Nasjonalt register for hjerte-og karlidelser - Helse Midt-Norge

helse.midt.no

Nasjonalt register for hjerte-og karlidelser - Helse Midt-Norge

Nasjonalt register over hjerte

karlidelser –HKR

Marta Ebbing

Prosjektleder, Hjerte‐

Gardermoen, 30. november 2012

og karregisteret

og


Hjerte‐ og karregisteret


HKR etableringen

Politisk arbeid

Lov

Forskrift

Databehandleravtaler

Data

Fagråd

Kvalitetsregisterseminar

Åpning

03/10

01/12

10/12

11/12

11/12

11/12

12/12

30. november 2012 Hjerte‐ og karregisteret 3


§1‐2.

Hjerte‐

Formålet med Hjerte‐ og karregisteret er å bidra til

bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte

og karsykdommer. Opplysninger i registeret skal

benyttes til forebyggende arbeid, kvalitetsforbedring og

helseforskning. Registeret skal også utgjøre et grunnlag

for styring og planlegging av helsetjenester rettet mot

personer med hjerteog karsykdommer, overvåkning

av nye tilfeller og forekomst av slike sykdommer i

befolkningen.

30. november 2012 Hjerte‐ og karregisteret

og karregisterets formål

4


HKR skal gi grunnlag for

Overvåkning av nye tilfeller (insidens) og

forekomst (prevalens)

Helseforskning (medisinsk og helsefaglig)

Overvåkning av kvalitet på

Hjerte‐ og karregisteret 30. november 2012

helsetjenesten

Styring og planlegging av helsetjenester

5


HKR fellesregister

Basisregister + kvalitetsregistre = fellesregister

30. november 2012 Hjerte‐ og karregisteret 6


HKR fellesregister

NPR

DÅR

Folkeregisteret

BASISREGISTER

Norsk hjerneslagregister

Norsk karkirurgisk register

KVALITETSREGISTRE

Norsk hjerteinfarktregister

Norsk register for invasiv kardiologi

30. november 2012 Hjerte‐ og karregisteret 7


Hjerte‐ og karsykdom og relaterte tilstander i ICD‐10

Kap. Koder Kategori diagnoser

I A00‐B99 Visse infeksjons‐ og parasittsykdommer

II C38 Ondartet svulst i hjerte, …

II D15 Godartet svulst i hjertet

V F01 Vaskulær demens

VI G45

G46*

Forbigående cerebrale iskemiske anfall …

Syndromer som skyldes hjernekarsykdom

VII H34 Karokklusjon i netthinne (retina)

IX I00‐I99 Sykdommer i sirkulasjonssystemet

XI K55 Vaskulære forstyrrelser i tarm

XIV N28 Andre forstyrrelser i nyre og urinleder, IKA

XV O00‐O99 Svangerskap, fødsel og barseltid

XVI P00‐P96 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden

XVII Q20‐Q28 Medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet

XVIII R00‐R99 Symptomer, tegn, unormale funn

XIX S00‐S99

T80‐T88

Skader

Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, IKA

XX Y60‐Y84 Skade på pasient / pasientreaksjon …

XXI Z00‐Z99 Kontaktårsaker

Hjerte‐ og karregisteret 30. november 2012

8


Hjerte‐ og karsykdom og relaterte tilstander,

tall fra NPR 2010

Hoveddiagnose Innleggelser Poliklinikk

Akutte koronarsyndrom 25 760 4 439

Iskemisk hjertesykdom 48 093 42 881

Aortastenose 3 040 9 295

Hjertestans 643 238

Atrieflimmer/flutter 14 729 27 976

Hjertesvikt 10 939 19 360

Akutt hjerneslag 13 240 6 207

Perifer arteriell sykdom 9 868 30 259

Medfødte hjertefeil 1 480 10 705

Brystsmerter 17 795 15 444

Synkope og kollaps 5 751 6 340

Forbigående cerebral

iskemi

2 785 280

Hjerte‐ og karregisteret 30. november 2012

9


Helseregisterprosesser

Lovpålagt

Beredskap

30. november 2012 Hjerte‐ og karregisteret 10


Helseregisterprosesser

Lovpålagt

Beredskap

30. november 2012 Hjerte‐ og karregisteret 11


Helseanalyser (1)

Insidens og prevalens?

Risikofaktorer?

Samtidig sykdom (komorbiditet)?

Prognose ved ulike manifestasjoner

1.

2.

3.

hjerneslag/sub‐typer

hjerteinfarkt/sub‐typer

….

Effekt av ulike typer behandling/inngrep

Hjerte‐ og karregisteret 30. november 2012

12


Helseanalyser (2)

Får pasientene (ved vårt sykehus/helseforetak)

1.

