Arvid Hallén, adm. direktør i Norges forskningsråd

Unni M. Steinsmo, konsernsjef, Sintef

Ragnhild Sohlberg, ass. direktør, Norsk Hydro

Paul Chaffey, adm. direktør, Abelia

Kristin Clemet, Utdannings- og forskningsminister

Dag L. Aksnes, professor og dekanus ved Mat.-nat.-fakultetet, Universitetet i Bergen


Program for de ulike

parallellsesjonene

Bioteknologi – leve med, leve av, leve for?

Vi vil diskutere tre sentrale spørsmål:

• Hvem bestemmer i biopolitikken?

• Vil vi ha skreddersydd medisin?

• Blir det nye næringer for Norge?

I debatten vil disse komme med friske innspill:

Torben Hviid Nielsen, Kjetil Taskén, Stig Omholt, Eirik Næss-Ulseth, Guri Eggset

Materialer til tjeneste!

• Er Norges fremtid som materialleverandør og -foredler truet?

• Hvilke muligheter kan nye materialer og nanoteknologi gi innen forebyggende

helsearbeid?

Innspill til diskusjon ved professor Sigurd Støren, NTNU og forsker Hilde Færevik, SINTEF Helse

Energi i år 2020

• Hvilken virkelighet beskrives i energiscenariene?

• Hvilke sentrale utfordringer har prosjektet identifisert?

Innledninger ved programkoordinator Hans Otto Haaland,

Norges forskningsråd og Dag Christensen, Norsk Hydro

Kommentarer ved Sigurd Tveitereid, Olje- og energidepartementet,

Steinar Bysveen, Energibedriftenes Landsforening, Sverre Aam, Sintef energiforskning,

Ane Hansdatter Kismul, Natur og Ungdom

IKT i samspill med samfunn, næringsliv og forskning

• Teknologi, demokrati, IKT- og mediepolitikk: Den samfunnsmessige betydningen

av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Innleder: Dr. polit. i statsvitenskap, Tanja Storsul, Universitetet i Oslo

• Langsiktighet, ambisjoner og internasjonalt forskningssamarbeid som

nødvendig grunnlag for næringsliv og samfunn i Norge. Hvordan får vi det til?

Innleder: Professor Dag Johansen, Computer Science, Universitetet i Trom

Havbruk 2020. Grensesprengende – hvis...

• Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings-

og markedsbasert næringsutvikling

Innleder: Adm. dir. Paul Birger Torgnes, Fjord Marin ASA

• Bærekraft, miljø, etikk og dyrevelferd – hvordan påvirket dette

næringsutviklingen?

Innleder: Seniorrådgiver Martin Binde, Mattilsynet


Kort presentasjon av prosjektene

Avanserte materialer Norge 2020

Utviklingen innen material- og nanoteknologi

er avgjørende for vår framtidige verdiskaping,

og ofte en forutsetning for utvikling innenfor

andre teknologiområder. Material- og nano-

teknologi har et betydelig potensial innenfor

energiteknologi, ny miljø- og prosessteknologi,

havbruk og fiskerier, offshore, transport, IKT,

romfart og medisinsk teknologi. Næringslivet

er brukere av materialer og materialteknologisk

kompetanse i vid forstand. I hverdagssamfunnet

er vi omgitt av materialer. Prosjektet Avanserte

materialer Norge 2020 utarbeider framtidsana-

lyser for sentrale samfunns- og næringssektorer

der den materialteknologiske utviklingen vil være

helt avgjørende.

Biotek Norge 2020

Moderne bioteknologi en del av hverdagen vår, i

medisiner og vaksiner og i effektiv matproduksjon.

Vi har klonete potteplanter, vaskemidler med

bioteknologiske enzymer, bioteknologisk alge-

varsling, og vi har et spennende, nytt næringsliv.

Det anslås at om noen få tiår vil 40 prosent av

den globale økonomien være knyttet til bio-

teknologi. Norge må være aktiv deltaker i denne

raske internasjonale utviklingen. Grenser flyttes

hele tiden, og vi må diskutere de vanskelige etiske

spørsmålene. Bioteknologi angår oss nå, og enda

sterkere i framtiden. Prosjektet Biotek Norge 2020

handler om å være forberedt på denne framtiden,

ved å utarbeide alternative fremtidsscenarier og

gi strategiske anbefalinger.

