1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune

drammen.kommune.no

1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune

1. tertialrapport 2013

Rådmannens forslag 4. juni 2013


1. TERTIALRAPPORT 2013


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

1.TERTIALRAPPORT 2013

Innholdsfortegnelse

Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2013 ......................................................... 9

Del 2 Økonomi og budsjett ............................................................................... 16

2.1 ØKONOMISK STATUS PR.1. TERTIAL 2013 ....................................................................... 16

2.2 SENTRALE BUDSJETTPOSTER ........................................................................................... 20

2.3 REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT ................................................................................. 28

2.4 OPPDATERT ØKONOMIPLAN 2013-2016 ........................................................................... 34

Del 3 Programområdene ................................................................................... 37

3.1 PROGRAMOMRÅDE 01 BARNEHAGE ................................................................................. 37

3.2 PROGRAMOMRÅDE 02 OPPVEKST .................................................................................... 40

3.3 PROGRAMOMRÅDE 03 SAMFUNNSSIKKERHET ................................................................. 43

3.4 PROGRAMOMRÅDE 04 BYUTVIKLING .............................................................................. 44

3.5 PROGRAMOMRÅDE 05 HELSE OG OMSORG ....................................................................... 47

3.6 PROGRAMOMRÅDE 06 KULTUR ....................................................................................... 51

3.7 PROGRAMOMRÅDE 07 LEDELSE, ORGANISERING, STYRING ............................................. 54

3.8 PROGRAMOMRÅDE 08 KOMPETANSE, MARKEDSFØRING OG NÆRING ............................... 56

3.9 PROGRAMOMRÅDE 10 POLITISK STYRING ........................................................................ 58

3.10 PROGRAMOMRÅDE 11 SAMFERDSEL OG FELLESAREALER .............................................. 60

3.11 PROGRAMOMRÅDE 12 GRUNNSKOLE ............................................................................. 63

3.12 PROGRAMOMRÅDE 13 SOSIALE TJENESTER ................................................................... 65

3.13 PROGRAMOMRÅDE 14 VANN OG AVLØP ........................................................................ 69

Del 4 Selskaper ................................................................................................... 71

4.1 KOMMUNALE FORETAK ................................................................................................... 71

4.2 AKSJESELSKAPER MV. ..................................................................................................... 74

Del 5 Menneskelige ressurser ........................................................................... 76

5.1 STATUS ANSATT- OG ÅRSVERKSUTVIKLING ..................................................................... 76

5.2 STATUS SYKEFRAVÆR 1.KVARTAL 2013.......................................................................... 77

5.3 STATUS OMSTILLING OG ORGANISASJONSUTVIKLING ...................................................... 77

Vedlegg:

1. Tekniske budsjettjusteringer pr. 1. tertial 2013 - dokumentasjon

2. Drammen kommunes finansrapport pr. 1. tertial 2013

3. Drammen Eiendom KF – 1. tertialrapport 2013

4. Drammen Drift KF – 1. tertialrapport 2013

5. Drammen Kjøkken KF – 1. tertialrapport 2013

6. Drammen Parkering KF – 1. tertialrapport 2013

7. Drammensbadet KF – 1. tertialrapport 2013

8. Tilbakeføring av virksomhetenes mer-/mindreforbruk i 2012

9. Vedtaksrapportering – fra økonomiplan 2013-2016

2


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

DRAMMEN KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14

Arkivsaksnr.: 13/6173 - 3 Dato: 04.06.2013

Drammen kommune

1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2013

INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2013 tas til etterretning.

2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2013 korrigeres i samsvar med rådmannens

innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen.

3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2013 korrigeres i samsvar med rådmannens

innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen.

4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2013 korrigeres i samsvar med

rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen.

5. Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2012 for

Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF, jfr. vedlegg IV til innstillingen,

overføres til 2013. Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle

prosjektene i samsvar med tidligere forutsetninger.

6. Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2012 gjennomføres i

henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold som fremgår av del 2.2.3.

7. Driftstilskuddet til Legevakta i Drammensregioen IKS for 2013 økes med kr 500 000

til kroner 15 586 425.

8. Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for Drammen Kirkelige Fellesråds

låneopptak til investeringsformål i 2013, jfr. vedtatt investeringsplan i økonomiplan

2013-2016:

a. Garantien gjelder for lånets hovedstol på inntil kroner 9 100 000, med tillegg

av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte

renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke

overstige kroner 10 230 000.

b. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter

20 år med tillegg av inntil 2 år.

3


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

9. Det foretas full utbygging av 2. etasje i Bekkevollen barnebolig. Investeringsmidler

innarbeides i økonomiplan 2014-2017.

10. Drammen bykasse låner ut 1,8 millioner kroner til Drammen Scener AS til

finansiering av nye stoler i Drammens teater. Lånet forrentes md 3 måneders Nibor

tillagt 100 basispunkter, og nedbetales med like årlige avdrag over en periode på 5 år

11. Bystyret gir sin tilslutning til tilpasningsstrategien for vintervedlikehold av

kommunale veier med hensyn til redusert standard og endringer i kontraktsregimet for

neste kontraktsperiode.

12. Bystyret ber rådmannen starte arbeidet med å utarbeide en levekårsplan for Drammen

kommune.

13. Bystyret tar oppdatert økonomiplan for perioden 2013-2016 til etterretning.

Osmund Kaldheim

rådmann

Kristian Thowsen

kommunaldirektør finans og eierskap

4


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Vedlegg I – til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Drammen bykasse – forslag til revidert driftsbudsjett 2013

5


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Vedlegg II - til pkt. 3 i forslaget til vedtaket

Drammen bykasse – forslag til revidert investeringsbudsjett 2013

Prog.

Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr)

Budsjett 2012

pr. 30.04.13*)

Foreslåtte

endringer

Forslag

Justert

budsjett 2013

01 Ny Kobbervik gård barnehage - inventar og utstyr 0,000 2,000 2,000

01 Ny Strømsø barnehage - inventar og utstyr 0,000 2,000 2,000

04 040616 Trafikkforplass Drammen stasjon 0,000 3,000 3,000

04 040600 Samarbeidsprosjekter med andre utbyggere 0,000 4,000 4,000

04 Ny

Belysning elvebredden Bragernes (Bybrua - Øvre Sund

bru)

0,000 1,300 1,300

04 Ny Belysning Bragernes Torg - forprosjekt 0,000 0,500 0,500

05 Ny Blentenborg - inventar og utstyr 0,000 1,000 1,000

05 Ny Drammen Helsehus - inventar og utstyr 0,000 0,500 0,500

07 071600 Digitalisering av reguleringsplaner 1,200 0,500 1,700

07 042700 3D bymodell - Kart og geodata 0,500 -0,500 0,000

12 Ny Galterudhallen - inventar og utstyr 0,000 1,400 1,400

19 Ny Utlån til Drammen Scener AS 0,000 1,800 1,800

19 50112 Startlån - tilbakebetaling ekstraord. avdrag 2012 7,520 15,600 23,120

19 Startlån - utvidet utlånsramme 2013 80,000 30,000 110,000

19 Bruk av eksterne lån - Startlån -80,000 -30,000 -110,000

11 Spillemidler Marienlyst gml. Gress - bortfall 2,160 2,160

19 Bruk av ubundet investeringsfond -2,100 -1,800 -3,900

19 Bruk av eksterne lån -286,713 -26,440 -313,153

SUM 0,0

*) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2012

Justert låneramme Drammen bykasse i 2013 313,153

6


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Vedlegg III - til pkt. 4 i forslaget til vedtaket

Drammen Eiendom KF – forslag til revidert investeringsbudsjett 2013

Prog. Prosjekt Prosjektnavn

(mill. kr)

Overføringer til bykassens investeringsbudsjett:

Budsjett pr.

30.04.2013

*)

Foreslåtte

endringer

Forslag

revidert

budsjett

2013

01 10308 Kobbervik gård - ombygging til barnehage 47,900 -2,000 45,900

05 10214 Blenteborg - overføring inventar/utstyr 55,900 -1,000 54,900

05 10224 Drammen Helsehus 11,000 -0,500 10,500

12 10204 Galterudhallen - overføring inventar/utstyr 63,000 -1,400 61,600

Endret periodisering:

01 10319 Strømsø barnehage - nedjustering ramme 2013 15,000 -2,000 13,000

Utvidelse Bekkevollen barnebolig - nedjust.

9,000 -5,000 4,000

02 10316 Ramme

05 10224 Drammen Helsehus 10,500 -7,000 3,500

20 30900 Energikonvertering - nedjustert ramme 19,900 -5,000 14,900

Nye tiltak/justeringer 2013:

05 Ny Ombygging institusjonsbygg 0,000 10,000 10,000

11 10206 Blichsgate P-hus 117,100 -13,100 104,000

12 Ny Konnerud skole - oppgradering inneklima 10,000 10,000

12 Ny Konnerud skole - nybygg 5,000 5,000

13 Ny Kjøp av boliger ved sykehuset 20,000 20,000

Bruk av eksterne lån -440,108 -8,000 -448,108

SUM 0,000

*) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2012

Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2013: -448,108

7


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Vedlegg IV - til pkt. 5 i forslaget til vedtak

Tilbakeføring av netto mindreforbruk i investeringsregnskapet for 2012

Programområde(mill.kr)

Drammen

bykasse

Drammen

EiendomKF

Drammen

Parkering

KF Totalt

01 Barnehager 0,154

5,147

4,993

02 Oppvekst

0,962

0,962

03 Samfunnssikkerhet04 Byutvikling 30,330


30,330

05 Helse1) 6,433

11,197

4,764

06 Kultur 0,166

2,805

2,971

07 Ledelse,org.,styring 7,902

0,776

8,678

08 Kompetanse,markedsf.,næring10 Politiskstyring 0,869


0,869

11 Samferdselogfellesarealer 5,431

9,106

1,700

16,237

12 Grunnskole 2,453

21,043

23,496

13 Sosialetjenester 3,101

23,352

26,453

14 Vannogavløp 51,978


51,978

20 Interkommunaltsamarbeid 11,123

11,123

Diverseinvesteringer 8,214

8,214

Sumnettoinvesteringer 119,633

60,208

1,700

181,541

Statstilskudd 6,500 6,500

Låneramme 119,633

53,708

1,700

175,041

Sumfinansiering 119,633 60,208 1,700 181,541

8


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2013

Sentrale forhold

Investeringer i bybygging er videreført gjennom et høyt investeringsnivå i 1. tertial

2013, og prosjektene er i rute. Tilpasning innenfor driftsbudsjettene er iverksatt på de

fleste områder.

Drammen bykasses regnskapsstatus pr. april i år viser et negativt avvik i forhold til

periodebudsjettet på 4,8 millioner kroner. På årsbasis anslås en forverring på om lag

21 millioner kroner. Merforbruket er er først og fremst knyttet til områdene

Helse/Sosial/Omsorg. Tiltak er iverksatt for å redusere utgiftsveksten, og inndekning

av merforbruket foreslås.

Det foreslås at det bygges flere avlastningsplasser for funksjonshemmede barn.

Rådmannen foreslår at det igangsettes arbeid med å utarbeide en levekårsplan for

Drammen kommune

Drammen kommune oppfyller retten til barnehageplass

Alle som har søkt barnehageplass innen fristen 1. mars har fått tilbud om plass. Av

116 mottatte søknader etter fristen ville 83 søkere hatt rett til plass dersom søknad

hadde kommet før fristen ved hovedopptaket. Barna tilbys fortløpende plass.

Arbeidene med ombygging av Kobbervik gård til barnehage og rehabilitering og

utvidelse av Strømsø barnehage går etter planen.

Oppvekst - Flere plasser for funksjonshemmede barn

Rådmannen foreslår å øke investeringsrammen for utbygging av Bekkevollen

barnebolig med 14 millioner kroner i 2014. Dette vil sikre full utbygging av 2. etasje

og inntil 14 nye plasser.

Det er regnskapsført et merforbruk på 3,2 millioner kroner, knyttet til økninger i

meldinger til barnevernet og flere akuttplasseringer enn tidligere. Merutgifter

planlegges dekket inn, og det foreslås ingen endringer i driftsbudsjettet.

Merforbruk innenfor helse og omsorg

Det er fortsatt god tilgang på helse- og omsorgstjenester i Drammen kommune, og

leveransene ligger i 1. tertial godt innenfor de mål som er satt for effektueringstid

både innenfor hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg.

Tjenestene innenfor helse og omsorg har i flere år hatt merforbruk i forhold til de

rammer bystyret har vedtatt. For å sikre bedre oppfølging av ansatte og brukere samt

bedre økonomistyring, ble områdene helse/omsorg og sosial omorganisert fra 1. januar

9


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

i år. Ny organisasjonsmodell består av 17 virksomheter mot tidligere 9. Virksomhetene

ble tildelt foreløpige budsjettrammer for 2013 i januar.

Pr. 1. tertial 2013 viser regnskapet et merforbruk på 22,2 millioner kroner. Dette

skyldes i stor grad for høye lønnsutgifter i virksomhetene, samt økte utgifter i

forbindelse med samhandlingsreformen. Årsprognosen for programområdet tilsier et

merforbruk i størrelse 40 millioner kroner.

Rådmannen foreslår følgende strategi for inndekning av merforbruket i 2013:

• Omstilling tar tid, og omorganiseringen vil ikke gi full økonomisk effekt i 2013.

Det er anslått at merutgifter i størrelse 20 millioner kroner er knyttet til

omorganisering og forsinkelser i budsjettilpasninger. Disse merutgiftene

foreslås dekket av tidligere avsatt reserve på 20 millioner kroner.

• Om lag 20 millioner kroner skyldes økte utgifter til samhandlingsreformen mv.

Det er påvist merkostnader både i tjenestekjeden, i forhold til utskrivningsklare

pasienter og medfinansieringsordningen. Rådmannen foreslår å øke

programområdets ramme med 20 millioner kroner til dekning av dette

merforbruket

Økonomikapasiteten i programområdet er nå styrket. For tiden gjennomføres en åpen

prosess rundt omfordeling mellom virksomhetene innenfor den budsjettrammen

bystyret har vedtatt. Det forutsettes at virksomhetene holder seg innenfor endelig

tildelt budsjett. Rådmannen vil imidlertid understreke at usikkerheten er stor, og

utviklingen følges nøye.

Totalt foreslår rådmannen at programområdet tilføres 21,1 millioner kroner, som også

inkluderer 0,6 millioner kroner for å kunne ta inn tre nye ressurskrevende brukere ved

Blentenborg, samt 0,5 millioner kroner i økt driftstilskudd til legevakta.

Ombygging av sykehjem

Det tas sikte på å etablere flere sykehjemsplasser i omsorgsdistriktene gjennom

ombygging av eksisterende arealer. Det foreslås avsatt 10 millioner kroner til

prosjektering og nødvendige bygningsmessige arbeider i 2013.

Økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunn

Drammen kommunes tros- og livssynspolitiske plattform ble iverksatt 1. januar 2013.

Et av prinsippene er økonomisk likebehandling av Den norske kirke og andre tros- og

livssynssamfunn. Avregning av tilskuddene ble foretatt mot slutten av 2012 , og

medfører en økning i overføringene til andre tros- og livssynssamfunn på om lag 1,8

millioner kroner. Rådmannen foreslår at programområdet tilføres 2 millioner kroner,

som også skal dekke rente- og avdragstilskudd til Den norske kirke og et fast årlig

driftstilskudd til Drammen og omegn tros- og livssynsforum.

10


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Flere seter i Drammens teater

Rådmannen foreslår at Drammen Scener AS gis et lån på 1,8 millioner kroner til

nødvendig renovering og økning av setekapasiteten i teateret fra 450 til 500 plasser.

Økt setekapasitet vil gi økt inntjening og flere publikummere muligheten til å se de

mest populære oppsetningene.

Mykji lys og mykji varme

Det stipuleres et merforbruk på årsbasis på om lag tre millioner kroner. Merforbruket

kan knyttes til diverse utgifter til vinterdrift på grunn av en lang og kald vinter:

• Ising i Spiralen medførte behov for opptining 0,4 millioner kroner

• 10 ekstra brøyteutkallinger (i tillegg til fast kontrakt) 1,5 millioner kroner

I tillegg til dette gir nytt lysanlegg på Marienlyst Gamle gress gir økt baneleie til

Drammen Eiendom KF med 1,1 millioner kroner på årsbasis. Bystyret har vedtatt at

økte baneleie dekkes av bykassen, slik at Strømsgodset Toppfotball ikke påføres økte

kostnader.

Rådmannen foreslår at programområdet tilføres netto 1 million kroner til å dekke økt

baneleie, samtidig som 2 millioner kroner, avsatte midler til arbeid med eventuell OLsøknad,

omdisponeres til dekning av merutgifter i forbindelse med vinterdrift.

Økte sosiale kostnader

NAV Drammen har per april ett merforbruk på sosiale utgifter på 7,1 millioner kroner.

Utgiftene er prognostisert til 10 millioner kroner på årsbasis. Rådmannen foreslår at

programområdet tilføres 8 millioner kroner til inndekning av det prognosiserte

merforbruket.

Rådmannen har vært i dialog med andre store byer i Norge og utviklingen i sosialhjelp

ser ut til å være tilsvarende som i Drammen. Alle har et merforbruk på sosialhjelp i 1.

tertial 2013. Det er usikkerhet knyttet til årsakene til økningen og kommunene er nå i

ferd med å analysere situasjonen.

Partnerskapet har bedt NAV Drammen om å legge frem en tiltaksliste knyttet til:

1) Strakstiltak for reduksjon av utgiftene til sosialhjelp

2) Analyse av situasjonen som inkluderer sammenligning med andre kommuner

3) Utarbeide en handlingsplan for NAV Drammen med prioritering av langsiktige

tiltak og en beskrivelse av mulige følger av en utfasing av tidligere ordninger

som arbeidsavklaringspenger (AAP)

NAV Drammen går gjennom rutiner og arbeidsprosesser for å redusere antall

restanser. Rådmannen følger utviklingen nøye og er i dialog med NAV Drammen om

tiltakslisten som ble bestilt i siste partnerskapsmøte.

11


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Boligsosialt arbeid

Drammen kommune har siden juni 2011 hatt en ekstraordinær satsing på boligsosialt

arbeid. I løpet av 1. tertial 2013 er det solgt 6 kommunale utleieboliger og ytterligere 4

salgskontrakter er signert. 6 husstander har fått bistand til å kjøpe bolig i det private

markedet. Drammen fikk statens pris for boligsosialt arbeid i 2012.

Det er en økning i søknader om kommunal bolig. Det er viktig å finne ut om dette

skyldes økt kunnskap om kommunens satsing på boligsosialt arbeid eller om det

faktiske behovet er økende.

Totale utbetalinger, lån til konkret bolig og forhåndsgodkjenninger, vil, hvis alt

kommer til utbetaling utgjøre 78,3 millioner av rammen på 80 millioner i 2013. For å

opprettholde kommunens offensive satsing for å hjelpe vanskeligstilte i boligmarkedet

foreslår rådmannen å søke om å øke rammen for startlån til 110 millioner kroner for

2013.

Forslag til budsjettmessige endringer i. 1. tertialrapport

Salderingen av de foreslåtte tiltak i 1. tertialrapport skjer gjennom justering av de

sentrale budsjettpostene. Kort oppsummert legges det opp til følgende justeringer av

driftsbudsjettet for 2013:


Programområdenes budsjettrammer foreslås styrket med totalt 32,5 millioner

kroner. Dette inkluderer tilførsel av 21 millioner kroner til programområde 05

Helse og omsorg og 8 millioner kroner til programområde 13 Sosiale tjenester.

Programområdene tilføres 14,1 millioner som følge av virksomhetenes netto

mindreforbruk i 2012. Virksomhetene i programområde 05 Helse og omrosg

samt NAV Drammen (programområde 13) fritas for inndekning av fjorårets

merforbruk.

Skatteanslaget for 2013 holdes uendret med en forutsatt vekst på 5,3 prosent.

Dette er 0,3 prosentpoeng høyere enn det nasjonale skatteanslaget som er lagt

til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2013 (RNB). Rammetilskuddet øker med

0,8 millioner kroner i kompensasjon for økt minimumstilskudd til ikke

kommunale barnehager fra 1. august (jfr. forslag i RNB 2013).

Den sentrale lønnsreserven nedjusteres med 10 millioner kroner som

konsekvens av årets lønnsoppgjør. Lønnsveksten i kommunal sektor er redusert

fra 4 til 3,5 prosent.

Endelig premieavvik for 2012 ble nesten 13 millioner kroner høyere enn lagt til

grunn ved utarbeidelsen av budsjettet for 2013. Årets amortiseringskostnad blir

dermed 1,3 millioner kroner høyere enn budsjettert.

12


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Generalforsamlingen i Lindum AS har fastsatt eiers utbytte for 2012 til 8

millioner kroner. Dette er 4 millioner kroner mer enn lagt til grunn i årets

budsjett.


Justeringene i driftsbudsjettet er saldert med netto bruk av disposisjonsfond på

27,3 millioner kroner.

I tabellen på neste side er de foreslåtte justeringer i Drammen bykasses driftsbudsjett

pr. 1. tertial nærmere spesifisert. Tabellen på påfølgende side viser revidert

driftsbudsjett 2013 etter de foreslåtte endringer:

13


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Forslag til justeringer i bykassens driftsbudsjett pr. 1. tertial 2013

14


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Drammen bykasse – forslag til revidert driftsbudsjett 2013(hovedoversikt)

15


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Del 2 Økonomi og budsjett

2.1 Økonomisk status pr. 1. tertial 2013

Drammen bykasses regnskapsstatus pr. april i år viser et negativt avvik i forhold til

periodebudsjettet på 4,8 millioner kroner. På årsbasis anslås en forverring på om lag

21 millioner kroner. Hovedpunktene fra økonmomianalysen er følgende:


Kommunens skatteinngang pr. april i år 21,3 millioner kroner høyere enn periodisert

budsjett, og viser en vekst på 10,6 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Merinntektene motsvares delvis av svakere inntektsutjevning enn forutsatt, slik at

netto merinntekt fra skatt og rammetilskudd er på 17,9 millioner kroner.

Årets skatteanslag er basert på en vekst på 5,3 prosent. Den nasjonale skatteinngangen

viser pr. utgangen av april en vekst på 7,9 prosent. Regjeringen har i forslaget til

revidert nasjonalbudsjett 2013 nedjustert det nasjonale skatteanslaget med 0,1

prosentpoeng, til 5,0 prosent. På grunnlag av regjeringens anslag tilrår rådmannen, til

tross for en betydelig merinntekt hittil i år, at anslagene for skatt og rammetilskudd

beholdes uendret.


For programområdene er det pr. april et samlet merforbruk på 31,3 millioner kroner,

tilsvarende 103,3 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ved utgangen av 1. tertial

er det merforbruk innenfor følgende programområder: 02 Oppvekst, 05 Helse og

omsorg, 11 Samferdsel og fellesarealer og 13 Sosiale tjenester. Med unntak av

programområde 02 Oppvekst viser årsprognosen at disse programområdene vil

komme ut med merforbruk om det ikke tilføres budsjettmidler. I tillegg viser

årsprognosen for programområde 06 Kultur at det er behov for å tilføre budsjettmidler

for å unngå merforbruk. For de øvrige programområder vurderes driften å være

innenfor vedtatt ramme. Årsprognosen for programomådene samlet tilsier et

merforbruk på 34,9 millioner kroner.

Lønnsutgiftene sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser per

april en netto merutgift på 10,7 millioner kroner. Det er først og fremst

programområde 05 Helse og omsorg som bidrar til merforuket med et negativt avvik

på 15,4 millioner kroner.
Andre sentrale inntekter som momsrefusjon fra investeringer og integreringstilskuddet

viser merinntekter på henholdsvis 3,2 og 4,6 millioner kroner per utgangen av 1. tertial

2013. Det forventes at disse inntektene på årsbasis minst vil bli i samsvar med

budsjett.

Finansbudsjettet vurderes så langt å være under kontroll, og på årsbasis forventes et

resultat i balanse.

Det er usikkerhet knyttet til kommunenspensjonskostnader i 2013. Oppdaterte

aktuarberegninger indikerer at netto pensjonskostnad kan bli betydelig høyere enn det

16


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

som er lagt til grunn i årets budsjett. Dette vil i så fall redusere årets premieavvik, og

dermed påvirke bykassens driftsresultat negativt. Det foreslås ingen endringer i

årsprognosen i denne omgang, men rådmannen vil fram mot 2. tetrialrapport foreta en

grundig vurdering av situasjonen.


For Drammen bykasse samlet viser årsprognosen en forverring i netto driftsresultat på

20,9 millioner kroner.

Lønn og sykelønnsrefusjon pr. april 2013

Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av april en netto merutgift

på 10,7 millioner kroner, fordelt på følgende måte:

Brutto lønnsutgifter:

Refusjon sykelønn:

Refusjon fødselspenger:

34,7 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet

18,7 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet

5,3 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet

Lønn og sykelønnsrefusjon 2013

Utvikling lønn og lønnsrefusjoner 2013

mill. kr

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Regn lønn 183 200 198 206 0 0 0 0 0 0 0 0

Bud lønn 179 189 189 195 194 14 193 198 193 190 190 277

Bud ref 3,6 3,7 3,6 3,6 3,3 3,2 8,7 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1

Regn ref. 11,1 8,8 9,6 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Akk. Netto avvik 4,0 -1,2 -4,2 -10,7

6,0

4,0

2,0

0,0

-2,0

-4,0

-6,0

TOTAL 2013:

B ud lønn: 2201,4

Bud ref : 45,5

HITTIL 2013

B ud lønn: 752,5

Regn lønn : 787,1

-8,0

-10,0

B ud ref: 14,5

Regn ref: 38,5

-12,0

Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik pr. programområde når vi ser lønn og lønnsrefusjoner

under ett.

17


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Netto avvik lønn og lønnsrefusjoner per programområde per april 2013

P Programområde

(tall i 1000 kr)

Avvik

lønn

Avvik

lønnsref.

Netto avvik

lønn og

refusjoner

01 Barnehage -613,3 50,3 -563,0

02 Oppvekst -3 747,3 1 369,7 -2 377,6

03 Samfunnssikkerhet 0,0 0,0 0,0

04 Byutvikling 286,3 346,3 632,6

05 Helse og omsorg -31 724,3 16 281,9 -15 442,4

06 Kultur 180,9 -10,0 171,0

07 Ledelse, organisering og styring 856,7 813,4 1 670,0

10 Politisk styring 424,3 0,0 424,3

11 Samferdsel og fellesarealer -184,6 0,0 -184,6

12 Grunnskoleopplæring -2 981,9 3 073,0 91,1

13 Sosiale tjenester 2 608,6 1 289,1 3 897,7

14 Vann og avløp 628,9 31,3 660,2

15 Fellesutgifter 0,0 0,0 0,0

20 Interkommunalt samarbeid -409,8 739,4 329,6

Netto -34 675,7 23 984,6 -10 691,0

18


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Drammen bykasse – hovedoversikt pr. april 2013

19


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

2.2 Sentrale budsjettposter

2.2.1 Sentrale inntekter

Skatt og rammetilskudd

Kommunens skatteanslag for 2013 er basert på en vekst på 5,3 prosent i forhold til faktisk

skatteinngang i 2012. Det nasjonale skatteanslaget som ble lagt til grunn i vedtatt statsbudsjett

2013 tilsvarer en vekst på 5,1 prosent. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett 2013 har

regjeringen lagt til grunn en marginal nedjustering av det nasjonale skatteanslaget med 200

millioner kroner, slik at vekstanslaget reduseres til 5,0 prosent.

Skatteutviklingen til og med april fremgår av tabellen nedenfor. Akkumulert skatteinngang i

årets fire første måneder er på 10,6 prosent, og er vesentlig høyere enn vekstforutsetningen i

budsjettet. Dette innebærer at skatteinntektene så langt ligger 21,1 millioner kroner høyere

enn periodisert budsjett. Den nasjonale skatteveksten ligger også høyere enn

budsjettforutsetningen, men klart lavere enn skatteveksten i Drammen.

Skatteutviklingen i 2013

Vedtatt

budsjett

1)

Rev.

budsjett

2) Jan Feb 3) Mars April

Drammen kommune 5,3 % 5,3 % 9,6 % 15,8 % 9,8 % 10,6 %

Nasjonalt nivå 5,1 % 5,0 % 9,7 % 9,1 % 7,3 % 7,9 %

1) Forutsatt skatteinngang i 2013 målt i forhold til faktisk skatteinngang i 2012

2) Nye skattevekstanslag basert på RNB 2013 (nasjonalt) og rådmannens forslag til revidert årsbudsjett 2013

(lokalt)

3) Komunens skatteinngang i februar er påvirket av ekstraordinær innbetaling av restskatt fra 2007

18,0%

Skatteutviklingeni2013

Akkumulertvekstpr.måned

Prosent

16,0%

14,0%

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

Drammenkommune

Nasjonaltnivå

0,0%

Jan

Feb3)

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov

Des

I Revidert nasjonalbudsjett 2013 legger regjeringen til grunn at skatteveksten vil være

avtagende ut over i året. Dette har blant annet sammenheng med nedjustering av

lønnsvekstanslaget. Rådmannen forventer at også Drammens skattevekst vil være avtagende

20


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

resten av året. I tillegg til nedjustert lønnsvekst, er kommunens fordelingsprosent nedjustert

fra 29,5 til 29,4 prosent fra og med mars i år 1 . Isolert sett var skatteveksten i mars etter 5,4

prosent høyere enn i samme periode i fjor.

Det må dessuten tas hensyn til at den høye veksten hittil i år ses er påvirket av ekstraordinær

innbetaling av restskatt i februar.

Rådmannen vil derfor ikke tilrå noen oppjustering av årets skatteanslag, og foreslår at det

opprettholdes som forutsatt i opprinnelig budsjett 2013.

Rammetilskuddet fra staten viser per april en mindreinntekt på 3,4 millioner kroner. Avviket

skyldes større trekk gjennom inntektsutjevningen enn budsjettert som følge av den gode

skatteinngangen i januar og februar. Vurdert ut fra forutsetningen om uendret skatteanslag

antas imidlertid at rammetilskuddet på årsbasis vil bli i henhold til budsjett. Budsjettet

foreslås imidlertid økt med 0,8 millioner kroner til finansiering av økt minimumstilskudd til

ikke kommunale barnehager fra 1. august i år, jfr. forslag i revidert nasjonalbudsjett 2013. Det

vises til nærmere omtale i del 3.1.

Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere

Per utgangen av april er integreringstilskuddet inntektsført med 24,0 millioner kroner. Dette

er 4,6 millioner koner mer enn i periodisert budsjett. Det er per utgangen av april bosatt 54

personer, herav 2 enslige mindreårige og 8 personer på familiegjenforening. Av

merinntektene kan 1,8 millioner kroner henføres til personer bosatt i 2012, og skyldes

tidligere bosetting enn forutsatt i budsjettet. I tillegg viser første terminutbetaling for personer

bosatt i årene 2009-2012 (år 2-5) en merinntekt på 0,8 millioner kroner. På årsbasis kan dette

bety en merinntekt på 2,8 millioner kroner.

Budsjettet er basert på mottak av 100 nye flyktninger i 2013. Som kjent vedtok bystyret ved

behandlingen av økonomiplan at det skal tas i mot inntil 130 flyktninger pr. år i perioden

2013-2015. Dersom faktisk mottak blir høyere enn 100 personer vil dette gi både økt inntekter

og utgifter for kommunen. Utgiftsnivået vil i en viss grad påvikes av når i året bosettingene

skjer, mens integreringstilskuddet kun påvirkes av hvor mange som blir bosatt. Rådmannen

foreslår at derfor at inntektsanslaget foreløpig opprettholdes uendret, og vil foreta en nærmere

vurdering både av inntekts- og utgiftsforutsetningene i forbindelse med 2. tertialrapport.

Kompensasjonstilskudd fra Husbanken

Budsjettet omfatter rentekompensasjon fra Husbankens ordninger knyttet til omsorgsboliger/

sykehjemsplasser og skolebygg. Tilskuddene beregnes på grunnlag av Husbankens flytende

rente, og utbetales i hovedsak i desember. Husbankens flytende rente fastsettes på grunnlag

av rentenivået for statskasseveksler med løpetid inntil 3 måneder tillagt 0,5 prosentpoeng.

Rentenivået på statskasseveksler er for tiden svært lavt, med en gjennomsnittsrente på 1,58

pst. for årets fem første måneder. Husbankens flytende rente er for perioden juli – august 2013

satt til 2,188 prosent, og gjennomsnittsrenten tom. august er på 2,14 prosent. Kommunens

budsjettforutsetning er på 2,5 prosent. Dersom dette rentenivået opprettholdes ut året ligger

det an til en mindreinntekt i størrelse 2 millioner kroner. Rådmannen foreslår imidlertid ingen

nedjustering av budsjettet i denne omgang, og vil foreta en ny vurdering i forbindelse med 2.

tertialrapport.

1 Ny fordelingsprosent iverksettes fra og med 1. termin forskuddstrekk og forskuddsskatt med forfall 15. mars

21


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Kompensasjon merverdiavgift

Momskompensasjon fra investeringsregnskapene for Drammen bykasse og Drammen

Eiendom KF er budsjettert med 27,1 millioner kroner i 2013. Til sammenlikning ble det

inntektsført 38,6 millioner kroner i 2012. Det må tas hensyn til at overføringene fra Drammen

Eiendom KF i 2013 reduseres fra 40 til 20 prosent av refusjonsinntekten 2 , mens resterende 80

prosent inngår som finansiering i foretakets investeringsregnskap. For bykassen er det i

budsjettet forutsatt at 80 prosent av inntekstført beløp overføres til investeringsregnskapet.


Per utgangen av april er det inntektsført investeringsmoms med til sammen 12,3 millioner

kroner, fordelt med 7,8 millioner kroner fra bykassen og 4,6 millioner kroner fra Drammen

Eiendom KF. For bykassen er beløpet 4,1 millioner kroner høyere enn budsjett, mens det for

Drammen Eiendom KF er 0,8 millioner kroner lavere enn periodebudsjettet. Samlet gir dette

en merinntekt i forhold til periodebudsjettet på 3,3 millioner kroner. Anleggsaktiviteten har

vært høy i første tertial både innenfor bykassen og i Drammen Eiendom KF’s regi. Det

forventes at inntektene vil holde seg høyt resten av året, spesielt gjelder dette inntektene fra

Drammen Eiendom KF hvor en rekke større byggeprosjekter er under utførelse.

Merinntektene fra bykassens investeringsregnskap antas imidlertid i en viss grad å skyldes

periodiseringsmessige forutsetninger. På årsbasis kan det ligge an til en merinntekt, men

rådmannen velger foreløpig å opprettholde budsjettanslaget og vil foreta en oppdatert

vurdering i 2. tertialrapport.

2.2.2 Finansielle poster

Lånefondets kontantresultat

I Lånefondets budsjett er det lagt til grunn en gjennomsnittsrente for 2013 på 2,7 prosent.

Rentenivået på den usikrede delen av låneporteføljen styres i stor grad av nivået på 3

måneders Nibor. Denne renten har hittil i år holdt seg forholdsvis stabil på et lavt nivå, og

viser et gjennomsnitt på 1,86 prosent i årets fire første måneder. Ut fra signalene fra Norges

Bank legger rådmannen til grunn at de korte rentene vil holde seg forholdsvis lave også i 2.

halvår.

Isolert sett medfører lavere rentenivå besparelser i den ikke-sikrede delen av låneporteføljen.

På den annen side er det faktorer som trekker i motsatt retning;

- Marginpåslagene – dvs. tillegg utover Nibor-renten - har vært stigende, og ligger nå i

intervallet 0,25 – 0,50 prosent. Dette reduserer fordelen av den lave Niborrenten

- Som følge av anstrengt likviditet ved inngangen til 2013 er nye lån tatt opp tidligere

enn forutsatt i budsjettperiodiseringen

- Andel rentesikret gjeld er økt, jfr. omtale nedenfor. Dette gir høyere

gjennomsnittsrente for Lånefondet

I tillegg er det en viss usikkerhet knyttet til tidspunktene for Drammen Eiendom KF’s lån fra

Lånefondet, da foretaket først tar opp lån når prosjektene er avsluttet, Dersom lånene tas opp

2 Fra og med 2014 skal inntektene fra investeringsmoms i sin helhet benyttes til finansiering i

investeringsbudsjettet

22


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

senere enn forutsatt gir dette et inntektstap for Lånefondet, som må ta opp lånene tidligere av

hensyn til konsernets likviditet.

Som det fremgår av ovenstående kommentarer er det en del usikkerhet knyttet til Lånefondets

kontantresultat for 2013. Forutsatt at rentenivået holder seg på dagens nivå også i 2. halvår, er

det rådmannens vurdering at Lånefondet vil nå et resultat tilnærmet i samsvar med det

budsjetterte kontantoverskuddet på 8,1 millioner kroner.

Bykassens finansbudsjett

Lavere rentenivå påvirker også bykassens renteinntekter. Her må det også tas hensyn til at

referanserenten for kommunens ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS (5 års

statsobligasjoner) har ligget svært lavt med en gjennomsnittsrente på 1,63 prosent i årets fem

første måneder. Samlet anslår rådmannen at bykassens renteinntekter fra innskudd og utlån

kan bli i overkant av 2,0 millioner kroner lavere enn budsjettert dersom nåværende rentenivå

holder seg ut året.

Rådmannen velger imidlertid i denne omgang å opprettholde bykassens finansbudsjett uten

endringer, og vil avvente utviklingen frem mot 2. tertialrapport før det eventuelt foreslås

justeringer.

Status lånegjeld

Lånefondet gjeld pr. inngangen til 2013 utgjorde 4 422 millioner kroner. I løpet av 1. tertial er

det tatt opp ett nytt obligasjonslån på 300 millioner kroner med fast rente på 3,97 prosent i 10

år. Samtidig er det i denne perioden betalt avdrag med 58,1 millioner kroner, slik at

lånegjelden ved utgangen av april utgjorde 4 664 millioner kroner. I tillegg er forfalt

obligasjonslån på 300 millioner kroner refinansiert med nytt obligasjonslån av 3 års varighet

med rente knyttet til 3 måneders Nibor pluss fast margin på 0,27 prosent.

Etter dette utgjør andel lån som er rentesikret 54,0 prosent, mens lån med kortsiktige

rentevilkår utgjør 46,0 prosent. Ved inngangen til 2013 var rentesikret andel av

låneporteføljen på 50,3 prosent. I henhold til kommunens finansreglement skal rentesikret

andel av låneporteføljen ligge i intervallet 30-70 pst.

Rentesikret andel av låneporteføljen pr. 30.04.2013

46,0%

54,0%

Fast

Flytende

23


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Det vil bli behov for nye opptak utover i året, og rådmannen anslår at lånegjelden ved

utgangen av 2013 vil være i størrelse 4 850 millioner kroner.

Startlån/formidlingslån

For 2013 er lånerammen for å søke Startlån i Husbanken videreført med 80 millioner kroner. I

tillegg er 4,3 millioner kroner ubrukt fra 2012, slik at det totalt er 84,3 millioner disponibelt

for utlån i år.

Pr. utgangen av april i år har kommunen totalt 280,2 millioner kroner i utlån av Startlån. Hittil

i år er det utbetalt lån for 31,1 millioner kroner, mens det er gitt tilsagn og

forhåndsgodkjenninger for til sammen 45,6 millioner kroner.

I 2012 ble det lånt ut 101,2 millioner kroner i Startlån. Det meldes fortsatt om stor etterspørsel

etter lån, og vurdert ut fra status pr. 1. tertial foreslår rådmannen at årets låneramme utvides

med 30 millioner kroner . Ny låneramme for videreutlån blir da 110 millioner kroner.