2.

3.

riktig prioritering?

riktig behandling (etter gjeldende faglige

retningslinjer)?

likeverdige tilbud (alder, kjønn, geografi,

økonomi)?

Kan vi følge effekten av nye metoder?

Hvordan ligger vi an i forhold til andre?

30. november 2012 Hjerte‐ og karregisteret 13


Hendelser

Hypertensjon

Akutt hjerteinfarkt,

PCI

Ustabil angina,

ACB operasjon

Hjerte‐ og karregisteret 30. november 2012

Akutt hjerneslag

Dyp venetrombose,

lunge emboli

Atrieflimmer Død

Tid

14


Hendelser

Hypertensjon

Akutt hjerteinfarkt,

PCI

Spesialisthelsetjenesten

Ustabil angina,

ACB operasjon

Hjerte‐ og karregisteret 30. november 2012

Akutt hjerneslag

Dyp venetrombose,

lunge emboli

Atrieflimmer Død

Tid

15


Hendelser

Hypertensjon

Akutt hjerteinfarkt,

PCI

Spesialisthelsetjenesten

Primærhelsetjenesten

Ustabil angina,

ACB operasjon

Hjerte‐ og karregisteret 30. november 2012

Akutt hjerneslag

Dyp venetrombose,

lunge emboli

Atrieflimmer Død

Tid

16


Kvalitetsregistre innen hjerte

og karsykdom

Fagområde HOD

godkjent*

Databehandler

Hjerneslag Ja St. Olavs Hospital HF

Hjerteinfarkt Ja St. Olavs Hospital HF

Hjertekateterisering/PCI Ja Helse Bergen HF

Hjertekirurgi Søker Oslo US HF

Hjertestans Søker Oslo US HF

Hjertesvikt Ja St. Olavs Hospital HF

Karkirurgi Ja St. Olavs Hospital HF

Medfødte hjertefeil

Pacemaker Søker Oslo US HF

Ablasjon (atrieflimmer)

Intrakranielle aneurysmer

Perkutane hjerteklaffer

*Per november 2012

30. november 2012 Hjerte‐ og karregisteret

17


Kvalitetsregistre innen hjerte

og karsykdom

Fagområde HOD

godkjent*

Databehandler

Hjerneslag Ja St. Olavs Hospital HF

Hjerteinfarkt Ja St. Olavs Hospital HF

Hjertekateterisering/PCI Ja Helse Bergen HF

Hjertekirurgi Søker Oslo US HF

Hjertestans Søker Oslo US HF

Hjertesvikt Ja St. Olavs Hospital HF

Karkirurgi Ja St. Olavs Hospital HF

Medfødte hjertefeil

Pacemaker Søker Oslo US HF

Ablasjon (atrieflimmer)

Intrakranielle aneurysmer

Perkutane hjerteklaffer

*Per november 2012

30. november 2012 Hjerte‐ og karregisteret

18


Folkehelseintstituttets rolle

Databehandlingsansvarlig

1.

2.

korrekte, nødvendige og relevante opplysninger

kvalitetskontrollerte data tilbake til melder

Etablere, drive og utvikle basisregisteret

Inngå databehandleravtaler med HF for drift av

nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Bidra i samarbeid for fellesregisteret

Publisere statistikk, levere ut data

og forskning

til statistikk

30. november 2012 Hjerte‐ og karregisteret 19


What’s in it

for sykehusene?

Løpende oversikt over egen virksomhet

Bedre dokumentasjon i pasientjournal

registrering = strukturert journalnotat?

registrering = strukturert rapport til pasient?

Tilbakemelding om egen virksomhet i forhold til

andre institusjoner

Verktøy inklusjon/oppfølging i kliniske studier

Meldeplikt meldetrang

30. november 2012 Hjerte‐ og karregisteret 20


What’s in it

Meldeplikt for sykehusene

Hjerte‐ og karregisteret 30. november 2012

for kvalitetsregistrene?

Personidentifiserbare data uten krav til

samtykke fra den registrerte

Nærhet til data, relevante helseanalyser og

forskningsspørsmål

Verktøy inklusjon/oppfølging i kliniske studier

Kobling til basisregisteret og andre hjerteog kar

kvalitetsregistre

21


Takk til…

Nasjonalforeningen for folkehelsen mfl.

Helseog omsorgsdepartementet, Nasjonalt

helseregisterprosjekt

Hjerte‐kar og slagregisteret i Helse Vest

CVDNOR prosjektet

Kvalitetsregistrene og fagmiljøene

Hjerteavdelingen ved Haukeland

universitetssjukehus

Hjerte‐ og karregisteret 30. november 2012

24

More magazines by this user
Similar magazines