25.12.2013 Views

DOM6330281BE3A976A2C125785C00466FA5984BML.pdf - e-Dok

DOM6330281BE3A976A2C125785C00466FA5984BML.pdf - e-Dok

DOM6330281BE3A976A2C125785C00466FA5984BML.pdf - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

T i l b a g e t i l t o p<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

5.5.4 Sædoprensning af frisk og frossen sæd (Version: 14) Side 1 af 6<br />

Kvindeafdeling Y - Hospitalsenhed Midt<br />

5. Fertilitetsklinik > 5. Sæd > 4. Sædoprensning af frisk og frossen sæd<br />

Forfatter:<br />

Anette Lybye<br />

Kirsten Marianne Madsen<br />

Versionsnr.: 14<br />

Informationstype:<br />

Instruks<br />

Ikrafttrædelsesdato: 27-05-2013<br />

Revideret dato: 27-05-2013<br />

Faglig ansvarlig:<br />

Betina Boel Povlsen<br />

Kvalitetsansvarlig: Anette Lybye Poulsen<br />

Ledelsesansvarlig: Betina Boel Povlsen<br />

Seneste rettelse:<br />

Tilføjet sætninger ang. procedure ved check af donors tilgængelighed.<br />

5.5.4 Sædoprensning af frisk og frossen sæd<br />

Formål<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Definition af begreber<br />

Fremgangsmåde<br />

GENERELT<br />

GRADIENTOPRENSNING IUI-H OG IUI-D:<br />

GRADIENTOPRENSNING IVF-H OG IVF-D :<br />

GRADIENTOPRENSNING SPERMIEANTISTOFFER:<br />

GRADIENTOPRENSNING RETROGRAD EJAKULATION:<br />

GRADIENTOPRENSNING POSITIV HEPATITIS PATIENT:<br />

SÆDUNDERSØGELSE VED FORUNDERSØGELSE:<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Ansvar<br />

Referencer<br />

Formål<br />

Formålet med processen er at isolere normale, funktionsdygtige spermatozoer i en fraktion fri for sædplasma og<br />

andre celler f.eks leucocytter.<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Patienter i fertilitetsbehandling/ sundhedsfagligt personale på fertilitetsklinikken, dog særligt bioanalytikere.<br />

Definition af begreber<br />

Ejakuleret sperm: En viskøs væske, bestående af sekret fra testes og epididimis blandet med spermatozoer.<br />

Dette blandes med prostatasekret produceret på ejakulationstidspunktet. Sædplasma indeholder stoffer, som kan<br />

hæmme og forhindre fertilisation.<br />

ROS: reaktiv oxygen species. Leukocytter og døde spermatozoer i sædvæsken er en kilde til reaktiv oxygen<br />

species (ROS), som kan hindre en vellykket fertilisation. Når sædprøven skal forberedes er det derfor vigtigt at<br />

skille leukocytter og døde spermier fra, så effektivt som muligt.<br />

Retrograd ejakulation: En tilstand, hvor sædcellerne ikke ejakuleres ud i urinrøret, men på grund af en defekt i


T i l b a g e t i l t o p<br />

5.5.4 Sædoprensning af frisk og frossen sæd (Version: 14) Side 2 af 6<br />

blærehalsmusklen ejakuleres i blæren herved blandes sædprøven med urin. Både sædplasma og urin indeholder<br />

stoffer, som kan hæmme og forhindre fertilisation.<br />

Fremgangsmåde<br />

GENERELT:<br />

Medier og utensilier sædlab.doc<br />

Det gælder altid at sekretæren skal henvende sig i sædlab, hvis en sædprøve der afleveres ved fremmøde i<br />

klinikken, afleveres i et kondom. Manden skal informeres om, at prøven ikke dur og at der skal laves en ny prøve.<br />

For par hvor det kun er den ene part, der er smittet med Hepatitis, gælder at prøven ALTID undersøges/oprenses<br />

i smittelaboratoriet, uanset om det er kvinden eller manden der er Hepatitis positiv.<br />