Startlån – utlån pr. år i perioden 2003-2012

120,0

100,0

Startlån utlånpr.år20032012 (mill.kroner)

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

101,2

42,3

48,4

39,3

31,4 30,1

35,4

16,8 20,9

26,8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2.2.3 Fellesutgifter/ufordelte poster

Pensjon – reguleringskostnad og premieavvik

Som følge av høy lønnsvekst ble fjorårets reguleringskostnad for kommunens

pensjonsordninger i Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) og KLP svært høy, og

utgjorde 126,7 millioner kroner inklusiv arbeidsgiveravgift. Dette bidro også til at fjorårets

regnskapsførte premieavvik ble på 112,3 millioner kroner inklusiv arbeidsgiveravgift.

Det er i årets budsjettert lagt til grunn en samlet reguleringskostnad på 114,5 millioner kroner

inklusiv arbeidsgiveravgift. Basert på denne reguleringskostnaden er årets premieavvik

(inntekt) anslått til 107,1 millioner kroner. Foreløpige beregninger fra DKP og KLP indikerer

at årets reguleringskostnader kan bli i størrelse 5 millioner kroner lavere enn budsjettert. På

den annen side viser oppdaterte beregninger fra aktuar at netto pensjonskostnad kan bli

betydelig høyere enn tidligere anslått. Dette vil i så fall redusere årets premieavvik, og vil

24


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

kunne gi en forverring i bykassens resultat for 2013. Det vises i denne forbindelse til

Kommuneproposisjonen 2014 der Regjeringen varsler en betydelig økning i

kommunesektorens pensjonskostnader. Rådmannen foreslår i denne omgang ingen endringer i

de budsjetterte forutsetninger for premieavvik og reguleringskostnad, men vil varsle at det må

påregnes en netto forverring i årets budsjett. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til disse

forutsetningene i 2. tertialrapport.

Som følge av at fjorårets premieavvik ble større en lagt til grunn ved utarbeidelsen av

økonomiplan 2013-2016 blir årets amortisering av tidligere års premieavvik 1,3 millioner

kroner høyere enn budsjettert. Rådmannen foreslår at årets budsjett korrigeres tilsvarende.

Sentral lønnsreserve 2013

I samsvar med forutsetningene i statsbudsjettet 2013 ble det lagt til grunn en lønnsvekst på 4,0

prosent i årets budsjett. Siden overhenget fra 2012 var på 2,7 prosent ville det ikke være rom

for større tillegg i årets lønnsoppgjør. Som følge av dette er det avsatt en sentral lønnsreserve

på 32,3 millioner kroner. Årets lønnsoppgjør er avsluttet innenfor en ramme på cirka 3,5

prosent, og Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 2013 nedjustert anslaget for

lønnsveksten i kommunesektoren tilsvarende. For Drammen kommune tilsvarer en slik

nedjustering om lag 10 millioner kroner, og rådmannen foreslår en tilsvarende nedjustering av

årets lønnsreserve.

Avsetning – reguleringskostnadens virkning på tilskuddet til private barnehager

Kunnskapsdepartementet fastsatte i brev av 15. februar 2012 at det ved etterberegning av

satsene for kommunalt tilskudd til ikke kommunale barnehager skal tas hensyn til betalt

pensjonspremie, og ikke den aktuarberegnede pensjonskostnaden som belastes kommunenes

regnskap. Satsene for Drammen kommunes tilskudd til de private barnehagene for 2013 er

basert på ordinær pensjonspremie. Det er derfor gjort en avsetning på 16 millioner kroner til

dekning av virkningen årets reguleringspremie vil få for tilskuddet til de ikke kommunale

barnehagene. Basert på DKP’s foreløpige anslag for årets reguleringskostnad anslår

rådmannen at årets avsetning er cirka 3 millioner for lav. Som det fremgår av omtalen av

programområde 01 Barnehage i del 3.1 legger rådmannen til grunn at denne merkostnaden

kan dekkes innenfor programområdets ramme.

Virksomhetenes mer-/mindreforbruk i 2012

I kommunens budsjettreglement er det innarbeidet retningslinjer for overføring av mer-

/mindreforbruk i virksomhetene med inntil 2 prosent av virksomhetens brutto driftsbudsjett.

Rent praktisk følges dette opp gjennom justering av virksomhetenes budsjettrammer det

påfølgende år: mindreforbruk inntil 2 prosent av brutto budsjettramme tilføres som en

rammestyrking, mens merforbruk inntil 2prosent av brutto budsjettramme inndras som en

rammereduksjon.

Etter nærmere vurdering av årets budsjettsituasjon mv. legger rådmannen følgende

forutsetninger til grunn:

- Virksomheter innenfor programområdet 05 Helse og omsorg fritas for inndekningskrav

på nesten 22 millioner kroner som følge av merforbruk i 2012

- Innenfor programområde 12 Grunnskole overføres ikke budsjetteknisk mindreforbruk

for Frydenhaug skole på 1,1 millioner kroner. Dette skyldes at virksomheten som følge

25


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

av interkommunalt samarbeid regnskapsmessig nullstilles ved at årlige mer- eller

mindreforbruk føres mot balansen og tilbakeføres i påfølgende regnskapsår

- Innenfor programområde 13 Sosiale tjenester fritas NAV Drammen for inndekningskrav

på nesten 3 millioner kroner som følge av merforbruk i 2012

- Mindreforbruk på 0,2 millioner kroner innenfor programområde 14 Vann og avløp

nullstilles som følge av selvkostregimet for vann- og avløpsgebyrene

Øvrige virksomheter må dekke/får tilført fjorårets mer- og mindreforbruk med inntil 2

prosent av brutto utgiftsramme. Som det fremgår av tabellen nedenfor får virksomhetene etter

dette en netto tilbakeføring i 2013 på 14,1 millioner kroner. Programområdet Grunnskole får

tilført 6,8 millioner kroner, mens programområdet 13 Sosiale tjenester tilbakeføres 2,6

millioner kroner.

Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2012(mill. kr)

Prog Programområde Tilbakeført

beløp

01 Barnehage 0,125

02 Oppvekst 0,914

04 Byutvikling 0,063

06 Kultur 0,536

07 Ledelse,organisering,styring 1,891

11 Samferdselogfellesarealer 1,249

12 Grunnskole 6,768

13 Sosialetjenester 2,556

Totalt 14,102

I vedlegg 8 fremgår hvilke beløp som foreslås tilført/skal dekkes inn for den enkelte

virksomhet.

2.2.4 Årsoppgjørsdisposisjoner

Disposisjonsfond – status 2013

Bykassens disposisjonsfond pr. 31. desember 2012 er balanseført med 172,9 millioner kroner.

Dette er 9,2 millioner kroner utover de nye målene for bykassens reserver som bystyret

vedtok ved behandlingen av økonomiplan 2013-2016. I det balanseførte beløpet inngår midler

bystyret har avsatt til konkrete forhold som bidrag til Omdømmeprosjektet for årene 2013-

2015 (cirka 6 milioner), restmidler fra ”eldremilliarden” (5,6 millioner kroner) og

depositumfondet (1 million kroner).

I forslaget til 1. tertialrapport 2013 foreslår rådmannen at det disponeres 33,1 millioner kroner

fra disposisjonsfondet. Av dette går 14,1 til finansiering av netto tilbakeføring av

virksomhetenes mindreforbruk i 2012. Resterende bruk inngår som delvis saldering av

engangsbevilgninger i forslaget til revidert årsbudsjett. På den annen side foreslås fjorårets

regnskapsmessige overskudd i bykassen på 5,8 millioner kroner avsatt til disposisjonsfond –

slik at netto bruk av fondet i 1. tertialrapport blir på 27,3 millioner kroner.

26


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Korrigert for forutsatte disponeringer anslår rådmannen at disposisjonsfondet vil utgjøre 137,1

millioner kroner ved utgangen av 2013. Som det fremgår av tabellen nedenfor innebærer dette

at det vil mangle 32,5 millioner kroner i forhold til de nye målene for reserver som bystyret

har vedtatt.

Prognose disposisjonsfondet pr. 31.12.2013

Mill.kroner

Saldodisposisjonsfondpr.31.12.2012 172,9

Justeringer1.tertialrapport2012

+Overskudd20112 5,8

Tilbakef.virksomh.resultat2012(+/2%) 14,1

Finansierngavøvrigeengangsbevilgningeri2013 19,0

=Sumreservepr.1.tertial2012 145,6

Forutsattedisponeringer2013:

BidragtilOmdømmeprosjektet 1,9

Restavsetningeldretiltak("eldremilliarden") 5,6

Brukavdepositumfond(Boligsosialhandl.plan) 1,0

=Anslagdisposisjonsfondpr.31.12.2012 137,1

Generellreserve(tilsv.3%avanslagbto.driftsinntekter2013) 121,0

"Rentesikringsfond"(1%avanslagbruttolånegjeld31.12.2013 48,6

Bruk av bundne fondsmidler

Virksomhetene er tilført 21,1 millioner kroner fra bundne driftsfond i 2013. Dette gjelder

ubrukte øremerkede bevilgninger som ble avsatt i regnskapet for 2012.

Det er i årets budsjett lagt til grunn netto bruk av vann- og avløpsfond med 1,7 millioner

kroner. Kalkulatoriske kapitalkostnader er i selvkostmodellen basert på 2,0 prosent

gjennomsnittsrente for 3-års statsobligasjoner. Faktisk gjennomsnittsrente i årets 5 første

måneder er på 1,43 prosent. Dersom denne situasjonen vedvarer vil dette isolert sett innebære

redusert selvkostgrunnlag i overkant av 5 millioner kroner, og slik at det i stedet vil måtte

foretas en netto avsetning til vann- og avløpsfond med anslagsvis 3,5 millioner kroner.

Rådmannen vil komme tilbake til dette i forbindelse med 2. tertialrapport 2013.

27


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

2.3 Revidert investeringsbudsjett

Investeringer i bybygging er videreført gjennom et høyt investeringsnivå i 1. tertial 2013.

Prosjektene følger planlagt fremdrift, og det er ikke meldt om større avvik i forhold til

budsjetterte kostnader.

I revidert investeringsbudsjett foreslås 7 millioner kroner tilbyutviklingsprosjekter i

samarbeid med andre aktører i sentrum. Det foreslås også bevilget 1,8 millioner kroner til

oppstart av arbeidet med bedre belysning i Bragernes sentrum. Det foreslås avsatt 10

millioner kroner til ombygging av eksisterende arealer i flere av kommunens institusjoner,

med sikte på å etablere flere sykehjemsplasser i omsorgsdistriktene. Det foreslås bevilget

totalt 15 millioner kroner til bygningsmessig utbedring og tilbygg for å løse inneklima- og

arealmessige behov ved Konnerud skole. Drammen Eiendom KF tilføres 20 millioner

kroner til finansiering av allerede gjennomførte og fremtidige kjøp av boliger.

Endringene i investeringsbudsjettet finansieres med 34,4 millioner kroner i økte

låneopptak. Samlet låneramme i 2013 for bykassen og de kommunale foretakene er etter

dette på 765,2 millioner kroner.

2.3.1 Re-bevilgning av ubrukte investeringsmidler i 2012

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) presisterte i sin investeringsveileder av 27.

oktober 2011 at investeringsbudsjettet er ett-årig, og at prosjekter som går over flere år skal

ha en realistisk periodisering mellom årene i økonomiplanen. Dette forholdet er også

bemerket av Buskerud Kommunerevisjon IKS i revisjonsberetningen til Drammen bykasses

regnskap for 2012, som følge av at netto 119,7 millioner kroner var ubrukt ved

regnskapsavslutningen. Det følger også av KRD’s presiseringer at det ikke lenger adgang til

overføre ubrukte bevilgninger fra ett år til det neste. Dette innebærer at ubrukte

investeringsmidler det er behov for å videreføre må bevilges på nytt, og rådmannen legger

opp til at dette gjøres i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport.

Til sammen var det ved utgangen av 2012 ubrukte investeringsmidler på 182,8 millioner

kroner, fordelt med 119,7 millioner kroner i bykassens investeringsbudsjett, 60,2 millioner

kroner i Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjet og 2,9 millioner kroner i Drammen

Parkering KF’s investeringsbudsjett, jfr. tabellen nedenfor. Rådmannen foreslår at disse

midlene i hovedsak videreføres i 2013, ved at bystyret re-bevilger ubrukte investeringsmidler

(netto) pr. programområde. Enkelte mindre beløp i bykassens investeringsbudsjett er utelatt, i

tillegg til at Drammen Parkering KF etter forslag fra styret kun gis en rebilging av midler til

inventar/utstyr i Blichsgate P-hus på 1,7 millioner kroner. Det foreslås videre at rådmannen

gis fullmakt til å fordele de ubrukte investeringsmidlene på enkeltprosjekter i samsvar med

bystyrets tidligere forutsetninger. Dette innebærer også at det korrigeres for merforbruk på

enkeltprosjekter i investeringsregnskapene for 2012, gjennom omdisponeringer innenfor de

justerte budsjettrammer for 2013.

Tilbakeførte investeringer finansieres i samsvar med forutsetningene i investeringsbudsjettene

for 2012 i hovedsak med lånemidler, med unntak av ikke disponert statstilskudd til ny

28


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

flerbrukshall ved Galterud skole på 6,5 millioner kroner i Drammen Eiendoms

investeringsbudsjett for 2012.

Forslag om tilbakeføring av ubrukte investeringsmidler i 2013

Programområde(mill.kr)

Drammen

bykasse

Drammen

EiendomKF

Drammen

Parkering

KF Totalt

01 Barnehager 0,154

5,147

4,993

02 Oppvekst

0,962

0,962

03 Samfunnssikkerhet04 Byutvikling 30,330


30,330

05 Helse1) 6,433

11,197

4,764

06 Kultur 0,166

2,805

2,971

07 Ledelse,org.,styring 7,902

0,776

8,678

08 Kompetanse,markedsf.,næring10 Politiskstyring 0,869


0,869

11 Samferdselogfellesarealer 5,431

9,106

1,700

16,237

12 Grunnskole 2,453

21,043

23,496

13 Sosialetjenester 3,101

23,352

26,453

14 Vannogavløp 51,978


51,978

20 Interkommunaltsamarbeid 11,123

11,123

Diverseinvesteringer 8,214

8,214

Sumnettoinvesteringer 119,633

60,208

1,700

181,541

Statstilskudd 6,500 6,500

Låneramme 119,633

53,708

1,700

175,041

Sumfinansiering 119,633 60,208 1,700 181,541

1) MerforbrukiDrammenEiendomKF'sinvesteringsregnskap2012skyldesstørreutbetalinger

ennbudsjettertiprosjektetomsorgsboligeriScwartzgate.Merkostnadenmåsesiforholdtil

sluttbevilgningi2013på33mill.kr.Totalkostnadforventesinnenforprosjektrammen.

2.3.2 Drammen bykasses investeringsbudsjett

Bykassen har for 2013 en brutto investeringsramme på 242,2 millioner kroner. Av

bevilgningsrammen omfatter 48 prosent (116,0 millioner kroner) tiltak innenfor programområde

14 Vann og avløp. Som det fremkommer av foregående del foreslås i tillegg 119,6 millioner

kroner i ubrukte bevilgninger i 2012 rebevilget i 2013. Disponibel investeringsramme for

Drammen bykasse i 2013 blir etter dette på 361,8 millioner kroner.

I løpet av 1. tertial er det regnskapsført 65,0 millioner kroner i investeringsutgifter. Til

sammenligning var påløpt 47,2 millioner kroner i samme periode i fjor. De største

investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp pr. 30. april 2013):

IKT - kjerneinvesteringer 9,0 mill. kr 1)

Bybrua – rehabilitering 5,9 mill. kr

Strømsø Torg - oppgradering 4,3 mill. kr

29


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Samarbeid med andre utbyggere 2,7 mill. kr

VA – Austad etappe 3 Solsvingen 4,3 mill. kr

VA – Strømperenovering 2012 2,4 mill. kr

Sykkelhotel Drammen stasjon 2,4 mill. kr 2)

Solumstrand renseanlegg - oppgradering 2,0 mill. kr

VA – Hasselevei/Ramfløyveien 1,9 mill. kr

VA – Åskollen etappe 1 Elgveien 1,5 mill. kr

Skøytetrase – Hvalsdammen 1,5 mill. kr

Introduksjonssenteret – inventar/utstyr 1,4 mill. kr

Svensedammen skole – inventar/utstyr 1,3 mill. kr

VA – Styrmoes vei 28b-38 1,2 mill. kr

Trafikkforplass Drammen stasjon 1,2 mill. kr 2)

1) Omfatter alle deltakerkommunene i D-IKT – Drammens andel er 5,2 mill. kr

2) Samarbeidsprosjekter med Jernbaneverket

Det foreslås diverse justeringer innenfor bykassens investeringsbudsjett for 2013, jfr. tabellen

nedenfor:

Drammen bykasses investeringsbudsjett 2013 – forslag til justeringer

Prog.

Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr)

Budsjett 2012

pr. 30.04.13*)

Foreslåtte

endringer

Forslag

Justert

budsjett 2013

01 Ny Kobbervik gård barnehage - inventar og utstyr 0,000 2,000 2,000

01 Ny Strømsø barnehage - inventar og utstyr 0,000 2,000 2,000

04 040616 Trafikkforplass Drammen stasjon 0,000 3,000 3,000

04 040600 Samarbeidsprosjekter med andre utbyggere 0,000 4,000 4,000

04 Ny

Belysning elvebredden Bragernes (Bybrua - Øvre Sund

bru)

0,000 1,300 1,300

04 Ny Belysning Bragernes Torg - forprosjekt 0,000 0,500 0,500

05 Ny Blentenborg - inventar og utstyr 0,000 1,000 1,000

05 Ny Drammen Helsehus - inventar og utstyr 0,000 0,500 0,500

07 071600 Digitalisering av reguleringsplaner 1,200 0,500 1,700

07 042700 3D bymodell - Kart og geodata 0,500 -0,500 0,000

12 Ny Galterudhallen - inventar og utstyr 0,000 1,400 1,400

19 Ny Utlån til Drammen Scener AS 0,000 1,800 1,800

19 50112 Startlån - tilbakebetaling ekstraord. avdrag 2012 7,520 15,600 23,120

19 Startlån - utvidet utlånsramme 2013 80,000 30,000 110,000

19 Bruk av eksterne lån - Startlån -80,000 -30,000 -110,000

11 Spillemidler Marienlyst gml. Gress - bortfall 2,160 2,160

19 Bruk av ubundet investeringsfond -2,100 -1,800 -3,900

19 Bruk av eksterne lån -286,713 -26,440 -313,153

SUM 0,0

*) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2012

Justert låneramme Drammen bykasse i 2013 313,153

Det overføres til sammen 6,9 millioner kroner fra Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett til

inventar og utstyr i forbindelse med diverse pågående byggeprosjekter. I tillegg foreslås nye

30


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

bevilgninger til samarbeidsprosjekter med andre utbyggere for totalt 7 millioner kroner og 1,8

millioner kroner til oppstart av arbeidet med bedre belysning i Bragernes sentrum. Det foreslås

også bevilget 1,8 millioner kroner som utlån til Drammen Scener AS i forbindelse med utskifting

av setene i Drammens teater.

Det er også behov for å sikre ny finansiering i forhold til følgende forhold:Ved en feil ved regnskapsavslutningen for 2012 ble det avsatt 15,6 millioner kroner for lite

av ekstraordinært innfridde Startlån. Disse midlene skal avsettes til bundne

investeringsfond og tilbakebetales til Husbanken det påfølgende år. Feilen førte til at

lånebehovet i 2012 ble tilsvarende redusert. Det foreslås derfor at det bevilges 15,6

millioner kroner til ekstraordinært avdrag til Husbanken i 2013, og at finansiering skjer

gjennom økt låneopptak.

Som følge av at det ikke lenger er aktuelt å islegge Marienlst Gamle gress i

vintersesongen, vil tidligere budsjetterte spillemidler på nesten 2,2 millioner kroner

bortfalle. Det må derfor foretas alternativ finansiering av investeringen som allerede er

utført. Bortfallet av spillemidler foreslås finansiert ved bruk av lån.

Som nærmere omtalt i del 2.2.2 er det behov for å øke årets ramme for Startlån med 30 millioner

kroner. Det foreslås at rammen for lån fra Husbanken økes tilsvarende.

Forslaget til revidert investeringsbudsjett for Drammen bykasse er saldert med 26,4 millioner

kroner i økt låneopptak. De konkrete forslagene til endringer i investeringsbudsjettet er er

nærmere omtalt innenfor de enkelte programområder i del 3.

2.3.3 Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett

Drammen Eiendom KF har for 2012 en brutto investeringsramme på 506,9 millioner kroner. Som

omtalt i del 2.3.1 foreslås dessuten ubrukte bevilgninger i 2012 på 60,2 millioner kroner rebevilget

i 2013. Disponibel investeringsramme i foretaket i 2013 blir etter dette på 567,1 millioner

kroner.

I løpet av 1. tertial i år er det regnskapsført 153,9 millioner kroner i investeringsutgifter. Det

innebærer at aktivitetsnivået har vært noe høyere enn i 2011, hvor det var regnskapsført

85,4millioner kroner i samme periode. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført

beløp pr. 30. april 2013):

Galterud skole – ny flerbrukshall 26,8 mill. kr

Kobbervik gård – ombygging til barnehage 23,5 mill. kr

Frydenhaug skole – erstatningsbygg 20,0 mill. kr

Blichs gate P-hus 13,9 mill. kr

Kjøp av boliger for utleie 10,8 mill. kr

Blentenborg – nytt bofellesskap 10,5 mill. kr

Åskollen skole – utvidelse/ombygging 10,0 mill. kr

Introduksjonssenteret – oppgradering klasserom 7,3 mill. kr

Svensedammen skole – utbygging/ombygging 6,3 mill. kr

Wergelandsgt. 13 – rehabilitering (Skap Gode Dager) 3,2 mill. kr

31


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises programområdeomtalene i del 3 samt til

Drammen Eiendom KF’s rapport for 1. tertial 2013, jfr. vedlegg 3.

Tabellen nedenfor viser forslag til endringer i Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett

for 2013:

Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett 2013 – forslag til justeringer

Prog. Prosjekt Prosjektnavn

(mill. kr)

Overføringer til bykassens investeringsbudsjett:

Budsjett pr.

30.04.2013

*)

Foreslåtte

endringer

Forslag

revidert

budsjett

2013

01 10308 Kobbervik gård - ombygging til barnehage 47,900 -2,000 45,900

05 10214 Blenteborg - overføring inventar/utstyr 55,900 -1,000 54,900

05 10224 Drammen Helsehus 11,000 -0,500 10,500

12 10204 Galterudhallen - overføring inventar/utstyr 63,000 -1,400 61,600

Endret periodisering:

01 10319 Strømsø barnehage - nedjustering ramme 2013 15,000 -2,000 13,000

Utvidelse Bekkevollen barnebolig - nedjust.

9,000 -5,000 4,000

02 10316 Ramme

05 10224 Drammen Helsehus 10,500 -7,000 3,500

20 30900 Energikonvertering - nedjustert ramme 19,900 -5,000 14,900

Nye tiltak/justeringer 2013:

05 Ny Ombygging institusjonsbygg 0,000 10,000 10,000

11 10206 Blichsgate P-hus 117,100 -13,100 104,000

12 Ny Konnerud skole - oppgradering inneklima 10,000 10,000

12 Ny Konnerud skole - nybygg 5,000 5,000

13 Ny Kjøp av boliger ved sykehuset 20,000 20,000

Bruk av eksterne lån -440,108 -8,000 -448,108

SUM 0,000

*) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2012

Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2013: -448,108

Drammen Eiendom KF har de seneste årene lagt stor vekt på å bedre kvaliteten på

kostnadsoverslagene for investeringsprosjektene, slik at disse blir mest mulig realistiske både med

hensyn til kostnader og periodisering. Det registreres derfor som positivt at ubrukte bevilgninger i

2012 var klart lavere enn tidligere år. Foretakets vurdering er at det er kun er behov for en

forholdsvis begrenset nedjustering av årets investeringsbudsjett, og foreslår at årets

investeringsramme isolert reduseres med 19 millioner kroner ut fra periodiseringsmessige hensyn.

Disse midlene forutsettes tilbakeført i budsjettet for 2014.

Drammen Eiendom KF foreslår også at det trekkes inn 13,1 millioner kroner av bevilgningen til

bygging av det nye Blichsgate P-hus. Prosjektet er avsluttet med lavere kostnader enn budsjettert,

32


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

blant annet som følge av mindre forurensning i grunnen enn antatt. Kostnadsbesparelsen

innebærer at Drammen Parkering KFs husleie blir cirka 0,8 millioner kroner pr. år.

I tillegg foreslås diverse bevilgninger redusert med redusert med 4,9 millioner kroner som

overføres til anskaffelser av inventar og utstyr i bykassens investeringsbudsjett.

Det foreslås også enkelte nye tiltak i foretakets investeringsbudsjett. Det settes av til sammen 15

millioner kroner til bygningsmessig utbedring og tilbygg for å løse inneklima- og

arealmessige behov ved Konnerud skole. Det foreslås også bevilget 10 millioner kroner til

ombyggingsarbeider ved enkelte av kommunens institusjoner med sikte på å etablere flere

sykehjemsplasser i omsorgsdistriktene. I tillegg foreslås bevilget 20 millioner kroner til

finansiering av allerede gjennomførte og kommende kjøp av eiendommer blant annet i

sykehusområdet.

De foreslåtte endringer fremgår av tabellen nedenfor. Forslaget til revidert investeringsbudsjett

2013 for Drammen Eiendom KF er etter dette saldert med en økning av årets låneramme med 8,0

millioner kroner.

33


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

2.4 Oppdatert økonomiplan 2013-2016

Det er foretatt en oppdatering av gjeldende økonomiplan for perioden fram til 2016 basert på

foreslåtte justeringer av 2013-budsjettet samt forutsetningene i kommuneproposisjonen for

2014. I det etterfølgende gis en kortfattet beskrivelse av de viktigste justeringene som er lagt

til grunn ved oppdatertingen. Det minnes om at alle tallforutsetninger er i faste 2013-kroner

for hele perioden.

Foreslåtte justeringer av budsjettrammene for programområdene 1-14 i 1.

tertialrapport 2013 er videreført i perioden, såfremt disse ikke er av engangskarakter.

Dette gjelder også tekniske budsjettjusteringer som er gjennomført i løpet av 1. tertial i

år, jfr. vedlegg nr. 1.

Av de foreslåtte justeringer i programområdenes rammer er det 4,4 millioner kroner

som er videreført i hele perioden. Dette innebærer at de generelle rammestyrkingene

som er foreslått innenfor programområdene 05 Helse og omsorg og 13 Sosiale

tjenester ikke er videreført i perioden.


Skatteinngang og rammetilskudd er videreført på grunnlag av basisnivå i 2013. Det er

foretatt oppdaterte beregninger basert på de forslag og føringer som er skissert i

kommuneproposisjonen for 2014, som signaliserer en reell vekst for kommunene i

størrelse 4 - 4,5 milliarder kroner neste år. I vedtatt økonomiplan 2013-2016 er det lagt

til grunn en årlig realvekst i frie inntekter på 3 milliarder kroner. Beregningsteknisk er

det i denne oppdateringen benyttet øverste del av intervallet i kommuneproposisjonen,

med 4,5 milliarder kroner. Dette innebærer en reell økning i Drammen kommunens

frie inntekter på 64,7 millioner kroner neste år. I forhold til vedtatt økonomiplan

innebærer dette en merinntekt på 17 millioner kroner. For årene 2015 og 2016 gis det

ingen signaler i kommuneproposisjonen, og rådmannen har valgt å opprettholde

vekstforutsetningen i gjeldende økonomiplan på 3 milliarder kroner pr. år.

Befolkningsveksten i Drammen satt til 1,5 prosent pr. år, mens den nasjonale

befolkningsveksten er oppjustert satt til 1,3 prosent. Dette er de samme forutsetninger

som er benyttet i vedtatt økonomiplan. Ut fra befolkningsutviklingen pr. 1. kvartal

2013 som nylig ble lagt frem av SSB synes dette å være en realistisk forutsetning.

Befolkningsveksten i perioden 1. april 2012 – 1. april 2013 var på 1,45 prosent i

Drammen, og 1,21 prosent på landsbasis.

Skatteinntekt pr. innbygger er i hele perioden opprettholdt på 98,0 prosent av

landsgjennomsnittet, dvs. samme nivå som følger av forslaget til revidert budsjett

2013.

Reduksjonen i årets lønnsreserve med 10 millioner kroner som følge av lavere tillegg

er videreført i hele perioden.

Finansbudsjettet er opprettholdt med samme rentebane som er lagt til grunn i

gjeldende økonomiplan. Det vil si at rentenivået på den ikke-sikrede delen av

låneporteføljen er svakt stigende fra 3,2 prosent i 2014 til 3,55 prosent i 2016. Det er

heller ikke forutsatt endringer i lånegjeldens utvikling for årene 2014-2016.

34


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

I forhold til vedtatt økonomiplan 2013-2016 innebærer den oppdaterte skissen på neste side en

resultatforbedring på 19,2 millioner kroner i 2014. For årene 2015-2016 er det en

resultatforbedring i overkant av 18 millioner kroner. Resultatvirkningene er saldert mot

avsetning til disposisjonsfond. Dette innebærer at forutsatte overføringer fra drifts- til

investeringsbudsjettet er opprettholdt med samme beløp som i vedtatt økonomiplan – det vil si

stigende fra 72,3 millioner kroner i 2014 til 90,3 millioner kroner i 2016.

35


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Drammen bykasse – oppdatert økonomiplan 2013-2016 (pr. 1. tertial 2013)

36


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Del 3 Programområdene

3.1 Programområde 01 Barnehage

Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner.

Drammen kommune har oppfylt retten til barnehageplass. Prosjektet Norges Beste

Barnehage er etablert. Gratis kjernetid videreføres. Etablering av Kobbervik gård

barnehage og utvidelse av Strømsø barnehage ferdigstilles henholdsvis i august 2013

og i januar 2014. Det foreslås bevilget 2 millioner kroner til inventar og utstyr i hver av

barnehagene. Rådmannen foreslår ingen budsjettmessige endringer i programområdets

driftsbudsjett i 1. tertialrapport.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner i forhold til

periodisert budsjett.

Vurdering

Driften av de kommunale barnehagene er tilpasset i forhold til budsjettrammene for 2013, og

budsjettsituasjonen vurderes å være under kontroll. Utgifter til spesialpedagogiske tiltak

vurderes også å være i samsvar med budsjetterte forutsetninger.

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager er så langt i samsvar med budsjetterte forutsetninger.

Som nærmere omtalt nedenfor vil utgiftene øke med cirka 1,4 millioner kroner som følge av

regjeringens forslag i revidert nasjonalbudsjett 2013 om å øke minimumssatsen for

kommunalt tilskudd med 2 prosentpoeng fra 1. august i år (fra 94 til 96 prosent). Merutgiftene

kompenseres delvis gjennom økt rammetilskudd. Foreløpig anslag for reguleringspremie for

pensjon i de kommunale barnehagene i 2013 er beregnet å utløse økning i tilskuddet til

ikke-kommunale barnehager med om lag 19 millioner kroner. Dette er 3 millioner kroner mer

en avsatt beløp i årets budsjett. Avsatte beløp til dekning av aktivitetsvekst og kompensasjon

for lønnsvekst i de ikke-komunale barnehagene vurderes å være noe større enn oppdatert

behovsvurdering tilsier.

Konklusjon

Budsjettsituasjonen vurderes samlet for programområdet å være under kontroll. Merutgiftene

til økt minimumstilskudd og kompensasjon for reguleringspremie for pensjon til de

ikke- kommunale barnehagene bør kunne finansieres innenfor budsjettrammen. Etter dette

vurderes programområdet å gå mot et årsresultat i balanse.

37


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Driftsregnskap per 30. april 2013 for programområde 01 Barnehage

Millioner kroner

Regn

pr.

30.04.12

Regn

pr.

30.04.13

Bud. pr.

30.04.13 Avvik

Årsbud.

2013

Lønn inkludert sosiale kostnader 71,2 76,1 75,5 -0,6 199,1

Andre driftsutgifter 86,6 90,3 89,4 -0,9 325,5

Sum driftsutgifter 157,8 166,4 164,9 -1,5 524,6

Andre inntekter -18,9 -17,2 -15,2 2,0 -81,8

Refusjon sykelønn og

fødselspenger

-5,6

-3,9 -3,8 0,1

-11,4

Progn.

2013

Sum driftsinntekter -24,5 -21,1 19,0 2,1 93,2

Netto 133,3 145,3 145,9 0,6 431,4 0,0

Investeringsbudsjettet

Kobbervik gård bygges om til barnehage, og Strømsø barnehage skal rehabiliteres og utvides.

Kobbervik gård barnehage

Kobbervik gård er under ombygging til barnehage, og skal stå ferdig 1. august i år.

Barnehagen vil få plass til cirka 100 barn fordelt på seks baser. Arbeidene startet opp i 2012,

og det er bevilget 36,9 millioner kroner til ferdigstillelse av prosjektet i år, inklusiv midler til

inventar og utstyr. Budsjetteknisk foreslås at 2 millioner kroner til inventar og utstyr overføres

fra Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett til bykassens investeringsbudsjett.

Strømsø barnehage

Strømsø barnehage skal utvides fra 2 til 4 avdelinger ved ombygging av eksisterende 2. etasje

i bygget. Planlagt ferdigstillelse er 1. januar 2014. Det er bevilget 15 millioner kroner til

ombyggingen i 2013. Budsjetteknisk foreslås at 2 millioner kroner til inventar og utstyr

overføres fra Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett til bykassens investeringsbudsjett.

Det må bevilges tilsvarende beløp til sluttfinansiering av ombyggingen i Drammen Eiendom

KF’s investeringsbudsjett for 2014.

Andre forhold

Drammen kommune har oppfylt retten til barnehageplass. Austadgata førskole legges ned fra

1. januar 2014. Prosjektet Norges Beste Barnehage er etablert og prosjektet Gratis kjernetid

videreføres. Private Barnehagers Landsforbund er gitt delvis medhold i klage på

omgjøringsvedtak ved beregning av tilskudd til ikke kommunale barnehager høsten 2012, og

kostnadene er beregnet til 3,6 millioner kroner.

Barnehageplasser – status

Hovedopptaket er avsluttet, og alle som har søkt plass innen fristen 1. mars har fått tilbud om

plass. Drammen kommune har oppfylt retten til barnehageplass. Cirka 85 prosent av søkerne

har fått sitt første eller andre ønske oppfylt. 15. mai er det mottatt 116 søkere etter

søknadsfristen ogt 83 av disse ville hatt rett til plass hvis de hadde søkt innen fristen til

hovedopptaket. Det er en prioritert oppgave å gi tilbud til denne gruppen. Ut fra erfaringene

med opptaksprosessen fra tidligere år vil de fleste av disse få tilbud om plass innen 1. oktober.

38


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Austadgata førskole

Austadgata førskole er en korttidsbarnehage til flerspråklige barn i alderen 3-5 år, to eller tre

dager i uken. Foreldrebetalingen er 200 kroner per måned. De to siste årene har det vært svikt

i antall søkere til Austadgata. Rådmannen har besluttet å legge ned tilbudet i Austadgata fra

1. januar 2014. Barna blir fra samme dato overflyttet til Strømsø barnehage med samme

oppholdstid og foreldrebetaling. Tilbudet vil bli helt avviklet fra 30. juni 2014.

Gratis kjernetid

Drammen kommune er av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet tildelt 7,2

millioner kroner i 2013 til videreføring av forsøket gratis kjernetid i barnehage til tre-, fire- og

femåringer. Midlene skal dekke redusert foreldrebetaling 20 timer i uken, tiltak til mødrene

med innvandrerbakgrunn og kompetanseheving for ansatte i barnehagene.

Framtidig struktur i barnehagetilbudet

Bystyret fattet ved behandlingen av økonomiplan 2013-2016 (samarbeidspartienes forslag

nr. 1) vedtak om at at det skal legges frem sak om hvilken fremtidig struktur

barnehagetilbudet i Drammen skal utvikles mot. Rådmannen vil legge frem sak om dette i

september 2013.

Klagesak - kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) klaget på vegne av to private barnehager på

virkningstidspunktet for kommunens omgjøringsvedtak som gjaldt tilskudd for høsten 2012.

PBL hevdet at virkningstidspunktet skulle være 1. januar 2013, mens Drammen kommune

hadde satt virkningstidspunktet til 1. august 2012. Kommunen avviste klagen og sendte den til

Fylkesmannen for behandling. Fylkesmannen opphevet delvis Drammen kommunes vedtak ,

og satte virkningstidspunktet for de to barnehagene til 15. september 2012. Rådmannen har

besluttet at Fylkesmannens vedtak skal få virkning for alle de ikke-kommunale barnehagene.

Det ble i regnskapet for 2012 avsatt 3,6 millioner kroner til eventuell utgiftsdekning dersom

kommunen ikke ble gitt medhold i klagen. Det avsatte beløpet vil dekke merutgiftene som

følger av Fylkesmannens vedtak.

Finansiering av ikke-kommunale barnehager

I statsbudsjettet for 2013 ble minimumssatsen for tilskudd til ikke-kommunale barnehager

forutsatt økt fra 92 til 94 prosent fra 1. august i år. Drammen kommune har som følge av dette

benyttet gjennomsnittsats på 92,83 prosent for hele 2013. I revidert nasjonalbudsjett 2013

foreslår regjeringen at minimumssatsen til ikke-kommunale barnehager skal økes til 96

prosent fra 1. august i år. Dette tilsvarer en justert gjennomsnittssats på 93,67 prosent for hele

2013. Økningen er beregnet å gi en merutgift på cirka 1,4 millioner kroner i 2013.

Merutgiftene kompenseres delvis gjennom økning i kommunens rammetilskudd, med 0,8

millioner kroner.

39


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

3.2 Programområde 02 Oppvekst

Programområdet viser per 1. tertial et merforbruk på 3,2 millioner kroner.

Barnevernstjenesten har hatt økte kostnader til akuttplasseringer, som viser en økning

på 46 prosent fra 2012 til 2013. Dette er grunnet plassering av store barnefamilier.

Det forventes likevel at programområdet vil være tilnærmet i balanse ved årets

utgang.

Det foreslås at det skal foretas full utbygging av 2. etasje i Bekkevollen barnebolig.

Økte investeringsutgifter innarbeides i budsjettet for 2014. Rådmannen foreslår ingen

budsjettmessige endringer i programområdets budsjett i 1. tertialrapport.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per april et merforbruk på 3,2 millioner kroner i forhold til periodisert

budsjett.

Vurdering

Merforbruket skyldes en økning i meldinger til barnevernet de første månedene av året, samt

flere akuttplasseringer, med 22 akuttplasseringer hittil i år mot 15 på samme tid i 2012.

Barnevernet har fått tilsagn om økte statlige midler til å styrke avdelingen med 2,1 stillinger.

Det forventes at dette, sammen med ulike interne tiltak i Senter for oppvekst, vil redusere

merforbruket utover i året. Tilskudd for ressurskrevende tjenester i 2012 forventes å bli 2,8

millioner kroner høyere enn inntektsført i fjorårets regnskap, og vil gi en merinntekt i 2013.

Konklusjon

Per april er prognosen for året preget av stor usikkerhet, blant annet i utviklingen i

akuttplasseringer. Ut fra de ovenfor nevnte forhold og tiltak legger imidlertid rådmannen til

grunn at programområdet går mot et årsresultat i balanse.

