Dampsentralen barnehage - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Dampsentralen barnehage - Drammen kommune

Dampsentralen barnehage

Årsplan 2012

Dampsentralen barnehage

1

Dampsentralen barnehage


Årsplan 2012

Lov om barnehager

Stortinget har i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (Barnehageloven)

fastsatt overordnede bestemmelser om barnehagens formål og innhold.

Rammeplan for barnehagen

Rammeplanen (2011) gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag,

innhold og oppgaver. Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske

ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging,

gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

Rammeplanen er delt inn i syv fagområder:

• Kommunikasjon, språk og tekst

• Kropp, bevegelse og helse

• Kunst, kultur og kreativitet

• Natur, miljø og teknikk

• Etikk, religion og filosofi

• Nærmiljø og samfunn

• Antall, rom og form

Visjon for Drammen kommunale barnehager

En barnehage for alle der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og

blir et trygt og selvstendig menneske.

Læring i hverdagssituasjoner

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi

utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskap og ferdigheter

(Barnehageloven §2).

Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med

miljøet, og er nært sammenvevd med lek, omsorg og danning. Barn kan

lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Barn utforsker og

eksperimenterer, søker nye utfordringer og spør når det er noe de lurer på

(Rammeplan for barnehagen, 2011).

Dampsentralen barnehage

2


Barnet lærer om seg selv, om andre mennesker, om samspill og om verden

rundt seg. Barnehagen skal styrke barns læring i formelle og uformelle

læringssituasjoner. De formelle er planlagt og ledet av personalet, som

f.eks. samlingsstund og tilrettelagte aktiviteter. Uformelle læringssituasjoner

er nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter, som måltider og påkledning,

og her- og nå- situasjoner, i lek, oppdragelse og annen samhandling.

Alt vi gjør i barnehagen er derfor knyttet til barns læring! Barnet skal

oppleve positive læringssituasjoner med andre barn og voksne, slik at de

opplever mestring og får et positivt selvbilde. Læring i barnehagen er mye

mer enn bare knyttet til målbar kunnskap, men handler om utvikling av hele

barnet. Samtidig handler alt vi gjør i barnehagen om å forberede barnet

til skolestart. Sosial kompetanse, selvstendighet ved måltider, påkledning

og toalettbesøk, motoriske aktiviteter og språkutvikling er en stor del av

hverdagen i barnehagen. Dette er viktige områder knyttet til barns læring.

Språktrappa

I 2012 innfører alle de kommunale barnehagene i Drammen Språktrappa

som en metode for å arbeide med språk på alle alderstrinn.

Barna deles inn i grupper etter alder:

• 0-2- åringene: ”Lek med meg”

• 3- åringene: ”Språksprett”

• 4- åringene: ”Språk og sprell”

• 5- åringene: ”Se og hør”

Alle vil få utdelt et aktivitetskort med informasjon om det trinnet i Språktrappa

barnet tilhører. I tillegg vil det komme mer informasjon på basens

månedsplan.

Dampsentralen barnehage

3


Sosial kompetanse

Vi har sosial kompetanse som et satsningsområde i barnehagen. Sosial

kompetanse kan vi forstå som evnen til både å samarbeide med andre og

å hevde seg selv i gruppesammenheng på en god måte. Den gjenspeiles

i barnets evne til å ta initiativ til og opprettholde vennskap. Barnet

blir utfordret gjennom samhandling til å kunne mestre balansen mellom

selvhevdelse og å se andres behov. Sosial kompetanse utvikles gjennom

hele livet.

Vi bruker rammeprogrammert ”Du og jeg og vi to” i samlingsstunder.

Kunnskapen fra dette flettes inn i hverdagshandlinger og samspill med

andre. Dette er utviklet av Kari Lamer, som deler sosial kompetanse inn i 5

områder:

Empati og rolletaking – innlevelse i andre menneskers følelser,

gjenkjenne følelser og opptre passende.

Prososial adferd – Positive sosiale holdninger og handlinger, dele, hjelpe,

støtte, oppmuntre, anerkjenne, inkludere.

Selvkontroll – utsette egne behov i situasjoner som krever turtaking. Barn

er ekstra flinke til dette i lek.

