1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune

drammen.kommune.no

1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

flerbrukshall ved Galterud skole på 6,5 millioner kroner i Drammen Eiendoms

investeringsbudsjett for 2012.

Forslag om tilbakeføring av ubrukte investeringsmidler i 2013

Programområde(mill.kr)

Drammen

bykasse

Drammen

EiendomKF

Drammen

Parkering

KF Totalt

01 Barnehager 0,154

5,147

4,993

02 Oppvekst

0,962

0,962

03 Samfunnssikkerhet04 Byutvikling 30,330


30,330

05 Helse1) 6,433

11,197

4,764

06 Kultur 0,166

2,805

2,971

07 Ledelse,org.,styring 7,902

0,776

8,678

08 Kompetanse,markedsf.,næring10 Politiskstyring 0,869


0,869

11 Samferdselogfellesarealer 5,431

9,106

1,700

16,237

12 Grunnskole 2,453

21,043

23,496

13 Sosialetjenester 3,101

23,352

26,453

14 Vannogavløp 51,978


51,978

20 Interkommunaltsamarbeid 11,123

11,123

Diverseinvesteringer 8,214

8,214

Sumnettoinvesteringer 119,633

60,208

1,700

181,541

Statstilskudd 6,500 6,500

Låneramme 119,633

53,708

1,700

175,041

Sumfinansiering 119,633 60,208 1,700 181,541

1) MerforbrukiDrammenEiendomKF'sinvesteringsregnskap2012skyldesstørreutbetalinger

ennbudsjettertiprosjektetomsorgsboligeriScwartzgate.Merkostnadenmåsesiforholdtil

sluttbevilgningi2013på33mill.kr.Totalkostnadforventesinnenforprosjektrammen.

2.3.2 Drammen bykasses investeringsbudsjett

Bykassen har for 2013 en brutto investeringsramme på 242,2 millioner kroner. Av

bevilgningsrammen omfatter 48 prosent (116,0 millioner kroner) tiltak innenfor programområde

14 Vann og avløp. Som det fremkommer av foregående del foreslås i tillegg 119,6 millioner

kroner i ubrukte bevilgninger i 2012 rebevilget i 2013. Disponibel investeringsramme for

Drammen bykasse i 2013 blir etter dette på 361,8 millioner kroner.

I løpet av 1. tertial er det regnskapsført 65,0 millioner kroner i investeringsutgifter. Til

sammenligning var påløpt 47,2 millioner kroner i samme periode i fjor. De største

investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp pr. 30. april 2013):

IKT - kjerneinvesteringer 9,0 mill. kr 1)

Bybrua – rehabilitering 5,9 mill. kr

Strømsø Torg - oppgradering 4,3 mill. kr

29

More magazines by this user
Similar magazines