Driftsregnskap per april 2013 for programområde 02 Oppvekst

Millioner kroner

Regn

pr.

30.04.12

Regn

pr.

30.04.13

Budsj.

pr.

30.04.13

Avvik

Årsbudsj.

2013

Lønn inkludert sosiale kostnader 52,5 68,1 64,4 -3,7 183,3

Andre driftsutgifter 20,8 22,7 20,1 -2,6 72,6

Sum driftsutgifter 73,3 90,8 84,5 -6,3 255,9

Andre inntekter -2,5 -4,5 -2,7 1,8 -55,1

Refusjon sykelønn og

fødselspenger

-3,1

-3,1 -1,8 1,3

-5,0

Sum driftsinntekter -5,6 -7,6 -4,5 3,1 -60,1

Netto 67,7 83,2 80,0 -3,2 195,8

40


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Investeringsbudsjettet

Bekkevollen barnebolig

Det er i gjeldende økonomiplan satt av 8 millioner kroner til utvidelse av Bekkevollen

barnebolig i år, med forutsetning om ytterligere 14 millioner kroner til ferdigstillelse av

utbyggingen i 2014. Utbyggingen var forutsatt å gi 8-10 nye boenheter, men på grunn av ulike

forhold i bygningsmassen vil det innenfor rammene i økonomiplanen kun være rom for seks

boenheter. Ved full utbygging av 2. etasje vil det kunne etableres inntil 14 plasser. Dette vil

imidlertid øke investeringskostnadene med 14 millioner kroner, til totalt 37 millioner kroner.

Rådmannen foreslår at videre arbeid med prosjektet har som utgangspunkt å realisere full

utbygging, og vil komme tilbake til økonomisk inndekning i økonomiplan 2014-2017.

Andre forhold

Senter for oppvekst har opprettet en ny avdeling for stab og støtte. Psykisk helseteam, som

tidligere var direkte under leder for habilitering, er nå en del av skolehelsetjenesten. PPT er i

dialog med Svelvik kommune rundt reforhandling av kontrakten mellom kommunene.

Fylkesmannen i Buskerud har hatt tilsyn med barnevernstjenesten. Bekkevollen barne – og

omsorgsolig har hatt økt antall skademeldinger.

PPT i Svelvik

PP tjenesten leverer pedagogisk-psykologisk tjenester til Svelvik kommune. Det er en

forutsetning at barna skal ha likeverdig behandling uavhengig av kommunetilhørighet. Når

kontrakten ble signert, ble det opprettet en ekstra stilling for å kunne ta unna alle

henvisningene i Svelvik kommune som lå på vent. Svelvik kommune har nå varslet at de

ønsker å se på bemanningen på nytt, og er i dialog med Drammen kommune om dette.

Rådmannen kommer tilbake til dette i forbindelse med 2. tertial.

Barnevernet

Barnevernet har gode rutiner for saksbehandling og hadde ingen avvik ved Fylkesmannens

tilsyn i 2012. Rutiner for innhenting av refusjoner er forbedret. Barnvernet regner med å styre

mot budsjettbalanse innen årets slutt, selv om starten av året har vært preget av unormalt

mange akuttplasseringer. Barnevernet fikk i 1. tertial 2013 tilsagn fra Fylkesmannen i

Buskerud om tilskudd til 2,1 nye stillinger som er øremerket tiltak.

Avvik i Bekkevollen

Habilitering hadde tidligere som mål at antall skademeldinger i Bekkevollen barne – og

omsorgsbolig skulle reduseres. Dette lyktes man ikke med i forrige periode. Det er ansatt flere

vernepleiere for å øke kompetansen blant de ansatte, og personalet skal få opplæring i å

forebygge og håndtere utagering og målrettede angrep.

Oppfølging av politiske saker

Prosjektet Simba som følger opp fattige familier i Drammen er nå overført til drift, og kalles

nå ”levekårsteamet”. Det er jobbet målrettet for å etablere et godt samarbeid med NAV, og

dette fungerer nå etter intensjonen. Leverkårsteamet koordineres av en ansatt fra

habiliteringsavdelingen i Senter for oppvekst, og har fire miljøarbeidere tilknyttet seg, samt en

egen kontaktperson i NAV.

41


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Senter for oppvekst har gjennomgått ”Sjumilssteget”. Rådmannen vurderer at Senter for

oppvekst oppfyller kravene i sjumilssteget på en tilfredsstillende måte. Senter for oppvekst

bruker barnekonvensjonen i sitt prosjekt ”En dør inn” der brukeren skal oppleve lettere

saksbehandling når man kommuniserer med flere avdelinger. ”En dør inn” vil følges opp i

forbindelse med 2. tertialrapport 2013. Utredningen ”Hva kan vi gjøre for at gutter kan

prestere bedre i skolen” er innarbeidet i ny plan for Norges Beste Skole.

Barnas stasjon

Det ble i forbindelse med økonomiplan 2013-16 foreslått at tilskuddet til Barnas stasjon økes

fra 125 000 kroner til 250 000 kroner. I bystyrets behandling av saken ble det fra både

posisjon og opposisjon verbalt uttalt at de ville støtte rådmannens forslag. Barnas stasjon er

underrettet om dette. Økningen av tilskuddet foreslås finansiert innenfor programområdets

ramme.

42


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

3.3 Programområde 03 Samfunnssikkerhet

Programområdet viser per 1. tertial et resultat i samsvar med budsjett. Årsprognosen

for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Økt tilskudd til

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning på cirka 100 000 kroner finansieres

innenfor programområdets ramme. Rådmannen foreslår ingen budsjettmessige

endringer i 1. tertialrapport.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per april et forbruk som er i samsvar med periodisert budsjett.

Vurdering

Årsmøtet for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) besluttet at

finansieringsbidraget fra deltakerkommunene fra og med 2013 skulle økes fra 2 til 3,50 per

innbygger. For Drammen kommune innebærer dette en merutgift på i underkant av 100 000

kroner. Ut over dette er det ikke registrert forhold som tilsier avvik fra budsjett.

Konklusjon

Økt tilskudd til IUA foreslås dekket innenfor den årlige avsetningen til tiltak for fjerning av

forurensning i Drammenselva og fjorden. Med denne forutsetningen forventes

programområdet på årsbasis å oppnå et resultat innenfor tildelt budsjett.

Driftsregnskap pr. april 2013 for programområde 03 Samfunnssikkerhet

Millioner kroner

Regn

pr.

30.04.12

Regn

pr.

30.04.13

Bud.

pr.

30.04.13

Avvik

Årsbudsj.

2013

Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Andre driftsutgifter 13,7 13,5 13,6 0,1 40,8

Årsprogn.

2013

Sum driftsutgifter 13,7 13,5 13,6 0,1 40,8

Andre inntekter -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,3

Refusjon sykelønn og

fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum driftsinntekter -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,3

Netto 13,6 13,5 13,5 0,0 40,5 0,0

43


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

3.4 Programområde 04 Byutvikling

Programområdet har et merforbruk på 0,4 millioner kroner. Virksomhet Byplan er

styrket kulturminnefaglig gjennom nyansettelse, for å svare opp bystyrets vedtak om å

opprette en byantikvarfunksjon. Det foreslås bevilget 7 millioner kroner til

samarbeidsprosjekter, for planlegging og gjennomføring av trafikkforplass ved

Drammen stasjon, multifunksjonshall på Marienlyst, Drammen havn, Gulskogen vest,

sykehuslokalisering og Dr. Hansteins gate. Sentrumsbelysningen vil bli styrket, i første

omgang foreslås bevilget 1,8 millioner kroner til planlegging og belysning langs

elvebredden fra bybrua til Øvre Sund bru. For å følge opp Fjell 2020-prosjektet vil

”Lille Dumpa”-anlegget bli gjennomført i 2013. Programområdets driftsbudsjett

foreslås styrket med 0,2 millioner kroner til strategisk bistand i forbindelse med

lokalisering av nytt sykehus.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per april et merforbruk på 0,4 millioner kroner i forhold til periodisert

budsjett.

Vurderinger

Et viktig oppfølgingspunkt er byggesaksgebyrene. Ved utgangen av april 2013 er det kommet

inn cirka 4,6 millioner kroner på byggesaksgebyr mot 4,2 millioner kroner på samme

tidspunkt i 2012. I 2012 ble det regnskapsført 12,5 millioner kroner, mens årsbudsjett 2013 er

på 14,5 millioner kroner. På grunn av etterfakturering av byggesaksgebyr, har

tertialrapportering av byggesaksgebyrene en viss unøyaktighet. Det ser ut til at selvkost vil

kunne oppnås i 2013, men administrasjonen vil kunne ha en bedre prognose i 2. tertialrapport.

Konklusjon

Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Driftsregnskap pr. april 2013 for programområde 04 Byutvikling

Millioner kroner

Regn

pr.

30.04.12

Regn

pr.

30.04.13

Bud.

pr.

30.04.13

Avvik

Årsbudsj.

2013

Lønn inkludert sosiale kostnader 13,6 14,5 14,8 0,3 39,4

Andre driftsutgifter 3,2 5,8 4,9 -0,9 16,0

Sum driftsutgifter 16,9 20,3 19,7 -0,6 55,4

Andre inntekter -7,1 -7,9 -8,1 -0,2 -37,8

Refusjon sykelønn og

fødselspenger

-0,5

-0,5 -0,1 0,4

-0,3

Årsprogn.

2013

Sum driftsinntekter -7,6 -8,4 -8,2 0,2 -38,1

Netto 9,3 11,9 11,5 -0,4 17,3 0,0

44


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Investeringsbudsjettet

Samarbeid om byutvikling med offentlige og private utbyggere

Det er i økonomiplanen åpnet for å bevilge inntil 15 millioner kroner per år til

samarbeidsprosjekter med næringsliv og andre aktører. Midler forutsettes bevilget til konkrete

prosjekter ved behandlingen av tertialrapportene.

Aktuelle prosjekter i 2013 er:
Ny trafikkforplass ved Drammen stasjon. Det er inngått avtale med Jernbaneverket om

planlegging og bygging av ny trafikkforplass ved Drammen stasjon. Formannskapet

vedtok 12. februar i år at 3 millioner avsettes til bygging.

Plassering og utvikling av multifunksjonshall på Marienlyst og tilhørende

lokaliseringsstudie for friidrett og cricket. Konseptutvikling i samarbeid med idretten.

Planlegging og oppfølging av flere prosjekter som Drammen havn, Gulskogen vest,

sykehuslokalisering og Dr. Hansteins gate

Totalt utløser de samarbeidsprosjektene som er aktualisert pr 1. tertial et behov for en

bevilgning på 7 millioner kr.

Belysning Bragernes torg og elvebredden på Bragernes (Bybrua - Øvre Sund bru)

Det er utarbeidet forprosjekt for økt belysning (”trygghetsbelysning”) på Bragernes torg og

langs elvebredden mellom Bybrua og Øvre Sund bru. Ny belysning langs elvebredden på

strekningen Bybrua - Øvre Sund bru anbefales igangsatt høsten 2013. Utgiftene til dette

tiltaket er beregnet til 1,3 millioner kroner.

For Bragernes Torg legges det frem planer om oppgradering av nedre torg i tilknytning til nye

kollektivtraséer, samtidig som det også varsles behov for rehabilitering av midtre torg. Dette

medfører at oppgradering av belysning på Bragerens Torg anbefales gjennomført i 2014,

sammen med kollektivoppgradering av nedre torg og rehabilitering av midtre torg. Forslag til

endelige planer vil bli presentert for formannskapet. Det er behov for midler til planarbeidet

og oppstart av forberedende arbeider. Dette beløper seg til 0,5 millioner kroner. Samlet

foreslås det bevilget 1,8 millioner kroner til disse prosjektene i investeringsbudsjettet for

2013.

Andre forhold

Byantikvar

Som oppfølging av forslag 5 i bystyrets budsjettvedtak for 2013, har Byplan styrket

kompetansen innen fagområdet arkitekturvern og kulturminneforvaltning i utviklings- og

verdiskapingsperspektiv. En nyansatt i Byplan, med bakgrunn fra blant annet riksantikvar og

fylkeskommunens kulturminneforvaltning, har avsatt 20 prosent av stillingen til byantikvarisk

arbeid. I tillegg videreføres arbeidet med å registrere og verdivurdere kulturminner i de

områder av byen der dette ikke tidligere er foretatt.

Fjell 2020

Prosessen med gjennomføring av fysiske tiltak er i gang. Aktivitetsanlegget ”Lille Dumpa” vil

bli bygget i løpet av året. Planlegging av øvrige tiltak gjennomføres i samarbeid med

45


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

representanter fra nærområdet. I økonomiplan 2013-16 er det satt av 4 millioner kroner per år

til investering i oppgradering av fellesområder (parker, lekeplasser og gangveier) på Fjell. I

forbindelse med økonomiplan 2014-17, vil rådmannen komme tilbake med kvalitetssikrede

anslag for investeringsbehov.

Kjøp av strategisk rådgivning

Ved behandlingen av økonomiplan 2013-2016 vedtok bystyret at kommunen må etablere en

offensiv handlingsplan for å sikre at Drammen blir vertskommune for et moderne sykehus

med områdefunksjoner i Vestre Viken sykehusområde (jfr. samarbeidspartienes forslag nr.

13). Rådmannen har blant annet fulgt opp vedtaket gjennom en offentlig utlysning av kjøp av

konsulentbistand. For å dekke utgiftene til dette arbeidet har rådmannen i 1. tertial avsatt

235 000. Avhengig av fremdrift og prosess i sykehussaken, kan beløpet bli oppjustert.

Rådmannen vil i så tilfelle komme tilbake til dette i forbindelse med behandlingen av 2.

tertialrapport.

46


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

3.5 Programområde 05 Helse og omsorg

Programområdet viser per 1. tertial et merforbruk på 22,2 millioner kroner.

Kostnadsveksten skyldes blant annet merforbruk i helse- og omsorgsdistriktene og

økte utgifter til samhandlingsreformen. På årsbasis er det foreløpig anslått et

merforbruk på 40 millioner kroner for programområdet.

Rådmannen iverksetter tiltak for å begrense utgiftsøkningen og bedre

økonomistyringen i virksomhetene.

Det foreslås tilført 20 millioner kroner til dekning av prognostisert merforbruk, i

tillegg til 0,6 millioner kroner til boliger for funksjonshemmede, samt 0,5 millioner

kroner i økt driftstilskudd til Legevakta IKS.

Økonomisk status

Fakta

Avviket per april består i hovedsak av et netto merforbruk på lønn og økte utgifter i

forbindelse med samhandlingsreformen. Merforbruket på lønn skyldes i all hovedsak

forsinkede budsjettilpasninger som følge av omorganiseringen i HSO og ressursallokering

mellom de nye virksomhetene. Økte utgifter i forbindelse med samhandlingsreformen er

knyttet til påviste økte kostnader i tjenestekjeden, økning i antall utskrivningsklare pasienter

(USK) og økt a-kontobeløp i medfinansieringsordningen (ISF).

Tabellen nedenfor viser at effektueringstiden for institusjons- og hjemmetjenestene har vært

tilfredsstillende i 1. tertial i år.

Effektueringstid – institusjons- og hjemmetjenester

Indikator- dager

Resultat

2011

Resultat

2012

Mål

2013

Resultat

2013

(1.tertial)

Effektueringstid – hjemmesykepleie -3 -1 0 0

Effektueringstid – hjemmehjelprengjøring

enn 14

Mindre

13 6

2

Effektueringstid – korttidsplass i

9 7 5

sykehjem

Effektueringstid – langtidsplass i

Mindre

36 4

8

sykehjem

enn 28

Vurdering

Programområdet gjennomførte fra 1.1.2013 en endring i organisasjonsstruktur, med

påfølgende omstillingsarbeid. Omstilling tar tid og ny organisasjon vil ikke gi full økonomisk

effekt i 2013. Det pågår et arbeid for å gjennomføre en omfordeling av budsjettene mellom

47


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

disse virksomhetene, og dette arbeidet er noe forsinket pga etterarbeid med

organisasjonsendringene.

Virksomhetene står for 18,3 millioner av merforbruket. De største budsjettsmessige

utfordringene ligger i tilknytning til virksomhetene Tjenestetildeling og samordning,

Drammen Helsehus og samtlige helse- og omsorgsdistrikter.

Rådmannen iverksetter tiltak for å begrense utgiftsøkningen og bedre økonomistyringen i

virksomhetene.

Medfinansieringsordningen (ISF) belastes sentrale budsjettposter, og merforbruket på sentrale

midler per april er på 3,0 millioner kroner. Budsjettet for 2013 ble lagt med bakgrunn i siste

kjente a-kontobeløp fra Helsedirektoratet. I ettertid har kommunen fått varsel fra

Helsedirektoratet om at det legges til grunn et årsbeløp med a-konto innbetaling som er 10

millioner kroner høyere enn budsjettert.

For å imøtekomme økt etterspørsel etter tjenester til utskrivningsklare pasienter ble

hjemmetjenesten tilført 6 millioner kroner i budsjettet for 2013. Til tross for økte ressurser i

hjemmetjenesten, og god kapasitet på sykehjemsplasser, har det i løpet av 1. tertial vært betalt

for et økt antall liggedøgn etter at pasienter er meldt utskrivningsklare.

Status utskrivningsklare pasienter 2013, sett opp i mot samme periode i 2012

Hittil i

år

Januar

2012

Februar

2012

Mars

2012

April

2012

Antall meldte

2012 680 125 181 188 186

utskrivningsklare pasienter

fra sykehuset

2013 766 174 192 177 223

Antall liggedøgn på

sykehuset etter at pasienter

er meldt utskrivningsklare

Endring 12-13 86 49 11 -11 37

2012 111 26 33 3 49

2013 461 82 130 103 146

Endring 12-13 350 56 97 100 97

Tabellen viser at det, sammenlignet med fjoråret, er en økning i antall meldte

utskrivningsklare pasienter. Antall liggedøgn etter at pasienter er meldt utskrivningsklare er

betydelig høyere i 2013 enn i 2012.

Deler av merforbruket forslås i 2013 dekket av tidligere sentralt avsatt reserve. I tillegg

foreslår rådmannen å tilføre 20 millioner kroner til dekning av prognostisert merforbruk innen

programområdet. Det forutsettes at tiltakene som iverksettes i 2013 skal gi helårseffekt fra

2014.

I tråd med vedtak i representantskapet for Legevakta IKS økes driftstilskuddet med 0,5

millioner kroner i for året.

Når Blentenborg ferdigstilles høsten 2013, vil det bli gitt tilbud til ytterligere tre nye

ressurskrevende brukere. Det settes av 0,6 millioner kroner inneværende år til økte

driftsutgifter til dette formålet.

48


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Konklusjon

Tjenestene innenfor helse og omsorg har i flere år hatt et merforbruk i forhold til de rammer

bystyret har vedtatt. Dette gjorde det nødvendig å legge til rette for bedre økonomistyring i

virksomhetene. Det ble derfor etablert et organisasjonsutviklingsprosjekt med oppstart i

januar 2012. OU-prosjektet er gjennomført og ny organisering er besluttet og implementert fra

januar 2013. Etablering av flere og mindre virksomheter gir større tilstedeværelse av ledelse

og tydeligere styring.

Økonomikapasiteten i programområdet er styrket ved inngangen til 2013, og dette er forventet

å gi effekt i form av økt dokumentasjon, tydeligere beslutningsgrunnlag og bedre

økonomistyring i virksomhetene. Det pågår en prosess for en nedjustering og omfordeling av

budsjettene mellom virksomhetene innenfor den budsjettrammen bystyret har vedtatt.

Drammen kommune har betydelige økonomiske utfordringer knyttet til

samhandlingsreformen. Rådmannen foreslår å øke programområdets ramme med 20 millioner

kroner for å dekke deler av merforbruket.

Totalt foreslår rådmannen at programområdet tilføres 21,1 millioner kroner, som også

inkluderer 0,6 millioner kroner for å kunne ta inn tre nye brukere ved Blentenborg, samt 0,5

millioner kroner i økt driftstilskudd til Legevakta IKS.

Driftsregnskap per april 2013 for programområde 05 Helse og omsorg

Millioner kroner

Regn Regn Budsj.

pr.

30.04.12

pr.

30.04.13

pr.

30.04.13

Avvik

Årsbudsj.

2013

Årsprogn.

2013

Lønn inkludert sosiale kostnader 254,8 282,8 250,7 -32,1 755,9

Andre driftsutgifter 128,1 134,3 127,6 -6,7 401,8

Sum driftsutgifter 383,0 417,1 378,3 -38,8 1157,7

Andre inntekter -32,9 -40,8 -40,5 0,3 -168,3

Refusjon sykelønn og

fødselspenger -15,9 -16,5 -0,2 16,3 -0,6

Sum driftsinntekter -48,8 -57,3 -40,7 16,6 -168,9

Netto 334,2 359,8 337,6 -22,2 988,7 -20,0

Investeringsbudsjettet

Drammen Helsehus

Det er i økonomiplan 2013-2016 satt av 213 millioner kroner til å videreutvikle tidligere

Drammen Geriatriske Kompetansesenter til Drammen Helsehus. Det utlyses konkurranse for

konseptutredning av nytt helsehus. Det er i årets budsjett bevilget 11 millioner kroner, men

Drammen Eiendom KF legger til grunn at årets behov til utredning/planlegging og enkelte

ombygginger av eksisterende bygningsmasse vil utgjøre 3,5 millioner kroner. I tillegg foreslås

0,5 millioner kroner overført til bykassens investeringsbudsjett til anskaffele av inventar og

utstyr. Restbevilgningen på 7 millioner kroner foreslås trukket inn i 2013, og omdisponeres til

ombyggingsarbeider ved flere av kommunens institusjoner. Det forutsettes at Drammen

Eiendom KF tilbakeføres den de inntrukkede midlene i 2014.

49


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Ombygging av sykehjem

For å øke og sikre bedre utnyttelse av kapasiteten i driften gjøres det en avsetning på 10

millioner kroner til ombygging av avdelinger på flere sykehjem. Det tas sikte på å

gjennomføre ombyggingsarbeidene høsten 2013. Bevilgningen finansieres delvis gjennom

reduksjon av bevilgningen til Drammen Helsehus med 7 millioner kroner.

Schwartzgate omsorgsboliger

Prosjektet omfatter oppføring av 16 omsorgsboliger, samt fellesarealer tilrettelagt for

mennesker med demens. Byggeprosessen startet i april 2012. Forventet ferdigstillelse og

innlytting er endret fra mars/april 2013 til juni 2013.

Blentenborg

Nye Blentenborg ferdigstilles høsten 2013, og innflytting vil skje gradvis i perioden

september til oktober 2013. Det foreslås overført 1 million kroner fra Drammen Eiendom

KF’s investedringsbudsjett til inventar og utstyr ved Blentenborg.

50


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

3.6 Programområde 06 Kultur

Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner.

Årsprognosen viser at programområdet vil gå mot et merforbruk i 2013 på i

underkant av 2 millioner kroner, i hovedsak knyttet til tilskudd til Den norske kirke

og andre tros- og livssynssamfunn.

Programområdet foreslås styrket med totalt 2 millioner kroner. Midlene skal

finansiere rente- og avdragstilskudd til Den norske kirke med cirka 100 000 kroner,

tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn med 1,8 millioner kroner og 70 000

kroner i tilskudd til Drammen og Omegn Tros- og Livssynsforum (DOTL).

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per april et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner i forhold til

periodisert budsjett.

Vurdering

Budsjettsituasjonen innenfor virksomhet Kultur vurderes så langt å være under kontroll, selv

om det er en viss bekymring i forhold til budsjettert inntektsøkning i kulturskolen.

Utfordringene innenfor programområdet er særlig knyttet til sentrale midler til tilskudd til

Den norske kirke og til andre tros- og livssynssamfunn. Det vises til nærmere omtale av de

nevnte forhold nedenfor.

Konklusjon

De ovenfor nevnte merkostnadene lar seg ikke dekke innenfor programområdets ramme. Uten

tilførsel av budsjettmidler anslås at programområdet vil gå mot et merforbruk i 2013

2 millioner kroner.

Driftsregnskap per april 2013 for programområde 06 Kultur

Millioner kroner

Regn

pr.

30.04.12

Regn

pr.

30.04.13

Bud.

pr.

30.04.13

Avvik

Årsbud.

2013

Lønn inkludert sosiale kostnader 15,6 17,1 17,2 0,1 45,2

Andre driftsutgifter 38,5 38,2 38,5 0,3 108,2

Sum driftsutgifter 54,1 55,3 55,7 0,4 153,4

Andre inntekter -8,1 -9,3 -9,4 -0,1 -23,4

Refusjon sykelønn og

fødselspenger

-0,8

-0,3 -0,3 0,0

-1,1

Årsprogn.

2013

Sum driftsinntekter -8,9 -9,6 -9,7 -0,1 -24,5

Netto 45,2 45,7 46,0 0,3 128,9 -2,0

51


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Andre forhold

Rådmannen foreslår at driftsbudsjettet justeres i tråd med prinsippene i vedtatt tros- og

livssynspolitikk.

Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune tar felles initiativ overfor

kulturdepartementet, med sikte på realisering av Brageteatret til regionteater.

Drammen kommunes tros- og livssynspolitiske plattform

(jfr. vedtak 9 samt rådmannens merknader i økonomiplan 2013-2015og vedtatt plattform)

Bystyret har besluttet at Drammen kommunes tros- og livssynspolitiske plattform iverksettes

med virkning fra 2013. I økonomiplan 2013-2015 ble det forutsatt at de økonomiske

konsekvensene skulle innarbeides i budsjettet for 2013 i 1. tertial. Rådmannen foreslår at

budsjettrammen for programområde 06 Kultur i tråd med dette justeres med i alt 2 millioner

kroner.

Den norske kirke

Ansvaret for låneopptak til kirkelige investeringer er overført fra kommunen til Drammen

kirkelige fellesråd. Kommunen dekker rente- og avdragskostnadene. Driftskonsekvensene av

vedtatt investeringsramme på 9,1 millioner kroner for 2013 blir i underkant av 0,1 millioner

kroner , siden låneopptaket skjer seint på året. For 2014 anslås rente- og avdragsutgiftene å

ligge i størrelse 0,75 millioner kroner.

For at fellesrådet skal kunne ta opp lån i Kommunalbanken forutsetter Fylkesmannen at

kommunen hvert år stiller formell garanti for låneopptaket. Forslag til vedtak om

selvskyldnergaranti for låneopptak med inntil 9,1 millioner kroner fremgår av pkt. 8 i

forslaget til vedtak.

Rådmannen foreslår at tilskuddet til Den norske kirke v/Drammen kirkelige fellesråd som

tidligere justeres for påløpt reguleringspremie pensjon, og anbefaler at kommunen dekker

70 prosent (som budsjettert), mens fellesrådet dekker 30 prosent.

Beregningen av tilskudd per medlem er basert på medlemsopplysninger fra kirken høsten

2012, redusert med 300 (tilsvarer medlemsutviklingen fra 2011 til 2012). Tilskudd per

medlem blir etter dette 554 kroner i 2013.

Beregning

Antall

Vedtatt

budsjett, kr

Budsjettjustering,

kr

Justert

budsjett, kr

Regnskap

2012

Tilskudd til Den norske kirke 21 665 267

+ Renter og avdrag, vedtatt investeringsplan kirkebygg 90 000

+ Reguleringspremie pensjon, kirkens andel (75 %) 999 962

+ Utgifter vedrørende presteboliger 340 890

= Tilskudd til Den norske kirke, totalt 23 006 119 90 000 23 096 119 22 739 718

Medlemmer Den norske kirke høsten 2012,

/ minus 300 41 715

= Tilskudd per medlem 554

Andre tros- og livssynssamfunn.

Tilskuddet til andre tros- og livssynssamfunn skal etter lovverket være like stort som

tilskuddet til Den norske kirke, regnet per medlem. Beregningen av samlet tilskudd er basert

på medlemsopplysninger fra Brønnøysundregistrene høsten 2012, økt med 300 (tilsvarer

52


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

medlemsutviklingen fra 2011 til 2012). Behovet for budsjettjustering skyldes først og fremst

historisk underbudsjettering av denne posten.

Beregning

Antall

Vedtatt

budsjett, kr

Budsjettjustering,

kr

Justert

budsjett, kr

Regnskap

2012

Tilskudd per medlem 554

Medlemmer tros- og livssynssamfunn høsten 2012,

x pluss 300 12 442

= Tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn, totalt 5 273 650 1 615 045 6 888 695 6 665 951

Dialog mellom ulike religioner og livssyn.

I tråd med plattformen og tverrpolitiske innspill til ny bystrategi om å tilrettelegge for at

Drammen blir en foregangskommune når det gjelder dialog mellom mennesker med ulik tro

og livssyn foreslår rådmannen at søknad fra Drammen og omegn tros- og livssynsforum om et

fast årlig driftstilskudd på 70 000 kroner innvilges.

Drammens teater, Harmonien og Brageteatret

(jfr. vedtak 11 i økonomiplan 2013-2016)

Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune har i fellesskap tatt initiativ overfor

kulturministeren, med sikte på 70 prosent statlig finansiering av Brageteatret. Etter samråd

mellom involverte parter vil Drammen barne- og ungdomsteater inntil videre benytte lokaler i

Harmonien, slik at lokalene på Union Scene frigjøres til bruk for Brageteatret alene.

Kunstnerisk utsmykning av kommunale bygg

(jfr. vedtak 12 i økonomiplan 2013-2016)

Bystyret fattet i møte 19.2.2013, (sak 14/13) vedtak om etablering av ordning for kunstnerisk

utsmykning av kommunale bygg. Drammen Eiendom KF har ansvaret for iverksettelse av

vedtaket med virkning fra 2014.

Lån til Drammen Scener AS

Rådmannen foreslår at Drammen Scener AS gis et lån på 1,8 millioner kroner fra Drammen

kommune til nødvendig renovering og økning av setekapasiteten i teateret fra 450 til 500

plasser. Inntjeningen til teateret er sterkt knyttet til kapasiteten. Økt setekapasitet vil gi økt

inntjening og gi en bedre økonomi og forutsigbarhet for teateret. Det vil også gi flere

publikummere muligheten til å se de populære oppsetningene. Lånet forrentes med tre

måneders Nibor pluss 100 basispunkter, og forutsettes nedbetalt med like store avdrag over en

periode på fem år. Utlånet innarbeides i bykassens investeringsbudsjett, og finansieres med

bruk av ubundet investeringsfond.

53


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

3.7 Programområde 07 Ledelse, organisering, styring

Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 1,4 million kroner.

Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Rådmannen foreslår ingen budsjettmessige endringer i 1. tertialrapport.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per april et mindreforbruk på 1,4 millioner kroner i forhold til

periodisert budsjett.

Vurderinger

Virksomheten service og administrasjon har et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner.

Rådmannsseksjonene har et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner. Hovedgrunnen er

mindreutgifter på lønn som følge av vakante stillinger.

Konklusjon

Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Driftsregnskap per april 2013 for programområde 07 LOS

Millioner kroner

Regn

pr.

30.04.12

Regn

pr.

30.04.13

Bud.

pr.

30.04.13

Avvik

Årsbudsj.

2013

Årsprogn.

2013

Lønn inkludert sosiale kostnader 34,7 35,9 36,7 0,8 98,7

Andre driftsutgifter 29,6 29,7 29,4 -0,3 101,8

Sum driftsutgifter 64,3 65,6 66,1 0,5 200,5

Andre inntekter -8,4 -10,8 -10,7 0,1 -33,2

Refusjon sykelønn og

fødselspenger

-1,3

-1,3 -0,5 0,8

-1,6

Sum driftsinntekter -9,7 -12,1 -11,2 0,9 -34,8

Netto 54,6 53,5 54,9 1,4 165,7 0,0

Investeringsbudsjettet

Programområdet viser pr april et forbruk på 1,9 millioner kroner mot en total

investeringsramme for året på 25,1 millioner kroner. Budsjettrammen brukes i 2013, og det er

ingen avvik å melde.

Prosjekt Digitalisering av reguleringsplaner var ute på anbud i 2012, og kontrakten som ble

inngått har en kostnadsramme på cirka 1,7 millioner kroner. I investeringsbudsjettet for 2012

ble det bevilget 1,2 millioner kroner. For å fullfinansiere prosjektet omdisponeres 0,5

millioner kroner fra 3D-prosjektet (flyfotografering/kartlegging) til digitalisering av

reguleringsplaner.

54


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Andre forhold

Vergemålsreformen

Vergemålsreformen innebærer at 1,5 årsverk overføres til Fylkesmannen sommeren 2013.

Drammen kommune har forvaltet legatmidler på vegne av en rekke legatstyrer. Det er

igangsatt en prosess med styrene i 34 legater med sikte på egen forvaltning av legatmidler.

Utviklingsmidler inkludering og mangfold

Drammen kommune mottar 0,8 millioner kroner i tilskudd til kommunale innvandrertiltak fra

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gjennom utviklingsmidler til kommunene. Tilskuddet

vil bli benyttet til å dokumentere og analysere behov og utfordringer kommunen står overfor i

integreringsarbeidet, og utarbeide et faktabasert beslutningsgrunnlag for en handlingsplan for

mangfold og inkludering.

Økte inntekter service og administrasjon

Gebyrene for kart og geodatatjenester er økt i henhold til bystyrets vedtak. Det selges

administrative tjenester til Kommuneadvokaten i Drammensregionen. Det er igangsatt et

arbeid for å utrede salg av digitaliseringstjenester til Røyken kommune.

Arkivareal

Muligheten for utvidelse av arkivareal utredes, jfr. pålegg fra statlig arkivmyndighet om

forskriftsmessig arkivering.

Underskuddsproblematikk §27-samarbeid

Frem til og med 2011 ble alle §27-samarbeidene kompensert for utgifter til reguleringspremie

for pensjon fra Drammen kommune. Fra og med regnskapsåret 2012 ble denne praksisen

endret, slik at samarbeidene ikke lenger blir kompensert fra Drammen kommune. Dette

innebærer at samarbeidene må ta høyde for disse utgiftene i sine budsjetter, slik at

reguleringspremien på lik linje med øvrige utgifter blir fordelt på alle eierkommunene. Siden

samarbeidene kun i begrenset grad hadde innarbeidet reguleringspremien i sine budsjetter for

2012, bidro omleggingen til at flere av samarbeidene i 2012 fikk negativt resultat. Inndekning

av underskuddene fra 2012 må håndteres av styrene for de enkelte samarbeid i inneværende

år. Rådmannen vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport 2013.

55


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

3.8 Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og

næring

Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner.

Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Rådmannen foreslår ingen budsjettmessige endringer i 1. tertialrapport.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per april et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner i forhold til

periodisert budsjett.

Vurderinger

Utgiftene innenfor programområdet følger budsjetterte forutsetninger, og det er ikke registrert

forhold som tilsier avvik i forhold til budsjett.

Konklusjon

Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Driftsregnskap per april 2013 for programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring

Millioner kroner

Regn Regn Bud.

Årsbudsj.

Årsprogn.

pr.

30.04.12

pr.

30.04.13

pr.

30.04.13

Avvik

2013 2013

Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Andre driftsutgifter 4,1 3,7 3,8 0,1 7,8

Sum driftsutgifter 4,1 3,7 3,8 0,1 7,8

Andre inntekter -0,8 -0,7 -0,7 0,0 -0,9

Refusjon sykelønn og

fødselspenger

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

Sum driftsinntekter -0,8 -0,7 -0,7 0,0 -0,9

Netto 3,3 3,0 3,1 0,1 6,9 0,0

Andre forhold

Omdømmearbeidet

Bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport 2011 å avsette 10 millioner kroner til

fortsatt omdømmearbeid for perioden 2012-2016. Det har siden vedtaket vært arbeidet med å

etablere en ny plattform. Omdømmeprosjektet har fått overført 2 millioner kroner for 2013.

Veiledning for etablerere

Etablererveiledning er et tilbud til for alle som har et ønske om å starte og/eller videreutvikle

egen bedrift. Etter avviklingen av Drammensregionen er etablererveiledningen for

kommunene Drammen, Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Sande og Svelvik utført i regi av

Drammens Næringslivsforening, i nært samarbeid med kommunen. Tilbudet er gratis for de

56


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

som ønsker å benytte tjenesten. Etablererveiledningen er samlokalisert med andre

innovasjonsmiljøer på papirbredden.

Servicetorg for næringslivet

Som oppfølging av strategisk næringsplan er det igangsatt arbeid i samarbeid med Drammens

Næringslivsforening for å se på næringslivets behov av et kontaktpunkt i kommunen. Dette

arbeidet vil bli gjennomført i løpet av 2013.

57


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

3.9 Programområde 10 Politisk styring

Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 0,2 million kroner.

Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Det

foreslås avsatt 0,2 millioner kroner til studieturer for bystyrekomiteene.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per april et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner i forhold til

periodisert budsjett.

Vurderinger

Det er per 1. tertial ingen avvik som gir grunn til å anta at det blir merforbruk i 2013.

Konklusjon

Forutsatt at utgiftene til høstens stortingsvalg holder seg innenfor budsjettert ramme på

4 millioner kroner tilsier årsprognosen for programområdet et resultat i balanse.

Driftsregnskap per april 2013 for programområde 10 Politisk styring

Millioner kroner

Regn

pr.

30.04.12

Regn

pr.

30.04.13

Budsj.

pr.

30.04.13

Avvik

Årsbudsj.

2013

Lønn inkludert sosiale kostnader 2,2 2,3 2,7 0,4 8,1

Andre driftsutgifter 6,6 4,5 4,3 -0,2 13,0

Sum driftsutgifter 8,7 6,8 7,0 0,2 21,1

Andre inntekter -0,6 -0,1 -0,1 0,0 -0,2

Refusjon sykelønn og

fødselspenger

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

Årsprogn.

2013

Sum driftsinntekter -0,6 -0,1 -0,1 0,0 -0,2

Netto 8,1 6,7 6,9 0,2 20,9 0,0

Andre forhold

Frivillighetsprosjekt

Frivillighetsutvalg er oppnevnt, og har igangsatt prosess med byens frivillge organisasjoner.

Bystyret behandler sak om mandat for arbeidet i juni i år.

Stortingsvalget 2013

Valgstyret har i 2013 behandlet 6 saker. Sak om informasjonsstrategi for gjennomføring av

stortingsvalget 2013 behandles av bystyret i juni. Det forutsettes at valget gjennomføres

innenfor en økonomisk ramme på 4 millioner kroner.

58


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Drammensregionens 5- kommunesamarbeid (D5)

Rådet for Drammensregionen ble avviklet i desember 2012. Kommunene Nedre Eiker,

Drammen, Sande, Svelvik og Øvre Eiker har etablert Drammensregionens 5-

kommunesamarbeid. Politisk sak om dette er behandlet i de respektive kommunestyrene

våren 2013. Ordfører i Drammen er leder av samarbeidet i 2013 og 2014.

Studieturer for bystyrekomiteene

Det foreslås bevilget 0,2 millioner kroner til dekning av utgifter i forbindelse eventuelle

studieturer for bystyrekomiteene i 2013.

59


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

3.10 Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer

Programområdet har et merforbruk på 2,2 millioner kroner i perioden, og

årsprognosen tilsier et merforbruk på 3 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett.

Dette skyldes dels at en kald og snørik vinter har gitt utgifter utover budsjett, og dels

økt baneleie som følge av nytt lysanlegg på Marienlyst Gamle gress.

Programområdet foreslås styrket med netto 1 million kroner. Avsatte midler på

2 millioner kroner til planlegging av eventuell OL – søknad foreslås i tillegg

omdisponert til dekning av programområdets merforbruk.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per april et merforbruk på 2,2 millioner kroner i forhold til periodisert

budsjett.