Selvhevdelse – ta initiativ i forhold til andre for å fa med andre i samtale

eller lek, hevde sine egne meninger i gruppa og motstå vennepress.

Lek, glede og humor – Le spøke og slappe av med andre, forstå

lekesignalene, turtaking i leken.

Vi setter opp mål for sosial kompetanse for hver måned, hvor hver base

tilpasser innholdet etter barnas alder. Dette vil dere se på basens månedsplan.

Dampsentralen barnehage

4


Kartleggingsverktøyene

I barnehagen bruker vi forskjellige kartleggingsverktøy for å følge opp

hvert enkelt barns utvikling på alle områder. Vi bruker:

SATS: Kartlegging av barnets språk ved 2- års alder.

TRAS: Tidlig registrering av språkutvikling i daglig samspill, som tar for

seg områdene språkforståelse, språklig bevissthet, uttale, ordproduksjon,

setningsproduksjon, samspill, kommunikasjon og oppmerksomhet. 2-5 år.

Alle Med: Et observasjonsverktøy for aldersgruppen 1-6 år, som tar for

seg områdene sosio/emosjonell utvikling, lek, trivsel, hverdagsaktiviteter,

sansing/ motorikk og språk.

Askeladden: Språkscreeningtest for førskolebarn i alderen 2-6 år.

Nya SIT: En grammatisk test fra 3 år, hvor barna peker ut bilder i en bok.

Tester språkforståelsen og ikke evnen til å utrykke seg, egner seg godt til

barn som ikke har et ekspressivt språk.

Vi bruker SATS og TRAS i kartleggingen av alle barn, de andre verktøyene

bruker vi ved behov.

Dampsentralen barnehage

5


Januar 2012 – Vinter

Mål:

• Barnet skal få erfaring med årstiden gjennom ulike aktiviteter

• Barnet skal lære ulike begreper knyttet til årstiden vinter

Sosial kompetanse:

• Område: Empati og rolletaking

• Mål: Gjenkjenne og være i stand til å sette ord på andres følelser

Innhold:

• Bruke konkreter for å stimulere språkutvikling

• Aktiviteter ute, som aking, ski, tur i skogen

• Snø- og is-forming

Fagområde:

• Kropp, bevegelse og helse

• Natur, miljø og teknikk

• Kommunikasjon, språk og tekst

• Kunst, kultur og kreativitet

• Etikk, religion og filosofi

Viktige datoer:

• 6. januar: Planleggingsdag, barnehagen stengt

• 9.januar: Planleggingsdag, barnehagen stengt

Dampsentralen barnehage

6


Februar 2012 – Karneval

Mål

• Barnet skal bli kjent med tradisjonen karneval

• Barnet skal få gleden med å bevege seg til rytmer og musikk

• Barnet skal oppleve glede i fellesskap

Sosial kompetanse:

• Område: Lek, glede og humor

• Mål: Barna skal føle glede ved lek og humor

Innhold:

• Musikk og dans

• Ulike formingsaktiviteter

Fagområde:

• Kunst, kultur og kreativitet

• Etikk, religion og filosofi

• Kropp, bevegelse og helse

• Kommunikasjon, språk og tekst

Viktige datoer:

• 17.februar: Karneval

Dampsentralen barnehage

7


Mars 2011 – Filosofi

Mål:

• Barnet skal lære om tradisjoner knyttet til påske

• Barnet skal få erfaring med eksistensielle spørsmål knyttet rundt liv

• Barnet skal erfare at grunnleggende spørsmål er vesentlige

Sosial kompetanse:

• Område: Prososial atferd

• Mål: Vise omtanke og omsorg for hverandre

Innhold:

• Ulike formingsaktiviteter

• Undring, tenkning, samtaler og fortellinger

Fagområde:

• Kommunikasjon, språk og tekst

• Etikk, religion og filosofi

• Kunst, kultur og kreativitet

Viktige datoer:

• 27.mars: Påskesuppe for barn og foreldre

Dampsentralen barnehage

8


April 2012 - Natur

Mål:

• Barnet skal få erfaring med det nye liv som oppstår om våren

• Barnet skal oppleve naturen og få undre seg over naturens mangfoldighet

• Barnet skal få erfaring med å utforske naturen og dens muligheter

Sosial kompetanse:

• Område: Selvkontroll

• Mål: Barnet skal lære å utsette egne ønsker og behov i ulike situasjoner.

