25.12.2013 Views

DOMF862344D2020FF1BC1257688003301D28B4HZY.pdf - e-Dok

DOMF862344D2020FF1BC1257688003301D28B4HZY.pdf - e-Dok

DOMF862344D2020FF1BC1257688003301D28B4HZY.pdf - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ti l bage t i l t op<br />

1.3.3.1 Regler for ensartet journalføring, HEV (Version: 1) Side 1 af 10<br />

Hospitalsenheden Vest – Fælles<br />

1. Organisatoriske standarder > 3. <strong>Dok</strong>umentation og datastyring > 3.1. Regler for ensartet<br />

journalføring, HEV<br />

Forfatter:<br />

Karin Nielsen og Marianne Petersson<br />

Versionsnr.: 1<br />

Informationstype:<br />

Retningslinje<br />

Ikrafttrædelsesdato: 24-02-2010<br />

Revideret dato: 24-02-2010<br />

Faglig ansvarlig:<br />

Lasse Plougstrup Hansen<br />

Kvalitetsansvarlig: Henriette Rahbek Fyhn Jensen<br />

Ledelsesansvarlig: Ida Götke<br />

1.3.3.1 Regler for ensartet journalføring, HEV<br />

Formål<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Definition af begreber<br />

Fremgangsmåde<br />

1. Journalopstillingsregler<br />

2. Fordanskningsregler<br />

3. Diagnoselatin<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Ansvar<br />

Referencer<br />

Formål<br />

Formålet er at sikre ensartet, overskuelig og korrekt journalføring<br />

__________________________________________________________________<br />

Tilbage til top<br />

Målgruppe<br />

Alle sundhedspersoner og medhjælpere i Hospitalsenheden Vest, der dokumenterer og kommunikerer<br />

via patientjournalen.<br />

__________________________________________________________________<br />

Tilbage til top<br />

Definition af begreber<br />

Begreb<br />

Fordanskningsregler<br />

Definition<br />

Regler for oversættelse af det medicinske fagsprog i journalskrivning til almindelig<br />

dansk sprogbrug.<br />

__________________________________________________________________<br />

Fremgangsmåde<br />

1. Journalopstillingsregler


1.3.3.1 Regler for ensartet journalføring, HEV (Version: 1) Side 2 af 10<br />

Dato og overskrift<br />

Ethvert notat i en journal skal starte med en dato.<br />

Datoen skrives ved venstre margen med fed DD.MM.ÅÅ<br />

evt. klokkeslæt skrives i forlængelse af datoen DD.MM.ÅÅ kl. XX.XX<br />

Mane, vespere og nocte skrives ligeledes i forlængelse af datoen DD.MM.ÅÅ mane/vespere/nocte<br />

Hvis notatet er længere end 1 side, skriver man datoen i parentes på de efterfølgende sider<br />

(DD.MM.ÅÅ).<br />

Efter datoen startes med stort begyndelsesbogstav.<br />

Eksempler:<br />

10.05.06 kl. 10.00 Akut indlæggelse Afsnit N1<br />

10.05.06 Operationsgangen<br />

10.05.06 Forundersøgelse - Kirurgisk Ambulatorium<br />

10.05.06 Nyremedicinsk Dagafsnit - ambulant kontrol<br />

Hovedpunkter<br />

Før hvert hovedpunkt skal der være dobbelt linjeskift.<br />

Hovedpunktet skrives med fed skrift og venstrestilles og derefter startes på ny linje.<br />

Eksempler på hovedpunkter:<br />

Dispositioner<br />

Allergi<br />

Tidligere<br />

Aktuelle<br />

Øvrige organsystemer<br />

Alkohol<br />

Tobak<br />

Medicin<br />

Socialt<br />

Objektivt<br />

Resume<br />

Konklusion<br />

Plan<br />

Vurdering<br />

osv.<br />

Underpunkter<br />

Nogle af hovedpunkterne kan have underpunkter. Disse skrives lige under hovedpunktet med kun 1<br />

linjeskift.<br />

Underpunktet sluttes med kolon og der startes med stort begyndelsesbogstav på samme linje.<br />

Eksempel:<br />

Øvrige organsystemer<br />

Centralnervesystemet: Ingen hovedpine, svimmelhed...<br />

Kardiopulmonalt: Ingen klager.<br />

Gastrointestinalt:<br />

Urogenitalt:<br />

Bevægeapparatet:<br />

Objektivt<br />

Stethoscopia pulmonum:<br />

Stethoscopia cordis:<br />

Ekstremiteter:<br />

Værdilinjen<br />

Under hovedpunktet Objektivt kan patientens værdier dikteres. Disse skrives på samme linje med<br />

4 anslag mellem hver værdi.<br />

Hver værdi skrives med stort begyndelsesbogstav, og der skal ikke være punktum efter værdien.