Vurderinger

Avviket skyldes høyere driftsutgifter enn budsjettert som følge av ekstraordinære utgifter.

Kald og snørik vinter:

På grunn av kaldt vær oppsto betydelig ising i Spiralen og tunnelen måtte stenges og

tines. Dette medførte ekstrautgifter i overkant av 0,4 millioner kroner

Merutgifter som følge av 10 ekstra brøyteutkallinger, ut over det som ligger inne i

kontraktsummen, ble på cirka 1,5 millioner kroner

Merforbruk av fjernvarme til gate- og fortausoppvarming, hovedsakelig på grunn av

flere snødøgn og lavere temperatur enn normalt beløper seg til cirka 0,7 millioner

kroner

Økt baneleie Marienlyst Gamle gress:

o Som følge av investering i nytt lysanlegg har Drammen Eiendom KF økt baneleien for

Marienlyst Gamle gress med 1,1 millioner kroner. Siden Strømsgodset Toppfotball

fritas for økt baneleie må utgiftene dekkes av Vei, Natur og Idrett (VNI).

Konklusjon

På bakgrunn av de omtalte ekstrautgifter tilsier årsprognosen for 2013 et merforbruk 3

millioner kroner. Dette foreslås dekket gjennom omdisponering av 2 millioner kroner avsatt

til arbeidet med eventuell OL søknad, samt en netto styrking av programområdet med

1 million kroner.

60


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Driftsregnskap per april 2013 for programområde 11 Samferdsel og fellesarealer

Millioner kroner

Regn

pr.

30.04.12

Regn

pr.

30.04.13

Budsj.

pr.

30.04.13

Avvik

Årsbudsj.

2013

Lønn inkludert sosiale kostnader 6,7 7,8 7,7 -0,1 20,6

Andre driftsutgifter 34,7 38,1 32,9 -5,2 112,7

Sum driftsutgifter 41,4 45,9 40,6 -5,3 133,3

Andre inntekter -4,6 -8,1 -5,1 3,0 -22,2

Refusjon sykelønn og

fødselspenger

-0,1

0,0 0,0 0,0

Årsprogn.

2013

Sum driftsinntekter -4,7 -8,1 -5,1 3,0 -22,2

Netto 36,7 37,8 35,6 -2,2 111,1 -3,0

0,0

Investeringsbudsjettet

Spillemidler til Gamle gress

Omlegging av dekket på Marienlyst Gamle gress fra naturgress til kunstgress, inkludert

klargjøring for kunstis, ble forhåndsgodkjent for tildeling av 6,2 millioner kroner i

spillemidler. I økonomiplan 2013-2016 ble spillemiddeltildeling anslagsvis nedjustert til cirka

5,1 millioner kroner som følge av at islegging var uaktuelt i videre utvikling av stadion.

Faktisk spillemiddeltildeling er av departementet satt til 2,9 millioner kroner. Dette betyr at

finansieringen av prosjektet må endres fra bruk av spillemidler til annen finansiering.

Andre forhold

OL2022

Drammen kommune deltok i innledende arbeid sammen med Oslo kommune i forhold til

søknad om vinter-OL i 2022. Programområdet fikk bevilget 2 millioner kroner til

planleggingsarbeid i 2013. Oslos valg av konsept resulterte i at Drammen ikke lenger er

aktuell i videre søknadsarbeid og midlene foreslås omdisponert til dekning av merforbruk i

programområdet.

Utskiftning av kunstgressmatter

I bystyrets budsjettvedtak er administrasjonen bedt om, i samarbeid med Drammen idrettsråd,

å utarbeide en felles prioritert liste over behovet for utskiftning av kunstgressmattene for

idrett- og skoleanleggene, med en fremdrift som åpner for muligheten til å bevilge midler ved

behandlingen av første tertialrapport.

Prioritering av hvilke idrettsanlegg som skal rehabiliteres vil bli drøftet i temaplan for idrett,

friluftsliv og fysisk aktivitet. Her er det kartlagt 3-4 kunstgressbaner hvor utskifting av matte

er aktuelt. Det foreslås ingen bevilgninger til dette i forbindelse med 1. tertialrapport.

Driftsstandard og tilpasningsstrategi i ny kontraktsperiode 2014-2019

Gjennom arbeidet med økonomiplan foretas tilpasninger av driftsbudsjettene til de

økonomiske rammene som gjelder for Drammen kommune. Disse tilpasningene gjelder også

61


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

for samferdselsområdet. Cirka 50 prosent av driftsbudsjettet i Vei, natur og idrett er knyttet til

drift av gater og veier, torg og plasser gjennom de to store driftskontraktene. Kontraktene

stiller krav til entreprenøren om å levere en høy driftsstandard på alle deler av vei- og

trafikkarealene. Dette er noe av forklaringen på at Drammen kommune har høyere

driftsutgifter til veidrift enn en del sammenlignbare kommuner.

Det er vanskelig, og heller ikke tilrådelig, å foreta endringer i kontraktskrav og standard i

gjeldende driftskontrakter slik kontraktene er bygget opp. Samtidig skjer det en kontinuerlig

volumøkning innenfor ansvarsområdet. Rammene for 2013 krever derfor reduksjon i aktivitet

i forhold til 2012.

For å holde driftsrammene i økonomiplan 2013-2016 må det foretas omfattende tilpasninger i

driftsopplegget. Hovedplan for vei og trafikk gir et godt grunnlag for å prioritere ressursbruk i

forhold til overordnede mål for byen generelt og bruk av trafikkarealene spesielt, slik disse er

fastsatt i økonomiplanen.

Det skal lyses ut nye driftskontrakter i løpet av 2014 for perioden 1.10.2014 – 30.9.2019.

Rådmannen har startet forberedelsene til ny tilbudskonkurranse. For å få til en stabil

tilpasning av ressursbruk i forhold rammene i økonomiplanen må det gjøres en merkbar

senking av driftsstandarden, først og fremst på de områdene som har minst betydning for

målene. Dette vil innebære redusert standard for vinterdrift på de fleste kommunale veier,

redusert renhold og vegetasjonsrydding i bydelene og reduserte utbedringstiltak ved skader på

ulike veielementer. Så langt som mulig skal standardreduksjonen ikke gå på bekostning av

myke trafikanter og trafikksikkerhet, jf. målene i Hovedplan for vei og trafikk.

Videre vil ansvarsforhold og struktur i driftskontraktene forandres slik at styringen gir større

fleksibilitet i forhold til endringer i kontraktsperioden, som for eksempel

leveringskvalitet/standard, differensiering og bortfall av aktivitet.

En tilpasningsstrategi for reduserte driftsrammer vil gjøre det vanskelig å redusere etterslep

gjennom driftsbudsjettet. Graveinstruksen har imidlertid fjernet en viktig årsak til etterslepet

for veinettet. Rådmannen vil komme tilbake med forslag til en etterslepsstrategi i

økonomiplan 2014 – 2017. Det foreslås at bystyret gir sin tilslutning til tilpasningsstrategien

med hensyn til redusert standard og endringer i kontraktsregimet for neste kontraktsperiode.

Utvidet åpning av Drammenshallen i helger i perioden oktober til mars

Det vises til vedtak i bystyret 22. mai 2013 angående helgeåpning av Drammenshallen i

perioden oktober til mars, med tilhørende oppdrag om forslag til økonomisk inndekning.

Rådmannen forutsetter at helgeåpning til treninger og kamper kan besettes med dugnad, og at

ukedager og arrangementer besettes med fast ansatte, som tidligere. Arrangementer har

fortsatt fortrinn i forhold til trening og kamper. Rådmannen foreslår en forsøksordning der

samlede kostnader til utvidet åpningstid og endring i refusjonsordning begrenses til 100 000

kroner per år. Rådmannen foreslår inndekning via omdisponering innenfor rammen, i dialog

med Drammen Idrettsråd.

62


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

3.11 Programområde 12 Grunnskole

Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 1,3 millioner kroner.

Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Dårlig inneklima knyttet til radon og muggsopp tilsier at deler av Konnerud skole må

rehabiliteres umiddelbart. Det foreslås bevilget 15 millioner kroner til dette.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per april et mindreforbruk på 1,3 millioner kroner i forhold til

periodisert budsjett.

Vurdering

Enkelte skoler har et lite merforbruk mens andre har et lite mindreforbruk, i sum for

programområdet et mindreforbruk på 1,3 millioner kroner. De skolene som har et merforbruk

vil iverksette tiltak for å lukke avviket.

Konklusjon

Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Driftsregnskap per april 2013 for programområde 12 Grunnskole

Millioner kroner

Regn Regn Bud. pr.

pr.

30.04.12

pr.

30.04.13

30.04.13 Avvik

Årsbudsj.

2013

Lønn inkludert sosiale kostnader 182,2 190,7 187,8 -2,9 508,9

Andre driftsutgifter 66,6 68,3 68,8 0,5 273,5

Sum driftsutgifter 248,8 259,0 256,6 -2,4 782,4

Andre inntekter -47,0 -47,9 -47,3 0,6 -115,6

Refusjon sykelønn og

fødselspenger

-11,3

-9,3 -6,2 3,1

-15,4

Årsprogn.

2013

Sum driftsinntekter -58,3 -57,2 -53,5 3,7 -131,0

Netto 190,4 201,8 203,1 1,3 651,4 0,0

Investeringsbudsjettet

Byggeprosjekter under utførelse

Flere tyngre byggeprosjekter er for tiden under utførelse på skoleområdet, og ved utgangen av

1. tertial i år er det i Drammen Eiendom KFs investeringsregnskap påløpt utgifter på 67,2

millioner kroner innenfor grunnskoleområdet:

o

o

Svensedammen skole – tilbygg og ombygging

Åskollen skole – nybygg og ombygging

63


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

o

o

Frydenhaug skole – nybygg (erstatningsbygg)

Galterud skole – ny flerbrukshall

Prosjektene meldes og være i rute, og det er ikke varslet avvik i forhold til vedtatte rammer

for prosjektene.

Konnerud skole – bygningsmessig utbedring og tilbygg

Det er avdekket dårlig inneklima knyttet til radon og muggsoppforekomster i en del av

Konnerud skole. Det totale omfanget er ikke ennå avdekket, og derfor er heller ikke

utbedringsløsninger og kostnader knyttet til dette avklart. Utbedringsarbeidet i

klasseromsfløyen i 2. etasje har startet og vil bli ferdig i løpet av sommeren. Underetasjen,

hvor lærernes arbeidsplasser er, må også utbedres, og vil i etterkant kun kunne fungere som

tilleggsareal for skolen. Kostnadene er fortsatt usikre, men forventes å beløpe seg til omkring

10 millioner kroner. Beløpet foreslås avsatt i revidert budsjett 2013.

For å dekke skolens arealbehov, både til tidsriktige arbeidsplasser for lærerne og for å kunne

ta imot elevtallsveksten, Har Konnerud skole behov for et nytt bygg som kan romme seks

klasserom og fire grupperom. Det foreslås derfor å bygge et tilbygg til skolen på 700-800 m2.

I dette tilbygget vil 2. klassetrinn med til sammen 6 klasser ha tilhold. Nybygget vil ha en

fullverdig klasseromsstandard, med tilhørende grupperom og garderobe- og toalettfasiliteter.

Dette vil igjen frigjøre plass til adminstrasjon- og lærerarbeidsplasser i skolens 1. etasje. Det

er ønskelig å få et nybygg på plass raskest mulig. Dersom prosjektering starter umiddlerbart,

med en rask anbudskonkurranse, vil et nybygg kunne står ferdig til skolestart høsten 2014.

Foreløpige overslag innebærer at et nybygg vil kunne realiseres innenfor en ramme på 30

millioner kroner. Kostnadene vil først være kjent etter at anbud er innhentet, og vil bli

innarbeidet i økonomiplan 2014-2017. Det foreslås avsatt 5,0 millioner kroner til

prosjektering, gjennomføring av anbudskonkurranse og igangsetting av prosjektet i revidert

budsjett 2013.

Andre forhold

Elever med spesielle behov i Drammensskolen

Andelen sterkt ressurskrevende elever i Drammenskolen er økende. I tillegg til de 46 elevene

fra Drammen som er på Frydenhaug skole, melder pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) om

92 sterkt ressurskrevende elever i de øvrige skolene. Forrige skoleår var det tilsvarende tallet

78. I tillegg til elever med store lærevansker/utviklingshemming, er det først og fremst

andelen elever i kategoriene psykiske lidelser og autisme som øker.

Sommerskole

Bystyret har bedt om en sak hvor mulighetene for sommerskole i samarbeid med Buskerud

fylkeskommune, næringslivet og Newtonrommet utredes. Da det har vært usikkerhet rundt

Newtonrommets videre eksistens etter dette skoleåret, vil bestillingen bli effektuert i løpet av

høsten.

64


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

3.12 Programområde 13 Sosiale tjenester

Drammen kommune ble i april tildelt statens pris for boligsosialt arbeid i 2013.

Programområdet viser per 1. tertial et merforbruk på 7,2 millioner. Dette skyldes i

hovedsak merforbruk til økonomisk sosialhjelp i NAV. Øvrige virksomheter i

programområdet er i balanse. Startlån har en økning i antall søknader og

lånerammen for 2013 foreslås utvidet med 30 millioner kroner.

Programområdet foreslås tilført 8 millioner kroner til dekning av prognostisert

merforbruk.

Økonomisk status

Fakta

Avviket per april består i all hovedsak av et merforbruk i NAV. Merforbruket er knyttet til

økte sosialhjelpsutgifter.

Vurdering

NAV har per april ett merforbruk på sosiale utgifter på 7,1 millioner. Utgiftene er

prognostisert til 10 millioner kroner på årsbasis.

Status sosialhjelp 2013, sett opp i mot samme periode i 2012.

1. tertial

2012

1. tertial

2013

Endring

12-13

Antall mottakere av sosialhjelp 1 097 1 304 207

Utbetaling av sosialhjelp 21,6 mill kr 30,2 mill kr 9 mill kr

Gjennomsnittlig utbetaling per sosialhjelpsmottaker 19 684 kr 23 182 kr 3 498 kr

Antall brukere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 528 626 98

Rådmannen har vært i dialog med andre store byer i Norge og utviklingen i sosialhjelp ser ut

til å være tilsvarende som i Drammen. Alle har et merforbruk på sosialhjelp i 1. tertial 2013.

Det er usikkerhet knyttet til årsakene til økningen og kommunene er nå i ferd med å analysere

situasjonen.

Partnerskapet har bedt NAV Drammen om å legge frem en tiltaksliste knyttet til:

4) Strakstiltak for reduksjon av utgiftene til sosialhjelp

5) Analyse av situasjonen som inkluderer sammenligning med andre kommuner

6) Utarbeide en handlingsplan for NAV Drammen med prioritering av langsiktige tiltak

og en beskrivelse av mulige følger av en utfasing av tidligere ordninger som

arbeidsavklaringspenger (AAP)

NAV Drammen går gjennom rutiner og arbeidsprosesser for å redusere antall restanser.

Rådmannen følger utviklingen nøye og er i dialog med NAV Drammen om tiltakslisten som

ble bestilt i siste partnerskapsmøte.

Sentrale midler er i balanse.

65


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Konklusjon

NAV Drammen har en utvikling i sosialhjelpsutgiftene og rådmannen anbefaler at det settes

av 10 millioner for å balansere det prognostiserte underskuddet innen sosialhjelpsutgifter.

Driftsregnskap per april 2013 for programområde 13 Sosiale tjenester

Millioner kroner

Regn Regn Bud. pr.

pr.

30.04.1

2

pr.

30.04.13

30.04.13 Avvik

Årsbud.

2013

Åsrsprogn.

2013

Lønn inkludert sosiale kostnader 57,0 56,4 59,0 2,6 174,2

Andre driftsutgifter 49,1 51,3 39,7 -11,6 128,9

Sum driftsutgifter 106,2 107,7 98,7 -9 303,0

Andre inntekter -2,3 -2,3 -1,0 1,3 -2,5

Refusjon sykelønn og

fødselspenger -28,1 -13,9 -13,3 0,6 -57,9

Sum driftsinntekter -30,4 -16,1 -14,3 1,8 -60,4

Netto driftsutgifter 75,8 91,6 84,4 -7,2 242,6 -10,0

Investeringsbudsjettet

Modulhus for vanskeligstilte

Det er i 1. tertial inngått kontrakt om bygging av 4 modulhus for vanskelistilte i

Holmestrandveien 132A. Ferdigstillelse er forventet sommeren 2013. Prosjektet har en

totalkostnad på 4,5 millioner kroner og finansieres av bevilgningen til erstatningsboliger Erik

Olsens gate.

Introduksjonssenteret – oppgradering av klasseromsfløyen

Innvendig oppgradering av klasseromsfløyen pågår, med forventet ferdigstillelse av alle

planlagte tiltak innen sommeren 2014.

Kjøp av boliger

Drammen Eiendom KF har pr. 1. tertial i år kjøpt 4 boliger for 10,7 millioner kroner. Det ble

også kjøpt 2 boliger i sykehusområdet i 2012, og det er totalt brukt 14,8 millioner kroner på

kjøp aveiendommer i området. Disse kjøpene er foreløpig finansiert av rammen for kjøp av

boliger til vanskeligstilte. Behovet for flere boliger for flyktninger og andre vanskeligstilte er

stort, og det foreslås derfor at det gis en egen rammebevilgning på 20 millioner kroner til

finansiering av både gjennomførte og fremtidige kjøp av eiendommer i sykehusområdet.

Andre forhold

Drammen kommune ble tildelt statens pris for boligsosialt arbeid i april. Ny rusmiddelpolitisk

handlingsplan ble vedtatt av bystyret den 12. mars 2013.

Jobbsjansen

Drammen kommune vil igangsette dette tiltaket høsten 2013. Jobbsjansen er en statlig

ordning. Målet er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet,

66


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

og som ikke fanges opp av andre ordninger. Prioritert målgruppe for ordningen er

hjemmeværende kvinner. Deltagerne vil tilbys et heltidsprogram som skal føre til

kvalifisering til arbeid eller utdanning. Deltagerne mottar stønad på 1G ved deltagelse i

programmet. Ordningen vil være organisert under NAV Drammen. Drammen kommune

mottar 1,2 millioner kroner i tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i 2013 for å

gi opplæring til 15 deltakere.

Alle kan bo

I økonomiplanen varsler rådmannen om at det i 2013 vil bli vurdert å legge om

tjenestetilbudet for rusavhengige, fra å bruke egne korttids institusjonsplasser i Seilmakerstua

til eksternt kjøp av plasser. Arbeidet med en omlegging av bruken av plassene har startet opp.

En omlegging vil gjennomføres i løpet av 2013.

Færre bostedsløse

Arbeidet for å bekjempe bostedsløshet intensiveres i tråd med Boligsosial handlingsplan ved

oppstart av prosjektet ”Ditt valg – bolig først”. Kommunen er i 2013 gitt tilsagn om 1,5

millioner kroner i kompetansemidler fra Husbanken, hvorav 800 000 kroner er tildelt

delprosjektet ”Ditt valg – bolig først”, som har som formål å redusere antallet bostedsløse i

kommunen. Prosjektet vil starte opp i august/september og er planlagt å vare ut 2016. Det er

også sendt søknad til Helsedirektoratet om delfinansiering av prosjektet.

Flere kan eie

I årets fire første måneder er det solgt 6 borettslagsleiligheter til tidligere leietakere. Det er 6

husstander som har fått bistand til å kjøpe bolig på det private marked. Fra mai 2013 jobbes

det systematisk med å vurdere eierpotensialet hos leietakere i kommunale utleieboliger, som

har ett år igjen av sin leiekontrakt med Drammen Eiendom. Så langt i prosjektperioden er det

solgt 53 borettslagsleiligheter til tidligere leietakere. 23 husstander har fått bistand til å kjøpe

bolig på det private marked.

Startlån

I snitt mottas det 60 søknader per måned. Det er cirka 110 ubehandlede søknader og

behandlingstid er i cirka 8 uker. Totale utbetalinger, lån til konkret bolig og

forhåndsgodkjenninger, hvis alle kommer til utbetaling, utgjør 78,3 millioner kroner av

rammen på 80 millioner kroner. Det foreslås derfor at årets låneramme for startlån utvides

med 30 millioner kroner – til 110 millioner kroner.

Mottak av flyktninger

Bystyret vedtok ved behandlingen av økonomiplan 2013-2016 et årlig mottak av flyktninger

med inntil 130 personer. Budsjettforutsetningene for 2013 er basert på tidligere forutsetning

om årlig bosetting av 100 personer. Rådmannen vil komme tilbake til de budsjettmessige

konsekvensene i 2. tertialrapport 2013.

Bo- og støttetilbud til ungdom utsatt for tvangsekteskap

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har informert om at de ønsker å avvikle bo- og

støttetilbudet til ungdom utsatt for tvangsekteskap. Midler til prosjektet opphører 1.september

2013 og vil følgelig avvikles også i Drammen kommune.

67


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Fattigdom

Rådmannen vil igangsette arbeidet med levekårsplan for Drammen komune. Dette arbeidet vil

inkludere analyser, tiltak på kort og lang sikt og samarbeide med blant annet frivillige.

Bakgrunnen er blant annet omtalt i årsmelding 2012, hvor det fremgår at antall barn som lever

i lavinntektsfamilier øker betydelig.

68


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

3.13 Programområde 14 Vann og avløp

Programområdet har et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner per 1. tertial, og

årsprognosen tilsier et resultat innenfor budsjett.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per april et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner i forhold til

periodisert budsjett.

Vurderinger

Det er små avvik. Det største avviket er på lønn og skyldes hovedsakelig ubesatte stillinger.

Det arbeides med å ansette medarbeidere i de ubesatte stillingene. Det er noe usikkert hvor

raskt dette vil skje men et eventuelt mindreforbruk på lønn vil kunne motvirkes av tilsvarende

merforbruk/mindreinntekt i andre deler av budsjettet.

En utfordring innenfor vann og avløp er at de lange rentene holder seg lavere enn forutsatt.

Kalkulasjonsrenten i selvkostberegningene baseres på 3 års statsobligasjoner.

Gjennomsnittsrenten på disse obligasjonene har de fire første månedene vært på 1,47 prosent

og hvis utviklingen vedvarer kan gjennomsnittsrenten for 2013 bli cirka 0,5 prosentpoeng

lavere enn kalkyleforutsetningen. Dette vil påvirke selvkostgrunnlaget, og bidrar isolert sett til

at bruk av VA-fond kan bli 4,5 millioner kroner lavere enn forutsatt i budsjettet. Dette vil gi

en tilsvarende resultatforverring på bykassens bunnlinje.

Konklusjon

Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Driftsregnskap per april 2013 for programområde 14 Vann og avløp

Millioner kroner

Regn

pr.

30.04.12

Regn

pr.

30.04.13

Budsj.

pr.

30.04.13

Avvik

Årsbudsj.

2013

Årsprogn.

2013

Lønn inkludert sosiale kostnader 7,8 8,2 8,8 0,6 24,2

Andre driftsutgifter 24,4 28,1 27,8 -0,3 109,9

Sum driftsutgifter 32,2 36,3 36,6 0,3 134,1

Andre inntekter -102,0 -106,9 -107,1 -0,2 -216,9

Refusjon sykelønn og

fødselspenger -0,4 -0,2 -0,2 0,0 -0,7

Sum driftsinntekter -102,4 -107,1 -107,3 -0,2 -217,6

Netto -70,2 -70,8 -70,7 0,1 -83,5 0,0

69


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Investeringsbudsjettet

Tiltak vannforsyning

Innenfor vannforsyning investeringsrammen 61 millioner kroner fordelt på mange prosjekter.

I utgangspunktet forventes det et forbruk på cirka 57 millioner kroner i løpet av 2013. Det er

knyttet noe usikkerhet til de mange delprosjektenes fremdrift og da også til anslått forbruk i

2013.

Tiltak avløp og rensing

Innenfor avløp og rensing er investeringsrammen 106,9 millioner kroner fordelt på mange

prosjekter. I utgangspunktet forventes det et forbruk på cirka 102,0 millioner kroner i løpet av

2013. Det er knyttet noe usikkerhet til de mange delprosjektenes fremdrift og da også til

anslått forbruk i 2013.

70


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Del 4 Selskaper

De kommunale foretakene har samlet et overskudd på 23,8 millioner kroner pr. 1.

tertial. Med unntak Drammen Parkering KF, som påvirkes av svak inntjening fra

nye Blichsgate P-hus, styrer de kommunale foretakene mot årsresultater i samsvar

med budsjett. Eieruttakene fra de komunale foretakene foreslås opprettholdt med

totalt 54,8 millioner kroner i 2013.

Generalforsamlingen for Lindum AS har fastsatt et utbytte på 8 millioner kroner

for 2012. Dette er 4 millioner kroner mer enn budsjettert.

Alle selskaper som har budsjettmessig påvirkning er omtalt under selskaper. Dette

gjelder aksjeselskaper som utbetaler utbytte og kommunale foretak.

Drammen kommune har i dag fem kommunale foretak (Drammen Eiendom KF,

Drammen Drift KF, Drammen Kjøkken KF, Drammen Parkering KF og

Drammensbadet KF). De kommunale foretakene er en del av Drammen kommune

som juridisk enhet og samhandler på ulik måte med kommunens basisorganisasjon.

Det er utarbeidet eierstrategier og mål både for KFene og ASene. Eierstrategien

legger grunnlag for selskapsstrategiene. Rådmannen avholder møter med styret og

daglig leder i forbindelse med resultatoppfølging ved tertialrapporteringene.

Kommunens eierpolitikk er nærmere beskrevet i Drammen kommunes eiermelding.

4.1 Kommunale foretak

I det etterfølgende gis en kortfattet status for de kommunale foretakene per 1. tertial 2013. For

ytterligere informasjon vises til styrebehandlede tertialrapporter fra hvert av foretakene som

følger som vedlegg.

4.1.1 Drammen Eiendom KF

Drammen Eiendom KF har et positivt resultat per utgangen av 1. tertial før salg av eiendom

på 18,4 millioner kroner. Dette er 3,8 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsprognosen er

opprettholdt i samsvar med budsjettert resultat på 37,9 millioner kroner. Budsjettert eieruttak

fra Drammen Eiendom KF i 2012 foreslås opprettholdt på 38,5 millioner kroner.

Resultatet etter salg av eiendom, brann- og forsikringsoppgjør er på 39,9 millioner kroner, og

er 18,6 millioner kroner bedre enn budsjettert. Dette skyldes blant annet en bokført gevinst på

salg av eiendom på 17,0 millioner kroner i 1. tertial. Av samlede salgsinntekter gjelder omlag

4,5 millioner kroner salg av leiligheter gjennom prosjektet ”Fra leie til eie”, mens 12,9

millioner kroner kommer fra salg av annen eiendom. Dette omfatter i hovedsak salg av et

tomteområde på Gulskogen Vest til Block Watne AS, som har benyttet en kjøpsopsjon de har

hatt fra 2005. Inntektene fra salg av eiendom er i vedtatt økonomiplan 2013-2016 forutsatt å

inngå som finansiering i investeringsbudsjettet.

71


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Regnskapsresultatet per 1. tertial er også påvirket av mottatt forsikringsoppgjør på 4,4

millioner kroner etter brannen i Schwartzgate for flere år siden. Det er nå bygget nye

omsorgsboliger til demente på eiendommen, og i samsvar med tidligere forutsetninger inngår

forsikringssummen i finansieringen av de nye boligene.

Innføring av kostnadsdekkende husleie

I samsvar med bystyrets vedtak ved behandlingen av økonomiplan 2013-2016 er det innført

kostnadsdekkende husleie for kommunale utleieboliger fra 1. januar 2013. Nye leiepriser

legges til grunn ved nye leieforhold og fornyelse av tidligere leieforhold. I løpet av 1. tertial er

nye priser lagt til grunn i 152 leieforhold, og Drammen Eiendom KF opplyser at prisene for

disse leieforholdene i gjennomsnitt er økt med 26 prosent. Med tilsvarende tempo og omfang i

overgangen til nye leiekontrakter anslås en merinntekt for inneværende år på cirka 2 millioner

kroner. Helårsvirkning fra 2014 vil være på 7,6 millioner kroner.

Rådmannen foreslår at kapitaltilskuddet (subsidiering) fra bykassen til Drammen Eiendom KF

for 2013 reduseres med 2 millioner kroner til 5,9 millioner kroner.

Investeringsbudsjettet

Drammen Eiendom KF har i 1. tertial i år foretatt investeringer for 153,9 millioner kroner.

Dette er betydelig mer enn på samme tid i fjor, og viser at foretaket har høy

investeringsaktivitet i år. Det vises til nærmere omtale av Drammen Eiendom KF’s

investeringsbudsjett i del 2.3.3.

Kjøp og salg av boliger

Det er i 1. tertial solgt 6 borettslagsleiligheter, som er overtatt av tidligere leietakere. Det er

også signert kontrakter for salg av ytterligere 4 leiligheter. Det er i løpet av 1. tertial kjøpt

4 boliger for 10,7 millioner kroner, mens det er inngått avtale om kjøp av ytterligere én bolig

til 3 millioner kroner. Av boliger som er innkjøpt i 2013 inngår 2 boliger ved sykehuset.

Sammen med 2 boliger ved sykehuset som ble kjøpt i 2012, har Drammen Eiendom KF nå

brukt 14,8 millioner kroner på denne ordningen. Kjøpene er foreløpig finansiert av rammen

for kjøp av boliger til vanskeligstilte. Drammen Eiendom KF foreslår nå at dette løftes ut fra

bevilgningen til kjøp av boliger til vanskeligstilte og finansieres med egen rammebevilgning

på 20 millioner kroner. Rådmannen tiltrer dette forslaget, jfr. nærmere omtale i del 2.3.3.

Fullstendig 1. tertialrapport 2013 fra Drammen Eiendom KF følger som vedlegg 3.

4.1.2 Drammen Drift KF

Drammen Drift hadde et underskudd på 5,5 millioner kroner i 2012. Underskuddet skyldes

primært konsekvenser av streik i forbindelse med lønnsoppgjøret (2,7 millioner kroner) og

mindre tilfang av oppdrag i vintersesongen enn forventet (2,0 millioner kroner). Foretaket

hadde ved inngangen til 2013 en negativ egenkapital på 7,8 millioner kroner, og har derfor

fortsatt et begrenset økonomisk handlingsrom.

For inneværende år viser regnskapet per 1. tertial et underskudd på 0,7 millioner kroner, noe

som er cirka 2 millioner kroner bedre enn et budsjettert underskudd på 2,7 millioner kroner.

Det positive avviket skyldes i hovedsak reforhandling av rammeavtaler med Drammen

kommune kombinert med høyere aktivitet enn forutsatt i 1. tertial. Resultatet for 1. tertial er

72


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

bedre enn forventet, og 2. tertial har historisk sett et høyt aktivitetsnivå. Som følge av dette

opprettholder foretaket forventningene om et overskudd på 1,4 millioner kroner for 2013.

Foretaket er avhengig av å få på plass tilstrekkelige oppdrag for vinterperioden (desembermars)

for å levere forventet økonomisk resultat. Det arbeides med å etablere avtaler som

sikrer oppdrag for vinterperioden 2013/2014.

Fullstendig 1. tertialrapport 2013 fra Drammen Drift KF følger som vedlegg 4.

4.1.3 Drammen Kjøkken KF

Regnskapet for Drammen Kjøkken KF viser for 1. tertial 2013 et positivt resultat på 1,4

millioner kroner. Dette er nesten 1,1 millioner svakere enn budsjettert, og tilsvarende svakere

enn i samme periode i fjor. Resultatforverringen i forhold til budsjett er først og fremst relatert

til kafeteriadriften og internsalg til institusjonstjenesten. Budsjettert årsresultat for foretaket er

på 2,8 millioner kroner for 2013. Styret signaliserer ikke avvik i forhold til dette i 1. tertial.

Årsresultatet skal dekke budsjettert eieruttak i 2013 på 2,1 millioner kroner.

Bystyret har vedtatt at Drammen Kjøkken KF skal legge om produksjonssystemet fra dagens

kok/server til kjøl/server. Dagens lokaler og utstyr kan ikke benyttes til ny

produksjonsmetode. Det ble høsten 2012 ervervet tomt til nytt produksjonslokale i

Tømmerkrana på Gulskogen innenfor en budsjettert ramme på 10 millioner kroner. Det er i

gjeldende økonomiplan avsatt 80 millioner kroner til etablering av nytt produksjonslokale i

perioden 2013-2015. Det pågår en prosess mellom Drammen Eiendom KF, Drammen

Kjøkken KF og Helse- og omsorgstjenestene med sikte på å tilpasse nytt sentralkjøkken med

utstyr samt nødvendig ombygging og utrustning av institusjoner og mottakssteder innenfor

avsatt ramme.

Drammen Kjøkken KF hadde i første kvartal 2013 et sykefravær på 14,5 prosent, som

innebærer en økning på 3 prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor.

Fullstendig 1. tertialrapport 2013 fra Drammen Kjøkken KF følger som vedlegg 5.

4.1.4 Drammen Parkering KF

Budsjettet for Drammen Parkering for 2013 er vedtatt med et resultat på 13,6 millioner kroner

som samsvarer med kommunens krav til eieruttak. Drammen Parkering KF har per 1. tertial

2013 et overskudd på 3,8 millioner kroner, noe som er 0,8 millioner kroner under budsjett.

Blichs gate p-hus åpnet 11. januar 2013. I de første månedene har det pågått arbeid med

installasjon av parkeringsteknisk utstyr og driftstilpassing av parkeringshuset. Tall fra første

tertial viser at parkeringsbelegget har gitt en inntjening på kun cirka 20 prosent av budsjett.

Resultatet fra 1. tertial 2013 viser at Blichs gate parkeringshus påfører virksomheten et

betydelig underskudd. Styret forventer tilsvarende avvik for 2. og 3. tertial.

Det er innenfor foretakets budsjett lagt til grunn et underskudd på 3 millioner kroner for

driften av Blichs gate P-hus i 2013. Ut fra status per 1. tertial varsler styret at en belastning av

foretakets egenkapital må påregnes for å imøtekomme kommunens eieruttakskrav for 2013.

73


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Drammen Parkering KF hadde per inngangen til 2013 bokført egenkapital på 6,7 millioner

kroner.

Drammen Parkering KF hadde i første kvartal 2013 et sykefravær på 10,3 prosent som er en

nedgang i forhold til samme periode tidligere år, og spesielt i forhold til samme periode i

2012, hvor fraværet var på hele 20,5 prosent.

Investeringsbudsjettet

Drammen Parkering KF er for 2013 tilført en investeringsramme på 1,7 millioner kroner til

utskifting og oppgradering av utstyr mv. I tillegg er det i økonomiplan 2013-2016 forutsatt at

ubrukte investeringsmidler i 2012 til inventar og utstyr i Blichs gate P-hus blir rebevilget i

2013. Foretaket opplyser at det er behov for rebevilge 1,2 millioner kroner til

utstyrsanskaffelser som er belastet i 2013-regnskapet. Dette innebærer at det ikke er behov for

å rebevilge 2,9 millioner kroner i ubenyttede midler fra den tidligere bevilgede rammen til

inventar og uststyr i det nye P-huset.

Rådmannen foreslår i samsvar med styrets innspill at det rebevilges 1,2 millioner kroner til

finansiering av årets utgifter til inventar og utstyr i Blichs gate P-hus. Foretakets låneramme

for 2013 økes tilsvarende fra 1,7 til 2,9 millioner kroner.

Fullstendig 1. tertialrapport 2013 fra Drammen Parkering KF følger som vedlegg 6.

4.1.5 Drammensbadet KF

Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et overskudd på 0,9 million kroner. Dette er 0,3

millioner kroner svakere enn periodisert budsjett. Salgsinntekter ble på 14,4 millioner kroner

og totale inntekter inkludert tilskudd fra Drammen kommune er 20,0 millioner kroner.

Driftskostnadene i perioden var 19,1 millioner kroner.

Drammensbadet KF har stabilisert besøkstallet i 1. tertial på et høyt nivå. Besøket per 1.

tertial ble 141 357 som gir et daglig snitt på 1 189 besøkende. I samme periode i 2012 hadde

badet 136 938 besøkende. Høyere besøkstall enn budsjettert kompenserer noe for den lavere

omsetningen per besøkende. Ved inngangen til 2. tertial er det gjort vesentlige grep både

personellmessig og driftsmessig i kafeen for å bedre inntjeningen.

Som redegjort for i tidligere rapportering er det registrert økt konkurranse om

treningskundene. Det arbeides derfor med utvikling og videreføring av treningssenterets

innhold og helhet knyttet til utvikling av trening/bad konseptet.

Fullstendig 1. tertialrapport 2013 fra Drammensbadet KF følger som vedlegg 7.

4.2 Aksjeselskaper mv.

Energiselskapet Buskerud AS

Drammen kommune har en eierandel på 50 pst. i Energiselskapet Buskerud AS (EB). Den

andre halvdelen eies av Vardar AS (som eies av Buskerud fylkeskommune).

74


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Det er i bykassens budsjett for 2013 lagt til grunn et utbytte fra EB på 40 millioner kroner.

Selskapet hadde i 2012 et resultat etter skatt på 251,3 millioner kroner, som er 3,5 millioner

kroner lavere enn i 2011. I samsvar med hovedregelen i eierstrategien har styret innstilt på et

utbytte på 108 millioner kroner, tilsvarende 50 prosent av majoritetens andel av årsresultatet.

Dette vil innebære 54 millioner kroner i utbytte til hver av eierne. Utbyttet er ennå ikke

godkjent av generalforsamlingen, og rådmannen vil komme tilbake til saken i 2. tertialrapport

2013.

EB-konsernets resultat for 1. kvartal 2013 viser et resultat på 270,8 millioner kroner etter

skatt. Dette inkluderer en regnskapsmessig gevinst på 223 millioner kroner fra

fibervirksomheten. Denne gir ingen kontantstrøm og er kun en regnskapsmessig gevinst

basert på prisingen av transaksjonen. Resultat fra videreført virksomhet er 47,5 millioner

kroner, en reduksjon på 55,4 millioner kroner i forhold til samme periode i 2012.

Lindum AS

Lindum AS er 100 prosent eid av Drammen kommune. Konsernresultatet (majoritetens andel)

etter skatt ble i 2012 på 26,3 millioner kroner, som er 8,6 millioner kroner bedre enn i 2011.

Revidert eierstrategi for Lindum AS ble fastsatt av bystyret i desember 2012, og denne angir

som hovedregel at 50 prosent av årsresultatet skal utbetales som utbytte.

Etter innstilling fra styret har generalforsamlingen i Lindum AS fastsatt et utbytte for 2012 på

8 millioner kroner. Dette utgjør om lag 30 prosent av majoritetens andel av årsresultatet, og

styret har lagt vekt på at Lindum AS’ egenkapitalandel med det foreslåtte utbytte vil ligge på

et forsvarlig nivå på omlag 30 prosent. Det fastsatte utbyttet innebærer en merinntekt på 4

millioner kroner i forhold forutsetningen i bykassens budsjett for 2013.

Regnskapet per 1. kvartal 2013 for konsernet viser et resultat før skatt på 5,6 millioner kroner,

mens konsernet i samme periode i fjor hadde et nullresultat. Tallene viser at

første kvartal ble betydeligbedre i 2013 enn i 2012. Det har vært stor aktivitet på alle

områder og på alle deponier Lindum leverer til. Det er fortidenet høyt aktivitetsnivå blant

entreprenørene på Østlandet, og dermed blir det store leveranser til Lindums deponier. Det har

også vært stor aktivitet på andre områder som biologisk avfallsbehandling og

containervirksomhet.