IUI-H/IVF-H:<br />

Det er optimalt, at prøven laves i klinikken. Mener patienten ikke at kunne dette, så kan prøven alternativt laves<br />

hjemme, hvis der ikke går længere fra ejakulation til aflevering af prøve på klinikken end 60 minutter. I alle tilfælde<br />

skal prøven laves i en steril sædboks, som udleveres i klinikken, undtagelsesvis kan patienten købe en steril<br />

container på apoteket.<br />

Sædprøven til IUI-H afleveres 2 timer forud for inseminations tidspunktet. Efter oprensning må sædprøven stå 2<br />

timer inden inseminering. Afviges fra dette aftales nærmere med laboratoriet.<br />

Har patienten nedfrosset sæd, som skal bruges ved behandlingen, så gælder samme optøningsprocedure, som<br />

ved IUI-D og IVF-D.<br />

IUI-D/IVF-D:<br />

Nedfrosset sæd er ikke oprenset inden nedfrysning, og der er tilsat cryopreserverende medie, der skal fjernes<br />

efter optøning. Oprensningen af nedfrosne optøede sædprøver er derfor altid en gradientoprensning efter samme<br />

princip som almindelig oprensning af gradient. Dette gælder dog ikke ready strå, hvor sæden er oprenset før<br />

nedfrysning.<br />

Tidspunktet for optøning/oprensning skal afpasses efter hvornår prøven skal anvendes, idet den færdige<br />

sædprøve højest må stå en time inden inseminering.<br />

Ud fra Karakteristik sæddonor.doc udfyldt af læge og patient ved forundersøgelsen udvælges et eller to strå fra<br />

matchende donor (et strå til IUI med ready strå, 1 strå til IVF eller 2 strå til IUI med alm. strå).<br />

Karakteristik sæddonor.doc udfyldes og oplysninger om firma, donor nr. og ejakulatnr. påføres dette skema<br />

samt Spermatogram.doc.<br />

På dagen for IUI-D skal man gå ind på donorfirmaets hjemmeside for at få oplyst, om den valgte donor stadig må<br />

bruges; altså ikke har nået sin "kvote" på 12 graviditeter i DK.<br />

Dette gøres ved at følge nedenstående vejledning. Siden med donorens oplysninger printes ud og lægges under<br />

det gule faneblad sammen med sædskemaet, så det kan blive scannet ind. Har den valgte donor nået sin kvote,<br />

så må der udvælges en ny donor.<br />

Vejledning til kvotekontrol:<br />

1. Gå ind på Donorsøgning: http://dk-da.cryosinternational.com/private/donorsoegning.aspx<br />

2. Skriv donorkoden (et navn eller et nummer) for den pågældende donor i øverste venstre rudefelt. Klik knappen<br />

Search.<br />

Hvis donor findes: klik på linjen hvor donor vises – så åbner nedenstående billede.<br />

3. Indtast Danmark under klinik land og anfør patientens land.<br />

Der oplyses ”Nået” eller ”Ikke nået”. Hvis "Nået", må donor kun benyttes til søskende. Ellers vælges en anden.<br />

4. Hvis "Ikke nået" printes siden ud og ligges i pt´s journal.<br />

5. Hvis intet kommer frem åbnes linket til Pregnancy Quota http://dk.cryosinternational.com/clinics/pregnancyquota.aspx<br />

, det skyldes at den valgte donor ikke længere er aktiv og til salg på markedet, login skal bruges, det<br />

er beskrevet i donormappen. Indtast Danmark under klinik land og anfør patientens land.Tryk på search, så


5.5.4 Sædoprensning af frisk og frossen sæd (Version: 14) Side 3 af 6<br />

fremgår det om den er tilgængelig eller tæt på kvoten, det står beskrevet nederst på deres side. Efterfølgende<br />

åbnes: Blocked donors http://dk.cryosinternational.com/clinics/blocked-donors.aspx for at sikre denne donor<br />

ikke er blokeret af en eller anden årsag.<br />

GRADIENTOPRENSNING GENERELT:<br />

IUI-H OG IVF-H:<br />

Beklæd sædboksen med stanniol, og lad den vippe i 10 minutter, hvis prøven er lavet på klinikken.<br />

Er prøven medbragt, kan man gå i gang umiddelbart.<br />

Skal der benyttes nedfrosset sæd, så findes strået i fryseren og identificeres om muligt af 2 bioanalytikere.<br />

Stråene klippes op og placeres i spidsglas - pakket ind i staniol - mærket med patientens navn og CPRnummer.<br />