1.3.3.1 Regler for ensartet journalføring, HEV (Version: 1) Side 3 af 10<br />

Eksempel:<br />

Blodtryk 180/60 Puls 67 Temperatur 37,5<br />

Andre eksempler på værdier kan være sænkningsreaktion, vægt, højde osv.<br />

Diagnose<br />

En diagnose dikteres oftest efter den objektive undersøgelse. Der tages forinden 2 linjeskift og<br />

man starter ved venstre margen. Diagnosen skrives altid med små bogstaver, også<br />

begyndelsesbogstavet (dog ikke egennavne), og man markerer med en skråstreg før og efter<br />

selve diagnosen. Bogstaverne i selve diagnosekoden skrives dog med store bogstaver (DM51.1).<br />

Hvis en diagnose er så lang, at den fylder mere end 2/3 af linjen, fortsætter man på næste linje og<br />

rykker ind under 1. bogstav i den foregående diagnoselinje.<br />

Hvis der dikteres flere diagnoser, skrives disse under hinanden.<br />

Dikteres der også en diagnosekode, skrives denne foran diagnoseteksten.<br />

Eksempel:<br />

/<br />

DM51.1 prolapsus disci intervertebralis thoracalis et<br />

lumbalis med radikulopati<br />

DI10.9 hypertensio arterialis essentialis/<br />

Ved en tentativ diagnose (foreløbig diagnose) skriver man det som et hovedpunkt og uden /<br />

omkring diagnosen og uden diagnosekode.<br />

Eksempel:<br />

Tentativ diagnose<br />

Prolapsus disci intervertebralis.<br />

rp.<br />

Tentativ diagnose<br />

Prolapsus disci intervertebralis.<br />

Ordinationer<br />

Ordinationer skrives ved 3. tabulatorstop med lille begyndelsesbogstav, medmindre det er et<br />

egennavn. Oftest er ordinationerne forudgået af rp., cont., dem., cresc. eller sep., som skrives på<br />

2. tabulatorstop. Disse ord forkortes altid og starter med lille begyndelsesbogstav.<br />

Der bruges ikke tegnsætning fraset opremsningskomma og forkortelsespunktum.<br />

Eksempel:<br />

Hjertemagnyl 75 mg, 1 x 3 dagligt<br />

sep. kateter<br />

dem.tabl. Selo-Zok 25 mg, 2 x 3 dagligt<br />

rp. recipe<br />

cont. continuat<br />

dem. deminuatur<br />

cresc. crescat<br />

sep. seponat<br />

dim. (diminuendo) bruges ikke, da det er et udtryk, der kun bruges i musikkens verden.<br />

Eksempler på ordinationer:<br />

Blodprøver, suturmateriale, dræn, narkose, biopsi, mikroskopi,<br />

Undersøgelse med egen kode, operationstitler osv. skrives ligeledes på 3. tabulatorstop.<br />

Udskrivelse - overflytning - afslutning<br />

UDSKRIVES, OVERFLYTTES og AFSLUTTES skrives med versaler (store bogstaver) på 3.