75


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Del 5 Menneskelige ressurser

Antall ansatte i Drammen kommune er økt. Arbeidet med å redusere sykefraværet i

konsernet til målet om 7,7 prosent per 31.12.13 er i rute. Sykefraværet i 1. kvartal

2013 er redusert med 0,6 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal 2012.

Sykefraværsutviklingen vurderes som tilfredsstillende i programområdene 01

Barnehage, 12 Grunnskole og i største delen av 05 Helse og omsorg. Andelen

langtidssykmeldinger over 8 uker fortsetter å synke.

5.1 Status ansatt- og årsverksutvikling

Antall årsverk og ansatte i Drammen kommune per 30.04.2013*

Organisasjonform

Årsverk

31.12.12

Årsverk

30.04.13

Ansatte

31.12.12

Ansatte

30.04.13

Drammen kommune (basis) 3197 3224 4024 4029

Drammen Drift KF 42 43 43 44

Drammen Eiendom KF 37 36 37 37

Drammen Kjøkken KF 39 39 47 47

Drammen Parkering KF 20 22 21 23

Drammensbadet KF 35 34 47 51

§27 – samarbeid 97 103 109 115

Sum : Drammen kommune 3467 3501 4328 4346

*) Tabell over viser ikke ansatte som har permisjon uten lønn, har gått ut sykepengerettighetene og mottar midlertidige

ytelser,midlertidige ansatte som har avtale om tilsigelse samt eventuell arbeidskraft innkjøpt fra ulike byråer. Ansatte som

er ute i svangerskapspermisjon er inkludert i tallene.

Som det fremgår av tabellen ovenforfor har det siden 1. januar i år vært en økning i antall

årsverk på 34, mens antall ansatte er økt med 18. Tabellen nedenfor viser at det er registrert

årsverksøkning i alle programområder med unntak av 06 Kultur. I tillegg er det økning i antall

årsverk både i kommunale forertak og i interkomunale samarbeid etter Kommunelovens §27.

Endring i antall årsverk og ansatte i perioden 1.1.-30.4.2013

Område

Endring

årsverk

Endring

antall Kommentar

01 Barnehage 4,8 5 I hovedsak Norges beste barnehage

02 Oppvekst 2,4 1

04 Byutvikling 4,1 5 Økning med 3 årsverk i Byplan

05 Helse og omsorg 5,3 -18 Flere med økte stillingsstørrelser i

tråd med prosjektet uønsket deltid

06 Kultur -1,6 -1

07 LOS -0,1 1

76


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Område

Endring

årsverk

Endring

antall

11 Samferdsel og fellesarealer 1,0 1

Kommentar

12 Grunnskole 7,7 6 I hovedsak - "Norges beste skole" inn

i drift

13 Sosiale tjenester 6,7 8 I hovedsak økte årsverk ved NAV

Drammen (7,9)

14 Vann og avløp 0,3 1

Kommunale foretak 2,3 7 I hovedsak årsverksøkning v/

Drammen parkering (2,0) - flere i

deltid ved Drammensbadet KF

§ 27-samarbeid 5,9 6 4 årsverk i D-IKT knyttet til at Nedre

Eiker kommune og 2 årsverk hos

Kommuneadvokat

Sentrale prosjekter -4,3 -4 Norges beste skole - ut av prosjekt,

inn på 12 Grunnskole

Sum endring 34,5 18

5.2 Status sykefravær 1.kvartal 2013

Det er i 1. tertial arbeidet spesielt med sykefraværsanalyser og konkretisering av mål og tiltak

for sykefraværsreduksjon ved alle virksomheter i 05 Helse og omsorg.

Historisk sykefraværsutvikling i konsern - 1. kvartal:

1. kv 2011 1.kv. 2012 1.kv 2013

9,9 % 9,7 % 9,1 %

Følgende sykefraværstrekk kan oppsummeres per 1. kvartal 2013:

o

o

Arbeid med å redusere sykefraværet til 7,7 prosent per 31.12.13 er i rute.

Det finnes store og individuelle variasjoner i virksomhetenes sykefravær, men

programområdene 01 Barnehage, 05 Helse og omsorg og 12 Grunnskole har alle levert

historisk gode 1. kvartalsresultater i 2013.

5.3 Status omstilling og organisasjonsutvikling

Arbeid per 1. tertial 2013 følger fortsatt tidligere vedtatte hovedlinjer fra økonomiplan 2007-

2010, blant annet ordlyden:

77


Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

”En mest mulig effektiv tjenesteproduksjon og kontinuerlig omstillings- og

organisasjonsutvikling”.

Etter omorganisering av programområde 05 Helse og omsorg fra 1. januar i år, har det i 1.

tertial vært arbeidet spesielt med implementering av ny organisering i dette programområdet.

78


1. tertialrapport 2013

Vedlegg

1. Tekniske budsjettjusteringer pr. 1. tertial 2013 - dokumentasjon

2. Drammen kommunes finansrapport pr. 1. tertial 2013

3. Drammen Eiendom KF – 1. tertialrapport 2013

4. Drammen Drift KF – 1. tertialrapport 2013

5. Drammen Kjøkken KF – 1. tertialrapport 2013

6. Drammen Parkering KF – 1. tertialrapport 2013

7. Drammensbadet KF – 1. tertialrapport 2013

8. Tilbakeføring av virksomhetenes mer-/mindreforbruk i 2012

9. Vedtaksrapportering – fra økonomiplan 2013-2016


Vedlegg 1

Tekniske budsjettjusteringer pr. 1. tertial 2013


Budsjettekniske justeringer i 1. tertial 2013

Det er i perioden fram til regnskapsavslutningen pr. 1. tertial 2012 gjennomført enkelte

budsjettekniske justeringer. det er budsjettjusteringer som påvirker programområdenes

formelle rammer, mens som ikke innebærer reelle omprioriteringer innenfor bykassens

samlede budsjettramme, jfr. omtalen nedenfor. De budsjettekniske justeringer som er

gjennomført fremgår også av tabellen på neste side.

Korreksjon økte pensjonspremier

I økonomiplan 2013-2016 var det satt av 7,9 millioner kroner på sentralt ansvar til

finansiering av økte pensjonspremier i Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) og Statens

pensjonskasse (SPK) fra 1. januar 2013. Avsatt beløp er tilført programområdenes

virksomheter med tilsvarende beløp.

Virkninger av lønnsoppgjør høsten 2012

Programområdene (virksomhetene) er tilført 20,1 mill. kr fra den sentral lønnsreserven i

kompensasjon for virkningene av lokale lønnsforhandlinger (kapitlene 3, 4 og 5) høsten 2012.

Resultatet av disse forhandlingene ble kjent så sent på året at virkningene ikke var fordelt når

økonomiplan 2013-2016 ble lagt frem. I tillegg er 0,08 millioner kroner til økt frikjøp av

tillitsvalgt finansiert fra lønnsreserven, som etter dette utgjør 32,3 millioner kroner. Det vises

til nærmere omtale av årets lønnsoppgjør i del 2.2.3.

Kostnadsbesparelse ved redusert sykefravær

Det er i økonomiplan 2013-2016 satt mål om 0,5 prosentpoeng reduksjon i sykefraværet i

2013. Det er på sentral inntektspost anslått at en slik reduksjon i sykefraværet vil gi en

kostnadsreduksjon på 8 millioner kroner. Beløpet er fordelt mellom virksomhetene i form av

rammereduksjoner, basert på forholdsmessig andel av lønnsbudsjettet.

Bundne midler avsatt i 2012

Virksomhetenes budsjettrammer er godskrevet til sammen 21,1 millioner kroner gjennom

bruk av avsatte bundne midler (øremerkede bevilgninger) i 2012. Fordeling mellom

programområdene fremgår i egen kolonne i tabellen på neste side.

Flyttinger mellom programområdene 05 Helse og omsorg og 13 Sosiale tjenester

Etter omorganisering av ansvar/oppgaver mellom virksomhetene innenfor helse, omsorg og

sosial er det behov for å flytte budsjettmidler knyttet til enkelttjenester mellom

programområdene 05 Helse og omsorg (P05) og 13 Sosiale tjenester (P13). Netto virkningen

innebærer at 0,971 millioner kroner er flyttet fra P13 til P05.

Følgende midler er flyttet fra P13: :

- Andel av Nærværsprosjektet

- Veiledning sosialt forebyggende

- Veiledning rehabilitering rusmisbruk

Følgende midler er flyttet fra P05

- Delstilling lege i fengselshelsetjenesten


Momskompensasjon fra Drammen kirkelige fellesråd

Helt siden momskompensasjonsordningen ble innført i 2004 har Drammen kirkelige fellesråd

overført en andel av momskompensasjon i driftsregnskapet med 0,562 millioner kroner til

bykassen. Beløpet tilsvarer det uttrekket som i sin tid ble gjort i kommunens rammetilskudd. I

økonomiplan 2013-2016 ble lagt til grunn at fellesrådet fra og med inneværende år beholder

hele kompensasjonsbeløpet, samtidig som nevnte beløp går til fradrag i kommunens årlige

driftstilskudd til fellesrådet. Som følge av dette er 0,562 millioner kroner trukket ut av

rammen til programområde 06 Kultur, samtidig som sentral inntektspost er redusert med

samme beløp.


Drammen bykasse driftsbudsjett 2013 – tekniske justeringer i 1. tertial


Vedlegg 2

Drammen kommunes finansrapport pr. 1. tertial 2013


DRAMMEN KOMMUNE

Finansrapport pr. 1. tertial 2013

Rådmannen i Drammen

4. juni 2013


Bakgrunn

Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen

kommune, fastsatt av bystyret 16.06.2010. Reglementet ble sist endret ved behandlingen av

Drammen kommunes finansrapport for 2011 i bystyrets møte 19. juni 2012. Rådmannen har

ikke vurdert det som aktuelt å fremme forslag til endringer i finansreglementet i denne

omgang. Finansreglementet skal sikre at kommunene ikke påtar seg vesentlig finansiell risiko

gjennom sin finansforvaltning. For Drammen kommune knytter den finansielle risikoen seg i

hovedsak til gjeldsforvaltningen, ettersom kommunen for tiden ikke har plassering av

finansielle aktiva.

Lånefondets lånegjeld

Drammen kommunes finansreglement gir rammer for hvordan låneporteføljen skal forvaltes.

Rådmannen skal forvalte gjeldsporteføljen med de rammer reglementet legger for størrelse på

enkeltlån, rentebindingsstrategi for porteføljen og instrumenter som kan benyttes.

2

Lånegjelden pr. 1. januar i år var på 4 422 millioner kroner. Som det fremgår av tabell 1 er

Lånefondets gjeld ved utgangen av april i år økt til 4 664 millioner kroner. Dette tilsvarer en

økning på 242 millioner kroner, og fremkommer etter opptak av nytt lån på 300 millioner

kroner og avdragsbetalinger på 58,1millioner kroner.

Tabell 1. Lånegjeld pr. 30.04.2013 (mill. kroner)

1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 30.4.2013

Sum lånegjeld 3 863 4 125 4 422 4 664

Lånefondets vedtatte låneramme for 2013 er på 555,7 millioner kroner. I tillegg foreslår

rådmannen i 1. tertialrapport at årets låneramme skal økes med 209,5 millioner, inklusiv

finansiering av ubrukte investeringsmidler fra 2012 som foreslås rebevilget i år. Forutsatt at

bystyret slutter seg til de foreslåtte endringene vil justert låneramme for 2013 bli 765,2

millioner kroner. Behovet for nye låneopptak vurderes fortløpende, avhengig av

likviditetsbehov og fremdrift i investeringsprosjektene. Lån søkes tatt opp til markedets beste

betingelser, og det innhentes konkurrerende tilbud i henhold til rammeavtale inngått med

prekvalifiserte finansinstitusjoner, jfr. BTV Innkjøp 1 . Tilbudene vurderes også i forhold til

prisene i sertifikat- og obligasjonsmarkedet.

Det vil være behov for ytterligere låneopptak i 2013, anslagsvis i størrelse 300 millioner

kroner, og det anslås at ut fra dette at lånegjelden ved årets utgang vil være om lag 4 850

millioner kroner. Dette er om lag samme nivå som er forutsatt i økonomiplan 2013-2016.

1

Innkjøpsforum for fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold


Figur 1. Drammen kommune – utvikling i lånegjeld 2007-2013

5 500

Drammen kommunes lånegjeld - utvikling 2007-2013*

(Anslag 2013)

5 000

4 500

Mill kr

4 000

3 500

3 000

3

2 500

2 000

1 500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Blant annet for å være sikret i forhold til refinansieringsrisiko, søkes det å spre låneporteføljen

på ulike finansieringskilder. Drammen kommune har derfor lagt vekt på å kombinere

tradisjonelle låneopptak gjennom KLP/Kommunekreditt og Kommunalbanken med bruk av

markedene for sertifikat- og obligasjonslån. Tabellen nedenfor viser hvordan låneporteføljen

fordeler seg på ulike låneinstitusjoner/lånetyper pr. utgangen av april. Kommunalbanken har

svekket seg noe som lånekilde for de større kommunene, og har en klart lavere andel av

låneporteføljen enn for et år siden.

Tabell 2. Fordeling långivere pr. 30.04.2013 ( mill.kr)

Låneinstitusjon 30.4.2012 30.4.2013

KLP/Kommunekreditt 1 012 1 237

Kommunalbanken 1 847 1 712

Sertifikatlån 390 570

Obligasjonslån 850 1 150

Sum lånegjeld 4 099 4 669

I reglementet ligger det en begrensning om at enkeltlån ikke kan utgjøre mer enn 15 % av den

totale gjeldsporteføljen. Av en låneportefølje på 4 669 millioner kroner innebærer dette at et

enkeltlån ikke kan overstige 700 millioner kroner. Alle lånene i porteføljen ligger godt

innenfor dette kravet. Det største lånet i porteføljen er et fastrentelån med 7 års rentebinding i

KLP/Kommunekreditt på 400 millioner kroner.

Lånefondet videreformidler de innlånte midlene til Drammen bykasse og de kommunale

foretakene i henhold til budsjetterte forutsetninger. Det er bykassen, sammen med Drammen

Eiendom KF som svarer for det meste av det budsjetterte lånebehovet, henholdsvis 54 og 40

prosent av Lånefondets utlån.


Rentesikringsstrategi

I henhold til kommunens finansreglement skal rentesikret andel av låneporteføljen ligge i

intervallet 30-70 prosent. Det legges opp til at kommunen i en normalsituasjon rentesikrer

rundt 50 prosent av låneporteføljen. Rentesikringen har først og fremst som formål å sikre en

deler av kommunens låneportefølje mot fremtidige renteøkninger. I tillegg kan det oppnås

mulige rentegevinster på sikt. Renterisiko og rentesikring vurderes jevnlig blant annet ved

opptak av nye lån, refinansiering og i forbindelse med finansrapporteringen. Som følge av at

de lange rentene har vært forholdsvis lave, har rådmannen valgt å øke andelen rentesikret

gjeld til 50 til 54 prosent i løpet av 1. tertial. Dette er innenfor vedtatt rentesikringsstrategi, og

vil etter rådmannens vurdering gi tilstrekkelig forutsigbarhet i fremtidige finanskostnader, når

det veies opp mot de merkostnader som i dagens markedssituasjon følger av å binde renten.

Som det fremgår av tabell og figur nedenfor har kommunens rentesikrede andel av

låneporteføljen økt betydelig siden inngangen til 2011, hvor 38 prosent av porteføljen var

rentesikret.

4

Tabell 3. Låneporteføljen – andel rentesikring 2011-2013

Mill. kr

1.1.2011 Andel 1.1.2012 Andel 1.1.2013 Andel 30.4.2013 Andel

Delsum flytende rente 2 380 62 % 2 278 55 % 2 200 50 % 2 149 46 %

Delsum fast rente 1 482 38 % 1 847 45 % 2 222 50 % 2 520 54 %

Sum lånegjeld 3 863 100 % 4 125 100 % 4 422 100 % 4 669 100%

Figur 2. Andel fast og flytende rente pr. 30. april 2013

100 %

Rentesikret andel av låneporteføljen

80 %

60 %

40 %

Delsum flytende rente

Delsum fast rente

20 %

0 %

Det er også viktig at det er en god spredning i forfallene på rentesikringen. Figuren nedenfor

viser forfallsstrukturen på rentebindingen pr. utgangen av april i år. Denne viser at det er en

god spredning av rentebindingsforfallene over den kommende femtenårsperioden, med en viss


overvekt av sikringer med forfall i intervallet 7-10 år. Som kjent ble finansreglementet endret

i juni 201, slik at det nå er åpnet for rentesikring i intervallet 10-20 år. Som figuren viser

utgjør utover 10 år utgjør 5 prosent av porteføljen pr. april. Lånefondet har for tiden ingen

rentesikringer ut over 15 år.

Figur 3. Forfallsstruktur rentesikring pr. 30.04.2013

35 %

Forfallsstruktur i prosent av rentesikret gjeld

30 %

25 %

5

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

< 1år 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7-10 år 11-15 år

Renteutviklingen i 2013

De korte rentene har holdt seg forholdsvis stabile på et lavt nivå hittil i år. 3 måneders Nibor

viser et gjennomsnitt på 1,86 prosent i årets fire første måneder. Ut fra signalene fra Norges

Bank kan det forventes at de korte rentene vil holde seg forholdsvis lave også i 2. halvår.

Slik markedssituasjonen har utviklet seg må det for tiden påregnes et marginpåslag i forhold

til 3 måneders Nibor på om lag 0,25-0,50 prosent på Lånefondets innlån.

Figur 3. Renteutviklingen hittil i 2013

2,80

2,60

2,40

2,20

Renteutvikling i 2013

Renter %

2,00

1,80

1,60

1,40

1,20

3 mnd. Nibor

Styringsrente

Budsjettrente

1,00

JanuarFebruar Mars April Mai


Lånefondets kontantresultat

I Lånefondets budsjett er det lagt til grunn en gjennomsnittsrente for 2013 på 2,7 prosent.

Rentenivået på den usikrede delen av låneporteføljen styres i stor grad av nivået på 3

måneders Nibor. Isolert sett tilsier lavere rentenivå besparelser i den ikke-sikrede delen av

låneporteføljen. På den annen side er det faktorer som trekker i motsatt retning;

- Marginpåslagene – dvs. tillegg utover Nibor-renten - har vært stigende, og ligger nå i

intervallet 0,25 – 0,50 prosent. Dette reduserer fordelen av den lave Niborrenten

- Som følge av anstrengt likviditet ved inngangen til 2013 er nye lån tatt opp tidligere

enn forutsatt i budsjettperiodiseringen

- Andel rentesikret gjeld er økt, jfr. omtale nedenfor, og dette gir høyere

gjennomsnittsrente for Lånefondet

6

I tillegg er det en viss usikkerhet knyttet til tidspunktene for Drammen Eiendom KF’s lån fra

Lånefondet, da foretaket først tar opp lån når prosjektene er avsluttet, Dersom lånene tas opp

senere enn forutsatt gir dette et inntektstap for Lånefondet, som må ta opp lånene tidligere av

hensyn til konsernets likviditet.

Som det fremgår av ovenstående kommentarer er det en del usikkerhet knyttet til Lånefondets

kontantresultat for 2013. Forutsatt at rentenivået holder seg på dagens nivå også i 2. halvår, er

det rådmannens vurdering at Lånefondet vil nå et resultat tilnærmet i samsvar med det

budsjetterte kontantoverskuddet på 8,1 millioner kroner.

Bykassens finansbudsjett

Lavere rentenivå påvirker også bykassens renteinntekter. Her må det også tas hensyn til at

referanserenten for kommunens ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS (5 års

statsobligasjoner) har ligget svært lavt med en gjennomsnittsrente på 1,63 prosent i årets fem

første måneder. Samlet anslår rådmannen at bykassens renteinntekter fra innskudd og utlån

kan bli i overkant av 2,0 millioner kroner lavere enn budsjettert dersom nåværende rentenivå

holder seg ut året.

Rådmannen velger imidlertid i denne omgang å opprettholde bykassens finansbudsjett uten

endringer, og vil avvente utviklingen frem mot 2. tertialrapport før det eventuelt foreslås

justeringer.

Likviditetsutviklingen

Som følge av stort akkumulert premieavvik har Drammen kommune gjennom flere år hatt en

stram likviditet. Dette fører til at kommunen i perioder har negativ saldo (trekk) på

konsernkontoen i Nordea 2 , som for tiden er kommunens bankforbindelse. Utviklingen i saldo

kommunens konsernkonto gir et bilde av utviklingen i driftslikviditeten. Som det fremgår

av figuren nedenfor var kommunens driftslikviditet gjennomgående noe svakere i 2. halvår

2 Drammen kommune har konsernkontoavtale med Nordea. Avtalen inneholder en trekkrettighet på inntil 200

millioner kroner. Renten ved trekk på konsernkonto er 3 måneder Nibor pluss 40 basispunkter. Dette innebærer

at snittrenten ved trekk i 1. tertial 2013 har vært 2,26%.


2012 sammenliknet med 2011. Dette kan i en viss grad forklares av at Drammen Eiendom KF

har hatt svært høyt trekk på sin byggelånskonto 3 som følge av mange og forholdsvis store

byggeprosjekter under utførelse. Siden trekket på byggelånskonto rundt årsskiftet var høyere

enn ikke utlånte midler i Lånefondet, ga dette en svekkelse i likviditeten i starten av 2013.

Etter at Lånefondet tok opp nytt lån på 300 millioner kroner i februar i år er det bedre samsvar

mellom ikke utlånte midler og Drammen Eiendom KF’s trekk på byggelånskonto. Dette

kommer også til uttrykk ved at snittsaldo på konsernkonto har vært positiv i mars og april. Det

har også i denne perioden vært behov for å gjøre bruk av kommunens trekkrettighet, men

disse periodene har vært av kortere varighet. Det er rådmannens vurdering at

likviditetssituasjonen er stram, men under tilfredsstillende kontroll.

7

Gjennomsnittssaldo pr. måned – konsernkonto bank 2010-2013(mill. kr)

200

Konsernkonto bank 2010-2013

Gjennomsnitt pr. måned

Mill. kroner

150

100

50

0

-50

-100

2010

2011

2012

2013

-150

-200

-250

Oppsummering

Risikoen på den samlede porteføljen er vurdert til å være lav. Utviklingen i de korte rentene er

gunstigere enn lagt til grunn i budsjettet. Samtidig er det andre faktorer som påvirker

rentekostnadene negativt. Samlet sett vurderes finansbudsjettet å være stramt, men under

kontroll, forutsatt at det lave rentenivået holder seg i 2. halvår. Likviditetssituasjonen vurderes

å være stram, men under kontroll.

3 Byggelånskontoen er innebakt i kommunens konsernkontosystem i Nordea. Drammen Eiendom KF fører alle

utbetalinger i byggeprosjektene mot denne kontoen. Rentebelastningen på denne kontoen fordels på

byggeprosjektene i form av byggelånsrente. Drammen Eiendom KF’s lån i Lånefondet utbetales til

byggelånskontoen


Vedlegg 3

Drammen Eiendom KF – 1. tertialrapport 2013


Drammen Eiendom KF

TERTIALRAPPORT

1. TERTIAL 2013

Styrebehandlet: 27.mai 2013


Drammen Eiendom KF

Innholdsfortegnelse

1 INNLEDNING ......................................................................................................................................... 3

2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL ............................................................................................. 3

3 EIENDOMSDRIFT ................................................................................................................................. 3

3.1 INNEKLIMA OG RADON ............................................................................................................................. 4

3.2 KONNERUD SKOLE ................................................................................................................................... 4

3.3 RENHOLD .................................................................................................................................................. 5

4 BOLIGER ................................................................................................................................................... 6

4.1 INNFØRING AV KOSTNADSDEKKENDE HUSLEIE ..................................................................................... 6

4.2 SALG AV BOLIGER .................................................................................................................................... 6

4.3 KJØP AV BOLIGER .................................................................................................................................... 7

5 EIENDOMSPROSJEKTER .................................................................................................................. 7

5.1 FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER ......................................................................................................... 7

5.1.1 Blichsgate P-hus ........................................................................................................................ 7

5.1.2 Svensedammen skole, tilbygg/ombygging ..................................................................... 8

5.2 BYGGEPROSJEKTER UNDER UTFØRELSE.................................................................................................. 8

5.2.1 Blentenborg bofellesskap, oppgradering ......................................................................... 8

5.2.2 Schwartz gate 18, nybygg boliger for demente ........................................................... 8

5.2.3 Galterud skole, flerbrukshall ................................................................................................ 8

5.2.4 Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) ............................................................... 8

5.2.5 Åskollen skole, utvidelse/ombygging ................................................................................ 9

5.2.6 Kobbervik gård - ombygging til barnehage .................................................................... 9

5.2.7 Introduksjonssenteret ............................................................................................................ 9

5.2.8 Energikonvertering ................................................................................................................... 9

5.3 UTVIKLINGPROSJEKTER ......................................................................................................................... 10

5.3.1 Etablering av Drammen Helsehus .................................................................................... 10

5.3.2 Buskerudveien 166, utvidelse av barnebolig ............................................................... 10

5.3.3 Brandengen skole, fremtidig utbygging ......................................................................... 11

5.3.4 Strømsø barnehage, utvidelse ........................................................................................... 11

5.3.5 Buskerudveien 17, oppgradering kontor Glitrevannverket IKS ............................ 11

5.3.6 Drammen Kjøkken KF - nytt kjøkken ............................................................................. 11

5.3.7 Holmestrandsveien 132A – modulhus for vanskeligstilte ....................................... 12

5.3.8 Fjell, erstatningsbarnehage (Fjell 2020) ....................................................................... 12

5.3.9 Strømsø Skole – reguleringsplan ..................................................................................... 12

5.3.10 Thamsgate Parkeringshus AS – Oppkjøp.................................................................. 12

5.3.11 Legevakten ........................................................................................................................... 13

5.3.12 Harmonien, kjøp og oppgradering .............................................................................. 13

5.3.13 Rød Utvikling AS ................................................................................................................. 13

6 ORGANISASJONSFORHOLD ........................................................................................................ 13

7 JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL 2013 ..................................................................... 14

7.1 DRIFTSBUDSJETT 2013 ........................................................................................................................ 14

7.1.1 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett .................................................................... 14

7.1.2 Periodisering av investeringsbudsjett ............................................................................. 14

7.2 RESULTATREGNSKAP PR. 30.4.2013 ................................................................................................. 15

7.3 BALANSE PR. 30.04.2013 .................................................................................................................. 16

7.4 INVESTERINGSREGNSKAP 1. TERTIAL 2013 ......................................................................................... 1

27.05.2013 1. tertial 2013 Side 2 av 18


Drammen Eiendom KF

1 INNLEDNING

Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor

eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som

innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter.

Hovedoverskriftene i 1.tertial 2013 er følgende:

Ferdigstilling av Blichsgate P-hus godt under budsjett

Oppkjøp av Thamsgaten P-hus og Grev Wedel P-hus

Opprettelse av Rød Utvikling AS sammen med NBBO

Stort fokus på inneklima generelt og Konnerud skole spesielt.

Innføring av kostnadsdekkende husleie for boliger fra 01.01.2013

Resultatregnskap i samsvar med budsjett

Byggeprosjekter i hovedsak i rute både fremdrift og økonomi

Vinner av prisen ” Norges varmepumpekommune 2013

2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL

Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr. 30.4.2013. Det er foretatt enkelte

avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert

ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster

som har andre variasjoner over året.

Hovedbildet er at regnskapet er i tråd med budsjett med en omsetning i 1.tertial på kr.

168,7 mill. Resultatet pr. 30.04 før inntekter fra salg av eiendom er kr. 18,4 mill., som

er kr. 3,8 mill. over budsjett. Resultatet er positivt påvirket av økte inntekter med kr. 2,8

mill., og lavere kostnader enn budsjett med kr. 1,2 mill.

Det er bokført salg av eiendom for kr. 17,4 mill. Fordelt med kr. 4,5 mill. på bolig (Leie

til eie) og kr. 12,9 mill. på annen eiendom. Salget av annen eiendom i 1. tertial gjelder

salg av et tomteområde på Gulskogen Vest som følge av at Block Watne AS har

benyttet en opsjon på kjøp de har hatt fra 2005. Salgsmidlene benyttes til finansiering av

nye investeringer. I 1.tertial 2013 til boliger og andeler i Thamsgaten P-hus.

Vi har i tilegg mottatt brannforsikringsoppgjør etter brannen i Schwatzgt. Som nå er

gjenoppbygget. Forsikringssummen på kr. 4,4 mill inngår i allerede budsjettert

finansiering av det nye bygget på eiendommen.

Samlet gir dette et resultat på kr. 39,9 mill.

3 EIENDOMSDRIFT

Eiendomsdriften har i store trekk gått som normalt. Det har ikke vært store skader eller

uhell knyttet til eiendomsdriften i 1. tertial. Med bakgrunn i funn av muggsopp på

Konnerud skole har det vært stort fokus på inneklima i våre skoler og barnehager.

27.05.2013 1. tertial 2013 Side 3 av 18


Drammen Eiendom KF

3.1 Inneklima og radon

Helse- miljø og sikkerhet er det høyest prioriterte fokusområdet i vår eiendomsforvaltning.

Det foretas derfor løpende kontroll av ulike risikoforhold nyttet til generell

sikkerhet, brann, elektro, legionella, luftkvalitet, mulige forekomster av muggsopp og

radon. Strålevernforskriften stiller strenge krav til hva som er akseptabel konsentrasjon

av radon i skoler og barnehager. Radonverdiene skal være så lave som det er praktisk

mulig å få til. De nye grenseverdiene, som trer i kraft fra 1. januar 2014, slår fast at årsmiddelverdien

skal være lavere enn 200 becquerel per kubikkmeter luft. I tillegg skal

tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom nivået overstiger 100

becquerel. De nye forskriftene har skjerpet kravene ved at grenseverdiene er redusert til

det halve i forhold til tidligere forskrifter.

Det har vært gjort radonundersøkelser i Drammen kommune tidligere, men med

begrenset dokumentasjon. Drammen Eiendom KF så det nødvendig å starte med nye

radonmålinger i samtlige barnhager vinteren 2010/2011, og skolene l i det påfølgende

året. Første runde ble tatt med sporfilmbokser over en 8 ukers periode, og den videre

oppfølging har vært med elektroniske korttidsmålinger. Samtlige målinger har vært

utført av RadonLab, og da på vinterhalvåret for å få korrekte målingstall.

Status Barnehager:

3 barnehager ligger over tiltaksgrensen på 100 Bq, dette også etter utvidet ventilasjonstid.

Her er/blir det nå satt i gang tiltak i form av brønner i grunnen for å lede radon bort

fra byggene. Kun 1 av barnehagene (Strømsø barnehage) ligger over maksimumsgrensen

på 200 Bq. Den skal nå rehabiliteres og dette blir da ivaretatt. I tillegg til disse 3

barnehagene blir det gjort tiltak med radonbrønner på Aronsløkka barnehage da det

tidligere ble registrert høye verdier der og ventilasjonen har derfor gått hele døgnet for å

holde radonkonsentrasjonen under tiltaksgrensen.

Nye kontrollmålinger vil bli gjennomført i disse 4 barnehagene i oktober 2013.

Status Skoler:

7 skoler ligger over tiltaksgrensen på 100 Bq, derav 2 (Aronsløkka og Konnerud) ligger

over 200 Bq. På alle disse skolene ble driftstiden på ventilasjonen økt for å dempe

radonkonsentrasjonen i byggene, og her blir det iverksatt utbedringstiltak og nye

kontrollmålinger blir utført i oktober 2013. På Galterud skole er ventilasjonstiden

utvidet, dette har resultert i at radonkonsentrasjonen er under tiltaksgrensen. I tillegg til

dette blir det også utført permanente radontiltak og påfølgende etterkontroll når

tiltakene er gjennomført.

3.2 Konnerud Skole

Det ble høsten 2012 igangsatt undersøkelser og tiltak for å avdekke inneklima

problemer knyttet til muggsopp på Konnerud skole. Til tross for at laboratorieprøver

ikke viste verdier utover normalforekomster følte både elever og ansatte ubehag, og

enkelte ble syke ved opphold i enkelte rom.

Det ble igangsatt undersøkelser og saneringsarbeid umiddelbart. Problemene ved

Konnerud skole er sammensatt, men har i hovedsak 2 hovedkilder. Fukt fra grunnen,

27.05.2013 1. tertial 2013 Side 4 av 18


Drammen Eiendom KF

samt muggsoppforekomster etter tidligere lekkasjer fra taket. I tillegg ligger Konnerud

skole i et område utsatt for radon. Noe som innebærer ytterligere tiltak utover økt

ventilasjon for å få varige løsninger for å føre gassen bort. Etter hvert har det også blitt

avdekket asbest og muggsdoppforekomster i ytterveggene.

Tiltakene som er igangsatt omfatter store bygningmessige utbedringer, ny drenering,

utbedringer av ventilasjonsanlegg og varmesystem. Tiltakene forventes å løse

inneklimaproblemene, både i underetasjen og resten av skolen. Sanering planlegges i

hovedsak ferdigstilt til skolestart august 2013. Kostnadene er fortsatt usikre, men

forventes å beløpe seg til omkring kr. 10,0 mill. Beløpet foreslås avsatt i revidert

budsjett 2013.

Konnerud skole har begrenset plass. Spesielt er plass-/og arbeidsforholdene for

personalet ikke tilfredsstillende i underetasjen i dag. I et lengre perspektiv anbefales det

å bruke underetasjen til avlastningsrom og spesialfunksjoner.

Det foreslås derfor å bygge et tilbygg til skolen på 700-800 m2. I dette tilbygget vil 2

klassetrinn på til sammen 6 klasser ha tilhold. Nybygget vil ha en fullverdig klasseromsstandard,

med tilhørende grupperom og garderobe- / toalettfasiliteter. Dette vil igjen

frigjøre plass i skolens 1. etasje for adminstrasjon- og lærerarbeidsplasser. Det er

ønskelig å få et nybygg på plass raskest mulig. Dersom vi starter prosjektering nå og

kommer raskt ut med anbudskonkurranse, vil et nybygg kunne står ferdig til skolestart

høsten 2014.

Foreløpige overslag innebærer at et nybygg vil kunne realiseres innenfor en ramme på

kr. 30 mill. Kostnadene vil først være kjent etter at anbud er innhentet, og vil bli

innarbeidet i Øk.plan for 2014-17. Det foreslås likevel avsatt kr. 5,0 mill. til

prosjektering, gjennomføring av anbudskonkurranse og igangsetting av prosjektet i

revidert budsjett 2013.

Ombygging av elevarealer til lærerarbeidsplasser og andre generelle oppgraderingstiltak

må utredes og avklares nærmere. De planlegges for gjennomføring høst-/vinter 2014. Vi

kommer også tilbake til dette i forslag til Øk. plan for 2014-17.

3.3 Renhold

Drammen Eiendom KF kjøper på vegne av kommunen inn tjenester for daglig renhold

av ca 162.000 kvm. gulvarealer. Vår største renholdsleverandør er Elite Service Partner

AS. Samarbeidet startet i november 2008. AB Solutions Oslo AS er vår andre

renholdsleverandør. I vår siste konkurranse vant dette selskapet daglig renhold av et

areal på ca 43.000 kvm. Oppdraget ble startet i januar i år.

Det har i 1. tertial ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdstjenestene. Vindusvask

er gjennomført for sykehjem og store administrasjonsbygg. Bedriften har i 1.

tertial ikke arbeidet med renholdskonkurranser - normalt gjennomfører DEKF 1-2

konkurranser i året. Kvaliteten på renholdet følges normalt opp gjennom egne

rutinemessige kvalitetskontroller i forhold til standarden Insta800, ad-hoc kontroll og

løpende avviksbehandling, samt brukerundersøkelser. Bedriften har i 1. tertial ikke

27.05.2013 1. tertial 2013 Side 5 av 18


Drammen Eiendom KF

gjennomført egne kvalitetskontroller. Arbeidstilsynet har i 1. tertial hatt tilsyn hos

Drammen Eiendom KF, og gitt pålegg om å ta kommunens verneombud med på råd,

utvikle rutine for påseplikt, samt å sørge for samordning av HMS-arbeidet innenfor

renhold. Påleggene antas lukket i løpet av mai.

Pr. 1. tertial er det fakturert ut renholdstjenester for til sammen kr. 12,2 mil. Kostnadene

utgjorde kr. 10,4 mill. Renholdsaktiviteten har således bidratt med kr. 1,8 mill. Fra mai

forventes imidlertid kostnadsnivået økt da renholdsleverandørene da i samsvar med

avtalene vil regulere sine priser. Inntjeningen innen renhold vil bli benyttet til å øke

kvaliteten på renholdet.

4 BOLIGER

Det har pågått arbeid med implementering ny boligsosial handlingsplan. Drammen

Eiendom KF har en viktig rolle i gjennomføringen av planen på mange områder. Blant

annet innføring av ny husleieberegning basert på en modell med kostnadsdekkende

husleie. Organisering av ny boligtjeneste er gjennomført, og medarbeidere fra Drammen

eiendom KF som håndterer utleie av boliger er nå samlokalisert med felles ledelse i

boligtjenesten i 7.etg. i NAV huset.

4.1 Innføring av kostnadsdekkende Husleie

Bystyret vedtok høsten 2012 innføring av kostnadsdekkende husleie for kommunal

boliger med virkning fra 01.01.2013. Det er inngått 152 nye leieavtaler med nye priser,

hvor 65 er nye leieforhold og 87 er fornyelser av tidligere leieforhold. Leieprisene på

disse er økt i gjennomsnitt med 26 %. På helårsbasis utgjør denne endringen samlet kr.

2,4 mill. Effekten i 1.tertial er likevel kun kr. 0,35 mill. ettersom kontraktene har

kommet gradvis fra 1. januar til utgangen av april.

Dersom innslaget av nye leiekontrakter kommer i samme tempo og omfang resten av

året vil ca. 450 leietakere betale den nye leien ved utløpet av året. Helårseffekten for

disse kontraktene vil beløpet seg til kr. 7,6 mill. fra 2014. På grunn av gradvis innfasing

av nye kontrakter vil effekten på leieinntektene for året 2013 være kr. 2,0 mill.

Den beregnede økte inntekten er forutsatt benyttet til økt kvalitet på vedlikehold av

boligmassen, samt overføringer via eier til NAV for å kompensere økte kostnader til

økonomisk sosialhjelp. Nærmere avklaring av dette gjøres i samråd med rådmannen i

løpet av 2.tertial.

4.2 Salg av boliger

Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at

leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de

leier av kommunen til markedstakst. Drammen Eiendom KF deltar i prosjektet ”fra leie

til eie” med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster.

Hittil i år er 6 borettslagsleiligheter solgt og overtatt av tidligere leietakere. Det er også

signert kjøpekontrakter for ytterligere 4 leiligheter. De 6 andelene er solgt kr. 4,4 mill.

27.05.2013 1. tertial 2013 Side 6 av 18


Drammen Eiendom KF

Med tillegg av de 4 vi har kontrakt på er prognosen at vi trolig vil selge for mer enn

årsbudsjettet på kr.10,0 mill.

4.3 Kjøp av boliger

Av investeringsregnskapet fremgår at det i 1.tertial er kjøpt boliger for kr. 10,7 mill. (4

stk). I tillegg er det inngått avtale om kjøp av ytterligere en bolig til kr. 3,0 mill. til

sammen er det disponer kr.13,7 mill av årets budsjett på kr. 20,0 mill.

Behovet for flere boliger for flyktninger og andre vanskeligstilte er stort.