Optøningen foregår ved stuetemperatur i ca. 10 minutter.<br />

ÍUI-D OG IVF-D:<br />

Sædstråene findes i frysetanken og identificeres om muligt af 2 bioanalytikere.<br />

Stråene klippes op og placeres i spidsglas - pakket ind i staniol - mærket med patientens navn og CPRnummer.<br />

Optøningen foregår ved stuetemperatur i ca. 10 minutter.<br />

GRADIENTOPRENSNING IUI-H OG IUI-D:<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

11.<br />

12.<br />

Prøven vurderes med henblik på antal ml, koncentration og motilitet i Makler- tællekammer<br />

Hvis man skønner at prøven efter oprensning ikke giver en minimum koncentration på 2,5 mill motile, bedes<br />

manden lave yderligere en sædprøve, eller der tøes yderligere sædstrå.<br />

80 %-gradienten, mærket med parrets navne, CPR-numre og farvekode, tages ud af inkubatoren. Identiteten<br />

sammenholdes med identiteten på Spermatogram.doc. Ovenpå lejres med en pasteurpipette forsigtigt 40<br />

%-gradienten. Med en stangpipette lejres sæden forsigtigt ovenpå (max 3,5 ml).<br />

Sædprøven centrifugeres ved ca. 300 G (1400 rpm) i 15 minutter.<br />

Sug omgående supernatanten af med en pasteurpipette, så kun pellet med sædceller er tilbage. Overflyt<br />

pellet direkte til et nyt mærket spidsglas og tilsæt 1,5-2,0 ml IVF-medie, begge gange bruges en ny<br />

pasteurpipette.<br />

Centrifuger ved 200 G (1100 rpm) i 10 minutter.<br />

Fjern supernatanten og tilsæt 1,5-2,0 ml. IVF-medie. Begge gange bruges en ny pasteurpipette.<br />

Centrifuger ved 200 G (1100 rpm) i 10 minutter.<br />

Sug omgående supernatanten af med pasteurpipette, så kun pellet med sædceller er tilbage. Prøven tilsættes<br />

med stangpipette 1 ml +/- 0,1 ml IVF-medie og vurderes med henblik på koncentration og motilitet. Resultatet<br />

noteres på sædskemaet.<br />

Hvis motiliteten er under 60% ved IUI-H laves en swim up på prøven. Alternativt kan manden bedes aflevere<br />

en ny sædprøve. Hvis koncentrationen er under 2,5 millioner/ml skal laboratorielederen kontaktes med henblik<br />

på om prøven kan anvendes eller der bør afleveres en ny prøve.<br />

Er koncentrationen mindre end 5 millioner/ml og/eller motiliteten under 60% ved IUI-D optøs yderligere strå.<br />

Sædprøven pakkes ind i stanniol. En 2 ml sprøjte med kanyle sættes i samme stativ. Prøven samt journal<br />

stilles i det lille æglaboratorium indtil inseminering.<br />

GRADIENTOPRENSNING IVF-H OG IVF-D :<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

Prøven vurderes med henblik på antal ml., koncentration og motilitet i Makler tællekammer.<br />

90 %-gradienten, mærket med parrets navne, CPR-numre og farvekode, tages ud af inkubatoren. Identiteten<br />

sammenholdes med identiteten på Spermatogram.doc Ovenpå lejres med en pasteurpipette forsigtigt 45 %-<br />

gradienten. Med en stangpipette lejres sæden forsigtigt ovenpå (max 3,5 ml).<br />

Sædprøven centrifugeres ved ca. 300 G (1400 rpm) i 15 minutter.<br />

Sug omgående supernatanten af med en pasteurpipette, så kun pellet med sædceller er tilbage. Overflyt<br />

pellet direkte til et nyt mærket spidsglas og tilsæt 1,5-2,0 ml IVF-medie begge gange bruges en ny<br />

pasteurpipette.<br />

Centrifuger ved 2ooG(1100 rpm) i 10 min


5.5.4 Sædoprensning af frisk og frossen sæd (Version: 14) Side 4 af 6<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

11.<br />

12.<br />

Fjern supernatanten og tilsæt 1,5-2,0 ml IVF-medie. Begge gange bruges en ny pasteurpipette.<br />