1.3.3.1 Regler for ensartet journalføring, HEV (Version: 1) Side 4 af 10<br />

tabulatorstop.<br />

Underskrift<br />

Et journalnotat skal altid signeres med lægens fulde navn og titel samt lægesekretærens initialer<br />

på 4. tabulatorstop eller højrestilles. Der skal kun være 1 linjeskift efter teksten til signaturen.<br />

Lægens titel skrives med lille begyndelsesbogstav under lægens navn.<br />

Eksempel:<br />

Niels Hansen/km<br />

overlæge<br />

Det er valgfrit, om man skriver sine initialer ud for lægens navn eller titel.<br />

Fremhævelse<br />

CAVE skrives med versaler (store bogstaver), andre fremhævelser med fed skrift eller<br />

understregning alt efter sammenhængen i teksten.<br />

Præparatet efter CAVE skrives ligeledes med versaler.<br />

Eksempel:<br />

CAVE PENICILLIN<br />

Forkortelser<br />

Der må kun bruges anerkendte forkortelser, se Forkortelsesliste til Medicinsk Retskrivning skrevet<br />

af Helene Jantzen. Derudover er det tilladt at bruge forkortelser på internationale måleenheder og<br />

på ordinationsordene.<br />

Tal eller bogstaver<br />

Det er valgfrit om man vil skrive tal op til ti med bogstaver eller tal, dog med følgende undtagelser:<br />

- Ved angivelse af et interval, dvs. tal med bindestreg. Her anvendes altid tal uanset, hvad der<br />

kommer bagefter (2-4, 6-13, 7-årig).<br />

- Ved forkortelser skrives der altid med tal ( 5 min., 7 mio., 3 cm, 2 mg).<br />

- Ved periodeangivelser (fra og til) anvendes altid tal (05.05.06-10.05.06 eller 5. maj 2006-10. maj<br />

2006).<br />

Romertal eller arabertal<br />

Romertal<br />

Hjernenerverne:<br />

I (n.I) n. olfactorius<br />

II (n.II) n. opticus<br />

III (n.III) n. oculomotorius osv.<br />

IV (n.IV)<br />

V (n.V)<br />

VI n.VI)<br />

VII (n.VII)<br />

VIII (n.VIII)<br />

IX (n.IX)<br />

X (n.X)<br />

XI (n.XI)<br />

XII (n.XII)


1.3.3.1 Regler for ensartet journalføring, HEV (Version: 1) Side 5 af 10<br />

Spinalnerver og spinalsegmenter:<br />

CIV, ThXII, SII osv.<br />

Ekstremitetsafledninger i elektrokardiogram (ekg):<br />

I, II, III osv.<br />

Fingre/tæer:<br />

Digitus manus/digitus pedis I, II, III osv.<br />

Arabertal<br />

Ryghvirvlerne (vertebrae):<br />

C4, Th12, L3, S2 osv.<br />

Ribbenene (costae):<br />

Costa 1, costa 2 osv.<br />

Ved stethoscopia cordis skrives styrken af en eventuel mislyd:<br />

Styrke 1, 2, 3 osv.<br />

Ved prækordialafledninger i elektrokardiogram (ekg) skrives:<br />

V1, V2, V3 osv. eller V1-V6.<br />

Eksempel på indlæggelse.<br />

25.04.06 Indlæggelse Medicinsk Afsnit M2<br />

Indlægges akut via Den Præhospitale Enhed....<br />

Dispositioner<br />

Ingen kendte.<br />

Allergi<br />

Ingen kendt.<br />

Tidligere<br />

2005 Holstebro Sygehus, Afsnit O: Alloplastik af højre hofte efter collum femoris-fraktur.<br />

2004 Holstebro Sygehus, medicinsk afdeling: KOL.<br />

Aktuelle<br />

67-årig kvinde, kendt med KOL, er i dag væltet på cykel....<br />

Øvrige organsystemer<br />

Centralnervesystemet: Ingen hovedpine, svimmelhed....<br />

Kardiopulmonalt: Ingen klager.<br />

Gastrointestinalt: Af og til obstipation....<br />

Urogenitalt: Ingen klager.<br />

Bevægeapparatet: Der har været problemer....<br />

Medicin<br />

Tabl. Hjertemagnyl 75 mg x 1 dagligt.<br />

Tobak<br />

Nihil.<br />

Alkohol<br />

Intet dagligt forbrug.<br />

Socialt<br />

Bor sammen med ægtemand....<br />

Objektivt<br />

Vågen og klar, varm og ...<br />

Stethoscopia cordis: Regelmæssig....<br />

Abdomen: Fladt, blødt og indolent.<br />

Bevægeapparatet: Venstre underekstremitet.....