UTSIKT – Utviklingsmuligheter

og strategivalg for IKT

Forskningsrådet står overfor

flere viktige veivalg i sin

IKT-satsing. Den raske

utviklingen på IKT-

feltet skaper nye

muligheter, men også

utfordringer. Vi er for

eksempel raske med

å ta i bruk ny teknologi

og har en rekke

forskningsmiljøer som forsker på IKT som teknologi

og hvordan IKT kan anvendes. Mange IKT-

bedrifter i Norge er grunnlagt med utgangspunkt

i forskning, men vi har et forbedringspotensial

når det gjelder kommersialisering. Hva slags

overordnet ambisjonsnivå bør vi ha for norsk

IKT-forskning, og hvilke faglige hovedretninger

bør Forskningsrådet støtte i årene som kommer?

Prosjektet UTSIKT skal gi anbefalinger til disse

spørsmålene.

Energi Norge 2020+

Utnyttelsen av Norges energiressurser har gitt

grunnlag for store inntekter. Framtidig samfunnsutvikling,

nasjonalt og internasjonalt, vil påvirke

energisektoren – og samfunnsutviklingen er

avhengig av hvordan energisektoren løser sine

oppgaver. Etterspørsel etter energi ser ut til å øke

kraftig på verdensbasis. Hovedutfordringen er å

oppnå en sikker energiforsyning på en miljømessig

akseptabel måte. Energiforskning er et sentralt

middel for å finne gode løsninger, og vil gi nye

muligheter i en sektor som har stor økonomisk

betydning for Norge. I et lengre tidsperspektiv må

forskningsinnsatsen være robust for endringer i

samfunnets behov og rammebetingelser. Prosjektet

Energi Norge 2020+ skal utvikle nødvendig kunnskap

om mulige framtider og hva som kreves for

å lykkes.

Norsk havbruksnæring fram mot 2020

Havbruksnæringen er en av Norges mest suksessfulle

næringer og representerer store verdier med

hensyn til eksport, arbeidsplasser og bosetting

langs kysten. Havbruk er en kunnskapsbasert

næring og kan bli en nøkkelnæring i Norge også

på lang sikt. Næringen står imidlertid overfor en

rekke utfordringer knyttet til økende konkurranse

fra andre land, utfordringer fra markedene, nye

arter, helse, bærekraft og fôrressurser. Kunnskap

og innovasjon blir viktig for den videre utviklingen

av næringen. Prosjektet som omhandlet havbruksnæringen

er nå avsluttet, og konklusjoner,

anbefalinger og oppsummering foreligger i rapporten

Havbruk 2020 Grensesprengende – hvis…


Praktiske opplysninger

Konferansen Veivalg 21

Radisson SAS Plaza Hotel

Sonja Henies plass 3, Oslo

Tirsdag 3. mai 2005 kl 09:00–16:00

Deltakeravgift

kr 300, inkluderer lunsj og kaffe. Giro vil bli tilsendt ved påmelding.

Deltakerne må selv bestille og betale evt. reise og opphold.

Påmelding

Påmelding per telefon/faks/e-post eller på nettstedet:

www.forskningsradet.no/veivalg21

Telefon: 22 56 19 30

Telefaks: 22 56 05 41

E-post: veivalg21@congrex.no

Kontaktperson Congress-Conference AS: Anette Gjørtz

Ved påmelding på slipp sendes denne til

Norges forskningsråd

v/Lillian Børresen

Svarsending 0375

0090 Oslo

Husk å merke av for ønsket parallellsesjon i siste økt før lunsj.

Påmeldingsfrist: 20. april. Påmeldingen er bindende

Nærmere informasjon

finnes på nettadressen www.forskningsradet.no/veivalg21

Spørsmål kan også rettes til Norges forskningsråd ved:

Spesialrådgiver Karine Hertzberg, tlf 22 03 72 44, kah@forskningsradet.no

Konsulent Hilde Albech, tlf 22 03 72 14, ha@forskningsradet.no

Stensberggata 26

Postboks 2700 St. Hanshaugen

0131 OSLO

post@forskningsradet.no

www.forskningsradet.no

foto: merd/ vidar vassvik, ny merd/ sintef, torsk/eksporutvalget for fisk. nano/ pjotr rotkiewics, stålbjelker/norsk hydro, dråpe/zefa/scanpix, mobiltv/ finn halvorsen,

gutt/ bildet er hentet fra scitorium’s interaktive dna, laboratorium utviklet i samarbeid med fuge og biotek2020 for forskningsdagene 2004. foto jarle breivik.

More magazines by this user
Similar magazines