Av kjøpte boliger i 2013 utgjør kjøp av boliger ved sykehuset kr. 6,6 mill. (2 stk). I

2012 ble det tilsvarende kjøpt 2 boligeiendommer for samlet kr. 8,2 mill. Til sammen

14,8 mill. Ordningen med tilbud om kjøp av eiendom ved sykehuset ble forutsatt

midlertidig finansiert via ramme for kjøp av boliger til vanskeligstilte. Boligene søkes

tilpasset vårt behov, men ikke alle boligene vi overtar i sykehusområdet er like godt

egnet til det formålet. Noen er blant annet bundet opp med private leieforhold.

Det foreslås derfor at allerede kjøpte boliger ved sykehuset løftes ut og finansieres med

en egen rammebevilgning med kr. 14,8 mill. med tillegg av kr. 5,2 mill. til eventuelt

fremtidig kjøp. Totalt kr. 20,0 mill.

5 EIENDOMSPROSJEKTER

Som vedlegg følger investeringsoversikt pr. 30.04.2013. Hittil i 2013 er det bokført nye

investeringer i nybygg for kr. 153,9 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte

prosjekter og prosjekter under arbeid. I tillegg er det investert kr. 34,9 mill. i andeler i

Thamsgaten Parkeringshus. Drammen Eiendom KF har pr. 1. tertial opparbeidet netto

mva- kompensasjon fra investeringer på kr. 22,4 mill. 20 % av beløpet overføres til

bykassen. Totalt er det budsjettert med at DEKF bidrar med kr. 12,0 mill. i mvakompensasjon

i 2013.

5.1 Ferdigstilte byggeprosjekter

5.1.1 Blichsgate P-hus

Januar 2013 ble det nye Parkeringshuset i Blichsgate ferdigstilt og tatt i bruk.

Mindre arbeider på utomhusanlegget og fasade som ikke kunne gjennomføres

pga. været er under arbeid nå og forventes avsluttet i løpet av sommeren.

Sluttregnskap viser en mindre forbruk på ca. kr. 13 mill. Dette begrunnes med at

forurensning i grunnen ble mindre enn opprinnelig antatt samt at en del av de

avsatte prosjektmarginer kunne tilbakeføres prosjektet.

Hovedleietaker er Drammen Parkering KF. Husleien reduseres tilsvarende

kapitalkostnadene for de kr. 13 mill. i mindre forbruk dvs. kr. 0,79 mill. De to

mindre næringsarealene i 1. etg. er også utleid fra 1. januar 2013.

27.05.2013 1. tertial 2013 Side 7 av 18


Drammen Eiendom KF

5.1.2 Svensedammen skole, tilbygg/ombygging

Byggearbeidene startet vinteren 2012 med OBAS Øst AS som totalentreprenør.

Prosjektet ble gjennomført med flere etapper, hvor arbeidene ble tilpasset

skoledriften. Siste del av prosjektet ble ferdigstilt medio mars og samtlige

arealer er nå blitt tatt i bruk. Dette er i tråd med tidligere varslet fremdrift.

Investeringsramme for prosjektet er kr. 46,5 mill. ekskl. inventar og utstyr.

Prosjektet forventes gjennomført innenfor budsjettrammen. Sluttregnskapet er

under avklaring pr. nå.

5.2 Byggeprosjekter under utførelse

5.2.1 Blentenborg bofellesskap, oppgradering

Blentenborg bofellesskap er under utførelse, og gjennomføres innenfor vedtatt

investeringsramme på kr. 55,6 mill. (inkl. mva) og tidligere varslet fremdrift

med ferdigstillelse primo august 2013. Bofellesskapet inneholder 16 boenheter

med tilhørende fellesarealer, og arealer for ansatte/administrasjon. DEKF’s

investeringsramme reduseres med kr. 1 mill. (inkl. mva), og samme beløp

tilføres bykassen/virksomheten til bruk for innkjøp av inventar/utstyr.

5.2.2 Schwartz gate 18, nybygg boliger for demente

Prosjektet omfatter oppføring av 16 boliger samt fellesarealer for ovennevnt

målgruppe. Investeringsramme er kr. 54,2 mill. ekskl. inventar og utstyr.

Byggestart i april 2012 med BYFA – Bygg for alle AS som totalentreprenør.

Innvendig bygg ble ferdigstilt medio mars og virksomheten har flyttet inn.

Utvendige arbeider og ferdigstillelse av teknisk anlegg pågår og forventes

avsluttet i løpet av mai 2013. Innflytting av pasienter planlegges i etterkant av

det. Prosjektet forventes gjennomført innenfor budsjettrammen.

5.2.3 Galterud skole, flerbrukshall

Galterudhallen er under utførelse, og gjennomføres innenfor vedtatt

investeringsramme på kr. 63 mill. (inkl. mva) og tidligere varslet fremdrift med

ferdigstillelse medio august 2013. DEKF’s investeringsramme reduseres med kr.

1,4 mill. (inkl. mva), og samme beløp tilføres bykassen/Galterud skole til bruk

for innkjøp av inventar/utstyr.

5.2.4 Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg)

Byggearbeidene på Frydenhaug skole startet ultimo januar 2013, og nybygget er

nå avtalt ferdigstilt for overtakelse 1. september 2014. Som følge av omfattende

prosesser knyttet til regulering, ble byggesaksbehandling forsinket, og

ferdigstillelse forskjøvet med drøyt 2 måneder i forhold til opprinnelige planer.

Åpen anbudskonkurranse for totalentreprise på ny Frydenhaug skole ble

gjennomført i 2012, og det er inngått kontrakt med Bøhmer Entreprenør AS.

Frydenhaug skole bruker Strømsø skole i byggeperioden, og det er gjennomført

27.05.2013 1. tertial 2013 Side 8 av 18


Drammen Eiendom KF

oppgraderingstiltak i denne skolen for å imøtekomme behovene til Frydenhaug

skole. Nybygget har en samlet investeringsramme på kr. 263,1 mill. (inkl. mva).

5.2.5 Åskollen skole, utvidelse/ombygging

Åskollen skole står foran en periode med stor elevtallsøkning og har behov for

en arealutvidelse. I forbindelse med økonomiplan 2012 har man bevilget kr. 95,0

mill. til utvidelse av skolen. Separat avsetning på kr. 5,0 mill. for løst inventar og

utstyr er bevilget for virksomheten for 2014. Planene omfatter bygging av ca.

2200 m² nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse.

Det eldste skolebygget er forutsatt revet. Totalt vil antall klasserom øke fra 22 til

26 stk.

Nybygget oppføres som totalentreprise av Trio Entreprenør AS. Arbeidene

startet i løpet av vinteren og holder foreløpig planlagt fremdrift, med forventet

ferdigstillelse mars 2014. Fremdrift for de øvrige mindre ombygginger ved

eksisterende skolepaviljonger er fortsatt under avklaring og vil måtte tilpasses

skoledriften. Gjennomføring planlegges for 2014, etter ferdigstillelse av

nybygget.

5.2.6 Kobbervik gård - ombygging til barnehage

Etter omfattende prosjektering, riving og klargjøring i 2012 har det foregått

intens byggevirksomhet hele våren 2013. DEKF har inngått samspillskontrakt

med Haandverkerne AS og avtalt en målpris og garantert makspris for

prosjektet. Bygningen er nå oppgradert med tekniske anlegg og moderne

funksjonalitet samtidig som antikvariske hensyn er ivaretatt. Prosjektet har en

opprinnelig ramme på kr. 47,9 mill. hvorav kr. 45,9 mill til bygg og kr. 2,0 mill

er forutsatt overført virksomheten til inventar og utstyr (rev. budsjett). Påløpte

kostnader pr. 30.04 er kr. 23,5 mill. Byggearbeidene er pr. 30.04 i rute og

forventes ferdigstilt til avtalt tid 31.07.2013. Barnehagen vil ha plass til ca. 100

barn fordelt på 6 baser. De ansatte starter 1. august og barnehagen åpner dørene

for barna 15. august 2013.

5.2.7 Introduksjonssenteret

Fase 2, oppgradering klasseromsfløy

Arbeider med innvendig oppgradering av hoveddelen av klasseromsfløyen

pågår, og ferdigstilles i mai 2013. Totalentreprenør er Veidekke Entreprenør AS.

Gjenstående innvendige oppgraderinger og vindusutskifting vil bli videreført i

egne entreprisekonkurranser sommer/høst 2013, med forventet ferdigstillelse av

alle planlagte tiltak sommeren 2014. Den pågående rehabiliteringen og

oppgraderingen av Introduksjonssenteret har en samlet investeringsramme på kr.

60.0 mill. (inkl. mva). I investeringsrammen inngår gjenstående tiltak.

5.2.8 Energikonvertering

I samsvar med energi- og klimapolitiske mål er vi i ferd med å gjennomføre et

omfattende program for å konvertere oljekjeler i våre bygg til ny fornybar energi

27.05.2013 1. tertial 2013 Side 9 av 18


Drammen Eiendom KF

i form av varmepumper og fjernvarme. Drammen Kommune v/ Drammen

eiendom KF ble i april i år kåret til årets varmepumpekommune i 2013. En

anerkjennelse som viser at vi er på rett vei.

Med de bygg som nå blir ferdigstilt i løpet av sommeren 2013 vil 14 av våre

bygg utenfor Drammen fjernvarmes konsesjonsområde benytte varmepumpeløsninger

og ikke ha behov for å fyre med olje annet ved eventuell beredskap. I

tillegg er det 8 bygg som får varme fra vårt varmepumpeanlegg på Marienlyst

Innenfor konsesjonsområde ( 6 bygg) forutsettes løsningen å være tilknytning til

fjernvarme, hvor vi er avhengig av fjenvarmeselskapets fremdrift.

Det er kun 5 bygg igjen som har fyringsanlegg med olje/elektro løsninger

utenfor konsesjonsområde og 4 av disse byggene har liten energileveranse fra

fyringsanlegget grunnet at varmebehovet er lavt og at varmebehovet i hovedsak

dekkes av elektrokjelen. Vi ser behov for å gjøre en ny vurdering av løsningene

på de byggene vi har igjen utenfor konsesjonsområdet

På Fjell skole er det fornuftig å se varmeløsningen som en del av prosjektet Fjell

2020. Vi vil derfor vurdere alternative løsninger til varmepumpe med

energibrønner for å få frem miljømessige gode og mer kostnadsoptimal løsning

der energibehovet er begrenset. Vi er i kontinuerlig dialog med både

fagekspertisen i Norge og de som har gjort erfaringer slik at vi får styrket vår

kompetanse innen feltet for å få frem gode løsninger. Dette legges frem som

egen sak i forbindelse med vår energistrategi i løpet av året. Ettersom dette vil

innbære en forsinkelse i opprinnelige planer foreslås det å overføre kr. 5 mill. av

nåværende budsjett til neste år for å sikre gode løsninger.

5.3 Utviklingprosjekter

5.3.1 Etablering av Drammen Helsehus

Det er i ØKP 2013-2016 avsatt en samlet investeringsramme på kr. 213 mill for

å videreutvikle Drammen Geriatriske Kompetanse Senter (DGKS) til å bli

Drammen Helsehus”.

Det er nå igangsatt mindre om- og tilbygginger av eksisterende bygningsmasse

for å etablere kontorer, arbeidslokaler med mer. Det vil bli lyst ut

arkitektkonkurranse for utredning av nytt Helsehus på DOFFIN i løpet av

sommeren, og kr. 4 mill settes av i 2013 til utredning og mindre byggearbeider.

Dette betyr at det av årets investeringsramme på kr. 11,0 mill. overføres kr. 7,0

mill til 2014. Det overføres dessuten kr. 0,5 mill. til Bykassa slik at

virksomheten får tilsvarende beløp til løst inventar og utstyr.

5.3.2 Buskerudveien 166, utvidelse av barnebolig

Det er igangsatt utredning av utvidelse av barneboligen på Åssiden. Utvidelse vil

måtte skje ved delvis påbygging av 2. etasje. Arbeid med prosjektering og

utbyggingsomfang er igangsatt. Det er i ØKP 2013-2016 avsatt kr. 23,0 mill. til

27.05.2013 1. tertial 2013 Side 10 av 18


Drammen Eiendom KF

utvidelse av barnebolig. Ved gjennomgang av alternative utbyggingsmuligheter

ansees det mest hensiktsmessig med en full utbygging av 2.etasje. Foreløpige

kalkyler tilsier at et slikt alternativ vil ha behov for en økt ramme med kr. 14,0

mill. til 37,0 mill. Saken vil bli bearbeidet inn mot Øk.plan 2014-17.

5.3.3 Brandengen skole, fremtidig utbygging

Det er et behov for ytterligere rehabilitering og utvidelse av Brandengen skole.

DEKF har fra mai 2012 arbeidet med utredninger når det gjelder lokalisering av

ny hall og utvidelse av undervisningsarealer på Brandengen skole. Gjennom

arbeidet er det blitt tydelig at kommunen må ha en aktiv strategi for å sikre seg

større areal for å kunne ekspandere. DEKF har tatt aktive grep og vil jobbe

videre med dette i 2013 med tanke på en god langsiktig løsning for skolen og

idretten i nærmiljøet.

5.3.4 Strømsø barnehage, utvidelse

Konkurranse om totalentreprise er avholdt og det vil bli inngått kontrakt for

byggearbeidene innen utgangen av mai 2013. Søknad om byggetillatelse ble

sendt 26.02 og svar forventes å foreligge i løpet av mai 2013. Ombyggingen

planlegges utført i perioden 01.07-15.12.2013 og barnehagen skal stå klar til

bruk 01.01.2014. Prosjektet er fra tidligere innvilget en kostnadsramme på totalt

kr. 15,0 mill. (eks. inventar og utstyr, som må dekkes av egen bevilgning til

virksomheten). Psykiatrisk dagsenter flytter ut av lokalene innen 01.07.2013 og

dagens 2 avdelinger i Strømsø barnehage flyttes til nye Kobbervik gård

barnehage i byggeperioden fra 15.08 til 31.12.2013.

5.3.5 Buskerudveien 17, oppgradering kontor Glitrevannverket IKS

Prosjektet har tidligere vært fremme som vedtatt investering, men ble stilt i bero

før realisering. Byggeprosjektet er nå aktualisert igjen, og en oppdatert

investeringsvurdering tilsier behov for en ramme på kr. 25,0 mill. Det pågår nå

forhandlinger om endelig omfang, utførelse og husleie som vil bli dekket av

Glitrevannverket IKS.

5.3.6 Drammen Kjøkken KF - nytt kjøkken

Bystyret har vedtatt at Drammen Kjøkken KF skal legge om produksjonssystem,

fra dagens kok/server til kok/kjøl (kjøl/server). Dagens lokaliteter og utstyr er

gammelt og slitt og kan ikke benyttes til denne kokemetoden.

Det er avsatt kr. 10 mill. til tomtekjøp og 80 mill til nytt kjøkken i ØKP 2013-

2016. Tomt ble ervervet høsten 2012. Det pågår en prosess mellom

virksomhetene (Drammen Eiendom, Drammen Kjøkken og Helse og omsorg)

for å få prosjektet inkl. tomt, nytt sentralkjøkken, kjøkkenutstyr, ombygging av

institusjoner og mottakssteder samt utstyr til oppvarming av kjølt mat, innenfor

den avsatte rammen.

27.05.2013 1. tertial 2013 Side 11 av 18


Drammen Eiendom KF

5.3.7 Holmestrandsveien 132A – modulhus for vanskeligstilte

I januar 2013 ble det gitt byggetillatelse til oppføring av 4 frittliggende

boenheter i Holmestrandsveien 132 A. Etter tilbudskonkurranse i mars/april vil

DEKF inngå kontrakt om totalentreprise på etablering av 4 modulhus på tomta.

Prosjektet har status som et midlertidig tiltak, men skal evalueres etter ca. 1 års

drift for vurdering av videre drift/omregulering av tomta. Totalkostnaden for 4

boenheter inklusive infrastruktur er beregnet til kr. 4,5 mill. og blir innenfor rest

investeringsmidler fra posten erstatningsboliger Eriks Olsens gate.

Rydding av tomta og produksjon av modulhusene forventes å starte i mai.

Boenhetene skal etter avtalen stå ferdige til innflytting 1. august 2013.

5.3.8 Fjell, erstatningsbarnehage (Fjell 2020)

Tomt knyttet til ny flerbrukshall ved Fjell skole vil kunne berøre to eksisterende

barnehager, og således utløse behov for bygging av en ny større barnehage.

Foreløpige vurderinger tilsier et investeringsbehov på ca. kr. 50,0 mill. (inkl.

mva), hvorav kr. 1,0 mill. er avsatt til planlegging/prosjektering i 2013. Det er

igangsatt arbeid for avklaring av lokalisering og premisser for reguleringssaken.

5.3.9 Strømsø Skole – reguleringsplan

Det er i 2012 igangsatt arbeid med å omregulere tidligere Strømsø skole, med

sikte på salg. Drammen Eiendom KF har kontrahert reguleringsarkitekt og

arbeid med planprogram pågår. Planen forventes å få politisk avklaring i løpet av

2013 slik at salg kan gjennomføres når skolen fraflyttes av nåværende leietaker,

Frydenhaug skole, i 2014.

5.3.10 Thamsgate Parkeringshus AS – Oppkjøp

Drammen Eiendom KF har på oppdrag av bystyret forhandlet frem avtale om

kjøp av de privateide andelene i Thamsgate Parkeringshus BA. Bystyret sluttet

seg i 1.tertial til forsalget fra Drammen Eiendom KF som nå har ervervet 53 %

av andelene i Thamsgaten P-Hus, slik at vi i nå eier selskapet 100 %.

Thamsgaten Parkeringshus AS er nå omdannet til aksjeselskap og eier på sin

side 92 % av aksjene i Grev Wedel Parkeringshus AS. I tillegg eier Drammen

Kommune fra før ca. 5 % av dette selskapet. Kjøpesum for de 53 % var kr. 34,9

mill. Hvorav kr.10 mill forutsettes finansiert ved utbytte fra selskapet.

Transaksjonen innbærer at Drammen kommune v/ Drammen Eiendom KF nå

har kontroll på 2 viktige parkeringshus på Bragernes, som er viktige elementer i

utvikling av parkeringstilbudet i byen. Byggingen av Blichsgate P-hus på

Strømsø bidrar også til å styrke kommunens posisjon til å utvikle sentrum ved

bruk av parkeringspolitiske virkemidler. Fremtidig selskapsorganisering og drift

av P-husene er under vurdering.

27.05.2013 1. tertial 2013 Side 12 av 18


Drammen Eiendom KF

5.3.11 Legevakten

Leieavtalen med Legevakten i Drammensregionen IKS utgår 31. mai 2013.

Modulbygget er ønsket overtatt av Vestre Viken HF og Drammen Eiendom KF

er innstilt på å selge. Bygget er på ca. 778 kvm fordelt på 2 plan og står på leid

grunn fra Sykehuset Buskerud. Salgsverdi på kr. 6,3 mill. er fastsatt av to

takstmenn, utpekt av selger og kjøper, i en omforent takst. Overtagelse er

planlagt 1. juni 2013, med oppgjør 1. januar 2014.

5.3.12 Harmonien, kjøp og oppgradering

Bystyret har vedtatt kjøp av Harmonien (Øvre Storgate 10). Det har i 1.tertial

vært arbeidet med avklaringer av kjøpekontrakt samt fremtidige leieforhold og

driftsorganisering. Kjøpekontrakt vil bli inngått og overtagelse vil skje før 1. juli

2013.

5.3.13 Rød Utvikling AS

Drammen Eiendom KF har i 1.tertial 2013 inngått samarbeid med NBBO

Utbygging AS (Nedre Buskerud Boligbyggelag) om utvikling av tomteområdet

Rød Øst/Vest på Gulskogen. Tomteområdet er på samlet 61,5 mål.

Tomteområde som er avsatt til boligformål og utvikling av området vil best

kunne ivaretas gjennom et samarbeid mellom grunneierne. Samarbeidet skjer

ved å danne et felles aksjeselskapet Rød Utvikling AS med en aksjekapital på kr.

0,1 mill. med 50 % eierskap på hver av partene. Grunnlaget for selskapet er at

partene på hver sin hånd eier hhv. 26,2 da og 35,6 da. Eiendommene overdras

selskapet mot at det etableres ansvarlige lån. Samtidig innbetaler Drammen

Eiendom KF ytterligere et ansvarlig lån på ca. kr. 1,5 mill. for å oppnå

likeverdighet mellom partene. Selskapet vil nå utvikle eiendommen gjennom

regulering av området og avklaring av adkomst og rekkefølgebestemmelser.

6 ORGANISASJONSFORHOLD

Ved utgangen av 1. tertial var det 38 ansatte i bedriften; 8 kvinner (1 permittert) og 30

menn. Foretaket har hittil i 2013 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker.

Sykefraværet viser en negativ utvikling i forhold til 2012. 7,3 % i 1. kvartal 2013, mot

3,3 % i 2012. Økningen skyldes i all hovedsak økt langtidsfravær.

Sykefravær 2012

1. kvartal 2013

Samlet Korttid Langtid Samlet

Kvinner 5,54 % 2,62 % 0,00 % 2,62 %

Menn 3,52 % 3,35 % 5,66 % 9,00 %

Samlet 3,98 % 3,16 % 4,18 % 7,34 %

Det har vært avholdt 3 styremøter hvor det er behandlet 32 saker.

27.05.2013 1. tertial 2013 Side 13 av 18


Drammen Eiendom KF

7 JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL 2013

7.1 Driftsbudsjett 2013

Driftsresultatet for 1.tertial er i hovedsak i henhold til budsjett. Det en noe økte

inntekter, men også kostnadene har noe vekst. Det anbefales derfor ikke endringer i

budsjettet, da resultatmålet og prognose på årsbasis forventes å ligge på budsjett.

Jfr. omtale av de ulike prosjektene under kap. 7.5, foreslås det kun en endring i

investeringsbudsjettet i forbindelse med 1. tertial:

7.1.1 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett

Prog. Prosjekt Prosjektnavn

Regnskap

pr. 1. tertial

Justert

budsjett

Foreslåtte

endringer

Tall i mill. kr.

Forslag nytt

budsjett

01 10325

Kobbervik Barnehage – overføring

til inventar/utstyr

32,6 47,9 -2,0 45,9

05 10214

Blentenborg bofellesskap –

overføring inventar /utstyr

39,3 55,9 -1,0 54,9

05 10224

Drammen Helsehus – overføring

inventar /utstyr

0,2 11,5 -0,5 11,0

11 10206 Blichsgate P-hus 103,0 117,1 -13,1 104,0

12 10204

Galterudhallen – overføring

inventar /utstyr

43,5 63,0 -1,4 61,6

12 nytt

Konnerud skole sanering og

oppgradering av inne klima

0 0 10,0 10,0

12 nytt Konnerud skole - nybygg 0 0 5,0 5,0

13 nytt Kjøp av boliger ved sykehuset 14,8 0 20,0 20,0

SUM 233,4 295,4 17,0 312,4

Finansiering

Dekkes av periodisert investerings

budsjett

Sum

7.1.2 Periodisering av investeringsbudsjett

Det er behov for å periodisere investeringsbudsjettet mer presist. Periodiseringene

innebærer ingen realitetsendring for prosjektbudsjett totalt sett, men

en forskyvning mellom årene. Grunnen til dette er sterkere fokus på krav til slik

periodisering både av hensyn til forskriftskrav og prognoser for fremdrift og

bruk av midler. Følgene poster foreslås periodisert fra 2013 til 2014:

|Tall i mill. kr

Prog. omr Prosj.nr Prosjekt navn Opprinnelig Overføres til Forslag nytt

Budsjett 2014--> budsjett

01 10319 Strømsø BH - utvidelse 15,0 2,0 13,0

02 10316 Barnebolig, utvidelse 9,0 5,0 4,0

05 10224 Drammen Helsehus 11,0 7,0 4,0

20 30900 Disponible midler Energikonvertering 19,9 5,0 14,9

Sum 54,9 19,0 35,9

27.05.2013 1. tertial 2013 Side 14 av 18


Drammen Eiendom KF

7.2 Resultatregnskap pr. 30.4.2013

Agresso

budsjett Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i %

2013

DRIFTSINNTEKTER

Kommunale husleieinntekter 302 842 101 581 101 516 65 0,06 %

Eksterne leieinntekter 45 638 24 482 23 998 484 2,02 %

Leieinntekt boliger 67 880 22 849 22 230 619 2,78 %

Salg renholdstjenester 36 768 12 240 12 256 -17 -0,13 %

Tilskudd 6 939 2 515 1 880 635 33,79 %

Andre Inntekter 10 558 5 021 3 992 1 030 25,80 %

SUM DRIFTSINNTEKTER 470 625 168 687 165 872 2 816 1,70 %

DRIFTSUTGIFTER

Lønnskostnader 25 968 8 552 8 632 80 -0,92 %

Administrasjonskostnader 4 438 918 1 479 562 -37,96 %

Innleiekostnader 108 409 48 971 48 877 -94 0,19 %

Innkjøp renhold 35 280 10 423 11 154 731 -6,55 %

Eiendomsdrift 48 310 18 161 18 602 441 -2,37 %

Vedlikehold 26 399 5 909 5 333 -577 10,81 %

Tap på fordringer (7830, 7831) 400 0 0 0 0,00 %

Avskrivninger 85 640 27 324 27 412 88 -0,32 %

SUM DRIFTSUTGIFTER 334 844 120 258 121 489 1 231 -1,01 %

DRIFTSRESULTAT 135 781 48 429 44 383 4 047 9,12 %

Finansinntekter 2 710 817 681 136 20,02 %

Finansutgifter 100 597 30 805 30 405 400 1,32 %

SUM FINANS 97 887 29 988 29 724 264 0,89 %

RESULTAT før Eiendomssalg 37 894 18 441 14 658 3 782 25,80 %

Salg av eiendom 20 000 17 437 6 667 10 770 161,55 %

Kostpris solgte eiendommer 0 430 0 430 0,00 %

RESULTAT SALG EIENDOM 20 000 17 006 6 667 10 340 155,10 %

Brann/Forsikringsoppgjør 0 4 438 0 4 438 0,00 %

NETTO RESULTAT 57 894 39 885 21 325 18 560 180,90 %

27.05.2013 1. tertial 2013 Side 15 av 18


Drammen Eiendom KF

7.3 Balanse pr. 30.04.2013

EIENDELER 30.04.2013 31.12.2012

BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN 2 546 344 006 2 569 777 454

BORETTSLAGSLEILIGHETER 162 263 258 162 387 233

FESTETOMTER OG GRUNNAREALER 69 184 678 69 184 678

ANLEGG UNDER UTFØRELSE 454 004 584 319 708 744

ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER 19 457 080 19 457 080

FINANSIELL ANLEGGSMIDLER 110 433 130 75 505 130

SUM ANLEGGSMIDLER 3 361 686 736 3 216 020 319

LIKVIDER 85 592 261 95 638 187

KUNDEFORDRINGER 14 811 845 21 791 138

ANDRE FORDRINGER 24 435 781 22 922 196

OMLØPSMIDLER 124 839 886 140 351 522

SUM EIENDELER 3 486 526 623 3 356 371 841

GJELD OG EGENKAPITAL

EGENKAPITAL 562 338 402 498 131 342

RESULTAT I PERIODEN 39 884 986 80 740 420

EIERUTTAK I PERIODEN -12 833 333 -34 800 000

SUM EGENKAPITAL 589 390 054 544 071 762

PENSJONSFORPLIKTELSER 4 004 708 4 004 708

LANGSIKTIG GJELD EIENDOM 2 508 270 193 2 367 274 893

BYGGELÅN 338 634 130 380 696 686

SUM LANGSIKTIG GJELD 2 850 909 031 2 751 976 287

INVESTERINGSTILSKUDD 5 162 601 10 601

KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN 4 566 660 0

LEVERANDØRER 25 538 633 42 892 531

ØVRIG KORTSIKT. GJELD 10 959 643 17 420 659

SUM KORTSIKTIG GJELD 46 227 537 60 323 791

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 3 486 526 623 3 356 371 841

27.05.2013 1. tertial 2013 Side 16 av 18


Drammen Eiendom KF

7.4 Investeringsregnskap 1. tertial 2013

Prosj.nr Prosjekter

Beløp pr.

Beløp pr.

1.1.2013 Påløpt i 2013 30.04.2013

Revidert

budsjett

Rest i kr

10325 Fjell, erstatningsbarnehage 0 77 531 77 531 1 000 000 922 470

10319 Strømsø BH - utvidelse 276 905 315 542 592 447 15 000 000 14 407 553

10308 Kobbervik gård - etablering av barnehage 9 074 069 23 532 489 32 606 558 45 900 000 13 293 442

10211 Jordbrekkskogen BH,utvidelse 0 3 500 3 500 0 -3 500

10209 Fjell Barnehage - garantiarbeider -12 500 0 -12 500 100 000 112 500

32999 SUM 01 Barnehager - Disponibelt 0 0 0 284 113 284 113

SUM Barnehager - Oppgr. bygningsm., Barnehager husleiekorr. 1 783 348 2 164 645 3 947 994 6 652 900 2 704 906

32500 SUM Disponible midler Barnehager husleiekorr. - Oppgr. bygningsm. 0 0 0 -338 590 -338 590

SUM Barnehager - Oppgradering bygningsmassen 189 631 159 340 348 971 1 801 089 1 452 118

01 Barnehage - SUM 11 311 453 26 253 047 37 564 500 70 738 102 33 173 602

10316 Bekkevolden barnebolig - utvidelse 38 389 125 437 163 826 9 000 000 8 836 174

02 Oppvekst - SUM 38 389 125 437 163 826 9 000 000 8 836 174

10304 Werglandsgate 13 4 597 169 3 192 545 7 789 714 8 000 000 210 286

10224 Drammen Helsehus 103 806 96 701 200 507 11 500 000 11 299 493

10219 Schwartz gate 18, boliger for demente 39 781 204 4 318 934 44 100 138 54 200 000 10 099 862

10214 Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede 28 818 424 10 473 728 39 292 152 55 900 000 16 607 848

10305 Kjøp av omsorgsboliger + leiligheter i omsorgskomplekser 2 648 866 0 2 648 866 10 750 000 8 101 134

35999 SUM 05 Helse og omsorg - Disponibelt 0 0 0 2 444 806 2 444 806

SUM Helse og omsorg - Oppgradering bygningsmassen 6 802 018 469 658 7 271 675 14 259 688 6 988 013

05 Helse og omsorg - SUM 82 751 487 18 551 566 101 303 053 157 054 494 55 751 440

10326 Harmonien, kjøp og oppgradering 0 0 0 20 000 000 20 000 000

10309 Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg 0 59 202 59 202 780 037 720 835

10220 Marienlyst stadion - stadionutvikling 0 265 499 265 499 316 310 50 811

10075 Drammensbadet, garantiarbeider 362 943 70 815 433 758 836 820 403 062

SUM Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen 4 538 667 236 664 4 775 331 8 473 761 3 698 430

06 Kultur og fritid - SUM 4 901 610 632 180 5 533 790 30 406 928 24 873 138

10221 Rådhuset - videre utvikling 850 299 28 404 878 703 2 000 000 1 121 297

SUM Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen 1 912 340 16 015 1 928 355 2 038 534 110 179

07 Ledelse, organisasjon mv. - SUM 2 762 640 44 419 2 807 058 4 038 534 1 231 476

10312 Rehabilitering av utebadet Marienlyst 2 830 822 32 099 2 862 921 5 000 000 2 137 079

10206 Blichsgate P-hus 89 062 937 13 892 365 102 955 302 117 000 000 14 044 698

11 Samferdsel og fellesarealer - SUM 91 893 759 13 924 464 105 818 223 122 000 000 16 181 777

22.05.2013 1. tertial 2013 Side 17 av 18


Drammen Eiendom KF

Prosj.nr Prosjekter

Beløp pr.

Beløp pr.

1.1.2013 Påløpt i 2013 30.04.2013

Revidert

budsjett

Rest i kr

10324 Inneklima skolebygg 273 124 222 110 495 233 2 000 000 1 504 767

10323 Sikring av skolebygg 66 045 300 398 366 442 5 000 000 4 633 558

10302 Åskollen skole, utvidelse/ombygging 6 153 618 10 007 357 16 160 975 63 100 000 46 939 025

10318 Brandenga skole - fremtidig utbygging 79 497 666 80 163 2 000 000 1 919 837

10228 Brandenga skole - tak, vinduer etc 31 908 260 105 841 32 014 101 29 500 000 -2 514 101

10313 Brandengen skole - EU-prosjekt 73 313 44 995 118 307 0 -118 307

10222 Svensedammen skole,utbygging/ombygging 34 932 594 6 288 664 41 221 258 46 500 000 5 278 742

10218 Frydenhaug skole, nybygg 27 564 680 19 973 112 47 537 792 142 500 000 94 962 208

10217 Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad. 925 175 7 748 932 922 1 500 000 567 078

10204 Galterud skole, flerbrukshall 20 682 681 26 766 091 47 448 771 63 000 000 15 551 229

10175 Skoger skole - garantiarbeider 28 636 0 28 636 100 000 71 364

10053 Marienlyst Skole - garantiarbeider 5 813 0 5 813 100 000 94 187

36999 SUM 12 Skole - Disponibelt 0 0 0 8 464 083 8 464 083

SUM Oppgradering av skolebygg 9 050 728 3 475 215 12 525 943 17 862 352 5 336 409

12 Skole - SUM 131 744 163 67 192 196 198 936 359 381 626 435 182 690 076

10317 Introduksjonssenteret, oppgrad. klasserom 12 469 326 7 287 378 19 756 704 21 000 000 1 243 296

10225 Introduksjonssenteret - fase 1, rest garantitid 0 0 0 27 909 27 909

10322 Skogliveien 124, mindreårige flyktninger (oppgrad.) 36 427 305 36 732 695 871 659 139

10321 Skogliveien 31, mindreårige flyktninger (oppgrad.) 470 398 1 178 406 1 648 804 1 430 000 -218 804

10320 Lyngveien 10, mindreårige flyktninger (oppgrad.) 0 0 0 1 560 000 1 560 000

38056 Holmestrandsv. 132 A, prosj. og etablering 4 mudulhus 175 828 1 289 641 1 465 469 300 000 -1 165 469

31008 Stiboltsgate, rehabilitering 0 603 978 603 978 825 440 221 463

10306 Smithestrømveien 1 - innløsning av leiligheter 0 0 0 606 481 606 481

38000 SUM Disponible midler kjøp boliger 300 0 0 12 529 729 12 529 729

SUM Kjøp av boliger (rest opppussing) 7 379 162 10 774 482 18 153 644 18 637 796 484 151

SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen 2 166 701 3 091 225 5 257 925 13 548 098 8 290 173

13 Sosiale tjenester - SUM 22 698 141 24 225 415 46 923 256 71 161 324 24 238 067

SUM Enøk-tiltak 16 727 532 1 882 735 18 610 267 23 690 264 5 079 996

SUM Energikonvertering 6 530 173 2 674 045 9 189 674 19 885 678 10 696 005

SUM Oppgraderinger tekniske anlegg 2 478 422 1 134 061 3 612 483 10 435 738 6 823 256

20 Teknisk investeringsramme - SUM 25 736 126 5 690 841 31 412 423 54 011 680 22 599 257

31020 Drammen kjøkken - Ny lokalisering 580 197 821 247 1 401 443 20 000 000 18 598 557

31009 Drammen Havn, logistikkbygg - utredning (1 mill) 726 321 6 083 732 403 750 000 17 597

31007 Buskerudveien 17,(MK=1) ombygging kontor Glitrevan 69 825 106 581 176 406 5 000 000 4 823 594

20 Generell investeringsramme - SUM 3 998 342 -2 781 489 1 216 852 35 045 309 33 828 457

TOTALT 377 821 265 153 858 075 531 679 340 935 082 806 403 403 466

22.05.2013 1. tertial 2013 Side 18 av 18


Vedlegg 4

Drammen Drift KF – 1. tertialrapport 2013


Drammen Drift KF

Rapport for 1. tertial 2013

Drammen, 14. mai 2013


Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 2013

1. Økonomi

Per 1. tertial 2013

Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 0,7 mill. Dette er ca kr 2,0 mill

bedre enn budsjettert underskudd på kr 2,7 mill.

Det positive avviket skyldes i hovedsak reforhandling av rammeavtaler med Drammen

kommune kombinert med høyere aktivitet enn forutsatt i 1. tertial, spesielt knyttet til

håndtering av akutte lekkasjer på Drammen kommunes ledningsnett.

Merforbruk for personalkostnader skyldes i hovedsak økt aktivitetsnivå i årets første tertial.

Merforbruk for andre tilvirknings- og salgskostnader skyldes budsjettmessig

perioderingsavvik.

Prognose 2013

Foretaket har hatt ett bedre 1. tertial enn forventet, og går inn i et tertial hvor man historisk

sett har et høyt aktivitetsnivå.

Som følge av dette opprettholder foretaket forventningene om et overskudd på kr 1,4 mill. for

2013.

Forutsetninger

Foretaket er avhengig av å få på plass tilstrekkelige oppdrag for vinterperioden (desembermars)

for å levere forventet økonomisk resultat. Det arbeides med å etablere avtaler som

sikrer oppdrag for vinterperioden 2013/2014.

2. Kvalitet / HMS

Kvalitet

Foretaket er sertifisert i henhold til standardene ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (eksternt miljø)

og OHSAS18000 (arbeidsmiljø). Revisjonsrapport fra Teknologisk Institutt oppsummerer

med følgende:

”Organisasjonen har bygget opp et godt styringssystem i henhold til aktuelle kravstandarder.

Det er gjennomført grundige interne revisjoner som underbygger implementeringen.

Ledelsens gjennomgåelse fremstod som grundig og dekkende.

Gjennom sertifiseringsrevisjonen har organisasjonen demonstrert at systemet er implementert

og tatt i bruk. Revisjon på byggeplass ”Bragernes kirkegård” viser at systemet også er tatt i

bruk i prosjekt og gjennomføring. Intervjuede på byggeplass fremsto som engasjert og

bevisste på K-HMS.”

Det har i første tertial vært vesentlige investeringer i kurs og kompetansehevende tiltak for å

videreutvikle foretakets kompetansebase.

HMS

Foretaket bedriver en virksomhet med vesentlig risiko for personskader og legger derfor stor

vekt på HMS-området.

2


Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 2013

Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen.

Foretaket avholder månedlige allmøter hvor et av de viktige punktene på dagsorden er

HMS for å unngå uønskede hendelser og ulykker.

Foretaket har ved utgangen av 1.kvartal 44 ansatte og et samlet sykefravær på 8,89 %.

Sammenlignet med 1. kvartal i 2012 er det en nedgang på 0,26 prosentpoeng. Sammenlignet

med sykefravær for hele 2012 er sykefraværet 1,67 prosentpoeng høyere.

1-3 dager 4-16 dager Over 16

dager

Totalt

fravær

1 tertial 2013 0,78 2,28 6,60 8,89

1 tertial 2012 0,58 0,48 8,09 9,15

Oppfølging av sykefravær har vært i henhold til gjeldende IA – mål:

Tett oppfølging av de syke fra første fraværsdag – nærmeste leder

Ved sykmelding gjennomføres en samtale etter 4 uker – nærmeste leder og

spesialkonsulent.

Oppfølgingssamtale etter 8 uker – nærmeste leder, spesialkonsulent og en representant

fra Synergi Helse

Det rapporteres til NAV gjennom hele prosessen.

Det søkes tilretteleggingstilskudd fra NAV for ansatte som er, eller har vært,

langtidssykmeldte. I tillegg har det blitt innvilget fritak for egenmeldingsperioden for flere

som har tilbakevendende plager. Langtidssykefravær i foretaket skyldes hovedsaklig ansatte

med slitasjeskader.