1.3.3.1 Regler for ensartet journalføring, HEV (Version: 1) Side 6 af 10<br />

rp. Hjertemagnyl 75 mg, 1 x 3 dagligt<br />

sep.<br />

dem.<br />

Patienten forbliver i afdelingen....<br />

Niels Hansen/km<br />

overlæge<br />

kateter<br />

tabl. Selo-Zok 25 mg, 2 x 3 dagligt<br />

Eksempel på operation.<br />

25.04.06 Operationsgangen<br />

I universel anæstesi<br />

gøres NFB20 operatio alloplastica coxae sinistrae<br />

totalis<br />

Kommer ind på hoften, hvor der er svær acetabular dysplasi. ..... (hele operationsbeskrivelsen<br />

skrives her uden, at der rykkes ud).<br />

Der lukkes med<br />

Præparatet sendes til<br />

dexon i fascie,<br />

polysorb i subcutis og<br />

fortløbende novafil i huden<br />

mikroskopi<br />

ambulant kontrol om 3 mdr.<br />

OVERFLYTTES<br />

Må mobiliseres efter sædvanlige retningslinjer.<br />

Husk<br />

- Alle suturmaterialer skrives med lille begyndelsesbogstav.<br />

- Ordet "afdeling" skrives med stort begyndelsesbogstav, hvis det er navnet på et bestemt sted.<br />

Eksempel: Patienten indlægges på Medicinsk Afdeling M<br />

Men med lille begyndelsesbogstav, hvis det er generelt.<br />

Eksempel: Patienten indlægges på medicinsk afdeling.<br />

- Medicinnavne skrives med stort begyndelsesbogstav, men medicingrupper skrives med lille<br />

begyndelsesbogstav.<br />

- For lægemiddelgrupperne som f.eks. diuretika, antibiotika osv. er valgt aflatiniseret form imod de<br />

medicinske retskrivningsregler.<br />

2. Fordanskningsregler<br />

Ændring af bogstaver ved fordanskning


1.3.3.1 Regler for ensartet journalføring, HEV (Version: 1) Side 7 af 10<br />

ae = æ<br />

c = c<br />

c = k<br />

cc = cc<br />

cc = kk<br />

ch = k<br />

cz = ks<br />

eso = øso<br />

gu = gv<br />

oe = ø<br />

ph = f<br />

qu = kv<br />

rrh = r eller rr<br />

rh = r<br />

th = t<br />

x = ks<br />

x = ce<br />

x = x<br />

gangraena = gangræn<br />

foran e, i, y, ae, oe, når c udtales som s<br />

cella = celle<br />

medicina = medicin<br />

cystis = cyste<br />

foran a, o, u og konsonanter<br />

carcinoma = karcinom<br />

coma = koma<br />

acutus = akut<br />

foran e, i, y, ae, oe, når sidste c udtales som s<br />

occipitalis = occipital<br />

foran a, o, u og konsonanter<br />

occlusio = okklusion<br />

bronchitis = bronkit, bronkitis<br />

eczema = eksem<br />

esophagoscopia = øsofagoskopi<br />

inguinalis = ingvinal<br />

oedema = ødem<br />

phobia = fobi<br />

quantum = kvantum<br />

metrorrhagia = metroragi/metrorragi<br />

rheumatismus = reumatisme<br />

thoracalis = torakal<br />

myxoedema = myksødem<br />

cicatrix = cikatrice<br />

foran c, der udtales som s<br />

excisio = excision<br />

Ord, der står i nominativ (ordbogsform) kan ikke fordanskes, f.eks. icterus, thorax, pharynx,<br />