Centrifuger ved 200 G (1100 rpm) i 10 minutter.<br />

Sug omgående supernatanten af med pasteurpipette, så kun pellet med sædceller er tilbage. Prøven tilsættes<br />

en passende mængde IVF-medie (max 1 ml)<br />

Prøven vurderes med henblik på koncentration, og motilitet. Resultatet noteres på sædskemaet. Prøven<br />

fortyndes eventuelt yderligere i nyt spidsglas med IVF-medie til en slutkoncentration på 5-7 mill/ml(IVF) 3-<br />

5mill/ml(ICSI) Dette resultat samt beregnet volumen til evt. insiminering med 150.000 spermier påføres<br />

sædskemaet.<br />

Hvis motiliteten er under 60 %, laves en swim up på prøven. Alternativt kan manden bedes aflevere en ny<br />

sædprøve.<br />

Hvis koncentrationen i den færdige oprensning er


14.<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

5.5.4 Sædoprensning af frisk og frossen sæd (Version: 14) Side 5 af 6<br />

GRADIENTOPRENSNING POSITIV HEPATITIS PATIENT:<br />

Ved gradientoprensning fjernes antigenerne fra ydersiden af spermatozoerne, herved elimineres overførsel af<br />

smitte til partner.<br />

Ved at centrifugere sædprøven yderligere gennem en 70% gradient øges sikkerheden for, at<br />

alle antigenerne fjernes.<br />

Der skal IKKE laves oprensning med 70% gradient, hvis det kun er kvinden der er smittet. Dog laves alle<br />

sædprøver på smittede par, uanset hvem der er smittet, på smittelab.<br />

Oprensning:<br />

Dagen før sædpreparering fremstilles en 70 % gradient ved tilsætning af 0,4 ml. IVF PLUS til 90 % gradienten.<br />

45 %, 70 %, 90 % gradient, samt 5 ml. IVF-medie stilles i inkubator (med løs prop) i smittelab til næste dag.<br />

Beklæd prøven med staniol og lad den vippe i 10 minutter.<br />

I et èngangs tællekammer "Cell Vision" vurderes prøven med henblik på antal ml., koncentration og motilitet.<br />

Når prøven er homogen, påfyldes 5 microliter sæd i kammer nr. 1. Overskydende sæd tørres væk med en kleenex<br />

5 tællefelter svarer til koncentration i mill./ml. Der tælles 3 x 5 tællefelter, og gennemsnittet opgives som resultat.<br />

Tællekammeret kasseres efter brug.<br />

Fremgangsmåden for oprensning af IVF-H følges herefter, blot lejres 70% gradienten mellem 90% og 45%<br />

gradienterne, således at sæden skal gennem alle tre.<br />

Centrifugering på smittelab.:<br />

1. centrifugering 300G (1700 rpm) i 15 min<br />

1. og 2. vask 200G (1300 rpm) i 15 min<br />

Den færdige prøve opbevares i inkubator 11 i smittelab. indtil inseminering.<br />

Afvigelse fra normal procedure:<br />

- Brug handsker ved håndtering af prøven.<br />

- Oprensningen sker ved brug af 3 hold gradienter 45%, 70% og 90%<br />

- Prøven behandles i særskilt laboratorium<br />

SÆDUNDERSØGELSE VED FORUNDERSØGELSE:<br />

Sædprøve undersøges, hvis lægen vurderer det hensigtsmæssigt for udredningen af patienten og for at fastlægge<br />

den videre behandlingsplan.<br />

Sædprøven må meget gerne tages med hjemmefra, hvis den er lavet inden for 2 timer før analyse.<br />

Ved forudbestemt IVF eller ICSI behandling oprenses prøven normalt ikke.<br />

Ved forudbestemt IUI behandling foretages gradientoprensning kun, hvis prøven ikke opfylder en eller flere af<br />

følgende kriterier:<br />

>30 mill (Total Motile Count (TMC))<br />

>60% motile spermier<br />

>grad 3(2)<br />

Sædprøven oprenses efter samme procedure som for gradientoprensning IUI-H


T i l b a g e t i l t o p<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

5.5.4 Sædoprensning af frisk og frossen sæd (Version: 14) Side 6 af 6<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Patientjournal.<br />

Ansvar<br />

Sundhedsfagligt personale der deltager i processen.<br />

Referencer<br />

Aitken (1995) har vist, at leukocytter og døde spermatozoer i sædvæsken er en kilde til reaktiv oxygen species<br />

(ROS), som kan hindre en vellykket fertilisation.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!