3. Resultatregnskap

Resultatregnskap per april 2013

Hittil i år 2013

Regnskap Budsjett Avvik Avvik % Budsjett Prognose

Driftsinntekter 16 554 466 15 081 679 1 472 787 9,8 52 799 266 52 799 266

Varekjøp 3 283 664 4 934 996 -1 651 332 -33,5 14 805 000 14 805 000

Personalkostnader 9 797 553 9 126 464 671 089 7,4 25 656 766 25 656 766

Andre tilvirknings-, salgsog

adm. kostn. 3 970 662 3 460 500 510 162 14,7 10 381 500 10 381 500

Driftskostnader 17 051 879 17 521 960 -470 081 -2,7 50 843 266 50 843 266

Driftsresultat -497 413 -2 440 281 1 942 868 1 956 000 1 956 000

Finansposter 194 934 200 000 -5 066 -2,5 600 000 600 000

Resultat -692 347 -2 640 281 1 947 934 1 356 000 1 356 000

Kostnadsutviklingen i foretaket følges nøye opp og må ses i sammenheng med økte inntekter

som følge av økt aktivitet. Årsprognosen er ikke justert, men foretaket forventer å oppnå

budsjettert nettoresultat.

3


Vedlegg 5

Drammen Kjøkken KF – 1. tertialrapport 2013


SAK 24/13

DRAMMEN KJØKKEN KF

RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

Styrebehandlet 23.mai 2013

Side 1 av 11

Landfalløya 80, 3023 Drammen

Tlf 32047220 Faks. 32047227

www.drammen-kjøkken.no

sentralkjokken@drmk.no

Org.nr. 990 661 375


Innhold

1. Økonomi ............................................................................................................... 3

2. Personale ............................................................................................................. 7

3. HMS – helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring ......................................... 9

4. Mengdetall ......................................................................................................... 10

5. Internkontroll - systemer ..................................................................................... 10

6. Nytt produksjonskjøkken for Drammen Kjøkken KF ........................................... 11

Side 2 av 11

Landfalløya 80, 3023 Drammen

Tlf 32047220 Faks. 32047227

www.drammen-kjøkken.no

sentralkjokken@drmk.no

Org.nr. 990 661 375


1. Økonomi

Regnskapet viser et underskudd på kr 1,071 mill i forhold til periodisert budsjett for perioden.

Budsjettet er satt opp med bakgrunn i regnskapstall for 2012.

Det er gjennom slutten av 2009 og begynnelsen av 2010 utarbeidet ny leveringsavtale med

Pleie- og omsorgstjenesten i Drammen Kommune. Dette for å motivere til at avtalen

overholdes og for å få en forenkling av samhandlingen mellom partene. Avtalen bygger på

ønske fra institusjonstjenesten om en døgnporsjonspakke. For å definere en slik pakke er det

tatt utgangspunkt i retningslinjer fra Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og

døgnporsjonspakken inneholder matvarer som skal sikre kundene/brukerne et variert og

riktig sammensatt kosthold. Døgnporsjonspakken faktureres per måned à konto etter antall

normerte sengeplasser pr institusjon eller avdeling. Avtalen er prisjustert pr. 01-01-2013 med

1,9 % til kr. 147,39 pr. døgnporsjon. Dette gir en budsjettert totalramme til institusjonstjenesten

på kr 26,414 mill i 2013.

Midler til renter og avdrag er redusert fra kr 468 635 i 2012 til 160 000.- i 2013

Budsjettet for foretaket er i 2013 splittet opp i 6 forskjellige ansvarsområder:

j

Kafeteria

Internsalg

Hjemmeboende

Ekstern catering

Rådhuset politisk

Intern catering

Side 3 av 11

Landfalløya 80, 3023 Drammen

Tlf 32047220 Faks. 32047227

www.drammen-kjøkken.no

sentralkjokken@drmk.no

Org.nr. 990 661 375


Side 4 av 11

Landfalløya 80, 3023 Drammen

Tlf 32047220 Faks. 32047227

www.drammen-kjøkken.no

sentralkjokken@drmk.no

Org.nr. 990 661 375


Side 5 av 11

Landfalløya 80, 3023 Drammen

Tlf 32047220 Faks. 32047227

www.drammen-kjøkken.no

sentralkjokken@drmk.no

Org.nr. 990 661 375


Kommentarer:

I forhold til periodisert budsjett.

* Inntekter:

- Kafeteria (ansvar 110): inntekter fra 8 kafeteriaer. Driftstilskudd 2013 er på kr 3 982 000,-

Driftstilskudd er redusert med 2 millioner kroner i 2009 og ytterligere 1 million kroner i 2010

og har medført at 3 kafeteriaer er ubetjent. I tillegg er 1 kafeteria ubetjent ca 2 dager pr uke.

Dette er de kafeteriaene med lavest omsetning de siste år. Kafeteriainntekter viser et

underskudd på 0,374 mill kr.

- Internsalg (ansvar 120): Dette er inntekter av salg til institusjonstjenesten i Drammen

kommune og omfatter à konto - fakturerte døgnporsjoner i forhold til normerte sengeplasser.

Internsalg viser et underskudd på 0,123 mill kr.

- Hjemmeboende (ansvar 130): Alle inntekter knyttet til matlevering til hjemmeboende som

har vedtak om levering av varm middag. Dette faktureres gjennom Gerica (samlefaktura for

hjemmetjenester) og overføres til Drammen Kjøkken KF en gang pr. mnd. Posten viser en

liten økning i forhold til samme periode i 2012. Salg til hjemmeboende viser et overskudd på

87 193.- kr.

- Ekstern catering:(ansvar 140): Salg til eksterne kunder har hatt en jevn stigning de siste

år. Eksternsalg viser store variasjoner etter årstid, selv om regnskapet viser økning i forhold

til samme periode i 2012. Overskudd på 0,22 mill kr.

- Rådhuset politisk:(ansvar 150): Viser et underskudd på 0,144 mill kr, som skyldes at det

bestilles billigere cateringvarer, for eksempel dagens middag både til bystyret og

formannskapsmiddager.

- Intern catering:(ansvar 160): Overskudd på 13 370- kr. Skyldes noe mer møtevirksomhet

med matlevering internt i kommunen.

* Resultat:

På linje med inntektsposter er også alle utgiftsposter splittet opp i 6 forskjellige

ansvarsområder for å gi en riktig oversikt over resultat knyttet til hvert enkelt ansvarsområde.

- Kafeteria: har et resultat på 0,603 mill kr i underskudd.

Dette skyldes en generell nedgang i salg og spesielt på salg av kald mat. Salg av middag er

noenlunde stabil i forhold til forrige år.

- Internsalg: har et resultat på 0,522 kr i underskudd.

Resultatet påvirkes av økt vareuttak i forbindelse med påske og flere tilfeller av Norovirus

som generer ekstrakostnader for institusjonstjenesten.

- Hjemmeboende: har et resultat på 46 846.- kr i overskudd.

Resultatet fremkommer som en synergieffekt i forhold til billigere engangsutstyr og en

generell prisstigning.

- Ekstern catering: har et resultat på 0,195 mill kr i overskudd.

Økt aktivitet i forhold til tidligere år.

Side 6 av 11

Landfalløya 80, 3023 Drammen

Tlf 32047220 Faks. 32047227

www.drammen-kjøkken.no

sentralkjokken@drmk.no

Org.nr. 990 661 375


- Rådhuset politisk: har et resultat på 145 654.- kr i underskudd.

Har sammenheng at det bestilles billigere cateringvarer, for eksempel dagens middag til

bystyret og formannskapsmiddager.

- Intern catering: har et resultat på 10 975.- kr i underskudd.

Catering til møtevirksomhet med matbestilling fra foretaket har økt med kr 36 000.- i forhold

til samme periode i 2012.

- Mat og drikke: Dette er en post som står i forhold til all aktivitet på inntektssiden. Økte

utgifter i denne posten skal gjenspeiles ved en positiv tendens i inntekter. Posten viser et

underskudd på kr 0,417 mill og må ses i sammenheng med overskudd i cateringsalg og

hjemmeboende.

- Personale: Totale personalkostnader viser et underskudd på kr.0,189 mill. Skyldes blant

annet endring av tidspunkt for punching og utbetaling av lønn til overtid, syke og ferievikarer.

Dette ga en forskyvning i forhold til periodisert lønnsbudsjett for februar med 1 måned.

Samtidig har refusjon sykelønn et positivt avvik for 1.tertial på kr. 0,25 mill med bakgrunn i et

forhøyet sykefravær i perioden. Fastlønn viser et lite overskudd på kr 0,09 mill., men det er i i

hovedsak overtids- og vikarbudsjettet som gir underskudd i personalkostnadene totalt sett.

- Engangsutstyr: Posten viser et overskudd kr. 13 053.-

- Strøm/husleie: Postene justeres med kommunal deflator og skal være et ”nullspill” i forhold

til budsjett og fakturert beløp. Postene viser et overskudd på kr. 34 424 kr som følge av at

foretaket ikke har mottatt strømregning i 1.kvartal 2013.

- Transport: Underskudd er på 50 902,- kr.

- Andre utgifter: er knyttet til rammeavtaler med leverandører. Non - food, transport,

vedlikehold av utstyr, datautstyr, forsikringer mv. Overskudd på 233 805.- kr.

2. Personale

SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2013

Sykefraværsprosenten for 1.kvartal i 2013 var 14,49 %.

Sykefraværsprosenten for 1.kvartal i 2012 var 11,52 %

Totalt sykefravær på 14,49 % for 1.kvartal 2013 fordeler seg slik:

Sykemelding fra lege 80,7 %

Egenmeldt fravær 19,3 %

Andre permisjoner 0,0 dager

Barns sykdom 6,0 dager

Side 7 av 11

Landfalløya 80, 3023 Drammen

Tlf 32047220 Faks. 32047227

www.drammen-kjøkken.no

sentralkjokken@drmk.no

Org.nr. 990 661 375


Sammenholdt med tidligere år viser det seg at sykefraværet i foretaket er høyere i 1.kvartal

enn ellers i året. Fravær utover 8 uker utgjør 70,4 % av legemeldt fravær. Fravær utover 16

dager (arbeidsgiverperioden) utgjør 74,7 %. Hovedårsaken til dette er flere

langtidssykemeldinger med bakgrunn i slitasjeproblematikk og sammensatte plager, med

lang rekonvalesenstid. Det er i denne sammenheng avholdt oppfølgingssamtaler og 4

dialogmøter i samarbeid med lege og Synergi Helse. De fleste av disse er gradert sykemeldt

med sikte på å komme tilbake i full jobb.

Drammen Kjøkken KF gjennomfører tett oppfølging av den enkelte i sykmeldingsperioden i

samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten (Synergi Helse) og NAV Arbeidslivssenter.

Tilrettelagt arbeid med gradert sykemelding for å få den sykemeldte tilbake i arbeid

gjennomføres der dette er mulig.

Egenmeldt

dager

Sykemeldt

< 16 dager

Sykemeldt

> 16 dager

Sykemeldt

>8 uker

Fravær

%

Kvinner 52,9 40,6 194,2 127,4 15,87

Menn 18,0 13,4 0 47,4 11,01

Sum 70,9 54,0 194,2 174,8 14,49

Sykefravær

Drammen Kjøkken KF

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum pr år

2012 i % 12,1 7,7 7,4 7,7 8,7

2013 i % 14,5 0,0 0,0 0,0 3,6

Fast ansatt personales gjennomsnittsalder ved foretaket er høyt, ca 50 år. Sammen med høy

gjennomsnittsalder og lokalenes lite hensiktsmessige fysiske utforming kan dette også antas

å være en medvirkende årsak til sykefravær blant de ansatte i Drammen Kjøkken KF. Se for

øvrig HMS rapporten. Det er utarbeidet handlingsplan for bedriftshelsetjenesten (Synergi

Helse) sitt arbeid i foretaket. Handlingsplanen bygger på forskrift om arbeidsgivers bruk av

godkjent bedriftshelsetjeneste (FOR 2009-09-10 nr 1173.) og omhandler blant annet å

forebygge og forhindre påvirkninger i arbeidet som kan føre til arbeidsrelaterte skader,

ulykker og sykdommer. I tillegg skal disse utføre lovpålagte helsekontroller og

konsultasjoner.

Det er også igangsatt en Organisasjonsutviklingsprosess i samarbeid med konsulentbyrået

Enjoy Living. Dette er gjennomført med tanke på omstillingsarbeid i forbindelse med stort

arbeidspress.

Side 8 av 11

Landfalløya 80, 3023 Drammen

Tlf 32047220 Faks. 32047227

www.drammen-kjøkken.no

sentralkjokken@drmk.no

Org.nr. 990 661 375


Arbeidere av Ikke-vestlig opprinnelse pr. 1. tertial 2013

Opprinnelse Årsverk %

Ikke vest europeisk 8,15 20,86

Vest europeisk 30,92 79,14

(SSB’s definisjon av ikke-vestlige innvandrere legges til grunn, dvs. personer fra Asia inkl.

Tyrkia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika og Øst-Europa.)

3. HMS – helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring

HMS.

Personalet påvirkes negativt av byggets tekniske standard og utforming. Dette er fyldig

beskrevet i tidligere rapporter.

Drammen Eiendom KF utfører fortløpende nødvendige reparasjoner på de mest kritiske feil

og mangler av byggteknisk art.

Personellskader

Hittil i år har vi registrert følgende skader på personell:

Ingen registrerte skademeldinger i 1 tertial 2013

Dato Type skade Lokal

behandling

Behandlet på

lege/legevakt

Påfølgende

sykemelding

Tiltak

BMS

Balansert målekart for Drammen kommune benyttes med noen utvidede punkter for eget

foretak.

Forslag til nytt målekart er utarbeidet og styrebehandlet.

Intern utdanning

Alle ledere deltar i Drammen kommunes lederutviklingsprogram.

Side 9 av 11

Landfalløya 80, 3023 Drammen

Tlf 32047220 Faks. 32047227

www.drammen-kjøkken.no

sentralkjokken@drmk.no

Org.nr. 990 661 375


4. Mengdetall

TOTALE TALL FOR FORETAKET 1.tertial 13 1.tertial 12

Totalt antall måltider 360 836 366 060

Totalt antall middager 126 612 127 453

Totalt antall middager pr. dag 1055 1 053

Antall måltider pr. normert stilling pr. dag 77,7 78,5

Antall måltider totalt viser en liten nedgang i forhold til 2012. Dette er en nedgang i kafeteria

og til institusjonene. Andre leveranser er relativt stabile i forhold til1.tertial i 2012.

5. Internkontroll - systemer

IK - MAT for kjøkken og kafeteria

IK-systemene er under kontinuerlig utvikling og revisjon. Mattilsynets siste revisjon har gitt et

vedtak om verifisering, aktiv bruk, kontroll, overvåkning, etablere korrigerende tiltak og en

helhetlig HACCP for fareanalyse og kritiske kontroll punkt. Siste Kontroll av mattilsynet var

våren 2012. Ny nedkjølingsrutine etter HACCP prinsippene ble innført og godkjent.

Revisjon

Ble i sin helhet revidert november 2012. Noe innhold revideres fortløpende ettersom dette er

opplysninger tilknyttet leverandør-, kunde- og personalinformasjon som er i stadig endring.

Beredskap

Beredskapsrutinen er revidert siste gang 12.01.2012 og kontrollert sist 12.01.2012 og er

funnet i orden.

Sjekkliste for kommunens nettsider

Virksomhetsleder/daglig leder er ansvarlig for at nettsider med informasjon om virksomheten/

foretaket, dens tjenester og aktiviteter til enhver tid er oppdatert. Virksomheten/foretaket har

en webansvarlig.

1. Virksomheten/foretaket har rutiner for kontinuerlig oppdatering og kvalitetssikring av

informasjon på nettet, som et minimum 3 ganger årlig.

2. Informasjon om virksomhetens/foretakets tjenester er korrekt i henhold til gjeldende

overordnede dokumenter (økonomiplan, serviceerklæring m.m.)

3. Informasjon om priser og gebyrer for virksomhetens/foretakets tjenester er korrekt.

4. Alle lenker på nettstedet til relevante søknadsskjemaer, nettsider og annet er korrekte.

5. All informasjon om virksomhetens/foretakets prosjekter og aktiviteter er oppdatert.

6. Kontaktinformasjon (adresser og telefonnumre) til virksomheten/foretaket/ansatte er

korrekt

7. Alle navn og telefonnumre til virksomhetens/foretakets ansatte er oppdatert i kommunens

interne telefonkatalog.

Merk punkt 7: Gjøres jevnlig opp mot D-IKT og vil ha full gjennomgang opp mot det nye intranettsystemet

Side 10 av 11

Landfalløya 80, 3023 Drammen

Tlf 32047220 Faks. 32047227

www.drammen-kjøkken.no

sentralkjokken@drmk.no

Org.nr. 990 661 375


6. Nytt produksjonskjøkken for Drammen Kjøkken KF

Eksisterende leieavtale mellom Drammen Eiendom KF og Drammen Kjøkken KF omfatter ca

1500 m2 fordelt mellom 2 etasjer i Landfalløya 80 A. Leieforholdet gjaldt til 31.12.2009 med

opsjon på ytterligere 3 år. Leieprisen for 2009 er drøyt 1 mill. kr. Fra leieavtalen er beskrevet

følgende i pkt. 5. Lokalenes beskaffenhet: ”Som følge av kort leietid, planlegges ikke iversatt

større vedlikeholdstiltak.”

De senere år er det ikke budsjettert med investeringsmidler for foretaket. Det er ikke

forsvarlig å investere i nytt utstyr med bakgrunn i lokalenes beskaffenhet. Gjenbruksverdien

av utstyr som tas i bruk i nåværende bygg er begrenset. Ofte er det vanskelig å tilpasse

grensesnittet på gammelt utstyr til ny teknologi som velges når et nybygg planlegges.

Alderen på det meste av utstyret ved dagens kjøkken er nå på 15 år eller mer. Dette utgjør

en driftsrisiko selv om utstyret vedlikeholdes og repareres i henhold til driftsrutinene.

Samtidig er dette et faremoment i forhold til økte kostnader til drift og vedlikeholdsutgifter.

Videre er det beskrevet i pkt 8. Offentlige krav og pålegg: ”Krav og pålegg fra offentlig

myndighet som gjelder eiendommen og utløser investeringsbehov, som brann- og el - krav,

er utleiers ansvar. Leietaker har ansvar for at virksomheten foregår i tråd med lover og

forskrifter og dekker alle kostnader for å ivareta dette.”

Drammen Kjøkken KF har tatt initiativ og opprettet kontakt med Drammen Eiendom KF for å

vurdere ulike alternativer når det gjelder fremtidig lokalisering av foretaket. Det er budsjettert

400 000,- kr. i prosjektmidler til dette formålet. Midlene disponeres av Drammen Eiendom

KF.

Tomt til nytt sentralkjøkken ble anskaffet sent høsten 2012. Tomten ligger mellom RSA og

Enter kompetanse på adresse Tømmerkrana 16

Prosjektgruppe og styringsgruppe er opprettet og jevnlige møter er avholdt. Det er fremmet

en prosjekt plan på ca 2 år intern i prosjekt gruppen. I første runde med tegninger og

økonomiberegninger ble kostnadsestimatet i høyeste laget og det er derfor under

utarbeidelse nye tegninger med en redusert arealplan. Dette er forventet ferdigstilt innen

slutten av mai 2013.

Detaljerte tegninger og kravspesifikasjoner til utstyret er under utarbeidelse og skal etter

planen være ferdig til 25. mai 2013. Parallelt jobber Drammen Eiendom KF med

kostnadsoverslag for tiltakene som må gjøres ved HSO.

Hoveddokument for nytt sentralkjøkken er produsert og tar for seg:

Økonomiske konsekvenser

Bemanningsplaner

Romplan og tekniske løsninger

Side 11 av 11

Landfalløya 80, 3023 Drammen

Tlf 32047220 Faks. 32047227

www.drammen-kjøkken.no

sentralkjokken@drmk.no

Org.nr. 990 661 375


Vedlegg 6

Drammen Parkering KF – 1. tertialrapport 2013


DRAMMEN

KOMMUNE

DRAMMEN PARKERING KF

Org.nr. 990482624

Rapport 1. tertial 2013

Styrebehandlet i DPKF 15.05.2013

Drammen Parkering KF

Engene 1,

3008 Drammen

Besøksadresse: Wergelands gate 13

Tlf. 03008 Faks 32046200

www.drammen.kommune.no

Org. nr. 990482624


Drammen Parkering KF

Drammen Parkering KF har det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester og skal

fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Foretaket skal ivareta

offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesteprodusent for tjenester

som ikke konkurranseutsettes.

Sammendrag

Den ordinære driften med håndheving, veiledning, klagesaksbehandling, søknadsbehandling,

automatdrift, skiltvedtak og skiltoppsett følger planer og budsjett. En treg beleggsutvikling i

Blichs gate p-hus gir virksomheten et negativt tertialresultat og styret varsler en forventet

nedgang av budsjettert resultat ved årsslutt. Sykefraværet har en positiv utvikling og det er

ikke registrert alarmsituasjoner eller levert inn anmeldelser på grunn av trusler eller vold.

Organisasjonsforhold

Ved utgangen av 1. tertial var det 23 ansatte i Drammen Parkering KF.

Drammen Parkering har ingen medarbeidere med fremmedkulturell bakgrunn.

Drammen Parkering arbeider med kommunens felles arbeidsgiverpolitikk som plattform.

Arbeidsmiljø og sykefravær

Drammen Parkering KF hadde i første kvartal 2013 et sykefravær på 10,3 % som er en positiv

nedgang i forhold til samme periode tidligere år, og spesielt målt opp mot samme periode i

2012 hvor fraværet var på hele 20,5 %.

Det har i 1. tertial ikke vært alarmer eller innlevert noen anmeldelser for vold mot offentlig

tjenestemann. Direkte alarmvarsling til vekter, som ble innført høsten 2012, fungerer etter

intensjonene.

Det har vært avholdt 1 styremøte hvor det er behandlet 9 saker.

Parkering

Parkeringsutvikling

Det er ca. 3700 allment tilgjengelige avgiftsbelagte p-plasser sentralt i Drammen. Ca. 1130 av

disse er i P-hus.

Med det nye parkeringstilbudet i Blichs gate p-hus er nå ca 46 % av de avgiftsbelagte

plassene kommunale, mens private aktører råder over 54 % av avgiftsplassene i byen.

Det er i 1. tertial foretatt 38 inntauinger av biler, herav 10 uregistrerte.


Blichs gate p-hus

P-huset åpnet 11. januar 2013. I de første månedene har det pågått arbeid med installasjon av

p-teknisk utstyr og driftstilpassing av p-huset. Tall fra første tertial viser at parkeringsbelegget

har gitt en inntjening på kun ca 20% av budsjett. Spesielt har salg av p-plasser til kunder som

skal reise videre med Flytoget og NSB vært alt for lavt. Det har i hele perioden vært arbeidet

med markedsføring og utleie av p-plasser i huset, og det er en månedlig beleggsvekst. Siden

P-huset inngår i Drammen Parkerings budsjett påvirker belegget i stor grad de økonomiske

resultatene for 1. tertial. Styret arbeider videre med tiltak knyttet til situasjonen og det holdes

ekstraordinært styremøte i juni for å følge utviklingen og vedta tiltak.

Boligsoneparkering/Beboerparkering

Innføring av beboersoner på deler av nedre Bragernes er utsatt til høsten 2013 på grunn av

behov for ytterligere avklaringer av skiltingen av områdene.

Skilting og teknisk drift

Drammen Parkering KF har delegert skiltmyndighet for de parkeringsregulerende skilter på

kommunal veg. Skiltvedtak drøftes i parkeringsgruppa, der fagpersoner fra kommune, politi

og vegmyndigheter er representert. Drammen Parkering har fattet 10 skiltvedtak i 1. tertial.

Økonomi

Drammen Parkering KFs inntekter er knyttet til parkeringsautomater, inntekter fra gebyr og

tilleggsavgifter, samt salg av tjenester (parkeringskontroll, drift mm) til andre aktører.

Blichs gate p-hus inngår i virksomhetens regnskap og Drammen Parkering betaler en husleie

til Drammen Eiendom hvor også kapitalkostnader for bygget inngår i leien.

Driftsresultat

Regnskapsrapporten for 1. tertial viser et resultat på 3,813 som er kr 829.000 under budsjett.

Budsjettet for Drammen Parkering for 2013 er vedtatt med et resultat på 13,6 millioner som

samsvarer med kommunens krav til eieruttak.

Drammen Parkering KF har ved planlegging av p-huset vist til den økonomiske risiko, og ved

behandlingen av budsjettet for 2013 vist til usikkerheten rundt inntjeningen. Resultatet fra 1.

tertial 2013 viser at Blichs gate p-hus påfører virksomheten et betydelig underskudd. Styret

forventer tilsvarende avvik for 2. og 3. tertial. En belastning av egenkapitalen til Drammen

Parkering må påregnes for å imøtekomme kommunens eieruttakskrav for 2013.

Inntekter

Driftsinntektene er samlet kr 2.736 millioner under budsjett. Det høye underskuddet skyldes i

hovedsak manglende inntekter for Blichs gate p-hus, men skyldes også enkelte private

oppdrag der inntektene har vært budsjettert for høyt (konto 30) samt en inntektsforskyvning i

forbindelse med endret faktureringstidspunkt. Disse oppdragene for private har imidlertid en

tilsvarende besparelse på utgiftssiden (konto 64).

Automatinntektene viser et overskudd, mens håndhevingsinntektene følger budsjett.

Utgifter

Regnskapsrapporten viser et samlet mindreforbruk på lønns- og personalsiden på kr 478.000

og et mindreforbruk på driftsutgiftene på kr 1.433 millioner. Mindreforbruket på konto

60,63,64 og 67 skyldes i hovedsak ulike utgiftsreduksjoner knyttet til Blichs gate p-hus og


eduserte utgifter til oppdrag for private. Samtidig har virksomheten hatt et generelt fokus på

kostnadsbegrensninger som en følge av manglende inntekter for Blichs gate p-hus.

Balansen

Det er ingen vesentlige endringer i størrelsen på fordringer. Det har ikke vært foretatt noen

belastninger av egenkapitalen og ved 1. tertial er det tilført et resultat på kr 3,8 millioner.

Investeringer

Drammen Parkering KF har for 2013 fått innvilget en investeringsramme på 1,7 millioner

øremerket kjøp og oppgradering av billettautomater, kjøp av skilt og ny skiltbil.

Investeringsmidlene er så langt ikke benyttet. Drammen Parkering KF avventer løsning fra

automatprodusenten som stadig arbeider med tilpassing til internasjonale standarder og krav.

Drammen Parkering er i prosess for kjøp av ny skiltbil.

I tillegg har Drammen Parkering KF fått videreført ubenyttet del av investeringsramme på 5

millioner til parkeringsteknisk utstyr til Blichs gate p-hus, som ble innvilget i 2012. Det ble

investert ca 900.000 i 2012 og de resterende beløp ble videreført til 2013. De fleste installasjoner

er nå på plass og det ser ut til at samlet investering i parkeringsteknisk utstyr vil bli på ca 2,1

millioner, fordelt på 0.9 millioner i 2012 og 1,2 millioner i 2013. Det betyr 2,9 millioner av

lånerammen på 5 millioner ikke vil bli benyttet.


TERTIALRAPPORT FOR PERIODE 201301 - 201304

DRAMMEN PARKERING KF, 1. tertial 2013

Tall i 1000

Hittil

Regn Regn Bud Avvik Forbruk

Ansvar % i fjor i år i år i kr i %

30 Parkeringsinntekter -7 439 -8 209 -7 673 536 107 %

30 Privat parkeringshåndt. -2 682 -3 150 -6 375 -3 225 49 %

30 Annen kontroll -46 -1 -15 -14 7 %

31 Gebyr og tillegg -1 647 -2 683 -2 716 -33 99 %

A Sum inntekter -11 813 -14 043 -16 779 -2 736 84 %

50 Fastlønn 2 885 3 442 3 782 340 91 %

53 Annen oppgavepl. godtgj. 0 0 0 0 0 %

54 Arb.avgift og pensjonskost. 721 919 1 068 149 86 %

58 Refusjoner, sykelønn -283 -74 -124 -51 59 %

59 Andre personalkostnad 49 57 97 40 59 %

B Sum lønnsutgifter 3 373 4 345 4 822 478 90 %

60 Av- og nedskrivninger 255 260 423 163 61 %

62 Produksjonsenergi 10 22 12 -9 178 %

63 Kostnader lokaler 372 2 910 3 024 114 96 %

64 Leie av maskiner 1 604 1 451 2 025 575 72 %

65 Verktøy 101 50 121 71 41 %

66 Vedlikehold 103 99 151 52 66 %

67 Fremmed tjeneste 610 490 864 373 57 %

68 Kontorkostnad 97 72 155 83 47 %

69 Telefon, porto, ol 28 40 54 14 73 %

C Sum driftsutgifter 3 179 5 393 6 828 1 435 79 %

70 Kostnad transportmidler 60 68 70 2 97 %

71 Kostnad reiser ol 13 8 40 32 19 %

73 Reklame og informasjon 3 194 80 -114 242 %

74 Kontingenter 37 35 44 9 79 %

75 Forsikringer 0 0 0 0 0 %

77 Tellegebyr 150 188 178 -11 106 %

78 Tap av krav / avskrivinger 290 25 100 75 25 %

D Sum andre utgifter 552 518 512 -6 101 %

E Res. før finansposter (A+B+C+D) -4 710 -3 788 -4 617 -829 82 %

80 Renteinntekter -109 -37 -78 -40 48 %

81 Rentekostnader 0 10 0 -10 0 %

F Sum finansposter -109 -27 -78 -50 35 %

G Res. etter finansposter (E+F) -4 819 -3 815 -4 694 -880 81 %


Vedlegg 7

Drammensbadet KF – 1. tertialrapport 2013


DRAMMENSBADET KF

Saksnr. Møtedato

14/13 16.5.2013

RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2013

Forslag til vedtak:

1. Resultatet etter 1. tertial 2013 er kr 325 210 svakere enn budsjett.


RAPPORT 1. TERTIAL2013

DRAMMENSBADET KF

Nøkkeltall

Antall besøkende 1. tertial 2013 var 141 357 mot budsjett 135 000. Samme periode i 2012 hadde

136 938 besøkende. Resultatavvik mot budsjett er negativt med kr 325 210 per 1. tertial 2013.

Visjon:

Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre.

Mål

Drammensbadet skal besøkes av minst 365 000 fornøyde kunder hvert år, som opplever god

service og ønsker å komme tilbake.

Måloppnåelse:

Drammensbadet hadde per 1. tertial 141 357 besøkende, som er 6 357 flere enn budsjettert og 4

419 flere enn for samme periode i fjor. Besøkstallet er 4,7 % høyere enn budsjettert, og gir et

daglig snitt på 1 189 besøkende.

Inntektene er lavere enn budsjett. Besøkstallet er høyere enn budsjett, men inntektssvikten

tilskrives lavere omsetning per besøkende.

Styret hadde initiert grundig gjennomgang av kafedriften, og dette viste tydelige utfordringer

knyttet til drift og økonomi. Det er allerede iverksatt endring av ansvar og påbegynt tiltaksplan som

medfører driftsomlegging.

Resultat 1.

tertial

Budsjett 1.

tertial

Avvik i tall Avvik i

%

Budsjett

2013

Inntekt Kr 14 396 445 kr 14 482 800 kr - 86 355 -0,6 % kr 40 230 000

Besøk, antall kunder 141 357 135 000 + 6 357 + 4,7 % 365 000

Omsetning per besøkende Kr 101,84 kr 107,28 - kr 5,44 - 5,1 % Kr 110

Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 1. tertial, antall besøkende, salgs- og

driftsinntekter og omsetning per besøkende.

Våre verdier:

Vi har sammen med de ansatte definert våre fire verdier; respekt, åpenhet, ærlighet og humør.

Delmål 1: Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service.

Besøkstallet i 1. tertial har vært stabilt på budsjettert nivå, med unntak av januar som gav en god

start på året med over 5.000 flere besøkende enn budsjett. Vi får gode tilbakemeldinger fra

kundene, men har også opplevd enkelte uheldige hendelser knyttet til usømmelig opptreden og noe

klaging på renhold og service.

Fordelingen av billettyper viser at vi fortsatt mister besøkende med kombinasjon trening og bad

(-11 %), men øker på enkeltbilletter bad (+ 9 %) og årskort bad (+ 19 %) i forhold til samme

periode i fjor.

Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold.

Renholdet holder generelt godt nivå, men i periodene med mange kunder på kort tid er det

utfordringer i dusj og garderobe. Dette arbeidet har stor oppmerksomhet.


Det er iverksatt nye rutiner for kontroll og oppfølgingen av vannkvaliteten.

Det er løpende behov for vedlikehold av bygget og vi har gode rutiner på hvordan saker skal

meldes til Drammen Eiendom. Det er meldt inn behov for 2013 og det planlegges arbeider i løpet

av sommeren. Problematikken med løse fliser har fortsatt og det er skiftet fliser og fuger på flere

store felter i løpet av perioden. Dette gjelder reklamasjon fra oppføringen av badet.

Fremdriften på arbeidene er ikke tilfredsstillende og dette er meldt Drammen Eiendom, som er

byggherre.

Delmål 3: Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte.

Vi har ved utgangen av 1. tertial 45 ansatte fordelt på 35 årsverk.

Det er avholdt to personalmøter og en brannøvelse i 2013. Avdelingsledere og daglig leder har

deltatt på Badeteknisk messe, tre avdelingsleder har deltatt på kommunens lederskole, tre ansatte

har deltatt på kurs i vannrensning og to ansatte har deltatt på kurs i sykefraværsoppfølging .

HMS

Det er registrert 17 småskader på kunder og ett tilfelle av skotyveri fra garderobene. Dette er på

samme nivå som tidligere år. Småskadene består i hovedsak av skalling, kuttskader og fallskader.

Det er registrert en liten kuttskade på ansatt.

HMS-gruppen har hatt to møter i 2013.

Sykefravær

Sykefraværet per 1. kvartal ble 8,42 %. Det er ned fra 13,15 % samme periode i fjor, og består i

stor grad av ikke-jobbrelaterte årsaker (sykdom). Oppfølging av den enkelte skjer i tett samarbeid

med BHT og HR – avdelingen.

Praksisplasser

Det har vært to personer hos oss i praksisplass i regi av Drammen kommune (BIA – plass) og

NAV.

Delmål 4: Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og minst 12 arrangement i året, av god

kvalitet.

Vinteren er preget av generell høy aktivitet, og det er ikke gjennomført noen ekstraordinære

arrangement. Drammens Svømmeklubb har arrangert Norges største svømmestevne siste helgen i

april med ca 800 deltagere, og dette ble gjennomført på en god måte.

Våre ukentlige svømmekurs er fortsatt populære og det gjennomføres åtte kurs per uke, i tillegg til

kurs i regi av andre aktører.

På velværeavdelingen ble det gjennomført et arrangement i forbindelse med Valentines Day, som

ble godt mottatt.

Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og opplevelsesanlegg i

Drammensregionen

TV2 fortok innspilling av reklamefilmen for programmet ”Skal vi stupe?” i Drammensbadet.

Denne filmen ble sett av svært mange, både på TV2, TV2nett og VGTV.


I april var Drammensbadet tema i NRK sin barneprogram ”Bestemor og Bestefar” hvor

besteforeldrene til en gutt var her og badet.

Vi har kjørt en ti ukers kampanje for badebursdag i samarbeid med Drammens Tidene, samt en

nettkampanje tilpasset mobiltelefoner på www.osloby.no

Nettsiden vår er godt besøkt med 17 353 unike brukere, som er opp 3,6 % i forhold til per 1. tertial

2012. Gjennomsnitt antall besøk per dag er 241.


Økonomi

Resultatet per 1. tertial er kr 325 210 svakere enn periodisert budsjett.

Inntekter

Inntektene for 1. tertial er kr 86 350 svakere enn periodisert budsjett. Det er ved inngangen til 2.

tertial gjort vesentlige grep både personalmessig og driftsmessig i kafeen for å bedre inntjening.

Det er avdekket manglende oversikt og svikt i rutiner, som nå er under forbedring.

Høyere besøkstall enn budsjettert kompenserer noe for den lavere omsetningen per besøkende.

Omsetning per besøkende er på kr 101,84 mot budsjettert kr 107,28.

Innkjøp til videresalg

Det er gjennomført varetelling og beholdningsendring per 30.4.

Varelager øker med kr 127 992,- siden 1.1.

Av dette er kr 125.000 innkjøp av salgsartikler med logo.

Varelageret består av kurante varer.

Dekningsgrad i badebutikken er på 60 % og 49 % i kafeen.

Personalkostnader

Vi har et merforbruk på personalkostnadene i forhold til budsjett med kr 490 053.

Av dette er ca kr 100 000 knyttet til en konkret personalsak, som nå er avsluttet i samråd med HR

og kommuneadvokaten.

I forbindelse med gjennomgang av kafedriften er det avdekket overskridelser i forbindelse med

bemanning på ca kr 180 000,-.

I svømmehallen har det som følge av behov for tilstrekkelig sikkerhet vært bemannet ekstra i

forbindelse med tilrettelegging under sykdom.

Det har vært mer ferieavvikling i perioden enn forventet (i forhold til 2012), det vil utjevnes i løpet

av året.

Av- og nedskrivninger

Det er minimalt avvik i forhold til budsjett.

Driftskostnader

Det er en innsparing på kr 287 327 i forhold til periodisert budsjett og skyldes i hovedsak lavere

energipris enn budsjettert.

Annen driftskostnad

Det er en innsparing på kr 32 617 i forhold til periodisert budsjett og skyldes reduserte

markedsføringstiltak.

Driftsresultat

Regnskapsrapporten viser et negativt avvik i forhold til budsjett på kr 325 210.

Hovedårsaken til det negative avviket er høyere personalkostnader.

Investeringer

Det er så langt i 2013 ikke gjort investeringer.