naevus osv.<br />

Ændring af endelser ved fordanskning<br />

-a = ofte minus a anaemia = anæmi<br />

-alis = -al<br />

-aris = -ær<br />

-ia = -i<br />

-icus = -isk<br />

-io = -ion<br />

-ismus = -isme<br />

-itis = -it<br />

-ium = -ie<br />

-ivus = -iv<br />

-ntia = -ns<br />

oea = -ø<br />

-oideus = -oid<br />

-orius = -orisk<br />

-osus = -øs<br />

-rrhoea = -ré/rre<br />

-sis = -se<br />

-ula = ofte -el<br />

-ulus = ofte -el<br />

-us = ofte minus us<br />

vaginalis = vaginal<br />

thoracalis = torakal<br />

ventricularis = ventrikulær<br />

axillaris = aksillær<br />

mania = mani<br />

anaemia = anæmi<br />

chronicus = kronisk<br />

complicatio = komplikation<br />

organismus = organisme<br />

bronchitis = bronkit<br />

bacterium = bakterie<br />

sensitivus = sensitiv<br />

eminentia = eminens<br />

dyspnoea = dyspnø<br />

adenoideus = adenoid<br />

motorius = motorisk<br />

spinosus = spinøs<br />

dysmenorrhoea = dysmenoré/dysmenorre<br />

kyphosis = kyfose<br />

glandula = glandel<br />

ventriculus = ventrikel<br />

meniscus = menisk<br />

Dobbeltord<br />

Hvis 2. led i et dobbeltord er latinsk (græsk-latinsk) og indgår uforandret i sin latinske form og 1. led<br />

er afledt af latin, staves begge led på latin, uanset om de to led er adskilt ved bindestreg eller ej.


1.3.3.1 Regler for ensartet journalføring, HEV (Version: 1) Side 8 af 10<br />

Dobbeltord<br />

Eksempel: thoracolumbalis, chylothorax.<br />

Hvis 2. led i et dobbeltord er fordansket eller et rent dansk ord, og første led er et latinsk (græsklatinsk)<br />

substantiv i nominativ form, staves første led på latin og andet led på dansk, uanset om<br />

bindestreg benyttes eller ej.<br />

Eksempel: Thoraxkirurgi, sphincterruptur.<br />

Ved alle andre dobbeltord bruges dansk stavemåde for hele ordet, hvis andet led er fordansket eller<br />

et dansk ord.<br />

Eksempel: Trombocytter, sakroiliakaled.<br />

Ekstra regel: De 5 skoler har vedtaget en ekstra regel for de dobbeltord, hvor 1. led er fordansket og<br />

andet led er ren latin. Her staves 1. led på dansk og andet led på latin.<br />

Eksempel: Ventrikelcancer, cervikalcolumna.<br />

Stavning<br />

Første led Andet led Første led Andet led<br />

Afledt af latin<br />

Substantiv i<br />

nominativ<br />

Afledt af latin<br />

Fordansket<br />

Ren latin<br />

(græsk-latin)<br />

Dansk eller<br />

fordansket<br />

Dansk eller<br />

fordansket<br />

Ren latin<br />

(græsk-latin)<br />

LATIN<br />

LATIN<br />

DANSK<br />

DANSK<br />

LATIN<br />

DANSK<br />

DANSK<br />

LATIN<br />

3. Diagnoselatin<br />

Kasus (fald)<br />

Nominativ:Hovedordet i diagnosen.<br />

Akkusativ: Genstanden, samt efter bestemte præpositioner.<br />

Genitiv: Tilhørsforhold.<br />

Dativ: Hensynsled.<br />

Ablativ: Redskabet, samt efter bestemte præpositioner.<br />

Substantiver (navneord)<br />

Substantiver er selvstændige ord, som beskriver "hvad" eller "hvor" i en diagnose.<br />

Bøjninger:Der er 5 bøjninger (1., 2., 3., 4., 5.).<br />

Køn: Der er 3 (maskulinum, femininum, neutrum).<br />

Tal: Der er 2 (singularis, pluralis).<br />

Kasus: Der er 5 (nominativ, akkusativ, genitiv, dativ, ablativ).<br />

MANGLER 3.2.1<br />

Adjektiver (tillægsord)<br />

Adjektiver er uselvstændige ord, som beskriver/forklarer et substantiv nærmere.<br />

Bøjninger:Der er 2 (1.-2. og 3.).<br />

Køn: Der er 3 (maskulinum, femininum, neutrum).<br />

Tal: Der er 2 (singularis, pluralis).<br />

Kasus: Der er 5 (nominativ, akkusativ, genitiv, dativ, ablativ).


