1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune

drammen.kommune.no

1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

Flere seter i Drammens teater

Rådmannen foreslår at Drammen Scener AS gis et lån på 1,8 millioner kroner til

nødvendig renovering og økning av setekapasiteten i teateret fra 450 til 500 plasser.

Økt setekapasitet vil gi økt inntjening og flere publikummere muligheten til å se de

mest populære oppsetningene.

Mykji lys og mykji varme

Det stipuleres et merforbruk på årsbasis på om lag tre millioner kroner. Merforbruket

kan knyttes til diverse utgifter til vinterdrift på grunn av en lang og kald vinter:

• Ising i Spiralen medførte behov for opptining 0,4 millioner kroner

• 10 ekstra brøyteutkallinger (i tillegg til fast kontrakt) 1,5 millioner kroner

I tillegg til dette gir nytt lysanlegg på Marienlyst Gamle gress gir økt baneleie til

Drammen Eiendom KF med 1,1 millioner kroner på årsbasis. Bystyret har vedtatt at

økte baneleie dekkes av bykassen, slik at Strømsgodset Toppfotball ikke påføres økte

kostnader.

Rådmannen foreslår at programområdet tilføres netto 1 million kroner til å dekke økt

baneleie, samtidig som 2 millioner kroner, avsatte midler til arbeid med eventuell OLsøknad,

omdisponeres til dekning av merutgifter i forbindelse med vinterdrift.

Økte sosiale kostnader

NAV Drammen har per april ett merforbruk på sosiale utgifter på 7,1 millioner kroner.

Utgiftene er prognostisert til 10 millioner kroner på årsbasis. Rådmannen foreslår at

programområdet tilføres 8 millioner kroner til inndekning av det prognosiserte

merforbruket.

Rådmannen har vært i dialog med andre store byer i Norge og utviklingen i sosialhjelp

ser ut til å være tilsvarende som i Drammen. Alle har et merforbruk på sosialhjelp i 1.

tertial 2013. Det er usikkerhet knyttet til årsakene til økningen og kommunene er nå i

ferd med å analysere situasjonen.

Partnerskapet har bedt NAV Drammen om å legge frem en tiltaksliste knyttet til:

1) Strakstiltak for reduksjon av utgiftene til sosialhjelp

2) Analyse av situasjonen som inkluderer sammenligning med andre kommuner

3) Utarbeide en handlingsplan for NAV Drammen med prioritering av langsiktige

tiltak og en beskrivelse av mulige følger av en utfasing av tidligere ordninger

som arbeidsavklaringspenger (AAP)

NAV Drammen går gjennom rutiner og arbeidsprosesser for å redusere antall

restanser. Rådmannen følger utviklingen nøye og er i dialog med NAV Drammen om

tiltakslisten som ble bestilt i siste partnerskapsmøte.

11

More magazines by this user
Similar magazines