Avvik hittil

Regnskap Regnskap Budsjett regnskap Budsjett

1 tertial 2012 1 tertial 2013 1 tertial 2013 mot budsjett 2013

3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

30 Salgsinntekt kafè, inkl velværekafè -1 856 975 -2 139 038 -2 017 080 121 958 -5 603 000

Salgsinntekt badebutikk -543 848 -724 410 -612 000 112 410 -1 700 000

Salgsinntekt treningstøy -36 342 -7 696 0 7 696 0

Salgsinntekt velværebeh/produkter -125 412 -4 832 0 4 832 0

Salgsinntekt solarium -62 556 -44 628 -57 600 -12 972 -160 000

31 Salgsinntekt billetter og kort -9 952 354 -10 101 559 -10 260 468 -158 909 -28 501 300

36 Kurs -657 738 -753 825 -902 736 -148 911 -2 507 600

Utleie basseng, treningssal etc -656 457 -620 457 -632 916 -12 459 -1 758 100

SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT -13 891 682 -14 396 445 -14 482 800 -86 355 -40 230 000

Tilskudd Drammen kommune -5 666 668 -5 666 668 -5 666 668 0 -17 000 000

SUM INNTEKTER -19 558 350 -20 063 113 -20 149 468 -86 355 -57 230 000

4 VAREKOSTNAD

Innkjøp kafè 1 160 410 1 138 940 960 480 -178 460 2 668 000

Innkjøp badeartikler 404 469 381 018 306 000 -75 018 850 000

Innkjøp treningstøy - 0 0 0 -

Innkjøp velværebeh/produkter 102 750 24 254 0 -24 254 -

Solariumskostnad 22 912 11 776 32 400 20 624 90 000

Beholdningsendring varetelling -156674 -127 992 0 -

SUM VAREKOSTNAD 1 533 867 1 427 996 1 298 880 -257 108 3 608 000

5 LØNNSKOSTNAD

50 Lønn ansatte 5 717 958 6 187 680 5 819 162 -368 518 17 164 904

53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 1 751 0 0 0 236 141

54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskost 1 417 380 1 632 980 1 557 060 -75 920 4 878 955

58 Offentlig refusjon vedr arbeidskraft -526 305 -264 193 -266 668 -2 475 -800 000

59 Annen personalkost, yrkesskadefors 102 302 143 140 100 000 -43 140 200 000

SUM LØNNSKOSTNAD 6 713 086 7 699 607 7 209 554 -490 053 21 680 000

6 AV- OG NEDSKRIVNINGER

60 Av- og nedskrivninger 206 976 221 911 250 000 28 089 750 000

6 DRIFTSKOSTNADER

62 Energi, brensel og vann vedr prod 667 199 1 231 069 1 464 598 233 529 4 902 000

63 Kostnader lokaler 7 346 692 7 194 463 7 211 668 17 205 21 635 000

64 Leie driftsmateriale 349 958 278 128 300 000 21 872 900 000

65 Verktøy, inventar og driftsmateriale 284 454 266 480 225 000 -41 480 675 000

66 Reparasjon og vedlikehold 111 179 76 500 131 664 55 164 495 000

67 Fremmed tjeneste 47 353 202 029 188 332 -13 697 635 000

68 Kontorkostnad, trykksak o.l 142 061 148 765 135 004 -13 761 405 000

69 Telefon, porto o.l 31 929 25 064 53 559 28 495 150 000

SUM DRIFTSKOSTNADER 8 980 825 9 422 498 9 709 825 287 327 29 797 000

7 ANNEN DRIFTSKOSTNAD

70 Kostnad transportmidler 24 882 22 439 14 000 -8 439 38 000

71 Kostnad og godtgj for reise o.l 13 742 12 422 10 000 -2 422 30 000

73 Salgs-, reklame, og representasjon 417 559 279 285 318 336 39 051 955 000

74 Kontingent og gave 5 883 3 684 3 332 -352 15 000

75 Forsikring skade, ansvar kunder 15 855 16 005 14 000 -2 005 20 000

77 Annen kostnad 41 342 55 548 62 332 6 784 187 000

SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 519 263 389 383 422 000 32 617 1 245 000

SUM KOSTNADER 17 954 017 19 161 395 18 890 259 -271 136 57 080 000

8 FINANSINNTEKT OG KOSTNAD

81 Finanskostnad -8 277 17 719 50 000 32 281 150 000

RESULTAT -1 612 610 -883 999 -1 209 209 -325 210 0


Vedlegg 1

Balanse per 30.4 - Drammensbadet KF

Eiendeler

Anleggsmidler

Inventar og driftsmidler 2 915 822,36

Finansielle anleggsmidler -92 660,00

Sum anleggsmidler 2 823 162,36

Omløpsmidler

Varelager 664 051,13

Kortsiktige fordringer 1 522 152,85

Kontanter/kasser 5 730 995,00

Bank 78 000,40

Sum Omløpsmidler 7 995 199,38

Sum Eiendeler 10 818 361,74

Gjeld og Egenkapital

Egenkapital

Innskutt egenkapital -619 461,50

Annen egenkapital -848 846,06

Resultat pr 1 tertial -883 999,00

Sum Egenkapital -2 352 306,56

Gjeld

Langsiktig gjeld

Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser) -3 237 026,00

Sum Langsiktig gjeld -3 237 026,00

Kortsiktig gjeld

Skatter og avgifter -4 321 596,18

Kortsiktig gjeld -257 590,85

Leverandørgjeld -649 842,15

Sum kortsiktig gjeld -5 229 029,18

Sum Egenkapital og gjeld -10 818 361,74


Vedlegg 8

Tilbakeføring av virksomhetenes mer-/mindreforbruk

2012


Virksomhetenes mer-/mindreforbruk i regnskap 2012

Prog Virksom Virksom (T) Regn 2012 (nto.) Bud 2012 (nto.)

Resultat

(etter avsetn)

Beregnet

overføring Justeringer

Forslag

overføring

1 130 Drammen Komm. BH Administrasjon 5 775 797 6 016 388 240 591 209 965 209 965

1 131 Virksomhetsområde 1 Fjell 55 748 050 55 527 471 -220 579 -220 579 -220 579

1 133 Virksomhetsområde 3 Strømsø 60 341 245 60 124 945 -216 300 -216 300 -216 300

1 134 Virksomhetsområde 4 Bragernes 64 728 672 65 080 145 351 473 351 473 351 473

1 140 Norges Beste Barnehage 2 391 927 302 935 -2 088 992 -6 059 6 059 -

1 150 Spes.ped Barnehage 24 876 564 27 042 364 2 165 800 -

1 603 Sentrale utg innt P01 til P14 243 871 465 243 668 161 -203 304 -

1 Barnehager 457 733 720 457 762 409 28 689 118 500 6 059 124 559

2 502 Senter for oppvekst 191 915 186 192 507 235 592 049 592 049 - 592 049

2 508 Helsestasjonene 24 844 346 25 165 941 321 595 321 595 321 595

2 603 Sentrale utg innt P01 til P14 3 574 0 -3 574

2 605 Sentrale prosjektmidler 0 60 179 60 179

2 Oppvekst 216 763 106 217 733 355 970 249 913 644 0 913 644

3 603 Sentrale utg innt P01 til P14 40 173 313 40 192 424 19 111

3 Samfunnssikkerhet 40 173 313 40 192 424 19 111 - - -

4 505 Byplan 14 207 210 14 269 726 62 516 62 516 62 516

4 506 Byprosjekter 10 431 0 -10 431 -10 431 10 431 -

4 601 Brukerbetaling P01-P14 67 563 7 123 -60 440

4 603 Sentrale utg innt P01 til P14 4 104 456 4 268 641 164 185

4 Byutvikling 18 389 660 18 545 490 155 830 52 085 10 431 62 516

5 310 Virksomhet Kjøkken 4 187 0 -4 187 - - -

5 320 Hjemmetjenesten Bragernes 113 802 890 110 429 229 -3 373 661 -2 624 774 2 624 774 -

5 330 Hjemmetjenesten Strømsø 128 836 890 123 367 542 -5 469 348 -2 739 952 2 739 952 -

5 340 Institusjonstjenesten Bragernes 146 561 768 142 730 648 -3 831 120 -3 097 335 3 097 335 -

5 350 Institusjonstjenesten Strømsø 214 934 585 207 643 186 -7 291 399 -4 550 162 4 550 162 -

5 360 Tjenestetildeling og samordn. 87 115 494 78 057 598 -9 057 896 -1 895 948 1 895 948 -

5 380 Geriatrisk kompetansesenter 75 592 671 66 357 964 -9 234 707 -1 600 421 1 600 421 -

5 390 Utviklingsbase HSO 1 300 390 1 616 487 316 097 32 330 -32 330 -

5 420 Omsorgstiltakene 147 611 157 142 009 876 -5 601 281 -3 549 073 3 549 073 -

5 509 Helsetjenesten 86 874 533 82 805 390 -4 069 143 -1 959 170 1 959 170 -

5 603 Sentrale utg innt P01 til P14 88 829 696 108 689 980 19 860 284

5 605 Sentrale prosjektmidler -57 723 584 -59 991 000 -2 267 416

5 Helse 1 033 740 678 1 003 716 900 -30 023 778 -21 984 504 21 984 504 -


Prog Virksom Virksom (T) Regn 2012 (nto.) Bud 2012 (nto.)

Resultat

(etter avsetn)

Beregnet

overføring Justeringer

Forslag

overføring

6 530 Kultur 82 191 036 82 727 435 536 399 536 399 - 536 399

6 603 Sentrale utg innt P01 til P14 56 158 812 54 368 777 -1 790 035

6 Kultur 138 349 848 137 096 212 -1 253 636 536 399 - 536 399

7 70 Kommuneadvokat og Overformynderi 1 622 566 1 845 693 223 127

7 80 Rådmannens seksjoner 62 021 158 60 078 062 -1 943 096

7 90 Service og administrasjon 73 783 063 75 842 194 2 059 131 1 891 379 1 891 379

7 603 Sentrale utg innt P01 til P14 49 588 181 49 571 016 -17 165

7 Ledelse, org., styring (LOS) 187 014 969 187 336 965 321 996 1 891 379 - 1 891 379

8 526 Næringsutvikling 602 488 611 454 8 966

8 603 Sentrale utg innt P01 til P14 6 496 056 7 771 613 1 275 557

8 Kompetanse, næring, markedsf. 7 098 544 8 383 067 1 284 523 - - -

9 Pleie og omsorg - - - - - 0

10 80 Rådmannens seksjoner 19 590 063 19 834 434 244 371

10 90 Service og administrasjon 0 0 0

10 Politisk styring 19 590 063 19 834 434 244 371 - - -

11 519 Vei, natur og idrett 94 185 382 95 434 277 1 248 895 1 248 895 1 248 895

11 603 Sentrale utg innt P01 til P14 19 496 861 20 077 587 580 726

11 Samferdsel og fellesarealer 113 682 243 115 511 864 1 829 621 1 248 895 - 1 248 895

12 201 Aronsløkka skole 23 438 413 23 698 042 259 629 259 629 259 629

12 202 Bragernes skole 23 819 666 24 066 994 247 328 247 328 247 328

12 203 Brandengen skole 30 990 026 31 228 627 238 601 238 601 238 601

12 204 Børresen skole 29 678 973 30 394 717 715 744 652 542 652 542

12 205 Danvik skole 34 279 182 34 371 224 92 042 92 042 92 042

12 206 Fjell skole 41 542 083 42 543 134 1 001 051 966 156 966 156

12 207 Frydenhaug skole 0 1 074 905 1 074 905 1 074 905 -1 074 905 -

12 208 Galterud skole 24 135 451 24 410 958 275 507 275 507 275 507

12 209 Gulskogen og Rødskog skoler 63 449 974 63 844 655 394 681 394 681 394 681

12 210 Hallermoen skole 25 706 475 26 611 048 904 573 598 958 598 958

12 211 Kjøsterud skole 22 186 553 22 339 213 152 660 152 660 152 660

12 212 Konnerud skole 28 808 318 29 026 962 218 644 218 644 218 644

12 215 Skoger skole 23 129 783 23 606 399 476 616 476 616 476 616

12 217 Strømsø skole 182 847 15 988 -166 859 -320 320 -

12 218 Svensedammen skole 35 577 676 36 840 558 1 262 882 806 316 806 316

12 219 Vestbygda skole 18 024 417 18 189 289 164 872 164 872 164 872


Prog Virksom Virksom (T) Regn 2012 (nto.) Bud 2012 (nto.)

Resultat

(etter avsetn)

Beregnet

overføring Justeringer

Forslag

overføring

12 220 Øren skole 33 100 692 33 274 302 173 610 173 610 173 610

12 221 Åskollen skole 30 403 316 30 661 301 257 985 257 985 257 985

12 222 Åssiden skole 23 860 315 24 108 026 247 711 247 711 247 711

12 223 Marienlyst skole 48 486 063 48 862 780 376 717 376 717 376 717

229 Utviklingsbasen 7 869 637 8 395 509 525 872 167 910 167 910

12 603 Sentrale utg innt P01 til P14 55 743 234 59 570 236 3 827 002

12 605 Sentrale prosjektmidler 12 516 480 9 589 876 -2 926 604

12 Grunnskole 636 929 576 646 724 743 9 795 167 7 843 070 -1 074 585 6 768 485

13 511 Introduksjonssenter for voksne utle... 45 302 313 46 981 174 1 678 861 1 678 861 1 678 861

13 521 Senter for rusforebygging 35 261 784 38 853 277 3 591 493 877 475 877 475

13 527 NAV Drammen 145 689 724 142 092 674 -3 597 050 -2 969 007 2 969 007 -

13 603 Sentrale utg innt P01 til P14 12 239 156 13 745 532 1 506 376

13 605 Sentrale prosjektmidler 3 399 574 3 446 844 47 270

13 Sosiale tjenester 241 892 551 245 119 501 3 226 950 -412 671 2 969 007 2 556 336

14 525 Vann og avløp -78 822 760 -78 628 973 193 787 193 787 -193 787 0

14 Vann og avløp -78 822 760 -78 628 973 193 787 193 787 -193 787 0

Sum P1-14 3 032 535 509 3 019 328 391 -13 207 118 -9 599 415 23 701 628 14 102 213


Vedlegg 9

Vedtaksrapportering - fra økonomiplan 2013-2016


Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2013-2016

Saksnr.

Arkivsaksnr.

Møtedato

141/12

12/12485-12

27.11.2012

Vedtak:

1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan

for perioden 2013-2016.

2a) Driftsbudsjett 2013 for Drammen bykasse vedtas slik det

fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis

disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme

pr. programområde.

b) Investeringsbudsjett 2013 for Drammen bykasse vedtas

slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen.

c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2013 fastsettes

til kr 3 000 000,- inkl. kjøp av revisjonstjenester.

d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS

for 2013 fastsettes til kr 35 557 000,-. I tillegg kommer

driftstilskudd på kr 2 039 000,- til Drammen

brannstasjon.

e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2013 fastsettes

til kr 1 680 000,-.

f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS

for 2013 fastsettes til kr 15 086 425,-.

Status : IV=iverksatt

IIV=ikke iverksatt

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Tilsuddet foreslås økt med

kroner 500 000 i 1.

tertialrapport.

g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2013

fastsettes til kr 27 553 000,-. Tilskuddet fordeles med

20 665 000 kroner til kirkeformål og 6 888 000 kroner

til gravferdsformål.

Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for

låneopptak i regi av Drammen Kirkelige Fellesråd til

investeringsformål med inntil 9,1 millioner kroner i

2013.

IIV

Nytt vedtak som tilfredsstiller

Kommunalbankens

krav for å gi Drammen

Kirkelige Fellesård lån til

gunstigste vilkår fremmes i

1. tertialrapport

1


3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å

fastsette endelig budsjett for 2013 og forestå salg av

eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som

fremgår av del 2.4.1.1.

b) Investeringsbudsjett 2013 for Drammen Eiendom KF

vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen.

4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette

endelig budsjett for 2013 innenfor de rammer og

forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del

2.4.1.2 og vedlegg IV til innstillingen.

5. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å

fastsette budsjett for 2013 innenfor de rammer og

forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del

2.4.1.3

6. Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å

fastsette budsjett for 2013 innenfor de rammer og

forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del

2.4.1.4 og vedlegg IV til innstillingen.

7. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette

budsjett for 2013 innenfor de rammer og forutsetninger

som fremgår av budsjettfremleggets del 2.4.1.5 og

vedlegg IV til innstillingen.

8. Budsjett 2013 for Drammen kommunes lånefond vedtas

slik det fremgår av vedlegg 2.

9. I samsvar med vedtatte til investeringsbudsjetter

fastsettes følgende lånerammer for 2013:

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

a) Drammen bykasse kr 167 080 000

b) Drammen Eiendom KF kr 386 400 000

c) Drammen Parkering KF kr 1 700 000

d) Drammensbadet KF kr 500 000

e) Startlån i Husbanken kr 80 000 000

(til videreutlån)

Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene

for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer.

Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne

lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån.

10. For inntektsåret 2013 fastsettes den kommunale

skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen

kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar.

IV

Vedtatt skattøre i 2013 er

11,6% (samme som i 2012)

2


11. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for

2013 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg V

til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres

gebyrsatsene med 3,3 prosent.

12. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å etablere

samarbeidsprosjekter for byutvikling innenfor en ramme

på 15 mill. kr pr år i perioden 2013-2016. Prosjektene

baseres på samfinansiering med aktuelle

samarbeidspartnere, men kan også benyttes til

forberedende planarbeid og eiendomserverv. De konkrete

bevilgningene fastsettes i forbindelse med behandlingen av

tertialrapportene.

13. Husleie i de kommunale utleieboligene fastsettes etter

kostnadsdekkende prinsipp hvor følgende kostnader legges

til grunn:

Kapitalkostnader definert som avkastning på

boligmassen. Avkastningsmålet settes til rente på

norske 10 års statsobligasjoner med tillegg av 2

prosent

IV

IV

Det foreslås disponert 7

mill. kr fra denne ordningen

i 1. tertialrapport 2013, jfr.

omtale under programområde

04 Byutvikling i del

3.

IV

Det vises til nærmere omtale

i under del 4.1.1 Drammen

Eiendom KF i 1.

tertialrapport.

Alle kostnader til drift, vedlikehold og forvaltning av

de ordinære kommunale utleieboligene

Endret husleieberegning gjelder ordinære kommunale

utleieboliger. Dagens leienivå opprettholdes i

omsorgsboligene, spesialboligene og bofellesskap for

personer med funksjonsnedsettelse, som fremover justeres

med endringene i konsumprisindeks dog uten

maksimumsbeløp.

14. Drammen kommune slutter seg til forslaget til justert

gebyrregulativ for Tilsynet for små avløpsanlegg i

Drammensregionen fra 1.1.2013, jfr. vedlegg 13.

15. Drammen kommune legger opp til bosetting av inntil 130

flyktninger, inkludert 15 enslige mindreårige barn, per år i

perioden 2013-2015. Dette forutsetter at kommunen får

prosjektmidler til integreringsarbeidet.

16. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å reinvestere inntekter

fra salg av utleieboliger i nye boliger etter behov.

IV

IV

Bosettingen er i rute. Pr.

utgangen av april i år er det

bosatt 46 personer, i tillegg

til 8 på familiegjenforening.

Jfr. omtale i del 2.2.1 i

tertialrapporten.

IV

Budsjettforutsetningen er

salg for 10 mill. kr i år.

Årsprognosen tilsier

salgsinntekter ut over dette,

og det vi da kunne bli

aktuelt å gjøre bruk av

rådmannens fullmakt. Jfr.

3


17. Bystyret gir rådmannen delegert myndighet til å opprette

nye fastlegehjemler i samsvar med økningen i antall

innbyggere, etter søknad til Nasjonalt råd for

spesialutdanning av leger og legefordeling.

18. Det legges til grunn følgende økonomiske og finansielle

mål for Drammen bykasse i økonomiplanperioden:

Drammen Kommune skal ha en fondsreserve som til

enhver tid er på 3 prosent av bykassens brutto

driftsinntekter (disposisjonsfondet)

Drammen kommune skal ha et rentesikringsfond som til

enhver tid utgjør 1 prosent av kommunens samlede

lånegjeld

Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av

bykassens investeringer på minst 40 prosent (eksklusiv

Vann og avløp)

nærmere omtale under P13

Sosiale tjenester i del 3.12 i

tertialrapporten.

IV

Prosessen ved oppretting av

nye fastlegehjemler har tatt

tid fra statens side. Ved

utgangen av 1.tertial var

rekruttering av nye fastleger

godt i gang. Det ble søkt

stimuleringstilskudd for

etablering av nye hjemler

(300.000kr per hjemmel).

Tilskuddet er mottatt.

IV

De nye målene for

kommunens reserver var

oppfylt ved utgangen av

2012.

Egenfinansieringen av

bykassens investeringer

ekskl. vann og avløp er i

vedtatt budsjett 2013

51%.

SAMARBEIDSPARTIENES (H, Frp, V og Krf)

FELLESFORSLAG :

Programområde 01 Barnehager

Forslag 1 Fremtidig struktur i barnehagetilbudet

Rådmannen bes å reise sak om hvilken fremtidig struktur

barnehagetilbudet i Drammen skal utvikles mot. Momenter:

IV

Det planlegges sak til

bystyrets møte i september

2013

Barnehagestørrelse.

Forutsatt fremtidig mønster I boligutviklingen.

Barnehagenes bygningsmessige standard

Forholdet kommunale og private barnehager.

fattet slik at ved neste rullering av økonomiplanen kan

Kollektivløsninger og parkering i tilknytning til

barnehagene der det ligger til rette for det

Vedtak i saken forutsettes nødvendige tiltak iverksettes.

4


P02 Oppvekst

Forslag 2. Arena for foresatte i kontakt med senter for oppvekst

Muligheten for en arena for foresatte i kontakt med senter for

oppvekst skal utredes.

IV

Det er foretatt en utredning

om hvorvidt Senter for

oppvekst skal etablere en ny

arena for foresatte som

ønsker å komme i kontakt

med Senter for oppvekst.

Konklusjonen ble at man

ikke ønsker å etablere en

arena som er tilnærmet lik

dialogmøtet som alt

gjennomføres med

politikere.

Rådmannen foreslo for

bystyrekomiteen for

oppvekst og utdanning at

kommunen starter opp

foreldreveiledning og

søskengrupper innenfor

habilitering. Dette evalueres

om ett år.

Forslag 3. Skolehelsetjenesten

Det skal foretas en gjennomgang av skolehelsetjenesten, hvor

tjenestetilbudet vurderes i forhold til lovpålagte tjenester og

sammenlignbare kommuners tilbud.

IV

Skolehelsetjenesten er

gjennomgått. Det ble

konkludert med at

kommunen har lav

bemanning sammenlignet

med de andre ASSS

kommunene.

Ved utgangen av 2013 vil

kommunen evaluere

hvordan psykisk helseteam

har styrket tjenesten.

Eventuelle økte ressurser til

tjenesten skal vurderes i

forbindelse med

behandlingen av

økonomiplan for 2014-17.

Forslag 4. Arbeidsinstituttet.

Samarbeidspartiene ser på Arbeidsinstituttet som en viktig

bidragsyter for å få ungdom fra Drammen, som kan falle

utenfor kommunens opplæringstilbud tilbake i skolen. Det gis

derfor et bidrag på kr 30 000,- til oppussing av musikkrom.

IV

Tilskuddet er utbetalt

5


P04 Byutvikling

Forslag 5. Oppfølgning av Jo Sellægs to års rammeavtale om

registrering av kulturminnesmerker i Drammen.

Samarbeidspartiene ber Rådmannen om å øremerke en person i

inntil 20 % stilling som ivaretar den by antikvariske funksjon

for å følge opp arbeidet som tidligere er utført og nå blir

videreført ved Jo Sellægs to årlige engasjement. Finansiering

innenfor rammen.

P05 Helse og omsorg

Forslag 6. Økt reserve uforutsette engangskostnader.

Det avsettes 10 millioner kroner utover rådmannens forslag til

sentral reserve til dekning av eventuelle uforutsette

engangskostnader innenfor programområde 05 Helse og

omsorg.

Forslag 7. Prioritering av hjemmebaserte tjenester.

I rammen for programområdet er det avsatt midler fra

Samhandlingsreformen som ikke er disponert. Med de

erfaringer Drammen kommune nå har fra et års drift med

Samhandlingsreformen omdisponeres 6 mill. kr. av disse

midlene til de hjemmebaserte tjenestene slik at virksomheten

kan planlegge ut i fra en økt ramme.

Forslag 8 Fritt tjenestevalg i Drammen Kommune.

Bystyret ber rådmannen i løpet av 2013 å legge frem sak om

utvidelse av ordningen med fritt tjenestevalg i Drammen

Kommune. I første omgang er det ønskelig å utvide tilbudet til

brukere av hjemmesykepleie.

Hensikten er å øke brukernes valgfrihet og det forutsette at

kvaliteten på tjenestene skal være minst like gode som i dag. Et

slikt tilbud har vist at også gründere innen sykepleierfaget blir

gitt muligheter for videre utvikling og støtter opp om Drammen

som byen som arbeider for helseutvikling.

IV

En nyansatt i Byplan, med

bakgrunn fra blant annet

riksantikvar og

fylkeskommunens

kulturminneforvaltning, har

avsatt 20% av stillingen til

byantikvarisk arbeid

IV

Reserveavsetningen på

totalt 20 mill. kr foreslås

disponert til dekning av

merforbruk i

programområdet, jfr.

nærmere omtale i del 3.5 i

tertialrapporten.

IIV

Økningen i antall liggedøgn

på sykehuset for

utskrivningsklare pasienter

har ført til at det foreløpig i

2013 ikke har vært rom for å

effektuere styrkingen i

hjemmebaserte tjenester.

Det arbeides med å skape

mer fleksibilitet i fordeling

mellom korttids- og

langtidsplasser, for å kunne

ta imot utskrivningsklare

pasienter fra sykehuset

raskere.

IV

Rådmannen orienterte

bystyrekomiteen for helse,

sosial og omsorg om

erfaringer med brukervalg

av hjemmesykepleie i Oslo

og Bergen i desember 2012.

Komiteen ønsket med

bakgrunn i dette, en sak om

eventuell innføring av

brukervalg i hjemmesykepleien

i løpet av 2013.

Rådmannen vil fremme en

slik sak til høsten.

6


P06 Kultur

Forslag 9 Utbedring av taket på Konnerud kirke

(justert pkt. g i rådmannens forslag):

Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for låneopptak i

regi av Drammen Kirkelige Fellesråd til investeringsformål

med inntil 9,1 millioner kroner i 2013.

Forslag 10. Kirkens bymisjon.

Samarbeidspartiene beklager den situasjon Kirkens Bymisjon

er kommet opp i med bortfall av statelige støtteordninger og

ønsker at kommunen bistår Kirkens bymisjon i arbeidet mot

Staten med å opprettholde støtteordningene. På den annen side

kan det ikke være slik at kommunen kan overta ansvaret for

støtte som Staten tidligere har tatt ansvaret for.

Rådmannen bes om å vurdere frem mot 1. Tertial hvilke

tjenester Drammen kommune skal kjøpe av Kirkens bymisjon

Forøvrig mener Samarbeidspartiene at Kirkens bymisjon må

behandles slik man er enig om å behandle alle de frivillige

organisasjonene i dette budsjettet, nemlig at alle bidrag

videreføres på nivå fra gjeldende økonomiplan.

IIV

Det fremmes nytt forslag

om garanti-stillelse i 1.

tertialrapport 2013 som

ivaretar alle formelle krav

for at Fellesrådet får låne til

Kommunalbankens

gunstigste vilkår

IV

Etter bortfall av statlig

finansiering har Kirkens

bymisjon begynt å ta betalt

av Drammen kommune for

tjenester som tidligere har

vært dekket av statlige

tilskuddmidler og hvor

Drammen kommune har

vært medsøker. Kjøp av

disse tjenestene gjøres

innenfor SFR sin

budsjettramme.

Tidligere støtte til

”Møtestedet” og ”Lønn som

fortjent ” opprettholdes på

samme nivå som 2012.

Kirkens bymisjon har også

søkt om tilskudd fra

kommunen, og vil her bli

behandlet på linje med

øvrige søkere.

Forslag 11. Drammens teater, Harmonien og Brageteatret.

I forbindelse med kjøpet av Harmonien ber vi Rådmannen

fremme en sak der denne ervervelsen sees i sammenheng med

Drammens Teater og Brageteatret. Ide og fremdriftsplan må

belyses i saken.

Som del av dette arbeidet tas det kontakt med Buskerud

Fylkeskommune for å legge grunnlaget for å intensivere

arbeidet inn mot Staten for å sikre Brageteatret som

regionteater.

Forslag 12. Kunstnerisk utsmykning av kommunale bygg.

Saken fremmes for behandling i komiteen snarest mulig.

IV

Drammen kommune og

Buskerud fylkeskommune

har tatt initiativ overfor

kulturministeren – jfr.

nærmere omtale under

programområde 06 Kultur i

1. tertialrapport 2013 (del

3.6)

IV

Det vises til vedtak i

bystyret 19.2.2013 (sak

14/13) om etablering av slik

ordning.

7


P08 Kompetanse, markedsføring og næring

Forslag 13. Nytt områdesykehus for Vestre Viken lokalisert i

Drammen.

Samarbeidspartiene vil sikre at et nytt områdesykehus for

Vestre Viken blir lokalisert i Drammen. Det er viktig at

Drammen kommune skaffer seg handlingsrom for offensivt å

kjempe for en sykehusløsning som er optimal for byen når det

gjelder:

* samordnet areal, miljø og klimapolitikk: Optimale

kollektivløsninger og nærhet mellom boligområder og

sykehuset.

IV

Vedtaket er fulgt opp blant

annet gjennom offentlig

utlysning av kjøp av

konsulentbistand. Det

foreslås bevilget kr 235 000

til dette arbeidet i 1.

tertialrapport. Det vises for

øvrig til omtale under P04

Byutvikling i del 3.4 i

tertialrapporten.

* hensyn til pasienter og ansatte

* Byutvikling: Nytt sykehus som motor knutepunkt med

kompetansenæringer og utdanning (fremtidig

universitetssykehus)

* Fremdrift og økonomi

Rådmannen bes om å fremme sak i formannskapets

februarmøte som følger opp vedtaket.

Budsjettmessige konsekvenser tas i 1. tertial.

Formannskapet gis ansvaret for løpende å følge opp

sykehussaken".

P11 Samferdsel og fellesarealer

Forslag 14. Vei, gang- og sykkelveier

Samarbeidspartiene ber Rådmannen fremme sak om hvordan

man:

1. kan ta igjen etterslepet på vei, herunder også gang- og

sykkelveier

2. og hvordan sammenhengende gang- og sykkelveier

kan prioriteres innenfor rammen.

Forslag 15. Administrasjonstilskudd til Drammen idrettsråd

Det utbetales administrasjonstilskudd til Drammen Idrettsråd

på kroner 250 000 per år fra og med 2013. Programområde 11

Samferdsel og fellesarealer styrkes tilsvarende.

IV

Hovedplan for veg og

trafikk 2013-17 legges frem

for komitè og bystyre i juni.

Under P11 Samferdsel (del

3.10) i 1. tertialrapport

legges sak om standard og

kontraktsstrategi frem i et

eget avsnitt.

Punkt 2 er en del av arbeidet

som Buskerudbyen vil ta

seg av. Drammen kommune

vil i tillegg arbeide med

dette spørsmålet gjennom

kommuneplanens arealdel.

IV

Tilskuddet vil bli utbetalt

før sommerferien

8


Forslag 16. MØS-tiltak

Samarbeidspartiene konstaterer at i det i den nye rammen til

MØS-tiltak er avsatt midler til prosjektet Idrettens

Inkluderingsarbeid. Bevilgningen på kr 0,450 mill. vil sikre

videreføringen av dette prosjektet. Samtidig ber

Samarbeidspartiene om at det foretas en gjennomgang og

evalueringen av prosjektet.

IV

Det er bevilget midler, og

prosjektet er i gang.

Evaluering skal igangsettes

Forslag 17. Politikk for bygging av nye idrettsanlegg (Haller)

Kommentar.

Samarbeidspartiene slutter seg til Rådmannens forslag om at

nye idrettsanlegg, som fleridrettshaller, må etableres der disse

kan utnyttes av flere tjenesteområder i kommunen og kan

brukes av mange.

Samtidig understreker Samarbeidspartiene at begrepet

fleridrettshall skal være å forstå som en idrettshall med

minimum spilleflate for håndball (24x45m)

Dette innebærer at når skolene i Drammen skal ha nye

gymsaler, bygges disse med minimum spilleflate for håndball.

IV

Saken vil ivaretas gjennom

arbeidet med bystrategien,

temaplan for fysisk aktivitet,

idrett og friluftsliv samt

behovsvurdering for

utvidelse/rehabilitering av

skolene.

Forslag til vedtak

Etter høring med idrettens organer, innarbeides disse

bestemmelsene i Hovedplan fysisk aktivitet, idrett- og

friluftsliv.

Forslag 18. Treningshall for ishockey

Samarbeidspartiene slutter seg til Rådmannens syn om at

treningsishall for ishockey kun utredes som en del av OLprosessen.

Utredning skal også omfatte mulig medfinansiering

fra andre og det skal søkes samarbeidspartnere i prosjektet.

Det innledes derfor forhandlinger med Buskerud

Fylkeskommune, nabokommunene og idretten ved Drammen

idrettsråd, Buskerud idrettskrets, Norges idrettsforbund og

Norges ishockeyforbund.

Forslag 19. Utskifting av kunstgressmatter

Samarbeidspartiene ber administrasjonen utarbeide i samarbeid

med Drammen idrettsråd en felles prioritert liste over behovet

for utskiftning av kunstgressmattene for idrett- og

skoleanleggene. Dette med en slik framdrift at man åpner for

muligheten til å bevilge midler ved behandlingen av første

tertialrapport.

IV

Drammen blir ikke en del av

O L-søknaden. Dette

innebærer at treningshall for

ishockey ikke utredes som

en del av ny multihall på

Marienlyst.

IV

Dette er en del av temaplan

fysisk aktivitet, idrett og

friluftsliv. Det foreslås

ingen bevilgninger til dette i

1. tertialrapport. Det vises til

nærmere omtale under P11

Samferdsel og fellesarealer i

del 3.10 i tertialrapporten.

9


Forslag 20. Vurdering av fremtidige store arrangement i

Drammen, forholdet Glava Tours, Sandvolley NM i 2013 og

Johan Halvorsens musikkfestival.

Forslag til vedtak 1

Samarbeidspartiene ber Rådmannen fortsette arbeidet med

utredning av hva slags og hvilke store arrangementer, i tillegg

til World Cup langrenn ( Skisprinten) og Elvefestivalen, som

det vil være riktig å satse på i et langsiktig perspektiv - de neste

10 årene.

Glava Tours gjennomføres i 2013 til lavest mulig kostnad for

Drammen kommune. Dette gir ingen binding for fremtidige

Glava Tours arrangement i Drammen.

Rammebevilgningen opprettholdes, men er ikke bundet opp

mot Glava Tours.

IV

Pkt.1 : utredning er startet

Pkt. 2: er iverksatt

Forslag til vedtak 2

Bevilgningen til Johan Halvorsens musikkfestival økes fra

kr. 73 300,- til kr. 200 000,-. Økningen kr. 126 700,- er en

engangsbevilgning og tas fra rammen. Endelig bevilgning

vurderes av komiteen i forbindelse med saken Fremtidige

arrangementer.

Forslag 21. Nytt cricket anlegg.

Ved utredningen av Marienlyst og flytting av friidrettsanlegget

ber Samarbeidspartiene om at nytt cricketanlegg tas med i

vurderingen. Et moment i vurderingen er om Drammen kan bli

base for nasjonal cricketanlegg.

Forslag 22. Tilrettelegging av bynære turområder

Det legges frem sak om bedre tilrettelegging av de bynære

turområdene i Drammen. Arbeidet forutsettes å skje i

samarbeid med Drammen og Opland Turistforening. Utgiftene

dekkes innenfor driftsrammen i programområde 11 Samferdsel

og fellesarealer.

Forslag 23. Stativ for mottak av tom flasker på byens torv og i

parker.

Samarbeidspartiene ber Rådmannen reise sak om å utforme

flaskestativ i byens uterom, som skal, som en prøveordning,

plasseres i nærhet til dagens søppelkasser på torgene og i

parker. Flaskestativene skal gjøre panteflaskene lett

tilgjengelige for de som ønsker å benytte seg av dem, og

dermed bidra til mer resirkulering av flasker og enklere

innsamling for de som trenger flaskene.

IV

I forbindelse med flytting av

friidrettsbanen fra

Marienlyst kartlegges mulig

plassering av et

cricketanlegg.

IV

Kunnskapsgrunnlag er

utarbeidet. Konkret prosjekt

for skilt- og merkeprogram

er iverksatt i samarbeid

DOT og Buskerud

fylkeskommune. Sak til

komiteen planlegges høsten

2013.

IV

En prototyp er under

vurdering. Sak til komiteen

planlegges høsten 2013.

10


P12 Grunnskole

Forslag 24. Effektivisering av skolen.

Samarbeidspartiene ber om at alle sentrale poster av budsjettet i

programområdet skole nøye gjennomgås med fokus på å

skjerme elevprisen til skolene så langt det er mulig. Pedagogisk

kompetanse og pedagogisk kapasitet skal ha prioritet.

Forslag 25. Aktivitetsmidler knyttet til Fjell 2020

Komiteen for oppvekst og utdanning skal orienteres om hva

aktivitetsmidlene på 400.000kr i tilknytning til Fjell 2020 skal

benyttes til, og leksehjelp på Galterud skal være et av tiltakene

som vurderes.

Forslag 26. Samarbeid mellom byens bibliotek og skolene

Rådmannen bes om å utrede et samarbeid mellom Drammen

bibliotek, Fjell bibliotek og skolene for å sikre skolene tilgang

på relevant litteratur. Saken fremmes for komiteen for oppvekst

og utdanning.

Forslag 27. Leksehjelptilbudet

Samarbeidspartiene ber om en evaluering av leksehjelptilbudet

i Drammen med henblikk på å få frem hvordan tiltak utenfor

skoletid kan utformes for å bedre læringsutbytte i hele

grunnskolen.

Forslag 28. Sommerskole

Det bes om en sak hvor sommerskole i samarbeid med fylke,

næringslivet og newton-rommet utredes.

Forslag 29. Fysisk aktivitet som valgfag i ungdomsskole

I planperioden er det et mål om at fysisk aktivitet skal tilbys

som valgfag på alle ungdomsskoler.

Forslag 30. Vurdering av lærernes undervisning

Bystyret ber om en sak om mulighetene for et forsøk i

ungdomsskolen, hvor elevene kan vurdere lærerens

undervisning.

IV

For skoleåret 2013/14 er alle

sentrale poster gjennomgått

for å kanalisere mest mulig

ressurser til

undervisningstimer.

IV

Komiteen for oppvekst og

utdanning vil bli orientert

om dette høsten 2013.

IV

Biblioteket jobber med

denne saken.

IV

Sak vil bli fremmet for

komiteen for oppvekst og

utdanning høsten 2013.

IV

Sak vil bli fremmet for

komiteen for oppvekst og

utdanning høsten 2013.

IV

Notat om dette forelegges

bystyrekomiteen for

oppvekst og utdanning i

møte 4. juni i år.

IV

Sak om dette forelegges

bystyrekomiteen for

oppvekst og utdanning i

møte 4. juni i år.

11


P13 Sosiale tjenester

Forslag 31. Handlingsplan for å få flyktninger i arbeid og/eller

utdanning.

Samarbeidspartiene ber Rådmannen om å reise sak om

utvikling av en handlingsplan for å få de flyktningene, som

etter å ha gjennomført introduksjonsprogrammet faller utenfor i

arbeidslivet eller utdanningsløpet, inn i arbeid og/eller

utdanning.

IV

Det er igangsatt et

forberedende arbeid med

utvikling av en

handlingsplan for å få

flyktninger i

arbeid/utdanning.

Drammen kommune mottar

800 000 kr i tilskudd fra

Integrerings- og

mangfoldsdirektoratet i

utviklingsmidler. Tilskuddet

vil bli benyttet til å

dokumentere og analysere

behov og utfordringer

kommunen står overfor i

integreringsarbeidet, og

utarbeide et faktabasert

beslutningsgrunnlag for en

handlingsplan.

Drammen kommune vil

også igangsette

Jobbsjansetiltak fra høsten

2013. Tiltaket har som mål å

øke sysselsettingen blant

innvandrere som står langt

fra arbeidsmarkedet. Det

vises til omtale under

programområde 13 Sosiale

tjenester (del 3.12) i

tertialrapporten.

Forslag 32. Drammen Eiendom.

Rådmannen bes til 2. tertial å legge frem sak for bystyret med

en oversikt over hele kommunens eiendomsmasse. Saken skal

inneholde oversikt over hva de enkelte eiendommer brukes til

og vurdering av eiendommer for kommersiell bruk/salg.

.

IV

Arbeidet er startet opp, og

oversikt over kommunens

eiendommer vil bli lagt frem

i forbindelse med 2.

tertialrapport 2013.

12


Rådmannen

Engene 1, 3008 Drammen - Telefon 03008

E-post: kommunepost@drammen.kommune.no

www.drammen.kommune.no

More magazines by this user
Similar magazines