1.3.3.1 Regler for ensartet journalføring, HEV (Version: 1) Side 9 af 10<br />

MANGLER 3.3.1<br />

Præposition der styrer<br />

akkusativ:<br />

Præpositioner (forholdsord)<br />

Præpositioner styrer enten akkusativ eller ablativ. Der er 2, som både kan styre akkusativ og ablativ.<br />

Det er kun det substantiv og evt. adjektiv, der står lige efter en præposition, der skal i akkusativ eller<br />

ablativ.<br />

Præposition der styrer<br />

ablativ:<br />

ad =til, hen til a/ab (foran vokal) =fra<br />

ante =foran cum =med, sammen med<br />

apud =hos, ved de =fra, om, angående<br />

circum =omkring e/ex (foran vokal) =ud af, som følge af<br />

contra =mod, overfor in =(i betydningen) under, inde<br />

under<br />

extra =uden for pro =for, til, i forhold til<br />

in<br />

=(i betydningen) ind i, hen<br />

til<br />

sine<br />

=uden<br />

infra =neden for sub =(i betydningen) under, inde<br />

under<br />

inter =imellem<br />

intra =inden for, i løbet af<br />

per =ved, gennem<br />

post =efter<br />

propter =på grund af<br />

sub =(i betydningen) ind under<br />

supra =oven for<br />

trans =på den anden side af<br />

ultra<br />

=udover, på den anden side<br />

Diagnosedannelse<br />

En diagnose starter altid med et substantiv i nominativ (=grundordet).<br />

Eksempel: /fractura/<br />

Til substantivet kan tilføjes et eller flere adjektiver, der fortæller noget om dette. Adjektivet skal altid<br />

stå i samme køn, tal og kasus, som det substantiv, det lægger sig til.<br />

Eksempel: /pneumonia sinistra/, /fractura complicata et comminuta/<br />

Der kan også være flere substantiver i en diagnose. Det er kun det første, der står i nominativ, de<br />

efterfølgende substantiver står i genitiv, medmindre der står en præposition før, som styrer enten<br />

akkusativ eller ablativ, eller hvis der står et eller sive imellem to substantiver. Substantiver før og<br />

efter et og sive skrives altid i samme kasus.<br />

Eksempel: /fractura antebrachii dextri/, /fractura femoris acuta/, /influenza cum pneumonia/, /nausea<br />

et vomitus/<br />

Nogle præpositioner sættes efter styrelsen. Dette gælder i forbindelse med observatio pro (obs. pro).<br />

Hvis man sætter et komma før obs. pro, skal det første substantiv ikke stå i ablativ. Men undlader man<br />

at sætte kommaet, skal første substantiv stå i ablativ og ikke nominativ.<br />

Eksempel:<br />

/bronchitide observationis pro/, /bronchitide obs. pro/<br />

eller<br />

/bronchitis, observatio pro/ eller /bronchitis, obs. pro/


T i l b a g e t i l t o p<br />

Ti l bage t i l t op<br />

Ti l bage t i l t op<br />

Ti l ba ge t i l t op<br />

1.3.3.1 Regler for ensartet journalføring, HEV (Version: 1) Side 10 af 10<br />

Ordet sequelae styrer genitiv. Hvis man sætter et komma før sequelae, skal det første substantiv ikke<br />

stå i genitiv, men i nominativ.<br />

Eksempel:<br />

/fracturae cranii sequelae/<br />

eller<br />

/fractura cranii, sequelae/<br />

__________________________________________________________________<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Ikke relevant.<br />

__________________________________________________________________<br />

Ansvar<br />

Ansvaret for korrekt og ensartet journalføring påhviler alle sundhedspersoner og medhjælpere i<br />

Hospitalsenheden Vest, der dokumenterer og kommunikerer via patientjournalen.<br />

__________________________________________________________________<br />

Referencer<br />

Handelsfagskolens hjemmeside<br />

www.handelsfagskolen.dk/html/kontor/laegesekretaer/journalskrivning.htm (20/04/2006)<br />

Jantzen, Helene, Forkortelsesliste til medicinsk retskrivning, 8. udgave 2004, Helene Jantzen, Ølunden<br />

31, 5330 Munkebo.<br />

Larsen, Hanne Stengaard, Lægelatin - En håndbog, 2004, Munksgaard Danmark, København.<br />

Mabeck, Kirsten, Dansk grammatik og diagnoselatin, 2. udgave 2004.<br />

Regler tilpasset PTI, Holstebro Sygehus vedtaget på praktikvejledermødet den 03.04.01.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!