Innhold:

• Turer i skogen

• Plante frø

• Se på og undre seg over fenomener i naturen

Fagområde:

• Natur, miljø og teknikk

• Kropp, bevegelse og helse

• Kommunikasjon, språk og tekst

Viktige datoer:

• 5.-9.april: Påskedager, barnehagen stengt

Dampsentralen barnehage

9


Mai 2012 – Antall, rom og form

Mål:

• Barnet skal få erfaring og bli kjent med gode og anvendbare

matematiske begreper

• Barnet skal oppleve glede over å utforske og leke med tall og former

• Barnet skal bli kjent med 17.mai – Norges grunnlovsdag

Sosial kompetanse:

• Område: Selvhevdelse

• Mål: Barnet skal lære å ta imot andres henvendelser på en positiv måte.

Innhold:

• Eksperimentere med tall, former og størrelser

• Bruke ulikt materiale til tall- og bokstav-forming

• Rim og regler

Fagområde:

• Antall, rom og form

• Kommunikasjon, språk og tekst

• Kunst, kultur og kreativitet

Viktige datoer:

• 1.mai: Offentlig høytidsdag, barnehagen stengt

• 16.mai: 17. mai- feiring i barnehagen

• 17.mai: Offentlig høytidsdag, barnehagen stengt

• 18. mai: Planleggingsdag, barnehagen stengt

• 28.mai: Offentlig høytidsdag, barnehagen stengt

Dampsentralen barnehage

10


Juni 2012 – Miljø og gjenbruk

Mål:

• Barnet skal få kjennskap til resirkulering, gjenbruk og miljøvern

• Barnet skal få en begynnende forståelse av betydningen av en

bærekraftig utvikling

Sosial kompetanse:

• Område: Prososial atferd

• Mål: Barnet skal lære at alt en gjør og sier, påvirker andre på en

positiv eller negativ måte

Innhold:

• Kildesortering

• Lage leker, og bruksting av gjenbruksmaterialer

Fagområde:

• Natur, miljø og teknikk

• Kunst, kultur og kreativitet

Viktige datoer:

• 14. juni: Sommerfest for barn og foreldre

Dampsentralen barnehage

11


Juli 2012 – Sommertilbud

I juli måned organiseres det sommertilbud i hver bydel, dvs. at en evt. to

barnehager holder åpent for de foreldre som ikke har mulighet til å ta ut

ferie i juli måned.

I vedtektene for Drammen kommunale barnehager §7 Åpningstid, står det:

“Barn i barnehage skal ha 4 ukers ferie i løpet av et kalenderår. Det skal

være inngått skriftlig avtale med barnehagen innen 1. mai hvis tilbudet i

juli skal benyttes”

Tilbudet i juli vil ha en åpningstid fra kl. 06.45 til kl. 17.00

Bemanningen vil være faste ansatte og vikarer. Vi kan ikke garantere at

barna har noen ansatte fra sin barnehage, eller at det vil være pedagoger

til stede.

Ansatte i barnehagene avvikler mest mulig av ferien i juli slik at det er

tettere bemanning resten av året. Barn som ikke er påmeldt innen fristen,

vil ikke få bruke sommertilbudet.

Eget informasjonsbrev med svarslipp vil bli utdelt i april 2012.

Dampsentralen barnehage

12


August 2012- Tilvenning

Mål:

• Barnet skal bli trygg på oss voksne og de andre barna i barnehagen

• Barnet skal bli kjent med og trygg på det fysiske rommet i barnehagen

• Personalet skal ha fokus på barnets behov

Sosial kompetanse:

• Område: Prososial atferd

• Mål: Barna skal lære å:

- hjelpe andre

- dele med hverandre

- vise omsorg for hverandre

- inkludere andre

Innhold:

• Bli kjent med hverandre og nærmiljøet

Fagområde:

• Kommunikasjon, språk og tekst

• Nærmiljø og samfunn

• Antall, rom og form

Viktige datoer:

• 24. august: Planleggingsdag, barnehagen stengt

Dampsentralen barnehage

13


September 2012

- Meg selv og familien min

Mål:

• Barnet skal bli kjent med hva en familie er

• Bli kjent med de ulike familiene som er på basen

• Personalet skal jobbe for å få barna til å vise stolthet ifht. egen familie

Sosial kompetanse:

• Område: Selvhevdelse

• Mål:

- Barna skal klare å komme med i lek og felles aktiviteter på

passende måter

- Personalet skal hjelpe barna til å utvikle evnen til å ”lese” den sosiale

situasjonen og innrette sin egen atferd etter det samspillet som pågår

Innhold:

• Bli kjent med hverandre og familiene

Fagområde:

• Nærmiljø og samfunn

• Kommunikasjon, språk og tekst

• Kunst, kultur og kreativitet

Viktige datoer:

• Tirsdag 18. september: Foreldremøte

Dampsentralen barnehage

14


Oktober 2012 – Foto

Mål:

• Barnet skal få kjennskap til tekniske hjelpemidler

• Barnet skal få benytte kamera for å kommunisere noe det har intresse for

• Barnet skal få uttrykke seg estetisk gjennom fotografi

Sosial kompetanse:

• Område: Prososial atferd

• Mål: Barna skal stimuleres til å være imøtekommende, anerkjennende og

respekterende i sin kommunikasjon med andre

Innhold:

• Bli kjent med IKT-utstyr som kamera og printerBarns medvirkning

Fagområde:

• Kunst, kultur og kreativitet

• Kommunikasjon,språk og tekst

• Natur,miljø og teknikk

Viktige datoer:

• 24. okt: FN-dag med foreldrekaffe

Dampsentralen barnehage

15


November 2012

- Kosthold og fysisk aktivitet

Mål:

• Barna skal lære noe om hvor maten vi spiser kommer fra

• Barnet skal bli kjent med at mat er næring for kroppen, og at kroppen

må få tilført mye at dette gjennom maten vi spiser

• Få erfaringer og positive opplevelser med varierte former for fysisk aktivitet

• Utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse

Sosial kompetanse:

• Område: Selvkontroll

• Mål:

- Lære seg å vente på tur

- Samarbeide med andre

Innhold:

• Få forskjellige sanseerfaringer ved å spise ulik mat og sette ord på det

(hard/bløt/kaldt/varmt/salt/surt osv)

• Ulike aktiviteter der det legges vekt på varierte bevegelsesmåter

• Oppleve mestring i forhold til forskjellige aktiviteter

Fagområde:

• Kropp, bevegelse, helse

• Kommunikasjon, språk og tekst

Viktige datoer:

• 2. november: Planleggingsdag, barnehagen stengt

Dampsentralen barnehage

16


Desember 2012 – Jul

Mål:

• Barna skal få kjennskap til den kristne høytiden og juletradisjoner

• Barna skal få kjennskap til ulike teknikker og materialer

Sosial kompetanse:

• Område: Prososial atferd

• Mål: Barnet skal få oppleve glede ved å gi til andre

Innhold:

• Juleverksted

• Julefortellinger

• Julesanger

Aktiviteter:

• Forminsaktiviteter

• Adventsamlinger

• Feiring av Lucia og nissefest

Viktige datoer:

• 13.desember: Luciafeiring med foreldre

• 17.desember: Nissefest

• 24..-26.desember: Juledager, barnehagen stengt

• 31.desember-1.januar: Nyttårsdager, barnehagen stengt

Dampsentralen barnehage

17


DAGSRYTME

Kl. 6:45 Barnehagen åpner

Kl. 7:30 – 8:30 Felles frokost

Kl. 9:00 Samlingsstund på basene

Kl. 9:30 Grupper inne og ute

Kl. 11:00 Lunsj

Kl. 11:30 Hviling / utelek

Kl. 14:00 Frukt

Kl. 14:30 Lek ute / inne

Kl. 17:00 Barnehagen stenger

Dampsentralen barnehage

18


Egene notater:

Dampsentralen barnehage

19


www.drammen.kommune.no

Dampsentralen barnehage

Wergelandsgate 12, 3019 Drammen

Tlf: 32 04 55 61 - Mobil: 90 26 26 14

Dampsentralen barnehage

More magazines by this user
Similar magazines