1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune

drammen.kommune.no

1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

DRAMMEN KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14

Arkivsaksnr.: 13/6173 - 3 Dato: 04.06.2013

Drammen kommune

1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2013

INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2013 tas til etterretning.

2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2013 korrigeres i samsvar med rådmannens

innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen.

3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2013 korrigeres i samsvar med rådmannens

innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen.

4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2013 korrigeres i samsvar med

rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen.

5. Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2012 for

Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF, jfr. vedlegg IV til innstillingen,

overføres til 2013. Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle

prosjektene i samsvar med tidligere forutsetninger.

6. Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2012 gjennomføres i

henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold som fremgår av del 2.2.3.

7. Driftstilskuddet til Legevakta i Drammensregioen IKS for 2013 økes med kr 500 000

til kroner 15 586 425.

8. Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for Drammen Kirkelige Fellesråds

låneopptak til investeringsformål i 2013, jfr. vedtatt investeringsplan i økonomiplan

2013-2016:

a. Garantien gjelder for lånets hovedstol på inntil kroner 9 100 000, med tillegg

av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte

renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke

overstige kroner 10 230 000.

b. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter

20 år med tillegg av inntil 2 år.

3

More magazines by this user
Similar magazines